Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 120-6075, i. k. 1131100NUTA00001052

 

Nauja redakcija nuo 2015-11-01:

Nr. 1031, 2015-09-30, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14585

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL GELEŽINKELIO ĮMONIŲ (VEŽĖJŲ) IR ĮMONIŲ, KURIOS NAUDOJASI VIEŠĄJA GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRA, PRIVALOMOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. lapkričio 13 d. Nr. 1052

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 101 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, privalomojo civilinės atsakomybės draudimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                    Algirdas Butkevičius

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                      Rimantas Sinkevičius

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2013 m. lapkričio 13 d.

nutarimu Nr. 1052

 

GELEŽINKELIO ĮMONIŲ (VEŽĖJŲ) IR ĮMONIŲ, KURIOS NAUDOJASI VIEŠĄJA GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRA, PRIVALOMOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1345, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21808

 

1. Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, privalomojo civilinės atsakomybės draudimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios atlieka manevravimą ir (ar) važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos ir naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, privalomojo civilinės atsakomybės draudimo (toliau – draudimas) tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1031, 2015-09-30, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14585

 

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Draudėjas – geležinkelio įmonė (vežėjas) ir įmonė, kuri atlieka manevravimą ir (ar) važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos ir pageidauja naudotis ar naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, kurios kreipėsi į draudiką dėl draudimo sutarties sudarymo, arba įmonė, kuriai draudikas pasiūlė sudaryti civilinės atsakomybės draudimo sutartį (toliau – draudimo sutartis) arba kuri sudarė draudimo sutartį su draudiku.

2.2. Draudikas – draudimo įmonė, teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę vykdyti geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios atlieka manevravimą ir (ar) važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos ir naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, civilinės atsakomybės draudimo veiklą.

2.3. Trečiasis asmuo – asmuo, draudėjo nenurodytas draudimo sutartyje, tačiau Taisyklėse nurodytomis sąlygomis įgijęs teisę į draudimo išmoką. Trečiuoju asmeniu laikomas asmuo, kuris pagal įstatymus turi teisę į žalos už asmens gyvybės atėmimą atlyginimą, kai asmens gyvybė buvo atimta dėl draudėjo vykdomos keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais Europos Sąjungos teritorijoje, kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais maršrutais ir (ar) geležinkelių riedmenų naudojimo viešojoje geležinkelių infrastruktūroje veiklos, taip pat asmuo, kurio sveikatai arba turtui padaryta žala dėl draudėjo vykdomos keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais Europos Sąjungos teritorijoje, kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais maršrutais ir (ar) geležinkelių riedmenų naudojimo viešojoje geležinkelių infrastruktūroje veiklos, išskyrus atvejį, kai žala asmeniui dėl draudėjo vykdomos kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais maršrutais veiklos buvo atlyginta Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1031, 2015-09-30, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14585

Nr. 1345, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21808

 

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme (toliau – Draudimo įstatymas) ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse (toliau – Kodeksas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1031, 2015-09-30, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14585

 

II SKYRIUS
DRAUDIMO OBJEKTAS IR DRAUDŽIAMASIS ĮVYKIS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1345, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21808

 

4. Draudimo objektas nustatytas Kodekso 101 straipsnio 1 dalyje.

5. Sąlygos, kurioms esant draudėjo vykdytos keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais Europos Sąjungos teritorijoje, kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais maršrutais ar geležinkelių riedmenų naudojimo viešojoje geležinkelių infrastruktūroje veiklos pasekmės, net jeigu šios pasekmės atsirado pasibaigus draudimo sutarčiai, laikytinos draudžiamuoju įvykiu, nustatytos Kodekso 101 straipsnio 46 dalyse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1031, 2015-09-30, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14585

Nr. 1345, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21808

 

6. Neteko galios nuo 2015-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1031, 2015-09-30, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14585

 

7. Neteko galios nuo 2015-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1031, 2015-09-30, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14585

 

III SKYRIUS
NEDRAUDŽIAMASIS ĮVYKIS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1345, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21808

 

8. Sąlygos, kurioms esant draudėjo vykdytos keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais Europos Sąjungos teritorijoje, kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais maršrutais ar geležinkelių riedmenų naudojimo viešojoje geležinkelių infrastruktūroje veiklos pasekmės, net jeigu šios pasekmės atsirado pasibaigus draudimo sutarčiai, laikytinos nedraudžiamuoju įvykiu, nustatytos Kodekso 101 straipsnio 7 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1031, 2015-09-30, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14585

Nr. 1345, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21808

 

9. Neteko galios nuo 2015-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1031, 2015-09-30, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14585

 

IV SKYRIUS
DRAUDIMO SUMA IR DRAUDIMO ĮMOKA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1345, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21808

 

10. Draudimo suma nustatoma draudiko ir draudėjo susitarimu ir nurodoma draudimo sutarties liudijime (polise) (toliau – draudimo liudijimas (polisas). Minimali geležinkelio įmonės (vežėjo) draudimo suma nustatyta Kodekso 101 straipsnio 2 dalyje. Minimali įmonės, kuri atlieka manevravimą ir (ar) važiuoja į geležinkelių infrastruktūros statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos ir naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, draudimo suma nustatyta Kodekso 101 straipsnio 3 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1031, 2015-09-30, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14585

 

11. Draudikas ir draudėjas negali nustatyti besąlyginės išskaitos, tai yra sumos, kuria, įvykus draudžiamajam įvykiui, draudikas mažintų draudimo išmoką.

12. Draudimo įmokos dydis nustatomas draudimo sutarties šalių (toliau – šalys) susitarimu, draudikui įvertinus draudimo rizikos laipsnį. Draudimo įmokos dydis nurodomas draudimo liudijime (polise).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1031, 2015-09-30, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14585

 

13. Šalių susitarimu draudimo įmoka gali būti vienkartinė arba mokama dalimis. Draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudikas apie tai privalo raštu pranešti draudėjui ir geležinkelių transporto eismo saugos institucijai ir nurodyti, kad, per 15 dienų nuo pranešimo gavimo draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies, draudiko prievolės įvykus draudžiamajam įvykiui mokėti draudimo išmoką vykdymas bus sustabdytas ir atnaujintas tik tada, kai draudėjas sumokės draudimo įmoką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1345, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21808

 

V SKYRIUS
DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR ĮSIGALIOJIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1345, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21808

 

14. Draudimo sutartis sudaroma raštu. Draudimo sutarties sudarymą patvirtina draudiko išduodamas draudimo liudijimas (polisas). Jame privalo būti Civilinio kodekso 6.991 straipsnyje nurodyti rekvizitai, taip pat įrašas „Geležinkelio įmonės (vežėjo) privalomojo civilinės atsakomybės draudimo liudijimas (polisas)“ arba „Įmonės, kuri naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, privalomojo civilinės atsakomybės draudimo liudijimas (polisas)“ ir nuoroda į Taisykles. Draudimo liudijimas (polisas) draudėjui išduodamas tik tada, kai sudaryta draudimo sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1031, 2015-09-30, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14585

 

15. Sudarius draudimo sutartį, Taisyklėse nurodytos bendrosios draudimo sąlygos tampa draudimo sutarties dalimi.

16. Draudėjas, ketinantis sudaryti draudimo sutartį, draudiko reikalavimu privalo pateikti rašytinį prašymą. Kai draudėjas pateikia rašytinį prašymą sudaryti draudimo sutartį, sudarius draudimo sutartį šis prašymas tampa sudėtine draudimo sutarties dalimi. Rašytinio prašymo turinį ir formą nustato draudikas.

17. Sudarydamas draudimo sutartį draudėjas privalo suteikti jam žinomą ir reikšmingą draudimo rizikai įvertinti ir draudimo sutarčiai sudaryti informaciją, kurią draudikas prašo nurodyti rašytiniame prašyme arba dėl kurios papildomai teiraujasi raštu, taip pat draudiko reikalavimu pateikti turimus dokumentus, reikšmingus draudimo rizikai įvertinti ir draudimo sutarčiai sudaryti, išskyrus Draudimo įstatyme nustatytas išimtis.

18. Draudikas neturi teisės atsisakyti sudaryti draudimo sutarties, išskyrus tuos atvejus, kai draudėjas neįvykdo Taisyklių 17 punkte nustatytos pareigos. Draudiko atsisakymas sudaryti draudimo sutartį turi būti rašytinis.

19. Jeigu draudėjas neįvykdo Taisyklių 17 punkte nustatytos pareigos ir draudikas, tai žinodamas, vis tiek sudaro draudimo sutartį, draudikas negali remtis tuo, kad Taisyklių 17 punkte nustatyta pareiga neįvykdyta, ir netenka teisės reikalauti nutraukti draudimo sutartį ar pripažinti ją negaliojančia dėl to, kad draudėjas nepateikė Taisyklių 17 punkte nurodytos informacijos, ar nemokėti draudimo išmokos.

20. Draudimo sutartis įsigalioja nuo šalių susitarimu nustatytos datos, kuri turi būti nurodyta draudimo liudijime, ne anksčiau, nei draudėjas sumoka draudimo įmoką ar pirmąją jos dalį, jeigu šalys susitaria, kad draudimo įmoka mokama dalimis.

 

VI SKYRIUS
DRAUDIMO SUTARTIES TERMINAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1345, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21808

 

21. Draudimo sutartis sudaroma vieniems metams, jeigu šalių susitarimu nenustatyta kitaip.

22. Draudėjas privalo užtikrinti, kad vykdant keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais Europos Sąjungos teritorijoje, kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais maršrutais ir (ar) geležinkelių riedmenų naudojimo viešojoje geležinkelių infrastruktūroje veiklą būtų taikoma nepertraukiama draudimo apsauga. Geležinkelio įmonė (vežėjas) ir įmonės, kurios atlieka manevravimą ir (ar) važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos ir naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo apsidraudimo draudimu turi apie tai pranešti geležinkelių transporto eismo saugos institucijai ir pateikti tai patvirtinančių dokumentų kopijas. Šiame punkte nurodytą informaciją geležinkelio įmonė (vežėjas) ir įmonės, kurios atlieka manevravimą ir (ar) važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos ir naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, gali pateikti tiesiogiai geležinkelių transporto eismo saugos institucijai, siųsti registruotąja pašto siunta arba kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentų skaitmenines kopijas siųsti geležinkelių transporto eismo saugos institucijos interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1031, 2015-09-30, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14585

Nr. 1345, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21808

 

221. Geležinkelių transporto eismo saugos institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Taisyklių 22 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos pateikia Europos geležinkelių agentūrai 2015 m. vasario 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/171 dėl tam tikrų geležinkelio įmonių licencijavimo procedūros aspektų (OL 2015 L 29, p. 3) II priede nustatytos formos geležinkelio įmonės (vežėjo) licencijos priedą dėl atsakomybės, kuriame nurodo informaciją apie geležinkelio įmonės (vežėjo) atsakomybės draudimą, o šio priedo kopiją – informaciją apie apsidraudimą pateikusiam asmeniui.

Papildyta punktu:

Nr. 1345, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21808

 

23. Draudimo liudijime (polise) nurodoma sutarties termino pradžia ir pabaiga.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1031, 2015-09-30, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14585

 

VII SKYRIUS
DRAUDIMO RIZIKOS PADIDĖJIMAS ARBA SUMAŽĖJIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1345, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21808

 

24. Jeigu draudimo rizika padidėja po draudimo sutarties sudarymo dienos, draudėjas privalo pranešti draudikui apie draudimo rizikos padidėjimą Taisyklių 25 punkte nustatyta tvarka. Galimus draudimo rizikos padidėjimo atvejus draudikas privalo raštu nurodyti draudėjui sudarant draudimo sutartį, o draudėjas privalo raštu patvirtinti, kad su jais susipažino.

25. Draudėjas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, draudikui raštu pranešti apie draudimo rizikos padidėjimą.

26. Padidėjus draudimo rizikai, draudikas turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba padidinti draudimo įmoką. Draudimo sutartyje turi būti aptarta tvarka, pagal kurią bus apskaičiuojama padidinta draudimo įmoka.

27. Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu paaiškėja, kad draudimo rizika sumažėjo, draudėjas turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba sumažinti draudimo įmoką. Draudimo sutartyje turi būti aptarti galimi draudimo rizikos sumažėjimo atvejai ir tvarka, pagal kurią bus apskaičiuojama sumažinta draudimo įmoka.

 

VIII SKYRIUS
DRAUDĖJO PAREIGOS ĮVYKUS DRAUDŽIAMAJAM ĮVYKIUI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1345, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21808

 

28. Draudėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo galimo draudžiamojo įvykio ar aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo, raštu pranešti draudikui apie galimą draudžiamąjį įvykį ar aplinkybes, kurių pagrindu draudėjui gali būti pareikštas Kodekso 101 straipsnio 4 dalyje nurodytas sąlygas atitinkantis reikalavimas. Draudėjas privalo nedelsdamas sudaryti sąlygas draudikui apžiūrėti galimo draudžiamojo įvykio vietą. Jeigu draudėjas per 7 darbo dienas raštu nepraneša draudikui arba jo atstovui apie galimą draudžiamąjį įvykį, draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką arba draudimo išmoką sumažinti, atsižvelgdamas į tai, ar draudėjas savo pareigos neįvykdė tyčia ar dėl neatsargumo, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad apie draudžiamąjį įvykį draudikas sužinojo laiku, arba kai nepranešimas apie draudžiamąjį įvykį neturėjo įtakos draudiko pareigai išmokėti draudimo išmoką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1031, 2015-09-30, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14585

 

29. Įvykus draudžiamajam įvykiui, draudėjas turi imtis jam prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti, laikydamasis draudiko nurodymų, jeigu tokie nurodymai draudėjui duoti. Draudikas atleidžiamas nuo žalos atlyginimo, jeigu žala atsirado dėl to, kad draudėjas sąmoningai nesiėmė jam prieinamų protingų priemonių šiai žalai sumažinti ar jos išvengti.

30. Draudikas privalo Taisyklių XV skyriuje nustatyta tvarka atlyginti draudėjui būtinas išlaidas, turėtas vykdant pareigą, nustatytą Taisyklių 29 punkte.

31. Draudėjas neturi teisės be rašytinio draudiko sutikimo iš dalies ar visiškai pripažinti arba tenkinti reikalavimo atlyginti žalą.

32. Jeigu draudėjui pareiškiamas ieškinys teisme, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo, kuriame nurodoma pateikti teismui atsiliepimus į pareikštą ieškinį, gavimo privalo pranešti apie tai draudikui.

 

IX SKYRIUS
ŽALOS DYDŽIO NUSTATYMO IR DRAUDIMO IŠMOKOS MOKĖJIMO BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1345, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21808

 

33. Draudimo išmoka gali būti mokama tik nustačius draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes ir žalos dydį. Siekiant nustatyti draudžiamojo įvykio aplinkybes ir žalos dydį, draudėjas ir nukentėjęs trečiasis asmuo turi bendradarbiauti su draudiku ir kuo skubiau įvykdyti Draudimo įstatymo 96 straipsnio 1 dalyje jiems nustatytas pareigas. Teisę kreiptis dėl draudimo išmokos išmokėjimo turi draudėjas ir (ar) trečiasis asmuo.

34. Draudimo išmokos dydį pagal draudimo sutarties sąlygas nustato draudikas, atsižvelgdamas į padarytos žalos dydį. Žalos dydis nustatomas atsižvelgiant į Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nuostatas, įsiteisėjusį teismo sprendimą ar įsiteisėjusią teismo nutartį patvirtinti taikos sutartį civilinėje byloje pagal trečiojo asmens ieškinį draudėjui dėl žalos atlyginimo, trečiojo asmens ar kitų įstaigų ir įmonių, kurios pagal teisės aktus turi teisę nustatyti žalos sveikatai dydį, išvadas.

35. Šalys atskiru rašytiniu susitarimu gali nustatyti, kad padarytos žalos dydį nustatys šalių paskirti nepriklausomi ekspertai. Šiuo atveju šalių susitarimu būtina nustatyti nepriklausomų ekspertų skyrimo, jų darbo apmokėjimo, atliekamo tyrimo ir išvadų pateikimo tvarką.

36. Draudimo išmoka negali viršyti draudimo sumos ir žalos dydžio, išskyrus atvejus, nurodytus Civilinio kodekso 6.1013 straipsnio 2 dalyje. Jeigu draudimo sumos nepakanka draudimo išmokoms išmokėti visiems reikalavimo teisę į draudimo išmoką turintiems asmenims, draudimo išmoka mokama proporcingai kiekvieno asmens patirtos žalos dydžiui.

37. Išmokėjęs draudimo išmoką, draudikas atgręžtinio reikalavimo teisę į draudėją įgyja tik įstatymuose nustatytais atvejais. Visais kitais atvejais draudikas neįgyja atgręžtinio reikalavimo teisės į draudėją.

38. Jeigu įvykus draudžiamajam įvykiui draudimo išmokos nepakanka žalai visiems nukentėjusiems tretiesiems asmenims visiškai atlyginti, draudimo išmoka dalijama proporcingai pagal kiekvienam jų padarytos žalos dydį.

 

X SKYRIUS
DRAUDĖJO KREIPIMASIS Į DRAUDIKĄ DĖL DRAUDIMO IŠMOKOS IŠMOKĖJIMO DRAUDĖJUI  IR TRETIESIEMS ASMENIMS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1345, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21808

 

39Draudėjas privalo pateikti draudikui šiuos dokumentus ar jų kopijas, kad būtų išmokėta draudimo išmoka draudėjui arba nukentėjusiam trečiajam asmeniui:

39.1. užpildytą draudiko nustatytos formos prašymą išmokėti draudimo išmoką;

39.2. dokumentus, paaiškinančius įvykio, dėl kurio atsirado žala, aplinkybes ir pasekmes;

39.3. trečiojo asmens reikalavimą atlyginti žalą kartu su draudėjui pateiktais dokumentais.

40. Draudikas privalo išmokėti draudimo išmoką per Draudimo įstatymo 96 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą.

41. Draudikas, dėl savo kaltės praleidęs draudimo išmokos mokėjimo terminą, moka draudėjui arba trečiajam asmeniui įstatymuose ar šalių susitarimu nustatytus delspinigius ir (ar) palūkanas.

42. Jeigu praėjus Taisyklių 40 punkte nustatytam terminui draudimo išmoka neišmokėta ar nepradėta mokėti, draudikas privalo raštu pranešti apie tai draudėjui, trečiajam asmeniui ir motyvuotai nurodyti draudimo išmokos nemokėjimo priežastis.

43. Draudėjo ar trečiojo asmens reikalavimu draudikas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo reikalavimo gavimo, raštu pateikti išsamią informaciją apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą ir leisti draudėjo ir (ar) trečiojo asmens paskirtam atstovui stebėtojo teisėmis dalyvauti nustatant žalos dydį.

44. Jeigu draudėjas ir draudikas nesutaria dėl draudimo išmokos dydžio, Draudimo įstatymo 96 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka gali būti išmokėta suma, lygi šalių neginčijamai draudimo išmokai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1031, 2015-09-30, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14585

 

XI SKYRIUS
TREČIOJO ASMENS TIESIOGINIO REIKALAVIMO TEISĖ

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1345, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21808

 

45. Trečiasis asmuo turi teisę tiesiogiai reikalauti, kad draudikas, sudaręs su draudėju draudimo sutartį, išmokėtų draudimo išmoką. Trečiasis asmuo privalo pateikti draudikui šiuos dokumentus ar jų kopijas, kad būtų išmokėta draudimo išmoka:

45.1. reikalavimą išmokėti draudimo išmoką;

45.2. dokumentus, paaiškinančius įvykio, dėl kurio atsirado žala, aplinkybes ir pasekmes.

46. Būtinos sąlygos, kad būtų įgyvendinta tiesioginio reikalavimo teisė, yra draudžiamojo įvykio buvimas, žalos dydžio nustatymas ir aplinkybė, kad draudėjas nukentėjusiam trečiajam asmeniui nėra atlyginęs žalos arba yra atlyginęs tik jos dalį.

47. Jeigu trečiasis asmuo pasinaudoja tiesioginio reikalavimo teise kreiptis į draudiką, draudėjo ir draudiko teisės ir pareigos, nustatytos Taisyklėse, išlieka.

 

XII SKYRIUS
DRAUDIMO IŠMOKOS UŽ ŽALĄ SVEIKATAI MOKĖJIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1345, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21808

 

48. Draudimo išmoka už žalą, padarytą trečiojo asmens sveikatai, išmokama vienu kartu.

49. Jeigu žala sveikatai dėl draudėjo vykdomos keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais Europos Sąjungos teritorijoje, kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais maršrutais ir (ar) geležinkelių riedmenų naudojimo viešojoje geležinkelių infrastruktūroje veiklos yra tęstinė, draudimo išmoka mokama periodiniais mokėjimais Draudimo įstatyme nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1345, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21808

 

50. Pasikeitus žalai, padarytai trečiojo asmens sveikatai, draudimo išmoka perskaičiuojama įstatymų nustatyta tvarka.

51. Jeigu įstatymai suteikia teisę draudėjui atlyginti žalą vienkartine pinigų suma, draudikas gali asmens, kuris pagal įstatymus ir Taisykles turi teisę į žalos, padarytos trečiojo asmens sveikatai, atlyginimą, pageidavimu išmokėti vienkartinę draudimo išmoką už visą padarytą ir atsiradusią žalą.

 

XIII SKYRIUS
DRAUDIMO IŠMOKOS UŽ ŽALĄ, SUSIJUSIĄ SU ASMENS GYVYBĖS ATĖMIMU, MOKĖJIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1345, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21808

 

52. Draudimo išmoka už žalą, susijusią su asmens gyvybės atėmimu, tretiesiems asmenims išmokama periodiniais mokėjimais įstatymų nustatyta tvarka.

53. Jeigu įstatymai suteikia teisę draudėjui atlyginti žalą vienkartine pinigų suma, draudikas gali asmens, kuris pagal įstatymus ir Taisykles turi teisę į žalos už asmens gyvybės atėmimą atlyginimą, pageidavimu išmokėti vienkartinę draudimo išmoką už visą padarytą ir atsiradusią žalą.

 

XIV SKYRIUS
DRAUDIMO IŠMOKOS MOKĖJIMAS DRAUDĖJUI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1345, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21808

 

54. Jeigu draudėjas yra atlyginęs žalą trečiajam asmeniui, draudimo išmoka mokama draudėjui tik tuo atveju, jeigu draudėjas buvo gavęs draudiko sutikimą atlyginti žalą arba įrodo, kad draudikas nepagrįstai nedavė šio sutikimo.

55. Jeigu draudėjas yra atlyginęs dalį žalos trečiajam asmeniui, draudimo išmoka mokama draudėjui tik tuo atveju, jeigu draudėjas buvo gavęs draudiko sutikimą atlyginti žalą arba įrodo, kad draudikas nepagrįstai nedavė šio sutikimo, ir jeigu draudikas trečiajam asmeniui yra išmokėjęs draudimo išmoką už draudėjo neatlygintos žalos dalį.

 

XV SKYRIUS
DRAUDĖJO IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1345, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21808

 

56. Draudėjo išlaidos, turėtos siekiant sumažinti galimą žalą, laikantis draudiko nurodymų, jeigu jie buvo duoti, atlyginamos tik išmokėjus draudimo išmoką.

57. Draudėjo išlaidos, turėtos laikantis draudiko nurodymų (Taisyklių 29 punktas), atlyginamos net ir tuo atveju, jeigu vėliau paaiškėja, kad reikalavimas atlyginti žalą buvo nedraudžiamasis įvykis. Draudėjo išlaidos, turėtos siekiant sumažinti žalą ar stengiantis jos išvengti (Taisyklių 29 punktas), neatlyginamos, jeigu vėliau paaiškėja, kad reikalavimas atlyginti žalą buvo nedraudžiamasis įvykis.

 

XVI SKYRIUS
DVIGUBAS DRAUDIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1345, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21808

 

58. Jeigu įvykus draudžiamajam įvykiui nustatoma, kad dėl tos pačios rizikos draudėjas yra sudaręs draudimo sutartis daugiau nei su viena draudimo įmone, draudimo išmoką kiekviena draudimo įmonė moka proporcingai draudimo sutartyje nurodytai draudimo sumai, tačiau draudiko ir kitų draudimo įmonių išmokamos draudimo išmokos negali viršyti žalos dydžio.

 

XVII SKYRIUS
DRAUDIKO TEISIŲ IR PAREIGŲ PAGAL DRAUDIMO SUTARTĮ PERLEIDIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1345, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21808

 

59. Draudikas Civilinio kodekso 6.1008 straipsnyje nustatyta tvarka turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal draudimo sutartis kitam ar kitiems draudikams.

60. Jeigu draudėjas nesutinka su draudiko ketinimu perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį kitam draudikui, draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį per mėnesį nuo teisių ir pareigų perleidimo dienos. Šiuo atveju draudėjui grąžinama draudimo įmoka už nepanaudotą draudimo sutarties galiojimo laikotarpį.

 

XVIII SKYRIUS
DRAUDIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR PAKEITIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1345, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21808

 

61. Draudimo sutartis nutraukiama ir keičiama teisės aktų nustatyta tvarka.

62. Nutraukus draudimo sutartį, draudėjui grąžinama sumokėta draudimo įmoka, iš kurios, jeigu draudimo sutartis nutraukiama draudėjo iniciatyva, draudikas turi teisę išskaičiuoti sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas (ne daugiau kaip 15 procentų visos draudimo įmokos) ir draudimo įmokos dalį už draudimo apsaugą, suteiktą iki draudimo sutarties nutraukimo dienos.

63. Visi Taisyklėse numatyti šalių susitarimai, draudimo sutarties pakeitimai ir papildymai turi būti rašytiniai ir pasirašyti abiejų šalių.

 

XIX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1345, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21808

 

64. Visi vienos šalies pranešimai kitai šaliai turi būti teikiami raštu, paštu, el. paštu, kitais elektroniniais prašymo pateikimo būdais. Šalis privalo nedelsdama informuoti kitą šalį apie savo buveinės ar nuolatinės gyvenamosios vietos adreso pasikeitimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1031, 2015-09-30, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14585

 

65. Visi draudėjo, draudiko ir trečiųjų asmenų ginčai, kylantys dėl atsisakymo sudaryti draudimo sutartį, dėl draudimo sutarties ar susiję su ja, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1031, 2015-09-30, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14585

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 1052 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, privalomojo civilinės atsakomybės draudimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1345, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21808

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 1052 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, privalomojo civilinės atsakomybės draudimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo