Suvestinė redakcija nuo 2020-04-07

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 119-6014, i. k. 113301MISAK00D1-849

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LANKYMOSI MIŠKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. lapkričio 15 d. Nr. D1-849

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi,

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-188, 2020-04-04, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07135

 

t v i r t i n u Lankymosi miške taisykles (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2013 m. lapkričio 15 d.

įsakymu Nr. D1-849

 

LANKYMOSI MIŠKE TAISYKLĖS

 

I. bendrosios nuostatos

 

1. Lankymosi miške taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato fizinių asmenų lankymosi Lietuvos Respublikos miškuose, nesusijusio su kompleksine miškų ūkio veikla, medžiokle reikalavimus.

2. Sąvokos Taisyklėse suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos miškų įstatyme (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatyme (Žin., 1997, Nr. 108-2777; 2009, Nr. 159-7200) ir kituose teisės aktuose.

3. Miške besilankantys fiziniai asmenys privalo laikytis Taisyklių, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1944), Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) ir kitų įstatymų, Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 799 (Žin., 1997, Nr. 71-1808; 2004, Nr. 86-3117), Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 500 (Žin., 1995, Nr. 32-751), veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančių teisės aktų, savivaldybių vykdomųjų institucijų sprendimų, kitų teisės aktų reikalavimų.

4. Miškuose draudžiama be leidimo vykdyti veiklą, kuriai teisės aktų nustatyta tvarka toks leidimas būtinas.

 

II. ASMENŲ LANKYMASIS MIŠKE

 

5. Fiziniai asmenys turi teisę laisvai lankytis visų nuosavybės formų miškuose, išskyrus rezervatų ir specialios paskirties objektų (pasienio zona, kariniai objektai ir kt.) miškus ir miškus, kuriuose lankymąsi riboja kiti teisės aktai.

6. Fiziniai asmenys apsistoti poilsiui miškuose gali tik įrengtuose viešojo naudojimo poilsio objektuose (poilsiavietėse, atokvėpio vietose, stovyklavietėse, kempinguose, kituose rekreacinės paskirties inžineriniuose statiniuose).

7. Fiziniai asmenys gali grybauti, rinkti vaisius, vaistažoles ir vaistinę žaliavą visuose Lietuvos Respublikos miškuose, išskyrus rezervatų miškus ir kitus miškus, kuriuose jų veikla ar lankymasis laikinai uždraustas ar apribotas savivaldos institucijų sprendimais arba tai riboja Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas ir saugomų teritorijų nuostatai ar kiti saugomų teritorijų apsaugą ir tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai. Naudojant saugomas rūšis, privaloma laikytis Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-520, 2016-07-29, paskelbta TAR 2016-07-29, i. k. 2016-21137

 

8. Fizinių asmenų lankymąsi, vaistažolių, grybų, uogų ar kitų miško išteklių naudojimą miškuose gali uždrausti ar apriboti savivaldybių vykdomosios institucijos miško valdytojo teikimu, o miestų miškuose – be šio teikimo dėl svarbių priežasčių, nurodytų Miškų įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-576, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10589

Nr. D1-188, 2020-04-04, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07135

 

9. Informaciją apie lankymosi miške uždraudimą ar ribojimą ir jų galiojimo laiką savivaldybių vykdomosios institucijos sprendimu miško valdytojai skelbia vietinėje spaudoje, savivaldybės interneto svetainėje, per radiją (televiziją). Prie kelių, takų į mišką, kuriame uždraustas ar apribotas lankymasis, miško valdytojai pastato informacinius ženklus, kuriuose nurodomas sprendimą uždrausti ar apriboti lankymąsi miške priėmusios institucijos pavadinimas, sprendimo priėmimo data ir numeris, taip pat laikotarpis, kuriuo lankymasis miške apribotas ar uždraustas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas pasiteirauti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-188, 2020-04-04, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07135

 

10. Draudžiama lankytis miško plotuose, kuriuose vyksta medienos ruošos darbai arba naudojamos cheminės, biologinės ar kitos miško apsaugos priemonės ir pastatyti informaciniai (įspėjamieji) ženklai arba jie pažymėti aiškiai matomomis „Stop“ juostomis.

11. Įvažiuoti į mišką ir važinėti po jį motorinėmis transporto priemonėmis, kinkomuoju transportu galima tik keliais. Ruošiant slidinėjimo ar orientavimosi sporto slidėmis trasas motorine transporto priemone – sniegomobiliu (sniego motociklu) – galima važiuoti keliais, takais, proskynomis, miško kvartalinėmis ir priešgaisrinėmis linijomis, suderinus trasos maršrutą su miško valdytoju ir/ar savininku, o saugomų teritorijų direkcijų administruojamose ar joms Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu priskirtose nacionalinėse saugomose teritorijose ir „Natura 2000“ tinklo teritorijose, – ir su atitinkamos saugomos teritorijos direkcija. Jodinėti galima keliais ir tam skirtais takais. Važiuoti dviračiais galima keliais ir rekreaciniais, pažintiniais ar kitais miško takais netrukdant pėstiesiems miško lankytojams ir negadinant takų dangos. Kelio savininkas (valdytojas), vadovaudamasis Kelių priežiūros tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, gali laikinai apriboti, nutraukti eismą ar uždaryti kelią dėl avarijų, stichinių nelaimių, per polaidį, esant itin karštiems orams, jeigu dėl to gali būti sugadintas kelias, kelio tiesimo ar taisymo (remonto), priežiūros darbų metu, kilus grėsmei saugiam eismui. Apribojus ar nutraukus eismą, keliuose pastatomi atitinkami kelio ženklai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-146, 2015-02-20, paskelbta TAR 2015-02-20, i. k. 2015-02569

 

12. Statyti transporto priemones miškuose galima tik tam skirtose transporto priemonių stovėjimo (parkavimo) aikštelėse arba kelio pakraštyje, užtikrinus galimybę keliu pravažiuoti kitoms transporto priemonėms. Statant transporto priemonę kelio pakraštyje, vengti užvažiuoti ant samanų, kerpių, uogienojų.

13. Fiziniai asmenys, besilankantys miške, pasiruošti kurą laužavietėms gali tik pasirinkdami šakų ir žabų.

14. Kultūros, sporto ir kitus renginius miške galima organizuoti tik gavus miško valdytojo leidimą raštu, kuriame nurodoma renginio pradžios data, trukmė, planuojamas dalyvių skaičius, organizacijos adresas, atsakingo asmens vardas ir pavardė, taip pat įpareigojimas dėl teritorijos sutvarkymo renginiui pasibaigus. Jeigu renginys vyks saugomų teritorijų direkcijų administruojamose ar joms Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu priskirtose nacionalinėse saugomose teritorijose ir „Natura 2000“ tinklo teritorijose, leidimas turi būti suderintas su atitinkamos saugomos teritorijos direkcija.

 

III. REIKALAVIMAI ASMENIMS, BESILANKANTIEMS MIŠKE

 

15. Fiziniams asmenims draudžiama:

15.1. kurti laužus ir naudoti atvirą ugnį, išskyrus viešojo naudojimo poilsio objektuose įrengtas ir atitinkamai pažymėtas laužavietes, mėtyti neužgesintus degtukus, nuorūkas ir kitus daiktus, galinčius sukelti gaisrą;

15.2. kirsti ar kitaip žaloti medžius, krūmus, kitus augalus ir grybus, ardyti miško paklotę;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-520, 2016-07-29, paskelbta TAR 2016-07-29, i. k. 2016-21137

 

15.3. gaudyti, naikinti laukinius gyvūnus, juos gabenti, rinkti kiaušinius, ardyti gyvūnų būstus (olas, dreves, lizdus, skruzdėlynus, inkilus ir kt.);

15.4. gadinti želdinių apsaugos priemones, poilsiaviečių ir kitą rekreacinę įrangą, informacinius (įspėjamuosius) ženklus, kvartalinių linijų stulpus, geodezinius ženklus, riboženklius ar kitus įrenginius;

15.5. paleisti miške šunį be antsnukio. Antsnukis nebūtinas, kai šuo vedamas už pavadėlio;

15.6. triukšmauti ar kitaip trikdyti laukinius gyvūnus;

15.7. trukdyti asmenų, besilankančių miške, poilsį;

15.8. plauti transporto priemones miške;

15.9. teršti ar šiukšlinti mišką.

16. Miško lankytojai privalo:

16.1. pastebėję gaisrą, nedelsdami pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112 ar VĮ Valstybinių miškų urėdijai;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-576, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10589

 

16.2. nuolat prižiūrėti užkurtą laužą, baigus kūrenti, jį užpilti žemėmis ar vandeniu, kol visiškai nustos rusenti;

16.3. apie pastebėtus sužeistus, ligotus ar keistai besielgiančius laukinius gyvūnus pagal galimybę pranešti Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos ar Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniam padaliniui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-576, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10589

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Taisyklių reikalavimų laikymąsi kontroliuoja įgalioti pareigūnai.

18. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-146, 2015-02-20, paskelbta TAR 2015-02-20, i. k. 2015-02569

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. D1-849 „Dėl Lankymosi miške taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-520, 2016-07-29, paskelbta TAR 2016-07-29, i. k. 2016-21137

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. D1-849 „Dėl Lankymosi miške taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-576, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10589

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. D1-849 „Dėl Lankymosi miške taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-188, 2020-04-04, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07135

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. D1-849 „Dėl Lankymosi miške taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo