Įsakymas netenka galios 2020-01-02:

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. 2BE-456, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21489

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 4R-273 „Dėl Techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal 145 dalies reikalavimus taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2015-08-06 iki 2020-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 129-6613, i. k. 1132217ISAK004R-273

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL Techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal 145 dalies reikalavimus taisyklIŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. gruodžio 9 d. Nr. 4R-273

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 94-2918; 2005, Nr. 142-5103; 2010, Nr. 153-7784) 36 straipsnio 1 dalį, 2003 m. lapkričio 20 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 „Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ (OL 2003 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 7 tomas, p. 541) II priedo 145 dalies reikalavimus su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. liepos 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 593/2012 (OL 2012 L 176, p. 38), 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 „Dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB“ (OL 2008 L 79, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 6/2013 (OL 2013 L 4, p. 34):

1. T v i r t i n u Techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal 145 dalies reikalavimus taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiais galios:

1.1. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. 4R-95 „Dėl techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros taisyklių bei techninės priežiūros organizavimo vadovo tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 69-2504);

1.2. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2007 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. 4R-73 „Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 4R-95 „Dėl techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros taisyklių bei techninės priežiūros organizavimo vadovo tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 43-1663);

1.3. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. 4R-148 „Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 4R-95 „Dėl techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros taisyklių bei techninės priežiūros organizavimo vadovo tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 79-3208);

1.4. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 4R-190 „Dėl teisės aktų pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 115-4400) 3 punktą;

1.5. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. 4R-260 „Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 4R-95 „Dėl techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros taisyklių bei techninės priežiūros organizavimo vadovo tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 8-296).

 

 

 

Direktorius                                                                                          Kęstutis Auryl


PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

2013 m. gruodžio 9 d.

įsakymu Nr. 4R-273

 

Techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros  pagal 145 dalies reikalavimus taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal 145 dalies reikalavimus taisyklės (toliau – taisyklės) nustato 2003 m. lapkričio 20 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 „Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ II priede (toliau – 145 dalis) numatyto orlaivių techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo pažymėjimo išdavimo pagal 145 dalies reikalavimus, jo keitimo, sustabdymo, atšaukimo, apribojimo, išimčių suteikimo, nuolatinės priežiūros ir dokumentų saugojimo tvarką.

 

II. KREIPIMOSI DĖL PATVIRTINIMO TVARKA

 

2. Techninės priežiūros organizacija (toliau – TPO), norėdama gauti patvirtinimo pažymėjimą, privalo sumokėti nustatytą valstybės rinkliavą ir kreiptis į Civilinės aviacijos administraciją (toliau – CAA) ne vėliau kaip prieš 90 kalendorinių dienų iki planuojamos veiklos pradžios bei pateikti:

2.1. užpildytą paraišką (patvirtintą Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 4R-241 „Dėl formų patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 116-5836), EASA 2 formą (toliau – EASA 2 forma) (2 egzempliorius);

2.2. įmonės įstatų kopija;

2.3. Techninės priežiūros organizavimo vadovą (toliau – TPOV) (2 egzempliorius). Pagrindinis TPOV turi būti lietuvių kalba. TPOV turi atitikti šių taisyklių I priedo reikalavimus;

2.4. užpildytas visų paskirtųjų pareigūnų CAA direktoriaus 2013 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 4R-241 patvirtintas EASA 4 formas (toliau – EASA 4 forma).

3. Įgaliotasis CAA atstovas teikiamų paslaugų registravimo žurnale turi įrašyti valstybės rinkliavos sumą ir jos sumokėjimo datą.

4. Šių taisyklių 2.1 ir 2.4 punktuose nurodytos dokumentų formos turi būti užpildytos kompiuteriniu arba rankiniu būdu didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.

5. Gautus dokumentus peržiūri įgaliotasis CAA atstovas ir, jei pateikti ne visi šių taisyklių 2 punkte išvardyti dokumentai arba nesumokėta nustatyta valstybės rinkliava, atstovas per 10 darbo dienų privalo apie tai raštu informuoti TPO ir nurodyti, per kiek laiko turi būti pristatyti trūkstami dokumentai arba sumokėta valstybės rinkliava.

6. Jei per 5 punkte nustatytą laiką TPO trūkstamų dokumentų nepateikia ir nesumoka nustatytos valstybės rinkliavos, paraiška nenagrinėjama.

 

III. PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS

 

7. Gavęs TPO TPOV, įgaliotasis CAA atstovas patikrina, ar pateikto TPOV struktūra ir jame aprašytos procedūros tenkina 145 dalies reikalavimus, ir teikia jį tvirtinti CAA direktoriui. TPOV tikrinimas ir tvirtinimas atliekamas pagal šių taisyklų I priede numatytas TPOV tvirtinimo taisykles.

8. CAA įgaliotasis atstovas privalo peržiūrėti pateiktas TPO įgaliotųjų asmenų EASA 4 formas ir, įsitikinęs, kad siūlomos kandidatūros yra priimtinos, patvirtinti tai užpildydamas tam skirtą EASA 4 formos dalį.

