Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2019-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 24-628, i. k. 0982210ISAK00000055

 

Nauja redakcija nuo 2016-01-01:

Nr. 3-40(1.5 E), 2015-02-02, paskelbta TAR 2015-02-02, i. k. 2015-01482

 

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministras

 

įsakymas

DĖL KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

1998 m. vasario 12 d. Nr. 55

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 4 straipsnio 2 dalimi,

tvirtinu Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Susisiekimo ministras                                                                     Algis Žvaliauskas

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998  m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55

(Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro 2015 m. vasario 2 d.

įsakymo Nr. 3-40(1.5 E) redakcija)

 

KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato keleivinio kelių transporto priemonių, kuriomis vežami keleiviai reguliariaisiais, užsakomaisiais ir specialiaisiais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) ir tolimojo susisiekimo maršrutais, reguliariaisiais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutais, apipavidalinimo principus ir būdus.

2.  Savivaldybių institucijos gali nustatyti vienodus keleivinio kelių transporto priemonių, kuriomis vežami keleiviai reguliariaisiais, specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais savivaldybės teritorijoje, apipavidalinimo spalvinius variantus ir būdus ir nustatyti apipavidalinimo įgyvendinimo terminus.

3.  Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse.

 

II Skyrius

REGULIARIOJO, UŽSAKOMOJO IR  SPECIALIOJO REISO VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTO AUTOBUSO IR TROLEIBUSO APIPAVIDALINIMAS

 

4.  Reguliariojo reiso vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršruto autobuso ir troleibuso priekyje ir šone, šalia priekinių durų, turi būti įrengta maršruto rodyklė, kurioje nurodomas maršruto numeris (jeigu yra) ir (arba) pradinių, galinių ir svarbesnių tarpinių stotelių pavadinimai. Jeigu reguliariojo reiso vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršruto autobuso ir troleibuso priekyje ir šone įrengta elektroninė švieslentė, joje turi būti nurodomas maršruto numeris (jeigu yra), pradinių, galinių ir kai kurių tarpinių stotelių pavadinimai. Reguliariojo reiso vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršruto autobuso ir troleibuso gale turi būti įrengta maršruto rodyklė, kurioje nurodomas maršruto numeris (jeigu yra), arba elektroninė švieslentė, kurioje nurodomi pradinių, galinių ir kai kurių tarpinių stotelių pavadinimai ir (arba) maršruto numerius (jeigu yra).

5.  Maršruto rodyklėse arba elektroninėse švieslentėse maršruto numerio skaičiaus (-ių) dydis turi būti ne mažesnis kaip 100 mm, pradinių ir galinių stotelių pavadinimų raidžių ir skaičių dydis turi būti ne mažesnis kaip 60 mm, tarpinių stotelių – 35 mm. Užrašai ant maršruto rodyklių turi būti valstybine kalba. Jeigu maršruto numeris sudaromas iš skaičiaus (-ių) ir raidės (-ių) derinio, raidės (-ių) dydis turi būti ne mažesnis kaip 1/2 skaičiaus dydžio.

6.  Reguliariojo reiso vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršruto autobuso ir troleibuso priekyje, gale, šonuose gali būti įkomponuojamas vežėjo pavadinimas ir firminis ženklas, transporto priemonės garažo numeris.

7.  Reguliariojo reiso vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršruto autobuso ir troleibuso salone, keleiviams gerai matomoje vietoje, tvirtinamas informacinis stendas. Jame nurodomas vežėjo pavadinimas ir kontaktai, transporto priemonės talpa, bilietų, parduodamų transporto priemonėje, kainos, baudos už važiavimą be bilieto dydis ir asmenų, kuriems teikiamos važiavimo keleiviniu transportu lengvatos, sąrašas. Stende taip pat turi būti nurodytas leidimą vežti keleivius reguliariojo reiso vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutu išdavusios savivaldybės pavadinimas, adresas, telefono numeris ir gali būti iškabintos savivaldybės patvirtintos važiavimo keleivinio kelių transporto priemonėmis taisyklės (arba jų išrašas, kuriame turi būti nurodyta: vairuotojo, vežėjo pareigos ir atsakomybė, keleivių teisės, pareigos ir atsakomybė). Jeigu autobuso ir troleibuso salone yra įrengta elektroninė švieslentė, šiame punkte nurodyta informacija gali būti pateikta joje.

8.  Reguliariojo reiso vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršruto autobuse ir troleibuse turi būti numatytos ir paženklintos vietos, skirtos motinoms su vaikais, neįgaliesiems ir seneliams. Šios vietos turi būti prie įlipimo durų.

9.  Vykdant užsakomuosius reisus vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršruto autobuso ir troleibuso priekyje turi būti rodyklė arba elektroninė švieslentė su užrašu „UŽSAKYTAS“, o specialiųjų reisų metu – su užrašu „SPECIALUS“. Užrašo raidžių dydis turi būti ne mažesnis kaip  60 mm.

 

III Skyrius

REGULIARIOJO, UŽSAKOMOJO IR  SPECIALIOJO REISO TOLIMOJO SUSISIEKIMO MARŠRUTO AUTOBUSO APIPAVIDALINIMAS

 

10.  Reguliariojo reiso tolimojo susisiekimo maršruto autobuso salone, prie priekinio stiklo dešinės apatinės dalies, turi būti maršruto rodyklė. Jeigu įrengta elektroninė švieslentė, ji turi būti prie priekinio stiklo viršutinės dalies. Maršruto rodyklė arba elektroninė švieslentė taip pat turi būti įrengta prie autobuso priekinių durų.

11.  Reguliariojo reiso tolimojo susisiekimo maršruto autobuse maršrutinės rodyklės, išskyrus elektroninių švieslenčių, fonas turi būti baltas su mėlynos spalvos apvadu, o užrašų spalva –  mėlyna.

12.  Maršruto rodyklėse arba elektroninėse švieslentėse turi būti nurodomi pradinių, galinių ir kai kurių tarpinių stotelių pavadinimai. Pradinių ir galinių stotelių pavadinimų raidžių dydis turi būti ne mažesnis kaip 60 mm, o svarbiausių kai kurių stotelių pavadinimų raidžių dydis – ne mažesnis kaip 35 mm. Užrašai ant maršruto rodyklių turi būti valstybine kalba.

13.  Reguliariojo reiso tolimojo susisiekimo maršruto autobuso gale turi būti užrašytas vežėjo pavadinimas ir kontaktai. Autobuso gale, priekyje ir šonuose gali būti įkomponuotas garažo numeris.

14.  Reguliariojo reiso tolimojo susisiekimo maršruto autobuso salone, keleiviams gerai matomoje vietoje, turi būti informacinė lentelė, kurioje nurodomas vežėjo pavadinimas ir kontaktai, leidimą vežti keleivius reguliariojo reiso tolimojo susisiekimo maršrutu išdavusios institucijos pavadinimas, adresas, telefono numeris, transporto priemonės talpa, baudos už važiavimą be bilieto dydis. Jeigu yra įrengta elektroninė švieslentė, šiame punkte nurodyta informacija gali būti pateikta joje.

15.  Reguliariojo reiso tolimojo susisiekimo maršruto autobuse sėdimos vietos turi būti sunumeruotos. Neporinės vietos turi būti prie lango.

16.  Užsakomojo reiso metu tolimojo susisiekimo maršruto autobuso priekyje turi būti rodyklė arba elektroninė švieslentė su užrašu „UŽSAKYTAS“, o specialiųjų reisų metu – su užrašu „SPECIALUS“. Užrašo raidžių dydis – ne mažesnis kaip 60 mm.

 

IV Skyrius

REGULIARIOJO REISO TARPTAUTINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTO AUTOBUSO  APIPAVIDALINIMAS

 

17.  Reguliariojo reiso tarptautinio susisiekimo maršruto autobuso salone, prie priekinio stiklo dešinės apatinės dalies, turi būti maršruto rodyklė. Jeigu įrengta elektroninė švieslentė, ji turi būti prie priekinio stiklo viršutinės dalies. Maršruto rodyklė arba elektroninė švieslentė taip pat turi būti įrengta prie autobuso priekinių durų.

18.  Užrašų spalva ant reguliariojo reiso tarptautinio susisiekimo maršruto autobuso maršrutinės rodyklės, išskyrus elektroninių švieslenčių, turi būti juoda.

19.  Maršruto rodyklėse arba elektroninėse švieslentėse turi būti nurodomi pradinės ir galinės stotelių pavadinimai (raidžių dydis ne mažesnis kaip 55 mm). Jeigu reikia, užrašomi ir kai kurių tarpinių stotelių pavadinimai (raidžių dydis ne mažesnis kaip 20 mm). Užrašai maršruto rodyklėje arba elektroninėje švieslentėje rašomi kalbomis tų valstybių, kuriose yra pradinė ir galinė stotelė.

20.  Reguliariojo reiso tarptautinio susisiekimo maršruto autobuso gale turi būti užrašytas vežėjo pavadinimas ir kontaktai. Autobuso priekyje, gale ir šonuose gali būti įkomponuotas garažo numeris.

21.  Reguliariojo reiso tarptautinio susisiekimo maršruto autobuso salone, keleiviams gerai matomoje vietoje, turi būti įrengta informacinė lentelė, kurioje nurodomas vežėjo pavadinimas ir kontaktai, Bendrijos licenciją išdavusios institucijos pavadinimas, adresas, telefono numeris ir transporto priemonės talpa. Jeigu reguliariojo reiso tarptautinio susisiekimo maršruto autobuso salone yra įrengta elektroninė švieslentė, šiame punkte nurodyta informacija gali būti pateikta joje.

22.  Reguliariojo reiso tarptautinio susisiekimo maršruto autobuse sėdimos vietos turi būti sunumeruotos. Neporinės vietos turi būti prie lango.

 

V Skyrius

LENGVOJO AUTOMOBILIO TAKSI APIPAVIDALINIMAS

 

23.  Lengvojo automobilio taksi atpažinimo ženklinimo juostos ir atpažinimo ženklas – plafonas gali būti naudojami tik ant lengvųjų automobilių, turinčių taksi valstybinio numerio ženklus.

24.  Išilgai lengvojo automobilio taksi šonų įrengiamos dvi lengvojo automobilio taksi atpažinimo ženklinimo juostos. Juostą sudaro juodų arba geltonų spalvų kvadratai (kvadratų dydis –  50 x 50 mm), išdėstyti šachmatų tvarka. Juostos ilgis turi būti ne trumpesnis kaip lengvojo automobilio taksi šoninių durelių ilgis.

25.  Lengvojo automobilio taksi atpažinimo ženklinimo juostos, užrašų raidės ir skaičiai turi būti geltonos arba juodos spalvos.

26.  Į lengvojo automobilio taksi atpažinimo ženklinimo juostą įkomponuojamas vežėjo pavadinimas ir (ar) logotipas ar vežėjo ženklas, taksi leidimo numeris. Raidžių ir skaičių, esančių lengvojo automobilio taksi atpažinimo ženklinimo juostoje, dydis – ne mažesnis kaip 30 mm.

27.  Lengvasis automobilis taksi turi turėti geltonos spalvos atpažinimo ženklą – plafoną (ilgis turi būti ne mažesnis kaip 315 mm, gylis – 170 mm, aukštis – 120 mm) arba geltonos spalvos atpažinimo ženklą – plafoną, kurio tipas yra sertifikuotas Europos Sąjungoje. Plafono priekyje turi būti juodomis raidėmis užrašas „TAKSI“ (užrašo raidžių dydis – ne mažesnis kaip  70 mm), kitoje plafono pusėje per vidurį turi būti taksi vežėjo pavadinimas ir vežėjo telefonas (užrašų raidžių ir skaičių dydis – ne mažesnis kaip 30 mm).

28.  Lengvojo automobilio taksi atpažinimo ženklas – plafonas pritvirtinamas skersai automobilio stogo, per vidurį rėmo, esančio tarp pirmojo ir antrojo lango. Plafono užrašas „TAKSI“ turi būti apšviečiamas, kai lengvasis automobilis taksi yra laisvas; plafono apšvietimas valdomas įjungus taksometrą.

29.  Taksometras turi būti įrengtas taksi salono priekiniame skyde, keleiviams gerai matomoje vietoje.

30.  Ant lengvojo automobilio taksi galinių durelių stiklų iš vidinės pusės įkomponuojama iš skaidrios ir lanksčios plėvelės pagaminta informacinė lentelė, kurioje Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu, nustatyta tvarka skelbiama informacija apie taksi paslaugų tarifus. Raidžių ir skaičių, esančių informacinėje lentelėje, dydis – ne mažesnis kaip 6 mm.

 

VI Skyrius

MARŠRUTINIO TAKSI APIPAVIDALINIMAS

 

31.  Maršrutinio taksi, kursuojančio reguliariojo reiso vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutu, priekyje (dešinėje lango dalyje) ir gale (dešinėje apatinėje lango dalyje) turi būti įrengta maršruto rodyklė, kurioje nurodomas maršruto numeris. Maršruto numerio skaičiaus  (-ių) dydis turi būti ne mažesnis kaip 120 mm. Jeigu maršruto numeris iš trijų skaičių, jų dydis turi būti ne mažesnis kaip 100 mm. Vietoj maršruto rodyklės gali būti naudojama elektroninė švieslentė, kurioje nurodomas maršruto numeris ir (arba) pradinių, galinių ir svarbesnių tarpinių stotelių pavadinimai.

32.  Išilgai maršrutinio taksi šonų iš abiejų pusių po langais įrengiamos dvi maršrutinio taksi atpažinimo ženklinimo juostos. Juostą sudaro juodų arba geltonų spalvų kvadratai (kvadratų dydis –  70 x 70 mm), išdėstyti šachmatų tvarka. Juostos ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 2000 mm.

33.  Ant maršrutinio taksi priekinių durų turi būti užrašytas vežėjo pavadinimas ir (ar) logotipas arba vežėjo ženklas ir kontaktai.

34.  Maršrutinio taksi atpažinimo ženklinimo juostos, užrašų raidės ir skaičiai turi būti geltonos arba juodos spalvos.

35.  Šalia maršrutinio taksi priekinių durų, turi būti maršruto rodyklė (arba elektroninė švieslentė), kurioje nurodomas maršruto numeris, pradinių, galinių ir svarbesnių tarpinių stotelių pavadinimai. Kai kuriais atvejais, leidus miesto (rajono) savivaldybei, maršruto rodyklė arba elektroninė švieslentė gali būti įkomponuota maršrutinio taksi lango apatinėje dalyje iš vidaus pusės. Maršruto rodyklėje arba elektroninėje švieslentėje maršruto numerio skaičiaus (-ių) dydis turi būti ne mažesnis kaip 90 mm, pradinių, galinių stotelių pavadinimų raidžių dydis turi būti ne mažesnis kaip   60 mm, tarpinių stotelių – 35 mm.

36.  Maršrutinis taksi (jeigu nėra virš priekinio lango įrengtos elektroninės švieslentės) privalo turėti geltonos spalvos atpažinimo ženklą – plafoną (ilgis turi būti ne mažesnis kaip       980 mm, gylis – 160 mm, aukštis – 160 mm) arba geltonos spalvos atpažinimo ženklą – plafoną, kurio tipas yra sertifikuotas Europos Sąjungoje. Plafono priekyje turi būti užrašas juodomis raidėmis „MARŠRUTINIS TAKSI“ (užrašo raidžių dydis ne mažesnis kaip 60 mm), kuris tvirtinamas skersai ant automobilio stogo priekinės dalies. Plafonas turi būti apšviečiamas tamsiuoju paros metu; apšvietimą įjungia vairuotojas.

37.  Maršrutinio taksi salono priekyje, keleiviams gerai matomoje vietoje, įkomponuojama informacinė lentelė. Joje nurodomas vežėjo pavadinimas ir kontaktai, licencijos numeris ir galiojimo data, važiavimo bilietų kainos, baudos už važiavimą be bilieto dydis. Taip pat gali būti iškabintos savivaldybės patvirtintos važiavimo keleivinio kelių transporto priemonėmis taisyklės (arba jų išrašas, kuriame turi būti nurodyta: vairuotojo, vežėjo pareigos ir atsakomybė, keleivių teisės, pareigos ir atsakomybė). Jeigu maršrutinio taksi salone yra įrengta elektroninė švieslentė, šiame punkte nurodyta informacija gali būti pateikta joje.

 

VII SKYRIUS

MOKYKLINIO AUTOBUSO APIPAVIDALINIMAS

 

38.  Mokyklinis autobusas, skirtas vaikams (švietimo įstaigų mokiniams) vežti, turi būti geltonos spalvos.

39.  Mokyklinio autobuso priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais šviesą atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu, atitinkančiu Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedo reikalavimus.

40.  Ženklo „Vaikai“ kvadrato kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm. Išilgai mokyklinio autobuso šonų iš abiejų pusių po langais turi būti užrašas „MOKYKLINIS“. Raidžių spalva turi būti juoda, dydis –  ne mažesnis kaip 200 mm.

41.  Mokyklinio autobuso priekis, šonai ir galas turi būti paženklinti linijiniu žymėjimu iš šviesą atspindinčios 50 mm pločio juostos: priekyje – baltos, ant abiejų šonų – geltonos, gale – raudonos.

42.  Ant mokyklinio autobuso stogo keturiuose kampuose turi būti įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, kurios įjungiamos tik mokinių įlaipinimo (išlaipinimo) metu ir mirkčioja paeiliui kairiajame ir dešiniajame transporto priemonės šonuose. Įspėjamųjų mirksinčių oranžinių šviesų techninės charakteristikos turi atitikti Mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu, nuostatas.

43.  Prie mokyklinių autobusų priskiriami ir kitos spalvos autobusai, kuriais vežamos vaikų (iki 16 metų) grupės į švietimo įstaigą ar iš jos pagal sudarytas su vežėjais sutartis. Šių autobusų priekis (dešinėje apatinėje lango dalyje prie išlaipinimo durų arba priekio kėbulas) ir galo kėbulas turi būti pažymėti kvadratiniais šviesą atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu, atitinkančiu Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedo reikalavimus.

 

VIII SKYRIUS

IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMAS

 

44.  Išorinė reklama ant keleivinio kelių transporto priemonių, kuriomis vežami keleiviai reguliariaisiais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais, ir lengvųjų automobilių taksi, įrengiama vadovaujantis Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu, ir šio skyriaus nuostatomis.

45.  Išorinė reklama ant reguliariojo reiso vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršruto troleibuso, autobuso ir maršrutinio taksi šonų ir langų (išskyrus ant avarinių langų ir lango stiklų, patenkančių į priekinį 1800 vairuotojo matymo lauką) įrengiama iš skaidrios (perforuotos) plėvelės. Reklama ant avarinių transporto priemonės langų, skirtų keleivių evakuacijai, ir lango stiklų, patenkančių į priekinį 1800 vairuotojo matymo lauką, draudžiama.

46.  Išorinė reklama ant lengvojo automobilio taksi galinio lango įrengiama iš skaidrios (perforuotos) plėvelės.

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 176, 1998-04-23, Žin., 1998, Nr. 40-1091 (1998-04-29), i. k. 0982210ISAK00000176

Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 464, 1998-11-24, Žin., 1998, Nr. 108-2978 (1998-12-09), i. k. 0982210ISAK00000464

Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų dalinio pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 272, 2001-08-31, Žin., 2001, Nr. 76-2683 (2001-09-05), i. k. 1012210ISAK00000272

Dėl susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 55 "Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 407, 2001-11-15, Žin., 2001, Nr. 97-3462 (2001-11-21), i. k. 1012210ISAK00000407

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 55 "Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-155, 2003-03-14, Žin., 2003, Nr. 30-1266 (2003-03-28), i. k. 1032210ISAK0003-155

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 55 "Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-530, 2004-11-19, Žin., 2004, Nr. 170-6288 (2004-11-25), i. k. 1042210ISAK0003-530

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 55 "Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-464, 2006-12-07, Žin., 2006, Nr. 135-5113 (2006-12-12), i. k. 1062210ISAK0003-464

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1998 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 55 "Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-114, 2008-04-16, Žin., 2008, Nr. 48-1795 (2008-04-26), i. k. 1082210ISAK0003-114

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 55 "Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-187, 2008-05-26, Žin., 2008, Nr. 62-2364 (2008-05-31), i. k. 1082210ISAK0003-187

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 55 "Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-332, 2008-09-17, Žin., 2008, Nr. 110-4203 (2008-09-25), i. k. 1082210ISAK0003-332

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 55 "Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-266, 2010-04-28, Žin., 2010, Nr. 51-2524 (2010-05-04), i. k. 1102210ISAK0003-266

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 55 "Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-40(1.5 E), 2015-02-02, paskelbta TAR 2015-02-02, i. k. 2015-01482

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 55 „Dėl keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo