Suvestinė redakcija nuo 2023-12-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 138-6972; TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00107

 

Nauja redakcija nuo 2023-12-01:

Nr. V-1241, 2023-11-30, paskelbta TAR 2023-11-30, i. k. 2023-23077

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KORTELĖS NR. 110/A „GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS KVIETIMO KORTELĖ“ DUOMENŲ SĄRAŠO IR JOS PILDYMO, PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. gruodžio 20 d. Nr. V-1234
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu:

1. T v i r t i n u  Kortelės  Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ duomenų sąrašą ir jos pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios greitosios medicinos pagalbos paslaugas, formos Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ duomenis tvarko savo informacinėje sistemoje.

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                          VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu

Nr. V-1234

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2023 m. lapkričio 30 d.

įsakymo Nr. V-1241

redakcija)

 

KORTELĖS  NR. 110/A „GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS KVIETIMO KORTELĖ“ DUOMENŲ SĄRAŠAS  IR JOS PILDYMO, PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kortelės  Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ duomenų sąrašas ir jos pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato formos Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ (toliau – kortelė) duomenų sąrašo ir kortelės pildymo, pateikimo ir tikslinimo tvarką, kuri taikoma asmens sveikatos priežiūros įstaigai (toliau – ASPĮ), teikiančiai greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) paslaugas.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

3. Kortelės forma pateikiama Taisyklių priede.

4. Už kortelės duomenų teisingumą atsako ją pildanti ASPĮ. Kortelę pildo ASPĮ, teikiančios GMP paslaugas, asmens sveikatos priežiūros specialistai.

5. Kortelė pradedama pildyti gavus kvietimą teikti GMP paslaugą.

6. Kortelė baigiama pildyti suteikus GMP paslaugą.

7. ASPĮ, teikianti GMP paslaugas, kortelėse esančius duomenis kaupia ASPĮ informacinėje sistemoje.

8. Kortelės duomenys gali būti tikslinami jos saugojimo laikotarpiu. Kortelė saugoma Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakyme Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ nurodytą terminą.

9. Taisyklėse ir kortelėje vartojami sutrumpinimai:

AID – automatinis išorinis defibriliatorius;

APGAR – naujagimio būklės po gimimo vertinimo testas;

ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaiga;

AVPU skalė – paciento atsako įvertinimo skalė (angl. Alert, Voice, Pain, Unresponsive);

Ca – vėžinės ligos;

CD – cukrinis diabetas;

EKG – elektrokardiograma;

GKS – Glazgo komų skalė;

GMP – greitoji medicinos pagalba;

GMPS – greitosios medicinos pagalbos stotis;

ID – identifikacinis kodas;

IŠL – išeminė širdies liga;

KHPKB – kairiosios Hiso pluošto kojytės blokada;

KS – kraujo spaudimas;

LOPL – lėtinė obstrukcinė plaučių liga;

MP – medicinos pagalba;

PASPĮ – pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaiga;

PG – pradinis gaivinimas;

PGT – Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;

PR – pradinio gaivinimo brigada;

PŽ – pažangaus gaivinimo brigada;

SpO2 – deguonies įsotinimas;

SPS – skubiosios pagalbos skyrius;

ST segmentas – segmentas tarp S ir T dantelių elektrokardiogramoje;

ŠSD – širdies susitraukimų dažnis;

TBC – tuberkuliozė;

ŪKS – ūmus koronarinis sindromas.

 

II Skyrius

KORTELĖS SANDARA IR BENDRIEJI PILDYMO REIKALAVIMAI

 

10. Kortelėje įrašomi pacientui suteiktų GMP paslaugų duomenys, būtini pacientui suteiktai medicinos pagalbai aprašyti, statistinei analizei ir ataskaitoms sudaryti.

11. Kortelę sudaro 14 dalių ir trečias lapas, kuriame pateikiamos skalės ir ID kodų sąrašai:

11.1. 1 dalis „Kvietimo informacija“;

11.2. 2 dalis „Kvietimo priežastis pagalbos aktyvavimas“;

11.3. 3 dalis „Objektyvus paciento būklės vertinimas iki MP“;

11.4. 4 dalis „Objektyvus paciento būklės vertinimas po MP“;

11.5. 5 dalis „Sužalojimo skausmo vieta“;

11.6. 6 dalis „Pagalbos teikimo protokolas“;

11.7. 7 dalis „Suteikta pagalba“;

11.8. 8 dalis „Papildoma informacija“;

11.9. 9 dalis „Informacijos perdavimo SPS kriterijai“;

11.10. 10 dalis „Pacientas“;

11.11. 11 dalis „Vėlavimo priežastys“;

11.12. 12 dalis „Transportavimas“;

11.13. 13 dalis „Sutikimas“;

11.14. 14 dalis „SPS“.

12. Užpildomos visos kortelės dalys, skiltys, eilutės ir langeliai, išskyrus Taisyklėse nustatytus atvejus. Papildoma informacija apie pacientą gali būti įrašoma kortelės 8 dalyje Papildoma informacija.

13. Jei teikiant GMP paslaugą nebuvo teikiama pagalba ir nebuvo pildyta kortelės 7 dalis „Suteikta pagalba“, gali būti nepildoma kortelės 4 dalis „Objektyvus paciento būklės įvertinimas po MP“.

14. Kai pacientas transportuojamas į stacionarinę ASPĮ, kortelės kopija paliekama stacionarinės ASPĮ priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje.

15. Kortelė pildoma mėlynu arba juodu tušinuku. Rašyti reikia aiškiai, visą informaciją sutalpinant į tam skirtą eilutę. Reikalingi langeliai turi būti visiškai užtušuoti.

16. Laikas kortelėje nurodomas 24 valandų formatu, išskyrus 8 dalies Papildoma informacija skiltyje „Prieš šiai brigadai atvykstant pas pacientą“ žymimą laiką, kur nurodomas laikas minutėmis iki GMP brigados atvykimo.

17. Kortelės 1 dalį iki eilutės „Vardas“, išskyrus langelius „Garsiniai (šviesos) signalai“, langelius „Kvietėjo telefono numeris“ ir „Perdavimo būdas“ bei 2 dalį pildo GMP dispečeris. Kortelės 1 dalį nuo eilutės „Vardas“, išskyrus langelius „Kvietėjo telefono numeris“ ir „Perdavimo būdas“ bei 3–14 dalis pildo GMP brigados vadovas.

 

 

III Skyrius

PIRMOJO KORTELĖS LAPO PILDYMAS

 

18. Kortelės 1 dalies Kvietimo informacija pildymas:

18.1. Dispečerinė  kvietimą valdančios / priėmusios ASPĮ, teikiančios GMP paslaugas, identifikavimo kodas.

18.2. GMPS – kvietimą aptarnaujančios ASPĮ, teikiančios GMP paslaugas, identifikavimo kodas.

18.3. Kvietimo ID  dispečerinės informacinės sistemos sugeneruotas 12 skaitmenų unikalus kodas, pagal kurį identifikuojamas kvietimas.

18.4Paciento Nr. – vieno kvietimo (įvykio) metu aptarnauto paciento eilės numeris.

18.5Dispečerio ID  dispečerio indentifikavimo kodas pagal ASPĮ, teikiančios GMP paslaugas, suteiktą numerį.

18.6Brigados ID – GMP brigados identifikavimo kodas pagal ASPĮ, teikiančios GMP paslaugas, suteiktą numerį.

18.7PR / PŽ  pažymimas atitinkamas langelis, kokia brigada – PR ar PŽ – vyko į įvykio vietą.

18.8Skubumo kategorija  užtušuojamas vienas langelis, atitinkantis kvietimo skubumo kategoriją (1 – skubus, 2 – atidedamas, 3 – peradresuotas, 4 – patariamasis), vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-1075 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos iškvietimų įvertinimo ir greitosios medicinos pagalbos brigados siuntimo į iškvietimo vietą tvarkos aprašo patvirtinimo“.

18.9Garsiniai (šviesos) signalai  užtušuojamas atitinkamas langelis, nurodant, ar buvo naudoti garsiniai ir (arba) šviesos signalai vykstant į įvykio vietą ir (ar) ligoninę.

18.10. Data  data rašoma nurodant metus, mėnesį ir dieną. Jei mėnesio ar dienos skaičius vienaženklis, prieš jį rašomas nulis (pvz., 2004 m. liepos 1 d. įrašoma „04-07-01“).

18.11. Informacija apie brigadą:

18.11.1Brigados vadovo ID  ASPĮ, teikiančios GMP paslaugas, GMP brigados vadovui suteiktas identifikavimo kodas.

18.11.2Brigados nario Nr. 2 ID – ASPĮ, teikiančios GMP paslaugas, GMP brigados nariui Nr. 2 suteiktas identifikavimo kodas.

18.11.3Brigados nario Nr. 3 ID – ASPĮ, teikiančios GMP paslaugas, GMP brigados nariui Nr. 3 suteiktas identifikavimo kodas.

18.11.4Brigados nario Nr. 4 ID – ASPĮ, teikiančios GMP paslaugas, GMP brigados nariui Nr. 4 suteiktas identifikavimo kodas.

18.12. Priėmimo laikas – kvietimo, kurį priėmė GMP dispečeris, priėmimo laikas.

18.13. Perdavimo laikas – laikas, kada dispečeris perdavė kvietimą GMP brigadai.

18.14. Išvykimo laikas – GMP brigados išvykimo į įvykio vietą laikas.

18.15Atvykimo laikas – GMP brigados atvykimo į įvykio vietą laikas.

18.16Transportavimo laikas  laikas, kada pradėtas paciento transportavimas į stacionarinę ASPĮ.

18.17Pristatymo į ligoninę laikas – laikas, kada GMP brigada atvežė pacientą į stacionarinę ASPĮ.

18.18. Įvykdymo laikas – laikas, kada brigada baigė teikti GMP paslaugas pacientui ir yra pasiruošusi vykti į kitą įvykio vietą.

18.19Grįžimo laikas – GMP brigados grįžimo į budėjimo vietą laikas.