9. Po TPOV patikrinimo CAA įgaliotasis atstovas (-ai) privalo atlikti TPO patikrinimą, ar ji atitinka 145 dalies ir Europos aviacijos saugos agentūros (toliau – EASA) išleistų priimtinų atitikimo būdų (toliau – AMC) ir aiškinamosios medžiagos (toliau – GM) naujausius reikalavimus.

10. Atlikti TPO patikrinimą gali įgaliotasis CAA atstovas (-ai), kuris (-ie) yra susipažinęs (-ę) su pateiktais dokumentais ir TPOV aprašytomis procedūromis bei išklausęs (-ę) 145 dalies reikalavimų mokymo kursus.

11. Apie planuojamą atlikti patikrinimą TPO informuojama iš anksto ir su ja yra suderinama patikrinimo data.

12. Atliekant TPO patikrinimą, turi būti įvertinta, ar TPO laikosi TPOV aprašytų procedūrų. Patikrinimo metu turi dalyvauti TPO atstovas bei ne mažiau kaip vieną kartą – TPO atsakingasis vadybininkas. Patikrinimo metu dalyvavusių asmenų vardai, pavardės ir pareigos turi būti įrašytos į CAA direktoriaus 2013 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 4R-241 patvirtintą EASA 6 formą (toliau – EASA 6 forma).

13. Patikrinimas turi apimti visą TPO veiklą. Jei TPO pateiktame prašyme nurodyti keli orlaivių tipai, privalu atlikti tik vieno tipo visą patikrinimą. Kiti tipai gali būti patikrinti tik pagal kelis atsitiktinai pasirinktus reikalavimų punktus.

14. Patikrinimo metu pildoma EASA 6 forma, kurioje surašomi rasti neatitikimai. Pagal šių taisyklių V skyrių nustatomi trūkumų lygiai ir terminai, iki kada neatitikimai privalo būti ištaisyti.

15. Jei patikrinimo metu CAA įgaliotasis atstovas susiduria su situacija, kurioje neaišku, ar tai yra neatitikimas, galutinis sprendimas gali būti priimtas vėliau, detaliai išnagrinėjus situaciją. Apie rastą galimą neatitikimą ir vėlesnį sprendimo priėmimą informuojamas TPO atstovas.

16. Po atlikto patikrinimo TPO atstovas supažindinamas su rezultatais ir nustatytais neatitikimais.

17. Įgaliotasis CAA atstovas per 2 savaites po atlikto patikrinimo privalo galutinai užpildyti EASA 6 formą, surašyti joje rastų neatitikimų kategorijas bei jų taisymo terminus ir šios formos kopiją perduoti TPO. Kopijos perdavimas turi būti užregistruotas „Įmonėms perduotų patikrinimo formų registracijos žurnale“.

18. Atlikęs patikrinimą, CAA įgaliotasis atstovas privalo kontroliuoti, kad TPO per nustatytą laiką ištaisytų visus rastus neatitikimus. Ar neatitikimai ištaisyti, įsitikinama pakartotinio patikrinimo metu arba gavus tai patvirtinančius atitinkamus dokumentus. Neatitikimų ištaisymo datą būtina įrašyti į EASA 6 formą, pildytą patikrinimo metu.

19. Užpildytą EASA 6 formą privalo patikrinti įgaliotasis CAA atstovas, nedalyvavęs TPO patikrinime. Formos patikrinimą atlikęs asmuo privalo tai patvirtinti pasirašydamas EASA 6 formoje tam skirtoje vietoje.

20. TPO patvirtinimo pažymėjimas (CAA direktoriaus 2013 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 4R-241 patvirtinta EASA 3 forma (toliau – EASA 3 forma) išduodamas tik po to, kai CAA patvirtina TPOV, EASA 4 formas ir TPO ištaiso visus neatitikimus, nustatytus patikrinimo metu.

21. Patvirtinimo pažymėjimo priede surašomos TPO leidžiamų atlikti techninės priežiūros darbų kategorijos. Papildomai pažymėjime gali būti įrašyti ir kiti apribojimai.

22. Patvirtinimo pažymėjime įrašomas numeris vadovaujantis 2004 m. balandžio 7 d EASA vykdančiojo direktoriaus sprendime Nr. 2004/4/RM „Dėl organizacijų patvirtinimo pažymėjimų numerių sistemos“ nurodyta tvarka. Patvirtinimo pažymėjimas užregistruojamas į pažymėjimų, išduotų pagal 145 dalies reikalavimus, registravimo žurnalą.

23. Patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo originalai perduodami TPO, o jų kopijos įsegamos į TPO bylą, saugomą CAA.

24. Patvirtinimo pažymėjimas išduodamas neribotam laikui.

25. Jei patikrinimo metu nustatoma, kad TPO neatitinka 145 dalies reikalavimų ir per nustatytą terminą neištaisomi rasti neatitikimai, priimamas sprendimas neišduoti patvirtinimo pažymėjimo. TPO apie tai informuojama raštu, nurodant tokio sprendimo priėmimo priežastis.

 

IV. NUOLATINĖ PATVIRTINIMO PRIEŽIŪRA

 

26. CAA privalo nuolat kontroliuoti, kaip TPO, kurios turi pagal 145 dalies reikalavimus išduotus Patvirtinimo pažymėjimus, atitinka 145 dalies reikalavimus.

27. Kiekvienų metų pradžioje įgaliotasis CAA atstovas sudaro metinį patvirtintų TPO patikrinimų planą. Šiame plane yra numatomos TPO patikrinimo datos, taip pat numatoma, kurių 145 dalies reikalavimų punktų atitiktis bus tikrinama.

28. Patikrinimų planas sudaromas taip, kad visų TPO, turinčių Patvirtinimo pažymėjimą, patikrinimai per 24 mėnesius apimtų visus 145 dalies reikalavimų punktus.

29. Kartą per mėnesį CAA įgaliotasis atstovas peržiūri patikrinimų planą ir, jei reikia, pakoreguoja jį atsižvelgdamas į visus atsiradusius pasikeitimus.

30. Patikrinimus atlieka CAA įgaliotasis atstovas(-ai) pagal šių taisyklių 10–19 punktuose išdėstytą tvarką. Patvirtintos TPO atitiktis 145 dalies reikalavimams turi būti nuodugniai patikrinta per 24 mėnesių laikotarpį.

31. TPO, gavusi EASA 6 formos kopiją su patikrinimo metu nustatytais trūkumais, privalo per 14 dienų CAA pateikti veiksmų planą, kuriame būtų nurodyta, kokiu būdu TPO planuoja taisyti nustatytus trūkumus ir veiksmai, kurių bus imtasi siekiant panašaus trūkumo nesikartojimo ateityje. Gautą veiksmų planą CAA įgaliotasis atstovas įsega į šių taisyklių 49 punkte nurodytą segtuvą. Po taisyklėse 28 punkte nurodyto TPO nuodugnaus patikrinimo CAA įgaliotasis atstovas atsižvelgia į TPO veiklos priežiūros rezultatus ir EASA 6 formos 5 dalyje surašo atitinkamą rekomendaciją dėl leidimo TPO tęsti veiklą pratęsimo bei raštu apie tai informuoja TPO. EASA 6 formoje turi būti nurodytas TPO veiklos priežiūros laikotarpis, šios priežiūros metu atliktų patikrinimų datos, taip pat minėtų patikrinimų metu nustatyti trūkumai bei TPO koreguojantys veiksmai. CAA įgaliotasis atstovas per 1 darbo dieną privalo atlikti tokiu būdu užpildytos EASA 6 formos kokybės apžvalgą ir pasirašyti atitinkamoje EASA 6 formos 5 dalies skiltyje.

32. TPO linijinės techninės priežiūros stotys tikrinamos kartą per metus. Patikrinimas atliekamas pagal šių taisyklių 10–19 punktuose išdėstytą tvarką, bendradarbiaujant su šalies, kurios teritorijoje yra įsikūrusi linijinė TPO stotis, įgaliotąja institucija.

33. Vieną kartą per 24 mėnesius patikrinimą atliekantis CAA įgaliotasis atstovas (-ai) privalo susitikti su TPO atsakinguoju vadybininku tam, kad įsitikintų, ar jis yra informuotas apie atliekamų TPO patikrinimų rezultatus. Tai turi būti užfiksuota patikrinimo metu pildomoje EASA 6 formoje.

 

V. TRŪKUMAI

 

34. Patikrinimo metu rasti neatitikimai turi būti priskirti 1 lygio arba 2 lygio trūkumams.

35. 1 lygio trūkumams priskiriami 145 dalies reikalavimų neatitikimai, dėl kurių kyla pavojus skrydžių saugai. Aptikus 1 lygio trūkumą, nedelsiant turi būti imtasi atitinkamų priemonių. Atsižvelgiant į trūkumo pobūdį, pagal šios procedūros VII skyriaus nuostatas CAA gali sustabdyti arba atšaukti TPO patvirtinimo pažymėjimo galiojimą arba apriboti atitinkamus pažymėjimo priede nurodytus leidimus, kol trūkumas nebus ištaisytas.

36. Jei dėl 1 lygio trūkumo TPO atlikta orlaivio ir (arba) orlaivio komponento techninė priežiūra gali kelti pavojų skrydžių saugai, TPO nedelsdama apie tai turi informuoti techninės priežiūros darbų užsakovą, ir orlaivio bei (arba) orlaivio komponento techninė priežiūra privalo būti atlikta pakartotinai. Apie tai TPO privalo raštu informuoti CAA.

37. 2 lygio trūkumams priskiriami kiti neatitikimai pagal 145 dalies reikalavimus, kurie nepatenka į šių taisyklių 35 punkte minimą trūkumų kategoriją. Šio tipo trūkumams, atsižvelgiant į trūkumų pobūdį, gali būti suteiktas iki 3 mėnesių taisymo terminas. Tam tikromis aplinkybėmis minėto laikotarpio pabaigoje ir atsižvelgdama į trūkumų pobūdį CAA 3 mėnesių terminą gali pratęsti, jeigu pateikiamas nustatytus reikalavimus atitinkantis korekcinių veiksmų planas. Jei trūkumai neištaisomi per nustatytą terminą, CAA gali sustabdyti arba atšaukti TSTVO patvirtinimo pažymėjimo galiojimą arba apriboti atitinkamus pažymėjime nurodytus leidimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-125, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-02, i. k. 2014-13449

 

VI. TPO PASIKEITIMŲ TVIRTINIMAS, PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMO KEITIMAS, GALIOJIMO APRIBOJIMAS, SUSTABDYMAS, ATŠAUKIMAS

 

38. TPO privalo nedelsdama raštu informuoti CAA apie:

38.1. TPO pavadinimo pasikeitimą;

38.2. TPO adreso pasikeitimą;

38.3. TPO linijinių stočių vietų pasikeitimus;

38.4. TPO atsakingojo vadybininko pasikeitimą;

38.5. TPO paskirtųjų pareigūnų pasikeitimus;

38.6. patalpų, įrangos, procedūrų, sertifikuojančiojo personalo ir kitus pasikeitimus, turinčius įtakos patvirtinimo pažymėjimo priede nurodytai TPO veiklai.

39. TPO kartu su raštu, informuojančiu apie šių taisyklių 38 punkte išvardytus pasikeitimus, privalo pateikti atnaujintus atitinkamus dokumentus, kurie kinta dėl pasikeitimų (pvz., TPOV, EASA 4 forma, EASA 2 forma ir kt.), bei mokėjimo kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas valstybės rinkliavos mokestis už suteikiamas paslaugas.

40. CAA įgaliotasis atstovas, gavęs informaciją apie TPO pasikeitimus, ją išnagrinėja ir patikrina, ar TPO pasikeitimai neprieštarauja 145 dalies reikalavimams. Jei reikia, organizuojamas TPO patikrinimas pagal šių taisyklių 10–19 punktų reikalavimus.

41. Jei TPO pasikeitimai susiję su TPO patvirtinimo pažymėjime pateikta informacija, po pateiktų dokumentų patvirtinimo ir TPO patikrinimo, jei tenkinami visų 145 dalies punktų reikalavimai, išrašomas naujas TPO patvirtinimo pažymėjimas ir (arba) pažymėjimo priedas.

42. Jei atliekant planinį patikrinimą nustatoma, kad TPO neatitinka 145 dalies keliamų reikalavimų, TPO patvirtinimo pažymėjimo galiojimas gali būti apribotas, sustabdytas arba panaikintas. Tokiu atveju CAA raštu informuoja TPO apie TPO patvirtinimo pažymėjimo galiojimo apribojimą, sustabdymą arba panaikinimą ir jo priežastis.

43. Jei per 18 mėnesių nuo patvirtinimo pažymėjimo sustabdymo TPO neištaiso esamų neatitikimų, Patvirtinimo pažymėjimo galiojimas yra panaikinamas. Apie tai CAA raštu per 5 darbo dienas informuoja TPO.

44. Sustabdžius ar panaikinus pažymėjimo galiojimą, TPO per 5 darbo dienas privalo pažymėjimą grąžinti CAA.

 

VII. IŠIMTYS

 

45. TPO gali kreiptis į CAA dėl išimties pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 216/2008 14 (4) straipsnį. Tokiu atveju TPO privalo pateikti CAA prašymą su išimties apibūdinimu ir motyvacija.

46. CAA įgaliotasis atstovas gautą prašymą dėl išimties privalo išnagrinėti per 10 kalendorinių dienų ir pateikti TPO pirminį sprendimą dėl išimties. Jei išimtį suteikti yra atsisakoma, CAA apie tai raštu informuoja TPO, nurodydama atsisakymo priežastis. Jei yra galimybė suteikti išimtį, TPO raštu informuojama apie tai, ką reikia papildomai atlikti ir kokius papildomus dokumentus reikia pateikti CAA. Jei reikia, organizuojami atitinkami TPO patikrinimai pagal šių taisyklių 10–19 punktų reikalavimus.

47. Kai TPO įvykdo visus reikalavimus, CAA suteikia TPO išimtį, išrašydama atitinkamą pažymėjimą. Pažymėjimo kopija ir kiti susiję dokumentai saugomi pagal šių taisyklių VIII skyriaus reikalavimus.

48. Jei išimtis suteikiama ilgesniam nei 2 mėnesių laikotarpiui arba ji suteikiama daugiau nei 1 kartą, CAA privalo per 2 mėnesius informuoti apie suteiktą išimtį Europos Komisiją, EASA ir Europos Sąjungos šalis.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

49. CAA veda kiekvienos pagal 145 dalies reikalavimus patvirtintos TPO atskirą segtuvą, kuriame saugomi šie dokumentai:

49.1. EASA 2 formos;

49.2. atliktų CAA patikrinimų ataskaitos (EASA 6 forma);

49.3. TPO išduotų patvirtinimo pažymėjimų ir jų priedų kopijos, taip pat grąžinti negaliojantys pažymėjimai ir jų priedai;

49.4. EASA 4 formos;

49.5. kiti atitinkami dokumentai.

50. Taip pat CAA saugomi patvirtinti TPOV. Gavęs iš TPO TPOV pakeitimus, įgaliotasis CAA atstovas privalo gautą pakeitimą patikrinti, pateikti jį tvirtinti CAA direktoriui ir patvirtintą pakeitimą įsegti į TPOV. Išimti nebegaliojantys TPOV lapai po revizijos segami į tam skirtą atskirą segtuvą.

51. Pagal šių taisyklių VII skyriaus reikalavimus CAA suteiktos išimtys ir atitinkami dokumentai segami specialiai tam skirtame segtuve.

52. Šių taisyklių 27 punkte paminėtas patikrinimų planas segamas į specialiai tam skirtą segtuvą.

53. Šių taisyklių 49–52 punktuose išvardyti dokumentai saugomi 4 metus.

 

_________________

 

 


Techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal 145 dalies reikalavimus taisyklių

I priedas

 

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO VADOVO TVIRTINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios taisyklės nustato techninės priežiūros organizacijų techninės priežiūros organizavimo vadovų (toliau – TPOV) tikrinimo, tvirtinimo ir keitimo tvarką.

 

II. TPOV TIKRINIMO IR TVIRTINIMO TVARKA

 

2. TPOV tvirtina Civilinės aviacijos administracijos (toliau – CAA) direktorius. Techninės priežiūros organizacija (toliau – TPO), norėdama gauti TPOV patvirtinimą, privalo pateikti CAA prašymą dėl patvirtinimo, 2 TPOV egzempliorius bei mokėjimo kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas valstybės rinkliavos mokestis už suteikiamas paslaugas.

3. TPOV aprašytos procedūros privalo atitikti 145 dalies reikalavimus. TPOV turi sudaryti šios dalys ir skyriai:

3.1. Titulinis lapas.

3.2. Turinys.

3.3. Galiojančių puslapių sąrašas.

3.4. Revizijų aprašymo ir patvirtinimo lapas.

3.5. Santrumpos.

3.6. Apibrėžimai.

3.7. Tikrinimų ir keitimų lapas.

3.8. I dalis. Vadyba.

3.8.1. Bendrieji atsakingojo vadybininko įsipareigojimai.

3.8.2. Kokybės politika.

3.8.3. Vadovaujantysis personalas.

3.8.4. Vadovaujančiojo personalo pareigos ir atsakomybė.

3.8.5. Organizacijos valdymo schema.

3.8.6. Sertifikuojančiojo personalo sąrašas.

3.8.7. Darbo jėgos šaltiniai.

3.8.8. Patalpų bendrasis aprašymas.

3.8.9. Organizacijos techninės priežiūros darbų apimtis.

3.8.10. Pranešimo CAA apie organizacijos veiklos, leidimų, vietos, darbuotojų pasikeitimus procedūra.

3.8.11. TPOV papildymų ir keitimų procedūra.

3.9. II dalis. Techninės priežiūros procedūros.

3.9.1. Tiekėjų įvertinimo ir subrangovų kontrolės procedūra.

3.9.2. Orlaivių komponentų ir medžiagų, gautų iš kitų šaltinių, pripažinimas ir tikrinimas.

3.9.3. Orlaivio komponentų ir orlaivio techninei priežiūrai skirtų medžiagų sandėliavimas, ženklinimas ir atidavimas naudoti.

3.9.4. Įrankių ir įrangos priėmimas ir saugojimas.

3.9.5. Įrankių ir įrangos kalibravimas.

3.9.6. Įrankių ir įrangos (tarp jų alternatyvių įrankių) naudojimas.

3.9.7. Techninės priežiūros patalpų švaros standartai.

3.9.8. Techninės priežiūros instrukcijos ir jų ryšys su orlaivio ir (arba) orlaivio komponentų gamintojo instrukcijomis, jų atnaujinimas ir pateikimas darbuotojams.

3.9.9. Remonto tvarka.

3.9.10. Orlaivio techninės priežiūros programos laikymosi procedūra.

3.9.11. Tinkamumo skraidyti direktyvų vykdymo procedūra.

3.9.12. Neprivalomų modifikacijų procedūra.

3.9.13. Techninės priežiūros dokumentų naudojimas ir pildymas.

3.9.14. Techninių įrašų kontrolės procedūra.

3.9.15. Gedimų, nustatytų bazinės techninės priežiūros metu, taisymas.

3.9.16. Atidavimo naudoti tvarka.

3.9.17. Dokumentai, skirti vežėjui.

3.9.18. Pranešimai apie gedimus CAA, vežėjui ir gamintojui.

3.9.19. Sugedusių orlaivio komponentų atidavimas į sandėlį.

3.9.20. Sugedusių komponentų atidavimas rangovams.

3.9.21. Kompiuterinės techninės priežiūros dokumentų sistemos kontrolė.

3.9.22. Planuojamų žmogaus darbo valandų pagal planuojamus techninės priežiūros darbus kontrolė.

3.9.23. Kritinių užduočių kontrolė.

3.9.24. Specialiosios techninės priežiūros procedūros.

3.9.25. Techninės priežiūros klaidų aptikimo ir taisymo procedūros.

3.9.26. Darbų perdavimo procedūros.

3.9.27. Pranešimų apie techninės priežiūros dokumentų netikslumus ir neaiškumus atitinkamo orlaivio ar orlaivio komponento tipo pažymėjimo savininkui procedūros.

3.9.28. Darbų planavimo procedūros.

3.10. L2 dalis. Papildomos linijinės techninės priežiūros procedūros.

3.10.1. Orlaivio komponentų, įrankių, įrangos ir kt. kontrolė.

3.10.2. Su aptarnavimu, degalų pylimu, ledo šalinimu ir kt. susijusios linijinės techninės priežiūros procedūros.

3.10.3. Gedimų ir pasikartojančių gedimų kontrolė.

3.10.4. Orlaivio techninio žurnalo pildymo linijinė procedūra.

3.10.5. Bendrojo fondo ir pasiskolintų dalių naudojimo procedūra.

3.10.6. Nuo orlaivio nuimtų sugedusių dalių grąžinimo procedūra.

3.10.7. Kritinių užduočių kontrolė.

3.11. III dalis. Kokybės sistemos procedūros.

3.11.1. Organizacijos procedūrų kokybės auditas. Šioje TPOV dalyje būtina nurodyti, kad kompanija pateiks ir savo veikloje naudos kokybės auditų ataskaitas, kuriose nurodomi 145 dalies reikalavimų atitinkami punktai ir papunkčiai, kurių atitikimas buvo tikrinamas audito metu.

3.11.2. Orlaivio kokybės auditas.

3.11.3. Kokybės audito taisomųjų veiksmų procedūra.

3.11.4. Sertifikuojančiojo personalo kvalifikacijos kėlimo ir mokymo procedūra. Šioje TPOV dalyje būtina aprašyti sertifikavimo įgaliojimų suteikimo procedūras ir nurodyti, kad sertifikavimo įgaliojime vartojamos santrumpos turi būti paaiškintos. Jeigu TPO planuoja išduoti ar išduoda vienkartinius sertifikavimo įgaliojimus, pagal taisyklių II priedą turi būti aprašyta vienkartinio organizacijos sertifikavimo įgaliojimo suteikimo tvarka. Jeigu TPO planuoja atlikti ar atlieka techninės priežiūros darbus komponentams, pagal taisyklių III priedą turi būti aprašyti komponentų techninę priežiūrą sertifikuojančiojo personalo kvalifikacijos reikalavimai.

3.11.5. Sertifikuojančiojo personalo bylos.

3.11.6. Kokybės audito personalas.

3.11.7. Kokybės inspektorių kvalifikacijos reikalavimai.

3.11.8. Technikų kvalifikacijos reikalavimai.

3.11.9. Orlaivio arba orlaivio komponentų techninės priežiūros užduotims taikomų išimčių kontrolė.

3.11.10. Leidimų, suteikiančių teisę nukrypti nuo organizacijos procedūrų, kontrolė.

3.11.11. Specializuotos veiklos, tokios kaip neardomoji kontrolė, suvirinimas ir kt. reikalavimai. Šioje TPOV dalyje pagal taisyklių IV priedą būtina aprašyti neardomosios kontrolės personalo kvalifikacijos reikalavimus.

3.11.12. Gamintojo ir kitų techninės priežiūros darbo grupių kontrolė.

3.11.13. Žmogiškojo veiksnio mokymo procedūra.

3.11.14. Personalo kompetentingumo vertinimas.

3.11.15. Mokymo darbo vietoje procedūra, kaip nurodyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003) III priedo (toliau – 66 dalis) III priedelio 6 punkte (145 dalies tvirtinimą, priežiūrą ir licencijavimą pagal 66 dalį atlieka CAA).

3.11.16. Rekomendacijos pateikimo kompetentingai institucijai dėl techninės priežiūros licencijos pagal 66 dalies 66.B.105 punktą išdavimo procedūros (145 dalies tvirtinimą, priežiūrą ir licencijavimą pagal 66 dalį atlieka CAA).

3.12. IV dalis.

3.12.1. Vežėjai, su kuriais sudarytos techninės priežiūros sutartys.

3.12.2. Vežėjo procedūros ir dokumentai.

3.12.3. Vežėjo dokumentų pildymas.

3.13. V dalis. Priedai.

3.13.1. Naudojamų dokumentų pavyzdžiai.

3.13.2. Subrangovų sąrašas.

3.13.3. Linijinių techninės priežiūros stočių sąrašas.

3.13.4. Pagal 145 dalį patvirtintų TPO, su kuriomis sudarytos sutartys, sąrašas.

4. TPO pateiktą TPOV priima įgaliotasis CAA atstovas, kuris ir patikrina, ar jo struktūra ir jame aprašytos procedūros atitinka 145 dalies reikalavimus.

5. Tikrinimo metu įgaliotasis CAA atstovas pildo Europos aviacijos saugos agentūros (toliau – EASA) 6 formos 3 ir 4 dalį. Jei TPOV tikrinamo skyriaus procedūra atitinka 145 dalies reikalavimus, pildomos formos 3 dalyje atitinkamo skyriaus langelis pažymimas varnele (V). Jei tikrinamo skyriaus procedūra neatitinka reikalavimų, formos 4 dalyje įrašomas neatitikimas ir jo eilės numeris, o skyriuje „Nustatyta data“ įrašoma data, kada neatitikimas buvo nustatytas. Neatitikimo eilės numeris taip pat įrašomas į pildomos formos 3 dalies atitinkamą langelį.

6. CAA įgaliotasis atstovas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo TPOV gavimo dienos informuoja TPOV pateikusią organizaciją apie nustatytus neatitikimus ir pateikia užpildytos TPOV patikrinimo formos kopiją. Kopijos perdavimas turi būti užregistruotas „Įmonėms perduotų patikrinimo formų registracijos žurnale“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-133, 2015-07-29, paskelbta TAR 2015-08-05, i. k. 2015-12038

 

7. Organizacija, gavusi TPOV patikrinimo formą ir ištaisiusi joje surašytus neatitikimus, privalo pateikti CAA prašymą dėl TPOV pataisymų patikrinimo kartu su pataisytais TPOV skyriais (2 egzempliorius).

8. Gavęs TPOV pataisymus, įgaliotasis CAA atstovas juos patikrina ir pirmo patikrinimo metu pildytos TPOV patikrinimo formos 4 dalies skyriuje „Taisymo data“ įrašo datą, kada neatitikimas buvo ištaisytas.

9. Patikrinus TPOV ir, jei jame buvo neatitikimai, juos ištaisius, įgaliotasis CAA atstovas viename iš TPOV egzempliorių įrašo rekomendaciją tvirtinti TPOV bei tai patvirtina asmeniniu savo spaudu bei parašu. Po to abu TPOV egzemplioriai teikiami tvirtinti CAA direktoriui kartu su užpildyta TPOV patikrinimo forma.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Patvirtinus TPOV vienas jo egzempliorius su įgaliotojo CAA atstovo rekomendacija paliekamas saugoti CAA Orlaivių skyriuje, kitas perduodamas jį pateikusiai organizacijai. Užpildyta TPOV patikrinimo forma kartu su prašymu patvirtinti TPOV įsegama į CAA saugomą TPO dokumentų segtuvą.

11. Norėdama papildyti ar pakeisti TPOV, TPO privalo pateikti CAA prašymą patvirtinti TPOV reviziją, išspausdintas revizuojamas TPOV dalis (2 egzempliorius) ir mokėjimo kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas valstybės rinkliavos mokestis už suteikiamas paslaugas. TPOV revizijų tvirtinimas atliekamas pagal šių taisyklių 5–8 punktus.

 

_________________

 


Techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal 145 dalies reikalavimus taisyklių

II priedas

 

Vienkartinio organizacijos sertifikavimo įgaliojimo suteikimas

 

1. Vienkartinį organizacijos sertifikavimo įgaliojimą išduoda TPO pagal patvirtintas TPOV procedūras.

2. TPOV procedūrose turi būti nurodyta:

2.1. Atvejai, kada galima išduoti vienkartinį sertifikavimo įgaliojimą.

2.2. Organizacijos atsakingasis asmuo ar padalinys, kuris išduoda vienkartinį sertifikavimo įgaliojimą.

2.3. Reikalavimai kandidatui, kuriam rengiamasi suteikti vienkartinį sertifikavimo įgaliojimą.

3. Apie išduotą vienkartinį sertifikavimo įgaliojimą turi būti pranešama CAA per 5 darbo dienas nuo įgaliojimo išdavimo. Kartu turi būti pateikta išduoto sertifikavimo įgaliojimo kopija, kvalifikacijos vertinimo ataskaita ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (licencija, sertifikatai).

4. CAA, gavusi informaciją apie suteiktą vienkartinį sertifikavimo įgaliojimą, įvertina, ar jis buvo suteiktas pagal organizacijos TPOV nustatytas procedūras. Jei CAA turi pastabų, jas pateikia įgaliojimą pateikusiai organizacijai per 5 darbo dienas.

5. Suteiktų vienkartinių sertifikavimo įgaliojimų kopijos ir visa su tuo susijusi informacija saugoma CAA vedamame kiekvienos pagal 145 dalies reikalavimus patvirtintos TPO segtuve.

6. Dokumentai, nurodyti šių taisyklių 5 punkte, saugomi 4 metus.

 

_________________

 


Techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal 145 dalies reikalavimus taisyklių

III priedas

 

ORLAIVIO KOMPONENTŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ SERTIFIKUOJANČIOJO PERSONALO KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie reikalavimai taikomi techninės priežiūros organizacijose komponentų techninę priežiūrą sertifikuojančiajam personalui, kuris sertifikuoja atliktą komponentų techninę priežiūrą.

2. Organizacija turi įvertinti sertifikuojančiojo personalo kvalifikaciją pagal šiuos reikalavimus.

3. Šių reikalavimų 8.3, 9.3 ir 10.3 punktai negali būti taikomi, jei organizacija tvirtinama pirmą kartą komponentų techninės priežiūros darbams ar į patvirtinimo apimtis įtraukiamas naujas komponentas.

 

II. KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

 

4. Komponentų techninę priežiūrą sertifikuojantysis personalas turi būti įgijęs mažiausiai vidurinį išsilavinimą.

5. Komponentų techninę priežiūrą sertifikuojantysis personalas turi turėti atitinkamą pagrindinį išsilavinimą:

5.1. aviacinį išsilavinimą; ar

5.2. techninį išsilavinimą, jei numatoma darbų apimtis, susijusi su nesudėtingais orlaivio elektros sistemos komponentais ar prietaisais arba kabinos ir saugos įranga; ar

5.3. aviacinį karinį išsilavinimą.

6. Priklausomai nuo planuojamų darbų apimties, organizacija gali nustatyti aukštesnį išsilavinimo lygį komponentų techninę priežiūrą sertifikuojančiajam personalui.

7. Komponentų techninę priežiūrą sertifikuojantysis personalas turi būti baigęs teorinius ir praktinius komponento techninės priežiūros mokymus.

8. Mokymai turi būti atlikti:

8.1. komponento gamintojo; ar

8.2. mokymo organizacijos, kuri priimtina komponento gamintojui; ar

8.3. pagal 145 dalį atitinkamai patvirtintos organizacijos, kurioje:

8.3.1. mokymo kursus vesti paskirtas asmuo gali įrodyti, kad baigė kursus ir įgijo reikiamų žinių apie komponentą;

8.3.2. mokymo kursus vesti paskirtas asmuo turi galiojantį, organizacijos išduotą, sertifikavimo įgaliojimą ir gali įrodyti, kad turi pakankamos patirties apie komponento techninę priežiūrą;

8.3.3. mokymo programa yra peržiūrėta ir patvirtinta technikos direktoriaus ar kokybės vadovo;

8.3.4. komponentą galima naudoti praktinio mokymo tikslu.

9. Jei komponento techninės priežiūros metu reikalingas jo bandymas stende, sertifikuojantysis personalas turi būti baigęs atitinkamus mokymo kursus, kurie parengti:

9.1. komponento gamintojo; ar

9.2. bandymo stendo gamintojo; ar

9.3. atitinkamai pagal 145 dalį patvirtintos techninės priežiūros organizacijos.

10. Jei komponento techninės priežiūros metu reikalinga naudoti specialius gamintojo nurodytus įrankius, sertifikuojantis personalas turi būti baigęs atitinkamus mokymo kursus, kurie parengti:

10.1. komponento gamintojo; ar

10.2. specialiųjų įrankių gamintojo; ar

10.3. atitinkamai pagal 145 dalį patvirtintos techninės priežiūros organizacijos.

11. Minimalus sertifikuojančiojo personalo amžius turi būti ne mažesnis kaip 21 metai.

12. Komponentų techninę priežiūrą sertifikuojantysis personalas turi turėti mažiausiai 6 mėnesių aviacinės techninės priežiūros patirtį.

13. Komponentų techninę priežiūrą sertifikuojantysis personalas turi pademonstruoti užsienio kalbos žinias, kuria surašyti komponentų techninės priežiūros dokumentai (komponentų techninės priežiūros vadovai, instrukcijos, techninės priežiūros biuleteniai, tinkamumo skraidyti direktyvos).

14. Komponentų techninę priežiūrą sertifikuojantysis personalas turi būti išklausęs žmogiškojo veiksnio mokymo kursą, kaip to reikalaujama 145.A.30 (e) punkte.

15. Komponentų techninę priežiūrą sertifikuojantysis personalas turi būti išlaikęs oro teisės egzaminą CAA arba pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 IV priedą (toliau – 147 dalis) patvirtintoje techninės priežiūros mokymo organizacijoje.

16. Komponentų techninę priežiūrą sertifikuojantysis personalas turi būti susipažinęs su organizacijos techninės priežiūros organizavimo vadovo procedūromis, įskaitant EASA 1 formos išdavimo procedūrą.

17. Jei būtina, komponentų techninę priežiūrą sertifikuojantysis personalas turi būti išklausęs degalų bakų saugos žinių mokymo kursą, kaip nurodyta AMC 3 145.A.30(e) punkte.

18. Jei būtina, komponentų techninę priežiūrą sertifikuojantysis personalas turi būti išklausęs Elektros instaliacijos vidaus sujungimų sistemų mokymo kursą.

 

_________________

 


Techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal 145 dalies reikalavimus taisyklių

IV priedas

 

NEARDOMOSIOS KONTROLĖS PERSONALO KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

 

1. Šie reikalavimai taikomi techninės priežiūros organizacijose orlaivio ir jo komponentų neardomąją kontrolę atliekančiajam personalui.

2. Neardomąją kontrolę atliekančiojo personalo kvalifikacija turi atitikti Europos Standarto EN 4179 reikalavimus.

3. Neardomąją kontrolę atliekančiojo personalo kvalifikacija pripažįstama, jei ji yra įgyta ir patvirtinta CAA pripažintos institucijos – Jungtinės Karalystės nacionalinės aeronautikos Neardomosios kontrolės valdybos („UK National Aerospace NDT Board“) akredituotoje institucijoje.

4. Techninės priežiūros organizacija gali nustatyti papildomus neardomąją kontrolę atliekančiojo personalo kvalifikacijos reikalavimus, nurodant juos organizacijos techninės priežiūros organizavimo vadove ar su juo susijusiuose dokumentuose.

 

_________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-125, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-02, i. k. 2014-13449

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 4R-273 „Dėl techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal 145 dalies reikalavimus taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-133, 2015-07-29, paskelbta TAR 2015-08-05, i. k. 2015-12038

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 4R-273 „Dėl Techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal 145 dalies reikalavimus taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo