Suvestinė redakcija nuo 2003-11-19 iki 2005-07-20

 

Įstatymas paskelbtas: Lietuvos aidas 1993, Nr. 67-0; Žin. 1993, Nr.12-296, i. k. 0931010ISTA000I-119

 

Nauja redakcija nuo 2003-01-01:

Nr. IX-1270, 2002-12-10, Žin. 2002, Nr. 124-5626 (2002-12-27), i. k. 1021010ISTA0IX-1270

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ SKELBIMO IR
ĮSIGALIOJIMO TVARKOS 
ĮSTATYMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ

SKELBIMAS IR ĮSIGALIOJIMAS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis Įstatymas nustato Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų Lietuvos Respublikos Seimo priimtų teisės aktų, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimų, nutarimų, išvadų, Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkių, kitų valstybės valdžios bei valdymo institucijų priimamų teisės aktų oficialaus skelbimo ir jų įsigaliojimo tvarką.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-1796, 2003-10-28, Žin., 2003, Nr. 108-4814 (2003-11-19), i. k. 1031010ISTA0IX-1796

 

2. Šiame Įstatyme nustatoma oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ struktūra, „Valstybės žinių“ skyriuose skelbiamų teisės aktų rūšys bei pasirašytų įstatymų ir kitų teisės aktų pateikimo „Valstybės žinių“ redakcijai tvarka.

 

2 straipsnis. Įstatymų ir kitų teisės aktų oficialus paskelbimas ir jų oficialus tekstas

1. Oficialus įstatymų ir kitų teisės aktų paskelbimas yra jų paskelbimas leidinyje „Valstybės žinios“. Paskelbimo „Valstybės žiniose“ diena yra jų išleidimo diena. Ji nurodoma kiekvieno leidinio pirmajame puslapyje.

2. Oficialus įstatymo ar kito teisės akto tekstas yra tas, kurį prieš paskelbimą pasirašo pareigūnas, turintis šią teisę pagal įstatymus.

 

3 straipsnis. „Valstybės žiniose“ skelbiami teisės aktai

1. Pagal šį Įstatymą „Valstybės žiniose“ turi būti skelbiami:

1) Lietuvos Respublikos įstatymai;

2) Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys;

3) Respublikos Prezidento dekretai;

4) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai;

5) Konstitucinio Teismo nutarimai, išvados, taip pat sprendimai priimti nagrinėti prašymą ar paklausimą, sprendimai atsisakyti nagrinėti prašymą ar paklausimą, sprendimai nutraukti bylą (teiseną), sprendimai dėl Konstitucinio Teismo nutarimo išaiškinimo ir Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkiai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais klausimais;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. IX-1796, 2003-10-28, Žin., 2003, Nr. 108-4814 (2003-11-19), i. k. 1031010ISTA0IX-1796

 

6) įsiteisėję teismų sprendimai, pripažįstantys negaliojančiais įstatymams prieštaraujančius teisės aktus ar jų dalis, jeigu šių aktų ir Konstitucijos ar įstatymų atitikimo kontrolė nepriklauso Konstitucinio Teismo kompetencijai;

7) Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimai dėl galutinių referendumo, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų ir Respublikos Prezidento rinkimų rezultatų, pakartotinių rinkimų rezultatų, sprendimai dėl Seimo nario įgaliojimų pripažinimo ir jų pripažinimo nutrūkusiais bei kiti Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimai, kurių skelbimą „Valstybės žiniose“ nustato įstatymai.

2. „Valstybės žiniose“ taip pat turi būti skelbiami kiti Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai, ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kolegialių institucijų norminiai teisės aktai bei kiti teisės aktai, kurių skelbimą „Valstybės žiniose“ nustato įstatymai ir Vyriausybės nutarimai.

3. Ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų bei kolegialių institucijų individualūs teisės aktai šiuos aktus pasirašiusių asmenų nuožiūra gali būti skelbiami „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

4. Šiame straipsnyje nurodytus įstatymus ir kitus teisės aktus „Valstybės žiniose“ oficialiai skelbia juos pasirašę pareigūnai.

 

4 straipsnis. Įstatymų ir kitų teisės aktų išsiuntimas institucijoms bei asmenims

1. Lietuvos Respublikos įstatymai, Seimo priimti kiti teisės aktai, Respublikos Prezidento dekretai, Vyriausybės nutarimai bei Konstitucinio Teismo sprendimai, nutarimai, išvados, Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkiai, nors paskelbti „Valstybės žiniose“, turi būti išsiunčiami juose minimoms valstybės institucijoms, juridiniams bei fiziniams asmenims.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-1796, 2003-10-28, Žin., 2003, Nr. 108-4814 (2003-11-19), i. k. 1031010ISTA0IX-1796

 

2. Teisės aktai, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, „Valstybės žiniose“ neskelbiami. Šie teisės aktai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė įsigaliojimo data. Šie aktai turi būti išsiunčiami toms institucijoms, kurios įstatymų nustatyta tvarka gali disponuoti valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija.

 

5 straipsnis. Įstatymų įsigaliojimas

1. Lietuvos Respublikos įstatymai įsigalioja po to, kai juos pasirašo ir „Valstybės žiniose“ paskelbia Respublikos Prezidentas, jeigu pačiuose įstatymuose nenustatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

2. Jeigu Konstitucijos 71 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytu laiku Seimo priimto įstatymo Respublikos Prezidentas negrąžina Seimui pakartotinai svarstyti ir nepasirašo, toks įstatymas įsigalioja po to, kai jį pasirašo ir „Valstybės žiniose“ paskelbia Seimo Pirmininkas.

 

6 straipsnis. Referendumu priimto įstatymo ar kito teisės akto skelbimas ir įsigaliojimas

1. Referendumu priimtas įstatymas ar kitas teisės aktas skelbiamas Referendumo įstatymo 78 straipsnyje nustatyta tvarka.

2. Referendumu priimtas įstatymas, išskyrus Konstitucijos pataisas, ar kitas teisės aktas įsigalioja jų oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ dieną, jeigu pačiame įstatyme ar kitame teisės akte nenustatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

3. Referendumu priimtas įstatymas dėl Konstitucijos keitimo įsigalioja ne anksčiau kaip po mėnesio nuo jo priėmimo referendumu dienos.

 

7 straipsnis. Kitų Seimo priimtų teisės aktų įsigaliojimas

1. Seimo priimti teisės aktai, išskyrus įstatymus, įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo „Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose aktuose nenustatyta kita įsigaliojimo tvarka.

2. Seimo nutarimas, kuriuo įvedama karo ar nepaprastoji padėtis, įsigalioja po to, kai jį pasirašo Seimo Pirmininkas ir jis oficialiai paskelbiamas visuomenės informavimo priemonėse.

 

8 straipsnis. Respublikos Prezidento dekretų įsigaliojimas

1. Respublikos Prezidento dekretai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo „Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose dekretuose nenustatyta kita jų įsigaliojimo data.

2. Respublikos Prezidento dekretas dėl karo ar nepaprastosios padėties įvedimo įsigalioja po jo paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse.

3. Respublikos Prezidento dekretas dėl Respublikos Prezidento pavadavimo įsigalioja nuo jo oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ ar kitose visuomenės informavimo priemonėse.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. IX-1796, 2003-10-28, Žin., 2003, Nr. 108-4814 (2003-11-19), i. k. 1031010ISTA0IX-1796

 

9 straipsnis. Vyriausybės nutarimų ir Ministro Pirmininko potvarkių įsigaliojimas

1. Vyriausybės nutarimai įsigalioja kitą dieną po to, kai jie Ministro Pirmininko ir atitinkamo ministro pasirašyti paskelbiami „Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose nutarimuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

2. Ministro Pirmininko potvarkiai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose potvarkiuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Ministro Pirmininko potvarkiai, paskelbti „Valstybės žiniose“, įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo, jeigu pačiuose potvarkiuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

 

10 straipsnis. Konstitucinio Teismo aktų ir Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkių įsigaliojimas

1. Konstitucinio Teismo nutarimai, išvados, taip pat sprendimai priimti nagrinėti prašymą ar paklausimą, sprendimai atsisakyti nagrinėti prašymą ar paklausimą, sprendimai nutraukti bylą (teiseną), sprendimai dėl Konstitucinio Teismo nutarimo išaiškinimo įsigalioja jų oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ dieną. Konstitucinio Teismo aktai, kurie nepaskelbiami Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 84 straipsnio 4 dalyje nustatytu laiku, įsigalioja jų paskelbimo Konstitucinio Teismo leidinyje dieną.

2. Šio Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyti Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkiai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo „Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose potvarkiuose nenustatyta kita jų įsigaliojimo data.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1796, 2003-10-28, Žin., 2003, Nr. 108-4814 (2003-11-19), i. k. 1031010ISTA0IX-1796

 

11 straipsnis. Ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kolegialių institucijų teisės aktų įsigaliojimas

1. Ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kolegialių institucijų norminiai teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo „Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

2. Šiame straipsnyje nurodytų valstybės institucijų vadovų bei kolegialių institucijų norminiai teisės aktai negalioja, kol jie nepaskelbti „Valstybės žiniose“.

 

12 straipsnis. Aukštesniųjų administracinių vienetų valdymo institucijų, savivaldybių ir jų vykdomųjų institucijų priimtų norminių teisės aktų įsigaliojimas

Aukštesniųjų administracinių vienetų valdymo institucijų, savivaldybių ir jų vykdomųjų institucijų priimti norminiai teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo vietinėje spaudoje, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

 

13 straipsnis. Teisės aktų paskelbimas interneto tinklapiuose

1. Šio Įstatymo 3 straipsnyje nurodyti teisės aktai per 3 dienas nuo jų oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ turi būti paskelbti Seimo ir juos priėmusios institucijos interneto tinklapiuose.

2. Šio Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodyti teisės aktai per 3 dienas nuo jų įsigaliojimo dienos turi būti paskelbti jį priėmusios institucijos interneto tinklapyje.

3. Teisės aktai, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, interneto tinklapiuose neskelbiami.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

„VALSTYBĖS ŽINIOS“

 

14 straipsnis. „Valstybės žinių“ leidimas

1. „Valstybės žinios“ leidžiamos vietoj „Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės žinių“.

2. „Valstybės žinias“ leidžia valstybės įmonė Seimo leidykla „Valstybės žinios“.

 

15 straipsnis. „Valstybės žinių“ leidimas lietuvių ir kitomis kalbomis

1. „Valstybės žinios“ lietuvių kalba leidžiamos ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę (8 kartus per mėnesį). Prireikus „Valstybės žinios“ gali būti leidžiamos ir dažniau.

2. Kitomis kalbomis „Valstybės žinios“ gali būti leidžiamos svarbiausiems šiame Įstatyme nurodytų valstybės institucijų priimtiems teisės aktams skelbti. Ant ne lietuvių kalba skelbiamo teisės akto užrašoma, kad tai yra vertimas iš lietuvių kalbos.

 

16 straipsnis. „Valstybės žinių“ raidinė-dalykinė rodyklė

Kas metai leidžiama „Valstybės žiniose“ išspausdintų teisės aktų raidinė-dalykinė rodyklė bei Teisingumo ministerijos parengta galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rodyklė.

 

17 straipsnis. „Valstybės žinių“ priedas „Informaciniai pranešimai“

1. „Valstybės žinių“ redakcija atskirais leidiniais leidžia „Valstybės žinių“ priedą „Informaciniai pranešimai“.

2. Šiame leidinyje skelbiami:

1) Respublikos Prezidento potvarkiai dėl Respublikos Prezidento politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus, Respublikos Prezidento kanceliarijos struktūros, Respublikos Prezidento kanceliarijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų skaičiaus;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. IX-1796, 2003-10-28, Žin., 2003, Nr. 108-4814 (2003-11-19), i. k. 1031010ISTA0IX-1796

 

2) ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų bei kolegialių institucijų individualūs teisės aktai;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. IX-1796, 2003-10-28, Žin., 2003, Nr. 108-4814 (2003-11-19), i. k. 1031010ISTA0IX-1796

 

3) informacija bei pranešimai, kurių skelbimą „Valstybės žiniose“ numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir Vyriausybės nutarimai;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. IX-1796, 2003-10-28, Žin., 2003, Nr. 108-4814 (2003-11-19), i. k. 1031010ISTA0IX-1796

 

4) Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimai ir pranešimai, išskyrus šio Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytus sprendimus;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. IX-1796, 2003-10-28, Žin., 2003, Nr. 108-4814 (2003-11-19), i. k. 1031010ISTA0IX-1796

 

5) įstatymų ir kitų teisės aktų projektai, kurie Seimo nutarimu skelbiami svarstyti visuomenei;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. IX-1796, 2003-10-28, Žin., 2003, Nr. 108-4814 (2003-11-19), i. k. 1031010ISTA0IX-1796

 

6) informaciniai pranešimai apie Seime ir jo komitetuose vykusius reikšmingesnius renginius – posėdžius, delegacijų priėmimus, vizitus.

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. IX-1796, 2003-10-28, Žin., 2003, Nr. 108-4814 (2003-11-19), i. k. 1031010ISTA0IX-1796

 

18 straipsnis. „Valstybės žinių“ struktūra

„Valstybės žinios“ turi šiuos skyrius:

1) I skyrius. Lietuvos Respublikos įstatymai;

2) II skyrius. Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys;

3) III skyrius. Kiti Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai;

4) IV skyrius. Respublikos Prezidento dekretai;

5) V skyrius. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai;

6) VI skyrius. Konstitucinio Teismo sprendimai, nutarimai, išvados, Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkiai;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. IX-1796, 2003-10-28, Žin., 2003, Nr. 108-4814 (2003-11-19), i. k. 1031010ISTA0IX-1796

 

7) VII skyrius. Įsiteisėję teismų sprendimai;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. IX-1796, 2003-10-28, Žin., 2003, Nr. 108-4814 (2003-11-19), i. k. 1031010ISTA0IX-1796

 

8) VIII skyrius. Ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų norminiai teisės aktai;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. IX-1796, 2003-10-28, Žin., 2003, Nr. 108-4814 (2003-11-19), i. k. 1031010ISTA0IX-1796

 

9) IX skyrius. Kolegialių institucijų norminiai teisės aktai.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. IX-1796, 2003-10-28, Žin., 2003, Nr. 108-4814 (2003-11-19), i. k. 1031010ISTA0IX-1796

 

19 straipsnis. „Valstybės žinių“ skyriuose skelbiami teisės aktai

„Valstybės žiniose“ skelbiama:

1) I skyriuje – visi Lietuvos Respublikos konstituciniai įstatymai, kiti įstatymai, taip pat nutarimai dėl įstatymų įsigaliojimo tvarkos, Seimo statutas ar jo sudėtinės dalys;

2) II skyriuje – Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys;

3) III skyriuje – Seimo priimti teisės aktai, išskyrus įstatymus, rezoliucijos, pareiškimai, kreipimaisi bei kiti dokumentai;

4) IV skyriuje – Respublikos Prezidento dekretai;

5) V skyriuje – Vyriausybės nutarimai, o prireikus – ir Ministro Pirmininko potvarkiai;

6) VI skyriuje – Konstitucinio Teismo nutarimai, išvados, taip pat sprendimai priimti nagrinėti prašymą ar paklausimą, sprendimai atsisakyti nagrinėti prašymą ar paklausimą, sprendimai nutraukti bylą (teiseną), sprendimai dėl Konstitucinio Teismo nutarimo išaiškinimo, Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkiai, nurodyti šio Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 5 punkte;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. IX-1796, 2003-10-28, Žin., 2003, Nr. 108-4814 (2003-11-19), i. k. 1031010ISTA0IX-1796

 

7) VII skyriuje – įsiteisėję teismų sprendimai, pripažįstantys negaliojančiais įstatymams prieštaraujančius teisės aktus ar jų dalis;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. IX-1796, 2003-10-28, Žin., 2003, Nr. 108-4814 (2003-11-19), i. k. 1031010ISTA0IX-1796

 

8) VIII skyriuje – ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų norminiai teisės aktai;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. IX-1796, 2003-10-28, Žin., 2003, Nr. 108-4814 (2003-11-19), i. k. 1031010ISTA0IX-1796

 

9) IX skyriuje – kolegialių institucijų norminiai teisės aktai bei kiti teisės aktai, kuriuos „Valstybės žiniose“ skelbti nustato įstatymai ir Vyriausybės nutarimai.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. IX-1796, 2003-10-28, Žin., 2003, Nr. 108-4814 (2003-11-19), i. k. 1031010ISTA0IX-1796

 

20 straipsnis. „Valstybės žiniose“ skelbiamų teisės aktų eilės numeris

„Valstybės žiniose“ skelbiamiems teisės aktams rašomas eilės numeris.

 

21 straipsnis. „Valstybės žinių“ prenumeravimas

1. Ministerijos, Vyriausybės įstaigos, kitos valstybės valdymo institucijos, teismai ir kitos teisėsaugos įstaigos, aukštesniųjų administracinių vienetų valdymo institucijos, savivaldybių institucijos ir įstaigos, kiti valstybės reguliavimo sričiai priklausantys juridiniai asmenys privalo prenumeruoti ir komplektuoti „Valstybės žinias“.

2. Valstybinės ryšių tarnybos privalo garantuoti, kad „Valstybės žinios“ šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems ir kitiems prenumeratoriams būtų įteikiamos ne vėliau kaip kitą dieną po jų išleidimo.

 

22 straipsnis. Oficialių teisės aktų rinkinių leidimas

„Valstybės žiniose“ paskelbtų teisės aktų pagrindu gali būti leidžiami oficialūs teisės aktų rinkiniai. Šiuos rinkinius gali leisti Seimo, Vyriausybės, Teisingumo ministerijos tarnybos, taip pat „Valstybės žinių“ redakcija.

 

23 straipsnis. Pasirašytų įstatymų ir kitų teisės aktų pateikimas „Valstybės žinių“ redakcijai

Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės, Konstitucinio Teismo, ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo bei kolegialių institucijų tarnybos privalo garantuoti, kad pasirašyti įstatymai ir kiti teisės aktai būtų įteikti „Valstybės žinių“ redakcijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasirašymo. Redakcijai pateikiami teisės aktai turi būti suredaguoti. Pateikti skelbti teisės aktai „Valstybės žinių“ redakcijoje neredaguojami.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1796, 2003-10-28, Žin., 2003, Nr. 108-4814 (2003-11-19), i. k. 1031010ISTA0IX-1796

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                  ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

Vilnius, 1993 m. balandžio 6 d.

Nr. I-119

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-1443, 1996-07-04, Žin., 1996, Nr. 67-1604 (1996-07-17), i. k. 0961010ISTA00I-1443

Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 3 straipsnio papildymo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-46, 1996-12-19, Žin., 1996, Nr. 125-2894 (1996-12-24), i. k. 0961010ISTA0VIII-46

Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1184, 1999-05-18, Žin., 1999, Nr. 48-1524 (1999-06-02), i. k. 0991010ISTAIII-1184

Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 straipsnių pakeitimo, papildymo 10(1) straipsniu ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1249, 1999-06-22, Žin., 1999, Nr. 60-1949 (1999-07-09), i. k. 0991010ISTAIII-1249

Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 2 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1722, 2000-06-08, Žin., 2000, Nr. 52-1483 (2000-06-28), i. k. 1001010ISTAIII-1722

Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 4 ir 6 straipsnių papildymo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-501, 2001-09-11, Žin., 2001, Nr. 82-2831 (2001-09-26), i. k. 1011010ISTA00IX-501

Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 2, 15 ir 17 straipsnių papildymo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2001-11-29, Žin., 2001, Nr. 102-3636 (2001-12-05), i. k. 1011000NUTARG013574               

Dėl į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 22 d. posėdžio protokolą įrašyto Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo "Dėl kompanijos "Danisco Sugar" A/S prašymo įsigyti cukraus pramonės įmonių akcijų" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir dėl Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 3 bei 8 straipsnių nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1270, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5626 (2002-12-27), i. k. 1021010ISTA0IX-1270

Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" pakeitimo įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1796, 2003-10-28, Žin., 2003, Nr. 108-4814 (2003-11-19), i. k. 1031010ISTA0IX-1796

Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 1, 3, 4, 8, 10, 17, 18, 19, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas