Suvestinė redakcija nuo 2016-02-13

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 139-7014, i. k. 2013-00058

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

 

DĖL VIENINGOS GAMINIŲ, PAKUOČIŲ IR ATLIEKŲ APSKAITOS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. gruodžio 20 d. Nr. D1-976

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 163-7739) 30 straipsniu:

1. T v i r t i n u pridedamus Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos nuostatus.

2. P a v e d u Aplinkos apsaugos agentūrai per 20 darbo dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo paskirti Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos duomenų valdymo įgaliotinį.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-976

 

VIENINGOS GAMINIŲ, PAKUOČIŲ IR ATLIEKŲ APSKAITOS
INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (toliau – GPAIS) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos steigimo pagrindą ir tikslus, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūrą, duomenų teikimą, naudojimą ir saugą, informacinės sistemos finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Nuostatų 4 ir 39 punktuose nurodytuose teisės aktuose.

3. GPAIS steigiama įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) 7 straipsnį.

4. GPAIS kuriama ir tvarkoma vadovaujantis:

4.1. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu;

4.2. Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 2001, Nr. 85-2968);

4.3. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474);

4.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003);

4.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381; 2011, Nr. 57-2721);

4.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 57-2720);

4.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2599);

4.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2598);

4.9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 81-3503);

4.10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 141-5168; 2005, Nr. 102-3793);

4.11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-625 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 1-12; 2008, Nr. 86-3439);

4.12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 50-1676);

4.13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-663 „Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 numatytos garantijos arba laidavimo sumos apskaičiavimo ir derinimo, garantijos arba laidavimo dokumentų pateikimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 17-620; 2007, Nr. 79-3195);

4.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 896 „Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, Atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“ (Žin., 2012, Nr. 88-4589);

4.15. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 163-7739);

4.16. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);

4.17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 23-1122);

4.18. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);

4.19. Nuostatais.

5. GPAIS tikslas – informacinių technologijų priemonėmis valdyti gaminių, pakuočių ir atliekų (toliau – GPA) apskaitos ataskaitų ir kitų duomenų rinkinių priėmimo ir pateikiamų GPA apskaitos duomenų stebėsenos ir kontrolės procesus.

6. GPAIS uždaviniai:

6.1. kompiuterizuoti GPA apskaitos duomenų, dokumentų ir ataskaitų priėmimą;

6.2. automatizuoti GPA apskaitos duomenų stebėseną;

6.3. automatizuoti GPA apskaitos informacijos ir duomenų loginę kontrolę.

7. Pagrindinės GPAIS funkcijos:

7.1. teikti GPA apskaitos duomenų, dokumentų, ataskaitų ir kitos informacijos priėmimo iš fizinių ir juridinių asmenų, įpareigotų vykdyti GPA apskaitą ir teikti ataskaitas, naudojant elektronines formas, failus ir elektroninius dokumentus, elektroninę paslaugą;

7.2. parengti ir teikti asmenims, kurie pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą įpareigoti vykdyti GPA apskaitą ir teikti ataskaitas, aktualią GPA apskaitos informaciją elektroniniu būdu;

7.3. kaupti, apdoroti, sisteminti ir saugoti GPA apskaitos duomenis, dokumentus, ataskaitas, Gamintojų ir importuotojų sąvado duomenis ir kitą informaciją;

7.4. automatizuotai atlikti teikiamų GPA apskaitos duomenų patikrą ir loginę kontrolę;

7.5. teikti institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims GPA apskaitos duomenų ir informacijos teikimo elektroninę paslaugą;

7.6. priimti, perduoti ir atvaizduoti GPAIS naudojantiems, Nuostatų 17 punkte nurodytiems asmenims ir GPAIS naudotojams per GPAIS teikiamus elektroninius pranešimus s apie duomenų, dokumentų, ataskaitų ir kitos informacijos priėmimo procesų būsenas, naujas GPAIS naudotojams priskirtas užduotis arba pateikiančius kitą aktualią informaciją bei komunikaciją (toliau – pranešimas);

7.7. formuoti statistines ir kitas ataskaitas.

8. Asmens duomenys GPAIS tvarkomi tik GPA apskaitos elektroninių paslaugų teikimo tikslais bei GPAIS naudotojų ir GPAIS naudojančių, Nuostatų 17 punkte nurodytų, asmenų identifikavimo ir autentifikavimo tikslais.

 

II. GPAIS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

9. GPAIS valdytojas yra Aplinkos ministerija.

10. GPAIS valdytojas turi teises ir pareigas, nustatytas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 34 str., taip pat turi šias teises ir pareigas:

10.1. organizuoja ir prižiūri GPAIS kūrimą;

10.2. rengia ir įgyvendina investicinius projektus, kuriais kuriama GPAIS;

10.3. sudaro duomenų teikimo ir gavimo sutartis su susijusių informacinių sistemų ir registrų tvarkymo įstaigomis;

10.4. vykdo kitas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-96, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-12, i. k. 2016-02843

 

11. GPAIS tvarkytojas yra Aplinkos apsaugos agentūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-96, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-12, i. k. 2016-02843

 

12. GPAIS tvarkytojas turi teises ir pareigas, nustatytas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 34 str., taip pat turi šias teises ir pareigas:

12.1. teikia GPAIS kaupiamus duomenis duomenų gavėjams;

12.2. tvarko GPAIS duomenų bazės archyvą ir užtikrina jo apsaugą;

12.3. vykdo GPAIS naudotojų teisių ir rolių administravimą;

12.4. teikia GPAIS valdytojui pasiūlymus dėl GPAIS tobulinimo;

12.5. skiria GPAIS duomenų valdymo įgaliotinį;

12.6. vykdo kitas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-96, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-12, i. k. 2016-02843

 

13. GPAIS valdytojas yra asmens duomenų valdytojas, GPAIS tvarkytojas – asmens duomenų tvarkytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-96, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-12, i. k. 2016-02843

 

14. GPAIS valdytojas ir tvarkytojas turi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytas teises ir pareigas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-96, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-12, i. k. 2016-02843

 

15. GPAIS asmens duomenų valdytojas:

15.1. užtikrina, kad GPAIS kaupiami asmens duomenys būtų gaunami ir teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teikimą ar gavimą;

15.2. vykdo kitas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su asmens duomenų tvarkymu.

16. GPAIS duomenų teikėjai yra:

16.1. Aplinkos ministerija, teikianti Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (toliau – ALIS) duomenis;

16.2. Aplinkos ministerija, teikianti Atliekų tvarkytojų valstybės registro (toliau – ATVR) duomenis;

16.3. Aplinkos ministerija, teikianti Aplinkosauginių mokesčių kontrolės informacinės sistemos (toliau – IKS) duomenis;

Papildyta punktu:

Nr. D1-96, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-12, i. k. 2016-02843

 

16.4. Valstybės įmonė Registrų centras, teikianti Juridinių asmenų registro (toliau – JAR) duomenis;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-96, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-12, i. k. 2016-02843

 

16.5. Valstybės įmonė Registrų centras, teikianti Adresų registro (toliau – AR) duomenis;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-96, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-12, i. k. 2016-02843

 

16.6. Valstybės įmonė Registrų centras, teikianti Gyventojų registro (toliau – GR) duomenis;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-96, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-12, i. k. 2016-02843

 

16.7. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK), teikiantis duomenis iš Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau – VIISP);

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-96, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-12, i. k. 2016-02843

 

16.8. pirminius duomenis teikiantys:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-96, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-12, i. k. 2016-02843

 

16.8.1. asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą įpareigoti vykdyti GPA apskaitą ir teikti ataskaitas;

16.8.2. savivaldybių institucijos;

16.8.3. regionų plėtros tarybos;

16.8.4. regioninių nepavojingųjų atliekų sąvartynų operatoriai.

17. GPAIS naudoja fiziniai asmenys arba juridinių asmenų atstovai pagal prieigos teises teikiantys GPA apskaitos duomenis, ataskaitas ir kitą informaciją (toliau – paslaugų gavėjai).

 

III. GPAIS INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

18. GPAIS paslaugų gavėjų duomenų bazėje (toliau – DB) kaupiami:

18.1. paslaugų gavėjų duomenys:

18.1.1. prisijungimo vardas;

18.1.2. slaptažodis;

18.1.3. fizinio asmens vardas ir pavardė;

18.1.4. fizinio asmens kodas;

18.1.5. juridinio asmens pavadinimas;

18.1.6. juridinio asmens kodas;

18.1.7. juridiniam asmeniui atstovaujančio fizinio asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas);

18.1.8. kontaktiniai fizinio ar juridinio asmens duomenys (gyvenamosios vietos (buveinės) adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas);

18.1.9. prisijungimo prie GPAIS data ir laikas;

18.1.10. kiti techniniai duomenys, reikalingi tapatybės nustatymo paslaugai atlikti;

18.2. GPAIS naudotojams ir (ar) paslaugų gavėjams teikiamų pranešimų duomenys:

18.2.1. pranešimo registravimo data ir laikas;

18.2.2. pranešimo siuntėjo kodas (unikalus fizinio asmens arba atstovaujamo juridinio asmens numeris GPAIS) arba atstovaujama institucija;

18.2.3. pranešimo adresato kodas (unikalus fizinio asmens arba atstovaujamo juridinio asmens numeris GPAIS) arba atstovaujama institucija;

18.2.4. pranešimo turinys (laisva forma );

18.3. ataskaitų metaduomenys:

18.3.1. ataskaitos ID;

18.3.2. ataskaitos rūšis/pavadinimas;

18.3.3. ataskaitos versija;

18.3.4. pateikimo data;

18.3.5. pateikusio fizinio asmens arba atstovaujamo juridinio asmens unikalus numeris GPAIS;

18.3.6. būsena;

18.3.7. būsenos data;

18.3.8. atmetimo priežastys;

18.4. klasifikatoriai ir jų duomenys, atitinkantys:

18.4.1. atliekų sąrašą, nurodytą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 1 priede;

18.4.2. atliekų naudojimo ir šalinimo būdų sąrašą, nurodytą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 4 priede;

18.4.3. atliekų geografinės kilmės (savivaldybių) kodų sąrašą, nurodytą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 12 priede;

18.4.4. šalių ir teritorijų nomenklatūros, skirtos Europos Sąjungos išorės prekybos ir prekybos tarp valstybių narių statistikai rengti sąrašą, nurodytą 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL 2012 L 328, p. 7) priede;

18.4.5. kombinuotosios nomenklatūros kodų sąrašą, nurodytą 2012 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 927/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL 2012 L 304, p. 1);

19. GPA apskaitos DB kaupiami:

19.1. GPAIS naudotojų duomenys:

19.1.1. naudotojo vardas;

19.1.2. slaptažodis;

19.1.3. asmens vardas ir pavardė;

19.1.4. pareigos;

19.1.5. atstovaujama institucija;

19.1.6. asmens ryšio duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

19.2. atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenys:

19.2.1. atliekų susidarymo apskaitos žurnalų duomenys (juridinio ar fizinio asmens rekvizitai, žurnalo pildymo istorija, iki žurnalo pildymo pradžios sukauptos (saugomos) atliekos, žurnale registruojamų atliekų sąrašas ir duomenys apie jų susidarymą, atliekų susidarymo suvestinė);

19.2.2. atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų duomenys (ataskaitą teikiančio juridinio ar fizinio asmens rekvizitai, žyma apie dalyvavimą statistiniame tyrime, duomenys apie įmonės struktūrinius padalinius (filialus, atstovybes), duomenys apie susidariusias atliekas);

19.2.3. atliekų tvarkymo apskaitos žurnalų duomenys (juridinio ar fizinio asmens rekvizitai, žurnalo pildymo istorija, iki žurnalo pildymo pradžios sukauptos (saugomos) atliekos, žurnale registruojamų atliekų sąrašas ir duomenys apie jų tvarkymą, atliekų tvarkymo suvestinė);

19.2.4. atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitų duomenys (ataskaitą teikiančio fizinio ar juridinio asmens rekvizitai, duomenys apie atliekų tvarkymą);

19.2.5. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo duomenys (informacija apie medžiagų (atliekų), gaunamų apdorojus eksploatuoti netinkamas transporto priemones, tvarkymą, informacija apie eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (dalių), atsirandančių šalyje, eksportą tolesniam apdorojimui);

19.2.6. polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo duomenys (įmonės arba fizinio asmens identifikacija, įmonės arba fizinio asmens kontaktinė informacija, įrangos, turinčios PCB, apibūdinimas, PCB identifikavimas ir tvarkymas, analizę atlikusios laboratorijos duomenys);

19.2.7. energijos gamybos iš atliekų biologiškai skaidžios dalies duomenys (atliekų naudojimo biodujų, kietojo atgautojo kuro (toliau – KAK), energijos gamybai duomenys, KAK naudojimo energijai gauti duomenys, biodujų naudojimo energijai gauti duomenys, biodujų gamybos regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose, uždarytuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose ir jų naudojimo energijai gauti duomenys);

19.2.8. tarpvalstybinio judėjimo/atliekų vežimo pranešimo dokumentų duomenys (eksportuotojo-pranešėjo duomenys, importuotojo-gavėjo duomenys, numatytų vežėjų duomenys, atliekų gamintojų duomenys, šalinimo arba naudojimo įrenginio duomenys, bendrieji pranešimo duomenys, atliekų vežimų informacija, šalinimo/naudojimo būdo informacija, vežamų atliekų informacija, susijusių šalių/valstybių informacija, įvažiavimo ir (arba) išvažiavimo, ir (arba) eksporto muitinių informacija, importuojančių-paskirties/tranzito/eksportuojančių-išsiunčiančių šalių atitinkamos kompetentingos institucijos patvirtinimo duomenys, kompetentingos institucijos sutikimo raštu dėl judėjimo duomenys, specialių sutikimo dėl judėjimo sąlygų arba prieštaravimo priežasčių informacija);

19.2.9. tarpvalstybinio judėjimo/atliekų vežimo judėjimo dokumentų duomenys (eksportuotojo-pranešėjo duomenys, importuotojo-gavėjo duomenys, bendrieji judėjimo dokumento duomenys, atliekų vežimo duomenys, atliekų vežėjų duomenys, atliekų gamintojų duomenys, šalinimo arba naudojimo įrenginio duomenys, atliekų šalinimo/naudojimo būdo informacija, vežamų atliekų informacija, krovinio pristatymo į atliekų šalinimo arba naudojimo įrenginį duomenys, patvirtinimo apie atliekų šalinimo/naudojimo atlikimą duomenys, atliekų išvežimo ir įvežimo į šalį duomenys);

19.2.10. informacija apie atliekų vežimą (vežimą organizuojančio juridinio asmens duomenys, importuotojo/gavėjo duomenys, atliekų vežimo duomenys, atliekų vežėjų duomenys, atliekų gamintojų duomenys, atliekų naudojimo įrenginio ar laboratorijos duomenys, naudojimo ar šalinimo būdo informacija, atliekų informacija, susijusių šalių/valstybių informacija, bendroji važtaraščio informacija, atliekų gavimo naudojimo įrenginyje arba laboratorijoje duomenys);

19.2.11. garantijų arba laidavimo draudimo sutarčių duomenys (garantijos arba laidavimo draudimo suma, atliekų vežimų informacija, garanto arba draudiko įsipareigojimo informacija, garantijos arba laidavimo draudimo sumos išmokėjimo naudos gavėjui informacija);

19.2.12. reikalavimų ir užduočių vykdymo atliekų tvarkymo srityje savivaldybėse duomenys (seniūnijų ir gyventojų skaičius, informacija apie savivaldybės priimtus teisės aktus (kitus dokumentus) ir jų pakeitimus, reglamentuojančius atliekų tvarkymą, viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos plėtros užduočių vykdymo duomenys, atskirų komunalinių atliekų srautų surinkimo priemonių, kiekio ir finansavimo šaltinių duomenys, komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo duomenys, informacija apie komunalinių atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma, tvarkymą, informacija apie didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ir atliekų priėmimo punktus, informacija apie konteinerius, skirtus antrinėms žaliavoms surinkti, bei šių konteinerių aikšteles, informacija apie komunalines atliekas surenkančias įmones, informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo kainas, informacija apie savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančias atliekų surinkimo sistemas, Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano tikslo, dėl komunalinių atliekų perdirbimo ar kitokio panaudojimo įgyvendinimo, duomenys, regiono plėtros tarybų informacija apie atliekų tvarkymą);

19.2.13. regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties ir pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio komunalinių atliekų tvarkymo regionuose ir savivaldybėse duomenys (atliekų sąvartyno bendroji informacija, atskirtų komunalinių atliekų rūšių kiekis, pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų skaidumo ir kiekio duomenys);

19.2.14. atliekų tvarkytojų duomenys (atliekų tvarkymo veiklos ir tvarkomų atliekų duomenys, atliekų surinkimo ar apdorojimo vietos duomenys);

19.3. gaminių, pakuočių apskaitos duomenys:

19.3.1. pakuočių apskaitos duomenys (pakuočių gamintojo, gamintojo (importuotojo) rekvizitai, informacija apie turimų padalinių skaičių, ekonominės veiklos rūšies kodas (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių), duomenys apie tuščią pakuotę);

19.3.2. gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo duomenys (bendra informacija, informacija apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktus gaminius, apie gaminių atliekų tvarkymą);

19.3.3. elektros ir elektroninės įrangos apskaitos duomenys (įmonės arba įmonės filialo, atstovybės rekvizitai, duomenys apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą);

19.3.4. praėjusių kalendorinių metų išrašytų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančių (įrodančių) dokumentų ataskaitų duomenys (bendrieji ataskaitų duomenys, informacija apie sutvarkytas atliekas, atliekų sutvarkymą patvirtinančių (įrodančių) dokumentų duomenys);

19.3.5. praėjusių kalendorinių metų gautų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančių (įrodančių) dokumentų ataskaitų duomenys (bendrieji ataskaitų duomenys, informacija apie subjekto vardu sutvarkytas atliekas, atliekų sutvarkymą patvirtinančių (įrodančių) dokumentų duomenys);

19.3.6. mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijų duomenys (mokesčių mokėtojo informacija, bendrieji deklaracijos duomenys, duomenys apie į vidaus rinką išleistą gaminių kiekį ir apie perdirbtas gaminių atliekas, mokesčio už į vidaus rinką išleistus gaminius duomenys, atliekų sutvarkymą patvirtinančių (įrodančių) dokumentų duomenys);

19.3.7. mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijų duomenys (mokesčių mokėtojo informacija, bendrieji deklaracijos duomenys, duomenys apie į vidaus rinką išleistų gaminių pakuotės kiekį, duomenys apie iš vidaus rinkos susigrąžintos pakartotinio naudojimo pakuotės kiekį, duomenys apie perdirbtą (panaudotą) pakuotės atliekų kiekį, mokesčio už į vidaus rinką išleistą pakuotę duomenys, atliekų sutvarkymą patvirtinančių (įrodančių) dokumentų duomenys);

19.4. bendrieji duomenys:

19.4.1. juridinio asmens buveinė (adresas);

19.4.2. juridinio asmens filialų ir atstovybių duomenys (kodas, pavadinimas, buveinė (adresas));

19.4.3. AR duomenys (AR duomenų bazės tekstinių duomenų išrašas ir tarpinis AR duomenų bazės tekstinių duomenų išrašas);

19.4.4. duomenys apie išduotus aplinkosaugos leidimus ir pavojingų atliekų tvarkymo licencijas (juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas ir pavardė, juridinio arba fizinio asmens kodas, adresas, bendroji leidimo informacija, leidžiamą veiklos pobūdį apibūdinanti informacija, pavojingų atliekų tvarkymo licencijų duomenys);

19.4.5. duomenys apie fizinius asmenis (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta).

20. Gamintojų ir importuotojų sąvado DB kaupiami:

20.1. gamintojų ir importuotojų sąvado duomenys (bendri registracijos duomenys, informacija apie gamintoją ir (ar) importuotoją, informacija apie tiekiamus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius ir pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą, informacija apie užsienio gamintoją, informacija apie importuotojus, kurių pareigas vykdo užsienio gamintojas, informacija apie tiekiamus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius ir pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą).

21. GPAIS paslaugų gavėjų DB, GPA apskaitos DB bei Gamintojų ir importuotojų sąvado DB kaupiami duomenys gaunami iš Nuostatų 16 punkte nurodytų informacinių sistemų, registrų bei pirminių duomenų šaltinių:

21.1. fizinių ir juridinių asmenų, įpareigotų vykdyti GPA apskaitą ir teikti ataskaitas – duomenys, nurodyti Nuostatų 18.1.8, 19.2.1– 19.2.11, 19.3.1–19.3.3 ir 20.1 punktuose;

21.2. savivaldybių institucijų ir regionų plėtros tarybų – duomenys, nurodyti Nuostatų 19.2.12 punkte;

21.3. regioninių nepavojingųjų atliekų sąvartynų operatorių – duomenys, nurodyti Nuostatų 19.2.13 punkte;

21.4. VIISP – duomenys, nurodyti Nuostatų 18.1.3–18.1.4 punktuose;

21.5. JAR – duomenys, nurodyti Nuostatų 18.1.5–18.1.7, 19.4.1 ir 19.4.2 punktuose;

21.6. AR – duomenys, nurodyti Nuostatų 19.4.3 punkte;

21.7. ALIS – duomenys, nurodyti Nuostatų 19.4.4 punkte;

21.8. GR – duomenys, nurodyti Nuostatų 19.4.5 punkte;

21.9. ATVR – duomenys, nurodyti Nuostatų 19.2.14 punkte;

21.10. IKS – duomenys, nurodyti Nuostatų 19.3.6 ir 19.3.7 punktuose.

Papildyta punktu:

Nr. D1-96, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-12, i. k. 2016-02843

 

IV. GPAIS FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

22. GPAIS funkcinę struktūrą sudaro:

22.1. išorinio elektroninių paslaugų portalo posistemė;

22.2. vidinio portalo ir procesų valdymo posistemė;

22.3. duomenų kaupimo posistemė;

22.4. duomenų analizės ir kontrolės posistemė;

22.5. duomenų mainų posistemė;

22.6. archyvavimo posistemė;

22.7. administravimo posistemė.

23. Išorinio elektroninių paslaugų portalo posistemę sudaro:

23.1. paslaugų gavėjų identifikavimo ir autorizavimo modulis;

23.2. duomenų teikimo ir peržiūros modulis atliekantis:

23.2.1. GPA apskaitos ataskaitų, dokumentų ir duomenų priėmimo naudojant elektronines formas, dokumentus ir duomenų rinkinius funkciją;

23.2.2. GPA apskaitos ataskaitų, dokumentų ir duomenų apdorojimo ir atvaizdavimo funkcijas;

23.2.3. informacijos fiziniams ir juridiniams asmenims apie privalomus teikti duomenis ir dokumentus teikimo funkciją;

23.2.4. komunikacijos tarp fizinių ir juridinių asmenų, taip pat kontroliuojančių institucijų žinučių ir pranešimų rengimo, teikimo ir atvaizdavimo funkcijas;

23.2.5. registracijos gamintojų ir importuotojų sąvade susijusių duomenų teikimo ir koregavimo funkcijas;

23.3. GPA apskaitos ataskaitų, dokumentų ir duomenų teikimo ir stebėsenos modulis, atliekantis:

23.3.1. ataskaitų, dokumentų ir duomenų teikimo procesų administravimo funkciją;

23.3.2. ataskaitų, dokumentų ir duomenų teikimo eigos stebėsenos ir informavimo funkciją;

23.3.3. informavimo apie naujus pranešimus tarp fizinių ir juridinių asmenų, taip pat kontroliuojančių institucijų funkciją.

23.4. formų valdymo modulis, atliekantis formų šablonų administravimo, saugojimo ir teikimo funkcijas.

24. Vidinio portalo ir procesų valdymo posistemę sudaro:

24.1. duomenų valdymo modulis atliekantis:

24.1.1. pateiktų GPA apskaitos duomenų, dokumentų, ataskaitų ir kitos informacijos automatinės kontrolės, sutikrinimo, sisteminimo, apdorojimo ir loginės kontrolės funkcijas;

24.1.2. duomenų ir informacijos, susijusios su gaminiais, pakuotėmis ir atliekomis pateikimo GPAIS naudotojams funkciją;

24.1.3. gamintojų ir importuotojų sąvado duomenų apdorojimo ir sisteminimo funkcijas;

24.1.4. komunikacijos tarp fizinių ir juridinių asmenų bei kontroliuojančių institucijų žinučių ir pranešimų rengimo, teikimo ir atvaizdavimo funkcijas;

24.2. procesų valdymo modulis.

25. Duomenų kaupimo posistemę sudaro:

25.1. duomenų įkėlimo ir transformavimo modulis, atliekantis pirminių duomenų apdorojimo funkciją;

25.2. duomenų kaupimo modulis, atliekantis surinktos informacijos saugojimo funkciją.

26. Duomenų analizės ir kontrolės posistemę sudaro:

26.1. analizės modulis, atliekantis GPAIS kaupiamų duomenų atrinkimo, tikrinimo ir analizės funkcijas;

26.2. ataskaitų rengimo modulis, atliekantis ataskaitų šablonų formavimo, ataskaitų generavimo ir teikimo funkcijas.

27. Duomenų mainų posistemę sudaro:

27.1. identifikavimo modulis, atliekantis susijusių informacinių sistemų ir (ar) registrų identifikavimo ir autentifikavimo funkciją;

27.2. informacijos apsikeitimo funkcijos su vidiniais GPAIS sistemos komponentais, kitomis sistemomis ir registrais.

28. GPAIS archyvavimo posistemę sudaro:

28.1. istorinės informacijos archyvavimo modulis;

28.2. istorinės informacijos atstatymo iš archyvo modulis.

29. GPAIS administravimo posistemę sudaro:

29.1. GPAIS naudotojų identifikavimo, autorizavimo ir jų teisių valdymo modulis;

29.2. duomenų valdymo modulis, atliekantis GPAIS naudotojų duomenų valdymo ir administravimo funkciją;

29.3. saugos ir audito modulis, atliekantis GPAIS naudotojų veiksmų stebėjimą ir jų kaupimą;

29.4. administravimo modulis, atliekantis:

29.4.1. GPAIS posistemių konfigūracijos valdymo ir administravimo funkcijas;

29.4.2. GPAIS konfigūracijos valdymo ir administravimo funkcijas.

 

V. GPAIS DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

30. Visi Gamintojų ir importuotojų sąvado duomenys, nuasmeninti kiti GPAIS duomenys yra vieši ir teikiami institucijoms ir visuomenei. Fiziniams ir juridiniams asmenims taip pat teikiami jų pačių pateikti GPA apskaitos ir ataskaitų duomenys.

31. GPAIS kaupiami duomenys gali būti:

31.1. teikiami internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais;

31.2. perduodami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

31.3. teikiami kitais Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais būdais.

32. GPAIS kaupiami duomenys teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, kitų duomenų teikimą reglamentuojančių teisės aktų bei duomenų teikimo sutarčių nustatyta tvarka ir sąlygomis ar pateikus prašymą gauti GPAIS duomenis.

33. GPAIS kaupiami asmens duomenys teikiami ir gaunami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teikimą ir gavimą. Asmens duomenys teikiami pagal duomenų valdytojo (arba jo įgaliotos institucijos) ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju) arba duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju). Sutartyje turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis. Prašyme turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.

34. GPAIS kaupiami duomenys teikiami tokio turinio ir formos, kokia yra naudojama GPAIS. Kai teikiamų duomenų turinys ir forma neatitinka duomenų gavėjų poreikių, su duomenų valdytoju sudaroma speciali duomenų teikimo sutartis.

35. Jei duomenų subjektas, duomenų gavėjas, registro ar kitos valstybės informacinės sistemos tvarkytojas ar kitas asmuo nustato, kad GPAIS duomenys yra neteisingi, neišsamūs, netikslūs ar tvarkomi neteisėtai, ir rašytiniu prašymu kreipiasi į GPAIS valdytoją arba tvarkytoją, GPAIS valdytojas arba tvarkytojas nedelsdamas patikrina šiuos duomenis, ištaiso neteisingus, netikslius, papildo neišsamius duomenis ar sustabdo tokių duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, o nustatęs, kad duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, sunaikina neteisėtai tvarkomus asmens duomenis ar sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

36. GPAIS tvarkytojas informuoja:

36.1. duomenų subjektą, duomenų gavėją, registro ar kitos valstybės informacinės sistemos tvarkytoją ar kitą asmenį apie jo prašymu ištaisytus, papildytus ar sunaikintus duomenis arba sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

36.2. GPAIS duomenų gavėjus, kuriems buvo perduoti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, apie duomenų subjekto, duomenų gavėjo, registro ar kitos valstybės informacinės sistemos tvarkytojo ar kito asmens prašymu ištaisytus, papildytus ar sunaikintus duomenis arba sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku.

 

VI. GPAIS DUOMENŲ SAUGA

 

37. GPAIS duomenų saugą reglamentuoja GPAIS valdytojo tvirtinami GPAIS duomenų saugos nuostatai ir saugos politiką įgyvendinantys dokumentai – GPAIS saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, GPAIS veiklos tęstinumo planas, GPAIS naudotojų administravimo taisyklės.

38. Už GPAIS kaupiamų duomenų saugą atsako GPAIS valdytojas ir tvarkytojas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-96, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-12, i. k. 2016-02843

 

39. GPAIS duomenų sauga užtikrinama vadovaujantis:

39.1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

39.2. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

39.3. Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 86-4310);

39.4. Saugos dokumentų turinio gairių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716;

39.5. Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716;

39.6. Techniniais valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 106-5251);

39.7. Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 135-5298).

40. GPAIS duomenų bazių atsarginės kopijos daromos, saugomos ir sunaikinamos vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninės informacijos tvarkymą valstybės informacinėse sistemose.

41. GPAIS naudotojai, tvarkantys asmens duomenis, įpareigoti saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas ar pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

42. Duomenys GPAIS duomenų bazėje saugomi 10 metų nuo jų įregistravimo, vėliau perkeliami į GPAIS duomenų bazės archyvą, kuriame saugomi 10 metų. Pasibaigus saugojimo terminui, duomenys sunaikinami Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

 

VII. GPAIS FINANSAVIMAS

 

43. GPAIS kūrimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų teisės aktuose nustatytų finansinių šaltinių lėšomis.

44. GPAIS tvarkymas ir priežiūra finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų teisės aktuose nustatytų finansinių šaltinių lėšomis.

 

VIII. GPAIS MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

45. GPAIS modernizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

46. Likviduojant GPAIS, jos dokumentai ir duomenys perduodami kitai valstybės informacinei sistemai, valstybės archyvui arba sunaikinami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47. GPAIS duomenis pateikę fiziniai ir juridiniai asmenys už pateiktų duomenų teisingumą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

48. Fizinių asmenų, kurių duomenys tvarkomi GPAIS, teisės, susijusios su informavimu apie jų asmens duomenų tvarkymą, supažindinimu su tvarkomais jų asmens duomenimis ir reikalavimu ištaisyti, sunaikinti jų asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, jų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų, įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

49. Nuostatų reikalavimai privalomi GPAIS valdytojui, GPAIS tvarkytojui, visiems GPAIS naudotojams.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-96, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-12, i. k. 2016-02843

 

50. GPAIS valdytojas, GPAIS tvarkytojas ir GPAIS naudotojai, pažeidę Nuostatų reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-96, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-12, i. k. 2016-02843

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-96, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-12, i. k. 2016-02843

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-976 „Dėl Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo