Suvestinė redakcija nuo 2013-01-04

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 114-2905, i. k. 0972210ISAK00000443

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA

 

Į S A K Y M A S

DĖL KELEIVINIAME KELIŲ TRANSPORTE NAUDOJAMŲ BILIETŲ ŪKIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

1997 m. gruodžio 1 d. Nr. 443

Vilnius

 

Siekdamas įvesti vienodą bilietų ir kvitų naudojimo bei atsiskaitymo už juos tvarką,

ĮSAKAU:

1. Patvirtinti Keleiviniame kelių transporte naudojamų bilietų ūkio taisykles.

2. Nustatyti patvirtintų taisyklių įsigaliojimo laiką nuo 1998 m. kovo 1 d.

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                     ALGIS ŽVALIAUSKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos

1997 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 443

 

KELEIVINIAME KELIŲ TRANSPORTE NAUDOJAMŲ BILIETŲ ŪKIO TAISYKLĖS

 

I. BENDROJI DALIS

 

1.1. Keleiviniame kelių transporte naudojamų bilietų ūkio taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja visų Lietuvos Respublikos keleivinio kelių transporto vežėjų, išskyrus lengvųjų automobilių taksi, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formų bilietų ir kvitų naudojimo ir atsiskaitymo už juos tvarką. Ši tvarka netaikoma elektroniniams keleivinio transporto bilietams.

Tais atvejais, kai smulkūs vežėjai turi tik vieną ar kelias transporto priemones, veža nedaug keleivių, neturi savo nuosavybėje ar pavaldume autobusų stočių ir pan., jie gali vadovautis siauresne šių Taisyklių nuostatų bei naudotinų bilietų ūkio dokumentų dalimi, atitinkančia vežėjo atliekamų vežimų rūšis bei apimtis, neprieštaraujant šių Taisyklių nuostatoms.

Kiekvienas vežėjas, atsižvelgdamas į veiklos specifiką, gali sugriežtinti šiomis Taisyklėmis nustatytą bilietų (kvitų) ir pinigų apskaitos tvarką, siekdamas užkirsti kelią bilietų (kvitų) ir pinigų grobstymams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 351, 1998-09-14, Žin., 1998, Nr. 83-2339 (1998-09-23), i. k. 0982210ISAK00000351

Nr. 3-881, 2012-12-31, Žin., 2013, Nr. 1-5 (2013-01-03), i. k. 1122210ISAK0003-881

 

1.2. Šiose Taisyklėse vartojami terminai.

1.2.1. Keleiviniame kelių transporte vartojami terminai ir sutinkami šiose Taisyklėse atitinka terminus, nurodytus Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklėse bei Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklėse.

1.2.2. Buhalterinėje apskaitoje:

bilietas – pavyzdinis griežtos apskaitos dokumentas, suteikiantis teisę važiuoti keleiviniu transportu;

bilietų (kvitų) apskaitos registrai – bilietų (kvitų) duomenų registracija; skirstomi pagal apskaitos būdą į griežtos apskaitos (kasos žiniaraščiai, bilietų kontrolės lapai) ir negriežtos apskaitos (asmeninės sąskaitos, sandėlio kortelės, suvestinės ir pan.);

kasa – vežėjo administracijos dalis, kurioje parduodami bilietai ir surenkami pinigai bei išduodami bilietai konduktoriams; kasos darbuotojai tiesiogiai pavaldūs vyriausiajam finansininkui (buhalteriui);

kasos aparatas – įrenginys, kuris registruoja paslaugų (prekybines) operacijas, apskaičiuoja mokesčius ir fiksuoja gautus pinigus, kaupia ir saugo šių operacijų duomenis fiskalinėje atmintyje bei spausdina dokumentus;

kompiuterinė kasos sistema – kasos aparatų tinklas, suderintai veikiantis kartu su sistemos kompiuteriu (serveriu) arba pagrindiniu kasos aparatu;

kvitas – pavyzdinis griežtos apskaitos dokumentas, išduodamas suteikus paslaugą;

materialiai atsakingi asmenys – visi įmonės darbuotojai, kuriuos vežėjas skiria tiekti, saugoti, išdavinėti bilietų kasos aparatus ir bilietus, juos pardavinėti bei surinkinėti pinigus (sandėlininkai, kasininkai, konduktoriai ir pan.) ir kurių pareigybės bei darbai nustatyti darbo įstatymais;

pavyzdiniai griežtos apskaitos dokumentų blankai – blankai, turintys spaustuviniu būdu pažymėtą seriją ir numerį; jie pildomi ranka, spausdinimo mašinėle ar kompiuteriu ir apskaitomi, įforminami, saugomi taip pat, kaip ir vertybės.

 

II. BILIETŲ RŪŠYS

 

2.1. Imant mokestį už keleivių vežimą visų rūšių reguliarių reisų keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, išduodami bilietai. Suteikiant kitas paslaugas, išieškant baudas už keleivių vežiojimo taisyklių pažeidimus, išduodami kvitai. Bilietai (kvitai) gali būti spausdinami bilietų kasos aparatais (kompiuterinėmis kasų sistemomis), registruotais miestų (rajonų), valstybinėse mokesčių inspekcijose, arba išrašomi ranka ant tam tikslui spausdintų pavyzdinių griežtos apskaitos dokumentų blankų. Tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutų keleivių bilietuose (kvituose) turi būti nurodyta vežėjo arba autobusų stoties pavadinimas, išvykimo ir paskirties stotys (išskyrus išspausdintus transporto priemonėse bilietų spausdinimo aparatais), važiavimo (paslaugos) kaina, išvykimo (galiojimo) data, o parduodamuose pradinės stoties kasose – ir išvykimo laikas, sėdimos vietos bei išvykimo aikštelės numeris. Visi bilietai (kvitai) išduodami, saugomi, apskaitomi, kontroliuojami iš esmės vienodai, nepriklausomai nuo jų formos.

2.2. Vietinio susisiekimo maršrutų keleivinio kelių transporto priemonėse gali būti naudojami vienkartiniai ir nuolatiniai bilietai. Vienkartiniai bilietai gali būti abonementiniai (keleivio nupirkti iš anksto ir važiavimo metu nustatyta tvarka pažymėti), ruloniniai ir juostiniai arba atspausdinti bilietų kasos aparatu, parduodami konduktoriaus ar kasoje. Nuolatiniai bilietai užtikrina važiavimą bilieto pateikėjui šiame biliete nurodytu laikotarpiu. Vardiniai nuolatiniai bilietai suteikia įvairias lengvatas, kurios patvirtinamos užpildžius visas bilieto grafas ir pateikus teisę į lengvatą patvirtinantį dokumentą.

2.3. Tolimojo ir tarptautinio susisiekimo keleiviniame kelių transporte naudojami juostiniai ar bilietų kasos aparatu išspausdinti bilietai. Juostinių bilietų viena dalis atiduodama keleiviui, o kita (šaknelė) – lieka vežėjui. Tarptautiniuose maršrutuose bilieto, parduoto Lietuvos Respublikoje įsėdusiems keleiviams, kaina turi būti parašyta litais, o išduotuose kitose šalyse įsėdusiems – litais ar tos šalies valiuta. Tarptautiniuose maršrutuose gali būti naudojamas bilietas, rašomas keliais egzemplioriais.

2.4. Vežant keleivius nereguliariais reisais neparduodant jiems bilietus, ekipažas kelionės metu, išskyrus vietinius (miesto) vežiojimus, privalo turėti keleivių sąrašą, kuriame nurodoma užsakymo numeris, data, keleivio vardas, pavardė, pradinis ir galutinis kelionės punktai, patvirtintą vežėjo administracijos vadovo parašu ir spaudu.

2.5. Važiuoti naudodamiesi lengvatiniais ir nemokamais bilietais gali tik tie asmenys, kuriems įstatymu suteikta teisė į lengvatas keleiviniame kelių transporte.

2.6. Keleivių vežimo reguliariais reisais kainoraščius vežėjai nusistato patys, nuvažiuotą atstumą daugindami iš tarifo. Kaina gali būti apvalinama, neviršijant nustatyto maksimalaus tarifo. Kitų paslaugų kainas vežėjai nusistato patys. Visais atvejais paslaugų kainos ir keleivių vežimo kainoraščiai vežėjo administracijos turi būti patvirtinti raštiškai. Vežėjai gali savarankiškai taikyti nuolaidas.

 

III. APRŪPINIMAS BILIETAIS IR JŲ SAUGOJIMAS

 

3.1. Visi vežėjai gali apsirūpinti bilietais ir kvitais centralizuotai arba decentralizuotai. Visi bilietai (kvitai) turi būti registruojami miestų (rajonų) valstybinėse mokesčių inspekcijose.

Vežėjams kategoriškai draudžiama:

3.1.1. naudoti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nepatvirtintų pavyzdžių bilietus (kvitus) tarptautinio, tolimojo ir vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutuose, o vietinio (miesto) susisiekimo maršrutuose – savivaldybės nepatvirtintų pavyzdžių bilietus (kvitus);

3.1.2. skolinti ar perparduoti bilietus kitam vežėjui;

3.1.3. dirbti su neregistruotais miesto (rajono) valstybinėje mokesčių inspekcijoje bilietų kasos aparatais ar kasos kompiuterinėmis sistemomis, ar pardavinėti neregistruotus šioje inspekcijoje bilietus (kvitus).

Teisę dirbti su materialinėmis vertybėmis, bilietų (kvitų) dokumentais ir pinigais turi tik materialiai atsakingi asmenys, kai jie turi patvirtintus pareigybinius darbo nuostatus.

3.2. Vežėjo administracijos vadovo nurodymu sudaroma komisija gautiems pavyzdiniams griežtos apskaitos dokumentams priimti, kuriuos ji priima per 3 darbo dienas. Komisija, patikrinusi pakuotes, jei jos tvarkingos, palygina su lydraščiais. Jei įpakavimas netvarkingas ar pažeistas, kiekvieno pako turinys lyginamas su lydraščiu. Patikrinimo rezultatai įforminami aktu. Jei pastebimas spaustuvės brokas, surašomas aktas, kurio vienas egzempliorius siunčiamas spaustuvei, o dokumentų išdavimas sustabdomas, iki bus gautas spaustuvės atsakymas. Išduodant bilietus iš sandėlio kasininkams, pakai atidaromi ir bilietai perskaičiuojami išduodančiojo ir gaunančiojo asmenų akivaizdoje.

3.3. Vežėjų įmonėse pagal įsigijimo savikainą ir dokumentų rūšis bilietų ir kvitų atsargos apskaitomos sąskaitų plano 20 (atsargų) sąskaitoje. Nominaline kaina bilietai ir kvitai apskaitomi 063 (parduotinos prekės) užbalansinėje sąskaitoje.

3.4. Visi įrašai (tiek bilietuose, tiek apskaitos dokumentuose) daromi rašalu, šratinuku ar spausdinami kasos aparatais ar kompiuterinių kasos sistemų priemonėmis ryškiai, aiškiai, įskaitomai, be trynimų. Draudžiama daryti įrašus pieštuku, palikti neužpildytas grafas.

3.5. Bilietų saugojimo, išdavimo, pardavimo, pinigų priėmimo bei saugojimo operacijoms turi būti skirta izoliuota patalpa – atskiras kambarys arba bendro kambario atitverta dalis su patikimais langais (grotomis arba vidaus langinėmis) ir užraktais, signalizacija bei langeliu. Jeigu nėra specialiai įrengtos patalpos, bilietai gali būti laikomi bendruose sandėliuose, specialiai įrengtose metalinėse užrakinamose spintose. Pasibaigus darbui, patalpos turi būti užrakinamos ir perduodamos apsaugai, o kur neįrengta signalizacijos sistema – užantspauduojamos arba plombuojamos. Antspaudas arba plomba turi būti uždengti apsauginiu užrakinamu gaubtu. Įeiti į patalpas asmenims, neturintiems ryšio su šiuo darbu, draudžiama.

3.6. Bilietų atsargos, grynieji pinigai ir kiti specialieji dokumentai turi būti laikomi nedegamose spintose, kurias, pasibaigus darbui, užrakina, užantspauduoja arba plombuoja materialiai atsakingas asmuo.

Draudžiama saugoti griežtos apskaitos dokumentus ir registrus medinėse dėžėse, rašomųjų stalų stalčiuose, namuose, taip pat laikyti neapskaitytus bilietų kasos aparatu (bilietų kompiuterine kasos sistema) pinigus, surinktus už parduotus bilietus (kvitus), taip pat asmeninius bei kitų įmonių pinigus, neregistruotus vežėjo kasoje ar atsakingo asmens darbo vietoje.

3.7. Vežėjų administracijos vadovai yra atsakingi už materialiai atsakingų asmenų darbo vietų ir vertybių saugumą. Asmenys, kurie saugo, išdavinėja, priiminėja bilietus ir pajamas (sandėlininkai, kasininkai, konduktoriai ir t. t.) yra pavaldūs vyriausiajam finansininkui.

3.8. Jeigu atidarant vertybių saugojimo patalpą pastebimi įsilaužimo pėdsakai, tuojau pat būtina iškviesti vyriausiąjį finansininką, policijos atstovą, informuoti įmonės vadovą ar jį pavaduojantį asmenį. Tuomet apžiūrimos patalpos bei atliekama neeilinė inventorizacija. Jei materialiai atsakingas asmuo pameta raktus nuo patalpų ir nedegamųjų spintų, jas vadovo įsakymu atidaro tam sudaryta komisija. Apie tai surašomas aktas, kuriame nurodoma atidarymo priežastis, antspaudų ir plombų būklė bei atliekama neeilinė inventorizacija. Po to būtina pakeisti nedegamąsias spintas arba jų užraktus. Pradedant naudoti naujas patalpas ir naujas spintas, surašomas priėmimo aktas, kuriame nurodoma gavusiųjų raktus vardai, pavardės ir jų parašai.

3.9. Jei materialiai atsakingas asmuo neatvyksta į darbą (dėl ligos ar kitos priežasties), jam patikėtas vertybes perskaičiuoja ir perima kitas materialiai atsakingas asmuo, dalyvaujant vadovui bei vyriausiajam finansininkui. Surašomas vertybių perdavimo aktas, jį pasirašo minėti asmenys. Jei komisija, sudaryta tik iš vežėjo darbuotojų, mažesnė kaip 3 asmenys, tuomet jos sudėčiai papildyti gali būti kviečiamas nepriklausomas auditorius.

 

IV. BILIETŲ IŠDAVIMO, PARDAVIMO, GRĄŽINIMO IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

 

4.1. Bilietai (kvitai) iš kasos išduodami atsakingiems asmenims, kurie privalo už juos atsiskaityti. Jų vienu metu duodama tiek, kiek reikia šių asmenų įprastam pamainos darbui. Šis kiekis nustatomas raštišku įmonės vadovo sprendimu.

4.2. Kasininkas turi pildyti Bilietų (kvitų) knygą (pavyzdys – 1 priedas). Bilietų (kvitų) knyga turi būti sunumeruota, perrišta ir užantspauduota. Knygos lapų skaičius turi būti patvirtintas vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais.

4.3. Iš vežėjo sandėlio bilietus, kvitus paima kasininkas, kuris juos užpajamuoja bilietų ir kvitų knygos atskiruose lapuose pagal kiekvieną rūšį ir nominalą. Vėliau šie bilietai ir kvitai išduodami serijų ir numerių eilės tvarka. Kiekvienos rūšies likučiai apskaičiuojami ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Gali būti surašoma Bilietų (kvitų) išdavimo ir priėmimo paros ataskaita (pavyzdys – 2 priedas).

4.4. Kiekvienas atsakingas už bilietus (kvitus) asmuo turi Asmeninę sąskaitą visų nominalų kainomis (pavyzdys – 3 priedas) ir gali turėti asmeninę knygelę. Asmeninė sąskaita – vežėjo apskaitos tarnybos būtinas dokumentas, o asmeninė knygelė – neprivaloma. Nesudarius visiškos materialinės atsakomybės sutarties, atidaryti asmeninę sąskaitą draudžiama. Mėnesio pabaigoje asmeninė sąskaita uždaroma ir kartu su kasininko mėnesine ataskaita atiduodama vežėjo buhalterinės apskaitos tarnybai.

4.5. Bilietai (kvitai), kurie išduodami atsakingiems asmenims, įrašomi į asmeninę sąskaitą, bilietų kontrolės lapą ir asmeninę knygelę. Gaunantysis asmuo pasirašo asmeninėje sąskaitoje.

4.6. Gaunantys bilietus atsakingi asmenys, privalo vietoje patikrinti gaunamų bilietų kiekius ir nominalines kainas, patikrinti, ar teisingas įrašas asmeninėje sąskaitoje ir asmeninėje knygelėje. Atsakingam asmeniui savo parašu patvirtinus padarytus įrašus, pretenzijos dėl neteisingai išduoto bilietų (kvitų) kiekio ar klaidingo įrašo nepriimamos.

4.7. Kai atsakingi asmenys nebepardavinėja bilietų, jie nedelsdami privalo grąžinti turimus bilietus į kasą (kasininkai į sandėlį). Asmuo, priimdamas iš atsakingo asmens grąžinamus bilietus, jam dalyvaujant juos perskaičiuoja, patikrina jų būklę, palygina, ar grąžinamų bilietų serijos ir numeriai atitinka išduotuosius, ir pajamuoja.

Atsakingų asmenų pravaikštos, ligos ar mirties atvejais jų turėtus bilietus ir grąžai skirtus pinigus paima ir atiduoda į kasą įmonės vadovo paskirta komisija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 351, 1998-09-14, Žin., 1998, Nr. 83-2339 (1998-09-23), i. k. 0982210ISAK00000351

 

4.8. Siekiant užtikrinti vertybių, esančių pas atsakingus asmenis, saugumą tarp pamainų, užanspauduoti konduktorių krepšiai su neparduotais bilietais saugomi tam skirtoje patalpoje, o išimtiniais atvejais – ten saugomi ir surinkti pinigai. Priimant ir atiduodant krepšius, kai naudojamos neautomatizuotos saugojimo sistemos, gali būti daromi įrašai numeruotais lapais specialioje antspauduotoje knygoje (nurodant lapų skaičių), patvirtintoje vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais. Krepšiai su vertybėmis turi būti saugomi specialiose spintose, kurios pastatomos saugomoje, uždaroje ir plombuojamoje patalpoje.

4.9. Visi pinigų išmokėjimo ir priėmimo registracijos žiniaraščiai, taip pat ir atviri lapai, bilietų (kvitų) inventorizacijos, atrinkimo, sunaikinimo aktai turi būti numeruojami ir registruojami. Užsakymai nereguliariems reisams registruojami juos priimant.

4.10. Prieš išvykdami nustatytu maršrutu, konduktoriai privalo gauti Bilietų kontrolės lapą (pavyzdys – 4 ir 5 priedai). Bilietų kontrolės lapą išduoda vadovo paskirtas asmuo. Bilietų kontrolės lape nurodomas faktinis bilietų likutis ir naujai išduoti bilietai (kvitai) ar bilietų kasos aparato informaciniai duomenys. Bilietų kontrolės lapą išduodantis asmuo palygina bilietų kontrolės lapo įrašus su turimais bilietais bei kvitais ir visa tai patvirtina pasirašydamas bilietų kontrolės lape. Papildomus duomenis gali įrašyti į asmeninę knygelę ir pasirašyti. Jei tikrinant bilietus nustatoma, kad jie neatitinka įrašų bilietų kontrolės lape, tuomet, iki bus išsiaiškintos neatitikimo priežastys, konduktoriui gali būti neleidžiama dirbti, o jei leidžiama, tai su kitu bilietų kontrolės lapu ir kitais bilietais (kvitais). Apie tokius faktus bilietų kontrolės lapą išduodantis asmuo raštiškai praneša vyriausiajam finansininkui, ir netinkamas bilietų kontrolės lapas bei bilietai paliekami saugoti, kol bus išaiškintos priežastys.

4.11. Tolimojo ir tarptautinio susisiekimo reguliariais reisais draudžiama išvažiuoti iš pradinių stočių bei stotelių teritorijų ir už tarpinių miestų ribų, nebaigus parduoti bilietų visiems kelių transporto priemonėje esantiems keleiviams bei nustatyta tvarka neužpildžius bilietų kontrolės lapo. Kitose tarpinėse stotelėse įlipusiems keleiviams bilietai turi būti parduodami ir bilietų kontrolės lapai užpildomi, nurodant sustojimo vietų pavadinimus, bilietų numerius ir kainas (pažymint lengvatas) iki artimiausios bet kurio tipo stotelės. Parduodamame biliete turi būti įrašai visose grafose.

Parduodami bilietai registruojami bilietų kontrolės lape šia tvarka:

– maršrute dirbant vienam vairuotojui (konduktoriui) – registruojamas paskutinis parduotas stotelėje bilietas;

– maršrute dirbant dviem vairuotojams (konduktoriams) arba vairuotojui ir konduktoriui:

naudojant juostinius bilietus – registruojami visi parduoti bilietai;

dirbant su kasos aparatu – registruojamas paskutinis arba visi parduoti bilietai; šiuo atveju bilietų registravimo tvarką nustato vežėjas;

maršrute dirbant su programuojamais kasos aparatais (biliete spausdinami išvykimo ir atvykimo stotelių pavadinimai, bilieto pardavimo laikas ir kiti rekvizitai) – parduodamų bilietų registravimo bilietų kontrolės lape tvarką nustato patys vežėjai, tačiau reiso galiniame punkte ir baigus darbą būtina atspausdinti reiso finansines ataskaitas ir jas pridėti prie bilietų kontrolės lapo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 351, 1998-09-14, Žin., 1998, Nr. 83-2339 (1998-09-23), i. k. 0982210ISAK00000351

 

4.12. Vietinio susisiekimo maršrutų bilietų kainoraščiuose vežėjas nustato kontrolinius punktus. Konduktorius privalo registruoti bilietų kontrolės lape visus parduodamus bilietus (kvitus) pagal kiekvieną nominalą prieš parduodamas ir pardavęs galiniuose punktuose, o kontroliniuose punktuose – prieš parduodamas, nurodant parduotų bilietų (kvitų) eilės numerius (pažymėdamas lengvatas).

Vietinio susisiekimo maršrutuose, kur naudojamas fiksuotas mokestis, parduodami bilietai registruojami bilietų kontrolės lape prieš parduodant galiniuose punktuose.

4.13. Bilietai (kvitai) ir bilietų kontroliniai lapai pildomi pagal 3.4 ir 4.11 punktuose nustatytą tvarką.

4.14. Konduktorius surinktus pinigus už parduotus bilietus privalo laikyti tam skirtuose krepšiuose atskirai nuo asmeninių.

4.15. Konduktorius vietinio susisiekimo bilietą prieš atiduodamas jį keleiviui įplėšia.

4.16. Tais atvejais, kai konduktoriai darbo eigoje pastebi bilietus su spaustuvės broku (numeracija su tarpais, kartojasi ir pan.), konduktorius privalo nepardavinėti brokuotų bilietų ir juos grąžinti išdavusiam vežėjui. Išimtiniais atvejais, kai asmuo, pardavinėjantis bilietus, neturi kokybiškų bilietų, leidžiama iš pakuotės brokuotus bilietus išimti, kartu išsaugant keletą gretutinių bilietų prieš ir po spaustuvės broko. Pasibaigus pamainai, bilietų brokas turi būti įforminamas aktu, dalyvaujant vyriausiajam finansininkui. Akto vienas egzempliorius siunčiamas spaustuvei.

4.17. Galinėje autobusų stotyje konduktorius privalo pateikti dispečeriui bilietų kontrolės lapą, o pastarasis – pažymėti bilietų likučius bilietų kontrolės lape.

4.18. Keleivinio kelių transporto kontrolės teisę turintys pareigūnai, pateikę specialų pažymėjimą, kontrolės metu privalo reikalauti iš konduktoriaus bilietų kontrolės lapo, bilietų (kvitų), patikrinti, ar įrašai juose atitinka faktinę būklę, tikrinimus pažymėti bilietų kontrolės lape, nurodant tikrinimo laiką, vietą, konduktoriaus bilietų (kvitų) numerius, savo pavardę, vardą bei tarnybinio pažymėjimo numerį. Minėti pareigūnai turi teisę autobusų stotyse tikrinti ir kasų darbą, apie tai surašydami patikrinimo aktą.

Patikrinimo metu rastus bilietus, kurių serijos ir numeriai neįrašyti į bilietų kontrolės lapą, kontrolės pareigūnai privalo paimti, įforminti aktu ir padaryti įrašą bilietų kontrolės lape. Vežėjo administracija turi atlikti tarnybinį patikrinimą ir iki jo pabaigos atsakingiems asmenims neleisti pardavinėti bilietus ir rinkti pajamas.

 

V. KASOS APARATAIS IR KOMPIUTERINėMIS KASŲ SISTEMOMIS SPAUSDINAMI BILIETAI

 

5.1. Bilietų spausdinimui leidžiama naudoti kasos aparatus, įtrauktus į Valstybinį Finansų ministerijos registrą. Kiekvienam bilietų kasos aparatui būtinas techninis pasas, kuris saugomas visą šio aparato naudojimo laiką. Kasos aparato techninis pasas registruojamas miesto (rajono) valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Jame turi būti nurodyti visi duomenys apie aparato įrengimą, remontą, savininkų bei programos pasikeitimus, skaitiklio duomenys atliekant remontą ir kt. Programos pakeitimus (išskyrus kainas, paslaugų pavadinimus ir kodus) gali atlikti tik sertifikatą turinti aptarnavimo įmonė.

5.2. Bilietų kasos aparatai ir kompiuterinės kasų sistemos turi atitikti kasos aparatams nustatytus reikalavimus:

5.2.1. visos kompiuterinės kasų sistemos privalo turėti duomenų saugojimo (fiskalinę) atmintį, t. y. finansinius duomenis kaupiančius ir saugančius atminties įrenginius, kurių pagalba informacija įrašoma tik vieną kartą ir gali būti daug kartų skaitoma; įrašyti į sistemą duomenys turi būti patikimai apsaugoti;

5.2.2. įėjimo į kompiuterinę kasų sistemą programinei, informacinei, sisteminei apsaugai naudojama apsaugos sistema, kurią tvarko ir už ją atsako vyriausiasis finansininkas;

5.2.3. kompiuterinių kasų sistemų pagalba turi būti sudaromos apskaitos dokumentų duomenų kopijos kompiuterinėse laikmenose (diskeliuose, magnetiniuose diskuose ir pan.), kurios saugomos, iki bus patvirtinta apyskaitinių metų finansinė atskaitomybė.

5.3. Kiekvienam kasos aparatui skiriamas Finansų ministerijos nustatytos formos Elektroninio kasos aparato kasos žurnalas, kuris registruojamas miesto (rajono) valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Jame turi būti visos kasos aparato ataskaitos ir informaciniai duomenys apie kasos aparato darbą. Jį reikia pildyti taip pat kaip ir kito tipo elektroninių kasos aparatų kasos žurnalus, nors bilietų kasos aparatas per vieną pamainą gali būti panaudotas keliuose maršrutuose. Bilietų kontrolės lapo ar Bilietų (kvitų) išdavimo ir priėmimo paros ataskaitos (pavyzdys – 2 priedas) pagrindu daromas įrašas kasos žurnale. Bilietų kasos aparato žurnalas saugomas vežėjo administracijos patalpose. Ekipažas kelionės metu privalo turėti bilietų kontrolės lapą, išduotą pagal III skyriuje nustatytą tvarką. Išduodant bilietų kasos aparatą, bilietų kontrolės lape klijuojama finansinė aparato ataskaita.

Punkto pakeitimai:

Nr. 351, 1998-09-14, Žin., 1998, Nr. 83-2339 (1998-09-23), i. k. 0982210ISAK00000351

 

5.4. Bilietų kasos aparatas turi būti plombuojamas (plombuoti privalo aptarnaujanti organizacija) nuo neteisėto atidarymo.

5.5. Bilietų kasos aparato duomenys apie priimtų pinigų sumą turi sutapti su Atvirų lapų (pavyzdys – 6 priedas) ir kasos orderių įrašytomis sumomis arba kasos aparato, fiksuojančio konduktorių pajamas, kontrolinės juostos duomenimis.

5.6. Sugedus bilietų kasos aparatui, jei pasikeitė numeratoriaus ar sumuojančio skaitiklio parodymai, arba pažeidus plombą, bilietų kasos aparato savininkas turi apie tai pranešti miesto (rajono) Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kreiptis į aptarnaujančią organizaciją, prašydamas pakeisti aparatą arba jį pataisyti. Šie faktai turi būti pažymėti bilietų kasos aparato techniniame pase ir žurnale. Naudoti sugedusį ar su pažeista plomba kasos aparatą draudžiama.

5.7. Bilietų kasos aparate turi būti bilietų ir kontrolinė juostos ar elektroninė fiskalinė atmintis. Informacija išspausdintų bilietų (kvitų) ir kontrolinėse juostose ar elektroninėje fiskalinėje atmintyje turi būti ta pati. Bilietų kasos aparatas konstruktyviai gali būti pritaikytas naudoti kelių transporto priemonėse ir:

5.7.1. neturėti displėjaus;

5.7.2. neturėti kasos stalčiaus.

5.8. Keleiviui išduodamame biliete (kvite) turi būti ryškūs, lengvai įskaitomi šie duomenys:

5.8.1. įmonės pavadinimas, kodas, o jei tai PVM apmokestinamos paslaugos, tuomet PVM mokėtojo kodas;

5.8.2. unikalus kasos aparato numeris;

5.8.3. paslaugos pavadinimas (pvz., keleivio vežimas, bagažo saugojimas ir kt.), nurodant išvykimo ir atvykimo punktus;

5.8.4. kaina (atskirai pažymint lengvatas);

5.8.5. visa sumokėta suma, išskiriant PVM, jeigu paslaugos apmokestinamos šiuo mokesčiu;

5.8.6. bilieto (kvito) išdavimo data ir eilės numeris.

5.9. Bilietų kasos aparatu neteisingai atspausdintas bilietas negali būti taisomas ir išduodamas keleiviui. Keleiviui turi būti spausdinamas naujas bilietas, o neteisingai atspausdintas – su paaiškinimu atiduodamas vežėjo atsakingam darbuotojui tvirtinti.

5.10. Bilietų kasos aparate turi būti atminties įrenginys su laikrodžiu, fiksuojantis visų dienos operacijų turinį ir laiką.

5.11. Bendrą pinigų apyvartą sumuojančių skaitiklių nuliniai parodymai gali būti nustatomi (panaikinami) įrengus naują bilietų kasos aparatą, o kitais atvejais (skaitiklių remontas ar pan.) – tik suderinus su miesto (rajono) valstybine mokesčių inspekcija, dalyvaujant jos atstovui.

5.12. Bilietų kasos aparatas išduodamas tik materialiai atsakingiems asmenims pagal Bilietų kasos aparato kortelę (pavyzdys – 7 priedas) prieš išvykstant ekipažui į maršrutą pasirašytinai. Jis nuolat saugomas vežėjo administracijos patalpose pagal III skyriuje nurodytas saugojimo sąlygas. Prieš pradėdamas darbą, konduktorius kartu su atsakingu už kasos aparatus asmeniu palygina atminties parodymus su įrašais bilietų kasos aparato žurnale arba kortelėje ir bilietų kontrolės lape bei pasiima popieriaus juostas, spaudus bei kitas priemones, reikalingas darbui.

Asmuo, dirbantis su bilietų kasos aparatu, privalo:

5.12.1. įdėti bilietų (kvitų) juostas; kontrolinės juostos įdedamos į tos rūšies aparatus, kuriuose jos techniškai yra numatytos;

5.12.2. įjungti bilietų kasos aparatą ir patikrinti jo darbą;

5.12.3. atspausdinti kvitą su nuline suma (pateikti nulinę ataskaitą) ir patikrinti, ar aiškiai spausdinama visa reikiama informacija kvite ir kontrolinėje juostoje;

5.12.4. pamainos pabaigoje grąžinti:

5.12.4.1. nulinius kvitus (fiskalines ataskaitas);

5.12.4.2. įformintą pamainos metu naudotą bilietų kontrolės lapą;

5.12.4.3. bilietų kasos aparatą pasirašytinai.

5.13. Konduktorius privalo:

5.13.1. saugoti ir tvarkingai elgtis su kasos aparatu, prižiūrėti, kad jis būtų švarus ir gerai veiktų;

5.13.2. tvarka, nustatyta šių Taisyklių 4.11–4.16 punktuose, išspausdinti bilietus (kvitus) ir juos parduoti keleiviams;

5.13.3. surinktus pinigus atiduoti pagal VI skyriuje nustatytą tvarką; atiduodamų pinigų suma turi sutapti su aparato atminties parodymais.

5.14. Sugedus bilietų kasos aparatui kelionės metu, materialiai atsakingas asmuo privalo:

5.14.1. išjungti aparatą;

5.14.2. maršrutą baigti išduodamas keleiviams spausdintus bilietus.

Išduodamų spausdintų atsarginių bilietų limitą vežėjas nustato individualiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 351, 1998-09-14, Žin., 1998, Nr. 83-2339 (1998-09-23), i. k. 0982210ISAK00000351

 

5.15. Konduktoriui draudžiama:

5.15.1. neišduoti keleiviui (klientui) bilieto;

5.15.2. dirbti be kontrolinės juostos ir klijuoti nutrūkusią juostą, jei kontrolinės juostos būtinumą numato aparato konstrukcija;

5.15.3. patikėti kasos aparatą pašaliniam asmeniui, palikti jį nesaugioje vietoje;

5.15.4. baigti pamainą ir neatiduoti bilietų kasos aparato atsakingam už aparatus asmeniui;

5.15.5. savarankiškai remontuoti bilietų kasos aparatą, perdarinėti ar keisti jo darbo programą;

5.15.6. leisti mažiau kaip dviem kontrolės pareigūnams, pateikusiems specialius pažymėjimus, susipažinti su vežėjo (konduktoriaus) pinigų krepšio turiniu pinigų saugumą užtikrinančioje vietoje.

 

VI. ATSISKAITYMO UŽ PARDUOTUS BILIETUS TVARKA

 

6.1. Pasibaigus darbo pamainai, bilietų kontrolės lapų, Kasos žiniaraščių (pavyzdys – 8 priedas) ir atiduotų bilietų šaknelių pagrindu sudaromas Atviras lapas (pavyzdys – 6 priedas). Gali būti daroma žyma asmeninėje knygelėje, apskaičiuojama bendra priimtų pajamų suma, kuri užrašoma žodžiais ir skaičiais. Surinkti bilietų kontrolės lapai ir bilietų šaknelės pasirašytinai atiduodamos bilietus išdavusiam asmeniui, o surinkti pinigai – į vežėjo kasą arba banko inkasacijai. Atviras lapas saugomas kartu su Bilietų (kvitų) apyvartos kasoje ataskaita (pavyzdys – 9 priedas).

6.2. Pasibaigus pamainai (reisui), konduktorius surinktus pinigus už parduotas bilietus privalo atiduoti vežėjo kasai. Prieš tai bilietų kontrolės lapas turi būti „uždaromas“, t. y. užpildyta grafa apie parduotų bilietų skaičių, apskaičiuota ir įrašyta suma pagal kiekvieną bilietų rūšį ir nominalinę vertę, nurodytas atiduodamų juostinių bilietų šaknelių skaičius. Būtina pažymėti parduotų lengvatinių bilietų skaičių ir lengvatų piniginės išraiškos dydį. Atiduodamos ir pačios šaknelės, sudėliotos pagal nupjovimo juostas. Jei reguliarių tarptautinių reisų metu buvo apmokama ir užsienio valiuta, kiekviena užsienio valiuta apmokėti bilietai registruojami bilietų kontrolės lape, nurodant valiutų rūšis.

6.3. Priimdamas iš konduktoriaus pinigus už parduotus bilietus, vežėjo kasininkas privalo:

6.3.1. patikrinti, ar teisingai įformintas bilietų kontrolės lapas;

6.3.2. patikrinti, ar teisingai į bilietų kontrolės lapą įrašyti bilietų numeriai; jie gali būti lyginami su asmens knygelės įrašais ir likusiais pas konduktorių bilietais;

6.3.3. patikrinti, ar teisingai apskaičiuota parduotų bilietų skaičius, kiekvienos rūšies parduotų bilietų pinigų sumos;

6.3.4. patikrinti, ar teisingai buvo taikyti tarifai;

6.3.5. patikrinti, ar konduktorius teisingai įrašė bilietų kainos dydį bilietų kontrolės lape, atitinkantį juostinių bilietų nupjovimo vietą;

6.3.6. perskaičiuoti atiduodamus pinigus ir bilietų šakneles;

6.3.7. priimtų pinigų sumą ir juostinių bilietų šaknelių skaičių aiškiai įrašyti skaičiais ir žodžiais į bilietų kontrolės lapą arba kasos aparato fiskalinę ataskaitą įklijuoti į šį lapą ir patvirtinti tai savo ir konduktoriaus parašais;

6.3.8. įdėti juostinių bilietų šakneles į voką, užrašyti ant jo konduktoriaus vardą ir pavardę, atidavimo datą, sumą ir šaknelių skaičių;

6.3.9. priimtų pinigų sumą įrašyti į Atvirą lapą (pavyzdys – 6 priedas); Atvirame lape įrašo teisingumą savo parašu tvirtina atiduodantysis pinigus asmuo;

6.3.10. išrašyti kasos pajamų orderį, t. y. specialųjį apskaitos dokumentą, arba išduoti kasos čekį.

Minėtų darbų atlikimo eigą ir organizacinę struktūrą vežėjas nusistato savarankiškai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 351, 1998-09-14, Žin., 1998, Nr. 83-2339 (1998-09-23), i. k. 0982210ISAK00000351

 

6.4. Kai pateikiami bilietų kontrolės lapai užpildyti pažeidžiant šias Taisykles arba su kontrolierių žymomis apie pažaidas darbo eigoje, kasininkas konduktoriaus kelionės dokumentus su pasiaiškinimu privalo pateikti vadovo sprendimui. Jei konduktorius atsisako rašyti pasiaiškinimą, tuomet kasininkas apie tai raštu informuoja vyriausiąjį finansininką. Tokiam konduktoriui naujas bilietų kontrolės lapas išduodamas tik su raštišku vežėjo administracijos vadovo leidimu.

6.5. Vyriausiasis finansininkas privalo:

6.5.1. suderinti bilietų kontrolės lapų bei nereguliarių reisų užsakymų skaičių su dispečerinio skyriaus duomenimis, konduktorių arba kitų ekipažo narių skaičiumi ir įsitikinti, kad visi dirbusieji asmenys atidavė bilietų kontrolės lapus, nereguliarių reisų keleivių sąrašus ir surinktus pinigus;

6.5.2. perskaičiuoti duomenis bilietų kontrolės lape ir šio lapo įdėkluose (pavyzdys – 10 priedas) pagal kiekvienos rūšies ir nominalo parduotus bilietus, perskaičiuoti bilietų šakneles ir pagal jas nustačius gautą pajamų sumą už parduotus juostinius bilietus, ją palyginti su faktiškai įneštų į kasą pinigų suma; jei paaiškėja, kad sumos skirtingos, vyriausiasis finansininkas privalo su asmeniu, kuris neteisingai atsiskaitė, išsiaiškinti priežastis ir padaryti atitinkamus įrašus Atvirame lape ir asmeninėje sąskaitoje; jei trūkumai per mėnesį nepadengiami, tuomet jie padengiami ateinantį mėnesį atlyginimų sąskaita; perteklius, išsiaiškinus priežastį, gali būti grąžintas konduktoriui;

6.5.3. sunaudotų juostinių bilietų šakneles surišti į paketus pagal dienas, ant paketo viršaus nurodant vežėjo pavadinimą, datą, bilietų rūšis.

6.6. Tais atvejais, kai keleivis nevažiavo ir grąžino nepanaudotą bilietą, keleiviui pinigai grąžinami pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos patvirtintas Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisykles. Grąžinant pinigus už bilietus būtina:

6.6.1. keleiviui pinigai turi būti išmokami jam pasirašius Keleiviams grąžintų pinigų išmokėjimo žiniaraštyje (pavyzdys – 11 priedas), kuriame nurodoma galinės stotelės pavadinimas, bilieto numeris ir pinigų suma;

6.6.2. leidimas bilietui grąžinti turi būti duotas vežėjo administracijos įgalioto asmens, antroje bilieto pusėje aiškiai užrašant ir patvirtinant parašu;

6.6.3. grąžinti bilietai turi būti pažymėti spaudu „Grąžintas“; tokie bilietai negali būti parduoti pakartotinai;

6.6.4. bilietai, grąžinti iki autobuso išvykimo, turi būti išbraukti iš žiniaraščio ir ant jų rekvizitų dedamas spaudas „grąžinta“.

6.7. Autobusui sugedus kelionės metu:

6.7.1. keleiviams pagal jų pageidavimą gali būti grąžinami pinigai už nenuvažiuotą atstumą, užpildant Keleiviams grąžintų pinigų išmokėjimo žiniaraštį (pavyzdys – 11 priedas) ir paimant konduktoriaus ar kasos išduotus bilietus; šiuo atveju leidimas nereikalingas; jei konduktorius neturi grąžinimui būtino grynųjų pinigų kiekio, tuomet keleivis kartu su bilietu raštiškai pateikia prašymą vežėjo administracijai grąžinti pinigus už bilietą (kvitą), atskaičius sumą už nuvažiuotą atstumą, nurodydamas pašto ar taupomojo banko skyrių, kuriame jis pageidautų gauti pinigus; konduktorius bilietų grąžinimo dokumentus kartu su bilietų kontrolės lapu perduoda vyriausiajam finansininkui; vežėjas per 3 darbo dienas pinigus privalo grąžinti savo sąskaita;

6.7.2. keleiviai gali būti persodinami į kitas, tiek to paties vežėjo, tiek kitų vežėjų kelių transporto priemones; šiais atvejais keleivių persodinimas turi būti įforminamas aktais (pavyzdys – 13 ir 14 priedai) 2 egzemplioriais, kurie pateikiami vyriausiajam finansininkui kartu su bilietų kontrolės lapu; pajamos tarp skirtingų vežėjų turi būti paskirstomos proporcingai nuvažiuotam atstumui.

6.8. Nevykdant reiso iš autobusų stoties, keleivių bilietai (kvitai) turi būti priimti į kasą, grąžinant keleiviams pinigus. Tokiu atveju leidžiama surašyti supaprastintą Bilietų priėmimo į kasą aktą (pavyzdys – 12 priedas).

6.9. Kasininkas ne vėliau (ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį) kaip kito mėnesio trečią dieną surašo ataskaitą (pavyzdys – 9 priedas) apie visų rūšių bilietų apyvartą per mėnesį, kurią pristato vežėjo buhalterijai kartu su atsakingų asmenų asmeninėmis sąskaitomis, bilietų kontrolės lapais už praėjusį mėnesį (bilietų kontrolės lapai pagal vyriausiojo finansininko patvirtintą tvarką gali būti atiduodami dažniau). Ataskaitas tikrina buhalteriai; suvestinę pateikia tvirtinti vadovui. Vadovo patvirtintų ataskaitų pagrindu sudaroma finansinė atskaitomybė.

 

VII. INVENTORIZACIJA, PANAUDOTŲ IR SUGADINTŲ BILIETŲ NURAŠYMAS

 

7.1. Konduktorių ir kasininkų turimi bilietai, pavyzdiniai griežtos apskaitos dokumentų blankai, tipiniai registrai inventorizuojami pagal Bilietų ir kvitų inventorizacijos aktą (pavyzdys – 15 priedas) kiekvieną mėnesį, o saugojimo vietose – ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Kiekvieną mėnesį atliekamas netikėtas kasos patikrinimas, kurio metu perskaičiuojami visi bilietai nominaline verte, patikrinami įrašai bilietų knygoje ir atsakingų asmenų asmeninėse sąskaitose. Netikėtam patikrinimui atlikti sudaroma komisija, kuri dirba taip, kad per mėnesį būtų patikrinti visi atsakingi asmenys, o darbo rezultatai įforminti aktu. Inventorizacijos rezultatus tais atvejais, kai nustatomi faktinio ir apskaitinio kiekio skirtumai, svarsto vežėjo administracijos vadovas ir per 3 dienas priima atitinkamą sprendimą.

7.2. Kasininkas privalo kiekvieną dieną tikrinti konduktorių turimus bilietus. Prieš išduodant naujus bilietus kiekvieno konduktoriaus turimi bilietai suskaičiuojami, patikrinama, ar bilietų serijos ir numeriai, kiekiai naujai darbo pamainai atitinka nurodytus bilietų kontrolės lape ir pažymima atitinkamu spaudu. Jei nustatoma, kad turimi bilietai neatitinka nurodytų, tuomet surašomas aktas, bilietai paimami saugoti ir atliekamas tarnybinis tyrimas.

7.3. Bilietų, bilietų kontrolės lapų, kasos aparatų žurnalų saugojimo terminai nustatomi vadovaujantis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymo Nr. 38 priedu „Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė“ (Žin., 1997, Nr. 78-2006). Sunaudotų bilietų šaknelės saugomos iki apyskaitinių finansinių metų atskaitomybės patvirtinimo.

7.4. Nepanaudoti ar nebetinkami naudojimui bilietai sudedami pagal rūšis, nominalinę kainą, seriją ir numerius į atskirus pakus. Ant pakų užrašomos informacinės etiketės, kuriose nurodomas vežėjo pavadinimas, bilietų pavadinimas, serijos, numeriai, datos, jie antspauduojami arba plombuojami ir laikomi sandėlyje. Šį darbą atlieka komisija ir darbo rezultatus įformina Bilietų atrinkimo nurašyti aktu (pavyzdys – 16 priedas).

7.5. Po Valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimo, jei nenustatoma šių Taisyklių ar kitų apskaitos norminių aktų esminių pažeidimų, nepanaudoti ir nebetinkami naudojimui bilietai turi būti sunaikinti. Bilietų nurašymo ir sunaikinimo ūkinei operacijai atlikti vežėjo administracijos vadovo įsakymu sudaroma komisija, vadovaujama vyriausiojo finansininko. Komisija suskaičiuoja nurašomus bilietus ir darbo rezultatus įformina Bilietų sunaikinimo aktu (pavyzdys – 17 priedas).

7.6. Tais atvejais, kai vežėjas neturi galimybių iš savo materialiai atsakingų darbuotojų sudaryti 3 narių komisijos, bilietų inventorizavimo, nurašymo, naikimo darbams rekomenduojama kviesti nepriklausomą auditorių arba savivaldybės revizijos komisiją.

7.7. Oficialių patikrinimų metu inspektorius ar auditorius turi teisę reikalauti atidaryti pakus, patikrinti jų turinį ir vėl juos užantspauduoti. Po patikrinimo vėl surašomas aktas, kurį pasirašo patikrinime dalyvavusieji asmenys. Aktas saugomas iki bilietų sunaikinimo.

7.8. Atrinktus bilietus naikina komisija. Jei susikaupia dideli kiekiai bilietų, dalyvaujant komisijai juos galima atiduoti į popieriaus fabrikus perdirbti.

7.9. Bilietų (kvitų) ir pinigų apskaitos dokumentai turi būti vežėjo nustatyta tvarka sudedami ir susiuvami. Sąvaržėlės iš bylų išiimamos. Rekomenduojama šio tipo dokumentų bylas formuoti pagal jų rūšis. Visos ilgalaikio saugojimo bylos pradžioje privalo turėti titulinį lapą su šiais rekvizitais: vežėjo pavadinimu, bylos antrašte, dokumentų chronologinėmis ribomis, lapų skaičiumi bylose.

 

VIII. ATSAKOMYBĖ

 

8.1. Vežėjo vyriausiasis finansininkas yra atsakingas už patikimos bilietų apskaitos metodologinį, administracijos vadovas – už techninį-organizacinį apskaitos ir kontrolės organizavimą. Vyriausiasis finansininkas nuolat kontroliuoja bilietų (kvitų) ir pinigų apskaitą.

8.2. Vadovai, priimdami į darbą atsakingus asmenis, privalo su jais nustatyta tvarka pasirašyti visiškos materialinės atsakomybės sutartis ir juos pasirašytinai supažindinti su šiomis Taisyklėmis. Po to atsakingas asmuo negali teigti nežinojęs šių Taisyklių ir neigti savo atsakomybę dėl jų pažeidimų. Jeigu vadovas atsakingą darbuotoją nesupažindina su šiomis Taisyklėmis, už tokio darbuotojo veiksmus, pažeidžiančius Taisyklių reikalavimus, atsako vadovas.

8.3. Atsakingi asmenys atsako nominaline gautų bilietų kaina. Nuostoliai, atsiradę dėl visų rūšių bilietų trūkumo, išieškomi iš kaltų asmenų. Apie pamestus arba pavogtus bilietus ir bilietų kasos aparatus vežėjas nedelsdamas privalo pranešti policijai, vietinei valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos.

8.4. Už šių Taisyklių pažeidimus kalti asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IX. PRIEDŲ APYRAŠAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Paskirtis

Apskaitos būdas

1

Bilietų (kvitų) knyga sandėlyje

registruoti bilietų (kvitų) apyvartą

laisva

2

Bilietų (kvitų) išdavimo ir priėmimo paros ataskaita

bilietų (kvitų) apyvarta per parą

laisva

3

Asmeninė sąskaita

registruoti bilietų apyvartą pas atsakingus asmenis apskaitos tarnyboje

laisva

4

Vietinio susisiekimo bilietų kontrolės lapas

registruoti parduotus bilietus kelionės metu

griežta

5

Tolimojo ir tarptautinio susisiekimo bilietų kontrolės lapas

registruoti parduotus bilietus kelionės metu

griežta

6

Atviras lapas priimti pinigams iš atskaitingų asmenų už parduotus bilietus ir kvitus

surinktiems pinigams registruoti kasoje per pamainą

laisva

7

Bilietų kasos aparato kortelė

registruoti bilietų kasos aparato judėjimą

laisva

8

Kasos žiniaraštis

registruoti kasoje parduodamus bilietus

griežta

9

Bilietų ir kvitų apyvartos kasoje ataskaita

bilietų (kvitų) apyvartos suvestinė

laisva

10

Tolimojo ir tarptautinio susisiekimo bilietų kontrolės lapo įdėklas

pratęsti bilietų kontrolės lapą kelionės metu

griežta

11

Keleiviams grąžintų pinigų išmokėjimo žiniaraštis

registruoti išmokamus pinigus už grąžintus bilietus per pamainą

laisva

12

Bilietų priėmimo į kasą aktas

įforminti pinigų išmokėjimą keleiviams dėl reiso nevykdymo iš autobusų stoties

laisva

13

Vietinio susisiekimo maršrutų keleivių persodinimo aktas

registruoti persodinamus keleivius

laisva

14

Tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutų keleivių persodinimo aktas

registruoti persodinamus keleivius

laisva

15

Bilietų ir kvitų inventorizacijos aktas

įforminti inventorizacijos rezultatus

laisva

16

Bilietų atrinkimo nurašyti aktas inventorizacijos rezultatams

įforminti naikinamų bilietų

laisva

17

Bilietų sunaikinimo aktas

įforminti bilietų sunaikinimą

laisva

______________


1 priedas

 

_______________________________________________________________

                                                                                          (Vežėjo pavadinimas)

 

BILIETŲ (KVITŲ) KNYGA

 

Bilietų rūšys_________________________________ Nominalinė kaina_______ Lt______ ct.

 

Data

 

Bilietų ir kvitų

Dokumentų Nr.

Serijos Nr.

Gauta

Išduota

Bilietų

Kvitų

Bilietų

Kvitų

Kiekis

Nominalinė kaina

Kiekis

Nominalinė kaina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

XXX

XXX

XXX

XXX

 

Likutis 199 __ m._________ mėn.___ d.

 

Šioje knygoje sunumeruota ir perrišta...... lapai

 

A. V.

 

Įmonės vadovas

 

Vyriausiasis finansininkas

______________


2 priedas

 

___________________________________________________________________

                                                                                                (vežėjo pavadinimas)

 

Bilietų (kvitų) išdavimo ir priėmimo

 

PAROS ATASKAITA

 

199 __ m._________ mėn.___ d.

 

Atsakingo asmens vardo raidė ir pavardė

Tabelio numeris

Atiduota per parą

Nominali kaina

Nominali kaina

Nominali kaina

Nominali kaina

Nominali kaina

Nominali kaina

Nominali kaina

Nominali kaina

Nominali kaina

Nominali kaina

Nominali kaina

Nominali kaina

Nominali kaina

Nominali kaina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiekis

Kiekis

Kiekis

Kiekis

Kiekis

Kiekis

Kiekis

Kiekis

Kiekis

Kiekis

Kiekis

Kiekis

Kiekis

Kiekis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bilietų (kvitų) likutis paros pradžioje......................................................................................

2. Gauta per parą.........................................................................................................................

2.1. Iš sandėlio............................................................................................................................

2.2. Atskaitingi asmenys grąžino................................................................................................

3. Išduota atsakingiems asmenims..............................................................................................

4. Grąžinta į sandėlį....................................................................................................................

5. Nurašyta..................................................................................................................................

6. Bilietų (kvitų) likutis pasibaigus parai.....................................................................................

_________________________________

                      (skaitmenimis ir žodžiais)

 

Bilietų kasininkas___________________________________

                                                   (vardas, pavardė, parašas, data)

______________


3 priedas

 

__________________________________________________________________

                                                                                                  (vežėjo pavadinimas)

 

ASMENINĖ SĄSKAITA Nr.

 

Vardas, pavardė____________________________________

Nuo 199 __ m._________ mėn.___ d. iki 199 __ m._________ mėn.___ d.

 

Atskaitingas asmuo gavo bilietų________________________

                                                                            (nurodyti nominalinę kainą)

 

Data

Bilietų (kvitų)

Bilietų (kvitų)

Bilietų (kvitų)

Bilietų (kvitų)

Serija

Nr.

Kiekis

Nominalinė kaina iš viso

Serija

Nr.

Kiekis

Nominalinė kaina iš viso

Serija

Nr.

Kiekis

Nominalinė kaina iš viso

Gavėjo parašas

Kasininko parašas

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likutis iki kito mėnesio____________          Bilietai pagal rūšis patikrinti

Gauta per ataskaitinį laikotarpį_______          199 _ m. mėn. d.

Parduota per ataskaitinį laikotarpį____          1.____________________________________

Grąžinta________________________          2.____________________________________

Likutis iki mėnesio pabaigos_________          3.____________________________________

Trūkumas____ Perteklius___________          Kasininkas_____________________________

                                                                                                   (vardas, pavardė, parašas)

 

PASTABA:

2,3,4,5, stulpelių skaičių vežėjai pasirenka savarankiškai pagal poreikį

 

Atsakingas asmuo_________________

 

Buhalteris_______________________

                             (vardas, pavardė, parašas)

______________


4-1 priedas

 

___________________________________________________________________

                                                                                      (vežėjo pavadinimas ir spaudas)

 

Vietinio susisiekimo bilietų kontrolės lapas Nr. 000000                                Serija AA

 

199 __ m._________ mėn.___ d.                            Išdavusiojo lapą asmens parašas________

              (išdavimo data)                                                              ______________________________________

                                                                                                (vardas, pavardė, pareigos)

Konduktorius____________________________

                                   (vardas, pavardė, tabelio numeris)

Maršrutas_______ Išvykimo data____________

Automobilis_____________________________

                        (markė, valstybinis numeris, garažo numeris)

 

Kontrolinis punktas

Bilietų numeriai

Lengvatinių bilietų numeriai

Kontrolės žymos

nominalas xxx

nominalas yyy

nominalas zzz

nominalas qqq

nominalas www

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bilietų kontrolės lapo Nr. ____________ šaknelė

199 __ m._________ mėn.___ d.

 

Konduktorius ___________________________ Tabelio Nr.__________________________

Vairuotojas _____________________________ Tabelio Nr. _________________________

Autobuso markė _________________________ Nr.________________________________

Maršrutas __________________________________________________________________

Darbo pradžia ___ val. ___ min.                           Rezervas garaže _____ val. _______ min.

Darbo pabaiga ___ val. ___ min.                           Prastovėjimas garaže ___ val. ____ min.

Iš viso darbe ____ val. ___ min.,                          t. sk. linijoje ______ val. ______ min.,

prastovėta ______ val. ___ min.,                          rezerve ______ val. ______ min.

nakties _________ val. ___ min.

Reisų skaičius_______________

 

199 __ m._________ mėn.___ d.

Dispečeris__________________

                        (vardas, pavardė, parašas)

______________


4-2 priedas

 

Kontrolinis punktas

Bilietų numeriai

Lengvatinių bilietų numeriai

Kontrolės žymos

nominalas xxx

nominalas yyy

nominalas zzz

nominalas qqq

nominalas www

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konduktoriaus bilietų likutis darbo pradžioje

Darbo pradžiai išduota naujų bilietų

Kaina

Serija

Pirmųjų bilietų Nr.

Paskutiniųjų bilietų Nr.

Kiekis iš viso

Suma iš viso

Kaina

Serija

Pirmųjų bilietų Nr..

Paskutiniųjų Bilietų Nr.

Kiekis iš viso

Suma iš viso

xxx

 

 

 

 

 

xxx

 

 

 

 

 

yyy

 

 

 

 

 

yyy

 

 

 

 

 

zzz

 

 

 

 

 

zzz

 

 

 

 

 

qqq

 

 

 

 

 

qqq

 

 

 

 

 

www

 

 

 

 

 

www

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

Parduota bilietų

 

Likutis pradžioje

Parduota bilietų

Likutis pabaigai

Kaina

Kiekis

Grynais

Lengvatiniai

 

xxx

 

 

 

 

 

yyy

 

 

 

 

 

zzz

 

 

 

 

 

qqq

 

 

 

 

 

www

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

Iš viso parduota bilietų_____________________________________________________ vnt.

Iš viso įplaukų grynais________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Iš viso įplaukų už parduotus bilietus kartu su kasomis________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________  Lt. ____________________ct.

 

Bilietų kontrolės lape visus įrašus patikrinau, apskaičiavau ir naujų bilietų kontrolės lapą Nr.

_____

Išdaviau___________

Taksuotojas _______________

Priimta į kasą grynais_________________________________________________________

____________________________________________________ Lt. _________________ ct.

 

Priėmė kasininkas ___________________________________________________________

                                                                                    (vardas, pavardė, parašas)

 

Atidavė konduktorius________________________________________________________

                                                                                        (vardas, pavardė, parašas)

 

199 __ m._________ mėn.___ d.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Maršruto pavadinimas

Išvykimo laikas

Įplaukos

Įvykdymas %

Pervežta keleivių

planas

faktiškai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________


5-1 priedas

___________________________________________________________________

                                                                 (vežėjo pavadinimas ir spaudas)

 

Tolimojo ir tarptautinio susisiekimo bilietų kontrolės lapas Nr. 000000 serija

 

199 __ m._________ mėn.___ d.

(išdavimo data)

 

Konduktorius_______________________________________________________________

                                                                          (vardas, pavardė, tabelio numeris)

 

Maršrutas__________________________________            Išvykimo data

Automobilis _______________________________            199 __ m._________ mėn.___ d.

                                             (markė, valstybinis numeris,

__________________________________________            ______ val. ____ min.

                                          garažo numeris)

 

Išdavusiojo lapą asmens parašas___________________________

                                                                                  (pareigos, pavardė, vardas)

 

Lengv.

Sustojimo vietos pavadinimas

Parduotų bilietų

Valiuta

Lengv.

Sustojimo vietos pavadinimas

Parduotų bilietų

Valiuta

išvykimo

atvykimo

Nr.

Kaina

Pavadinimas

Kaina

Išvykimo

Atvykimo

Nr.

Kaina

Pavadinimas

Kaina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________


5-2 priedas

 

Lengv.

Sustojimo vietos pavadinimas

Parduotų bilietų

Valiuta

Lengv.

Sustojimo vietos pavadinimas

Parduotų bilietų

Valiuta

išvykimo

atvykimo

Nr.

Kaina

Pavadinimas

Kaina

Išvykimo

Atvykimo

Nr.

Kaina

Pavadinimas

Kaina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________


5-3 priedas

 

Lengv.

Sustojimo vietos pavadinimas

Parduotų bilietų

Valiuta

Lengv.

Sustojimo vietos pavadinimas

Parduotų bilietų

Valiuta

išvykimo

atvykimo

Nr.

Kaina

Pavadinimas

Kaina

Išvykimo

Atvykimo

Nr.

Kaina

Pavadinimas

Kaina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konduktoriaus bilietų likutis darbo pradžioje

Darbo pradžiai išduota naujų bilietų

Kaina

Serija

Pirmųjų bilietų Nr.

Paskutiniųjų bilietų Nr.

Kiekis iš viso

Suma iš viso

Kaina

Serija

Pirmųjų bilietų Nr.

Paskutiniųjų bilietų Nr.

Kiekis iš viso

Suma iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

Konduktoriaus parduoti bilietai

Kasų parduoti bilietai

Parduotų bilietų Nr. nuo iki

Parduotų bilietų kiekis vnt.

Nominali vieneto kaina

Bendra nominali kaina

Įnešta grynųjų į kasą

Bilietų šaknelių vnt. suma

Bilietų šaknelių suma Lt.

Kasos pavadinimas

Kiekis

Parduotų bilietų suma

Valiutos pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bilietų kontrolės lapo Nr. ____________________ šaknelė

199 __ m._________ mėn.___ d.

 

Konduktorius ___________________________ Tabelio Nr.__________________________

Vairuotojas _____________________________ Tabelio Nr. _________________________

Autobuso markė _________________________ Nr.________________________________

Maršrutas __________________________________________________________________

Darbo pradžia ___ val. ___ min.                           Rezervas garaže _____ val. _______ min.

Darbo pabaiga ___ val. ___ min.                           Prastovėjimas garaže ___ val. ____ min.

Iš viso darbe ____ val. ___ min.,                          t. sk. linijoje ______ val. ______ min.,

prastovėta ______ val. ___ min.,                          rezerve ______ val. ______ min.

nakties _________ val. ___ min.

Reisų skaičius_______________

 

199 __ m._________ mėn.___ d.

Dispečeris__________________

                         (vardas, pavardė, parašas)

______________


5-4 priedas

 

Konduktoriaus bilietų likutis darbo pabaigoje

Kaina

Serija

Pirmųjų bilietų Nr.

Paskutiniųjų bilietų Nr.

Kiekis iš viso

Suma iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

Iš viso parduota bilietų_____________________________________________________ vnt.

Iš viso įplaukų grynais________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Iš viso įplaukų už parduotus bilietus kartu su kasomis________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________  Lt. ____________________ct.

 

Bilietų kontrolės lape visus įrašus patikrinau, apskaičiavau ir naujų bilietų kontrolės lapą Nr._

Išdaviau___________

Taksuotojas _______________

Priimta į kasą grynais_________________________________________________________

____________________________________________________ Lt. _________________ ct.

 

Priėmė kasininkas ___________________________________________________________

                                                                                    (vardas, pavardė, parašas)

 

Atidavė konduktorius________________________________________________________

                                                                                        (vardas, pavardė, parašas)

 

199 __ m._________ mėn.___ d.

 

Iš viso parduotų bilietų skaičius______________________________________________ vnt.

Iš viso įplaukų už parduotus bilietus kartus su kasomis______________ Lt. ___________ ct.,

iš jų grynais maršruto metu_____________________________________________________

__________________________________________________________________________

Bilietų visus įrašus kontrolės lape patikrinau, apskaičiavau ir naują bilietų kontrolės lapą Nr.                

išdaviau___________________________________________________________________

Priėmė kasininkas

1. Grynais__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

                                                                              (suma žodžiais, vardas, pavardė, parašas)

2. Šaknelių skaičius_______________________________________________________ vnt.

3. Šaknelių suma ______________________________________________ Lt. _________ ct.

Atidavė konduktorius________________________________________________________

                                                                                     (suma žodžiais, vardas, pavardė, parašas)

 

Parduotų bilietų suvestinė

 

Kaina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiekis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengvatos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Maršruto pavadinimas

Išvykimo laikas

Įplaukos

Įvykdymas %

Pervežta keleivių

planas

faktiškai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________


6 priedas

__________________________________________________________________

                                                                                                (vežėjo pavadinimas)

 

ATVIRAS LAPAS Nr. __________

priimti pinigams iš atsakingų asmenų už parduotus bilietus ir kvitus

 

Kasininkas__________________

                        (vardas, pavardė, parašas)

 

199 __ m._________ mėn.___ d.

 

Eil.

Atskaitingo darbuotojo

Priimta juostinių bilietų šaknelių

Nr.

Pavardė, vardas

Tabelio Nr.

Bilietų kontrolės lapo Nr.

Priimta pinigų suma

kiekis

suma

Kasos pajamų orderio ar kasos aparato kvito Nr.

Atskaitingo asmens parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

xxx

yyy

zzz

 

 

 

Patikrino buhalteris_________________

                                         (vardas, pavardė, parašas)

______________


7 priedas

 

__________________________________________________________________

                                                                                                (vežėjo pavadinimas)

 

Bilietų kasos aparato__________________________________________ kortelė, aparato Nr.

                                                                                   (aparato pavadinimas)

___________________________________________

 

 

Vyr. finansininkas___________________________________________________________

                                                                                    (pavardė, vardas, parašas)

Atsakingas asmuo____________________________________________________________

                                                                                    (pavardė, vardas, parašas)

 

Diena, valanda

Atiduota saugoti

Aparatą su tvarkingomis plombomis

Atsiskaityta

Išduota darbui su tvarkingomis plombomis

Numeratoriaus parodymai

Skaitiklio suma

Bilietų kontrolės lapo Nr.

Atidaviau (pavardė)

Atidaviau (parašas)

Priėmiau (pavardė)

Priėmiau (parašas)

Pinigų suma

Mėnuo, diena

Valanda

Atidaviau (pavardė)

Atidaviau (parašas)

Priėmiau (pavardė)

Priėmiau (parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________


8 priedas

 

___________________________________________________________________

                                                    (įmonės, pardavusios bilietus (autobusų stoties), pavadinimas)

 

serija AAA

Kasos žiniaraštis Nr. 000000

prie bilietų kontrolės lapo Nr.________

 

___________________________________________________________________

(vežėjo pavadinimas)

 

į autobusą Nr. ________________________

išvykstantį maršrutu____________________

 

199 __ m._________ mėn.___ d. ______ val. _____ min.

Iš viso: _________________________ bilietų

 

Eil. Nr.

Vieta

Galinė stotis

Kasų Nr.

Bilietų

Lengvatos

Numeriai

Kaina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ Lt______ ct.

             (suma žodžiais)

 

Kasininkas atidavė___________________________________________________________

                                                                                      (pavardė, vardas, parašas)

Atsakingas asmuo žiniaraštį gavo________________________________________________

                                                                                                    (pavardė, vardas, parašas)

______________


9 priedas

 

___________________________________________________________________

(vežėjo pavadinimas)

 

Bilietų ir kvitų apyvartos kasoje ataskaita

 

199 __ m._________ mėn.___ d.

 

Nominali kaina

Likutis mėnesio pradžio je

Gauta iš sandėlio per mėnesį

Atsakin gų asmenų grąžinta

Išduota per mėnesį atsaking iems asmenims

Grąžinta į sandėlį

Likutis mėnesio pabaigoje

 

kiekis

suma

kiekis

suma

kiekis

suma

kiekis

suma

kiekis

suma

kiekis

suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

 

Priedai: atsakingų asmenų asmens kortelės

 

Kasininkas_________________________________________________________________

                                                                               (vardas, pavardė, parašas)

 

Ataskaitą priėmė ir patikrino___________________________________________________

                                                                                               (vardas, pavardė, parašas)

______________


10 priedas

 

___________________________________________________________________

(vežėjo pavadinimas)

 

Tarptautinio ir tolimojo susisiekimo bilietų kontrolės lapo įdėklas Nr. 000000 serija 00

prie bilietų kontrolės lapo Nr. 000000 serija 00 199 __ m._________ mėn.___ d.

 

Lengv.

Sustojimo vietos pavadinimas

Parduotų bilietų

Valiuta

Lengv.

Sustojimo vietos pavadinimas

Parduotų bilietų

Valiuta

išvykimo

atvyki mo

Nr.

Kaina

Pavadinimas

Kaina

išvykimo

atvykimo

Nr.

Kaina

Pavadinimas

Kaina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________


11 priedas

 

_________________________________________________________________________

(vežėjo pavadinimas)

 

Keleiviams grąžintų pinigų išmokėjimo žiniaraštis Nr______

199 __ m._________ mėn.___ d.

 

Kasininkas (konduktorius) ____________________________________________________

                                                                                                         (vardas, pavardė, parašas)

 

Eil. Nr.

Kelionės galinis punktas

Bilie to Nr.

Grąžinta suma

Bilieto kaina

Gavėjo vardas, pavardė

Gavėjo parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

xxx

yyy

 

 

 

Iš viso_____________________________________________________________________

                                                                                     (suma žodžiu)

Patikrino buhalteris___________________________________________________________

                                                                                  (vardas, pavardė, parašas, data)

______________


12 priedas

 

Bilietų priėmimo į kasą aktas

 

199 __ m._________ mėn.___ d.

 

Mes, žemiau pasirašę:

kasininkė___________________________________________________________________

                                                                                     (vardas, pavardė)

pamainos kasininkė___________________________________________________________

                                                                                               (vardas, pavardė)

dispečerė___________________________________________________________________

                                                                                     (vardas, pavardė)

surašėme šį aktą apie tai, kad keleivių (bagažo) bilietai į autobusą, vykstantį maršrutu______ ,

išv. laikas______val., iš viso suma,

žiniaraščio Nr.________ ryšium su reiso nevykdymu dėl_____________________________

__________________________________________________________________________

priimti į kasą, pinigai už bilietus grąžinti keleiviams.

 

Kasininkė                                                                                                                                    

Pamainos kasininkė                                                                                                                     

Dispečerė                                                                                                                                    

______________


13 priedas

 

___________________________________________________________________

(vežėjo pavadinimas)

 

Vietinio susisiekimo maršrutų keleivių persodinimo

AKTAS Nr. _____

 

Dėl_______________________________________________________________________

                                                                            (vežėjo pavadinimas)

autobuso, garažo Nr., valstybinis numeris,

199 __ m._________ mėn.___ d._____val._____min. išvykusio____ maršrutu,

                                                                                                                             (pradinis punktas)

sugedimo_________________________________________________ juo vykusieji keleiviai

199 __ m._________ mėn.___ d. ____val.____min. persodinti į________________ autobusą

                                                                                                                                           (vežėjo pavadinimas)

Nr., vykstantį maršrutu.

(valstybinis ir garažo numeris)

 

 

Nominali kaina

xxx

yyy

zzz

qqq

www

ttt

ooo

sss

Konduktoriaus pirmutiniai

 

 

 

 

 

 

 

 

Konduktoriaus paskutiniai

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasos pirmutiniai

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasos paskutiniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso______ keleivių_____________ bagažo vietų ir____________ pašto vietų pagal šį aktą.

 

Perdaviau:                                                          Priėmiau:

_____________________________________                                                                          

               (vardas, pavardė, parašas)                                                              (vardas, pavardė, parašas)

Autobuso Nr.__________________________ Autobuso Nr.__________________________

Tabelio Nr.____________________________ Tabelio Nr.____________________________

Bilietų kontrolės lapo Nr._________________ Bilietų kontrolės lapo Nr.________________

______________


14 priedas

 

__________________________________________________________________

(vežėjo pavadinimas)

 

Tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutų keleivių persodinimo

AKTAS Nr. _____

 

Dėl_______________________________________________________________________

                                                                            (vežėjo pavadinimas)

autobuso, garažo Nr., valstybinis numeris,

199 __ m._________ mėn.___ d._____val._____min. išvykusio____ maršrutu,

                                                                                                                            (pradinis punktas)

sugedimo_________________________________________________ juo vykusieji keleiviai

199 __ m._________ mėn.___ d. ____ val.____ min. persodinti į_______________ autobusą

                                                                                                                                           (vežėjo pavadinimas)

Nr., vykstantį maršrutu.

(valstybinis ir garažo numeris)

 

Eil. Nr.

Galinio punkto pavadin imas

Bilieto numer is

Bilieto kaina

Eil. Nr.

Galinio punkto pavadini mas

Bilieto numeris

Bilieto kaina

1

 

 

 

7

 

 

 

2

 

 

 

8

 

 

 

3

 

 

 

9

 

 

 

4

 

 

 

10

 

 

 

5

 

 

 

11

 

 

 

6

 

 

 

12

 

 

 

 

Iš viso______ keleivių_____________ bagažo vietų ir____________ pašto vietų pagal šį aktą.

 

Perdaviau:                                                          Priėmiau:

_____________________________________                                                                          

          (vardas, pavardė, parašas)                                                                   (vardas, pavardė, parašas)

Autobuso Nr.__________________________ Autobuso Nr.__________________________

Tabelio Nr.____________________________ Tabelio Nr.____________________________

Bilietų kontrolės lapo Nr._________________ Bilietų kontrolės lapo Nr.________________

______________


15 priedas

 

___________________________________________________________________

(vežėjo pavadinimas)

 

Bilietų ir kvitų inventorizacijos aktas Nr. ______

 

Atskaitingas asmuo__________________________________________________________

                                                                                (pavardė, vardas, tabelio numeris)

Komisija sudaryta įsakymu Nr._______ 199 __ m._________ mėn.___ d.

 

Pirmininkas_______________________________

 

Nariai:

1._______________________________________

2._______________________________________

3._______________________________________

 

Eil. Nr.

Bilietų

Faktinis likutis

Apskaitinis likutis

Skirtumas

Tipas

Serija

Pirmieji numeriai

Paskutinieji numeriai

Kiekis

Kaina

Suma

Kiekis

Kaina

Suma

Kiekis

Kaina

Suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su patikrinimo rezultatais susipažinau:

________________________________________________________________________________

(atsakingo asmens pavardė, vardas, parašas)

 

Komisijos pirmininkas________________________________________________________

                                                                                        (pavardė, vardas, parašas)

 

Nariai:

1._______________________________

2._______________________________

3._______________________________

______________


16 priedas

___________________________________________________________________

(vežėjo pavadinimas)

 

Bilietų atrinkimo nurašyti aktas Nr. _____

199 __ m._________ mėn.___ d.

 

Komisija, sudaryta įsakymu Nr. 199 __ m._________ mėn.___ d.

 

Pirmininkas_______________________________

 

Nariai:

1._______________________________

2._______________________________

3._______________________________

 

atrinko sandėlyje (kasoje) netinkamus naudoti bilietus ir kvitus, kurie turi būti nurašyti:

 

Eil. Nr.

Bilietų rūšis

Nomina linė kaina

Serija

Pirmieji numeriai

Paskutinieji numeriai

Kiekis

Suma nominaliomis kainomis

Nurašymo priežastis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atrinkti bilietai

________________________________________________________________________________

(nurodyti kiekį žodžiais)

Bendra nominali suma

________________________________________________________________________________

(suma žodžiais)

 

supakuoti į_________________________________________________________________

pakų, kurie užplombuoti plomba________________________________________________

                                                                                                           (plombos tekstas)

ir palikti saugoti sandėlyje, kasoje.

 

KOMISIJA:______________________            Supakuotus bilietus saugoti priėmiau

___________________________            ____________________________________

___________________________            Sandėlininkas (Kasininkas)

___________________________            ____________________________________

______________


17 priedas

__________________________________________________________________

(vežėjo pavadinimas)

 

Bilietų sunaikinimo aktas Nr.

199 __ m._________ mėn.___ d.

 

Komisija, sudaryta įsakymu Nr. 199 __ m._________ mėn.___ d., kurios pirmininku paskirtas             ,

(pareigos, vardas, pavardė)

nariai, _____________________________________________________________________

                                                                        (pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant, ________________________________________________________________

pagal bilietų atrinkimo aktą Nr. ___ 199 __ m._________ mėn.___ d.

________________________________________________________________________________

(vežėjo pavadinimas)

sunaikino__________________________________________________________________

                                                                                (bilietų kiekis žodžiais)

bilietų nominalia kaina________________________________________________________

                                                                                           (skaitmenimis ir žodžiais)

Bilietai sunaikinti____________________________________________________________

                                                                                   (sunaikinimo vieta ir būdas)

Prieš sunaikinimą atrankos būdu patikrintas turinys_________________________________

                                                                                                                                        (kiekis)

Bilietų pakelių, įrašytų atrinkimo akte eilės Nr. ____________________________________

________________________________________________________________________________

Patikrinimo rezultatai: ________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Komisijos pirmininkas________________________________________________________

nariai________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 351, 1998-09-14, Žin., 1998, Nr. 83-2339 (1998-09-23), i. k. 0982210ISAK00000351

Dėl Keleiviniame kelių transporte naudojamų bilietų ūkio taisyklių dalinio pakeitimo ir papildymo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-881, 2012-12-31, Žin., 2013, Nr. 1-5 (2013-01-03), i. k. 1122210ISAK0003-881

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 443 "Dėl Keleiviniame kelių transporte naudojamų bilietų ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo