Suvestinė redakcija nuo 2016-08-20

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 135-6897; TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00175

 

Nauja redakcija nuo 2014-08-21:

Nr. V-665, 2014-07-25, paskelbta TAR 2014-08-20, i. k. 2014-11117

 

Lietuvos respublikos krašto apsaugos
ministras

 

ĮSAKYMAS

DĖL PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ LAIKINO APGYVENDINIMO TARNYBINIUOSE BUTUOSE AR GYVENAMOSIOSE PATALPOSE (KAREIVINĖSE) IR ALTERNATYVIĄJĄ KRAŠTO APSAUGOS TARNYBĄ ATLIEKANČIŲ KARO PRIEVOLININKŲ APGYVENDINIMO GYVENAMOSIOSE PATALPOSE (KAREIVINĖSE) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  

 

2013 m. gruodžio 16  d. Nr. V-1125

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. V-105, 2016-02-03, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02268

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 63 straipsnio 4 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 16 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 206 „Dėl Alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atlikimo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-105, 2016-02-03, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02268

 

1. T v i r t i n u  Profesinės karo tarnybos karių laikino apgyvendinimo tarnybiniuose butuose ar gyvenamosiose patalpose (kareivinėse) ir alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą atliekančių karo prievolininkų apgyvendinimo gyvenamosiose patalpose (kareivinėse) tvarkos aprašą (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-105, 2016-02-03, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02268

 

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymą Nr. V-1235 „Dėl Krašto apsaugos sistemos tarnybinių gyvenamųjų patalpų suteikimo, naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo, Krašto apsaugos ministerijos tarnybinių gyvenamųjų patalpų skyrimo komisijos nuostatų ir įgulų tarnybinių gyvenamųjų patalpų skyrimo komisijų tipinių nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.“

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                             Juozas Olekas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2013 m. gruodžio 16 d.

įsakymu Nr. V-1125 

                                                                                                            (Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2014 m. liepos 25 d.

įsakymo Nr. V-665 redakcija)

 

PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ LAIKINO APGYVENDINIMO TARNYBINIUOSE BUTUOSE AR GYVENAMOSIOSE PATALPOSE (KAREIVINĖSE) IR ALTERNATYVIĄJĄ KRAŠTO APSAUGOS TARNYBĄ ATLIEKANČIŲ KARO PRIEVOLININKŲ APGYVENDINIMO GYVENAMOSIOSE PATALPOSE (KAREIVINĖSE) TVARKOS APRAŠAS

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. V-105, 2016-02-03, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02268

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Profesinės karo tarnybos karių laikino apgyvendinimo tarnybiniuose butuose ar gyvenamosiose patalpose (kareivinėse) ir alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą atliekančių karo prievolininkų apgyvendinimo gyvenamosiose patalpose (kareivinėse) tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato profesinės karo tarnybos karių (toliau – kariai) laikino apgyvendinimo tarnybiniuose butuose ar gyvenamosiose patalpose (kareivinėse) (toliau – kareivinės) ir  alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą (toliau – AKAT) atliekančių karo prievolininkų apgyvendinimo kareivinėse trukmę ir tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-105, 2016-02-03, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02268

 

2. Šio aprašo nuostatos netaikomos tais atvejais, kai kariai kareivinėse apgyvendinami pratybų, mokymų metu ar kitais Karo tarnybos statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2008 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. V-163 „Dėl Karo tarnybos statuto patvirtinimo“, numatytais atvejais, kai kariams nustatoma kareivinių režimo tarnyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-769, 2016-08-19, paskelbta TAR 2016-08-19, i. k. 2016-22479

 

II SKYRIUS

KARIŲ LAIKINAS APGYVENDINIMAS TARNYBINIUOSE BUTUOSE

 

3. Kariai, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 63 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju pageidaujantys būti laikinai apgyvendinti tarnybiniame bute, pateikia prašymą (1 priedas) karinės įgulos, kuri administruoja kario tarnybos vietovėje esančius tarnybinius butus (toliau – įgula), vadui (viršininkui). Kad būtų užtikrintas prašyme pateiktų duomenų tikrumas, karys privalo prašymą pateikti vizuoti karinio vieneto, kuriame tarnauja, personalą administruojančiam padaliniui, kuris ne vėliau kaip per 1 darbo dieną patikrina, ar kario prašyme nurodyta informacija yra tiksli ir ar karys turi teisę būti laikinai apgyvendintas tarnybiniame bute. Nustačius, kad kario prašyme pateikta informacija yra neišsami ar prašymas užpildytas netinkamai, karinio vieneto, kuriame tarnauja prašymą pateikęs karys, personalą administruojantis padalinys (toliau – personalą administruojantis padalinys) nedelsdamas karį apie nustatytus trūkumus informuoja raštu, telefonu ar elektroniniu paštu. Kario prašymas laikinai apgyvendinti tarnybiniame bute nagrinėjamas jam pateikus visą būtiną informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-769, 2016-08-19, paskelbta TAR 2016-08-19, i. k. 2016-22479

 

4. Personalą administruojantis padalinys, išnagrinėjęs kario prašymą laikinai apgyvendinti tarnybiniame bute, teikia motyvuotą siūlymą įgulos vadui (viršininkui) dėl kario laikino apgyvendinimo tarnybiniame bute. Įgulos vadas (viršininkas), atsižvelgdamas į personalą administruojančio padalinio siūlymą ir įvertinęs įguloms priklausančiuosiuose tarnybiniuose butuose  užimtumą, priima sprendimą dėl kario laikino apgyvendinimo (neapgyvendinimo) tarnybiniame bute. Sprendimas karį laikinai apgyvendinti (neapgyvendinti) tarnybiniame bute įforminamas jį priėmusio įgulos vado (viršininko) įsakymu, kurio projektą parengia personalą administruojantis padalinys. Įsakyme laikinai apgyvendinti karį tarnybiniame bute nurodomas apgyvendinamo kario karinis laipsnis, vardas, pavardė, tarnybos vieta ir pareigos, apgyvendinimo vieta ir ne ilgesnis kaip 3 mėnesių terminas (datomis).

5. Sprendimas laikinai  apgyvendinti (neapgyvendinti) karį tarnybiniame bute priimamas ir karys apie šį sprendimą informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kario prašymo pateikimo dienos. Informacija apie laikiną kario apgyvendinimą tarnybiniame bute įrašoma į duomenų bazę (Riboto naudojimo informacinės sistemos personalo valdymo modulis, toliau – PerVis).

6. Personalą administruojančiam padaliniui gavus informacijos, kad karys, laikinai apgyvendintas tarnybiniame bute, neatitinka Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo nustatytų būtinųjų sąlygų, kurioms esant karys gali būti laikinai apgyvendintas tarnybiniame bute, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, priimamas įgulos vado (viršininko) sprendimas dėl reikalavimo išsikelti iš tarnybinio buto per nurodytą terminą. Apie priimtą sprendimą karys informuojamas raštu arba elektoriniu paštu.                                                         Sprendimas laikinai  apgyvendinti (neapgyvendinti) karį tarnybiniame bute priimamas ir karys apie šį sprendimą informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kario prašymo pateikimo dienos. Informacija apie laikiną kario apgyvendinimą tarnybiniame bute įrašoma į duomenų bazę (Riboto naudojimo informacinės sistemos personalo valdymo modulis, toliau – PerVis).

 

III SKYRIUS

TARNYBINIŲ BUTŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS, ATSISKAITYMAS UŽ  GYVENIMĄ TARNYBINIAME BUTE

 

 

7. Vadovaujantis įgulos vado (viršininko) įsakymu laikinai apgyvendinti karį tarnybiniame bute, tarnybinis butas perduodamas kariui, pasirašant Tarnybinio buto kariui  laikinai apgyvendinti perdavimo ir priėmimo aktą (toliau – perdavimo ir priėmimo aktas) (2 priedas), kurį pasirašo karys ir įgulos vadas (viršininkas) arba jo įgaliotas asmuo. Perdavimo ir priėmimo akte yra užfiksuojami karšto ir šalto vandens, dujų, šilumos energijos, elektros energijos skaitiklių rodmenys, taip pat tarnybinio buto ir jame esančių baldų, įrangos, technikos būklė.

8. Kario laikino apgyvendinimo tarnybiniame bute terminas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

9. Mokesčius už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šilumos energiją ir kitas komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendrojo naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas) sumoka krašto apsaugos sistemos institucija ar jos padalinys, administruojantis tarnybinį butą, pagal paslaugas teikiančių įmonių pateiktas sąskaitas. Kariai pagal krašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio, administruojančio tarnybinį butą, buhalterinę apskaitą tvarkančio padalinio pateiktas sąskaitas kompensuoja krašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio, administruojančio tarnybinį butą, išlaidas, patirtas sumokant šiame punkte nurodytus mokesčius už kariui suteiktą tarnybinį butą.

10. Krašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio, administruojančio tarnybinį butą, vado (viršininko) paskirtas atsakingas asmuo, sumokėjus aprašo 9 punkte nurodytus mokesčius už tarnybinį butą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apskaičiuoja kariui priklausančią kompensuoti sumokėtų mokesčių dalį už laikiną apgyvendinimą tarnybiniame bute ir tai įformina Laikino apgyvendinimo tarnybiniame bute išlaidų apskaičiavimo aktu (3 priedas), kurį pasirašo krašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio, administruojančio tarnybinį butą, vado (viršininko) paskirtas atsakingas asmuo. Pasirašytas Laikino apgyvendinimo tarnybiniame bute išlaidų apskaičiavimo aktas pateikiamas krašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio, administruojančio tarnybinį butą, buhalterinę apskaitą tvarkančiam padaliniui, kuris ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išrašo sąskaitą faktūrą. Vienas sąskaitos faktūros egzempliorius įteikiamas kariui, kitas lieka buhalterinę apskaitą tvarkančiam padaliniui. Karys sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą į nurodytą sąskaitą privalo pervesti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

11. Likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki kario laikino apgyvendinimo tarnybiniame bute termino pabaigos, įgulos vado (viršininko) įgaliotas asmuo raštu arba elektroniniu paštu informuoja karį apie būtinybę išsikelti iš tarnybinio buto pasibaigus nustatytam terminui ir suderina tarnybinio buto perdavimo ir priėmimo datą ir laiką.

12. Karys privalo išsikelti iš tarnybinio buto ne vėliau kaip paskutinę įgulos vado (viršininko) įsakyme nustatytą laikino apgyvendinimo tarnybiniame bute dieną. Jei ši diena sutampa su nedarbo diena – pirmąją po jos einančią darbo dieną.

13. Jei dėl objektyvių priežasčių (yra išsiųstas į komandiruotę, išvykęs į pratybas ir kt.) karys negali perduoti tarnybinio buto nustatytu laiku, jis privalo iš anksto raštu arba elektroniniu paštu apie tai informuoti įgulos vadą (viršininką) arba jo įgaliotą asmenį ir perduoti tarnybinį butą iš karto aplinkybėms išnykus.

14. Karys privalo išsikelti kartu su asmenimis, gyvenančiais su juo, pasiimti savo asmeninius daiktus, palikti tarnybinį butą švarų ir tvarkingą.

15. Tarnybinis butas perduodamas įgulai pasirašant perdavimo ir priėmimo aktą. Aktą pasirašo karys ir įgulos vadas (viršininkas) arba jo įgaliotas asmuo. Tarnybinio buto perdavimo ir priėmimo akte užfiksuojami karšto ir šalto vandens, dujų, šilumos, elektros skaitiklių rodmenys, taip pat tarnybinio buto ir jame esančių baldų, įrangos, technikos būklė.

16. Jeigu laikinai apgyvendintas karys neatlaisvina tarnybinio buto nurodytu laiku, įgulos vadas (viršininkas) sudaro ne mažesnę kaip 3 asmenų komisiją, kuri organizuoja laikinai apgyvendinto kario asmeninių daiktų ir jų priklausinių iškraustymą:

16.1. komisija informuoja laikinai apgyvendintą karį (nurodo datą ir laiką), kada planuojama iš tarnybinio buto iškraustyti jo daiktus ir jų priklausinius;

16.2. jei komisijos nurodytu laiku laikinai apgyvendinto kario tarnybiniame bute nėra, komisija dviem egzemplioriais aprašo tarnybiniame bute esančius laikinai apgyvendinto kario asmeninius daiktus ir jų priklausinius, supakuoja juos, o pakuotę užantspauduoja savo antspaudais taip, kad jų nepažeidus nebūtų galima pakuotės atidaryti;

16.3. komisija supakuotus kario asmeninius daiktus ir jų priklausinius kartu su vienu daiktų ir jų priklausinių aprašo egzemplioriumi perduoda įgulos vado (viršininko) nurodytam asmeniui ir informuoja laikinai apgyvendintą karį, kur gali atsiimti savo asmeninius daiktus ir jų priklausinius;

16.4. komisija dviem egzemplioriais įformina perdavimo ir priėmimo aktą, kuriuo konstatuojama tarnybinio buto ir jame esančių baldų, įrangos, technikos būklė ir užfiksuojami karšto ir šalto vandens, dujų, šilumos, elektros ir kitų skaitiklių rodmenys, ir vieną perdavimo ir priėmimo akto egzempliorių perduoda kariui. Kitas perdavimo ir priėmimo akto egzempliorius, taip pat laikinai apgyvendinto kario asmeninių daiktų ir jų priklausinių aprašo antrasis egzempliorius saugomi įgulos vadui (viršininkui) pavaldžiame padalinyje, atsakingame už dokumentų administravimą.

17. Tais atvejais, kai tarnybinio buto perdavimo įgulai metu kyla įtarimų dėl galbūt padarytos materialinės žalos, visi su materialine atsakomybe susiję atvejai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos karių materialinės atsakomybės įstatymu.

 

IV SKYRIUS

KARIŲ LAIKINO APGYVENDINIMO KAREIVINĖSE TRUKMĖ IR  TVARKA

 

18. Karys, pageidaujantis apsigyventi kareivinėse ar pratęsti jose gyvenimo terminą ir pagal Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 63 straipsnio 5 dalį turintis teisę būti laikinai apgyvendintas kareivinėse, krašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio, kuris eksploatuoja kareivines (toliau – karinis vienetas, eksploatuojantis kareivines), vadui (viršininkui) pateikia prašymą (4 priedas).

19. Sprendimą laikinai apgyvendinti karį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kario prašymo gavimo dienos priima karinio vieneto, eksploatuojančio kareivines, vadas (viršininkas), atsižvelgdamas į kario prašymą, kareivinių užimtumą, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 63 straipsnio 5 dalyje nurodytų kario laikino apgyvendinimo kareivinėse reikalavimų atitikimą.

20. Karys laikinai apgyvendinamas kareivinėse sprendime nurodytą laiką (nuo nurodyto termino pradžios iki pabaigos) arba iki bus atšauktas sprendimas karį laikinai apgyvendinti.

21. Sprendimas laikinai apgyvendinti karį, taip pat šio sprendimo panaikinimas ar keitimas įforminami šiuos sprendimus priėmusio vado (viršininko) įsakymais. Įsakyme dėl sprendimo laikinai apgyvendinti karį nurodomas laikinai apgyvendinamo kario laipsnis, vardas, pavardė, pareigos, laikino apgyvendinimo vieta ir terminas. Įsakyme dėl sprendimo laikinai apgyvendinti karį panaikinimo nurodomas naikinamas sprendimas laikinai apgyvendinti karį, to priežastys ir kario (nurodomas  laipsnis, vardas, pavardė ir pareigos) išsikėlimo iš kareivinių terminas.

22. Karys, laikinai apgyvendintas kareivinėse, privalo:

22.1. laikytis padalinių, į kurių buhalterinės apskaitos registrus įtrauktos kareivinės (toliau – karinis vienetas, administruojantis kareivines), vadų (viršininkų) nustatytų karių gyvenimo kareivinėse taisyklių;

22.2. karinio vieneto, eksploatuojančio kareivines, vado (viršininko) nurodymu šiame apraše nustatytais atvejais atlaisvinti kareivines nurodytu laiku, t. y. išsikelti su visais asmeniniais daiktais ir jų priklausiniais;

22.3. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, raštu informuoti karinio vieneto, eksploatuojančio kareivines, vadą (viršininką) apie teisės aktuose nustatytas aplinkybes, dėl kurių jis praranda teisę laikinai gyventi kareivinėse;

22.4. ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas raštu informuoti karinio vieneto, eksploatuojančio kareivines, vadą (viršininką) apie pageidavimą išsikraustyti iš kareivinių;

22.5. šio aprašo 33 punkte nustatyta tvarka ir terminais atsiskaityti už gyvenimą kareivinėse. 

23. Karinio vieneto, eksploatuojančio kareivines, vadas (viršininkas) privalo:

23.1. užtikrinti, kad laikinai apgyvendintas karys būtų pasirašytinai supažindintas su aprašu ir su karių gyvenimo kareivinėse taisyklėmis;

23.2. panaikinti sprendimą laikinai apgyvendinti karį ir nurodyti kariui atlaisvinti kareivines, kai:

23.2.1. gauna aprašo 22.4 papunktyje nurodytą informaciją (nurodoma kario pageidaujama kareivinių atlaisvinimo data); 

23.2.2. paaiškėja aplinkybės, dėl kurių laikinai apgyvendintas karys neturi teisės būti laikinai apgyvendintas kareivinėse (nurodoma atlaisvinti kareivines per 1 darbo dieną);

23.2.3.  laikinai apgyvendintas karys išleidžiamas į atsargą (nurodoma atlaisvinti kareivines ne vėliau kaip paskutinę tarnybos dieną);

23.2.4. laikinai apgyvendintas karys vėluoja atsiskaityti už laikiną gyvenimą kareivinėse ilgiau kaip 30 dienų po sąskaitos faktūros gavimo (nurodoma atlaisvinti kareivines ne vėliau kaip per 3 darbo dienas);

23.2.5. kai karys pažeidžia taisykles, nurodytas aprašo 22.1 papunktyje (nurodoma atlaisvinti kareivines per 1 darbo dieną);

23.2.6. numatoma kareivines remontuoti, rekonstruoti ar atlikti kitus darbus, kuriuos atliekant laikinai apgyvendintas karys negalėtų jose gyventi, taip pat kai keičiama statinio paskirtis (nurodoma atlaisvinti kareivines ne vėliau kaip paskutinę dieną iki šiame papunktyje numatytų aplinkybių pradžios);

23.2.7. kitais šiame punkte nenurodytais atvejais, kai dėl tarnybos interesų nėra galimybių leisti kariui laikinai gyventi kareivinėse;

23.3. užtikrinti, kad prašymus pateikusiems kariams būtų teikiama informacija, supažindinant juos raštu su priimtais sprendimais laikinai apgyvendinti   (jeigu neleidžiama laikinai apsigyventi, nurodomos tokio sprendimo priežastys), taip pat kad laikinai apgyvendintiems kariams būtų teikiama informacija apie apgyvendinimo trukmės pasikeitimą, sprendimo laikinai apgyvendinti karį panaikinimą (nurodant tokio sprendimo priežastis), kareivinių atlaisvinimo datą ir sąlygas, atsiskaitymo už gyvenimo kareivinėse tvarką;

23.4. užtikrinti, kad krašto apsaugos sistemos institucijoms ar jų padaliniams, administruojantiems kareivines, taip pat buhalterinę apskaitą tvarkantiems padaliniams gyvenimo kareivinėse taisyklėse nustatyta tvarka būtų pateikta informacija apie kario apsigyvenimą kareivinėse ir išsikėlimą iš jų ir informacija apie laikinai apsigyvenusio kario padarytą žalą kareivinėms (jei buvo padaryta).

24. Karinio vieneto, eksploatuojančio kareivines, vadas (viršininkas) turi teisę nurodyti laikinai apgyvendintam kariui atlaisvinti kareivines ir nustatyti išsikėlimo iš kareivinių datą ir terminą, kai kareivinės yra laikinai reikalingos į pratybas, mokymus ar vykdyti užduočių atvykusiems kariams, kuriems nustatoma kareivinių režimo tarnyba, apgyvendinti ir nėra laisvų kareivinių patalpų, į kurias karys gali būti laikinai perkeltas.

25. Apie nurodymą atlaisvinti kareivines aprašo 23.2.6, 23.2.7 papunkčiuose ir 24 punkte nustatytais atvejais karys privalo būti įspėjamas ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki numatomos kareivinių atlaisvinimo dienos.

26. Jeigu laikinai apgyvendintas karys neatlaisvina kareivinių nurodytu laiku, karinio vieneto, eksploatuojančio kareivines, vadas (viršininkas) sudaro ne mažesnę kaip 3 asmenų komisiją, kuri organizuoja laikinai apgyvendinto kario asmeninių daiktų ir jų priklausinių iškraustymą:

26.1. komisija informuoja laikinai apgyvendintą karį (nurodo datą ir laiką), kada planuojama iš kareivinių iškraustyti jo daiktus ir jų priklausinius;

26.2. jei komisijos nurodytu laiku laikinai apgyvendinto kario kareivinėse nėra, komisija dviem egzemplioriais aprašo kareivinėse esančius laikinai apgyvendinto kario asmeninius daiktus ir jų priklausinius, supakuoja juos, o pakuotę užantspauduoja savo antspaudais taip, kad jų nepažeidus nebūtų galima pakuotės atidaryti;

26.3. komisija supakuotus kario asmeninius daiktus ir jų priklausinius kartu su vienu daiktų ir jų priklausinių aprašo egzemplioriumi perduoda karinio vieneto, eksploatuojančio kareivines, vadovo nurodytam asmeniui ir informuoja laikinai apgyvendintą karį, kur gali atsiimti savo asmeninius daiktus ir jų priklausinius. Kitas laikinai apgyvendinto kario asmeninių daiktų ir jų priklausinių aprašo egzempliorius saugomas kariniame vienete, eksploatuojančiame kareivines.

 

 

V SKYRIUS

KARIŲ ATSISKAITYMO UŽ LAIKINĄ APGYVENDINIMĄ KAREIVINĖSE TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-105, 2016-02-03, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02268

 

27. Karinio vieneto, administruojančio kareivines, vadas (viršininkas) tvirtina kiekvieno žiemos ir vasaros periodo vienos miegamosios vietos kareivinėse vienos dienos kainą ir jos sudedamąsias dalis (kompensuojamas sumas už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, šilumos energiją ir šiukšlių išvežimą), apskaičiuotas pagal aprašo 28 punkte nustatytą formulę ar perskaičiuotas pagal aprašo 31 punktą.

28. Vienos miegamosios vietos kareivinėse vienos dienos kaina (G (gvi) 1 – žiemos periodu ir  G (gvi) 2 – vasaros periodu) nustatoma pagal formulę:

G (gvi) 1 = ((I 1 / P s) x M s ) / L kd 

ir

G (gvi)  2 = ((I 2 / P s) x M s ) / L kd, kur:

I 1 – viso pastato, kuriame įrengtos kareivinės, išlaikymo praėjusių metų žiemos periodo, patvirtinto karinio vieneto, administruojančio kareivines, vado (viršininko) įsakymu, mėnesiais išlaidų (elektros energijai, vandeniui (karštam ir šaltam), šilumos energijai, šiukšlėms išvežti) suma;

I 2  viso pastato išlaikymo praėjusių metų vasaros periodo, patvirtinto karinio vieneto, administruojančio kareivines, vado (viršininko) įsakymu, mėnesiais išlaidų (elektros energijai, vandeniui (karštam ir šaltam), šiukšlėms išvežti) suma;

P – bendras viso pastato plotas (m2);

M s –  kareivinių vienos miegamosios vietos plotas (m2), nustatytas Lietuvos higienos  normoje HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“, patvirtintoje  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-568 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“;

L kd –  praėjusio laikotarpio (žiemos arba vasaros periodo) kalendorinių dienų skaičius.

29. Kariai, gyvendami kareivinėse, kompensuoja karinio vieneto, eksploatuojančio kareivines, sumokėtus mokesčius už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, šilumos energiją ir šiukšlių išvežimą (mokestis apskaičiuojamas pagal aprašo 28 punkte nustatytą formulę).

30. Kario laikino apgyvendinimo kareivinėse kaina (K apgyv. išl.) nustatoma pagal formulę:

K apgyv. išl. = G (gvi)1 arba G (gvi) 2 x D sk, kur:

D sk. – kario apgyvendinimo einamojo mėnesio kalendorinių dienų skaičius (pagal karinio vieneto, eksploatuojančio kareivines, vado (viršininko) įsakyme nurodytą trukmę).

31. Vienos miegamosios vietos kareivinėse vienos dienos kaina turi būti perskaičiuojama, jeigu einamaisiais metais daugiau kaip 20 procentų keitėsi (didėjo arba mažėjo) vienos iš išlaidų rūšių, nurodytų aprašo 28 punkte, kaina, tačiau ne daugiau kaip du kartus per metus. Perskaičiuojant taikoma aprašo 28 punkte nurodyta formulė, kurioje kintamųjų I1, I2 vertė apskaičiuojama faktinį atitinkamo praėjusių metų žiemos ar vasaros periodo mėnesiais suvartotos energijos rūšies ar gautų paslaugų (elektros energijos, karšto ar šalto vandens, šilumos energijos, šiukšlių išvežimo), kurių kaina keitėsi daugiau kaip 20 procentų, kiekį padauginus iš naujo jos įkainio, tenkančio vienam atitinkamos energijos rūšies ar gautų paslaugų vienetui,  ir pridėjus  kitų faktinių atitinkamo praėjusių metų žiemos ar vasaros periodo mėnesiais suvartotos energijos rūšių ar gautų paslaugų išlaidų sumą. 

32. Karinio vieneto, eksploatuojančio kareivines, kareivinių eksploatavimo funkcijas vykdantys asmenys pagal aprašo 30 punkte nustatytą tvarką apskaičiuoja kario laikino apgyvendinimo kareivinėse išlaidas, jas įformina Laikino apgyvendinimo kareivinėse išlaidų apskaičiavimo aktu (5 priedas), kurį pasirašo išlaidas apskaičiavęs asmuo. Pasirašytas Laikino apgyvendinimo kareivinėse išlaidų apskaičiavimo aktas pateikiamas buhalterinę apskaitą tvarkančiam padaliniui, kuris kariui išrašo sąskaitą faktūrą. Vienas sąskaitos faktūros egzempliorius įteikiamas kariui, kitas lieka buhalterinę apskaitą tvarkančiam padaliniui.

33. Praėjusio mėnesio sąskaita faktūra kariams pateikiama iki einamojo mėnesio 2 dienos. Jei kariai einamąjį mėnesį atlaisvina kareivines, sąskaita faktūra jiems pateikiama  jų  išsikėlimo iš kareivinių dieną. Kariai sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą į nurodytą sąskaitą privalo pervesti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

 

VI SKYRIUS

AKAT ATLIEKANČIŲ KARO PRIEVOLININKŲ APGYVENDINIMO KAREIVINĖSE TVARKA

 

34. AKAT atliekantis karo prievolininkas, pageidaujantis apsigyventi kareivinėse ir pagal Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 16 straipsnio 5 dalį turintis teisę į aprūpinimą bendra gyvenamąja patalpa, pateikia prašymą (6 priedas) tos savivaldybės, kurios teritorijoje yra jo darbo vieta, ar gretimos savivaldybės teritorijoje esančio karinio vieneto, eksploatuojančio kareivines, vadui (viršininkui).

35. Karinio vieneto, eksploatuojančio kareivines, vadas (viršininkas), atsižvelgdamas į AKAT atliekančio karo prievolininko prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos įvertina, ar AKAT atliekantis karo prievolininkas pagal Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 16 straipsnio 5 dalį turi teisę į aprūpinimą bendra gyvenamąja patalpa, ar tinkamai pateiktas prašymas (pateiktas tos savivaldybės, kurios teritorijoje yra AKAT atliekančio karo prievoliniko darbo vieta, ar gretimos savivaldybės teritorijoje esančio karinio vieneto, eksploatuojančio kareivines, vadui), ir priima vieną iš sprendimų:

35.1. apgyvendinti AKAT atliekantį karo prievolininką kareivinėse (toliau – sprendimas apgyvendinti);

35.2. neapgyvendinti AKAT atliekančio karo prievolininko kareivinėse (toliau – sprendimas neapgyvendinti).

36. Sprendime apgyvendinti, įformintame jį priėmusio vado (viršininko) įsakymu, nurodomas apgyvendinamo AKAT atliekančio karo prievolininko vardas, pavardė, pareigos, apgyvendinimo vieta ir trukmė, neviršijanti karo prievolininko atliekamos AKAT trukmės.

37. Sprendime neapgyvendinti, įformintame jį priėmusio vado (viršininko) įsakymu, nurodomas AKAT atliekančio karo prievolininko vardas, pavardė, pareigos ir sprendimo neapgyvendinti priežastys.

38. Sprendimas apgyvendinti naikinamas, kai AKAT atliekantis karo prievolininkas paleidžiamas iš AKAT, esant Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 2–4 punktuose nustatytoms aplinkybėms, taip pat esant aprašo 23.2.1 ir 23.2.2 papunkčiuose nustatytoms aplinkybėms. Šis sprendimas įforminamas sprendimą apgyvendinti priėmusio vado (viršininko) įsakymu, kuriame nurodomas naikinamas sprendimas, šio sprendimo naikinimo priežastys ir AKAT atliekančio karo prievolininko išsikėlimo iš kareivinių terminas.

39. Apie aprašo 35 ar 38 punkte nurodytą sprendimą AKAT atliekantį karo prievolininką karinio vieneto, eksploatuojančio kareivines, vadas (viršininkas) raštu informuoja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

40. AKAT atliekantis karo prievolininkas, apgyvendintas kareivinėse, privalo laikytis aprašo 22.1–22.4 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

41. Karinio vieneto, eksploatuojančio kareivines, vadas (viršininkas) privalo laikytis aprašo 23.1, 23.2.1, 23.2.2 ir 23.4 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

42. Jeigu kareivinėse apgyvendintas AKAT atliekantis asmuo neatlaisvina kareivinių nurodytu laiku, karinio vieneto, eksploatuojančio kareivines, vadas (viršininkas) organizuoja AKAT atliekančio asmens asmeninių daiktų ir jų priklausinių iškraustymą aprašo 26 punkte nustatyta tvarka.

Papildyta skyriumi:

Nr. V-105, 2016-02-03, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02268

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. V-105, 2016-02-03, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02268

 

43. Kariams suteikta teisė laikinai apsigyventi kareivinėse nesuteikia teisės laikinai jose kartu gyventi karių šeimos nariams ar kitiems asmenims.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-105, 2016-02-03, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02268

 

44. Karių ginčai dėl apraše nurodytų sprendimų nagrinėjami Lietuvos Respublikos kariuomenės drausmės statuto nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-105, 2016-02-03, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02268

 

45. Kariams, pažeidusiems šio tvarkos aprašo reikalavimus, taikoma drausminė atsakomybė Lietuvos Respublikos kariuomenės drausmės statuto nustatytais pagrindais ir tvarka. 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-105, 2016-02-03, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02268

 

46. AKAT atliekančių karo prievolininkų ginčai dėl apraše nurodytų sprendimų nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. V-105, 2016-02-03, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02268

 

____________________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-665, 2014-07-25, paskelbta TAR 2014-08-20, i. k. 2014-11117

 


 

Profesinės karo tarnybos karių laikino

apgyvendinimo tarnybiniuose butuose ar

gyvenamosiose patalpose (kareivinėse)

ir alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą

atliekančių karo prievolininkų

apgyvendinimo gyvenamosiose patalpose

(kareivinėse) tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo laikinai apgyvendinti tarnybiniame bute formos pavyzdys)

 

_________________________________________________________

(karinis laipsnis, vardas ir pavardė)

 

_______________________________________________________________________________

(pareigos, krašto apsaugos sistemos  institucijos ar jos padalinio pavadinimas)

 

______________________________________________________________   

(kario gyvenamosios vietos adresas)

 

______________________________________________________________________________

(kario telefono numeris, elektroninis paštas)

 

______________________________________________________________

(nurodoma, kam teikiamas prašymas (vadovaujančiam vadui (viršininkui))

 

 

PRAŠYMAS

LAIKINAI APGYVENDINTI TARNYBINIAME BUTE

 

______________

(data)

 

_______________

(vieta)

 

 

Prašau leisti apsigyventi tarnybiniame bute man ir kartu su manimi _______asmeniui (-ims) nuo 20    m.                             ________d. iki 20    m._______________d. – ______ kalendorinių (-es) dienų (-as).                                                                                                                                                                             .                                                                                                        (nurodyti dienų skaičių)

 

Pažymėti Q:

 

€          Informuoju, kad aš, taip pat mano šeimos nariai* šioje mano tarnybos vietovėje nuosavybės teise priklausančios techninius ir higienos reikalavimus atitinkančios gyvenamosios patalpos ar jos dalies neturime / turime gyvenamąją patalpą arba jos dalį.

(nereikalingą žodį (teiginį) išbraukti)

 

€          Patvirtinu, kad esu susipažinęs su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro patvirtintu Profesinės karo tarnybos karių laikino apgyvendinimo tarnybiniuose butuose ar gyvenamosiose patalpose (kareivinėse) tvarkos aprašu.

 

€          Įsipareigoju apmokėti naudojimosi tarnybiniu butu išlaidas pagal man pateiktą sąskaitą faktūrą.

 

€          Įsipareigoju atlaisvinti tarnybinį butą iki 20      m.                            ____________d.

 

Papildoma informacija ir kitos aplinkybės, galinčios turėti įtakos priimant sprendimą leisti kariui apsigyventi tarnybiniame bute:

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Patvirtinu, kad šiame prašyme pateikti duomenys ir informacija yra teisingi

________________________________________________________________________________

(kario vardas ir pavardė, parašas)

 

 

Pildo personalo skyriaus darbuotojas:

 

Pateikta informacija atitinka PerVIS esančius duomenis  / neatitinka PerVIS esančių duomenų

(nereikalingą žodį (teiginį) išbraukti)                                                          

 

 

___________________________________________________________________________________________________

(parašas)                                                                              (karinis laipsnis, vardas ir pavardė,)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Šeimos nariais laikomi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 61 straipsnio 3 dalyje pateikta šeimos narių santrumpa apibrėžti asmenys.                                                                   

Priedo pakeitimai:

Nr. V-665, 2014-07-25, paskelbta TAR 2014-08-20, i. k. 2014-11117

Nr. V-105, 2016-02-03, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02268

Nr. V-769, 2016-08-19, paskelbta TAR 2016-08-19, i. k. 2016-22479

 


 

Profesinės karo tarnybos karių laikino

apgyvendinimo tarnybiniuose butuose ar

gyvenamosiose patalpose (kareivinėse)

ir alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą

atliekančių karo prievolininkų

apgyvendinimo gyvenamosiose patalpose

(kareivinėse) tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Tarnybinio buto kariui laikinai apgyvendinti perdavimo ir priėmimo akto pavyzdys)

 

TARNYBINIO BUTO

KARIUI LAIKINAI APGYVENDINTI PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

 

____________ Nr._______

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamasis įgulos vado (viršininko) 20 ___ m. _________ d. įsakymu Nr. ____, tarnybinio buto valdytojas___________________________________________________________

(perduodančios tarnybinį butą įgulos pavadinimas)

 

pagal Profesinės karo tarnybos karių laikino apgyvendinimo tarnybiniuose butuose ar gyvenamosiose patalpose (kareivinėse) tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro  2014 m.          d. įsakymu Nr. V-    „Dėl  Profesinės karo tarnybos karių laikino apgyvendinimo tarnybiniuose butuose ar gyvenamosiose patalpose (kareivinėse) tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir __________________________________________________________________,

(jei pasirašo įgaliotas asmuo, nurodomas dokumento pavadinimas, numeris, data)

atstovaujamas _____________________________________________________________________ ,

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė, asmens kodas)

perduoda (priima)*, o karys ____________________________________________________________ ,

(kario, priimančio tarnybinį butą, pareigos, vardas ir pavardė, asmens kodas)

priima (perduoda)* naudoti valstybei nuosavybės teise priklausantį, Lietuvos kariuomenės patikėjimo teise valdomą tarnybinį butą:____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

(perduodamo tarnybinio buto inventoriaus numeris, įsigijimo ir likutinė vertė; adresas, unikalus numeris, tarnybinio buto plotas)

Perduodamo tarnybinio buto būklė perdavimo metu ______________________________________ .

(nurodyti ir turto trūkumus, jeigu jų rasta)

Perduodamame tarnybiniame bute esančių skaitiklių rodmenys:

Paslaugų, energijos ir kt. mokesčiai

Skaitiklio indentifikaciniai duomenys

Skaitiklio rodmenys, skaitiklio rodmenų matas

 

 

 

 

Kartu su tarnybiniu butu perduodami baldai ir įranga:

Daikto pavadinimas

Būklė

Pastabos

 

 

 

Šis aktas surašytas 2 egzemplioriais, po vieną tarnybinio buto valdytojui ir kariui.

 

Perdavė

Tarnybinio buto valdytojas (karys)*                         (Parašas)                                                           (Vardas ir pavardė)

 

 

Priėmė

Karys (tarnybinio buto valdytojas)*                          (Parašas)                                                           (Vardas ir pavardė)

 

* Pasirenkami žodžiai atitinkamai atliekamam veiksmui.

Priedo pakeitimai:

Nr. V-665, 2014-07-25, paskelbta TAR 2014-08-20, i. k. 2014-11117

Nr. V-105, 2016-02-03, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02268

 


 

Profesinės karo tarnybos karių laikino

apgyvendinimo tarnybiniuose butuose ar

gyvenamosiose patalpose (kareivinėse)

ir alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą

atliekančių karo prievolininkų

apgyvendinimo gyvenamosiose patalpose

(kareivinėse) tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Laikino apgyvendinimo tarnybiniame bute išlaidų apskaičiavimo akto pavyzdys)

 

LAIKINO APGYVENDINIMO TARNYBINIAME BUTE IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO AKTAS

 

(data)

 

(karinio vieneto pavadinimas, adresas)

 

 

(laikinai apgyvendinto kario karinis laipsnis, vardas, pavardė, pareigos)

 

Nuo 20        m.                             d.   iki   20        m.                                  d.                     

(laikino apgyvendinimo laikotarpis (pagal įsakymą))

 

 

 

(laikino apgyvendinimo kalendorinių dienų skaičius (pagal įsakymą))

 

 

 

(apskaičiuotų išlaidų dėl laikino apgyvendinimo kareivinėse suma (žodžiais))

 

 

Komunalinės paslaugos

 

 

Skaitiklių rodmenys

 

Kario mokami mokesčiai * (Lt)

Periodo pradžioje

Periodo pabaigoje

Skirtumas

Mokėtina suma

Šaltas vanduo

 

 

 

 

 

Karštas vanduo

 

 

 

 

 

Elektros energija

 

 

 

 

 

Dujos

 

 

 

 

 

Šilumos energija

 

 

 

 

 

Šiukšlių išvežimas

 

 

 

 

 

Liftas

 

 

 

 

 

Bendrojo naudojimo patalpų ir teritorijos valymas

 

 

 

 

 

Kitos komunalinės paslaugos

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

*Kai nėra skaitiklių, apskaitančių sunaudotą energiją, teiktas komunalines paslaugas ir kt., apskaičiuojama kario apgyvendinimo kalendorinių dienų (pagal įsakymą) skaičių padauginus iš komunalinių paslaugų vienos dienos kainos skaičiuojamąjį periodą.

 

 

(išlaidas apskaičiavo (karinis laipsnis, vardas ir pavardė ))

 

 

 

(išlaidų skaičiavimą patikrino buhalterinę apskaitą tvarkyti paskirtas specialistas (karinis laipsnis, vardas ir pavardė))

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

(su išlaidų skaičiavimu laikinai apgyvendintas karys susipažino (karinis laipsnis, vardas ir pavardė))

Papildyta priedu:

Nr. V-665, 2014-07-25, paskelbta TAR 2014-08-20, i. k. 2014-11117

Priedo pakeitimai:

Nr. V-105, 2016-02-03, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02268

 

 


 

Profesinės karo tarnybos karių laikino

apgyvendinimo tarnybiniuose butuose ar

gyvenamosiose patalpose (kareivinėse)

ir alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą

atliekančių karo prievolininkų

apgyvendinimo gyvenamosiose patalpose

(kareivinėse) tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Prašymo laikinai suteikti gyvenamąją patalpą kareivinėse formos pavyzdys)

 

________________________________________________

(karinis laipsnis, vardas ir pavardė)

 

_________________________________________________________________

(pareigos, krašto apsaugos sistemos  institucija ir jos padalinys)

 

_____________________________________________________  

(kario gyvenamosios vietos adresas)

 

__________________________________________________________________

(kario telefono numeris, elektroninis paštas)

 

______________________________________________________

(nurodomas karinio vieneto, eksploatuojančio kareivines, vadovas)

 

 

PRAŠYMAS

LAIKINAI SUTEIKTI GYVENAMĄJĄ PATALPĄ KAREIVINĖSE

 

_______________________

(data)

___________________________

(vieta)

 

 

Prašau leisti apsigyventi kareivinėse esančiame adresu _____________________, nuo 20___ m.          _______      d. iki 20          m.                                 d., – ________________ kalendorinių (-es) dienų (-as).                                                                                                                                                                                                                              

(nurodyti dienų skaičių)

 

Pažymėti Q:

€          Informuoju, kad aš, taip pat mano šeimos nariai* šioje mano tarnybos vietovėje nuosavybės teise priklausančios techninius ir higienos reikalavimus atitinkančios gyvenamosios patalpos ar jos dalies neturime / turime gyvenamąją patalpą arba jos dalį.

(nereikalingą žodį (teiginį) išbraukti)

 

€          Patvirtinu, kad esu susipažinęs su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos  ministro patvirtintu Profesinės karo tarnybos karių laikino apgyvendinimo tarnybiniuose butuose ar gyvenamosiose patalpose (kareivinėse) tvarkos aprašu ir karių gyvenimo kareivinėse taisyklėmis, taip pat 20__-__-   _   įsakymu Nr.________   patvirtinta vienos miegamosios  vietos kareivinėse vienos dienos kaina.

 

€          Įsipareigoju apmokėti naudojimosi gyvenamąja patalpa kareivinėse išlaidas pagal man pateiktą sąskaitą faktūrą.

 

 

Papildoma informacija ir kitos aplinkybės, galinčios turėti įtakos priimant sprendimą leisti kariui apsigyventi kareivinėse:

_________________________________________              ____________________________________________________________________________                       

 

 

Patvirtinu, kad šiame prašyme pateikti duomenys ir informacija yra teisingi                                                                           

 

______________________________________________________________________________________________________________

(kario vardas ir pavardė)

 

 

 

Pildo personalo skyriaus darbuotojas:

 

Pateikta informacija atitinka PerVIS esančius duomenis  / neatitinka PerVIS esančių duomenų. 

(nereikalingą žodį (teiginį) išbraukti)                                               

 

______________________________________________________________________________________________

(parašas)                                                                                          (karinis laipsnis, vardas ir pavardė)                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Šeimos nariais laikomi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 61 straipsnio 3 dalyje pateikta šeimos narių santrumpa apibrėžti asmenys.

 

Papildyta priedu:

Nr. V-665, 2014-07-25, paskelbta TAR 2014-08-20, i. k. 2014-11117

Priedo pakeitimai:

Nr. V-105, 2016-02-03, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02268

Nr. V-769, 2016-08-19, paskelbta TAR 2016-08-19, i. k. 2016-22479

 


Profesinės karo tarnybos karių laikino

apgyvendinimo tarnybiniuose butuose ar

gyvenamosiose patalpose (kareivinėse)

ir alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą

atliekančių karo prievolininkų

apgyvendinimo gyvenamosiose patalpose

(kareivinėse) tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Laikino apgyvendinimo kareivinėse išlaidų apskaičiavimo akto pavyzdys)

 

LAIKINO APGYVENDINIMO KAREIVINĖSE IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO AKTAS

 

 

(data)

 

(karinio vieneto pavadinimas, adresas)

 

 

(laikinai apgyvendinto kario karinis laipsnis, vardas, pavardė, pareigos)

 

Nuo 20        m.                            d.   iki   20        m.                                   d.                    

(laikino apgyvendinimo laikotarpis (pagal įsakymą))

 

 

 

(laikino apgyvendinimo kalendorinių dienų skaičius (pagal įsakymą))

 

 

 

(apskaičiuotų išlaidų dėl laikino apgyvendinimo kareivinėse suma (žodžiais))

 

 

Komunalinės paslaugos

Patvirtintos vienos miegamosios vietos kareivinėse vienos dienos kainos sudedamosios dalys skaičiuojamąjį periodą (Lt)

Kario laikino apgyvendinimo kareivinėse trukmė skaičiuojamąjį periodą

(dienų skaičius)

Kario kompensuojamos apgyvendinimo išlaidos* (Lt)

Žiemos periodas

Vasaros periodas

Žiemos periodas

Vasaros periodas

Elektros energija

 

 

 

 

 

Karštas vanduo

 

 

 

 

 

Šaltas vanduo

 

 

 

 

 

Šilumos energija

 

 

 

 

 

Šiukšlių išvežimas

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

*Apskaičiuojama kario apgyvendinimo kalendorinių dienų (pagal įsakymą) skaičių padauginus iš komunalinių paslaugų vienos dienos kainos skaičiuojamąjį periodą.

 

 

(išlaidas apskaičiavo (karinis laipsnis, vardas ir pavardė))

 

 

 

(išlaidų skaičiavimą patikrino buhalterinę apskaitą tvarkyti paskirtas specialistas (karinis laipsnis, vardas ir pavardė))

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

(su išlaidų skaičiavimu laikinai apgyvendintas karys susipažino (karinis laipsnis, vardas ir  pavardė))

 

Papildyta priedu:

Nr. V-665, 2014-07-25, paskelbta TAR 2014-08-20, i. k. 2014-11117

Priedo pakeitimai:

Nr. V-105, 2016-02-03, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02268

 

 


 

Profesinės karo tarnybos karių laikino

apgyvendinimo tarnybiniuose butuose ar

gyvenamosiose patalpose

(kareivinėse) ir alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą atliekančių karo prievolininkų apgyvendinimo gyvenamosiose patalpose (kareivinėse) tvarkos aprašo

6 priedas

 

_______________________________________

(vardas ir pavardė)

 

_____________________________________________________

(pareigos, institucija ir jos padalinys)

 

___________________________________________  

(asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)

 

 

_____________________________________________________

(telefono numeris, elektroninis paštas)

 

___________________________________

(karinio vieneto, eksploatuojančio

kareivines, vado karinis l., vardas  ir pavardė)

 

(Prašymo suteikti gyvenamąją patalpą kareivinėse pavyzdys)

 

PRAŠYMAS

SUTEIKTI GYVENAMĄJĄ PATALPĄ  KAREIVINĖSE

 

_______________________

(data)

___________________________

(vieta)

 

Prašau leisti apsigyventi kareivinėse, esančiose adresu _____________________, nuo 20___ m.   ____              d. iki 20           m.                            d.

 

 

Pažymėti Q:

 

ð Patvirtinu, kad mano nuolatinė gyvenamoji vieta yra kitos nei alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atlikimo vieta savivaldybės teritorijoje.

 

 

Patvirtinu, kad šiame prašyme pateikti duomenys ir informacija yra teisingi ________________________                                                                                  

(parašas)  (vardas ir pavardė)

_________________________                                                                          ______

Pildo personalo skyriaus darbuotojas:

Pateikta informacija atitinka / neatitinka PerVIS esančius duomenis  __________________________________

(nereikalingą žodį išbraukti)                                               (parašas)   (karinis laipsnis, vardas ir pavardė)                                                                                                                            

 

 

 

Papildyta priedu:

Nr. V-105, 2016-02-03, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02268

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-665, 2014-07-25, paskelbta TAR 2014-08-20, i. k. 2014-11117

Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-1125 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių laikino apgyvendinimo gyvenamosiose patalpose kareivinėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-105, 2016-02-03, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02268

Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-1125 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių laikino apgyvendinimo tarnybiniuose butuose ar gyvenamosiose patalpose (kareivinėse) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-769, 2016-08-19, paskelbta TAR 2016-08-19, i. k. 2016-22479

Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-1125 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių laikino apgyvendinimo tarnybiniuose butuose ar gyvenamosiose patalpose (kareivinėse) ir alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą atliekančių karo prievolininkų apgyvendinimo gyvenamosiose patalpose (kareivinėse) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo