Suvestinė redakcija nuo 2021-08-06

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 139-7011; TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00042

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl PASIŪLYMŲ TEIKIMO DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. gruodžio 18 d. Nr. 1265
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 616, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-08-05, i. k. 2021-17110

 

1. Patvirtinti Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja 2014 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Valentinas Mazuronis

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265

 

 

 

PASIŪLYMŲ TEIKIMO DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 616, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-08-05, i. k. 2021-17110

 

1. Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pasiūlymų teikimo savivaldybės administracijos direktoriui ar kitų įstatymų nustatytiems specialiojo teritorijų planavimo organizatoriams dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar) finansavimo ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme nurodytais atvejais, kai atitinkamai krašto apsaugai užtikrinti būtinas teritorijų vystymas ar Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme nurodytiems stambiems projektams įgyvendinti ar pritraukti skirtų teritorijų vystymas nenumatytas savivaldybės lygmens ar vietovės lygmens bendruosiuose planuose, – dėl savivaldybės lygmens bendrojo plano koregavimo (toliau – teritorijų planavimo proceso inicijavimas), teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties (toliau – inicijavimo sutartis) sudarymo ir teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutarties (toliau – įgyvendinimo sutartis) sudarymo tvarką ir sąlygas. Aprašas taikomas ir iki jo įsigaliojimo patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų keitimui ar koregavimui ir (ar) šių procesų finansavimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1074, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17565

Nr. 616, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-08-05, i. k. 2021-17110

 

2. Savivaldybės administracijos direktorius ar kitų įstatymų nustatyti specialiojo teritorijų planavimo organizatoriai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Aprašu, sudaro inicijavimo sutartį su fiziniais asmenimis, juridiniais asmenimis ar jų padaliniais, kitomis organizacijomis ar jų padaliniais, kai jų pasiūlymuose dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo ir inicijavimo sutarties sudarymo nurodyti planavimo tikslai neprieštarauja įstatymų ir (ar) kitų teisės aktų reikalavimams ir (ar) aukštesnio ar to paties teritorijų planavimo lygmens galiojantiems teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 616, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-08-05, i. k. 2021-17110

 

3. Inicijavimo sutarties šalys yra:

3.1. savivaldybės administracijos direktorius ar kitų įstatymų nustatyti specialiojo teritorijų planavimo organizatoriai (toliau – planavimo organizatoriai);

3.2fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ar jų padaliniai, kitos organizacijos ar jų padaliniai, inicijuojantys teritorijų planavimo procesą (toliau – planavimo iniciatoriai).

4. Planavimo iniciatoriai su planavimo organizatoriumi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Aprašu, prieš tvirtinant teritorijų planavimo dokumentą sudaro įgyvendinimo sutartį, jeigu teritorijų planavimo dokumento sprendiniams įgyvendinti reikia pertvarkyti žemės sklypus ar nustatyti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ir (ar) siūlomus servitutus šiems sklypams, paimti žemę visuomenės poreikiams, plėtoti inžinerinę ir (ar) socialinę infrastruktūrą, perduoti būstą į savivaldybės būsto fondą pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 2 dalį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 616, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-08-05, i. k. 2021-17110

 

5. Apraše vartojamos sąvokos paaiškintos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

 

II SKYRIUS
TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 616, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-08-05, i. k. 2021-17110

 

6. Planavimo iniciatorius pasiūlymą dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo raštu teikia savivaldybės administracijos direktoriui pagal siūlomos planuoti teritorijos buvimo vietą arba tiesiogiai įstatymų nustatytiems specialiojo teritorijų planavimo organizatoriams, jeigu teritorijų planavimo proceso inicijavimo objektas yra specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

7. Planavimo iniciatoriaus pasiūlyme dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo nurodomi planavimo tikslai, planuojamos teritorijos vieta: adresas arba geografinės koordinatės (jeigu planuojama teritorija nėra adreso objektas), preliminarus plotas, pridedama siūlomos planuoti teritorijos schema (ortofoto ar georeferenciniame žemėlapyje apibrėžta planuojama teritorija M 1:500 iki M 1:2000).

8. Jeigu teritorijų planavimo iniciatyva reiškiama dėl kitiems asmenims privačios nuosavybės teise priklausančios žemės (sklypo ar sklypų), planavimo iniciatorius privalo raštu informuoti visų į numatomą planuoti teritoriją patenkančių privačios žemės sklypų savininkus.

9. Planavimo organizatorius per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo dienos privalo priimti sprendimą tenkinti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar) finansavimo arba motyvuotai atmesti pasiūlymą. Kai Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ar jos įgaliota institucija ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ar jos įgaliota institucija Aprašo 1 punkte nurodytais atvejais pateikia savivaldybei pasiūlymą dėl savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens bendrojo plano koregavimo, savivaldybės administracijos direktorius per 5 darbo dienas nuo Krašto apsaugos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos ir per 15 darbo dienų (iš kurių 5 darbo dienos skirtos sprendimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo priėmimui, 10 darbo dienų – sprendimo dėl atitinkamo bendrojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų projekto viešinimui) nuo Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ar jos įgaliotos institucijos pasiūlymo gavimo dienos priima sprendimą dėl atitinkamo bendrojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų arba motyvuotai šį pasiūlymą atmeta. Nagrinėdamas planavimo iniciatoriaus pasiūlymą, planavimo organizatorius negali iš planavimo iniciatoriaus reikalauti pateikti dokumentų ar informacijos, kurie nenurodyti Apraše. Planavimo iniciatoriaus pasiūlymas gali būti atmetamas tik tuo atveju, kai jis prieštarauja įstatymų ir (ar) kitų teisės aktų reikalavimams ir (ar) kitiems to paties ar aukštesnio teritorijų planavimo lygmens patvirtintiems ir galiojantiems teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams arba patvirtintiems strateginiams savivaldybės plėtros planams. Planavimo organizatorius apie priimtą motyvuotą sprendimą atmesti pasiūlymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja planavimo iniciatorių ir šį sprendimą paskelbia savo interneto svetainėje. Sprendimas atmesti pasiūlymą gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1074, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17565

Nr. 616, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-08-05, i. k. 2021-17110

 

10. Planavimo organizatorius priimtą sprendimą dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo kartu su sprendimo dėl naujo teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektu paskelbia Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

11. Planavimo organizatorius, priėmęs sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar) finansavimo ir planavimo tikslų teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, per 5 darbo dienas raštu apie tai praneša planavimo iniciatoriui, pateikdamas inicijavimo sutarties projektą ir nurodydamas šios sutarties pasirašymo vietą ir laiką. Terminas sutarčiai pasirašyti negali būti ilgesnis kaip 10 darbo dienų nuo tokio pranešimo pateikimo planavimo iniciatoriui.

 

III SKYRIUS
PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 616, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-08-05, i. k. 2021-17110

 

12Planavimo iniciatorius turi teisę:

12.1. inicijavimo sutarties ir priimto sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo (keitimo ar koregavimo) pradžios ir planavimo tikslų pagrindu vykdyti teritorijų planavimo procesą, laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teritorijų planavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 616, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-08-05, i. k. 2021-17110

 

12.2savo nuožiūra pasirinkti teritorijų planavimo dokumentų rengėją, kai inicijavimo sutartyje nurodyta, kad planavimo iniciatorius finansuoja teritorijų planavimo dokumento rengimą, keitimą ar koregavimą.

13. Planavimo iniciatorius, vykdydamas teritorijų planavimo procesą, privalo:

13.1. finansuoti ar iš dalies finansuoti (jeigu kitokia teritorijų planavimo dokumentų finansavimo tvarka nenustatyta kituose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą reglamentuojančiuose teisės aktuose) teritorijų planavimo dokumento rengimą, keitimą ar koregavimą, kai dėl tokio finansavimo susitariama inicijavimo sutartyje arba kai Aprašo 1 punkte nurodytais atvejais Krašto apsaugos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos ar Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ar jos įgaliotos institucijos iniciatyva koreguojamas savivaldybės lygmens ar vietovės lygmens bendrasis planas;

13.2. inicijavimo sutarties pagrindu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos išduotų teritorijos planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teritorijų planavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose;

13.3. inicijavimo sutarties pagrindu planavimo organizatoriaus vardu teikti teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

13.4. įgyvendinti inicijavimo sutartyje šalių susitarimu nurodytus kitus, teritorijų planavimo tikslams ir teritorijų planavimą reglamentuojantiems teisės aktams neprieštaraujančius, įsipareigojimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 616, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-08-05, i. k. 2021-17110

 

14. Neteko galios nuo 2021-08-06

Punkto naikinimas:

Nr. 616, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-08-05, i. k. 2021-17110

 

IV SKYRIUS
PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 616, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-08-05, i. k. 2021-17110

 

15Planavimo organizatoriaus teisės ir pareigos nustatytos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

16. Įgyvendindamas ir vykdydamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme nustatytas teises ir pareigas, planavimo organizatorius:

16.1. bendradarbiauja su planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikia informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti;

16.2. teritorijų planavimo dokumento rengimo finansavimo ar dalinio finansavimo atveju įstatymų nustatyta tvarka pasirenka teritorijų planavimo dokumento rengėją;

16.3. bendradarbiauja su planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, planavimo organizatoriaus interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant viešame svarstyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 616, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-08-05, i. k. 2021-17110

 

17. Planavimo organizatorius duomenis apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą, pradėtą rengti iki Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos sukūrimo, ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas šis teritorijų planavimo dokumentas, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka privalomai pateikia registruoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo dienos. Oficialus informacinis pranešimas apie teritorijų planavimo dokumento patvirtinimą skelbiamas teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančios institucijos interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 616, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-08-05, i. k. 2021-17110

 

V SKYRIUS
INICIJAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR SĄLYGOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 616, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-08-05, i. k. 2021-17110

 

18. Inicijavimo sutartis sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Aprašu.

19. Inicijavimo sutarties projektą rengia planavimo organizatorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 616, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-08-05, i. k. 2021-17110

 

20. Sudarant inicijavimo sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą teritorijų planavimo proceso metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos išduotų teritorijos planavimo sąlygas, teikti teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir tvirtinti teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 616, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-08-05, i. k. 2021-17110

 

21. Inicijavimo sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

22. Inicijavimo sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus.

23. Inicijavimo sutartis planavimo organizatoriaus ir planavimo iniciatoriaus (toliau – šalys) rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti pratęsiamas inicijavimo sutartyje nurodytas jos galiojimo terminas vieniems metams ar ji nutraukiama.

24. Inicijavimo sutarties šalių teisės ir pareigos baigiasi po to, kai patvirtinamas teritorijų planavimo dokumentas, pasibaigia inicijavimo sutarties galiojimo terminas ir pratęsimo terminas.

25. Kuriai nors vienai iš šalių pažeidus inicijavimo sutartį ir nepašalinus pažeidimo per 30 darbo dienų nuo įspėjimo apie pažeidimo padarymą pateikimo dienos terminą, kita šalis turi teisę nutraukti inicijavimo sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios inicijavimo sutartį šalies atlyginti nuostolius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 616, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-08-05, i. k. 2021-17110

 

VI SKYRIUS
ĮGYVENDINIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR SĄLYGOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 616, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-08-05, i. k. 2021-17110

 

26. Įgyvendinimo sutartis sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Aprašu.

27. Įgyvendinimo sutarties projektą rengia planavimo organizatorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 616, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-08-05, i. k. 2021-17110

 

28. Įgyvendinimo sutartis sudaroma prieš teritorijų planavimo dokumento tvirtinimą, kai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekanti institucija patikrina teritorijų planavimo dokumentą ir pateikia teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą, kuriuo pritaria teritorijų planavimo dokumento teikimui tvirtinti.

29. Planavimo iniciatorius sudaro įgyvendinimo sutartį savo valia ir sprendimu. Planavimo iniciatoriaus atsisakymas bet kuriuo metu sudaryti įgyvendinimo sutartį nėra pagrindas taikyti planavimo iniciatoriui civilinę atsakomybę.

30. Įgyvendinimo sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

31. Pasirašyta įgyvendinimo sutartis įsigalioja patvirtinus teritorijų planavimo dokumentą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 616, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-08-05, i. k. 2021-17110

 

32. Įgyvendinimo sutartyje nurodoma, kas organizuoja inžinerinės ir (ar) socialinės infrastruktūros (toliau – infrastruktūra) projektavimo ir (ar) statybos darbus, parenka statinio projektuotoją ir (ar) rangovą, sudaro su statinio projektuotoju ir (ar) rangovu infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos rangos sutartį, atsiskaito su statinio projektuotoju ir (ar) rangovu už atliktus darbus, kontroliuoja projektavimo ir (ar) statybos rangos sutarties vykdymą ir infrastruktūros statybos užbaigimą (teisės aktų nustatyta tvarka pasirašant statybos užbaigimo aktą ar statybos užbaigimo deklaraciją). Jeigu infrastruktūros statybos darbus finansuoja abi šalys, projektavimo ir statybos darbų kaina prieš pasirašant su statinio projektuotoju ir (ar) rangovu sutartį turi būti šalių suderinta raštu.

Kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniams įgyvendinti reikalinga Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatyme nurodytos inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtra, ji išsamiai aprašoma įgyvendinimo sutartyje, nurodant, kad ši plėtra bus vykdoma Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis sudarius šiuo įstatymu nustatytą savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį (toliau – savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis). Šiuo atveju įgyvendinimo sutartyje įrašomas planavimo iniciatoriaus įsipareigojimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, sudaryti savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 616, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-08-05, i. k. 2021-17110

 

33. Įgyvendinimo sutartyje nustatoma, kas ir kam sumoka infrastruktūros projektavimo ir statybos darbų išlaidų dalį, kai infrastruktūros statyba užbaigta (teisės aktų nustatyta tvarka pasirašant statybos užbaigimo aktą ar statybos užbaigimo deklaraciją) ir įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre, jeigu atitinkama infrastruktūra registruotina šiame registre.

34. Įgyvendinimo sutartyje susitariama dėl žemės sklypų pertvarkymo išlaidų apmokėjimo ir kompensacijų nekilnojamojo turto savininkams dėl teritorijų planavimo dokumente numatomų apribojimų nekilnojamajam turtui mokėjimo, taip pat susitariama dėl būsto perdavimo į savivaldybės būsto fondą pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 2 dalį (dėl perduodamo būsto naudingojo ar pagrindinio ploto dydžio (procentais), perdavimo terminų, netesybų ir kitų sąlygų).

Punkto pakeitimai:

Nr. 616, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-08-05, i. k. 2021-17110

 

35. Įgyvendinimo sutartis galioja iki šalių sutartiniai įsipareigojimai įvykdomi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 616, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-08-05, i. k. 2021-17110

 

36. Įgyvendinimo sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama.

37. Kuriai nors vienai iš šalių pažeidus įgyvendinimo sutartį ir nepašalinus pažeidimo per 30 darbo dienų nuo įspėjimo apie pažeidimo padarymą pateikimo dienos terminą, kita šalis turi teisę nutraukti įgyvendinimo sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios įgyvendinimo sutartį šalies atlyginti nuostolius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 616, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-08-05, i. k. 2021-17110

 

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 616, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-08-05, i. k. 2021-17110

 

38Ginčai, kilę dėl inicijavimo sutarties ar įgyvendinimo sutarties vykdymo, sprendžiami šalių derybomis. Jeigu šalys nesusitaria, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

39. Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

__________________

 

1 priedas. Neteko galios nuo 2021-08-06

Priedo naikinimas:

Nr. 616, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-08-05, i. k. 2021-17110

 

2 priedas. Neteko galios nuo 2021-08-06

Priedo naikinimas:

Nr. 616, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-08-05, i. k. 2021-17110

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1074, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17565

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 616, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-08-05, i. k. 2021-17110

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo