Suvestinė redakcija nuo 1996-12-24 iki 1999-06-01

 

Įstatymas paskelbtas: Lietuvos aidas 1993, Nr. 67-0; Žin. 1993, Nr.12-296, i. k. 0931010ISTA000I-119

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ

SKELBIMO IR ĮSIGALIOJIMO TVARKOS

 

 

I SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ

SKELBIMAS IR ĮSIGALIOJIMAS

 

1 straipsnis

Oficialus įstatymų ir kitų teisės aktų paskelbimas yra jų paskelbimas „Valstybės žiniose“. Paskelbimo „Valstybės žiniose“ diena yra jų išleidimo diena, kuri nurodoma kiekvieno leidinio pirmajame puslapyje.

Oficialus įstatymo ar kito teisės akto tekstas yra tas, kurį prieš paskelbimą pasirašo pareigūnas, turintis šią teisę pagal įstatymus.

 

2 straipsnis

Pagal šį įstatymą „Valstybės žiniose“ turi būti skelbiami:

1) Lietuvos Respublikos įstatymai;

2) Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotos tarptautinės sutartys;

3) Respublikos Prezidento dekretai;

4) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai;

5) Konstitucinio Teismo nutarimai, išvados, taip pat sprendimai priimti nagrinėti Konstitucijoje numatytus prašymus ar teikimus.

„Valstybės žiniose“ taip pat turi būti skelbiami kiti Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai, Lietuvos banko, ministerijų, departamentų ir Vyriausybės įstaigų bei valstybės valdymo institucijų priimti aktai, kuriuose nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos.

Šiame straipsnyje nurodytus įstatymus ir kitus teisės aktus „Valstybės žiniose“ oficialiai skelbia juos pasirašę pareigūnai.

 

3 straipsnis

Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai, išskyrus įstatymus, Respublikos Prezidento dekretai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos banko, ministerijų, departamentų ir Vyriausybės įstaigų bei kitų valstybės valdymo institucijų aktai, kuriuose nėra nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, neturintys visuotinės reikšmės Konstitucinio Teismo sprendimai, šiuos aktus pasirašiusių asmenų nuožiūra „Valstybės žiniose“ gali būti neskelbiami. Nepaisant to, ar jie paskelbti „Valstybės žiniose“, šie aktai turi būti išsiunčiami juose minimoms valstybės institucijoms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, juridiniams bei fiziniams asmenims.

Teisės aktai, kuriuose yra valstybės ar tarnybinę paslaptį sudarančių žinių, „Valstybės žiniose“ neskelbiami. Šie aktai turi būti išsiunčiami toms institucijoms, kurios įstatymų nustatyta tvarka gali disponuoti valstybės ar tarnybinę paslaptį sudarančiomis žiniomis.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. I-1443, 1996-07-04, Žin., 1996, Nr. 67-1604 (1996-07-17), i. k. 0961010ISTA00I-1443

 

4 straipsnis

Lietuvos Respublikos įstatymai įsigalioja po to, kai juos pasirašo ir „Valstybės žiniose“ oficialiai paskelbia Respublikos Prezidentas , jeigu pačiuose įstatymuose nenustatoma vėlesnė įsigaliojimo diena.

Jeigu Lietuvos Respublikos Konstitucijos 71 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytu laiku Seimo priimto įstatymo Respublikos Prezidentas negrąžina Seimui pakartotinai svarstyti ir jo nepasirašo, toks įstatymas įsigalioja po to, kai jį pasirašo ir „Valstybės žiniose“ oficialiai paskelbia Seimo Pirmininkas.

Referendumu priimtas įstatymas ar kitas teisės aktas įsigalioja, kai jį pasirašo ir „Valstybės žiniose“ oficialiai paskelbia Respublikos Prezidentas. Jeigu Lietuvos Respublikos Konstitucijos 71 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodytu laiku tokio įstatymo Respublikos Prezidentas nepasirašo ir nepaskelbia „Valstybės žiniose“, įstatymas įsigalioja po to, kai jį pasirašo ir „Valstybės žiniose“ oficialiai paskelbia Seimo Pirmininkas.

 

5 straipsnis

Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai, išskyrus įstatymus, įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo „Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose aktuose nenustatoma kita įsigaliojimo tvarka.

 

6 straipsnis

Respublikos Prezidento dekretai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo „Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose dekretuose nenustatoma kita jų įsigaliojimo diena.

 

7 straipsnis

Esant neatidėliotinam reikalui, Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti Seimo priimti teisės aktai, taip pat Respublikos Prezidento dekretai oficialiai gali būti paskelbti specialiame Seimo leidinyje arba respublikiniuose laikraščiuose per Lietuvos telegramų agentūrą (ELTA).

Tokiu atveju įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai įsigalioja po to arba kitą dieną po jų paskelbimo, tačiau artimiausiu metu šie teisės aktai skelbiami ir „Valstybės žiniose“.

 

8 straipsnis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, kuriuose nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, įsigalioja kitą dieną po to, kai jie pasirašyti Ministro Pirmininko ir atitinkamo ministro paskelbiami „Valstybės žiniose“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, kuriuose nėra nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, taip pat Ministro Pirmininko potvarkiai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose nutarimuose ir potvarkiuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo diena.

 

9 straipsnis

Konstitucinio Teismo sprendimas priimti nagrinėti Respublikos Prezidento teikimą ištirti, ar Vyriausybės aktas atitinka Konstituciją, arba sprendimas priimti nagrinėti Seimo nutarimą, kuriame prašoma ištirti, ar Respublikos Prezidento aktas arba Vyriausybės aktas atitinka Konstituciją, įsigalioja nuo to Konstitucinio Teismo sprendimo oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ arba specialiame Seimo leidinyje, arba respublikiniuose laikraščiuose per Lietuvos telegramų agentūrą (ELTA) dienos.

Konstitucinio Teismo priimtas nutarimas, kad ginčijamas aktas neprieštarauja Konstitucijai, įsigalioja tą dieną, kurią jis pirmiausiai buvo paskelbtas „Valstybės žiniose“ arba specialiame Seimo leidinyje, arba respublikiniuose laikraščiuose per Lietuvos telegramų agentūrą (ELTA).

 

10 straipsnis

Lietuvos banko, ministerijų, departamentų ir Vyriausybės įstaigų bei kitų valstybės valdymo institucijų teisės aktai, kuriuose nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo „Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatoma vėlesnė jų įsigaliojimo diena.

Šiame straipsnyje nurodytų valstybės institucijų priimti teisės aktai negalioja, kol jie nepaskelbti „Valstybės žiniose“.

 

 

11 straipsnis

Aukštesniųjų administracinių vienetų valdymo institucijų, savivaldybių ir jų vykdomųjų organų priimti teisės aktai, kuriuose nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo vietinėje spaudoje, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatoma vėlesnė jų įsigaliojimo diena.

 

II SKYRIUS

„VALSTYBĖS ŽINIOS“

 

12 straipsnis

„Valstybės žinios“ leidžiamos vietoje „Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės žinių“.

 

13 straipsnis

„Valstybės žinios“ lietuvių kalba leidžiamos ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę (8 kartus per mėnesį). Prireikus „Valstybės žinios“ gali būti leidžiamos ir dažniau.

Kitomis kalbomis „Valstybės žinios“ gali būti leidžiamos svarbiausiems šiame įstatyme nurodytų valstybės institucijų priimtiems teisės aktams skelbti. Ant ne lietuvių kalba skelbiamo teisės akto užrašoma, kad tai yra vertimas iš lietuvių kalbos.

 

14 straipsnis

Kaip priedas prie „Valstybės žinių“ kas metai leidžiama išspausdintų teisės aktų raidinė-dalykinė rodyklė bei Teisingumo ministerijos parengta Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų aktų raidinė-dalykinė rodyklė.

Valstybės žinias“ leidžia valstybės įmonė Seimo leidykla „Valstybės žinios“.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. VIII-46, 1996-12-19, Žin., 1996, Nr. 125-2894 (1996-12-24), i. k. 0961010ISTA0VIII-46

 

15 straipsnis

„Valstybės žinios“ turi šiuos skyrius:

1) „I skyrius. Lietuvos Respublikos įstatymai“;

2) „II skyrius. Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys“;

3) „III skyrius. Kiti Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai“;

4) „IV skyrius. Respublikos Prezidento dekretai“;

5) „V skyrius. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai“;

6) „VI skyrius. Konstitucinio Teismo sprendimai, nutarimai ir išvados“;

7) „VII skyrius. Lietuvos banko, ministerijų, departamentų ir Vyriausybės įstaigų bei kitų valstybės valdymo institucijų priimti teisės aktai“.

 

16 straipsnis

„Valstybės žinių“ redakcija atskirais leidiniais leidžia „Valstybės žinių“ priedą – „Informacinius pranešimus“.

Šiame leidinyje spausdinami įstatymų ir kitų teisės aktų projektai, kurie Seimo nutarimu skelbiami svarstyti visuomenei, informaciniai pranešimai apie Lietuvos Respublikos Seime ir jo komitetuose vykusius reikšmingesnius renginius – posėdžius, delegacijų priėmimus, vizitus.

Svarbesnių įstatymų ir poįstatyminių aktų projektai gali būti skelbiami ir respublikiniuose laikraščiuose per Lietuvos telegramų agentūrą (ELTA).

 

17 straipsnis

„Valstybės žiniose“ skelbiama:

1) I skyriuje – visi Lietuvos Respublikos konstituciniai įstatymai, kiti įstatymai, taip pat nutarimai dėl įstatymų įsigaliojimo tvarkos, Lietuvos Respublikos Seimo statutas ar jo sudėtinės dalys;

2) II skyriuje – Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, kurias ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas;

3) III skyriuje – Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai, išskyrus įstatymus, rezoliucijos, pareiškimai, kreipimaisi bei kiti dokumentai;

4) IV skyriuje – Respublikos Prezidento dekretai;

5) V skyriuje – Lietuvos Respublikos Vyriausybės norminiai nutarimai, o reikalui esant – ir Ministro Pirmininko potvarkiai;

6) VI skyriuje – Konstitucinio Teismo nutarimai ir išvados, sprendimai priimti nagrinėti Konstitucijoje nurodytus prašymus ar teikimus;

7) VII skyriuje – Lietuvos banko, ministerijų, departamentų ir Vyriausybės įstaigų bei kitų valstybės valdymo institucijų aktai.

 

18 straipsnis

„Valstybės žiniose“ skelbiamiems teisės aktams rašomas eilės numeris.

 

19 straipsnis

Lietuvos bankas, ministerijos, departamentai ir Vyriausybės įstaigos bei kitos valstybės valdymo institucijos, teismai ir kitos teisėsaugos įstaigos, rajonų bei miestų valdybos, aukštesniųjų administracinių vienetų valdymo institucijos, kiti valstybės reguliavimo sričiai priklausantys juridiniai asmenys privalo prenumeruoti ir komplektuoti „Valstybės žinias“.

Valstybinės ryšių tarnybos privalo garantuoti, kad „Valstybės žinios“ šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytiems ir kitiems prenumeratoriams būtų įteiktos ne vėliau kaip kitą dieną po jų išleidimo.

 

20 straipsnis

„Valstybės žiniose“ paskelbtų teisės aktų pagrindu gali būti leidžiami oficialūs teisės aktų rinkiniai. Šiuos rinkinius gali leisti Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos tarnybos, taip pat „Valstybės žinių“ redakcija.

 

21 straipsnis

Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos banko, ministerijų, departamentų ir Vyriausybės įstaigų bei kitų valstybės valdymo institucijų tarnybos privalo garantuoti, kad pasirašyti įstatymai ir kiti teisės aktai būtų įteikti „Valstybės žinių“ redakcijai ne vėliau kaip per 3 dienas nuo jų pasirašymo. Redakcijai pateikiami teisės aktai turi būti suredaguoti. Pateikti skelbti teisės aktai „Valstybės žinių“ redakcijoje neberedaguojami.

 

22 straipsnis

Pripažinti netekusiais galios:

1) Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1980 m. rugsėjo 24 d. nutarimą „Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinių“ (Žin., 1980, Nr. 27-357);

2) Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1980 m. spalio 29 d. įsaką „Dėl Lietuvos TSR įstatymų, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos nutarimų ir kitokių aktų, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakų ir nutarimų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ (Žin., 1980, Nr. 30-428).

 

 

23 straipsnis

Šis įstatymas įsigalioja praėjus 30 dienų po to, kai jį pasirašys ir paskelbs Respublikos Prezidentas.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                  ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

Vilnius, 1993 m. balandžio 6 d.

Nr. I-119

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-1443, 1996-07-04, Žin., 1996, Nr. 67-1604 (1996-07-17), i. k. 0961010ISTA00I-1443

Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 3 straipsnio papildymo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-46, 1996-12-19, Žin., 1996, Nr. 125-2894 (1996-12-24), i. k. 0961010ISTA0VIII-46

Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymas