Suvestinė redakcija nuo 2001-09-26 iki 2001-12-04

 

Įstatymas paskelbtas: Lietuvos aidas 1993, Nr. 67-0; Žin. 1993, Nr.12-296, i. k. 0931010ISTA000I-119

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ

SKELBIMO IR ĮSIGALIOJIMO TVARKOS

 

 

I SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ

SKELBIMAS IR ĮSIGALIOJIMAS

 

1 straipsnis

Oficialus įstatymų ir kitų teisės aktų paskelbimas yra jų paskelbimas „Valstybės žiniose“. Paskelbimo „Valstybės žiniose“ diena yra jų išleidimo diena, kuri nurodoma kiekvieno leidinio pirmajame puslapyje.

Oficialus įstatymo ar kito teisės akto tekstas yra tas, kurį prieš paskelbimą pasirašo pareigūnas, turintis šią teisę pagal įstatymus.

 

2 straipsnis

Pagal šį įstatymą „Valstybės žiniose“ turi būti skelbiami:

1) Lietuvos Respublikos įstatymai;

2) Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. VIII-1249, 1999-06-22, Žin., 1999, Nr. 60-1949 (1999-07-09), i. k. 0991010ISTAIII-1249

 

3) Respublikos Prezidento dekretai;

4) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai;

5) Konstitucinio Teismo nutarimai, išvados, taip pat sprendimai priimti nagrinėti Konstitucijoje numatytus prašymus ar teikimus;

6) įsiteisėję teismų sprendimai, pripažįstantys negaliojančiais įstatymams prieštaraujančius teisės aktus ar jų dalis, jeigu šių aktų ir Konstitucijos ar įstatymų atitikimo kontrolė neįeina į Konstitucinio Teismo kompetenciją.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. IX-501, 2001-09-11, Žin., 2001, Nr. 82-2831 (2001-09-26), i. k. 1011010ISTA00IX-501

 

Valstybės žiniose“ taip pat turi būti skelbiami kiti Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai, ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų įsakymai ir įsakymais patvirtinti kiti norminiai teisės aktai bei Lietuvos banko valdybos nutarimai, kuriuose nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. VIII-1184, 1999-05-18, Žin., 1999, Nr. 48-1524 (1999-06-02), i. k. 0991010ISTAIII-1184

 

Šiame straipsnyje nurodytus įstatymus ir kitus teisės aktus „Valstybės žiniose“ oficialiai skelbia juos pasirašę pareigūnai.

 

3 straipsnis

Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai, išskyrus įstatymus, Respublikos Prezidento dekretai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai bei Lietuvos banko valdybos nutarimai, kuriuose nėra nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, neturintys visuotinės reikšmės Konstitucinio Teismo sprendimai šiuos aktus pasirašiusių asmenų nuožiūra „Valstybės žiniose“ gali būti neskelbiami. Nepaisant to, ar šie aktai paskelbti „Valstybės žiniose“, jie turi būti išsiunčiami juose minimoms valstybės institucijoms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, juridiniams bei fiziniams asmenims.

Ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų įsakymai ir įsakymais patvirtinti kiti teisės aktai, kuriuose nėra nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, šiuos aktus pasirašiusių asmenų nuožiūra gali būti skelbiami „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

Teisės aktai, kuriuose yra valstybės ar tarnybinę paslaptį sudarančių žinių, „Valstybės žiniose“ neskelbiami. Šie aktai turi būti išsiunčiami toms institucijoms, kurios įstatymų nustatyta tvarka gali disponuoti valstybės ar tarnybinę paslaptį sudarančiomis žiniomis.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1184, 1999-05-18, Žin., 1999, Nr. 48-1524 (1999-06-02), i. k. 0991010ISTAIII-1184

 

4 straipsnis

Lietuvos Respublikos įstatymai įsigalioja po to, kai juos pasirašo ir „Valstybės žiniose“ oficialiai paskelbia Respublikos Prezidentas , jeigu pačiuose įstatymuose nenustatoma vėlesnė įsigaliojimo diena.

Jeigu Lietuvos Respublikos Konstitucijos 71 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytu laiku Seimo priimto įstatymo Respublikos Prezidentas negrąžina Seimui pakartotinai svarstyti ir jo nepasirašo, toks įstatymas įsigalioja po to, kai jį pasirašo ir „Valstybės žiniose“ oficialiai paskelbia Seimo Pirmininkas.

Referendumu priimtas įstatymas ar kitas teisės aktas įsigalioja, kai jį pasirašo ir „Valstybės žiniose“ oficialiai paskelbia Respublikos Prezidentas. Jeigu Lietuvos Respublikos Konstitucijos 71 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodytu laiku tokio įstatymo Respublikos Prezidentas nepasirašo ir nepaskelbia „Valstybės žiniose“, įstatymas įsigalioja po to, kai jį pasirašo ir „Valstybės žiniose“ oficialiai paskelbia Seimo Pirmininkas.

Lietuvos Respublikos įstatymas, kuriuo Lietuvos Respublikos Seimas įveda karo ar nepaprastąją padėtį, įsigalioja po to, kai jį pasirašo Respublikos Prezidentas ir jis oficialiai paskelbiamas per visuomenės informavimo priemones.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. VIII-1722, 2000-06-08, Žin., 2000, Nr. 52-1483 (2000-06-28), i. k. 1001010ISTAIII-1722

 

5 straipsnis

Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai, išskyrus įstatymus, įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo „Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose aktuose nenustatoma kita įsigaliojimo tvarka.

 

6 straipsnis

Respublikos Prezidento dekretai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo „Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose dekretuose nenustatoma kita jų įsigaliojimo diena.

Respublikos Prezidento dekretas dėl karo ar nepaprastosios padėties įvedimo įsigalioja po jo paskelbimo per visuomenės informavimo priemones.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. VIII-1722, 2000-06-08, Žin., 2000, Nr. 52-1483 (2000-06-28), i. k. 1001010ISTAIII-1722

 

7 straipsnis. Neteko galios nuo 1999-06-02

Straipsnio naikinimas:

Nr. VIII-1184, 1999-05-18, Žin. 1999, Nr. 48-1524 (1999-06-02), i. k. 0991010ISTAIII-1184

 

8 straipsnis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, kuriuose nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, įsigalioja kitą dieną po to, kai jie Ministro Pirmininko ir atitinkamo ministro pasirašyti paskelbiami „Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose nutarimuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, kuriuose nėra nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, taip pat Ministro Pirmininko potvarkiai įsigalioja jų pasirašymo dieną, nors jie ir paskelbti „Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose nutarimuose ir potvarkiuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1184, 1999-05-18, Žin., 1999, Nr. 48-1524 (1999-06-02), i. k. 0991010ISTAIII-1184

 

9 straipsnis

Konstitucinio Teismo sprendimas priimti nagrinėti Respublikos Prezidento teikimą ištirti, ar Vyriausybės aktas atitinka Konstituciją, arba sprendimas priimti nagrinėti Seimo nutarimą, kuriame prašoma ištirti, ar Respublikos Prezidento aktas arba Vyriausybės aktas atitinka Konstituciją, įsigalioja nuo Konstitucinio Teismo to sprendimo oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ dienos.

Konstitucinio Teismo priimtas nutarimas, kad ginčijamas aktas neprieštarauja Konstitucijai, įsigalioja tą dieną, kurią jis buvo paskelbtas „Valstybės žiniose“.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1184, 1999-05-18, Žin., 1999, Nr. 48-1524 (1999-06-02), i. k. 0991010ISTAIII-1184

 

10 straipsnis

Ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų įsakymai ir įsakymais patvirtinti kiti teisės aktai bei Lietuvos banko valdybos nutarimai, kuriuose nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo „Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatoma vėlesnė jų įsigaliojimo diena.

Šiame straipsnyje nurodytų valstybės institucijų vadovų įsakymai ir įsakymais patvirtinti kiti teisės aktai bei Lietuvos banko valdybos nutarimai negalioja, kol jie nepaskelbti „Valstybės žiniose“.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1184, 1999-05-18, Žin., 1999, Nr. 48-1524 (1999-06-02), i. k. 0991010ISTAIII-1184

 

101 straipsnis

Šio įstatymo 2 straipsnyje nurodyti teisės aktai per 3 dienas nuo jų oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ turi būti paskelbti Seimo ir juos priėmusios institucijos interneto tinklapiuose.

Šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodyti teisės aktai per 3 dienas nuo jų įsigaliojimo dienos turi būti paskelbti jį priėmusios institucijos interneto tinklapyje.

Teisės aktai, kuriuose yra valstybės ar tarnybinę paslaptį sudarančių žinių, interneto tinklapiuose neskelbiami.

Papildyta straipsniu:

Nr. VIII-1184, 1999-05-18, Žin., 1999, Nr. 48-1524 (1999-06-02), i. k. 0991010ISTAIII-1184

 

11 straipsnis

Aukštesniųjų administracinių vienetų valdymo institucijų, savivaldybių ir jų vykdomųjų organų priimti teisės aktai, kuriuose nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo vietinėje spaudoje, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatoma vėlesnė jų įsigaliojimo diena.

 

II SKYRIUS

„VALSTYBĖS ŽINIOS“

 

12 straipsnis

„Valstybės žinios“ leidžiamos vietoje „Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės žinių“.

 

13 straipsnis

„Valstybės žinios“ lietuvių kalba leidžiamos ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę (8 kartus per mėnesį). Prireikus „Valstybės žinios“ gali būti leidžiamos ir dažniau.

Kitomis kalbomis „Valstybės žinios“ gali būti leidžiamos svarbiausiems šiame įstatyme nurodytų valstybės institucijų priimtiems teisės aktams skelbti. Ant ne lietuvių kalba skelbiamo teisės akto užrašoma, kad tai yra vertimas iš lietuvių kalbos.

 

14 straipsnis

Kaip priedas prie „Valstybės žinių“ kas metai leidžiama išspausdintų teisės aktų raidinė-dalykinė rodyklė bei Teisingumo ministerijos parengta Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų aktų raidinė-dalykinė rodyklė.

Valstybės žinias“ leidžia valstybės įmonė Seimo leidykla „Valstybės žinios“.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. VIII-46, 1996-12-19, Žin., 1996, Nr. 125-2894 (1996-12-24), i. k. 0961010ISTA0VIII-46

 

15 straipsnis

„Valstybės žinios“ turi šiuos skyrius:

1) „I skyrius. Lietuvos Respublikos įstatymai“;

2) „II skyrius. Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys“;

3) „III skyrius. Kiti Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai“;

4) „IV skyrius. Respublikos Prezidento dekretai“;

5) „V skyrius. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai“;

6) „VI skyrius. Konstitucinio Teismo sprendimai, nutarimai ir išvados bei įsiteisėję teismų sprendimai“;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. IX-501, 2001-09-11, Žin., 2001, Nr. 82-2831 (2001-09-26), i. k. 1011010ISTA00IX-501

 

7) VII skyrius. Ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų įsakymai ir įsakymais patvirtinti kiti norminiai teisės aktai bei Lietuvos banko valdybos nutarimai.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. VIII-1184, 1999-05-18, Žin., 1999, Nr. 48-1524 (1999-06-02), i. k. 0991010ISTAIII-1184

 

16 straipsnis

„Valstybės žinių“ redakcija atskirais leidiniais leidžia „Valstybės žinių“ priedą „Informaciniai pranešimai“.

Šiame leidinyje skelbiami:

1) ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų individualūs teisės aktai, t.y. vienkarčiai teisės taikymo aktai, skirti konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibrėžtų subjektų grupei;

2) informacija bei pranešimai, kurių skelbimą „Valstybės žiniose“ numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir Vyriausybės nutarimai;

3) Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimai ir pranešimai;

4) įstatymų ir kitų teisės aktų projektai, kurie Seimo nutarimu skelbiami svarstyti visuomenei;

5) informaciniai pranešimai apie Seime ir jo komitetuose vykusius reikšmingesnius renginius – posėdžius, delegacijų priėmimus, vizitus.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1184, 1999-05-18, Žin., 1999, Nr. 48-1524 (1999-06-02), i. k. 0991010ISTAIII-1184

 

17 straipsnis

„Valstybės žiniose“ skelbiama:

1) I skyriuje – visi Lietuvos Respublikos konstituciniai įstatymai, kiti įstatymai, taip pat nutarimai dėl įstatymų įsigaliojimo tvarkos, Lietuvos Respublikos Seimo statutas ar jo sudėtinės dalys;

2) II skyriuje – Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. VIII-1249, 1999-06-22, Žin., 1999, Nr. 60-1949 (1999-07-09), i. k. 0991010ISTAIII-1249

 

3) III skyriuje – Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai, išskyrus įstatymus, rezoliucijos, pareiškimai, kreipimaisi bei kiti dokumentai;

4) IV skyriuje – Respublikos Prezidento dekretai;

5) V skyriuje – Lietuvos Respublikos Vyriausybės norminiai nutarimai, o reikalui esant – ir Ministro Pirmininko potvarkiai;

6) VI skyriuje – Konstitucinio Teismo nutarimai ir išvados, sprendimai priimti nagrinėti Konstitucijoje nurodytus prašymus ar teikimus, taip pat įsiteisėję teismų sprendimai, pripažįstantys negaliojančiais įstatymams prieštaraujančius teisės aktus ar jų dalis;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. IX-501, 2001-09-11, Žin., 2001, Nr. 82-2831 (2001-09-26), i. k. 1011010ISTA00IX-501

 

7) VII skyriuje – ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų įsakymai ir įsakymais patvirtinti kiti norminiai teisės aktai bei Lietuvos banko valdybos nutarimai.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. VIII-1184, 1999-05-18, Žin., 1999, Nr. 48-1524 (1999-06-02), i. k. 0991010ISTAIII-1184

 

18 straipsnis

„Valstybės žiniose“ skelbiamiems teisės aktams rašomas eilės numeris.

 

19 straipsnis

Lietuvos bankas, ministerijos, departamentai ir Vyriausybės įstaigos bei kitos valstybės valdymo institucijos, teismai ir kitos teisėsaugos įstaigos, rajonų bei miestų valdybos, aukštesniųjų administracinių vienetų valdymo institucijos, kiti valstybės reguliavimo sričiai priklausantys juridiniai asmenys privalo prenumeruoti ir komplektuoti „Valstybės žinias“.

Valstybinės ryšių tarnybos privalo garantuoti, kad „Valstybės žinios“ šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytiems ir kitiems prenumeratoriams būtų įteiktos ne vėliau kaip kitą dieną po jų išleidimo.

 

20 straipsnis

„Valstybės žiniose“ paskelbtų teisės aktų pagrindu gali būti leidžiami oficialūs teisės aktų rinkiniai. Šiuos rinkinius gali leisti Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos tarnybos, taip pat „Valstybės žinių“ redakcija.

 

21 straipsnis

Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos banko, ministerijų, departamentų ir Vyriausybės įstaigų bei kitų valstybės valdymo institucijų tarnybos privalo garantuoti, kad pasirašyti įstatymai ir kiti teisės aktai būtų įteikti „Valstybės žinių“ redakcijai ne vėliau kaip per 3 dienas nuo jų pasirašymo. Redakcijai pateikiami teisės aktai turi būti suredaguoti. Pateikti skelbti teisės aktai „Valstybės žinių“ redakcijoje neberedaguojami.

 

22 straipsnis

Pripažinti netekusiais galios:

1) Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1980 m. rugsėjo 24 d. nutarimą „Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinių“ (Žin., 1980, Nr. 27-357);

2) Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1980 m. spalio 29 d. įsaką „Dėl Lietuvos TSR įstatymų, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos nutarimų ir kitokių aktų, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakų ir nutarimų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ (Žin., 1980, Nr. 30-428).

 

 

23 straipsnis

Šis įstatymas įsigalioja praėjus 30 dienų po to, kai jį pasirašys ir paskelbs Respublikos Prezidentas.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                  ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

Vilnius, 1993 m. balandžio 6 d.

Nr. I-119

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-1443, 1996-07-04, Žin., 1996, Nr. 67-1604 (1996-07-17), i. k. 0961010ISTA00I-1443

Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 3 straipsnio papildymo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-46, 1996-12-19, Žin., 1996, Nr. 125-2894 (1996-12-24), i. k. 0961010ISTA0VIII-46

Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1184, 1999-05-18, Žin., 1999, Nr. 48-1524 (1999-06-02), i. k. 0991010ISTAIII-1184

Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 straipsnių pakeitimo, papildymo 10(1) straipsniu ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1249, 1999-06-22, Žin., 1999, Nr. 60-1949 (1999-07-09), i. k. 0991010ISTAIII-1249

Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 2 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1722, 2000-06-08, Žin., 2000, Nr. 52-1483 (2000-06-28), i. k. 1001010ISTAIII-1722

Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 4 ir 6 straipsnių papildymo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-501, 2001-09-11, Žin., 2001, Nr. 82-2831 (2001-09-26), i. k. 1011010ISTA00IX-501

Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 2, 15 ir 17 straipsnių papildymo įstatymas