Suvestinė redakcija nuo 2000-07-26 iki 2000-12-31

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1993, Nr. 21-506, i. k. 0931010ISTA000I-172

 

Nauja redakcija nuo 2001-01-01:

Nr. VIII-1811, 2000-07-11, Žin. 2000, Nr. 61-1818 (2000-07-26), i. k. 1001010ISTAIII-1811

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LABDAROS IR PARAMOS

Į S T A T Y M A S

 

1993 m. birželio 4 d. Nr. I-172

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo tikslas

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo tikslas – reglamentuoti ir skatinti labdarą bei paramą Lietuvos Respublikoje, nustatant atvejus, kada taikomos valstybės mokesčių ir muito mokesčių lengvatos.

 

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. I-1149, 1995-12-20, Žin., 1995, Nr. 107-2398 (1995-12-30); Žin., 1996, Nr. 1-0 (1996-01-05), i. k. 0951010ISTA00I-1149

 

2 straipsnis. Labdaros ir paramos tikslai

Labdara yra duodama siekiant:

1) šelpti ir teikti pagalbą arba nemokamas paslaugas asmenims, kuriems tai reikalinga: invalidams, ligoniams, vienišiems nedarbingiems asmenims, našlaičiams arba vaikams, likusiems be tėvų globos, daugiavaikėms ir mažai aprūpintoms šeimoms, bedarbiams, asmenims, kurių gaunamos pajamos negali užtikrinti minimalaus gyvenimo lygio;

2) šelpti labdaros ir globos organizacijas, fondus, religijos centrus bei vienuolijas, teikiančius labdarą ir paramą šio straipsnio pirmosios dalies 1 punkte nurodytiems asmenims, taip pat lietuvių bendruomenes, esančias užsienyje;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. I-1149, 1995-12-20, Žin., 1995, Nr. 107-2398 (1995-12-30); Žin., 1996, Nr. 1-0 (1996-01-05), i. k. 0951010ISTA00I-1149

 

3) šelpti nukentėjusius dėl karo ir gaivalinių nelaimių, ekologinių katastrofų, užkrečiamų ligų epidemijų asmenis, padėti likviduoti tų nelaimių, katastrofų ir epidemijų padarinius;

4) padėti įsidarbinti, įsteigiant darbo vietas arba perkvalifikuojant darbo netekusius socialiai remtinus asmenis.

Parama yra teikiama siekiant:

1) remti mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos plėtojimo programas;

2) remti aplinkos apsaugos ir aplinkos tvarkymo darbų programas;

3) remti istorijos, gamtos, architektūros, kultūros ir meno paminklų apsaugos bei restauravimo darbų programas;

4) remti kitą socialiai naudingą veiklą bei programas, kurias skelbia Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Remiamos šio straipsnio antrojoje dalyje nurodytos programos, kurioms pritaria ar kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, ministerijos, apskričių viršininkai, vietos savivaldos institucijos ar tvirtina nevalstybinių organizacijų aukščiausieji valdymo organai. Programose turi būti numatyti tikslai, įgyvendinimo būdai ir priemonės, vykdytojai ir finansavimo šaltiniai.

 

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. I-1149, 1995-12-20, Žin., 1995, Nr. 107-2398 (1995-12-30); Žin., 1996, Nr. 1-0 (1996-01-05), i. k. 0951010ISTA00I-1149

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. VIII-311, 1997-06-26, Žin., 1997, Nr. 65-1541 (1997-07-09), i. k. 0971010ISTAVIII-311

 

3 straipsnis. Labdaros ir paramos pripažinimas

Labdara pripažįstama savanoriška ir neatlygintina materialinė šalpa ar nemokamas paslaugų teikimas be jokio labdaros gavėjo materialaus įsipareigojimo labdaros davėjui, skirti 2 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytiems tikslams.

Parama pripažįstama savanoriška materialinė pagalba ar nemokamas paslaugų teikimas tiesiogiai juridiniams asmenims, skirti 2 straipsnio antrojoje dalyje nurodytiems tikslams.

Labdaros ir paramos sandoryje leidžiamas gavėjo individualus reklaminis įsipareigojimas labdaros ir paramos davėjui, išskyrus įsipareigojimą reklamuoti tabako gaminius ir alkoholinius gėrimus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. I-1149, 1995-12-20, Žin., 1995, Nr. 107-2398 (1995-12-30); Žin., 1996, Nr. 1-0 (1996-01-05), i. k. 0951010ISTA00I-1149

 

Labdara pagal šį įstatymą nepripažįstamas tiesioginis pinigų ar materialinių vertybių perdavimas fiziniams asmenims, išskyrus kai tai daro labdaros organizacijos ar fondai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. I-1149, 1995-12-20, Žin., 1995, Nr. 107-2398 (1995-12-30); Žin., 1996, Nr. 1-0 (1996-01-05), i. k. 0951010ISTA00I-1149

 

Parama pagal šį įstatymą nepripažįstamas tiesioginis pinigų ar materialinių vertybių perdavimas fiziniams asmenims, išskyrus kai tai numatyta 2 straipsnio antrojoje dalyje nurodytose programose.

 

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. I-1149, 1995-12-20, Žin., 1995, Nr. 107-2398 (1995-12-30); Žin., 1996, Nr. 1-0 (1996-01-05), i. k. 0951010ISTA00I-1149

 

4 straipsnis. Labdaros ir paramos davėjai

Labdaros ir paramos davėjais gali būti:

1) Lietuvos Respublikos ūkio subjektai, turintys juridinio asmens teises arba jų neturintys;

2) visuomeninės organizacijos ir religijos centrai ar religinės bendruomenės, jeigu tai neprieštarauja jų įstatams ir nuostatoms;

3) labdaros organizacijos ir fondai, kurių pagrindinė veiklos rūšis atitinka šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytus tikslus ir kurios yra įregistruotos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

4) Lietuvos Respublikos piliečiai;

5) užsienio valstybių juridiniai bei fiziniai asmenys, taip pat tarptautinės organizacijos.

Užsienio valstybių juridiniai bei fiziniai asmenys, taip pat tarptautinės organizacijos Lietuvos Respublikoje gali duoti labdarą ir remti fizinius asmenis tik per registruotus labdaros ir paramos fondus ar valstybės valdymo organus, o juridinius asmenis – tiesiogiai arba per trečiuosius asmenis, jeigu tai atitinka 2 straipsnyje nurodytus tikslus.

Politinės partijos ir politinės organizacijos nepripažįstamos labdaros ir paramos davėjais.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-1149, 1995-12-20, Žin., 1995, Nr. 107-2398 (1995-12-30); Žin., 1996, Nr. 1-0 (1996-01-05), i. k. 0951010ISTA00I-1149

 

5 straipsnis. Labdaros ir paramos gavėjai

Labdaros gavėjai yra valstybės, savivaldybių, visuomeninių organizacijų bei privačių asmenų įsteigtos ir jų lėšomis išlaikomos socialinės globos ir rūpybos, vaikų ugdymo ir švietimo, sveikatos apsaugos ir gydymo įstaigos, labdaros organizacijos ir fondai, invalidų draugijos, jų įmonės, įstaigos ir organizacijos, ortopedijos ir protezavimo įmonės.

Paramos gavėjai yra mokslo ir studijų institucijos, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, švietimo, mokslo, kultūros, sporto, aplinkos apsaugos, taip pat kitos įstaigos ir organizacijos bei jų leidiniai, gaunančios paramą 2 straipsnio antrojoje dalyje nurodytoms programoms įgyvendinti.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. I-1149, 1995-12-20, Žin., 1995, Nr. 107-2398 (1995-12-30); Žin., 1996, Nr. 1-0 (1996-01-05), i. k. 0951010ISTA00I-1149

 

Labdaros ir paramos gavėjais pagal šį įstatymą negali būti politinės partijos, politinės organizacijos ir pelno siekiančios organizacijos.

 

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. I-1149, 1995-12-20, Žin., 1995, Nr. 107-2398 (1995-12-30); Žin., 1996, Nr. 1-0 (1996-01-05), i. k. 0951010ISTA00I-1149

 

6 straipsnis. Labdaros ir paramos teikimo būdai

Labdaros ir paramos davėjai teikia labdarą ar paramą:

1) perduodami pinigus arba materialines vertybes labdaros ar paramos gavėjui Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;

2) teikdami nemokamas paslaugas labdaros ar paramos gavėjui;

3) pagal panaudos sutartį suteikdami jiems priklausantį turtą naudotis labdaros ar paramos gavėjui.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. I-1149, 1995-12-20, Žin., 1995, Nr. 107-2398 (1995-12-30); Žin., 1996, Nr. 1-0 (1996-01-05), i. k. 0951010ISTA00I-1149

 

Labdara ir parama gali būti teikiama ir kitais būdais, kurių nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai.

Labdara ar parama teikiama neatlygintinai ir savitarpio pasitikėjimo pagrindu.

 

7 straipsnis. Labdaros ir paramos dalykas

Labdaros ir paramos dalykas yra labdaros ir paramos davėjo:

1) gautos pajamos;

2) įgytas ar valdomas turtas;

3) gaminama arba už jo lėšas įgyta produkcija;

4) teikiamos paslaugos.

Labdaros ir paramos dalykas negali būti Lietuvos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšos. Už valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšas įsigytos materialinės vertybės gali būti labdaros ir paramos dalykas tik su steigėjo leidimu.

 

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. I-1149, 1995-12-20, Žin., 1995, Nr. 107-2398 (1995-12-30); Žin., 1996, Nr. 1-0 (1996-01-05), i. k. 0951010ISTA00I-1149

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-1149, 1995-12-20, Žin., 1995, Nr. 107-2398 (1995-12-30); Žin., 1996, Nr. 1-0 (1996-01-05), i. k. 0951010ISTA00I-1149

 

8 straipsnis. Labdaros ir paramos laisvė

Labdaros ir paramos davėjai patys pasirenka labdaros ar paramos gavėjus bei teikimo būdus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. I-1149, 1995-12-20, Žin., 1995, Nr. 107-2398 (1995-12-30); Žin., 1996, Nr. 1-0 (1996-01-05), i. k. 0951010ISTA00I-1149

 

Valstybės institucijos ir jų pareigūnai privalo garantuoti labdaros ir paramos laisvę. Valstybės institucijų pareigūnai, taip pat fiziniai ir juridiniai asmenys, trukdantys teikti labdarą ar paramą, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

9 straipsnis. Labdaros ir paramos apskaita

Teikiantys labdarą ar paramą Lietuvos Respublikoje jos ūkio subjektai, taip pat visuomeninės ar labdaros organizacijos bei religinės bendruomenės privalo tvarkyti labdaros ar paramos gavėjų, kuriems jie aukoja pinigus ir materialines vertybes, apskaitą: joje nurodyti konkrečius labdaros ar paramos gavėjus, aukų dydį ir paskirtį. Labdaros ir paramos davėjai kiekvieną ketvirtį privalo teikti nustatytos formos informaciją Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Statistikos departamentui.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. I-1149, 1995-12-20, Žin., 1995, Nr. 107-2398 (1995-12-30); Žin., 1996, Nr. 1-0 (1996-01-05), i. k. 0951010ISTA00I-1149

 

Kaip labdara ar parama gautų pinigų ir materialinių vertybių apskaitą privalo tvarkyti visi juridiniai asmenys ir įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių. Informacija apie gautą labdarą ar paramą kas ketvirtį turi būti pateikiama Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Statistikos departamentui pagal nustatytą formą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. I-1149, 1995-12-20, Žin., 1995, Nr. 107-2398 (1995-12-30); Žin., 1996, Nr. 1-0 (1996-01-05), i. k. 0951010ISTA00I-1149

 

Nuslėpus informaciją apie pinigus arba materialines vertybes, gautus kaip labdara ar parama, ta lėšų dalis yra apmokestinama pelno (pajamų) mokesčiu nepaisant labdaros ar paramos gavėjo.

Labdaros ir paramos davėjų perduotos lėšos ir materialinės vertybės turi būti naudojamos pagal paskirtį tik labdaros ar paramos tikslams. Konkrečius panaudojimo tikslus gali nustatyti pats labdaros ir paramos davėjas, perduodamas pinigus bei materialines vertybes.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. I-1149, 1995-12-20, Žin., 1995, Nr. 107-2398 (1995-12-30); Žin., 1996, Nr. 1-0 (1996-01-05), i. k. 0951010ISTA00I-1149

 

Labdaros organizacijos ir fondai turi teisę iki 20 procentų labdarai surinktų lėšų panaudoti šių organizacijų veiklai plėtoti ir administravimo išlaidoms apmokėti, jeigu tam neprieštarauja labdaros davėjas ir nenustato konkretaus aukos panaudojimo tikslo bei būdo.

 

10 straipsnis. Labdaros ir paramos skatinimas

Labdaros ir paramos skatinimo ir mokesčių lengvatų teikimo tvarka nustatoma mokesčių mokėjimą reglamentuojančiuose įstatymuose.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. I-1149, 1995-12-20, Žin., 1995, Nr. 107-2398 (1995-12-30); Žin., 1996, Nr. 1-0 (1996-01-05), i. k. 0951010ISTA00I-1149

 

Labdarai ar paramai skirtos materialinės vertybės, įvežamos į Lietuvos Respubliką arba išvežamos iš jos, atleidžiamos nuo muitų Muitų tarifų įstatymo nustatyta tvarka. Iš Lietuvos Respublikos išvežamų labdarai skirtų materialinių vertybių išvežimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. VIII-627, 1998-02-17, Žin., 1998, Nr. 25-630 (1998-03-13), i. k. 0981010ISTAVIII-627

 

Asmenys, dovanojantys ar kitaip perduodantys turtą labdaros ar paramos gavėjams, yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio.

 

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. I-1149, 1995-12-20, Žin., 1995, Nr. 107-2398 (1995-12-30); Žin., 1996, Nr. 1-0 (1996-01-05), i. k. 0951010ISTA00I-1149

 

11 straipsnis. Labdaros ir paramos kontrolė

Labdarai ir paramai perduodamų ir gaunamų lėšų teisėtumą kontroliuoja valstybinės mokesčių inspekcijos, kiek tai susiję su mokesčių lengvatų taikymu, o gautų lėšų ir materialinių vertybių panaudojimo teisingumą kontroliuoja Valstybės kontrolės departamentas ir savivaldybių kontrolės tarnybos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. I-1149, 1995-12-20, Žin., 1995, Nr. 107-2398 (1995-12-30); Žin., 1996, Nr. 1-0 (1996-01-05), i. k. 0951010ISTA00I-1149

 

Ginčus dėl labdaros ar paramos pripažinimo nagrinėja teismas.

Nustačius, kad lėšų ar materialinių vertybių perdavimas nėra labdara ar parama, mokesčių lengvatos, taikytos atsižvelgiant į šio įstatymo nuostatas, panaikinamos, o nesumokėti mokesčiai išieškomi mokesčių mokėjimą reglamentuojančių įstatymų nustatyta tvarka.

 

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. I-1149, 1995-12-20, Žin., 1995, Nr. 107-2398 (1995-12-30); Žin., 1996, Nr. 1-0 (1996-01-05), i. k. 0951010ISTA00I-1149

 

12 straipsnis. Labdaros ir paramos skelbimas

Labdaros organizacijos ir fondai turi teisę laisvai skelbti per masinės informacijos priemones labdaros ir paramos tikslus, gavėjus bei objektus.

Informacija apie labdaros ir paramos davėjus per masinės informacijos priemones bei kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, nenurodytiems šio įstatymo 9 straipsnyje, teikiama tik labdaros ir paramos davėjui sutikus.

 

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. I-1149, 1995-12-20, Žin., 1995, Nr. 107-2398 (1995-12-30); Žin., 1996, Nr. 1-0 (1996-01-05), i. k. 0951010ISTA00I-1149

 

13 straipsnis. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įsigaliojimo sąlygos

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas įsigalioja nuo 1993 m. liepos 1 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybei nustačius labdaros organizacijų ir fondų steigimo ir registravimo tvarką bei sąlygas, taip pat iš Lietuvos Respublikos išvežamų labdarai skirtų materialinių vertybių bei gaunamų siuntų sanitarinės ir higieninės kontrolės tvarką.

2. Neteko galios nuo 1996-01-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. I-1149, 1995-12-20, Žin. 1995, Nr. 107-2398 (1995-12-30) ; Žin. 1996, Nr. 1-0 (1996-01-05), i. k. 0951010ISTA00I-1149

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-1149, 1995-12-20, Žin., 1995, Nr. 107-2398 (1995-12-30); Žin., 1996, Nr. 1-0 (1996-01-05), i. k. 0951010ISTA00I-1149

Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo ir papildymo

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-311, 1997-06-26, Žin., 1997, Nr. 65-1541 (1997-07-09), i. k. 0971010ISTAVIII-311

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-627, 1998-02-17, Žin., 1998, Nr. 25-630 (1998-03-13), i. k. 0981010ISTAVIII-627

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1811, 2000-07-11, Žin., 2000, Nr. 61-1818 (2000-07-26), i. k. 1001010ISTAIII-1811

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo įstatymas