Suvestinė redakcija nuo 2019-12-06

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 118-5947, i. k. 1132250ISAK00V-1018

 

Nauja redakcija nuo 2016-10-18:

Nr. V-1167, 2016-10-11, paskelbta TAR 2016-10-17, i. k. 2016-25225

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO SKIRIAMŲ METINIŲ LĖŠŲ BRANGIŲJŲ TYRIMŲ IR PROCEDŪRŲ IŠLAIDOMS APMOKĖTI PLANAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. spalio 31 d. Nr. V-1018

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir siekdamas užtikrinti, kad teritorinės ligonių kasos pagal vienodus principus planuotų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas, skirtas brangiųjų tyrimų bei procedūrų išlaidoms apmokėti, ir jas skaidriai paskirstytų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms:

1. Tvirtinu Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2013 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1018

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 11 d. įsakymo Nr.

V-1167 redakcija)

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO SKIRIAMŲ METINIŲ LĖŠŲ BRANGIŲJŲ TYRIMŲ IR PROCEDŪRŲ IŠLAIDOMS APMOKĖTI PLANAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto skiriamų metinių lėšų (toliau – metinės lėšos) už brangiuosius tyrimus ir procedūras, atliekamus teikiant ambulatorines asmens sveikatos priežiūros, ilgalaikio gydymo, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas, planavimo tvarką.

2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms skiriamas metines lėšas brangiesiems tyrimams ir procedūroms planuoja teritorinės ligonių kasos pagal privalomojo sveikatos draudimo informacinėje sistemoje „Sveidra“ kaupiamus duomenis.

3. Metinė lėšų suma brangiesiems tyrimams ir procedūroms, kuriuos numato atlikti nauji šių paslaugų teikėjai, iš anksto neplanuojama. Jų atliekamų brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidos apmokamos vadovaujantis Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Brangiųjų tyrimų ir procedūrų vartojimo rodiklis – skaičiuojamuoju laikotarpiu atliktų brangiųjų tyrimų ir procedūrų kiekis, tenkantis 1000 šalies arba teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) veiklos zonos gyventojų, prirašytų prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – prirašytieji gyventojai). Tais atvejais, kai prašymus sudaryti sutartį dėl brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo pateikia nauji šių paslaugų teikėjai arba šie prašymai yra teikiami dėl naujų brangiųjų tyrimų ir procedūrų (kurie praėjusiais metais nebuvo finansuojami PSDF biudžeto lėšomis), TLK atsižvelgia į jų vartojimo rodiklį, vadovaudamasi Apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 370 „Dėl Apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašo patvirtinimo“.

4.2. Skaičiuojamasis laikotarpis – paskutinis praėjusių 12-os mėnesių laikotarpis – nuo vienų metų liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d., pagal kurio duomenis planuojamos metinės lėšos brangiesiems tyrimams ir procedūroms. Jei brangieji tyrimai ar procedūros šalyje atliekami ne ilgiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojamuoju laikotarpiu laikomas tas mėnesis, kurį brangiųjų tyrimų ar procedūrų buvo atlikta daugiausia (planuojant metines lėšas, faktinis šiuo laikotarpiu atliktų atitinkamų brangiųjų tyrimų ar procedūrų skaičius dauginamas iš 12).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1261, 2017-11-03, paskelbta TAR 2017-11-07, i. k. 2017-17552

Nr. V-1185, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17925

Nr. V-1380, 2019-12-03, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19620

 

5. Brangiųjų tyrimų ir procedūrų vartojimo rodiklio reikšmę TLK apskaičiuoja Aprašo II skyriuje nurodyta tvarka, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6. Neteko galios nuo 2019-12-06

Punkto naikinimas:

Nr. V-1380, 2019-12-03, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19620

 

II SKYRIUS

BRANGIŲJŲ TYRIMŲ IR PROCEDŪRŲ VARTOJIMO RODIKLIO REIKŠMĖS APSKAIČIAVIMAS

 

7. Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurie skaičiuojamuoju laikotarpiu buvo atlikti šalies arba TLK veiklos zonos mastu, vartojimo rodiklio reikšmė nustatoma taip:

7.1. skaičiuojamuoju laikotarpiu atlikti brangieji tyrimai ir procedūros sugrupuojami pagal Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintame asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriuje (toliau – Sąrašas) nurodytus PSDF biudžeto straipsnio „Brangiesiems tyrimams ir procedūroms“ postraipsnius;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1261, 2017-11-03, paskelbta TAR 2017-11-07, i. k. 2017-17552

 

7.2. kiekvienos Sąraše nurodytos grupės brangiųjų tyrimų ir procedūrų, skaičiuojamuoju laikotarpiu atliktų šalies arba TLK veiklos zonos prirašytiesiems gyventojams, vartojimo rodiklio reikšmė (PV) apskaičiuojama pagal formulę:

 

 

čia:

N – skaičiuojamuoju laikotarpiu šalies arba TLK veiklos zonos prirašytiesiems gyventojams atliktų atitinkamos grupės brangiųjų tyrimų ir procedūrų skaičius;

S – šalies arba TLK veiklos zonos prirašytųjų gyventojų skaičius skaičiuojamojo laikotarpio pabaigoje.

 

III SKYRIUS

PLANUOJAMOS TLK METINIŲ LĖŠŲ SUMOS BRANGIESIEMS TYRIMAMS IR PROCEDŪROMS APSKAIČIAVIMAS

 

8. Planuojamą metinių lėšų sumą (eurais) kiekvienos Sąraše nurodytos grupės brangiesiems tyrimams ir procedūroms, kuriuos numatoma atlikti TLK veiklos zonos prirašytiesiems gyventojams (Bj), TLK apskaičiuoja pagal formulę:

 

Bj = Ʃ ((Ni × BKi × BV) + Ki) × KA,

 

 

čia:

Bj – planuojama metinių lėšų suma (eurais) atitinkamos grupės brangiesiems tyrimams ir procedūroms, kuriuos numatoma atlikti TLK veiklos zonos prirašytiesiems gyventojams;

Ni – atitinkamai grupei priskiriamų tam tikros rūšies brangiųjų tyrimų ar procedūrų, skaičiuojamuoju laikotarpiu atliktų TLK veiklos zonos prirašytiesiems gyventojams, skaičius;

BKi – atitinkamai grupei priskiriamo tam tikros rūšies brangiojo tyrimo ar procedūros bazinė kaina (balais);

Ki – kontrastinių medžiagų, skaičiuojamuoju laikotarpiu panaudotų atliekant atitinkamai grupei priskiriamą tam tikros rūšies brangųjį tyrimą ar procedūrą, vertė (eurais);

BV – balo vertė (eurais), nustatyta sveikatos apsaugos ministro įsakymu;

i – tam tikros rūšies brangusis tyrimas ar procedūra, priskiriami atitinkamai grupei;

KA – dviem vienas paskui kitą einančiais skaičiuojamaisiais laikotarpiais faktiškai atliktų hepatito C diagnostikos, genetinių ir žmogaus imunodeficito viruso ligos stebėsenos tyrimų skaičiaus pokyčio koeficientas, taikomas (jei toks pokytis yra teigiamas, t. y. didesnis už 1) tik šiems tyrimams, planuojant jiems skirtų metinių lėšų sumą, ir apskaičiuojamas kiekvienam iš šių rūšių tyrimų atskirai.

Pokytis apskaičiuojamas pagal formulę:

 

KA = (Ni / Ni2 ),

 

čia:

Ni2 atitinkamai grupei priskiriamų tam tikros rūšies brangiųjų tyrimų ar procedūrų, ankstesniu skaičiuojamuoju laikotarpiu atliktų TLK veiklos zonos prirašytiesiems gyventojams, skaičius.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1185, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17925

Nr. V-1380, 2019-12-03, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19620

 

9. Planuojamą bendrą metinių lėšų sumą (eurais) brangiesiems tyrimams ir procedūroms, kuriuos numatoma atlikti TLK veiklos zonos prirašytiesiems gyventojams (B), TLK apskaičiuoja sudėdama planuojamas TLK metinių lėšų sumas kiekvienos Sąraše nurodytos grupės brangiesiems tyrimams ar procedūroms pagal formulę:

 

čia:

B – planuojama bendra metinių lėšų suma (eurais) brangiesiems tyrimams ir procedūroms, kuriuos numatoma atlikti TLK veiklos zonos prirašytiesiems gyventojams;

Bj – planuojama metinių lėšų suma (eurais) atitinkamos grupės brangiesiems tyrimams ir procedūroms, kuriuos numatoma atlikti TLK veiklos zonos prirašytiesiems gyventojams;

j – atitinkama brangiųjų tyrimų ar procedūrų grupė.

 

IV SKYRIUS

PSDF BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRIAMŲ TLK BRANGIŲJŲ TYRIMŲ IR PROCEDŪRŲ IŠLAIDOMS APMOKĖTI, PASKIRSTYMAS PAGAL SĄRAŠE NURODYTAS ŠIŲ TYRIMŲ IR PROCEDŪRŲ GRUPES

 

10. VLK direktoriaus įsakymu nustatytą TLK metinių lėšų sumą (BPSDF) brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidoms apmokėti TLK paskirsto pagal Sąraše nurodytas šių tyrimų ir procedūrų grupes, proporcingai TLK planuojamai bendrai metinių lėšų sumai šiems tyrimams ir procedūroms (B) ir TLK planuojamai metinių lėšų sumai (eurais) Sąraše nurodytos atitinkamos grupės brangiesiems tyrimams ir procedūroms, kuriuos numatoma atlikti TLK veiklos zonos prirašytiesiems gyventojams (Bj). Galutinę metinių lėšų sumą (eurais) kiekvienos Sąraše nurodytos grupės brangiesiems tyrimams ir procedūroms (BjTLK) TLK apskaičiuoja pagal formulę:

 

,

 

čia:

BjTLK – galutinė metinių lėšų suma (eurais), numatyta atitinkamos grupės brangiesiems tyrimams ir procedūroms;

