Suvestinė redakcija nuo 2017-06-02

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 129-6578, i. k. 1132250ISAK00V-1165

 

Nauja redakcija nuo 2017-06-02:

Nr. V-622, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-06-01, i. k. 2017-09296

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl PSICHIKOS AR KITŲ sveikatos būklės SUTRIKIMŲ, dėl kurių kyla grėsmė patikėtos įslaptintos informacijos saugumui, sąrašo PATVIRTINIMO

 

2013 m. gruodžio 12 d. Nr. V-1165

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktą ir 17 straipsnio 2 dalies 18 punktą:

1. T v i r t i n u Psichikos ar kitų sveikatos būklių sutrikimų, dėl kurių kyla grėsmė patikėtos įslaptintos informacijos saugumui, sąrašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-1165

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro   2017 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. V-622

redakcija)

 

 

Psichikos ar kitų SVEIKATOS BŪKLĖS SUTRIKIMŲ, DĖL KURIŲ KYLA GRĖSMĖ PATIKĖTOS ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS SAUGUMUI, SĄRAŠAS

 

 

1. Psichikos ar kitų sveikatos būklės sutrikimų (toliau – sveikatos sutrikimų), dėl kurių kyla grėsmė patikėtos įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, saugumui, sąrašas pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM), (toliau – TLK-10-AM):

1.1. įvairios kilmės demencija, F00F03;

1.2. organinis amnezinis sindromas, F04;

1.3. delyras, nesusijęs su alkoholiu arba kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis, F05 (kol pasiekiama stabili remisija);

1.4. kiti psichikos sutrikimai dėl galvos smegenų pažeidimo, disfunkcijos ir somatinės ligos, F06, jei sutrikimai turi įtakos darbinei, psichologinei ir socialinei adaptacijai (kiekvienu atveju sprendžiama individualiai);

1.5. asmenybės ir elgesio sutrikimai dėl galvos smegenų ligos, pažeidimo ir disfunkcijos, F07, jei sutrikimai turi įtakos darbinei, psichologinei ir socialinei adaptacijai (kiekvienu atveju sprendžiama individualiai);

1.6. nepatikslintas organinis ar simptominis psichikos sutrikimas, F09;

1.7. psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas, F10F19, (išskyrus ūminę intoksikaciją alkoholiu, F10.0, žalingą alkoholio vartojimą, F10.1, kofeino vartojimą, F15, ir tabako vartojimą, F17), jei remisija (nevartojant vaistų) trunka trumpiau kaip 2 metus;

1.8. šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai, F20F29;

1.9. protinis atsilikimas, F70F79.

2. Sveikatos sutrikimų, dėl kurių kyla grėsmė patikėtos įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo  žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ arba „Konfidencialiai“, saugumui, sąrašas pagal TLK-10-AM:

2.1. įvairios kilmės demencija, F00F03;

2.2. organinis amnezinis sindromas, F04;

2.3. delyras, nesusijęs su alkoholiu arba kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis, F05 (kol pasiekiama stabili remisija);

2.4. kiti psichikos sutrikimai dėl galvos smegenų pažeidimo, disfunkcijos ir somatinės ligos, F06, jei sutrikimai turi įtakos darbinei, psichologinei ir socialinei adaptacijai (kiekvienu atveju sprendžiama individualiai);

2.5. asmenybės ir elgesio sutrikimai dėl galvos smegenų ligos, pažeidimo ir disfunkcijos, F07, jei sutrikimai turi įtakos darbinei, psichologinei ir socialinei adaptacijai (kiekvienu atveju sprendžiama individualiai);

 

2.6. nepatikslintas organinis ar simptominis psichikos sutrikimas, F09;

2.7. psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas, F10F19, (išskyrus ūminę intoksikaciją alkoholiu, F10.0, žalingą alkoholio vartojimą, F10.1, kofeino vartojimą, F15, ir tabako vartojimą, F17), jei remisija (nevartojant vaistų) trunka trumpiau kaip 2 metus;

2.8. šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai, F20F29;

2.9. nuotaikos (afektiniai) sutrikimai, manijos epizodai, F30 (išskyrus hipomaniją, F30.0), bipoliniai afektiniai sutrikimai, F31, jei remisija (nevartojant vaistų) trunka trumpiau kaip 2 metus;

2.10. elgesio sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir somatiniais veiksniais, F50F59 (išskyrus valgymo sutrikimus, F50, neorganinius miego sutrikimus, F51, seksualinės funkcijos sutrikimus, nesusijusius su organiniu sutrikimu ar liga, F52, lengvus psichikos ir elgesio sutrikimus laikotarpiu po gimdymo, neklasifikuotus kitur, F53.0, psichologinius ar elgesio veiksnius, susijusius su sutrikimais ar ligomis, klasifikuojamais kitur, F54), jei remisija (nevartojant vaistų) trunka trumpiau kaip 2 metus;

2.11. suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai, F60F69 (išskyrus ilgalaikį asmenybės pakitimą po katastrofiškų išgyvenimų, F62.0, lyties tapatumo sutrikimus, F64, psichologinius ir elgesio sutrikimus, susijusius su seksualine raida ir orientacija, F66, somatinių simptomų sustiprėjimą dėl psichologinių priežasčių, F68.0), jei remisija (nevartojant vaistų) trunka trumpiau kaip 2 metus;

2.12. protinis atsilikimas, F70F79.

 

 

______________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-622, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-06-01, i. k. 2017-09296

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-622, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-06-01, i. k. 2017-09296

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. V-1165 „Dėl Psichikos ir kitų sveikatos būklių, dėl kurių kyla grėsmė patikėtos įslaptintos informacijos saugumui, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo