Suvestinė redakcija nuo 2020-10-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 124-6334, i. k. 1132060ISAK00V-1057

 

Nauja redakcija nuo 2020-07-01:

Nr. V-520, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13731

 

lietuvos respublikos krašto apsaugos
ministras

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO TARNYBOS IR TARNYBOS AKTYVIAJAME KARIUOMENĖS PERSONALO REZERVE ATIDĖJIMO KARO PRIEVOLININKUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. lapkričio 22 d. Nr. V-1057

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 14 punktu,

t v i r t i n u  Privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos aktyviajame kariuomenės personalo rezerve atidėjimo karo prievolininkui tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                         Juozas Olekas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2013 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-1057

(Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2020 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-520

redakcija)

 

PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO TARNYBOS IR TARNYBOS AKTYVIAJAME KARIUOMENĖS PERSONALO REZERVE ATIDĖJIMO KARO PRIEVOLININKUI TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos aktyviajame kariuomenės personalo rezerve atidėjimo karo prievolininkui tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 14 punkte ir 25 straipsnio 1 dalyje numatyto privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos aktyviajame kariuomenės personalo rezerve (toliau – tarnyba) atidėjimo karo prievolininkui, kai jam atliekant tarnybą būtų padaryta neproporcingai didelė žala jo asmeniniams ar visuomeniniams interesams, kurios būtų galima išvengti, jeigu karo prievolininkas tarnybą atliktų kitu metu, tvarką.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu. Kiek nereguliuoja Tvarkos aprašas, karo prievolininkų prašymai atidėti tarnybą nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

4. Vykdant privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos aktyviajame kariuomenės personalo rezerve atidėjimo procedūras, asmens duomenys tvarkomi nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu ir Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą krašto apsaugos sistemoje pateikiama Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu
Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“, ir Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje www.kam.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-778, 2020-09-23, paskelbta TAR 2020-09-24, i. k. 2020-19731

 

II SKYRIUS

KARO PRIEVOLININKŲ PRAŠYMŲ IR PRANEŠIMŲ DĖL SIŪLYMO ATIDĖTI TARNYBĄ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

5. Karo prievolininkas, manydamas, kad jam atliekant tarnybą bus padaryta neproporcingai didelė žala jo asmeniniams ar visuomeniniams interesams, kurios būtų galima išvengti, jeigu karo prievolininkas tarnybą atliktų kitu metu, gali pateikti Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybai (toliau – KPKT) ar jos teritoriniam padaliniui prašymą atidėti tarnybą, parengtą pagal Tvarkos aprašo priede nurodytą prašymo atidėti tarnybą formą (toliau – Prašymas). Pagrįstas bei Tvarkos aprašo ir Taisyklių reikalavimus atitinkantis Prašymas perduodamas KPKT Atrankos komisijai (toliau – Atrankos komisija) ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo gavimo KPKT dienos.

6. Karo prievolininkas turi pagrįsti Prašyme nurodytą galimą neproporcingai didelę žalą, įrodyti, jog šios žalos būtų išvengta, jei karo prievolininkas tarnybą atliktų kitu metu, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

7. Prašyme turi būti nurodomas karo prievolininko vardas, pavardė, gimimo data, kontaktiniai duomenys ryšiams palaikyti ir aplinkybės, dėl kurių karo prievolininkas prašo atidėti privalomąją karo tarnybą. Prašymas turi būti pasirašytas karo prievolininko.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-778, 2020-09-23, paskelbta TAR 2020-09-24, i. k. 2020-19731

 

8. Prašymas turi atitikti Tvarkos aprašo ir Taisyklių nustatytus reikalavimus.

9. Prašymas atidėti privalomąją pradinę karo tarnybą turi būti pateiktas iki Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 6 straipsnio 51 dalies 4 punkte nurodytų dokumentų pateikimo KPKT dienos, o Prašymas atidėti tarnybą aktyviajame kariuomenės personalo rezerve – iki KPKT atsiųstame nurodyme atvykti pasitikrinti sveikatos arba pateikti reikalingus dokumentus nurodytos dienos. Tais atvejais, kai Prašymas neatitinka nustatytų reikalavimų ar trūksta pagrindžiančių dokumentų, KPKT apie nustatytus trūkumus Prašyme nurodytais kontaktais informuoja karo prievolininką ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Prašymo gavimo KPKT dienos, o karo prievolininkas turi patikslinti Prašymą ir (ar) pateikti trūkstamus dokumentus ne vėliau kaip per 8 darbo dienas nuo jo informavimo apie nustatytus trūkumus dienos. Prašymas ar papildomi dokumentai, pateikti praleidus šiuos terminus, nenagrinėjami.

10Jei aplinkybės, dėl kurių atliekant tarnybą būtų padaryta neproporcingai didelė žala, atsirado vėliau nei Tvarkos aprašo 9 punkte numatyto Prašymo pateikimo termino pabaiga, Prašymas gali būti pateiktas ir nagrinėjamas po nustatyto termino, bet ne vėliau kaip iki tarnybos pradžios datos.

11Vadovaujantis Lietuvos kariuomenės vado 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-494 „Dėl leidimo Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybai priimti dokumentus anglų kalba“ prie prašymų pridedami pagrindžiantys dokumentai gali būti surašyti anglų kalba.

12Juridiniai ir fiziniai asmenys (toliau – Asmenys), disponuodami informacija, kuria remiantis galima konstatuoti, kad karo prievolininkui atliekant tarnybą gali būti padaryta neproporcingai didelė žala visuomeniniams interesams ir dėl to privalomoji karo tarnyba turi būti jam atidėta (toliau – Informacija), turi teisę ją pateikti KPKT.

13KPKT, gavusi Informaciją, įvertina jos pagrįstumą ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Informacijos gavimo dienos pateikia Atrankos komisijai pranešimą dėl siūlymo atidėti tarnybą (toliau – Pranešimas) arba informuoja Asmenį, kad pateikta Informacija neatitinka sąlygų atidėti tarnybą dėl neproporcingai didelės žalos visuomeniniams ar asmeniniams interesams. Pranešime turi būti nurodytas karo prievolininko vardas, pavardė ir aplinkybės, dėl kurių siūloma atidėti tarnybą, bei pagrindžiantys dokumentai.

14Pranešimas turi būti pateiktas iki karo prievolininko tarnybos pradžios datos.

15Prašymus ir Pranešimus nagrinėja Atrankos komisija, kurios sudėtį ir nuostatus tvirtina Lietuvos kariuomenės vadas ar jo įgaliotas asmuo.

16Atrankos komisija turi išnagrinėti Prašymą ar Pranešimą ir priimti sprendimą per 20 darbo dienų nuo Prašymo ar Pranešimo gavimo dienos. Atrankos komisijos pirmininko sprendimu terminas gali būti pratęstas iki 20 darbo dienų, jeigu dėl objektyvių priežasčių nespėjama išnagrinėti ir pateikti atsakymą karo prievolininkui. Apie pratęstą terminą karo prievolininkas informuojamas per 2 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti nagrinėjimą dienos, nurodant nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

17Privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimo terminas nustatomas atsižvelgus į Prašyme ar Pranešime nurodytas aplinkybes, bet privalomoji pradinė karo tarnyba atidedama ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų pabaigos, o tarnyba aktyviajame kariuomenės personalo rezerve atidedama ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo Atrankos komisijos sprendimo priėmimo dienos.

18Atrankos komisijos sprendimas įforminamas raštu, kuris išsiunčiamas karo prievolininkui registruotu paštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Kai sprendimas priimamas išnagrinėjus Pranešimą, apie Atrankos komisijos priimtą sprendimą raštu informuojamas ir Informaciją KPKT pateikęs Asmuo.

19Karo prievolininko ar jo įgalioto asmens prašymu sprendimas gali būti pateikiamas elektroniniu paštu, nesiunčiant registruotu paštu. Išnagrinėjus Pranešimą, Asmens, pateikusio Informaciją KPKT, prašymu sprendimas jam gali būti pateikiamas elektroniniu paštu.

20KPKT informaciją apie priimtą sprendimą atidėti tarnybą per 1 darbo dieną įrašo į Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registrą.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21Atrankos komisijos sprendimas per 10 dienų nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas krašto apsaugos ministrui Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 38 straipsnyje nustatyta tvarka.

____________________

 

Privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos

aktyviajame kariuomenės personalo rezerve atidėjimo

karo prievolininkui tvarkos aprašo

priedas

 

(Prašymo atidėti tarnybą forma)

 

(vardas ir pavardė, gimimo data)

 

(adresas, telefono Nr., el. paštas)

Lietuvos kariuomenės

Karo prievolės ir komplektavimo tarnybai                   

 

PRAŠYMAS

ATIDĖTI TARNYBĄ

 

(data)

(sudarymo vieta)

 

Prašau atidėti privalomąją karo tarnybą (toliau – tarnyba), nes man atliekant tarnybą būtų padaryta neproporcingai didelė žala asmeniniams ar visuomeniniams interesams, kurios būtų galima išvengti, jeigu tarnybą atlikčiau kitu metu. Neproporcingai didelė žala būtų padaryta, nes

 

 

 

 

(nurodoma, kaip ir kokią konkrečią žalą sukeltų tarnybos atlikimas)

 

Žalos būtų galima išvengti tarnybą atliekant nurodytu metu, nes_____________________________

 

 

 

 

(nurodoma, kokių konkrečių aplinkybių pasikeitimas sudarytų sąlygas atlikti tarnybą nurodytu metu)

 

Tarnybą galėsiu atlikti ne anksčiau kaip _______________________________________________                

 

 

(nurodoma data arba kalendoriniai metai)

PRIDEDAMA:

1._______________________________________________________________________ .

2.________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ .

 

Patvirtinu, kad mano pateikti duomenys ir dokumentai yra teisingi.

Prašau informuoti mane el. paštu (jei nesutinkate, užbraukite šį sakinį).

Esu informuotas, kad mano asmens duomenys bus tvarkomi krašto apsaugos sistemos institucijų privalomosios karo tarnybos atidėjimo tikslais, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

 

__________________________________________________________________________________________

(prašymą užpildžiusio karo prievolininko vardas, pavardė, parašas)

 

__________________________________________________________________________________________

(prašymą priėmusio karo prievolės specialisto karinis laipsnis, vardas, pavardė, parašas)

 

Pastaba. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 14 punktu, prašymas svarstomas dėl tarnybos atidėjimo (ne atleidimo nuo tarnybos), jei atliekant tarnybą būtų padaryta neproporcingai didelė žala karo prievolininko asmeniniams ar visuomeniniams interesams, kurios būtų galima išvengti, jeigu karo prievolininkas privalomąją pradinę karo tarnybą atliktų kitu metu. Karo prievolininkas turi pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Nepagrįsti prašymai nenagrinėjami

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-329, 2014-04-25, paskelbta TAR 2014-04-28, i. k. 2014-04831

Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1057 „Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos rezerve atidėjimo karo prievolininkui ministro sprendimu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-448, 2015-05-04, paskelbta TAR 2015-05-05, i. k. 2015-06723

Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1057 „Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos rezerve atidėjimo karo prievolininkui ministro sprendimu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-758, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11614

Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1057 „Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos rezerve atidėjimo karo prievolininkui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-350, 2016-04-21, paskelbta TAR 2016-04-22, i. k. 2016-10269

Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1057 „Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos rezerve atidėjimo karo prievolininkui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-753, 2018-08-22, paskelbta TAR 2018-08-23, i. k. 2018-13309

Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1057 „Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos rezerve atidėjimo karo prievolininkui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-520, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13731

Dėl Krašto apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1057 „Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos rezerve atidėjimo karo prievolininkui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-778, 2020-09-23, paskelbta TAR 2020-09-24, i. k. 2020-19731

Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1057 „Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos aktyviajame kariuomenės personalo rezerve atidėjimo karo prievolininkui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo