Redaguota : 1995 07 21

g

Pakeitimai:

Lietuvos Respublikos 1995 07 04

Įstatymas Nr.1-1013

Žin., 1995, Nr.60-1502

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ

ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

 

                      LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

                       SAUGOMŲ  TERITORIJŲ

 

                            ĮSTATYMAS

 

                 1993 m. lapkričio 9 d. Nr.I-301

 

                             Vilnius

 

                 I skyrius. BENDRIEJI NUOSTATAI

 

 

     1 straipsnis. Įstatymo tikslas ir objektas

 

     Saugomų   teritorijų    įstatymo   tikslas    -   reguliuoti

visuomeninius santykius, susijusius su saugomomis teritorijomis.

     Saugomų teritorijų  įstatymo objektas  - sausumos ir vandens

plotai bei  kraštovaizdžio objektai,  dėl  savo  vertės  turintys

specialų  valstybės  nustatytą  aplinkos  apsaugos  ir  naudojimo

režimą.

     Saugomų kultūrinių  kraštovaizdžio objektų apskaitą, apsaugą

bei tvarkymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos kultūros vertybių

apsaugos įstatymai ir kiti norminiai dokumentai.

 

 

     2 straipsnis. Saugomų teritorijų paskirtis

 

     Teritorijų  saugojimas   garantuoja  gamtinių   ir  kultūros

paveldo kompleksų  bei objektų  apsaugą, kraštovaizdžio ekologinę

pusiausvyrą,  biologinę   įvairovę  ir   genetinį  fondą,  gamtos

išteklių  atkūrimą,   sudaro  sąlygas   pažintinei   rekreacijai,

moksliniams tyrimams  ir aplinkos  būklės stebėjimams, propaguoja

gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugą.

 

 

     3 straipsnis. Saugomų teritorijų sistema

 

     Saugomų teritorijų sistemą sudaro:

     1. Išsaugančios (konservacinės) teritorijos, kuriose saugomi

unikalūs arba  tipiški  gamtinio  bei  kultūrinio  kraštovaizdžio

kompleksai, objektai  ir biologinė  įvairovė.  Prisitaikant  prie

apsaugos tikslų,  šiose teritorijose  ūkinė bei rekreacinė veikla

ribojama   arba    draudžiama.   Šiai   kategorijai   priskiriami

rezervatai, draustiniai bei saugomi kraštovaizdžio objektai:

     1) rezervatai,  tarp jų  rezervatinės apyrubės,  - steigiami

moksliniu požiūriu  vertingiems gamtinio arba kultūrinio Lietuvos

kraštovaizdžio kompleksams  saugoti bei  tirti.  Juose  uždrausta

ūkinė veikla;

     2)   draustiniai   -    steigiami   moksliniu,    pažintiniu

požiūriais vertingiems  gamtos ir  kultūros paveldo  kompleksams,

ansambliams bei vietovėms saugoti. Juose reguliuojama ir ribojama

ūkinė, rekreacinė veikla;

     3)   saugomi  kraštovaizdžio   objektai   -   paskiri   arba

kompaktiškas  grupes   sudarantys  gamtos   ir  kultūros  paveldo

elementai,  kuriems   dėl  mokslinės,   istorinės,  meninės   bei

pažintinės vertės yra taikomas specialus apsaugos režimas.

     2. Apsaugančios (prezervacinės) teritorijos, kuriose, norint

išvengti neigiamo  poveikio saugomiems gamtos ir kultūros paveldo

kompleksams bei  objektams arba  neigiamo antropogeninių  objektų

poveikio  aplinkai,  ribojama  tam  tikra  ūkinė,  rekreacinė  ir

kitokia veikla. Šiai kategorijai priskiriamos apsaugos zonos.

     3.    Gamtos    išteklius    atkuriančios    (rekuperacinės)

teritorijos, kuriose, norint, kad atsistatytų, pagausėtų bei būtų

apsaugoti  gamtos  ištekliai,  ribojama  ir  reguliuojama  ūkinė,

rekreacinė  bei  kitokia  veikla.  Šiai  kategorijai  priskiriami

saugomi gamtos išteklių sklypai.

     4.   Kompleksinės    paskirties   (integracinės)    saugomos

teritorijos,  kuriose   sujungiamos  išsaugančios,  apsaugančios,

rekreacinės ir  ūkinės zonos  pagal bendrą  apsaugos, tvarkymo ir

naudojimo programą.  Šiai  kategorijai  priskiriami  valstybiniai

parkai (nacionaliniai  ir regioniniai)  bei biosferos monitoringo

teritorijos (biosferos rezervatai ir biosferos poligonai):

     1)   valstybiniai parkai  - steigiami  gamtiniu,  kultūriniu

požiūriais vertingose  teritorijose, kurių  apsaugos, tvarkymo ir

naudojimo programai įgyvendinti sukuriama organizacinė struktūra;

     2)   biosferos   monitoringo    teritorijos   -   steigiamos

globaliniam   bei   regioniniam   ekologiniam   monitoringui   ir

gamtosaugos eksperimentams  organizuoti  taikant  pagal  mokslinę

programą numatytą specialų apsaugos režimą.

     Visas  gamtinio   pobūdžio  saugomas  teritorijas  ir  kitas

ekologiškai  svarbias   bei  pakankamai  natūralias  teritorijas,

garantuojančias  bendrąjį   kraštovaizdžio  stabilumą,  į  bendrą

kraštotvarkos  ekologinio   kompensavimo  zonų   sistemą   jungia

gamtinis karkasas.

 

 

     4 straipsnis. Saugomų teritorijų steigimas

 

     Valstybinius rezervatus,  valstybinius parkus  steigia ir jų

statusą keičia  Lietuvos Respublikos  Seimas, jų ribas nustato ir

keičia  Lietuvos   Respublikos   Vyriausybė   Aplinkos   apsaugos

departamento  arba  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  įgaliotos

institucijos teikimu.

     Valstybinius draustinius, biosferos monitoringo teritorijas,

rezervatų apyrubes  bei saugomus gamtos išteklių sklypus steigia,

jų  ribas  nustato  ir  keičia  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybė

Aplinkos  apsaugos   departamento   arba   Lietuvos   Respublikos

Vyriausybės įgaliotos institucijos teikimu.

     Pasiūlymai valstybiniams rezervatams, valstybiniams parkams,

valstybiniams draustiniams  ir biosferos monitoringo teritorijoms

steigti turi būti pagrįsti mokslo darbais arba projektais.

     Apsaugos  zonų  ir  gamtinio  karkaso  teritorijų  nustatymo

tvarką reglamentuoja  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybė  Aplinkos

apsaugos  departamento   arba  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės

įgaliotos institucijos teikimu.

     Saugomų  kultūrinių  kraštovaizdžio  objektų  apsaugos  zonų

išskyrimo  principus   nustato  Lietuvos   Respublikos   kultūros

vertybių apsaugos įstatymai ir kiti norminiai dokumentai.

     Saugomus gamtinius  kraštovaizdžio objektus skelbia Aplinkos

apsaugos departamentas.

     Įsteigtos  valstybės   saugomos  teritorijos   bei   saugomi

kraštovaizdžio objektai  nustatyta tvarka gali būti registruojami

atitinkamose  tarptautinėse   organizacijose  Aplinkos   apsaugos

departamento  arba  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  įgaliotos

institucijos teikimu.

     Savivaldybės gali steigti savivaldybių saugomus draustinius,

skelbti  savivaldybių   saugomus  kraštovaizdžio   objektus   bei

nustatyti  vietinės  reikšmės  apsaugos  zonas,  suderinusios  su

Aplinkos  apsaugos   departamentu   arba   Lietuvos   Respublikos

Vyriausybės įgaliota institucija.

     Institucijos,  teikiančios  steigti  saugomą  teritoriją  ar

skelbti kraštovaizdžio  objektą saugomu, privalo informuoti žemės

savininkus ir  naudotojus  apie  tai  ir  apie  numatomą  veiklos

ribojimo  pobūdį   Lietuvos  Respublikos   Vyriausybės  nustatyta

tvarka,  bet   ne  vėliau  kaip  prieš  šešis  mėnesius  iki  šių

teritorijų įsteigimo.

     Saugomų  teritorijų   steigimas  derinamas   su  teritorinio

planavimo   dokumentų    rengimą   koordinuojančia   institucija,

valstybine  žemėtvarkos  tarnyba,  taip  pat  su  savivaldybėmis.

Pareikštas pastabas  ir  pretenzijas  nagrinėja  teikimą  rengusi

institucija, o  sprendimus priima institucija, steigianti saugomą

teritoriją arba skelbianti kraštovaizdžio objektą saugomu.

     Saugomų teritorijų ribos žymimos žemės kadastro žemėlapiuose

ir teritorinio  planavimo  dokumentuose.  Saugomoms  teritorijoms

nustatoma valstybinė žymėjimo natūroje sistema, kurią tvirtina ir

žymėjimo  tvarką   bei  priežiūrą  nustato  Lietuvos  Respublikos

Vyriausybė.

 

 

     5 straipsnis. Nuosavybės formos saugomose teritorijose

 

     Rezervatų,  valstybinių   parkų  rezervatų,  Kuršių  nerijos

nacionalinio parko žemė yra valstybės nuosavybė. Kitose saugomose

teritorijose žemės nuosavybė gali būti valstybinė ir privati.

     Valstybiniai rezervatai  ir nacionaliniai  parkai  valdo  ir

naudoja valstybinės  nuosavybės žemę  bei kitą jiems priklausantį

turtą.  Žemė  bei  kitas  nekilnojamasis  turtas  jiems  skiriami

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

     Nuosavybės teisių  į žemę  ir  mišką  atstatymo  tvarką  ir

sąlygas  saugomose   teritorijose  nustato  Lietuvos  Respublikos

įstatymas   "Dėl    piliečių   nuosavybės   teisių   į   išlikusį

nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų".

     Valstybinių  draustinių,  valstybinių  parkų  draustinių  ir

rekreacinių zonų  žemė, taip pat ne žemės ūkio naudmenos (miškai,

krūmynai,   vandenys,   pelkės,   smėlynai,   nenaudojama   žemė)

neprivatizuojamos, išskyrus  grąžinamą  žemę,  namų  valdų  žemės

sklypus, asmeninio  ūkio žemę  ir sodininkų  bendrijų narių  sodų

sklypus ar  iki 5  ha  ploto  miško,  krūmynų,  vandenų  sklypus,

įsiterpusius į  žemės ūkio  naudmenas ir  esančius tarp privačios

žemės plotų.

     Saugomose  teritorijose  žemės  naudmenos  grąžinamos  pagal

preliminariniuose ir  kompleksiniuose žemės  reformos žemėtvarkos

projektuose nustatytas grąžinamos žemės ribas.

     Saugomose teritorijose  miškas, žemė  gali  būti  grąžinama,

parduodama,  nuomojama,   suteikiama   tik   ribotam   tiksliniam

naudojimui laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų

Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų šioms teritorijoms.

     Pagrindinė  žemės  naudojimo  tikslinė  paskirtis  saugomose

teritorijose  keičiama   tik  pagal   įstatymus  ir   teritorinio

planavimo   dokumentus,    patvirtintus   Lietuvos    Respublikos

Vyriausybės nustatyta tvarka.

     Valstybiniuose   draustiniuose,    valstybiniuose   parkuose

nuosavybės teise  turimo  sklypo  neleidžiama  dalimis  parduoti,

išnuomoti, įkeisti,  dovanoti, išskyrus  atvejus,  kai  keičiamos

savininkų gretimų valdų ribos.

     Komercinės-ūkinės įmonės,  poilsio namai,  esantys saugomose

teritorijose, gali  būti  privatizuojami  laikantis  įstatymų  ir

Lietuvos   Respublikos   Vyriausybės   norminiuose   dokumentuose

patvirtintų privalomų jų naudojimo sąlygų.

     Saugomi kraštovaizdžio  objektai  gali  būti  valstybinė  ar

privati nuosavybė. Gamtos paminklai yra valstybės nuosavybė.

     Saugomi kraštovaizdžio objektai gali būti privatizuojami tik

nustačius apsaugos ir naudojimo režimą.

     Valstybė turi  pirmumo teisę įsigyti valstybiniuose parkuose

parduodamus žemės sklypus, kitą nekilnojamąjį turtą.

 

Pakeitimai:

1.Lietuvos Respublikos 1995 07 04

Įstatymas Nr.1-1013

Žin., 1995, Nr.60-1502

 

 

     6 straipsnis. Saugomų teritorijų naudojimo ir apsaugos

                    reglamentavimas bei nuostatai

 

     Ūkinę  veiklą   saugomose  teritorijose   reglamentuoja,  jų

apsaugos bei  naudojimo režimą  nustato šis  įstatymas,  Lietuvos

Respublikos kultūros  vertybių apsaugos  įstatymai, kiti Lietuvos

Respublikos įstatymai,  Specialiosios žemės  ir  miško  naudojimo

sąlygos, poįstatyminiai norminiai dokumentai.

     Veiklos   saugomose   teritorijose   apribojimai   nustatomi

nuostatuose ir kituose norminiuose dokumentuose, kuriuos tvirtina

Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

     Kiekvienas  valstybinis   rezervatas,  valstybinis   parkas,

biosferos monitoringo  teritorija turi  individualius  nuostatus.

Kitos   saugomos    teritorijos   turi   bendruosius   nuostatus.

Valstybiniai draustiniai gali turėti ir individualius nuostatus.

     Savivaldybės    įsteigtiems    draustiniams,    paskelbtiems

saugomais kraštovaizdžio  objektams, išskirtoms vietinės reikšmės

apsaugos  zonoms   taikomas  apsaugos   ir   naudojimo   režimas,

nustatytas    valstybės    saugomų    teritorijų    atitinkamuose

nuostatuose.

     Saugomos   teritorijos    tvarkomos   pagal   įstatymus   ir

teritorinio   planavimo    dokumentus,   patvirtintus    Lietuvos

Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

 

     7 straipsnis. Juridinių ir fizinių asmenų teisės bei

                    pareigos saugomose teritorijose

 

     Žemės savininkai  ir naudotojai  privalo  būti  informuojami

apie  saugomų   teritorijų  steigimą  ar  kraštovaizdžio  objekto

paskelbimą  saugomu   ir   veiklos   ribojimo   pobūdį   Lietuvos

Respublikos Vyriausybės  nustatyta tvarka,  bet  ne  vėliau  kaip

prieš  šešis   mėnesius  iki   jų  steigimo.  Steigiant  saugomas

teritorijas,  už   veiklos  apribojimą   dėl  jų  steigimo  žemės

savininkams  ir   naudotojams  mokamos   kompensacijos   Lietuvos

Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

     Žemės  savininkai   ir  naudotojai   turi  teisę   pareikšti

pretenzijas  dėl   saugomų  teritorijų   steigimo   institucijai,

teikiančiai    pasiūlymus     saugomai    teritorijai    steigti,

kraštovaizdžio objektui  skelbti  saugomu,  Lietuvos  Respublikos

Vyriausybės nustatyta tvarka.

     Neatsižvelgus į  žemės savininkų  ir naudotojų  pretenzijas,

saugomos   teritorijos   steigiamos,   gamtiniai   kraštovaizdžio

objektai skelbiami  saugomais, kai  kraštovaizdžio kompleksams ar

objektams gresia išnykimas, sunaikinimas.

     Jeigu   saugomos   teritorijos   įsteigtos,   kraštovaizdžio

objektai paskelbti  saugomais neatsižvalgus  į žemės savininkų ir

naudotojų pretenzijas,  jie turi  teisę  kreiptis  į  teismą  dėl

kompensacijų  dydžio   už  ūkinės   veiklos  apribojimus.  Teisme

valstybei  atstovauja   Aplinkos  apsaugos   departamentas   arba

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija.

     Saugomose teritorijose  žemės savininkai ir naudotojai, kiti

juridiniai  bei   fiziniai  asmenys   privalo  laikytis   veiklos

apribojimų,  nustatytų   šiame  įstatyme,   Lietuvos  Respublikos

kultūros vertybių  apsaugos įstatymuose,  Žemės įstatyme, kituose

įstatymuose ir  Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose,

saugomų   teritorijų    nuostatuose,   kituose   poįstatyminiuose

norminiuose dokumentuose.

     Privatizavimo   tarnybos,    įtraukdamos   į   privatizavimo

programas  komercines-ūkines   įmones,  poilsio  namus,  esančius

saugomose teritorijose,  privalo kartu  paskelbti ir  šių objektų

naudojimo privalomas  sąlygas  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės

nustatyta tvarka.

     Žemės savininkai  ir naudotojai  negali trukdyti įstatymuose

ar kituose  norminiuose dokumentuose  numatytais tikslais lankyti

saugomus kraštovaizdžio kompleksus bei objektus.

     Asmenys,  nuolat  gyvenantys  saugomose  teritorijose,  gali

verstis veikla,  neprieštaraujančia saugomos teritorijos tikslams

ir uždaviniams;  turi pirmumo  teisę išsinuomoti žemę, statinius,

įrenginius ūkinei  veiklai; turi  teisę  gauti  kompensacijas  už

paskelbtų paminklais  eksponuojamų sodybų  (pastatų), kuriose jie

gyvena, priežiūrą bei apsaugą.

     Jeigu   saugomose    teritorijose   žemės   savininkams   ir

naudotojams ribojama ūkinė veikla, jiems teikiamos žemės mokesčio

bei  kitos   lengvatos  ir   kompensacijos  Lietuvos  Respublikos

įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

 

     8 straipsnis. Finansavimas

 

     Valstybinių  rezervatų   valdymo  struktūrų   steigimas,  jų

veikla,  valstybės  saugomų  teritorijų  tikslinės  tvarkymo  bei

mokslinių tyrimų  programos finansuojamos  iš valstybės biudžeto.

Valstybinių  parkų   valdymo,  veiklos   organizavimo   struktūrų

steigimas finansuojamas iš valstybės bei savivaldybių biudžeto.

     Savivaldybės įsteigtų  saugomų teritorijų tikslinės tvarkymo

programos finansuojamos iš savivaldybių biudžeto.

     Saugomoms teritorijoms  tvarkyti  gali  būti  naudojamos  iš

komercinės-ūkinės veiklos gautos lėšos bei kitos lėšos.

 

 

     9  straipsnis.   Saugomų  teritorijų   apsaugos   valstybinė

kontrolė

 

     Saugomų  teritorijų  apsaugos  valstybinę  kontrolę  atlieka

Lietuvos Respublikos   ir Kultūros

paveldo inspekcija pagal kompetenciją.

 

Pakeitimai:

1.Lietuvos Respublikos 1995 07 04

Įstatymas Nr.1-1013

Žin., 1995, Nr.60-1502

 

 

     10 straipsnis. Saugomų teritorijų kadastras ir registras

 

     Saugomų  teritorijų   kadastras  yra   sudėtinė  Valstybinio

kadastro dalis,  kuri tvarkoma  Lietuvos Respublikos  Vyriausybės

nustatyta tvarka.

     Saugomų teritorijų registras yra sudėtinė saugomų teritorijų

kadastro dalis.

 

 

                     II skyrius. REZERVATAI

 

 

     11 straipsnis. Rezervatų paskirtis

 

     Rezervatų paskirtis yra:

     1)  išsaugoti   tipiškus   arba   unikalius   kraštovaizdžio

kompleksus bei juose esantį biotos genofondą;

     2) organizuoti pastovius mokslinius tyrimus ir stebėjimus;

     3) propaguoti gamtos ar kultūros vertybes.

 

 

     12 straipsnis. Rezervatų rūšys

 

     Pagal saugomų kompleksų ypatumus rezervatai skirstomi į:

     1)  gamtinius   -  vertingiausiems   gamtos   kraštovaizdžio

kompleksams išsaugoti;

     2)  kultūrinius   -  istoriškai   vertingiausiems   kultūros

kraštovaizdžio kompleksams išsaugoti.

     Pagal   organizavimo    formą   rezervatai    skirstomi    į

valstybinius,  rezervatus   valstybiniuose  parkuose,  rezervatus

biosferos monitoringo teritorijose bei rezervatines apyrubes.

 

 

     13 straipsnis. Rezervatų valdymas

 

     Valstybiniams   rezervatams    valdyti   steigiamos   mokslo

įstaigos,  turinčios   juridinio  asmens   statusą.   Valstybinių

gamtinių   rezervatų   veiklą   organizuoja   Aplinkos   apsaugos

departamentas,  valstybinių   kultūrinių  rezervatų   -  Lietuvos

Respublikos Vyriausybė.

     Rezervatų, išskirtų  valstybiniuose  parkuose  ir  biosferos

monitoringo  teritorijose,   apsaugą  ir   priežiūrą  organizuoja

valstybinių parkų ar biosferos monitoringo teritorijų tarnybos.

     Rezervatinių  apyrubių   apsaugą  ir  priežiūrą  organizuoja

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos.

 

 

     14 straipsnis. Veiklos rezervatuose nustatymas

 

     Gamtinių rezervatų teritorijose galima:

     1) statyti  įrenginius,  reikalingus  rezervato  uždaviniams

įgyvendinti;

     2) imtis  priešgaisrinių ir  sanitarinių  priemonių  gaisrų,

epizootijų ir masinių miško kenkėjų plitimo atvejais;

     3)  įgyvendinti  kitas  priemones,  atitinkančias  rezervato

paskirtį.

     Kultūrinių rezervatų teritorijose galima:

     1) vykdyti šio straipsnio 1 punkte nurodytas statybas;

     2) atkurti  gamtos  ir  kultūros  kompleksus  bei  objektus,

pažeistus dėl ūkinės ar kitokios veiklos;

     3)   remontuoti,   restauruoti   ir   konservuoti   kultūros

kompleksus bei objektus;

     4)  eksponuoti,   pritaikyti  lankymui  kultūros  ir  gamtos

kompleksus bei objektus.

     Kultūriniuose rezervatuose  tyrinėjimo, konservavimo  darbai

vykdomi Lietuvos  Respublikos kultūros vertybių apsaugos įstatymų

nustatyta tvarka.

     Šio straipsnio  pirmojoje  ir  antrojoje  dalyse  nenurodyta

veikla rezervatų teritorijose yra draudžiama.

 

 

                    III skyrius. DRAUSTINIAI

 

 

     15 straipsnis. Draustinių paskirtis

 

     Draustinių paskirtis yra:

     1)  išsaugoti  gamtos  ir  kultūros  paveldo  kompleksus  ar

atskirus jų elementus, augalijos ir gyvūnijos rūšis;

     2) užtikrinti Lietuvos kraštovaizdžio įvairovę bei ekologinę

pusiausvyrą;

     3) būti mokslo tyrimų objektais;

     4) būti pažintinės rekreacijos objektais.

 

 

     16 straipsnis. Draustinių rūšys

 

     Pagal saugomų objektų ypatumus draustiniai skirstomi į:

     1) gamtinius,

     2) kultūrinius,

     3) kompleksinius.

     Gamtiniai draustiniai yra:

     1) geologiniai  - žemės  gelmių struktūrų, tipiškų sluoksnių

atodangų, uolienų ir fosilijų kompleksams saugoti;

     2) geomorfologiniai  -  tipiškiems  bei  unikaliems  reljefo

formų kompleksams saugoti;

     3)  telmologiniai   -  tipiškiems   bei  unikaliems   pelkių

kompleksams saugoti;

     4) hidrografiniai  - atskirų  hidrografinio tinklo  elementų

(upių, ežerų, tvenkinių) ar jų dalių pavyzdžiams saugoti;

     5) pedologiniai  - natūralios  dirvožemio dangos pavyzdžiams

saugoti;

     6) botaniniai  - augalų  ir grybų  rūšims, jų  bendrijoms ir

biotopams saugoti;  šioje draustinių  grupėje gali būti išskirtos

miškų, pievų, vandens augmenijos ir kitos rūšys;

     7) zoologiniai  - gyvūnų  rūšims, jų bendrijoms ir biotopams

saugoti;   šioje   draustinių   grupėje   gali   būti   išskirtos

teriologinių,   ornitologinių,   herpetologinių,   ichtiologinių,

entomologinių ir kitos rūšys;

     8) botaniniai-zoologiniai  - augalų  ir gyvūnų rūšims bei jų

bendrijoms saugoti.

     9) talasologiniai  - vertingiems jūrų gamtos kompleksams ir

ekosistemoms saugoti.

     Kultūriniai draustiniai yra:

     1)   archeologiniai    -    teritoriniams    archeologiniams

kompleksams, nepaisant  ar jie  buvo tyrinėti,  ar ne,  taip  pat

mitologinėms, sakralinėms  ir ritualinėms vietovėms, suformuotoms

tiek gamtos, tiek žmogaus, saugoti;

     2) memorialiniai  - teritorijoms, susijusioms su istoriniais

įvykiais ar  atmintimi, įžymių  istorinių asmenybių  gyvenimu  ir

veikla, istoriškai reikšmingoms gyvenvietėms saugoti;

     3) etnokultūriniai - vertingiems etnografiniams kompleksams

- statinių  grupėms, gyvenvietėms  ir jų  grupėms,  atliekančioms

gyvenamąją funkciją, saugoti;

     4)   architektūriniai   -   istorinių   miestų,   tradicinių

miestelių, kaimų architektūros ypatumams saugoti;

     5)  urbanistiniai  -  gyvenviečių,  istorinių  žemėnaudų  ir

inžinerinių įrenginių  bendrosios planinės ir erdvinės struktūros

ypatumams saugoti;

     6) kraštovaizdžio  architektūros -  architektūros ansamblių,

dvarų parkų (dvarų sodybų) ir jų aplinkos ypatumams saugoti.

     Kompleksiniai draustiniai yra:

     1) kraštovaizdžio  - unikaliems  bei tipiškiems  gamtinio ir

kultūrinio kraštovaizdžio kompleksams saugoti;

     2)  kartografiniai   -  ypatingas   geografines  koordinates

turinčioms vietovėms saugoti.

     Pagal   organizavimo   pobūdį   skiriami   valstybiniai   ir

savivaldybių draustiniai,  taip  pat  draustiniai  valstybiniuose

parkuose bei biosferos monitoringo teritorijose.

 

Pakeitimai:

1.Lietuvos Respublikos 1995 07 04

Įstatymas Nr.1-1013

Žin., 1995, Nr.60-1502

 

 

     17 straipsnis. Veiklos draustiniuose nustatymas

 

     Draustinių teritorijose  draudžiama arba ribojama komercinė-

ūkinė,  statybinė,  rekreacinė,  kita  veikla,  galinti  pakenkti

saugomiems  kompleksams  bei  objektams.  Tuo  norima  išsaugoti,

atkurti  ir   propaguoti  gamtinius,  istoriškai  susiklosčiusius

socialinės, kultūrinės ir ūkinės veiklos elementus.

     Draustinių teritorijose  draudžiama statyti pramonės įmones,

stacionaraus   poilsio    įstaigas,   eksploatuoti   naudingąsias

iškasenas, suteikti  žemę  sodininkų  bendrijoms,  individualiems

vasarnamiams statyti.

     Veiklos   apribojimus    draustinių   teritorijose   nustato

nuostatai ir  kiti norminiai  dokumentai. Atsižvelgiant į saugomų

kompleksų bei  objektų  ypatumus,  gali  būti  draudžiama  keisti

reljefo formas,  hidrografinio tinklo  natūralius  elementus,  iš

esmės keisti  hidrologinį režimą,  naikinti ir  keisti istoriškai

susiformavusio   kultūrinio   kraštovaizdžio,   urbanistinių   ir

architektūrinių jo  elementų  bei  kitų  saugomų  objektų  vertės

požymius.  Draustinių  teritorijose  draudžiamos  arba  ribojamos

statybos, reglamentuojamos  pastatų  formos,  tūriai.  Gali  būti

ribojama:  komunikacinių  objektų  bei  linijų  tiesimas;  žemės,

miško,  vandenų   ir  kito  nekilnojamojo  turto  naudojimas  bei

nustatytų jų naudojimo būdų keitimas; chemikalų naudojimas žemės,

miškų  ir   vandens  ūkyje;  automobilių  ir  vandens  transporto

priemonių   judėjimas;    vizualinės   informacijos    įrengimas;

medžioklė,  žvejyba,  augalų,  vaisių,  grybų  rinkimas;  saugomų

objektų naudojimas  ir  lankymas;  skraidymas  skraidyklėmis  bei

lėktuvais.

     Kai  kuriose   draustinių  dalyse   gali   būti   naudojamos

skirtingos, tačiau  draustinių  steigimo  tikslus  ir  uždavinius

atitinkančios tvarkymo  priemonės pagal  ūkinių priemonių  planą.

Draustinių teritorijos  tvarkomos pagal  įstatymus ir teritorinio

planavimo   dokumentus,    patvirtintus   Lietuvos    Respublikos

Vyriausybės nustatyta tvarka.

     Draustinių  teritorijose  skatinama  veikla,  gausinanti  ir

išryškinanti  saugomus   objektus   bei   atkurianti   tradicinės

gyvensenos, socialinės, kultūrinės ir ūkinės veiklos elementus.

 

 

           IV skyrius. SAUGOMI KRAŠTOVAIZDŽIO OBJEKTAI

 

 

     18 straipsnis. Saugomų kraštovaizdžio objektų rūšys

 

     Pagal gamtos  ir kultūros  paveldo elementų ypatumus saugomi

kraštovaizdžio objektai skirstomi į:

     1) gamtinius,

     2) kultūrinius,

     3) kompleksinius.

     Saugomi gamtinio kraštovaizdžio objektai yra:

     1) geologiniai  - unikalūs rieduliai ir uolos, smegduobės ir

olos,  tipiškos   ir  unikalios,   moksliniu  požiūriu  vertingos

atodangos, fosilijų ir mineralų radimvietės;

     2) hidrogeologiniai - išskirtinio debito ir ypatingų savybių

šaltiniai;

     3) geomorfologiniai  - išskirtinių  dydžių ir  formų kalvos,

gūbriai, daubos, raguvos, dubakloniai ir kitos reljefo formos;

     4) hidrografiniai  -  išskirtinių  dydžių  rėvos,  senvagės,

salos, kriokliai ir kiti;

     5)  botaniniai  -  išskirtinio  amžiaus  ir  formų  medžiai,

krūmai,  įtrauktų   į  Raudonąją  knygą  augalų  ir  grybų  rūšių

augimvietės  ir  radimvietės,  unikalios  ir  nykstančios  augalų

bendrijos;

     6) zoologiniai  - įtrauktų  į Raudonąją  knygą gyvūnų  rūšių

radimvietės (veisimosi ir maitinimosi vietos), išskirtinių gyvūnų

kolonijų buveinės,  unikalūs paukščių  lizdai,  drevėti  medžiai,

kiti gyvūnų veiklos unikumai ir reliktai.

     Saugomi kultūrinio kraštovaizdžio objektai yra:

     1) archeologiniai  - senovės  stovyklavietės ir gyvenvietės,

piliakalniai, piliavietės,  senoviniai gynybiniai įtvirtinimai ir

jų liekanos;  senovės gamybos  vietos, įrenginiai ir jų liekanos;

senovės  laidojimo   vietos  (pilkapiai,   senkapiai,  kapinynai,

pavieniai  kapai);   alkavietės,  alkakalniai,   sakraliniai   ir

mitologiniai   akmenys;    kūlgrindos    (žemgrindos);    senovės

sakralinės, mitologinės ar ritualinės vietos bei objektai;

     2) memorialiniai - kapinės, žuvusiųjų karuose ir rezistentų

kapai; vietos,  susijusios  su  svarbiais  istoriniais  įvykiais,

asmenybėmis, buvusiais istoriškai reikšmingais statiniais;0

     3)   architektūriniai    -    bažnytiniai,    visuomeniniai,

gyvenamieji, ūkiniai  bei pramoniniai  pastatai, statiniai  ir jų

ansambliai; unikalūs  inžineriniai statiniai bei įrenginiai ar jų

grupės (tiltai, tuneliai, užtvankos, keliai, sausinimo, drėkinimo

sistemos, gynybiniai  įrenginiai ir pan.).

     Saugomi kompleksiniai kraštovaizdžio objektai yra gamtiniai-

kultūriniai   kraštovaizdžio   objektai,   turintys   įvairiapusę

mokslinę pažintinę vertę.

     Visi kraštovaizdžio  objektai turi savo teritorijas, kuriose

jie yra  ir su  kuriomis funkciškai,  kompoziciškai ar istoriškai

susiję. Kraštovaizdžio  objektų teritorijos  nustatomos skelbiant

juos saugomais arba pagal specialius projektus.

     Saugomų gamtinių  kraštovaizdžio objektų  apskaitą, apsaugą,

tvarkymą reglamentuoja jų nuostatai ir kiti norminiai dokumentai.

 

Pakeitimai:

1.Lietuvos Respublikos 1995 07 04

Įstatymas Nr.1-1013

Žin., 1995, Nr.60-1502

 

 

     19 straipsnis. Gamtos ir kultūros paminklai

 

     Vertingiausi  saugomi   kraštovaizdžio  objektai   skelbiami

gamtos ir kultūros paminklais.

     Gamtos paminklus  skelbia  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybė

Aplinkos  apsaugos   departamento  teikimu.   Kultūros  paminklus

skelbia   Lietuvos    Respublikos   Vyriausybė    jos   įgaliotos

institucijos teikimu.

     Gamtos paminklų  apskaitą, apsaugą ir tvarkymą reglamentuoja

nuostatai. Kultūros  paminklų skelbimo  tvarką  nustato  Lietuvos

Respublikos kultūros vertybių apsaugos įstatymai.

 

 

        V skyrius. VALSTYBINIAI PARKAI (NACIONALINIAI IR

 

                          REGIONINIAI)

 

     20 straipsnis. Valstybinių parkų paskirtis

 

     Valstybinių parkų paskirtis yra:

     1)  išsaugoti   gamtiniu,  kultūriniu  požiūriais  vertingus

kraštovaizdžio kompleksus ir objektus;

     2) išlaikyti gamtos ekosistemų stabilumą;

     3) atkurti  sunaikintus ir  pažeistus gamtinius, kultūrinius

kompleksus bei objektus;

     4) plėtoti  mokslo tyrimus gamtos, kultūros paveldo apsaugos

ir kitose srityse;

     5) propaguoti ir remti Lietuvos regionų tradicinę gyvenseną;

     6) sudaryti sąlygas rekreacijai, pirmiausia turizmui;

     7) skatinti ekologiškai patikimą ūkinę veiklą;

     8) vykdyti kitus individualiuose parko nuostatuose numatytus

uždavinius.

 

 

    21 straipsnis. Valstybinių parkų rūšys

 

     Pagal reikšmę ir valdymo organizavimą skiriami:

     1) nacionaliniai  parkai -  steigiami  nacionalinės  svarbos

kraštovaizdžio     kompleksams      bei      antropoekosistemoms,

reprezentuojančioms Lietuvos  Respublikos  etnokultūrinių  sričių

gamtinius bei  kultūrinius savitumus,  saugoti,  tvarkyti  ir  jų

naudojimui reguliuoti.

     Specifiniai    nacionaliniai     parkai    yra    istoriniai

nacionaliniai   parkai.    Jie   steigiami   istorinių   Lietuvos

valstybingumo centrų  kultūriniams kompleksams  bei  jų  gamtinei

aplinkai išsaugoti;

     2) regioniniai  parkai -  steigiami gamtiniu,  kultūriniu ir

rekreaciniu   požiūriais    regioninės   svarbos   kraštovaizdžio

kompleksams ir  ekosistemoms saugoti, jų rekreaciniam bei ūkiniam

naudojimui reguliuoti.

     Specifiniai regioniniai  parkai yra  istoriniai  regioniniai

parkai. Jie  steigiami  istoriškai  vertingiausiems  regioniniams

etnokultūriniams kompleksams bei jų gamtinei aplinkai išsaugoti.

 

 

     22 straipsnis. Nacionalinių parkų valdymas

 

     Nacionalinių parkų  ir  jų  apsaugos  zonų  ribos  paprastai

sutapatinamos su administracinių-teritorinių vienetų ribomis.

     Nacionalinius parkus valdo:

     1) jungtinės savivaldybių ir valstybinių institucijų atstovų

valdybos;

     2) valstybinės biudžetinės organizacijos.

     Savivaldybių tarybų,  jų vykdomųjų institucijų bei pareigūnų

aktai  ar   veiksmai,  pažeidžiantys  nacionalinio  parko  ir  jo

teritorijoje esančių  organizacijų ar  piliečių teises, gali būti

skundžiami teisme.  Savivaldybių tarybos  dėl jų teisių pažeidimo

taip pat turi teisę kreiptis į teismą.

 

Pakeitimai:

1.Lietuvos Respublikos 1995 07 04

Įstatymas Nr.1-1013

Žin., 1995, Nr.60-1502

 

 

     23 straipsnis. Regioninių parkų valdymas

 

     Regioninių parkų veiklos organizavimo formos:

     1) specifinės paskirties valstybinės įmonės;

     2) specifinės paskirties valstybinių įmonių dalys;

     3) biudžetinės  organizacijos -  direkcijos arba valstybinės

inspekcijos;

     4) jungtinės  organizacijos, sudaromos  iš  savivaldybių  ir

valstybinių institucijų atstovų.

     Regioninių  parkų  veiklos  organizavimo  formą,  pavaldumą,

tarnybų  struktūrą  nustato  individualūs  nuostatai. 

 

Pakeitimai:

1.Lietuvos Respublikos 1995 07 04

Įstatymas Nr.1-1013

Žin., 1995, Nr.60-1502

 

 

     24 straipsnis. Valstybinių parkų zonos

 

     Valstybinių  parkų   teritorijose  išskiriamos  išsaugančios

(rezervatai ir  draustiniai), apsaugos, rekreacinės, ūkinės zonos

ir saugomi  kraštovaizdžio objektai.  Šios ir galimos kitos zonos

nustatomos  parkų  teritorinio  planavimo  dokumentuose,  kuriuos

tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

 

     25 straipsnis. Veiklos valstybiniuose parkuose nustatymas

 

     Valstybiniuose parkuose  dirbamas apsauginis,  atkuriamasis,

kultūros  ir  švietėjiškas,  mokslo  darbas,  atitinkantis  parko

paskirtį, reguliuojama  rekreacinė, verslo, statybinė, komercinė-

ūkinė veikla, neprieštaraujanti parko paskirčiai.

     Valstybiniuose parkuose draudžiama įrengti naujus naudingųjų

iškasenų  karjerus,   šachtas  ir  kitus  kalnakasybos  objektus,

statyti pramonės  įmones, suteikti  žemę sodininkų  bendrijoms ir

individualiems vasarnamiams,  tiesti  tranzitines  komunikacijas,

keisti reljefo formas, hidrografinio tinklo natūralius elementus,

iš esmės keisti hidrologinį režimą, naikinti ir keisti istoriškai

susiformavusio   kultūrinio   kraštovaizdžio,   urbanistinių   ir

architektūrinių jo  elementų  bei  kitų  saugomų  objektų  vertės

požymius.

     Nauji pastatai  statomi išlaikant  tradicines  architektūros

formas ir mastelį.

     Valstybinių parkų  rezervatuose, draustiniuose  bei apsaugos

zonose veiklą  nustato atitinkami šio įstatymo straipsniai, o jos

reguliavimo ypatumus  ir  mastą  atitinkamai  nustato  rezervatų,

draustinių,  apsaugos   zonų   nuostatai   bei   kiti   norminiai

dokumentai.

     Valstybinių parkų  ūkinėse, rekreacinėse  ir  kitose  zonose

gali būti  ribojamas: komunikacinių  objektų bei linijų tiesimas;

žemės, miško,  vandenų, kito  nekilnojamojo turto  naudojimas bei

nustatytų jų naudojimo būdų keitimas; chemikalų naudojimas žemės,

miškų  ir   vandens  ūkyje;  automobilių  ir  vandens  transporto

priemonių  judėjimas,   medžioklė,   žvejyba;   saugomų   objektų

naudojimas ir  lankymas. Veiklos ribojimo pobūdį ir mastą nustato

individualūs parko nuostatai bei kiti norminiai dokumentai.

     Valstybinių parkų  teritorijos tvarkomos  pagal įstatymus ir

teritorinio planavimo  dokumentus (parko  planavimo  schemas,  jų

pagrindu parengtus detalius projektus).

     Valstybinių parkų  teritorijose skatinama  veikla, padedanti

gausinti ir  išryškinti saugomus  objektus bei atkurti tradicinės

gyvensenos, socialinės, kultūrinės ir ūkinės veiklos elementus.

 

 

     26 straipsnis. Valstybinių parkų tarnybų teisės ir

                    pareigos

 

     Valstybinių parkų  tarnybos, įgyvendindamos parko uždavinius ir

remdamosi  parkų teritorinio  planavimo dokumentais, atsako už

parko būklę,  teikia pasiūlymus  Lietuvos Respublikos Vyriausybei

dėl žemės, miško, vandenų, rekreacinės infrastruktūros naudojimo,

nustato parko teritorijos lankymo tvarką, kontroliuoja fizinių ir

juridinių asmenų  ūkinę (taip  pat ir  rekreacinę)  veiklą  parkų

teritorijose, teikia  ieškinius dėl valstybinių parkų nuostatų ir

teritorijos naudojimo pažeidimų įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

          VI skyrius. BIOSFEROS MONITORINGO TERITORIJOS

 

 

     27 straipsnis. Biosferos monitoringo teritorijų paskirtis

 

     Biosferos monitoringo teritorijų paskirtis yra:

     1)   sukurti    reprezentatyvią   kompleksinio    ekologinio

monitoringo sistemą - stebėti, kontroliuoti, prognozuoti gamtinių

sistemų pokyčius;

     2) vykdyti biosferos naudojimo eksperimentus bei tyrimus;

     3) plėtoti ekologinį švietimą bei propagandą;

     4) garantuoti gamtinių kompleksų apsaugą.

 

 

     28 straipsnis. Biosferos monitoringo teritorijų rūšys

 

     Pagal reikšmę ir organizavimo ypatumus skiriami:

     1) biosferos  rezervatai -  steigiami natūraliuose  gamtinių

zonų kompleksuose (gamtiniuose branduoliuose) bei juos supančiose

apsaugos teritorijose globalinio ekologinio monitoringo programai

bei gamtosaugos eksperimentams vykdyti;

     2) biosferos  poligonai -  steigiami  ypatingą  geoekologinę

arba  kontrolinę   svarbą  turinčiose   geosistemose  regioniniam

ekologiniam monitoringui  organizuoti. Biosferos  poligonai  gali

būti   kompleksiniai    arba   specializuoti   (hidrogeologiniai,

hidrologiniai, zoologiniai ir kt.).

 

 

     29 straipsnis. Biosferos monitoringo teritorijų teisinis

                    statusas

 

     Biosferos rezervatai yra juridiniai asmenys, turintys mokslo

įstaigos statusą,  priklausantys Aplinkos  apsaugos  departamento

reguliavimo sričiai.

     Biosferos poligonų įsteigimas nekeičia į jų sudėtį įeinančių

saugomų teritorijų  statuso, o  tik nustato regioninio ekologinio

monitoringo programą.

     Kompleksinio bei specializuoto ekologinio monitoringo stotys

ir eksperimentų  stacionarai privačiose ir valstybinės nuosavybės

žemėse įforminami sutartimis.

 

 

     30 straipsnis. Biosferos monitoringo teritorijų zonos

 

     Biosferos rezervatuose  išskiriamos  išsaugančios  (gamtinis

branduolys), apsaugos,  eksperimentų, ekosistemų atkūrimo ir šiai

teritorijai  būdingos   ūkinės  veiklos  zonos.  Pagal  biosferos

poligonų individualius nuostatus gali būti išskirtos kitos zonos.

 

 

     31 straipsnis. Veiklos biosferos monitoringo teritorijose

                    nustatymas

 

     Biosferos     monitoringo      teritorijų      rezervatuose,

draustiniuose, apsaugos  zonose veiklą  reglamentuoja  atitinkami

šio įstatymo  straipsniai, o  jos  reguliavimo  pobūdį  ir  mastą

nustato rezervatų,  draustinių, apsaugos  zonų nuostatai bei kiti

norminiai dokumentai.

     Eksperimentų,  rekreacijos,   ekosistemų  atkūrimo  ir  šiai

teritorijai būdingos  ūkinės veiklos  zonose gali  būti  ribojama

pramonės, verslo,  agrarinė, miškų  ūkio veikla. Veiklos ribojimų

pobūdį  ir   mastą  nustato  individualūs  biosferos  monitoringo

teritorijų nuostatai bei kiti norminiai dokumentai.

 

 

                   VII skyrius. APSAUGOS ZONOS

 

 

     32 straipsnis. Apsaugos zonų paskirtis

 

     Apsaugos zonų paskirtis yra:

     1) izoliuoti  saugomus objektus  ir teritorijas nuo neigiamo

žmogaus veiklos poveikio;

     2)  išsaugoti   tradicinius  vietovės   ypatumus,  vizualinę

saugomų objektų ir kompleksų aplinką;

     3) sumažinti  neigiamą ūkinių  objektų ir  kompleksų poveikį

žmogui   ir   gamtai   bei   garantuoti   normalų   šių   objektų

funkcionavimą;

     4) užtikrinti bendrąjį ekologinį kraštovaizdžio stabilumą.

 

 

     33 straipsnis. Apsaugos zonų rūšys

 

     Pagal paskirtį apsaugos zonos skirstomos į šias rūšis:

     1) išsaugančių ir kompleksinių saugomų teritorijų;

     2) saugomų kraštovaizdžio objektų;

     3) paviršinių vandens telkinių;

     4) vandenviečių ir gręžtinių šulinių;

     5) karstinio regiono;

     6) dirbamų laukų;

     7) gyvenviečių;

     8) kurortų ir vasarviečių, kitų rekreacinių teritorijų;

     9) pramonės objektų ir įrenginių;

     10) kelių, geležinkelių, aerouostų;

     11) energetinių komunikacijų ir objektų;

     12) ryšių,  tarp  jų    radijo  ryšių,  radionavigacijos  ir

radiolokacijos objektų bei įrenginių.

     Kiekviena  zonos   rūšis  gali  būti  skirstoma  į  porūšius

(pozonius, juostas) su skirtingu režimu.

 

 

     34 straipsnis. Veiklos apsaugos zonose nustatymas

 

     Valstybinių   rezervatų,    valstybinių   parkų,   biosferos

monitoringo teritorijų  apsaugos zonų režimą nustato individualūs

šių  teritorijų   nuostatai.  Šių   teritorijų   apsaugos   zonos

nustatomos steigiant  aukščiau išvardintas  saugomas  teritorijas

arba jas  tvirtina Lietuvos  Respublikos Vyriausybė pagal atskirą

projektą.

     Saugomų  kultūrinių  kraštovaizdžio  objektų  apsaugos  zonų

režimą  reguliuoja   Lietuvos   Respublikos   kultūros   vertybių

įstatymai, kiti norminiai dokumentai.

     Kitų rūšių  apsaugos zonų  nustatymo tvarką  ir apsaugos bei

naudojimo režimą  nustato šis  įstatymas, bendrieji apsaugos zonų

nuostatai ir kiti norminiai dokumentai.

 

 

          VIII skyrius. SAUGOMI GAMTOS IŠTEKLIŲ SKLYPAI

 

 

     35 straipsnis. Saugomų gamtos išteklių sklypų paskirtis

 

     Saugomų gamtos išteklių sklypų paskirtis yra:

     1)  atkurti  ūkinės  veiklos  nuskurdintas  gamtos  išteklių

rūšis;

     2) pagausinti bei praplėsti bendrą gamtos išteklių fondą;

     3) garantuoti atsinaujinančių gamtos išteklių išsaugojimą ir

racionalų naudojimą.

 

 

     36 straipsnis. Saugomų gamtos išteklių sklypų rūšys

 

     Saugomi gamtos išteklių sklypai pagal paskirtį skirstomi į:

     1) medynų;

     2) uogynų ir grybynų;

     3) vaistažolynų;

     4) gyvūnijos biotopų;

     5) atsistatančių pelkių;

     6) požeminių vandens telkinių.

 

 

     37 straipsnis. Veiklos nustatymas saugomuose gamtos

                    išteklių sklypuose

 

     Saugomuose gamtos  išteklių  sklypuose  ribojama  tam  tikra

komercinė-ūkinė,  statybinė, rekreacinė ir kita veikla, mažinanti

gamtos  išteklius,  naudingųjų  išteklių  eksploatavimas,  žemės,

miško, vandenų, kito nekilnojamojo turto naudojimas bei nustatytų

jų naudojimo  būdų keitimas.  Veiklos ribojimo  pobūdį  ir  mastą

nustato bendrieji  saugomų gamtos  išteklių sklypų  nuostatai bei

kiti norminiai dokumentai.

 

 

                  IX skyrius. GAMTINIS KARKASAS

 

 

     38 straipsnis. Gamtinio karkaso paskirtis

 

     Gamtinio karkaso paskirtis yra:

     1) sukurti vientisą gamtinio ekologinio kompensavimo sistemą

ir užtikrinti  gamtinius ryšius  tarp  išsaugančių,  apsaugančių,

atkuriančių ir kompleksinės paskirties saugomų teritorijų;

     2) saugoti  natūralų  kraštovaizdį  ir  gamtos  rekreacinius

išteklius;

     3) sudaryti sąlygas miškams atkurti;

     4)   optimizuoti    agrarinio    kraštovaizdžio    struktūrą

geoekologiniu požiūriu, reguliuoti agrarinės veiklos plėtrą;

     5)    reguliuoti     kraštovaizdžio    urbanizacijos     bei

technogenizacijos plėtrą.

 

 

     39 straipsnis. Gamtinio karkaso sudėtis

 

     Gamtinis karkasas  jungia įvairios  paskirties  teritorijas:

rezervatus, draustinius,  valstybinius parkus, apsaugos zonas bei

saugomus gamtos  išteklių sklypus,  įvairias  rekreacines,  miškų

ūkio, taip pat ribojamos agrarinės veiklos zonas.

     Gamtinį karkasą sudaro:

     1)   geoekologinės    takoskyros   -   teritorijų   juostos,

atskiriančios  stambias  geosistemas  ir  atliekančios  ekologinį

kompensavimą tarp sistemų;

     2)  geosistemų   stabilizavimo   židiniai   -   teritorijos,

atliekančios ekologinį kompensavimą geosistemose;

     3) migracijos  koridoriai - slėniai bei dubakloniai, kuriais

vyksta intensyvi geodinaminė bei bioinformacinė apykaita.

 

 

     40 straipsnis. Gamtinio karkaso formavimas

 

     Gamtinis   karkasas    formuojamas   pagal   respublikinius,

rajoninius bei vietinius teritorinio planavimo dokumentus.

     Gamtinio   karkaso   formavimo   tvarką   nustato   Lietuvos

Respublikos Vyriausybė.

 

 

     41 straipsnis. Veiklos gamtiniame karkase nustatymas

 

     Gamtiniame karkase  esančiuose rezervatuose,  draustiniuose,

apsaugos  zonose,   valstybiniuose  parkuose,  saugomuose  gamtos

išteklių  sklypuose   veiklą  nustato   atitinkami  šio  įstatymo

straipsniai, o jos reguliavimo pobūdį ir mastą nustato rezervatų,

draustinių, valstybinių parkų, biosferos rezervatų, apsaugos zonų

ir saugomų  gamtos  išteklių  sklypų  bendrieji  ar  individualūs

nuostatai bei kiti norminiai dokumentai.

     Gamtinio  karkaso   rekreacinės,  miškų  ūkio  ir  ribojamos

agrarinės paskirties  teritorijose  draudžiama  statyti  pramonės

įmones ir  gyvenamuosius kvartalus. Gamtinio karkaso teritorijose

ribojama verslo,  miškų  ūkio,  agrarinė  bei  statybinė  veikla.

Veiklos ribojimo  pobūdį ir mastus nustato Specialiosios žemės ir

miško naudojimo  sąlygos, gamtinio  karkaso  nuostatai  bei  kiti

norminiai dokumentai.

 

 

           X skyrius. ATSAKOMYBĖ UŽ SAUGOMŲ TERITORIJŲ

 

                       ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS

 

 

     42 straipsnis. Teisinė atsakomybė

 

     Juridiniai ir fiziniai asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos

saugomų teritorijų  įstatymo reikalavimus,  traukiami atsakomybėn

pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

 

     43 straipsnis. Žalos, padarytos saugomoms teritorijoms,

                    saugomiems kraštovaizdžio objektams,

                    atlyginimas

 

     Juridiniai  ir  fiziniai  asmenys,  padarę  žalą  saugomiems

kraštovaizdžio kompleksams  bei objektams,  privalo juos atkurti,

atstatyti teritorijos  pirminę būklę  ir atlyginti padarytą žalą.

Žalos dydį  nustato teismas  pagal Aplinkos apsaugos departamento

arba  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  įgaliotos  institucijos

pateiktus skaičiavimus.

     Pateikti teismui  ieškinius dėl  padarytos žalos  atlyginimo

turi teisę  Aplinkos  apsaugos  dapartamentas,  Kultūros  paveldo

inspekcija, saugomų  teritorijų tarnybos,  saugomų kraštovaizdžio

objektų, žemės bei miško savininkai ir naudotojai.

     Žalos    atlyginimas     neatleidžia     nuo     drausminės,

administracinės ar baudžiamosios atsakomybės.

 

 

     44 straipsnis. Saugomų teritorijų žemės, miško, saugomų

                    kraštovaizdžio objektų priverstinis

                    išpirkimas

 

     Jeigu saugomų  kraštovaizdžio vertybių,  saugomų  teritorijų

žemės bei  miško  savininkai  nesilaiko  įstatymuose  ir  kituose

dokumentuose nustatyto  saugomų teritorijų  apsaugos ir naudojimo

režimo, Aplinkos  apsaugos departamento arba Lietuvos Respublikos

įgaliotos  institucijos   reikalavimu   tos   žemės   gali   būti

priverstinai valstybės  išpirktos pagal jų realią vertę išpirkimo

metu.

 

 

     45 straipsnis. Ginčų sprendimas

 

     Ginčus  saugomų  teritorijų  klausimais  pagal  kompetenciją

sprendžia Lietuvos Respublikos Vyriausybė, savivaldybės, Lietuvos

Respublikos Aplinkos  apsaugos departamentas, valstybės įgaliotos

institucijos, teismas ar arbitražas Lietuvos Respublikos įstatymų

nustatyta tvarka.

 

 

     46 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

 

     Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas įsigalioja

bendra tvarka,  išskyrus 22 straipsnio antrosios dalies 1 punktą,

kuris   įsigalios   po   Lietuvos   Respublikos   administracinės

teritorinės reformos.

 

 

     Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                 ALGIRDAS BRAZAUSKAS

_