BPSDF – VLK direktoriaus įsakymu nustatyta TLK bendra metinių lėšų suma (eurais) brangiesiems tyrimams ir procedūroms (neįskaitant TLK nepaskirstytųjų lėšų sumos);

B – planuojama bendra metinių lėšų suma (eurais) brangiesiems tyrimams ir procedūroms, kuriuos numatoma atlikti TLK veiklos zonos prirašytiesiems gyventojams;

Bj – planuojama metinių lėšų suma (eurais) atitinkamos grupės brangiesiems tyrimams ir procedūroms, kuriuos numatoma atlikti TLK veiklos zonos prirašytiesiems gyventojams;

j – atitinkama brangiųjų tyrimų ir procedūrų grupė.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1380, 2019-12-03, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19620

 

V SKYRIUS

PLANUOJAMOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS METINIŲ LĖŠŲ SUMOS KIEKVIENOS SĄRAŠE NURODYTOS GRUPĖS BRANGIESIEMS TYRIMAMS IR PROCEDŪROMS APSKAIČIAVIMAS

 

11. Asmens sveikatos priežiūros įstaigai planuojamą skirti metinių lėšų sumą (eurais) už kiekvienos Sąraše nurodytos grupės brangiuosius tyrimus ir procedūras, kuriuos numatoma atlikti TLK veiklos zonos prirašytiesiems gyventojams (BjASPĮ), TLK apskaičiuoja pagal formulę:

 

ASPĮ = ,

čia:

BjASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaigai planuojama skirti metinių lėšų suma (eurais) už atitinkamos grupės brangiuosius tyrimus ir procedūras, kuriuos numatoma atlikti TLK veiklos zonos prirašytiesiems gyventojams;

nj – atitinkamos grupės brangiųjų tyrimų ar procedūrų, skaičiuojamuoju laikotarpiu asmens sveikatos priežiūros įstaigos atliktų TLK veiklos zonos prirašytiesiems gyventojams, vertė (balais);

Nj – bendra atitinkamos grupės brangiųjų tyrimų ar procedūrų, skaičiuojamuoju laikotarpiu asmens sveikatos priežiūros įstaigų atliktų TLK veiklos zonos prirašytiesiems gyventojams, vertė (balais);

kj – kontrastinių medžiagų, skaičiuojamuoju laikotarpiu asmens sveikatos priežiūros įstaigos panaudotų atliekant atitinkamos grupės brangiuosius tyrimus ar procedūras, vertė (eurais);

Kj – bendra kontrastinių medžiagų, skaičiuojamuoju laikotarpiu panaudotų atliekant atitinkamos grupės brangiuosius tyrimus ar procedūras, vertė (eurais);

BjTLK – galutinė metinių lėšų suma (eurais), numatyta atitinkamos grupės brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidoms apmokėti;

j – atitinkama brangiųjų tyrimų ir procedūrų grupė.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1185, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17925

 

12. Jei asmens sveikatos priežiūros įstaiga skaičiuojamuoju laikotarpiu neatlieka brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, metinės lėšos šios įstaigos atliekamiems brangiesiems tyrimams ir procedūroms neplanuojamos.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Planuojamos asmens sveikatos priežiūros įstaigos metinių lėšų sumos brangiesiems tyrimams ir procedūroms, apskaičiuotos Aprašo nustatyta tvarka, yra preliminarios ir nefiksuojamos asmens sveikatos priežiūros įstaigos bei TLK sutartyje. Šios sumos tvirtinamos TLK direktoriaus įsakymu ir skelbiamos TLK interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1185, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17925

 

14. TLK įvertina jos veiklos zonos gyventojams atliktų brangiųjų tyrimų ir procedūrų kiekį ir prireikus gali perskirstyti metų pradžioje numatytas PSDF biudžeto lėšas skirtingų grupių brangiesiems tyrimams ir procedūroms, neviršydama ataskaitiniam laikotarpiui skiriamos bendros lėšų sumos brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidoms apmokėti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1261, 2017-11-03, paskelbta TAR 2017-11-07, i. k. 2017-17552

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-132, 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-04, i. k. 2016-02295

Nr. V-1167, 2016-10-11, paskelbta TAR 2016-10-17, i. k. 2016-25225

 

Priedas. Neteko galios nuo 2017-11-08

Priedo naikinimas:

Nr. V-1261, 2017-11-03, paskelbta TAR 2017-11-07, i. k. 2017-17552

Papildyta priedu:

Nr. V-132, 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-04, i. k. 2016-02295

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1167, 2016-10-11, paskelbta TAR 2016-10-17, i. k. 2016-25225

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1226, 2014-11-25, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18127

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1018 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidoms kompensuoti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-132, 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-04, i. k. 2016-02295

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1018 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1167, 2016-10-11, paskelbta TAR 2016-10-17, i. k. 2016-25225

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1018 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1261, 2017-11-03, paskelbta TAR 2017-11-07, i. k. 2017-17552

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1018 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1185, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17925

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1018 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1380, 2019-12-03, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19620

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1018 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo