Suvestinė redakcija nuo 2020-10-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 126-6432, i. k. 1132060ISAK00V-1080

 

lietuvos respublikos krašto apsaugos ministrO

Į s a k y m a s

 

DĖL PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ PRAŠYMŲ LEISTI UŽSIIMTI PEDAGOGINE VEIKLA, ĮSKAITANT PEDAGOGINĘ VEIKLĄ PAGAL DARBO SUTARTĮ, AR KŪRYBINE VEIKLA PAGAL DARBO SUTARTĮ NAGRINĖJIMO IR SPRENDIMŲ DĖL LEIDIMO PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIAMS UŽSIIMTI PEDAGOGINE VEIKLA, ĮSKAITANT PEDAGOGINĘ VEIKLĄ PAGAL DARBO SUTARTĮ, AR KŪRYBINE VEIKLA PAGAL DARBO SUTARTĮ PRIĖMIMO IR ATŠAUKIMO tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2013 m. lapkričio 29 d. Nr. V-1080

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 49-1325; 1999, Nr. 11-246; 2012, Nr. 135-6875; 2013, Nr. 76-3856) 36 straipsnio 12 dalimi,

t v i r t i n u Profesinės karo tarnybos karių prašymų leisti užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar kūrybine veikla pagal darbo sutartį nagrinėjimo ir sprendimų dėl leidimo profesinės karo tarnybos kariams užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar kūrybine veikla pagal darbo sutartį priėmimo ir atšaukimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                         Juozas Olekas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2013 m. lapkričio 29 d.

įsakymu Nr. V-1080

 

PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ PRAŠYMŲ LEISTI UŽSIIMTI PEDAGOGINE VEIKLA,  ĮSKAITANT PEDAGOGINĘ VEIKLĄ PAGAL DARBO SUTARTĮ, AR KŪRYBINE VEIKLA PAGAL  DARBO SUTARTĮ NAGRINĖJIMO IR SPRENDIMŲ DĖL LEIDIMO PROFESINĖS KARO TARNYBOS  KARIAMS UŽSIIMTI PEDAGOGINE VEIKLA, ĮSKAITANT PEDAGOGINĘ VEIKLĄ PAGAL DARBO  SUTARTĮ, AR KŪRYBINE VEIKLA PAGAL DARBO SUTARTĮ PRIĖMIMO IR ATŠAUKIMO  TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Profesinės karo tarnybos karių prašymų leisti užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar kūrybine veikla pagal darbo sutartį nagrinėjimo ir sprendimų dėl leidimo profesinės karo tarnybos kariams užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar kūrybine veikla pagal darbo sutartį priėmimo ir atšaukimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja profesinės karo tarnybos karių prašymų leisti užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar kūrybine veikla pagal darbo sutartį pateikimo, nagrinėjimo, sprendimų dėl leidimo profesinės karo tarnybos kariams užsiimti pedagogine ar kūrybine veikla priėmimo ir atšaukimo procedūras.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1229, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21447

 

II. PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

3. Profesinės karo tarnybos karys (toliau – karys) prašymą leisti užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar kūrybine veikla pagal darbo sutartį (toliau – prašymas), suderintą pagal pavaldumą, pateikia krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) institucijos ar jos padalinio, kuriame karys tarnauja, personalą administruojančiam padaliniui (toliau – personalo padalinys) ne vėliau kaip prieš 30 darbo dienų iki numatomos pedagoginės veiklos, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar kūrybinės veiklos pagal darbo sutartį pradžios arba, kai baigiasi gauto leidimo kariams užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar kūrybine veikla pagal darbo sutartį (toliau – leidimas) terminas, o karys ketina tęsti veiklą, ne vėliau kaip prieš 30 darbo dienų iki turimo leidimo galiojimo termino pabaigos, išskyrus atvejį, kai leidimas baigia galioti karį perkėlus į kitas pareigas.

4. Karys, vykdantis KAS institucijos ar jos padalinio vadovo pareigas, prašymą, suderintą pagal pavaldumą, pateikia personalo padaliniui, atsakingam už KAS institucijos ar jos padalinio vadovo administravimą.

5. Prašyme užsiimti pedagogine ar kūrybine veikla pagal darbo sutartį turi būti nurodyta:

5.1. juridinis asmuo ar kita organizacija arba jos padalinys, kuriame karys ketina užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar kūrybine veikla pagal darbo sutartį, organizacijos teisinė forma, rūšis, veiklos pobūdis;

5.2. pareigos, kurias karys ketina atlikti, ir numatomas darbo laikas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1229, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21447

 

5.3. patvirtinimas, kad numatoma vykdyti veikla nesukelia viešųjų ir privačių interesų konflikto tarnyboje, nesudaro prielaidų tarnybą panaudoti asmeniniais interesais, nediskredituoja tarnybos autoriteto, nekliudo tinkamai atlikti savo pareigų;

5.4. kario vardas, pavardė, karinis laipsnis, duomenys apie tarnybos vietą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1229, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21447

 

6. Kartu su Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytu prašymu pateikiama juridinio asmens ar kitos organizacijos arba jos padalinio, kuriame karys ketina užsiimti pedagogine ar kūrybine veikla pagal darbo sutartį, išduota pažyma apie funkcijas, kurias karys atliktų, kario privačių interesų deklaracija ir laikantis Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496, reikalavimų sudarytas individualus kario tarnybos grafikas (jei toks reikalingas), patvirtintas KAS institucijos vadovo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1229, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21447

 

7. Prašyme užsiimti pedagogine veikla, išskyrus pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, turi būti nurodytas pedagoginės veiklos pobūdis, taip pat patvirtinimas, kad numatoma vykdyti veikla nesukelia viešųjų ir privačių interesų konflikto tarnyboje, nesudaro prielaidų tarnybą panaudoti asmeniniais interesais, nediskredituoja tarnybos autoriteto, nekliudo tinkamai atlikti savo pareigų, taip pat turi būti pateikiama privačių interesų deklaracija ir laikantis Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496, reikalavimų sudarytas atskiras kario tarnybos grafikas (jei toks reikalingas), patvirtintas KAS institucijos, kurioje  karys tarnauja, vadovo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1229, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21447

 

8. Karys, turintis leidimą ir užsiimantis pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar kūrybine veikla pagal darbo sutartį, perkeltas į kitas pareigas, vadovaudamasis Tvarkos aprašo 3–7 punktų nuostatomis pateikia personalo padaliniui atitinkamą prašymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo perkėlimo į kitas pareigas dienos.

 

III. PRAŠYMŲ IR INFORMACIJOS NAGRINĖJIMAS

 

9. Personalo padalinys ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo įvertina, ar pateiktas prašymas atitinka Tvarkos apraše nurodytus reikalavimus, ar pateikti Tvarkos aprašo 6, 7 punktuose nurodyti dokumentai, ar pateiktuose dokumentuose yra pakankamai duomenų motyvuotam sprendimui dėl kario pedagoginės veiklos, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar sprendimui dėl kūrybinės veiklos pagal darbo sutartį atitikties Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytiems kriterijams priimti. Jeigu prašymas neatitinka Tvarkos apraše nurodytų reikalavimų, nepateikti arba pateikti ne visi Tvarkos aprašo 6 ar 7 punktuose nurodyti dokumentai, personalo skyrius kreipiasi į prašymą pateikusį karį, kad jis ištaisytų šiuos trūkumus. Jei kario pateiktuose dokumentuose nepakanka duomenų motyvuotam sprendimui dėl kario pedagoginės veiklos, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar kūrybinės veiklos pagal darbo sutartį atitikties Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytiems kriterijams priimti, personalo padalinys surenka papildomus duomenis, reikalingus motyvuotam sprendimui dėl atitikties minėtiems kriterijams priimti, ir kario prašymą kartu su siūlomu sprendimu ir sprendimo motyvais teikia krašto apsaugos ministrui (toliau – ministras) ar jo įgaliotam asmeniui sprendimui dėl leidimo išdavimo ar neišdavimo priimti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1229, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21447

 

10. Personalo padalinys, rinkdamas papildomus duomenis, reikalingus priimti motyvuotam sprendimui dėl kario pedagoginės veiklos, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar kūrybinės veiklos pagal darbo sutartį atitikties Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytiems kriterijams, gali kreiptis į prašymą pateikusį karį, jo vadovus, juridinį asmenį ar kitą organizaciją arba jos padalinį, kuriame karys ketina užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar kūrybine veikla pagal darbo sutartį, ir paprašyti pateikti papildomą informaciją, paaiškinimus ar dokumentus, susijusius su leidimo išdavimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1229, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21447

 

11. Personalo padalinio siūlomi sprendimai priimami atsižvelgiant į tai, ar karių prašymuose ir kituose turimuose dokumentuose patvirtinama, kad:

11.1. nurodyta veikla vykdoma laisvu nuo tarnybos metu;

11.2. nurodytas veiklos pobūdis nesukelia viešųjų ir privačių interesų konflikto tarnyboje;

11.3. nurodytas veiklos pobūdis nesudaro prielaidų tarnybą panaudoti asmeniniais interesais;

11.4. nurodytas veiklos pobūdis nediskredituoja tarnybos autoriteto;

11.5. nurodytas veiklos pobūdis nekliudo kariui tinkamai atlikti savo pareigų.

12. Personalo padalinys siūlo vieną iš šių sprendimų:

12.1. išduoti leidimą;

12.2. neišduoti leidimo.

 

IV. SPRENDIMŲ DĖL LEIDIMŲ IŠDAVIMO PRIĖMIMAS

 

13. Sprendimą dėl leidimo išdavimo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo personalo padalinio siūlymo gavimo priima ministras arba jo įgaliotas asmuo, įvertinęs siūlomą sprendimą ir nurodytus motyvus, įrašydamas rezoliuciją kario prašyme.

14. Jeigu karys, turintis leidimą ir užsiimantis pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar kūrybine veikla pagal darbo sutartį, perkeliamas į kitas pareigas, laikoma, kad jis turi leidimą užsiimti veikla 35 darbo dienas nuo perkėlimo į kitas pareigas dienos.

 

V. LEIDIMŲ ATŠAUKIMAS

 

15. Atsiradus aplinkybėms, keliančioms abejonių dėl pedagoginės veiklos, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar kūrybinės veiklos pagal darbo sutartį atitikties Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytiems kriterijams, karys privalo sustabdyti veiklą, iki bus priimtas Tvarkos aprašo 16 punkte nurodytas atitinkamas sprendimas, ir nedelsdamas informuoti savo tiesioginį vadovą ir personalo padalinį.

16. Personalo padalinys, gavęs duomenų ar paaiškėjus aplinkybėms, keliančioms abejonių dėl kario pedagoginės veiklos, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar kūrybinės veiklos pagal darbo sutartį atitikties Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytiems kriterijams, nedelsdamas apie tai informuoja karį (jeigu informaciją gavo ne iš paties kario) ir šiuos duomenis pateikia ministrui arba jo įgaliotam asmeniui kartu su motyvuota rekomendacija priimti sprendimą:

16.1. leidimą atšaukti;

16.2. leidimą palikti galioti.

17. Sprendimą priima ministras arba jo įgaliotas asmuo, įrašydamas rezoliuciją personalo padalinio pateiktame rašytiniame pranešime.

 

VI. SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMAS

 

18. Tvarkos aprašo 13 ir 17 punktuose nurodyti sprendimai išduoti leidimą, neišduoti leidimo ar leidimą atšaukti įforminami sprendimą priėmusio asmens įsakymu, kuriame nurodoma:

18.1. leidimo išdavimo, neišdavimo, atšaukimo pagrindas;

18.2. išduodamo leidimo galiojimo terminas;

18.3. teisės aktais pagrįstas terminas, per kurį karys, turintis leidimą, privalo nutraukti įsipareigojimus, kylančius iš civilinių santykių sudarymo vykdant veiklą pagal leidimą;

18.4. sprendimo apskundimo tvarka.

19. Personalo padalinys:

19.1. įsakymo dėl leidimo išdavimo, neišdavimo, atšaukimo projektą derina su kario tiesioginiu ir aukštesniuoju vadovais. Jei karys tarnauja Krašto apsaugos ministerijoje – su tiesioginiu vadovu, padalinio vadovu ir padalinio veiklą koordinuojančiu ar kuruojančiu asmeniu;

19.2. ne vėliau kaip per 2 darbo dienas supažindina karį su Tvarkos aprašo 18 punkte nurodytu įsakymu;

19.3. informaciją apie leidimo išdavimą arba atšaukimą suveda į Personalo valdymo informacinę sistemą (Per Vis).

 

VII. SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS

 

20. Kariai priimtus sprendimus turi teisę apskųsti Kariuomenės drausmės statuto nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1229, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21447

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Įgyvendinant Tvarkos aprašo nuostatas asmens duomenys tvarkomi nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą krašto apsaugos sistemoje pateikiama Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“, ir Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje www.kam.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-735, 2020-09-14, paskelbta TAR 2020-09-14, i. k. 2020-19216

 

Papildyta skyriumi:

Nr. V-1229, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21447

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1229, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21447

Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-1080 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių prašymų leisti užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar kūrybine veikla pagal darbo sutartį nagrinėjimo ir sprendimų dėl leidimo profesinės karo tarnybos kariams užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar kūrybine veikla pagal darbo sutartį priėmimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-735, 2020-09-14, paskelbta TAR 2020-09-14, i. k. 2020-19216

Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-1080 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių prašymų leisti užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar kūrybine veikla pagal darbo sutartį nagrinėjimo ir sprendimų dėl leidimo profesinės karo tarnybos kariams užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar kūribine veikla pagal darbo sutartį priėmimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo