Suvestinė redakcija nuo 2017-01-13

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 22-550, i. k. 0981100NUTA00000244

 

Nauja redakcija nuo 2017-01-13:

Nr. 4, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00801

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL ASMENŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO 1939–1990 METŲ OKUPACIJŲ, TEISINIO STATUSO PRIPAŽINIMO, PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO BEI JŲ APSKAITOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1998 m. vasario 26 d. Nr. 244

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ

REIKALŲ MINISTRAS                                                                                 KĘSTUTIS SKREBYS

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1998 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 244
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 4
redakcija)

 

 

 

ASMENŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO 1939–1990 METŲ OKUPACIJŲ, TEISINIO STATUSO PRIPAŽINIMO, PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO BEI JŲ APSKAITOS NUOSTATAI

 

 

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja kreipimąsi į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą (toliau – Centras) dėl asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso (toliau – teisinis statusas) pripažinimo ir pažymėjimų išdavimą, taip pat šių pažymėjimų apskaitą.

 

II SKYRIUS

KREIPIMASIS DĖL TEISINIO STATUSO PRIPAŽINIMO

 

2. Asmuo, nukentėjęs nuo 1939–1990 metų okupacijų ir pretenduojantis į Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatyme nustatytą teisinį statusą, Centrui pateikia šiuos dokumentus:

2.1. rašytinį prašymą pripažinti jam teisinį statusą;

2.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šio dokumento kopiją;

2.3. anketą, užpildytą asmens, pretenduojančio į teisinį statusą (anketos formą nustato Centro generalinis direktorius);

2.4. dvi fotografijas (2x3 cm);

2.5. pažymėjimus apie nuteisimo, įkalinimo, ištrėmimo ar kitokio laisvės apribojimo laiką arba jų kopijas;

2.6. kitus dokumentus, kurių pagrindu gali būti pripažintas teisinis statusas, arba jų kopijas.

3. Asmenų rašytiniai prašymai gali būti pateikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į Centrą arba per atstumą – atsiunčiami paštu (ar per pasiuntinį) ar elektroninėmis ryšių priemonėmis.

4. Prie prašymo, teikiamo tiesiogiai, turi būti pridedami Nuostatų 2 punkte nurodytų dokumentų originalai. Šių dokumentų kopijas padaro Centro valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, įgalioti tvirtinti dokumentų kopijų tikrumą, patvirtina jų tikrumą ir originalus grąžina juos pateikusiam asmeniui.

5. Prie prašymo, teikiamo per atstumą, turi būti pridedamos Nuostatų 2 punkte nurodytų dokumentų kopijos. Šios dokumentų kopijos turi būti patvirtintos dokumentus išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos ar įstaigos, notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, arba konsulinio pareigūno ar kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno.

6. Prašymas, teikiamas elektroninėmis ryšių priemonėmis, ir prie jo pridedami dokumentai ar dokumentų kopijos, patvirtintos Nuostatų 5 punkte nurodytų subjektų, turi būti asmens pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

7. Nuostatų 2.6 papunktyje nurodyti dokumentai Centrui pateikiami tik tuo atveju, jeigu šiuose dokumentuose nurodytų duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kituose valstybės, žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose arba valstybės archyvuose.

 

III SKYRIUS

TEISINIO STATUSO PRIPAŽINIMAS, PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS BEI APSKAITA

 

8. Teisinis statusas asmenims pripažįstamas Centro generalinio direktoriaus įsakymu. Pripažinus asmenims teisinį statusą, jiems išduodami asmenų, nukentėjusių nuo
1939–1990 metų okupacijų, pažymėjimai (toliau – pažymėjimai).

9. Pažymėjimus pasirašo ir išduoda Centro generalinis direktorius. Pažymėjimai tvirtinami Centro antspaudu ir laminuojami.

10. Pažymėjimai apskaitomi ir registruojami pažymėjimų apskaitos žurnale.

11. Asmenys, gaudami pažymėjimus, pasirašo pažymėjimų apskaitos žurnale.

12. Pažymėjimus pametę, sugadinę ar kitaip praradę asmenys apie tai per 30 dienų praneša Centrui, kuris per vieną darbo dieną nuo informacijos apie šį faktą gavimo savo interneto svetainėje paskelbia apie pažymėjimo negaliojimo faktą.

13. Pažymėjimų dublikatai neišduodami. Centro generalinio direktoriaus sprendimu išduodamas naujas pažymėjimas, kuriame pažymimas prarastojo pažymėjimo numeris.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 4, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00801

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 4, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00801

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 244 „Dėl Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo