Suvestinė redakcija nuo 2016-05-13

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 126-6422, i. k. 1132330ISAK003D-819

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2014–2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. gruodžio 5 d. Nr. 3D-819

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 (Žin., 1998, Nr. 83-2327; 2010, Nr. 125-6405), 9.10 punktu ir atsižvelgdamas į Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 3D-631 (Žin., 2013, Nr. 98-4870), 12 punktą,

t v i r t i n u Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                     Vigilijus Jukna


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-819

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-839  

redakcija)

 

PARAMOS LIETUVOS Bitininkystės SEKTORIUI

2014–2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos siekiant nustatyti Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – parama) skyrimo tvarką ir reikalavimus asmenims, pretenduojantiems gauti paramą bitininkystės sektoriui.

Taisyklės parengtos atsižvelgiant į 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamento (EB)  Nr. 917/2004, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 797/2004 dėl priemonių, gerinančių bendras bitininkystės produktų gamybos ir pardavimo sąlygas, įgyvendinimo taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 46 tomas, p. 250), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 768/2013 (OL 2013 L 214, p. 7), reikalavimus, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL 2013 L 347, p. 671), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. rugsėjo 4 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 949/2014 (OL 2014 L 265, p. 21), reikalavimus, 2013 m. rugpjūčio 12 d. Komisijos sprendimą Nr. C(2013) 5126, kuriuo patvirtinamos bitininkystės produktų gamybos ir pardavimo gerinimo programos, pateiktos valstybių narių pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007 ir nustatomas Sąjungos įnašo į šias programas dydis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimą Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“, Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 3D-631 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Programa).

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Mokėjimo prašymas – nustatytos formos dokumentas, kurį paramos gavėjas teikia Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams (toliau – Agentūros teritorinis paramos administravimo skyrius) prašydamas išmokėti paramos lėšas.

2.2. Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai – banko sąskaitos išrašai, kasos išlaidų orderiai, internetine bankininkyste besinaudojančių pareiškėjų pateikti išrašai, patvirtinti pareiškėjo parašu, ar kiti dokumentai, kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas.

2.3. Išlaidų pagrindimo dokumentai – rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktos sąskaitos, perdavimo-priėmimo aktai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, kelionių ar kiti dokumentai, kuriais pagrindžiamos patirtos išlaidos.

2.4. Paramos paraiška – nustatytos formos dokumentas, kurį turi užpildyti ir pateikti Agentūros teritoriniams paramos administravimo skyriams pareiškėjas, siekiantis gauti paramą bitininkystės sektoriui 2014–2016 metais.

2.5. Patikra vietoje – Agentūros darbuotojų atliekamas fizinis ir (arba) administracinis pareiškėjo ir (ar) paramos gavėjo paramos paraiškoje ir mokėjimo prašyme pateiktų duomenų ir dokumentų patikrinimas Programos priemonės įgyvendinimo vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

2.6. Programos priemonės įgyvendinimo laikotarpis (toliau – priemonės įgyvendinimo laikotarpis) – laikotarpis nuo paramos paraiškos užregistravimo Agentūros teritoriniame paramos administravimo skyriuje iki paskutinės mokėjimo prašymo pateikimo Agentūros teritoriniam paramos administravimo skyriui dienos.

2.7. Tinkamos finansuoti išlaidos – priemonės įgyvendinimo laikotarpiu paramos gavėjo faktiškai padarytos būtinos išlaidos, atitinkančios Pranešime apie paramos skyrimą nurodytas sąlygas ir neprieštaraujančios Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nuostatoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

2.8. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos pateiktos Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme ir kituose teisės aktuose.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

II. PARAMOS TIKSLAI IR REMIAMOS PRIEMONĖS

3. Programai įgyvendinti numatytos šios priemonės (toliau – priemonės):

3.1. „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“;

3.2. „Varozės kontrolė“;

3.3. „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“;

3.4. „Medaus fizinių ir cheminių savybių analizė“;

3.5. „Bičių šeimų atnaujinimas“;

3.6. „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“.

4. Programos bendrasis tikslas – pagerinti bičių produktų gamybos ir pardavimo sąlygas Lietuvoje bei padidinti medingųjų augalų derlingumą ir produkcijos kokybę remiant pavienius bitininkus, jų grupes ir sąlygų tenkinti bendrus bitininkų poreikius šalies mastu sudarymą.

5. Specialieji tikslai:

5.1. „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“ – užtikrinti bitininkystės sektoriaus tvarumą ir plėtrą; skatinti žmonių (ypač jaunimo) susidomėjimą bitininkyste; stiprinti bitininkų asociacijas; remti bitininkavimo inventoriaus įsigijimą, teikti paramą organizuojant mokomąsias išvykas (vieną mokomąją išvyką šalies mastu bitininkams ir vieną mokomąją išvyką šalies mastu jauniesiems bitininkams); pagerinti informacijos perdavimą, tobulinant ir administruojant interneto svetainę bitininkams, remti bitininkų tęstinio (serijinio) leidinio parengimą ir išleidimą;

5.2. „Varozės kontrolė“ – sumažinti bičių šeimų sergamumą varoze, sumažinti bičių šeimų gydymo nuo varozės išlaidas, skatinti preparatų, kurių likučių meduje nelieka, varozei gydyti naudojimą;

5.3. „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ – didinti medaus produkcijos kiekį efektyviau panaudojant natūralias bičių ganyklas Lietuvos teritorijoje medingųjų žemės ūkio augalų derlingumui didinti;

5.4. „Medaus fizinių ir cheminių savybių analizė“ – pagerinti realizuojamo medaus kokybę, modernizuojant laboratorinę įrangą medaus kokybę tiriančiose laboratorijose; sumažinti medaus kokybės tyrimų išlaidas bitininkams;

5.5. „Bičių šeimų atnaujinimas“ – pakeisti nežinomos kilmės mažo produktyvumo bičių šeimų motinas didelio produktyvumo, atspariomis ligoms ir kitomis teigiamomis savybėmis pasižyminčiomis bičių motinomis; atkurti ir plėsti bitynus kokybiškomis bičių motinomis; remti naujų avilių įsigijimą; pakeisti susidėvėjusias avilių dalis;

5.6. „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ – moksliškai pagrįsti bičių produktų gamybos ir prekybos sąlygų pagerinimą vykdant taikomuosius tyrimus (taikomieji moksliniai tyrimai apibrėžti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme) pagal šias kryptis:

5.6.1. bitininkavimo technologijos;

5.6.2. bitininkystės būklė Lietuvoje;

5.6.3. erkių varroa destructor ir kitų bičių ligų sukėlėjų biologija ir kovos su ja priemonės;

5.6.4. bičių genetiniai tyrimai;

5.6.5. bičių ganyklų tyrimai;

5.6.6. bičių produktų savybės;

5.6.7. pesticidų ir sunkiųjų metalų likučiai bičių produktuose;

5.6.8. bičių produktų panaudojimas žmonių sveikatai gerinti;

5.6.9. bičių produktų kokybės savikontrolės tyrimo metodai.

 

III. Lėšos priemonėms įgyvendinti ir jų kompensavimas

6. Lėšos paramai skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal taisyklių 1 priede patvirtintą Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos finansavimo planą.

7. Visi pareiškėjai turi tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus nuo paramos paraiškos pateikimo Agentūros teritoriniam paramos administravimo skyriui dienos iki kalendorinių metų, kuriais pateiktas mokėjimo prašymas, pabaigos.

8. Visoms remiamoms priemonėms, kurioms įgyvendinti paskirta parama, numatytos išlaidos turi būti padarytos (apmokėtos) nuo paramos paraiškos užregistravimo Agentūros teritoriniame paramos administravimo skyriuje dienos iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. Išlaidos gali būti apmokėtos tik paramos gavėjo arba jo įgalioto asmens.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

9. Paramos gavėjas pradeda veiklą iš savo arba skolintų lėšų ir teikia Agentūros teritoriniams paramos administravimo skyriams mokėjimo prašymą, pridėdamas išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus. Perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, perkama technika ir įranga turi atitikti Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

10. Išlaidos, patirtos įgyvendinant remiamas priemones, kompensuojamos be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).

11. Prekių ir (arba) paslaugų pirkimo PVM, tenkantis paramos daliai, yra kompensuojamas iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų tiems paramos gavėjams, kurie pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neturi ar negalėtų turėti galimybės įtraukti šio PVM į PVM atskaitą. Pareiškėjai, esantys PVM mokėtojais, tačiau paramos paraiškoje prašantys kompensuoti PVM, kartu su paramos paraiška turi pateikti prašymą, kuriame išsamiai pagrįstų, kodėl šio PVM jie negali įtraukti į PVM atskaitą.

 

IV. GALIMI PAREIŠKĖJAI pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui

2014–2016 metų programos priemones

12. Paramos paraiškas gali teikti:

12.1. pagal priemonę „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“:

12.1.1. šalies bitininkų asociacijas vienijanti asociacija, kurios viena iš veiklos sričių yra švietimas, mokymas ar kvalifikacijos tobulinimas, ir atstovaujanti Lietuvai tarptautinėje nacionalines bitininkų asociacijas vienijančioje organizacijoje, – teminio mokymo deleguotiems bitininkų asociacijų nariams (kurie gautas žinias skleis savo asociacijose) ir (arba) konferencijos šalies mastu organizavimui; vienos mokomosios išvykos bitininkams organizavimui, vienos mokomosios išvykos jauniesiems bitininkams (vaikams) organizavimui, šalies bitininkų interneto svetainei tobulinti ir palaikyti, svetainės informacijai atnaujinti, šalies bitininkų asociacijų tęstiniam (serijiniam) leidiniui parengti ir išleisti;

12.1.2. bičių laikytojai, turintys nuo 20 iki 30 bičių šeimų (užregistruotų Ūkinių gyvūnų registre einamųjų metų spalio 31 d.), įregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą valdytojai arba partneriai ir turintieji bityno pasą (jo kopiją turi pateikti kartu su paramos paraiška). Jeigu po paramos paraiškos pateikimo sumažėjo laikomų bičių šeimų skaičius dėl nuo paramos gavėjo priklausančių arba dėl nuo paramos gavėjo nepriklausančių aplinkybių (ligos, vagystės ar pan.), per 7 kalendorines dienas apie šį pasikeitimą jis privalo pranešti teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pagal savo bityno registracijos vietą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

12.1.3. bitininkų asociacijos, kurių viena iš veiklos sričių yra mokymas, švietimas ar kvalifikacijos tobulinimas,  mokymui organizuoti savivaldybės mastu (bitininkams);

Papildyta punktu:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

12.2. pagal priemonę „Varozės kontrolė“ – bitininkų asociacijos;

12.3. pagal priemonę „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ – bičių laikytojai, turintys ne mažiau kaip 31 bičių šeimą (užregistruotą Ūkinių gyvūnų registre einamųjų metų spalio 31 d.), įregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą valdytojai arba partneriai ir turintieji bityno pasą (jo kopiją turi pateikti kartu su paramos paraiška). Jeigu po paramos paraiškos pateikimo sumažėjo laikomų bičių šeimų skaičius dėl nuo paramos gavėjo priklausančių arba nuo jo nepriklausančių aplinkybių (ligos, vagystės ar pan.), per 7 kalendorines dienas apie šį pasikeitimą jis privalo pranešti teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pagal savo bityno registracijos vietą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

12.4. pagal priemonę „Medaus fizinių ir cheminių savybių analizė“ – laboratorijos, akredituotos atlikti medaus kokybės tyrimus;

12.5. pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“:

12.5.1. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko įsakymu patvirtinti veisliniai bitynai, auginantys veislines bičių motinas;

12.5.2. bičių laikytojai, turintys ne daugiau kaip 19 bičių šeimų (užregistruotų Ūkinių gyvūnų registre einamųjų metų spalio 31 d.), įregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą valdytojai arba partneriai ir turintieji bityno pasą (jo kopiją turi pateikti kartu su paramos paraiška). Jeigu po paramos paraiškos pateikimo sumažėjo laikomų bičių šeimų skaičius dėl nuo paramos gavėjo priklausančių arba nuo jo nepriklausančių aplinkybių (ligos, vagystės ar pan.), per 7 kalendorines dienas apie šį pasikeitimą jis privalo pranešti teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pagal savo bityno registracijos vietą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

12.6. pagal priemonę „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ – mokslo ir studijų institucijos;

12.7. jei po paramos paraiškos pateikimo pareiškėjas miršta, parama galės būti mokama asmeniui, perimančiam paramos gavėjo įsipareigojimus ir tęsiančiam veiklą, jei jis įsipareigojimų perėmimo metu atitiks pareiškėjo tinkamumo kriterijus.

12.8. pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

V. NETINKAMI PAREIŠKĖJAI

13. Pareiškėjui parama neskiriama, jeigu jis:

13.1. per Agentūros nustatytą terminą nepanaikino mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), ir (arba) įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

13.2. paramos paraiškoje arba jos prieduose Agentūrai pateikė neteisingą informaciją arba nuslėpė informaciją, turėsiančią reikšmės vėlesniam sprendimo priėmimui suteikti paramą;

13.3. teikdamas paramos paraišką, nepridėjo reikiamų dokumentų ir trūkstamos informacijos nepateikė Agentūrai per 5 darbo dienas nuo gauto iš Agentūros paklausimo apie dokumentų / duomenų tikslinimą gavimo dienos. Paklausimas laikomas gautu, praėjus 2 darbo dienoms nuo jo išsiuntimo registruotu paštu, arba laikomas gautu išsiuntimo dieną, kai išsiunčiamas el. paštu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

13.4. neatitinka 12 punkte nustatytų tinkamumo kriterijų;

13.5. yra patvirtintas paramos gavėju / gauna paramą pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ arba Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, arba yra paramos gavėjo pagal vieną iš šių priemonių sutuoktinis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

13.6. buvo patvirtintas paramos gavėju 2015 metais pagal Programos priemonę, tačiau iki 2015 m. rugsėjo 1 d. nepateikė mokėjimo prašymo ir apie tai neinformavo Agentūros;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

VI. KVIETIMAS TEIKTI PARAMOS PARAIŠKAS

14. Pareiškėjai gali teikti paramos paraiškas tik po kvietimo teikti paramos paraiškas (toliau – kvietimas) paskelbimo.

15. Kvietimas teikti paramos paraiškas tvirtinamas atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, kuris skelbiamas Ministerijos tinklalapyje (www.zum.lt). Kvietimas papildomai gali būti skelbiamas ir kituose leidiniuose, internete bei kitais būdais.

16. Paramos paraiškos, pateiktos po kvietime nustatyto termino pabaigos, nepriimamos. Registruotu paštu / per kurjerį pateikta paramos paraiška su reikalaujamais kartu pateikti dokumentais turi būti pateikta paštui / kurjeriui ne vėliau kaip paskutinę kvietime nurodytą paramos paraiškų priėmimo dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

VII. PARAMOS PARAIŠKOS PILDYMAS, TEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS

17. Užpildyta paramos paraiška pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos priemones (2 priedas) kartu su reikalaujamais dokumentais (ar jų kopijomis), nurodytais Dokumentų, teikiamų kartu su paramos paraiška, sąraše (3 priedas), šių Taisyklių nustatyta tvarka teikiama Agentūros teritoriniam paramos administravimo skyriui asmeniškai arba pareiškėjo įgalioto asmens, siunčiama registruotu laišku arba teikiama per pašto kurjerį Agentūros interneto svetainėje nurodytais adresais pagal savo gyvenamąją / buveinės vietą arba bityno registravimo vietą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

18. Kitais adresais paramos paraiškos nepriimamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

19. Siunčiant paramos paraišką registruotu laišku arba teikiant per pašto kurjerį, reikalaujamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo parašu ir antspaudu (jei antspaudą privalu turėti) arba notaro Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka. Jei paramos paraiška teikiama asmeniškai ar pareiškėjo įgalioto asmens, pateikiami reikalingų dokumentų originalai ar reikalingų dokumentų kopijos (kopijas patvirtina Agentūros teritoriniai paramos administravimo skyriai arba patys pareiškėjai savo parašu ir antspaudu (jei antspaudą privalu turėti) arba teisės aktų nustatyta tvarka). Agentūros teritoriniai paramos administravimo skyriai paramos paraiškas ir kitus reikalingus dokumentus išsiunčia Agentūros centriniam padaliniui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

20. Paramos paraiškoje turi būti numatytos visos išlaidos, kurios yra susijusios su priemonės įgyvendinimu. Iš paramos lėšų bus finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir būtinos priemonei įgyvendinti išlaidos ir ne daugiau, nei numatytas paramos dydis. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti aiškiai išvardytos pagal išlaidų kategorijas. Tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus autorinių darbų pirkimo, darbo užmokesčio, kuro, pašto, elektros, šildymo, interneto ir ryšių išlaidų) sumoms pagrįsti turi būti pateikiamas bent vienas komercinis pasiūlymas iš prekių tiekėjų, paslaugų ar darbų teikėjų arba viešai tiekėjų pateikta informacija (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.), kur turi būti nurodyta:

20.1. planuojamos įsigyti prekės (įrangos, technikos ar kt.), paslaugos ar darbo pavadinimas;

20.2. galutinė siūlomų prekių, paslaugų ar darbų kaina Lietuvos Respublikoje eurais (su PVM ir be PVM);

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

20.3. patvirtinimas, kad siūloma įsigyti prekė, technika ir įranga yra nauja ir nenaudota, o technika ir įranga atitinka teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus. Pagal priemonę „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ turi būti nurodoma prekės paskirtis.

21. Prie paramos paraiškos papildomai pateikiami užpildyti:

21.1. bičių laikytojų, kurie pretenduoja gauti paramą pagal priemonę „Varozės kontrolė“, sąrašai (pagal priemonę „Varozės kontrolė“ (4 priedas);

21.2. bičių laikytojų, kurie pretenduoja gauti paramą pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“, sąrašai (pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“ (5 priedas).

22. Paramos paraiškos teikiamos vieneriems metams. Pareiškėjas gali teikti tik vieną paramos paraišką paramai gauti, išskyrus pagal priemonę „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“. Pareiškėjas, atitinkantis šiai priemonei keliamus reikalavimus, gali teikti ne daugiau kaip 5 paramos paraiškas. Kiekvienam tyrimui pildoma atskira paramos paraiška.

23. Pareiškėjas įsipareigoja, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir Europos Sąjungos fondų.

24. Pareiškėjas turi įsipareigoti, kad neparduos ar kitaip neperduos kitam asmeniui už paramos lėšas įsigyto turto (bitininkavimo inventoriaus, įrangos, technikos, naujų avilių ir kt.) penkerius metus nuo priemonės įgyvendinimo laikotarpio pabaigos (išskyrus force majeure aplinkybes).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

25. Pasikeitus paramos paraiškos duomenims, pareiškėjas iki paramos paraiškų priėmimo termino pabaigos gali pateikti prašymą dėl duomenų keitimo. Po paramos paraiškų priėmimo termino pabaigos pareiškėjas gali keisti tik tuos duomenis, kurie nedidina paramos sumos (pareiškėjas gali atsisakyti dalies paramos sumos), – adresą ir pan.

26. Paramos paraiškos pildomos ir kiti reikalingi dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

 

VIII. PARAMOS PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR PARAMOS SKYRIMAS

27. Agentūra per 35 darbo dienas (neįskaičiuojamas paklausimų pareiškėjui terminas) nuo paramos paraiškų priėmimo termino pabaigos įvertina priimtų paramos paraiškų tinkamumą paramai gauti (ar paramos paraiška ir kiti reikalingi dokumentai gauti iki galutinio paramos paraiškų pateikimo termino; ar paramos paraiška visiškai užpildyta, atitinka paramos paraiškos formą ir yra pasirašyta pareiškėjo; ar pateikti visi reikalingi dokumentai ar jų kopijos; ar paramos paraiškos turinys atitinka Programos tikslus).

28. Jei kvietimo teikti paramos paraiškas metu pareiškėjų prašoma suma yra ne didesnė nei kiekvienai priemonei (ar jos specialiajam tikslui įgyvendinti) skirta paramos suma, parama suteikiama visiems pareiškėjams, kurie po paramos paraiškų vertinimo pripažįstami tinkamais gauti paramą. Tuo atveju, jei pareiškėjų prašoma suma yra didesnė nei kiekvienai priemonei (ar jos specialiajam tikslui įgyvendinti) skirta paramos suma, parama skiriama daugiausia pirmumo balų surinkusiems pareiškėjams ir (arba) paramos intensyvumas proporcingai mažinamas, rekomendacinį sprendimą priima Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinta Paramos bitininkystės sektoriui skyrimo ir probleminių klausimų sprendimo komisija (toliau – Komisija), prireikus Komisija gali rekomenduoti taikyti papildomus kriterijus paraiškoms vertinti.

29. Paramos paraiškų pirmumas vertinamas pagal atitiktį pirmumo reikalavimams (6 priedas). Pirmumo reikalavimai nustatomi atsižvelgiant į paramos paraiškoje pateiktą informaciją ir prie jos pateiktus dokumentus. Jei paramos paraiškos byloje nėra duomenų, leidžiančių nustatyti pareiškėjo atitiktį pirmumo reikalavimui, laikoma, kad pareiškėjas neatitinka šio pirmumo reikalavimo (pareiškėjui pranešimas dėl papildomos informacijos teikimo arba patikslinimo nesiunčiamas).

30. Agentūra, įvertinusi paramos paraiškas, parengia nustatytos formos Paramos paraiškų pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos priemones vertinimo rezultatų suvestinę (7 priedas), teikiamą Komisijai, kuri per 10 darbo dienų nuo paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinės gavimo priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo. Sprendimas dėl paramos skyrimo ar neskyrimo pareiškėjams, pateikusiems paramos paraiškas pagal priemonę „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“, priimamas atsižvelgiant į Komisijos išvadas. Komisija kreipiasi į nepriklausomą (-us) ekspertą (-us) dėl išvadų apie temų aktualumą, naudą bitininkams ir bitininkystės sektoriui pateikimo.

31. Galutinis sprendimas dėl paramos skyrimo ar neskyrimo įteisinamas Ministerijos kanclerio potvarkiu per 10 darbo dienų po Komisijos priimto rekomendacinio pobūdžio sprendimo dėl paramos skyrimo ar neskyrimo (Ministerijos kanclerio potvarkiuose turi būti nurodoma fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, skirta paramos suma. Prie pareiškėjų, kuriems skiriama parama priemonei „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ įgyvendinti, papildomai nurodomas ir numatomo atlikti tyrimo pavadinimas). Apie tokį sprendimą Agentūra informuojama per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos ir paskelbiama interneto tinklalapiuose (Ministerijos – www.zum.lt ir Agentūros – www.nma.lt).

32. Apie sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo pareiškėjai informuojami per 10 darbo dienų nuo Ministerijos kanclerio potvarkio gavimo dienos Agentūros nustatyta tvarka.

33. Priėmus sprendimą suteikti paramą, pareiškėjas tampa paramos gavėju.

34. Išlaidų plano pakeitimai (kai keičiasi investicijos rūšis ir (arba) kaina) nesuderinti su Agentūra,  negalimi.

35. Apie išlaidų plano keitimą paramos gavėjas turi informuoti Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Tęstinių priemonių administravimo skyrių ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 20 d.

36. Paramos gavėjas privalo 5 metus nuo priemonės įgyvendinimo laikotarpio pabaigos saugoti visus su paramos gavimu susijusius dokumentus.

 

IX. MOKĖJIMO PRAŠYMO PILDYMAS, TEIKIMAS, REGISTRAVIMAS

IR PARAMOS IŠMOKĖJIMAS

37. Užpildytos mokėjimo prašymų formos (8 priedas) kartu su išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais bei kitais Taisyklėse numatytais reikiamais dokumentais teisės aktų nustatyta tvarka teikiamos Agentūros teritoriniams paramos administravimo skyriams asmeniškai arba paramos gavėjo įgalioto asmens. Kitais adresais mokėjimo prašymai nepriimami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

38. Kartu su mokėjimo prašymu teikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo parašu ir antspaudu (jei antspaudą privalu turėti) arba notaro Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka. Agentūros teritoriniai paramos administravimo skyriai mokėjimo prašymus ir dokumentus ar jų kopijas išsiunčia Agentūrai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

39. Mokėjimo prašymas pildomas ir kiti reikalingi dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei prekės ar paslaugos pirktos užsienyje, išlaidų apmokėjimo įrodymo ir išlaidų pagrindimo dokumentai turi būti išversti į valstybinę kalbą bei patvirtinti pareiškėjo parašu ir antspaudu (jei antspaudą privalu turėti) arba notaro Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka.  Prie dokumentų turi būti pridėtas valiutos, kuria padarytos išlaidos, oficialus Lietuvos banko kursas išlaidų  padarymo dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

Nr. 3D-290, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-12, i. k. 2016-12502

 

40. Prie mokėjimo prašymo paramos gavėjas papildomai pateikia užpildytus:

40.1. bičių laikytojų, kurie gavo paramą pagal priemonę „Varozės kontrolė“, sąrašą (pagal priemonę „Varozės kontrolė“ (9 priedas);

40.2. bičių laikytojų, kurie gavo paramą pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“, sąrašą (pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“ (10 priedas);

40.3. atlikto taikomojo mokslinio tyrimo ataskaitą Agentūrai, o jos kopiją siunčia Ministerijai (pagal priemonę „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“). Ministerijos interneto svetainėje www.zum.lt skelbiamos pagal priemonę „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų ataskaitos bei rezultatai, kurie  Ministerijos interneto svetainėje saugomi ne trumpiau kaip 5 metus.

41. Mokėjimo prašymus kartu su reikalaujamais priedais iš paramos gavėjų priima ir registruoja Agentūros teritoriniai paramos administravimo skyriai pagal pareiškėjo gyvenamąją/buveinės vietą ir (arba) bityno registravimo vietą.

42. Teikiant Agentūrai prašymus pakeisti banko sąskaitą, į kurią bus pervedamos paramos lėšos, prašymą pasirašiusiojo asmens parašo tikrumas turi būti patvirtintas notaro arba seniūno Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka. Patvirtinti pasirašiusiojo asmens parašo tikrumą taip pat gali Agentūros darbuotojas. Prašymas dėl duomenų pakeitimo turi būti siunčiamas Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Tęstinių priemonių administravimo skyriui.

43. Mokėjimo prašymus paramos gavėjas turi pateikti Agentūros teritoriniams paramos administravimo skyriams po pranešimo apie paramos skyrimą gavimo, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. Mokėjimo prašymai, pateikti po nustatyto termino pabaigos, nepriimami.

44. Vertinant mokėjimo prašymą nustatoma, kokios išlaidos yra tinkamos finansuoti, ir nuo jų yra skaičiuojama kompensuojama paramos suma.

45. Jei priimamas sprendimas išmokėti visą prašomą paramos sumą, lėšos pervedamos į paramos gavėjo nurodytą sąskaitą.

46. Jei mokėjimo prašymas atmetamas ar neišmokama dalis prašomos paramos sumos, paramos gavėjas informuojamas raštu teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

47. Agentūra, įvertinusi mokėjimo prašyme nurodytų padarytų išlaidų tinkamumą finansuoti, užsako paramos lėšas.

48. Paramos lėšos užsakomos ir išmokamos Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos žuvininkystės fondo priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

49. Paramos lėšos paramos gavėjams išmokamos iki einamųjų metų spalio 15 d.

50. Iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Agentūra pateikia Ministerijai ataskaitą apie Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos priemonių įgyvendinimą (11 priedas).

51. Paramos gavėjas priemonės įgyvendinimo laikotarpiu pagal vieną paraišką gali pateikti vieną mokėjimo prašymą.

 

X. TECHNINĖ PAGALBA bitininkams ir jų grupėms

52. Pagal šią priemonę kompensuojamos šios tinkamos išlaidos:

52.1. iki 100 proc. patirtų tinkamų finansuoti išlaidų mokymui ir (arba) konferencijai šalies mastu organizuoti. Išlaidos konferencijai šalies mastu organizuoti negali viršyti 8 689 Eur. Išlaidos dėstytojų darbo užmokesčiui ar jų autoriniam atlyginimui negali viršyti 72 Eur už vieną akademinę valandą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

52.2. iki 100 proc. patirtų tinkamų finansuoti išlaidų sukurtai bitininkų interneto svetainei (vienai visos šalies mastu) tobulinti, informacijai atnaujinti ir palaikyti – ne daugiau kaip 2 896 Eur;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

52.3. iki 100 proc. patirtų tinkamų finansuoti išlaidų mokomajai išvykai į užsienį organizuoti (iš jų – autorinis atlyginimas, įskaitant visus su autorinėmis sutartimis susijusius darbdaviui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius už mokomosios išvykos programos parengimą, ne daugiau kaip 579 Eur) – ne daugiau kaip 8 689 Eur, jaunųjų bitininkų mokomajai išvykai – ne daugiau kaip 3 475 Eur;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

52.4. iki 100 proc. patirtų tinkamų finansuoti išlaidų bitininkų asociacijų šalies mastu tęstiniam leidiniui parengti ir išleisti – ne daugiau kaip 5 213 Eur, iš jų ne daugiau kaip 2 607 Eur leidiniui spausdinti; ne daugiau kaip 2 607 Eur leidiniui parengti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

52.5. iki 70 proc. patirtų tinkamų finansuoti išlaidų vienam pareiškėjui vienai 52.5.1–52.5.9 papunkčiuose išvardyto bitininkavimo inventoriaus priemonei įsigyti, bet:

52.5.1. ne daugiau kaip 304 Eur už rankinį medsukį;

52.5.2. ne daugiau kaip 568 Eur už elektrinį-rankinį medsukį;

52.5.3. ne daugiau kaip 869 Eur už elektrinį medsukį;

52.5.4. ne daugiau kaip 507 Eur už nerūdijantį atakiavimo stalą;

52.5.5. ne daugiau kaip 405 Eur už nerūdijantį vaško lydytuvą;

52.5.6. ne daugiau kaip 507 Eur už elektrinį vaško lydytuvą;

52.5.7. ne daugiau kaip 405 Eur už žiedadulkių džiovyklą;

52.5.8. ne daugiau kaip 608 Eur už nerūdijančio plieno medaus laikymo ir nusodinimo talpyklą / talpyklų komplektą (nuo 50 l iki 200 l);

52.5.9. ne daugiau kaip 811 Eur už korių atakiavimo įrenginį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

52.6. iki 100 proc. patirtų tinkamų finansuoti išlaidų mokymui (savivaldybės mastu) organizuoti.  Išlaidos mokymui (savivaldybės mastu) organizuoti negali viršyti 1 500 Eur. Išlaidos dėstytojų darbo užmokesčiui ar jų autoriniam atlyginimui negali viršyti 72 Eur už vieną akademinę valandą. Vienoje paraiškoje gali būti numatytas ne ilgesnis kaip 16 akademinių valandų mokymas pagal specialiąsias paramos programas, patvirtintas Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro (mokymų programos turi būti atnaujintos). Pareiškėjas, sudarydamas grupes, turi atsižvelgti į tai, kad mažiausias klausytojų skaičius grupėje turi būti 12. Jei mokyme dalyvavo mažesnis klausytojų skaičius, paramos gavėjui pateikus mokėjimo prašymą bus kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios tiesiogiai nepriklauso nuo klausytojų skaičiaus, o visų kitų išlaidų kompensuojama suma turi būti sumažinta atsižvelgiant į dalyvavusių klausytojų skaičių

Papildyta punktu:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

53. Tinkamos finansuoti išlaidos:

53.1. mokymo, konferencijos organizavimo:

53.1.1. administracinės išlaidos, kurios negali sudaryti daugiau kaip 15 proc. visos paramos sumos (skaičiuojant nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų be PVM) (darbo užmokestis priemonės administratoriams pagal darbo sutartį; skelbimai spaudoje bei kitose viešojo informavimo priemonėse, stendų parengimas; ryšių (telefono, pašto, interneto);

53.1.2. atlyginimas dėstytojui (-iams) / pranešėjui (-ams) (darbo užmokestis, įskaitant visus darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas, jei dirbama pagal darbo sutartį, arba atlygis pagal paslaugų sutartį (-is), kai paslaugas teikia juridinis (-iai) asmuo (-enys) arba Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą (-as) turintis (-ys) fizinis (-iai) asmuo (-enys), arba autorinis atlyginimas, įskaitant visus su autorinėmis sutartimis susijusius darbdaviui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius). Teikiant paramos paraišką turi būti nurodyta, ar dėstytoją (-us) / pranešėją (-us) ketinama samdyti pagal darbo, ar pagal paslaugų teikimo sutartį, ar pagal autorinę sutartį;

53.1.3. metodinės ir techninės medžiagos įsigijimo (kanceliarinės prekės; kompiuterinės mokymo programos; mokymo baigimo pažymėjimai; kvietimai; programos; lankstinukai; praktinio mokymo priemonės, kurios bus naudojamos mokymų vykdymo metu ir negali būti įtraukiamos į apskaitą kaip ilgalaikis materialusis turtas ar įranga);

53.1.4. patalpų, įrangos (mokymo medžiagos demonstravimo technika) nuomos, kurios negali sudaryti daugiau kaip 15 proc. visos paramos sumos (skaičiuojant nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų be PVM);

53.1.5. priemonei įgyvendinti reikalingos dalomosios medžiagos parengimo (autorinis atlyginimas, įskaitant visus su autorinėmis sutartimis susijusius darbdaviui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius) dauginimo, įrišimo;

53.1.6. transporto (dėstytojo (-ų) ir pranešėjo (-ų) atvykimo į mokymą, konferenciją ar bitynus supažindinti su naujovėmis);

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

53.1.7. mokymo, konferencijos dalyvių aprūpinimo maitinimu ir nakvyne;

53.2. vienos šalies mastu mokomosios išvykos bitininkams ir vienos mokomosios išvykos jauniesiems bitininkams (vaikams) Lietuvoje ir (arba) užsienyje (transportas; autorinis atlyginimas, įskaitant visus su autorinėmis sutartimis susijusius darbdaviui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius; už mokomosios išvykos programos parengimą išvykos organizatoriui; valiutos konvertavimo mokesčiai; tarptautinio mokėjimo nurodymo mokesčiai; nakvynės išlaidos, reprezentacinės išlaidos, kelionės draudimo išlaidos, dalyvio mokestis (jei toks nustatytas);

53.3. sukurtos šalies bitininkams interneto svetainės tobulinimo, informacijos atnaujinimo ir palaikymo;

53.4. bitininkų asociacijų tęstinio (serijinio) leidinio parengimo (autorinis atlyginimas, įskaitant visus su autorinėmis sutartimis susijusius darbdaviui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius, už leidinio parengimą) ir išleidimo (leidinio spausdinimas ir maketavimas).

54. Parama bitininkavimo inventoriaus priemonei įsigyti pagal šią priemonę neskiriama, jeigu pareiškėjas gavo paramą bitininkavimo inventoriaus priemonei įsigyti pagal šią priemonę 20142015 metais arba jeigu gavo paramą / buvo skirta parama bitininkavimo inventoriaus priemonei įsigyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

XI. Varozės kontrolė

55. Pagal šią priemonę tinkamos finansuoti išlaidos: preparatų varozei gydyti įsigijimo ir jos profilaktikos, biologinių, ekologinių priemonių, dozavimo įrangos įsigijimo, taip pat administracinės išlaidos, kurios atsiranda teikiant informaciją bitininkams ar jų grupėms apie bičių varozės gydymo preparatus, jų įsigijimą ir vartojimą.

56. Pagal priemonę „Varozės kontrolė“ kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet:

56.1. ne daugiau kaip 1,45 Eur vienai bičių šeimai (jei yra didesnis lėšų poreikis, nei numatyta, paramos dydis gali būti keičiamas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

56.2. ne daugiau kaip 174 Eur administracinių išlaidų, jei prie paraiškos pridėtame sąraše yra nuo 11 iki 100 bičių laikytojų, ir ne daugiau kaip 290 Eur administracinių išlaidų, jei prie paraiškos pridėtame sąraše yra 101 ir daugiau bičių laikytojų:

56.2.1. darbo užmokestis pagal darbo sutartį priemonės administratoriui;

56.2.2. kanceliarinės, ryšių ir pašto, transporto, smulkios biuro įrangos, kompiuterinės įrangos priedų išlaidos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

56.3. jei prie paraiškos pridėtame sąraše yra iki 10 bičių laikytojų, administracinės išlaidos nėra kompensuojamos.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

XII. AVILIŲ TRANSPORTAVIMO į ganyklas RACIONALIZAVIMAS

57. Kompensuojama iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 898 Eur už vieno avilių transportavimo įrenginio (priekabos bičių aviliams transportuoti) ir ne daugiau kaip 319 Eur už vieno priedo avilių transportavimo įrenginiui įsigijimą (bičių šeimų krovimo inventorius ir mechanizmai). Vienam pareiškėjui kompensuojamas tik vieno avilių transportavimo įrenginio ir (ar) vieno jo priedo įsigijimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

58. Šios priemonės įgyvendinimas neremiamas, jei pareiškėjas:

58.1. gavo paramą pagal šią priemonę 2005–2015 metų laikotarpiu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

58.2. gavo paramą avilių transportavimo įrenginiui arba avilių transportavimo įrenginio priedams įsigyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones.

 

XIII. MEDAUS fizinių ir cheminių savybių analizė

59. Pagal šią priemonę kompensuojama:

59.1. iki 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 5 792 Eur laboratoriniams įrenginiams įsigyti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

59.2. iki 90 proc. už vieną medaus mėginio kokybės tyrimą.

60. Kompensuojamos šios išlaidos:

60.1. medaus kokybės tyrimo laboratorinės įrangos įsigijimo;

60.2. medaus kokybės tyrimo kaštai (neturi būti įtrauktos 60.1 papunktyje nurodytos išlaidos).

 

XIV. bičių šeimų atnaujinimas

61. Kompensuojamos šios tinkamos išlaidos:

61.1. veisliniams bitynams kompensuojama iki 50 proc. už veislinę Karnikos porūšio bičių motiną, bet ne daugiau kaip:

61.1.1. 1,45 Eur už vieną neapvaisintą veislinę Karnikos porūšio bičių motiną;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

61.1.2. 5 Eur už vieną nebonituotą apvaisintą veislinę Karnikos porūšio bičių motiną;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

61.1.3. 8,69 Eur už vieną bonituotą apvaisintą veislinę Karnikos porūšio bičių motiną;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

61.2. naujų avilių įsigijimo ir susidėvėjusių avilių dalių pakeitimo (rėmas, diafragma, skirtukas, šoninė ar viršutinė pagalvė, bičių maitintuvė, skiriamoji tvorelė) išlaidos kompensuojamos iki 70 proc., bet ne daugiau kaip:

61.2.1. 87 Eur už vieną avilį (jei viršijamos šiai priemonei skirtos lėšos, pirmenybė teikiama mediniams aviliams);

61.2.2. 0,58 Eur už vieną rėmą (vienam aviliui iki 16 rėmų);

61.2.3. 1,74 Eur už vieną diafragmą (vienam aviliui iki 2 diafragmų);

61.2.4. 0,09 Eur už vieną skirtuką (vienam aviliui iki 16 skirtukų);

61.2.5. 2,32 Eur už vieną šoninę pagalvę (vienam aviliui iki 2 šoninių pagalvių);

61.2.6. 3,48 Eur už vieną viršutinę pagalvę (vienam aviliui 1 viršutinė pagalvė);

61.2.7. 4,05 Eur už vieną bičių maitintuvę (vienam aviliui 1 maitintuvė);

61.2.8. 2,90 Eur už vieną skiriamąją tvorelę (vienam aviliui 1 tvorelė).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

62. Vienas paramos gavėjas gali įsigyti ne daugiau kaip 5 naujus avilius arba pakeisti ne daugiau kaip 15 avilių susidėvėjusias dalis. Už paramos lėšas įsigyti aviliai turi būti sunumeruoti (nurodant avilio eilės numerį bei įsigijimo metus).

63. Šios priemonės įgyvendinimas neremiamas, jei pareiškėjas gavo paramą naujiems aviliams arba avilių dalims įsigyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ arba jeigu gavo paramą pagal šią priemonę 2008–2015 metais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

XV. BITININKYSTei ir BITININKYSTĖS produktams skirtos taikomųjų tyrimų programos

64. Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 8 689 Eur už vieną taikomąjį mokslinį tyrimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

65. Kompensuojamos šios tinkamos išlaidos:

65.1. taikomojo mokslinio tyrimo administravimo, t. y. darbo užmokestis priemonės administratoriui (-iams) pagal darbo sutartį (iki 5 proc. bendros taikomojo mokslinio tyrimo išlaidų sumos be PVM);

65.2. komandiruočių, kurios tiesiogiai susijusios su taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymu. Komandiruotės į užsienį gali būti mokamos, jei tyrimui atlikti būtina pasinaudoti užsienio archyvais, laboratorine įranga ar kitomis unikaliomis mokslinėmis priemonėmis paramos paraiškoje nurodytiems taikomiesiems moksliniams tyrimams vykdyti (iki 30 proc. bendros taikomojo tyrimo sumos be PVM);

65.3. apmokėjimo už darbą asmenims, tiesiogiai susijusiems su taikomaisiais moksliniais tyrimais, jų rezultatų pritaikymu ūkinėje veikloje (darbo užmokestis pagal darbo sutartį, įskaitant visus darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas, jei dirbama pagal darbo sutartį, arba atlygis pagal paslaugų sutartį (-is), kai paslaugas teikia juridinis (-iai) asmuo (-enys) arba Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą (-as) turintis (-ys) fizinis (-iai) asmuo (-enys), arba autorinis atlyginimas, įskaitant visus su autorinėmis sutartimis susijusius darbdaviui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius). Teikiant paramos paraišką turi būti nurodyta, ar tyrimo vykdytoją (-us) ketinama samdyti pagal darbo, ar pagal paslaugų teikimo sutartį, ar pagal autorinę sutartį;

65.4. prekių (iki 30 proc. bendros projekto išlaidų sumos be PVM) įsigijimo:

65.4.1. medžiagų, reagentų, instrumentų, darbo saugos priemonių ar priemonių, kurios sunaudojamos taikomojo mokslinio tyrimo vykdymo metu ir negali būti įtraukiamos į apskaitą kaip ilgalaikis turtas ar įranga, įsigijimo;

65.4.2. programinės įrangos ir kitos įrangos, kuri bus naudojama taikomajam moksliniam tyrimui atlikti bei jo rezultatams pritaikyti ūkinėje veikloje, įsigijimo arba nuomos;

65.4.3. prietaisų, kurie bus naudojami taikomajam moksliniam tyrimui atlikti bei jo rezultatams pritaikyti ūkinėje veikloje, įsigijimo arba nuomos;

65.5. papildomos taikomojo mokslinio tyrimo išlaidos, tiesiogiai susijusios su šiais darbais arba jų rezultatų pritaikymu ūkinėje veikloje (iki 20 proc. bendros projekto išlaidų sumos be PVM), – patalpų išlaikymo (patalpų nuoma, šildymas, elektros energija); ryšių išlaidos (telefonas, paštas, internetas); transporto;

65.6. leidinių apie tyrimo rezultatus parengimo ir išleidimo;

65.7. apmokėjimo už paslaugas, tiesiogiai susijusias su atliekamu taikomuoju moksliniu tyrimu.

 

XVI. SANKCIJOS

66. Paramos gavėjui nesilaikant Pranešime apie paramos teikimą nurodytų sąlygų ar jas pažeidžiant numatomos šios sankcijų rūšys: paramos neskyrimas ir (arba) paramos susigrąžinimas. Paramos susigrąžinimas vykdomas pagal Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“.

67. Parama neskiriama / susigrąžinama:

67.1. jei teikdamas mokėjimo prašymą nepridėjo reikiamų dokumentų ir trūkstamos informacijos nepateikė Agentūrai per 5 darbo dienas nuo gauto iš Agentūros paklausimo apie dokumentų / duomenų tikslinimą gavimo dienos. Paklausimas laikomas gautu, praėjus 2 darbo dienoms nuo jo išsiuntimo registruotu paštu, arba laikomas gautu išsiuntimo dieną, kai išsiunčiamas el. paštu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

67.2. jei paramos gavėjas nepateikė mokėjimo prašymo iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. ir apie tai neinformavo Agentūros. Tokiu atveju jis metus netenka teisės kreiptis paramos pagal Programą;

67.3. jei teikdamas paramos paraišką ir (arba) prašydamas išmokėti paramos lėšas arba įgyvendindamas priemonę paramos gavėjas pateikia neteisingą informaciją arba nuslepia informaciją, turinčią reikšmės priimant sprendimą suteikti paramą arba tinkamai kontroliuoti priemonės įgyvendinimą;

67.4. jei nustatoma, kad pareiškėjas netvarko buhalterinės apskaitos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus nuo paramos paraiškos pateikimo Agentūros teritoriniam paramos administravimo skyriui dienos iki kalendorinių metų, kuriais pateiktas mokėjimo prašymas, pabaigos;

67.5. jei nustatoma, kad paramos gavėjas nesilaiko įsipareigojimo 5 metus nuo priemonės įgyvendinimo laikotarpio pabaigos saugoti visus su paramos gavimu susijusius dokumentus, susigrąžinama 5 proc. nuo išmokėtos paramos sumos, bet ne mažiau nei 100,01 Eur;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

67.6. jei nustatoma, kad paramos gavėjas nesilaikė įsipareigojimo neparduoti ar kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įsigyto turto (bitininkavimo inventoriaus, įrangos, technikos, naujų avilių ir kt.) penkerius metus nuo priemonės įgyvendinimo laikotarpio pabaigos (išskyrus force majeure aplinkybes);

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

67.7. kitais šiose Taisyklėse ir Pranešime apie paramos skyrimą numatytais atvejais.

 

XVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

68. Už paramos paraiškoje bei kituose dokumentuose pateiktų duomenų teisingumą atsako pareiškėjas ar paramos gavėjas.

69. Už paramos paraiškų ir mokėjimo prašymų bei prie jų pateikiamų dokumentų priėmimą, registravimą, administracinį ir fizinį patikrinimą, paramos dydžio apskaičiavimą ir išmokėjimą paramos gavėjams, lėšų apskaitą ir ataskaitų teikimą atsako Agentūra.

70. Pareiškėjai, neteisėtai gavę paramą, ir asmenys, prisidėję prie neteisėto paramos gavimo, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

71. Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas, nesutinkantis su Agentūros ar Ministerijos sprendimais, veikimu ar neveikimu, gali juos skųsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-839, 2014-11-07, paskelbta TAR 2014-11-07, i. k. 2014-16269

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

10 priedo pakeitimas pagal 3D-839 B(2014-11-07)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-839, 2014-11-07, paskelbta TAR 2014-11-07, i. k. 2014-16269

 

11 priedo pakeitimas pagal 3D-847 (2015-11-13)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-839, 2014-11-07, paskelbta TAR 2014-11-07, i. k. 2014-16269

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

TAR.563B39BEBFEC 12 priedas

Neteko galios nuo: 2014-11-08

Nr. 3D-839, 2014-11-07, paskelbta TAR 2014-11-07, i. k. 2014-16269

 

1 priedo pakeitimas pagal 3D-290

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-258, 2014-05-07, paskelbta TAR 2014-05-08, i. k. 2014-05236

Nr. 3D-839, 2014-11-07, paskelbta TAR 2014-11-07, i. k. 2014-16269

Nr. 3D-238, 2015-03-31, paskelbta TAR 2015-04-01, i. k. 2015-04872

Nr. 3D-290, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-12, i. k. 2016-12502

 

2 priedo pakeitimas pagal 3D-847 (2015-11-13)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-839, 2014-11-07, paskelbta TAR 2014-11-07, i. k. 2014-16269

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

3 priedo pakeitimas pagal 3D-847 (2015-11-13)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-839, 2014-11-07, paskelbta TAR 2014-11-07, i. k. 2014-16269

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

4 priedo pakeitimas pagal 3D-839 (2014-11-07)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-839, 2014-11-07, paskelbta TAR 2014-11-07, i. k. 2014-16269

 

5 priedo pakeitimas pagal 3D-839 (2014-11-07)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-839, 2014-11-07, paskelbta TAR 2014-11-07, i. k. 2014-16269

 

6 priedo pakeitimas pagal 3D-847 (2015-11-13)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-839, 2014-11-07, paskelbta TAR 2014-11-07, i. k. 2014-16269

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

7 priedo pakeitimas pagal 3D-847 (2015-11-13)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-839, 2014-11-07, paskelbta TAR 2014-11-07, i. k. 2014-16269

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

8 priedo pakeitimas pagal 3D-847 (2015-11-13)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-839, 2014-11-07, paskelbta TAR 2014-11-07, i. k. 2014-16269

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

 

9 priedo pakeitimas pagal 3D-839 (2014-11-07)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-839, 2014-11-07, paskelbta TAR 2014-11-07, i. k. 2014-16269

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-924, 2013-12-31, paskelbta TAR 2014-01-06, i. k. 2014-00053

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 3D-819 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-258, 2014-05-07, paskelbta TAR 2014-05-08, i. k. 2014-05236

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 3D-819 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-839, 2014-11-07, paskelbta TAR 2014-11-07, i. k. 2014-16269

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 3D-819 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-238, 2015-03-31, paskelbta TAR 2015-04-01, i. k. 2015-04872

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 3D-819 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-847, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17998

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 3D-819 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-290, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-12, i. k. 2016-12502

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 3D-819 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo