Suvestinė redakcija nuo 2019-06-06

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 138-6994, i. k. 2013-00103

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NATŪRALAUS MINERALINIO VANDENS PRIPAŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. gruodžio 23 d. Nr. B1-816

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 21.2 papunkčiu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. B1-395, 2019-06-04, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09081

 

1. Sudarau Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje komisiją (toliau – Komisija):

Komisijos pirmininkė – Ilona Drulytė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus patarėja-valstybinė maisto produktų inspektorė, laikinai einanti Maisto skyriaus vedėjo-valstybinio maisto produktų inspektoriaus pareigas;

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Jurgita Bakasėnienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotoja;

Komisijos sekretorė – Vilija Galdikienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė;

Komisijos nariai:

Indrė Makarskienė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Sveikatos saugos skyriaus vyriausioji specialistė,

Jovita Petruškevičienė, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto  Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėja,

Rasa Radienė, Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Hidrogeologijos skyriaus vedėja,

Marina Miloš, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-900, 2015-09-29, paskelbta TAR 2015-09-30, i. k. 2015-14513

Nr. B1-597, 2016-07-25, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21023

Nr. B1-411, 2017-07-07, paskelbta TAR 2017-07-10, i. k. 2017-11799

Nr. B1-196, 2018-02-15, paskelbta TAR 2018-02-15, i. k. 2018-02382

Nr. B1-395, 2019-06-04, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09081

 

2. T v i r t i n u pridedamus Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje komisijos nuostatus.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2014 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                             Jonas Milius

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu

Nr. B1-816

 

NATŪRALAUS MINERALINIO VANDENS PRIPAŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje komisijos (toliau – Komisija) teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.

2. Komisijos paskirtis – vertinti ūkio subjektų raštu pateiktus prašymus dėl natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje ir rengti bei teikti išvadas dėl jo pripažinimo (nepripažinimo) Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT).

3. Komisija sudaroma VMVT direktoriaus įsakymu iš ne mažiau kaip 5 VMVT ir jai pavaldžios įstaigos valstybės tarnautojų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos deleguotų asmenų bei kviečiamų kitų institucijų, įstaigų ir įmonių specialistų.

4. Komisija, vykdydama savo veiklą, laikosi nešališkumo, objektyvumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, skaidrumo ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) įtvirtintų principų.

5. Komisija veikia VMVT vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus.

 

II. VEIKLOS TEISINIS PAGRINDAS

 

6. Komisija savo veikloje vadovaujasi Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos higienos norma HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-758 (Žin., 2004, Nr. 7-154), šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

 

III. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

7.1. prireikus prašyti ūkio subjektų pateikti papildomą informaciją ar paaiškinimus, susijusius su natūralaus mineralinio vandens pripažinimu;

7.2. teikti VMVT siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių natūralų mineralinį vandenį, keitimo;

7.3. tarpininkaujant VMVT gauti iš Vyriausybės, ministerijų, kitų įstaigų ir įmonių informaciją, kurios reikia šiuose Nuostatuose numatytoms funkcijoms vykdyti;

7.4. kreiptis į atitinkamų sričių specialistus, ekspertus dėl konsultacijų natūralaus mineralinio vandens pripažinimo klausimais, prireikus kviesti juos į Komisijos šaukiamus posėdžius;

7.5. prašyti ūkio subjektų, įvežančių iš Europos Sąjungos valstybių narių ar importuojančių iš trečiųjų šalių natūralų mineralinį vandenį, pateikti dokumentų originalus (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas) su vertimu į lietuvių kalbą.

8. Komisijos pareigos:

8.1. nagrinėja ūkio subjektų VMVT pateiktus prašymus dėl natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje ir prie jų pridedamus dokumentus;

8.2. teikia VMVT išvadą dėl natūralaus mineralinio vandens pripažinimo (nepripažinimo);

8.3. atstovauja VMVT natūralaus mineralinio vandens pripažinimo klausimais kitose institucijose.

9. Komisija nenagrinėja ūkio subjektų prašymų, nesusijusių su natūralaus mineralinio vandens pripažinimu Lietuvos Respublikoje.

 

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

10. Komisijos darbas vyksta posėdžių forma. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolą rašo Komisijos sekretorius, o pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius.

11. Posėdžiams vadovauja Komisijos pirmininkas, o jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas ar Komisijos pirmininko įgaliotas Komisijos narys. Komisijos posėdžius Komisijos pirmininko pavedimu organizuoja, juos techniškai aptarnauja ir protokoluoja vienas iš Komisijos narių – Komisijos posėdžių sekretorius.

12. Komisijos pirmininkas:

12.1. atsako už Komisijai pavestų funkcijų atlikimą;

12.2. veikia Komisijos vardu, atstovauja jai valstybės valdžios, valstybės valdymo institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose ir kitose institucijose arba įgalioja tai daryti kitus Komisijos narius;

12.3. šaukia Komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja.

13. Komisijos sekretorius:

13.1. gavęs iš VMVT ūkio subjektų prašymus dėl natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje ir prie jo pridedamus dokumentus, informuoja apie tai elektroniniu paštu Komisijos pirmininką, jo pavaduotoją ir narius;

13.2. derina posėdžių darbotvarkę su Komisijos pirmininku;

13.3. apibendrina gautą informaciją, rengia Komisijos posėdžių medžiagą, formuoja posėdžių dokumentų bylas;

13.4. balsuoja priimant Komisijos sprendimus.

14. Komisijos nariai:

14.1. dalyvauja Komisijos posėdžiuose;

14.2. balsuoja priimant Komisijos sprendimus.

15. Komisijos sekretorius teikia Komisijos nariams informaciją apie Komisijos posėdžio laiką, vietą, posėdžio darbotvarkę ir kitą posėdžiui reikalingą medžiagą išsiunčia elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio.

16. Komisijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas privalo apie tai pranešti Komisijos pirmininkui. Komisijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, gali savo nuomonę dėl svarstomų klausimų pareikšti raštu (elektroniniu paštu), tačiau jo nuomonė neturi įtakos Komisijos sprendimo priėmimui.

17. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau negu pusė Komisijos narių.

18. Komisijos posėdžiuose balsuoti gali tik Komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, sekretorius ir nariai.

19. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma atviru balsavimu. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

20. Komisijos nariai, nesutinkantys su priimtu sprendimu, gali raštu pareikšti atskirąją nuomonę, kuri yra pridedama prie Komisijos posėdžio protokolo.

21. Komisijos priimtas sprendimas – išvada dėl natūralaus mineralinio vandens pripažinimo (nepripažinimo) Lietuvos Respublikoje – išdėstomas Komisijos posėdžio protokole, kurį, pasirašytą ir nuskenuotą, elektroniniu paštu Komisijos sekretorius perduoda VMVT.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, sekretorius ir nariai už savo veiklą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai ir kiti dokumentai) saugomi VMVT Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

24. Komisijos veikla gali būti nutraukta VMVT priėmus sprendimą dėl jos veiklos nutraukimo.

____________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-900, 2015-09-29, paskelbta TAR 2015-09-30, i. k. 2015-14513

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. B1-816 „Dėl Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-597, 2016-07-25, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21023

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. B1-816 „Dėl Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-411, 2017-07-07, paskelbta TAR 2017-07-10, i. k. 2017-11799

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. B1-816 „Dėl Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-196, 2018-02-15, paskelbta TAR 2018-02-15, i. k. 2018-02382

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. B1-816 „Dėl Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-395, 2019-06-04, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09081

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. B1-816 „Dėl Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo