Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 114-2868, i. k. 0971010ISTAVIII-541

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS PARAMOS GINKLUOTO PASIPRIEŠINIMO (REZISTENCIJOS) DALYVIAMS

Į S T A T Y M A S

 

1997 m. lapkričio 25 d. Nr. VIII-541

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams skyrimo ir teikimo tvarką.

 

2 straipsnis. Karių savanorių pensinis aprūpinimas

1. Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams skiriama pirmojo laipsnio valstybinė pensija.

2. Karių savanorių sąrašus šiai pensijai gauti Vyriausybei teikia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

 

3 straipsnis. Valstybės parama kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu

1. Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, išmokama 1 622 eurų dydžio vienkartinė pašalpa.

2. Asmenims, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. buvo nustatytas invalidumas, susijęs su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu, išmokama vienkartinė pašalpa:

1) pripažintiems netekusiais 75–100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidais) – 4 171 euras;

2) pripažintiems netekusiais 60–70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidais) – 3 337 eurai;

3) pripažintiems netekusiais 45–55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – III grupės invalidais) – 2 503 eurai.

3. Vienkartinės pašalpos išmokamos iš valstybės biudžeto. Pašalpas skiria ir moka šiame įstatyme nurodytų asmenų gyvenamosios vietos savivaldybės. Savivaldybėms skiriami 2 procentai nuo pašalpoms mokėti skirtų lėšų administravimo išlaidoms padengti. Vienkartinių pašalpų mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-295, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 85-3139 (2005-07-14), i. k. 1051010ISTA000X-295

Nr. XII-1209, 2014-10-07, paskelbta TAR 2014-10-15, i. k. 2014-14116

 

4 straipsnis. Karių savanorių laidojimo tvarka

Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai – kariai savanoriai laidojami valstybės lėšomis. Laidojimo lėšų dydį ir tvarką nustato Vyriausybė.

 

5 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei

Vyriausybė iki 1998 m. vasario 1 d. parengia ir pateikia Seimui valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms kovose karių savanorių ir laisvės kovų dalyvių šeimoms įstatymo projektą.

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Įstatymas įsigalioja nuo 1998 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1471, 1999-12-07, Žin., 1999, Nr. 108-3131 (1999-12-22), i. k. 0991010ISTAIII-1471

Lietuvos Respublikos valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-295, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 85-3139 (2005-07-14), i. k. 1051010ISTA000X-295

Lietuvos Respublikos valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams įstatymo, Įstatymo "Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 07 22 - 1991 12 31)", Nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymo, Įstatymo "Dėl papildomų socialinių garantijų šeimoms asmenų, nukentėjusių, kovojant už Lietuvos Respublikos laisvę, nuo 1991 m. sausio 11-13 d. vykdytos agresijos ir po to buvusių įvykių" pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1209, 2014-10-07, paskelbta TAR 2014-10-15, i. k. 2014-14116

Lietuvos Respublikos valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams įstatymo Nr. VIII-541 3 straipsnio pakeitimo įstatymas