18.20Pranešta policijai  langelis pažymimas, jei išvykstant į įvykio vietą buvo pranešta policijai.

18.21Pranešta PGT  langelis pažymimas, jei išvykstant į įvykio vietą pranešta PGT.

18.22. Įvykio vietos adresas – nurodomas miestas, kaimas, gatvė, namo, buto numeris, seniūnija, rajonas. Gali būti įrašomi kiti svarbūs duomenys (pvz., laiptinės kodas) ar orientyrai, kurie padėtų surasti įvykio vietą.

18.23Vardas, pavardė – įrašoma paciento vardas ir pavardė. Rašoma spausdintinėmis raidėmis. Jei paciento vardas ir (ar) pavardė nežinomi, įrašoma „Nežinomas“. Negalima palikti šių laukelių tuščių arba įrašyti sugalvoto vardo ir (ar) pavardės.

18.24Vyras / moteris – užtušuojamas paciento lytį atitinkantis langelis.

18.25Adresas sutampa su įvykio vietos adresu / Pacientas benamis – jei reikia, pažymimas atitinkamas langelis. Šiuo atveju eilutė „Gyvenamoji vieta“ nepildoma.

18.26Gyvenamoji vieta – atitinkamuose laukeliuose nurodomas paciento namų (gyvenamosios vietos) adresas (gatvė, namo ir buto numeris). Jei adresas nežinomas, įrašoma „nežinoma“.

18.27Miestas / kaimas / vietovė  įrašomas miesto / kaimo / vietovės, kuriame (-ioje) yra paciento gyvenamoji vieta, pavadinimas.

18.28. Rajonas – įrašomas rajono, kuriame yra paciento gyvenamoji vieta, pavadinimas. Pildoma, jei paciento gyvenamoji vieta yra ne miestas.

18.29Amžius – įrašomas paciento amžius dienomis, mėnesiais arba metais ir užtušuojamas atitinkamas (dienų, mėnesių ar metų) langelis.

18.30Svoris  nurodomas apytikslis paciento svoris kilogramais.

18.31Asmens kodas / Gimimo data – įrašomas paciento asmens kodas iš asmens dokumento (pvz., asmens tapatybės kortelės, vairuotojo pažymėjimo, gimimo liudijimo ar kt.), jei pacientas jį turi. Jei asmens kodas nežinomas, nurodoma paciento gimimo data – į atitinkamus asmens kodo langelius įrašomi gimimo metai (keturi skaitmenys), mėnuo (du skaitmenys) ir diena (du skaitmenys). Jei mėnesį ar dieną žymi vienaženklis skaičius, prieš jį rašomas nulis (pvz., 1956 m. kovo 8 d. įrašoma „1956 03 08“). Jei nei asmens kodas, nei gimimo data nežinomi, paliekami tušti langeliai. Negalima atidėti ar nesuteikti medicinos pagalbos, jei pacientas asmens dokumento, kuriame nurodytas asmens kodas, neturi arba atsisako jį pateikti.

18.32Kvietėjo telefono numeris – nurodomas asmens iškvietusio GMP brigadą telefono numeris.

18.33Perdavimo būdas – užtušuojamas langelis, atitinkantis kvietimo perdavimo GMP brigadai būdą (tiesiogiai, telefonu, radijo ryšiu).

19. Kortelės 2 dalies Kvietimo priežastis / pagalbos aktyvavimas pildymas:

19.1. Įrašomas dviženklis ASPĮ, teikiančios GMP paslaugas, vadovo patvirtinto pagrindinio nusiskundimo protokolo kodas bei dispečerio nurodyta priežastis, dėl ko buvo kviesta GMP.

19.2. Pagalbos aktyvavimas  įrašoma informacija apie tai, kokios pajėgos (policija, PGT) turėtų būti iškviestos į įvykio vietą pagal šį kvietimą. Nurodoma, kokio tipo GMP brigada turėtų važiuoti į įvykio vietą – PR ir (arba) PŽ.

20. Kortelės 3 dalies Objektyvus paciento būklės įvertinimas iki MP pildymas:

20.1. Laikas – nurodomas laikas, kada pradėtas paciento sveikatos būklės įvertinimas.

20.2. Sistolinis KS / Diastolinis KS – nurodomas paciento sistolinis ir diastolinis kraujo spaudimas, įrašomi tik skaičiai. Jei apčiuopiamas tik centrinis pulsas, užtušuojamas langelis, pažymėtas „CP“ raidėmis.

20.3. Pulsas – įrašomas širdies susitraukimų skaičius per minutę. Kortelės 8 dalyje Papildoma informacija galima plačiau aprašyti pulso parametrus (prisipildymą, ritmiškumą ir kt.).

20.4. Kvėpavimo dažnis – nurodomas įkvėpimų skaičius per minutę.

20.5. SpO– įrašomi pulsoksimetro rodomi deguonies įsotinimo duomenys (jei tai reikėjo atlikti esant indikacijų). Jei GMP brigada neturi pulsoksimetro, pildant kortelę šis laukelis paliekamas tuščias.

20.6. Temperatūra – įrašoma temperatūra Celsijaus laipsniais tais atvejais, kai ją reikia išmatuoti.

20.7. A+K+J=GKS  įrašomi sąmonės sutrikimo vertinimo balai pagal vaikų arba suaugusiųjų GKS (aprašyta trečiajame kortelės lape), išskyrus atvejus, kai buvo nustatyti neabejotini mirties požymiai:

20.7.1(atsimerkimas) – įrašomas paciento įvertinimas (nuo 1 iki 4);

20.7.2(kalbėjimas)  įrašomas paciento įvertinimas (nuo 1 iki 5);

20.7.3(judesiai)  įrašomas paciento įvertinimas (nuo 1 iki 6);

20.7.4GKS – įrašoma A+K+J balų suma.

20.8. Gliukozės kiekis – įrašoma išmatuota gliukozės koncentracija paciento kraujyje (jei buvo indikacijų tai atlikti).

20.9. Skausmas – pagal skausmo vertinimo skalę (aprašyta trečiajame kortelės lape) įrašoma, kiek balų nuo „0“ iki „10“ pacientas vertina jaučiamą skausmą.

20.10Kvėpavimas:

20.10.1Kokybė – užtušuojamas tas langelis, kuris geriausiai atitinka paciento kvėpavimo kokybę. Užtušuojamas tik vienas langelis.

20.10.2Auskultacija – ištyrus pacientą, užtušuojama vienas arba keli tinkami langeliai, atitinkamai vertinant kvėpavimą kairėje ir dešinėje krūtinės ląstos pusėje (jei buvo indikacijų tai atlikti).

20.11Kraujotaka (oda) – užtušuojamas langelis, kuris geriausiai apibūdina paciento odos spalvą, temperatūrą, būklę; užtušuojamas atitinkamas langelis ir nurodoma, ar apčiuopiamas stipininės arterijos pulsas, koks yra kapiliarų prisipildymo laikas (vaikams).

20.12Vyzdžiai – įvertinus atitinkamai kairiojo ir dešiniojo vyzdžio reakciją, užtušuojami atitinkami langeliai. Galima pažymėti daugiau negu vieną langelį.

20.13Sąmonės būklė – užtušuojamas langelis, kuris labiausiai atitinka paciento atsako įvertinimą pagal AVPU skalę (aprašyta trečiajame kortelės lape). Pildoma, jei sąmonės būklė nebuvo vertinta pagal GKS, kaip nurodyta Taisyklių 20.7 papunktyje.

20.14Meninginiai simptomai  įvertinus, ar yra meninginių simptomų, užtušuojamas atitinkamas langelis.

20.15. EKG vertinimas  nurodomas širdies ritmo sutrikimo ID kodas iš kodų sąrašo, pateikto trečiajame kortelės lape (jei buvo registruota EKG).

20.16ST segmento vertinimo ID  nurodomas ST segmento pokyčių vertinimo ID kodas iš kodų sąrašo, pateikto trečiajame kortelės lape (jei buvo registruota EKG).

21. Kortelės 4 dalies Objektyvus paciento būklės įvertinimas po MP pildymas – įrašomi duomenys po medicinos pagalbos suteikimo taip, kaip nurodyta Taisyklių 20 punkte.

22. Kortelės 5 dalies Sužalojimo vieta / skausmo vieta pildymas – užtušuojami langeliai, žymintys sužalotas ir (ar) skausmingas kūno vietas bei sužalojimo pobūdį. Ši dalis pildoma esant sužalojimui ir (ar) skausmui.

23. Kortelės 6 dalies Pagalbos teikimo protokolas pildymas:

23.1. Pagalbos teikimo protokolas  pažymimas langelis, atitinkantis pasirinktą pagalbos teikimo protokolą, patvirtintą ASPĮ, teikiančios GMP paslaugas, vadovo.

23.2Pagalbos teikimo ID – įrašomas pagalbos teikimo protokolo ID kodas, patvirtintas ASPĮ, teikiančios GMP paslaugas, vadovo. Pildoma tuo atveju, jei ASPĮ, teikiančios GMP paslaugas, paciento sveikatos būklę vertina ir pagalbą teikia pagal protokolus.

24. Kortelės 7 dalies Suteikta pagalba pildymas – šioje dalyje chronologine tvarka išvardijami pagalbos veiksmai (procedūros ir pacientui paskirti vaistai):

24.1Laikas – nurodomas laikas, kada pradėta procedūra ir (ar) skirtas / sušvirkštas vaistas.

24.2Narys – nurodomas GMP brigados nario, atlikusio procedūrą ar paskyrusio / sušvirkštusio vaistus, numeris.

24.3 Procedūros ID – nurodomas pacientui taikytos procedūros ID kodas iš trečiajame kortelės lape pateikto procedūrų ID kodų sąrašo.

24.4Vaisto ID – nurodomas pacientui skirto vaisto ID kodas iš trečiajame kortelės lape pateikto vaistų ID kodų sąrašo.

24.5Vaisto vartojimo būdo ID – nurodoma, kokiu būdu vartojami pacientui skirti vaistai, pasirenkant atitinkamą kodą iš trečiajame kortelės lape pateikto vaisto vartojimo būdų ID kodų sąrašo.

24.6Vaisto vartojimo intensyvumo ID – nurodoma, kokiu greičiu pacientui sušvirkšti vaistai, pasirenkant atitinkamą kodą iš trečiajame kortelės lape pateikto vaisto vartojimo intensyvumo ID kodų sąrašo.

24.7Spindis / dydis – nurodomas panaudotos medicinos pagalbos priemonės spindis (pvz., kateterio) arba dydis (pvz., gerklų kaukės, intubacinio vamzdelio), pastabose nurodomas matavimo vienetas (pvz., mm ar kt.).

24.8. Iš viso skirta – įrašoma, kiek vaisto dozių, nurodytų vaistų ID kodų sąraše (trečiajame kortelės lape), buvo skirta / sušvirkšta pacientui vienu metu.

24.9. Būklė – nurodoma, kokį poveikį paciento būklei turėjo paskirtas / sušvirkštas vaistas arba procedūra, įrašomas atitinkamas skaičius iš būklės ID kodų sąrašo, pateikto trečiajame kortelės lape.

24.10Pastabos – jei reikia, trumpai pateikiama papildoma svarbi informacija, susijusi su vaistais ar procedūromis.

 

IV SKYRIUS

ANTROJO KORTELĖS LAPO PILDYMAS

 

25. Kvietimo ID – įrašomas kvietimo ID kodas iš pirmojo kortelės lapo.

26. Paciento Nr. – įrašomas paciento eilės numeris iš pirmojo kortelės lapo.

27. Kortelės 7 dalies Suteikta pagalba pildymas – tai kortelės 7 dalies, esančios kortelės 1 lape, tęsinys. Pildoma, kaip nurodyta Taisyklių 24 punkte.

28. Kortelės 8 dalies Papildoma informacija pildymas:

28.1. Užtušuojami visi langeliai, pažymintys paciento gretutines ligas (pvz., Astma, LOPL, TBC ir kt.).

28.2. Jei pacientui buvo nustatyta alergija, užtušuojamas langelis „Alergija“ ir įrašoma, kam pacientas alergiškas.

28.3. Užtušavus langelį „Kita“ – įrašomos ligos, turėjusios įtakos dabartinei paciento būklei, jei jos nebuvo nurodytos anksčiau.

28.4Vaistai – išvardijami šiuo metu paciento vartojamų vaistų pavadinimai ir dozės, jei tai turėjo (galėjo turėti) įtakos paciento būklei ar turės (galės turėti) įtakos tolesniam jo gydymui (pvz., iki šiol vartotas varfarinas insulto, traumos atveju). Jei nežinoma, ar pacientas vartoja kokius nors vaistus, užtušuojamas langelis „Nežinoma“.

28.5Ypatingos aplinkybės – nurodomos (jei yra) ypatingos aplinkybės, kurios gali turėti įtakos skiriant gydymą ir (ar) transportuojant pacientą. Pažymima, jei pacientas nevaikščiojantis.

28.6Kvietimo rezultatas – užtušuojamas atitinkamas langelis, nurodant kvietimo rezultatą.

28.7. Kita – nurodoma svarbi su pacientu susijusi informacija, kuri nenurodyta kitur.

28.8Preliminari diagnozė / vyraujantis sindromas / simptomas – pagal kompetenciją įrašoma nustatyta preliminari diagnozė (nurodo gydytojas) / vyraujantis sindromas (nurodo skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas) / simptomas (nurodo paramedikas) ir kodas pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį peržiūrėtą ir pataisytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM). Tuo atveju, kai pacientui nustatoma ūmi liga / nelaimingas atsitikimas, užtušuojamas atitinkamas langelis.

28.9Informacija apie staigią mirtį (pildoma tiktai tuo atveju, jei PG buvo pradėtas iki GMP brigados atvykimo):

28.9.1Klinikinės mirties laikas – įrašomas tikslus klinikinės mirties laikas.

28.9.2Liudininkai – užtušuojamas atitinkamas langelis, jei staigi mirtis įvyko kitų asmenų, o ne į įvykio vietą kviestos GMP brigados narių akivaizdoje.

28.9.3Atkurta spontaninė kraujotaka – užtušuojamas atitinkamas langelis tuo atveju, kai pacientui spontaninė kraujotaka atsinaujino kitų asmenų, o ne į įvykio vietą kviestos GMP brigados narių akivaizdoje.

28.9.4Prieš šiai brigadai atvykstant pas pacientą:

28.9.4.1PG buvo pradėtas – užtušuojamas atitinkamas langelis, kuriame nurodyta, kas pradėjo PG iki GMP brigados atvykimo. „GMP“ langelis užtušuojamas, jei PG atliko kita anksčiau į įvykio vietą atvykusi GMP brigada.

28.9.4.2. Minutės nuo:

28.9.4.2.1. staigios mirties – įrašomas apytikslis laikas, praėjęs nuo staigios mirties iki GMP brigados atvykimo.

28.9.4.2.2. PG pradžios – nurodoma, prieš kiek minučių iki GMP brigados atvykimo pradėtas PG.

28.9.4.2.3. PG pabaigos – nurodoma, prieš kiek minučių iki GMP brigados atvykimo buvo nutrauktas PG.

28.9.4.3. Panaudotas AID – užtušuojamas vienas iš langelių tuo atveju, jei pacientui defibriliaciją AID atliko PGT, policijos pareigūnas, kitos anksčiau į įvykio vietą atvykusios GMP brigados narys ar kitas skubios pagalbos teikėjas. Jei pacientui defibriliacija AID nebuvo atlikta, užtušuojamas langelis „PG netaikytas“.

28.9.4.4. Minutės nuo pirmojo AID impulso – pažymimas laikas, prieš kiek minučių buvo atliktas pirmasis AID impulsas iki GMP brigados atvykimo.

28.10Neabejotini mirties požymiai – užtušuojami langeliai, kuriuose nurodyti požymiai, pagrindžiantys sprendimą dėl mirties fakto nustatymo.

29. Kortelės 9 dalies Informacijos perdavimo SPS kriterijai pildymas:

29.1Trauma  pildoma traumos sunkumui įvertinti:

29.1.1. ABCD vertinimas  užtušuojamas atitinkamas langelis, jei traumą patyrusiam pacientui apžiūros metu nustatomi kortelėje nurodyti SpO2, KD, ŠSD, sistolinio KS pokyčiai. Pažymima, jei koma pagal GKS yra 9 ar mažiau balų.

29.1.2. Sužalojimai – užtušuojamas atitinkamas langelis, jei apžiūros metu nustatomi nurodyti sužalojimai.

29.1.3Traumos aplinkybės – užtušuojamas atitinkamas langelis. Esant bent vienai iš nurodytų aplinkybių, galima sunki trauma.

29.1.4. Pranešta SPS – užtušavus bent vieną 29.1.1–29.1.3 papunkčiuose nurodytą langelį, pažymima apie informacijos perdavimą SPS.

29.2Insultas – pildoma insulto atveju:

29.2.1. pažymima, jei yra insulto simptomų (veido paralyžius, rankos (-ų) silpnumas, kalbos sutrikimas);

29.2.2. užtušuojamas simptomų atsiradimo laiką nurodantis langelis;

29.2.3. įrašomas tikslus (valanda ir minutės) simptomų pradžios laikas, jei žinoma.                        

29.2.4Pranešta SPS – jei yra žinomas tikslus insulto pradžios laikas ir tai yra ≤ 3 val., pažymima apie informacijos perdavimą SPS.

29.3Ūmus koronarinis sindromas  pildoma įtarus ūmų koronarinį sindromą:

29.3.1. pažymima, jei elektrokardiogramoje užregistruotas ST segmento pakilimas;

29.3.2. pažymima, jei yra naujai atsiradusi KHPKB;

29.3.3. užtušuojamas atitinkamas langelis, nurodantis laiką nuo skausmo pradžios.

29.3.4Tikslus skausmo pradžios laikas – jei žinoma, įrašomas tikslus laikas, kada atsirado skausmas krūtinėje. Laiko žymėti nereikia, jei nuo skausmo pradžios praėjo >12 val.

29.3.5Pranešta SPS – jei EKG užregistruojamas ST segmento pakilimas arba naujai atsiradusi KHPKB ir skausmo atsiradimo pradžios laikas yra ≤ 12 val., pažymima apie informacijos perdavimą SPS.

29.4. Gimdymas – pildoma, kai transportuojama gimdyvė, kuriai skubiai reikalinga gimdymo priežiūra:

29.4.1Nėštumo trukmė (savaitėmis) – įrašoma, kelių savaičių nėštumas.

29.4.2Sąrėmiai kartojasi kas – įrašoma, kas kiek minučių kartojasi sąrėmiai.

29.4.3Vaisiaus širdies tonai – įrašomas vaisiaus širdies susitraukimų dažnis per minutę.

29.4.4. Užtušuojamas langelis, jei nubėgo vaisiaus vandenys.

29.4.5. Užtušuojamas langelis, jei yra stiprus kraujavimas.

29.4.6. Užtušuojamas langelis, jei yra eklampsija.

29.4.7Gimęs naujagimis  pildoma gimdyme dalyvaujant GMP brigados sveikatos priežiūros specialistams arba iki atvykstant GMP brigadai gimus naujagimiui:

29.4.7.1Naujagimio gimimo laikas – įrašomas naujagimio gimimo laikas.

29.4.7.2APGAR  įrašomas pradinis įvertinimas iškart po gimimo ir praėjus 5 minutėms, jei naujagimis gimė GMP brigados narių akivaizdoje. Jei naujagimis gimė ne GMP brigados narių akivaizdoje, langeliai nepildomi.

29.4.7.3. Užtušuojamas langelis, jei gimė placenta.

29.4.7.4. Užtušuojamas langelis, jei nustatyta arba įtariama pogimdyminė patologija.

29.4.8Pranešta SPS – pažymima apie informacijos perdavimą SPS. Pranešama SPS, jei nėščioji arba gimdyvė stipriai kraujuoja, taip pat eklampsijos atveju, gimus naujagimiui ir kitais atvejais, kai tai numatyta ASPĮ, teikiančios GMP paslaugas, vadovo patvirtintuose protokoluose.

30. Kortelės 10 dalies Pacientas pildymas – užtušuojami atitinkami langeliai, jei autoįvykio ar traumos atveju buvo naudotos saugumo priemonės:

30.1Saugos diržai – užtušuojamas atitinkamas langelis, nurodant, kokio tipo saugos diržais buvo prisegtas pacientas.

30.2Sėdėjimo vieta – užtušuojamas atitinkamas langelis, nurodant, kokioje automobilio sėdynėje sėdėjo pacientas.

30.3Išsiskleidusios oro pagalvės – jei reikia, užtušuojamas atitinkamas langelis, nurodant, kurios oro pagalvės buvo išsiskleidusios.

30.4Saugumo priemonės – užtušuojamas atitinkamas langelis, nurodant, kokias saugumo priemones naudojo pacientas (pvz., jei asmuo, dirbantis statybose, galvą susitrenkė dėvėdamas šalmą, užtušuojamas langelis „Šalmas“).

31. Kortelės 11 dalies Vėlavimo priežastys pildymas – jei reikia, užtušuojami atitinkami langeliai, nurodant, kokios priežastys GMP brigadai trukdė laiku atvykti į įvykio vietą, pas pacientą ir (ar) į stacionarinę ASPĮ.

32. Kortelės 12 dalies Transportavimas pildymas – šioje dalyje pažymima ir įrašoma informacija, susijusi su paciento transportavimu:

32.1Iki GMP automobilio – užtušuojamas vienas arba keli langeliai, nurodant, kaip pacientas buvo nugabentas iki GMP automobilio.

32.2Pervežtas – užtušuojamas atitinkamas langelis, nurodant, iš kur pervežtas pacientas:

32.2.1. Iš gyvenamosios vietos – pažymima, jei pervežama iš gyvenamosios vietos (iš buto, nuosavo namo, bendrabučio, socialinės globos įstaigos).

32.2.2. Iš įvykio vietos – pažymima, jei įvykis įvyko ne gyvenamojoje vietoje (gatvėje, kelyje, visuomeniniame pastate, policijos įstaigoje, mokykloje, darbo vietoje ir kt.).

32.2.3Iš PASPĮ  pažymima, jei pervežama iš PASPĮ.

32.2.4Iš slaugos ligoninės – pažymima, jei pervežama iš ASPĮ, teikiančios palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas.

32.2.5Kita – įrašyti.

32.2.6Tarp ligoninių  pažymima, jei pervežama iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą.

32.2.7Iš ligoninės į namus – pažymima, jei pervežama iš stacionarinės ASPĮ į gyvenamąją vietą.

32.3Paciento padėtis – užtušuojamas atitinkamas langelis, nurodant, kokioje padėtyje pacientas buvo pervežtas (pasirenkamas tik vienas variantas). Užtušuojamas langelis, jei pervežimo metu paciento kūno padėtis buvo fiksuota.

32.4Transportavimas – ši dalis pildoma tiktai tuo atveju, jei brigada pervežė vieną ar daugiau pacientų (kitais atvejais pildoma skiltis Netransportuotas):

32.4.1Pacientų skaičius – nurodoma, kiek pacientų buvo transportuota GMP automobiliu.

32.4.2Km  nurodomas aptarnaujant kvietimą GMP automobilio nuvažiuotas atstumas kilometrais.

32.5Ligoninės pasirinkimas – užtušuojamas atitinkamas langelis, nurodant stacionarinę ASPĮ, į kurią vežamas pacientas:

32.5.1Artimiausia ligoninė – arčiausiai vietos, iš kurios pacientas pervežamas, esanti stacionarinė ASPĮ.

32.5.2Paciento / šeimos narių ar atstovų pasirinkimas – stacionarinė ASPĮ, į kurią pacientas vežamas jo / jo šeimos narių ar atstovų prašymu.

32.5.3Specializuota ligoninė – specializuota stacionarinė ASPĮ, į kurią pacientas vežamas todėl, kad jam reikalinga specializuota pagalba.

32.5.4Ligoninė, į kurią vežama  įrašoma stacionarinės ASPĮ, į kurią vežamas pacientas, ID kodas pagal Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą SVEIDRA ir tos stacionarinės ASPĮ skyriaus ID kodas, patvirtintas ASPĮ, teikiančios ]GMP paslaugas, vadovo.

32.6Netransportuotas – užtušuojamas atitinkamas langelis, nurodant, kodėl paciento nevežė GMP automobilis. (Kortelės, kurią užpildo GMP brigada, padėjusi kitai GMP brigadai pervežti pacientą, kopija taip pat paliekama stacionarinės ASPĮ SPS):

32.6.1Konstatuota mirtis – pažymima tuo atveju, jei įvykio vietoje nustatytas paciento mirties faktas. Apie paciento mirtį pranešama policijai, pažymint tai kortelės 14 dalyje Taisyklių 34.4.1 papunktyje nustatyta tvarka, ir įvykio vietoje paliekama kortelės kopija.

32.6.2Perduotas GMP brigadai Nr. – jei toliau teikti pagalbą arba transportuoti pacientą perduodama kitai GMP brigadai, langelis užtušuojamas ir įrašomas GMP brigados, kuriai perduotas pacientas, ID kodas.

32.6.3Pagalba pervežant su GMP brigada Nr. – užtušuojamas langelis, jei kita GMP brigada padėjo įvertinti paciento būklę ar teikti jam pagalbą. Įrašomas padėjusios GMP brigados ID.

32.6.4Atsisakė – langelis užtušuojamas tuo atveju, kai GMP brigada paciento netransportuoja dėl to, kad jis / jo atstovas atsisako vykti į stacionarinę ASPĮ. Tuo atveju, kai pažymėtas šis langelis, kortelės 13 dalyje Sutikimas turi būti paciento / jo atstovo parašas, patvirtinantis, kad jis atsisako vykti į ligoninę.

32.6.5Kita – užtušuojama tuo atveju, kai GMP brigada išvyko pagal kvietimą, tačiau su pacientu nesusitiko, pvz., pacientas nerastas nurodytoje vietoje. Jei užtušuojamas šis langelis, kortelės 8 dalyje Papildoma informacija nurodoma priežastis.

33. Kortelės 13 dalies Sutikimas pildymas:

33.1. Pacientas ar paciento atstovas nurodo savo vardą, pavardę, pasirašo ir pažymi langelius, kuriuose patvirtinamas sutikimas arba nesutikimas dėl teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų ir vykimo į stacionarinę ASPĮ. Jei pacientas ar paciento atstovas negali pasirašyti arba nesutinka pasirašyti, pažymimi atitinkami langeliai.

33.2. Pacientas ar paciento atstovas nurodo savo vardą, pavardę, pasirašo ir pažymi langelius, kuriuose patvirtinamas sutikimas ar nesutikimas, kad kitiems asmenims būtų teikiama informacija apie pacientą. Jei pažymima, kad sutinkama, įrašomas asmens, kuriam gali būti teikiama informacija, vardas ir pavardė. Jei pacientas ar paciento atstovas negali pasirašyti arba nesutinka pasirašyti, pažymimi atitinkami langeliai.

34. Kortelės 14 dalies SPS pildymas – paciento gyvybinių funkcijų įvertinimas perduodant pacientą stacionarinės ASPĮ SPS arba perduodant pacientą kitai toliau pagalbą teiksiančiai GMP brigadai. Įrašomi paciento perdavimo laikas bei gyvybinių funkcijų duomenys paciento perdavimo metu Taisyklių 20.2–20.5 ir 20.9 papunkčiuose nustatyta tvarka.

34.1. Šeimos gydytojas / PASPĮ – jei žinoma, nurodoma paciento šeimos gydytojo vardas ir pavardė ir PASPĮ pavadinimas ir (arba) adresas.

34.2. GMP brigados vadovo spaudas / parašas – žymi spaudu ir pasirašo GMP brigados vadovas, perduodamas pacientą stacionarinės ASPĮ SPS.

34.3Priėmusio į ligoninę asmens spaudas / parašas  žymi spaudu ir pasirašo stacionarinės ASPĮ SPS asmens sveikatos priežiūros specialistas, priimdamas pacientą.

34.4Informacija perduota:

34.4.1policijai  langelis užtušuojamas, jeigu pagal teisės aktus informacija apie pacientą, kuriam buvo teiktos GMP paslaugos, perduota policijai;

34.4.2. kitai tarnybai  langelis užtušuojamas, jeigu informacija apie pacientą, kuriam buvo teiktos GMP paslaugos, perduota kitai tarnybai, pvz., gaisro atveju – PGT, apsinuodijimų atveju – visuomenės sveikatos centrui apskrityje ir kt.

34.4.3PASPĮ – langelis užtušuojamas tuo atveju, kai nusprendžiama šeimos gydytojui arba PASPĮ perduoti informaciją apie tai, kad pacientas GMP automobiliu netransportuotas.

34.4.4Papildoma informacija – įrašoma papildoma informacija, susijusi su informacijos perdavimu (pvz., atsakingo asmens, kuriam perduota informacija, pavardė, duomenų perdavimo laikas ir kt.).

___________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Priedas (pak. V-1241)

Papildyta priedu:

Nr. V-1241, 2023-11-30, paskelbta TAR 2023-11-30, i. k. 2023-23077

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-5, 2023-01-03, paskelbta TAR 2023-01-04, i. k. 2023-00163

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-1234 „Dėl formos Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“, formos Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. V-461 „Dėl bandomosios formos 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“, bandomosios formos 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1241, 2023-11-30, paskelbta TAR 2023-11-30, i. k. 2023-23077

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-1234 „Dėl kortelės Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ duomenų sąrašo ir jos pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo