Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 115-5783, i. k. 113301MISAK00D1-804

 

Nauja redakcija nuo 2017-01-14:

Nr. D1-39, 2017-01-12, paskelbta TAR 2017-01-13, i. k. 2017-00828

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DRAUDŽIAMŲ PERDIRBTI, PARDUOTI AR SUPIRKTI VIDAUS VANDENŲ ŽVEJYBOS PRODUKTŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. spalio 30 d. Nr. D1-804

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi,

t v i r t i n u  Draudžiamų perdirbti, parduoti ar supirkti vidaus vandenų žvejybos produktų panaudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                 Valentinas Mazuronis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2013 m. spalio 30 d. įsakymu

Nr. D1-804

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. D1-39

redakcija)

 

DRAUDŽIAMŲ PERDIRBTI, PARDUOTI AR SUPIRKTI VIDAUS VANDENŲ ŽVEJYBOS PRODUKTŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Draudžiamų perdirbti, parduoti ar supirkti vidaus vandenų žvejybos produktų panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja verslinės žvejybos vidaus vandenyse metu sužvejotų mažesnių negu nustatyto minimalaus (verslinio) dydžio žuvų, viršijančių nustatytą leidžiamą šalutinį laimikį, ir žuvų, kurių verslinė žvejyba visiškai ar tuo metu draudžiama, panaudojimo tvarką.

2. Tvarkos aprašo reikalavimai netaikomi perdirbant, parduodant ar superkant akvakultūros produktus, taip pat vežant ar laikant žuvis, sugautas specialiosios žvejybos ar mėgėjų žvejybos metu, turint tai patvirtinančius dokumentus.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

DRAUDŽIAMŲ PERDIRBTI, PARDUOTI AR SUPIRKTI VIDAUS VANDENŲ ŽVEJYBOS PRODUKTŲ PANAUDOJIMO TVARKA

 

4. Draudžiama perdirbti, parduoti ar supirkti pažeidžiant Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus:

4.1. žuvis, nurodytas Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Verslinės žvejybos tvarkos aprašas), 22 punkte, sugautas šiame punkte nurodytais terminais;

4.2. mažesnes negu Verslinės žvejybos tvarkos apraše nustatyto verslinio dydžio žuvis, jei viršijamas Verslinės žvejybos tvarkos apraše nustatytas leidžiamas tokių žuvų šalutinis žvejybos laimikis – ištisus metus.

5. Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytos žuvys, sugautos Verslinės žvejybos tvarkos aprašo 22 punkte nurodytais laikotarpiais (toliau – saugomos žuvys), turi būti:

5.1. gyvybingos saugomos žuvys:

5.1.1. paleidžiamos atgal į tą patį vandens telkinį (tai pažymima Žvejybos padalinių žvejybos žurnale);

5.1.2. žuvų dusimo atveju – perkeliamos į kitus vandens telkinius. Perkeliamos saugomos žuvys turi atitikti Veterinarijos reikalavimus akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, vandens gyvūnų ligų prevencijai ir valstybinei veterinarinei kontrolei, patvirtintus Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. B1-246 „Dėl Veterinarijos reikalavimų akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, vandens gyvūnų ligų prevencijai ir valstybinei veterinarinei kontrolei patvirtinimo“. Perkeliant dūstančias saugomas žuvis į kitus vandens telkinius, surašomas Žuvivaisos valstybiniuose vandens telkiniuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-354/D1-303 „Dėl Žuvivaisos valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo“, nustatytos formos žuvų įveisimo aktas;

5.2. negyvybingos saugomos žuvys:

5.2.1. suvartojamos asmeniniams ir namų ūkio poreikiams (maistui, masalui žvejyboje);

5.2.2. netinkamos suvartoti asmeniniams poreikiams saugomos žuvys tvarkomos vadovaujantis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (OL 2009 L 300, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES (OL 2010 L 276, p. 33), nuostatomis.

6. Negyvybingas Verslinės žvejybos tvarkos aprašo 22 punkte nurodytų saugomų rūšių žuvis sugavęs asmuo privalo:

6.1. užfiksuoti jų sugavimą (kilogramais ir vienetais) Žvejybos padalinių žvejybos žurnale, laikantis Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 gegužės 1 d. įsakymu Nr. 180 „Dėl Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų;

6.2. apie jų sugavimą Verslinės žvejybos tvarkos apraše nustatyta tvarka informuoti Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos pranešdamas:

6.2.1. žuvų rūšį, jų kiekį (vienetais ir kilogramais);

6.2.2. įrankius, kuriais sugautos saugomos žuvys, ir žvejybos vietą (Kuršių mariose – žvejybos baro numerį);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-600, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10793

 

6.3. prieš nuvežant saugomas žuvis nuo žuvų iškrovimo vietos:

6.3.1. pašalina joms uodeginius pelekus (šis punktas netaikomas vėžiams);

6.3.2. sukrauti į atskirą tarą nuo kitų žuvų.

7. Saugomos žuvys negali būti sandėliuojamos kartu su kitomis žuvimis.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-39, 2017-01-12, paskelbta TAR 2017-01-13, i. k. 2017-00828

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. D1-804 „Dėl Draudžiamų sandėliuoti, vežti, perdirbti, parduoti ar supirkti vidaus vandenų žvejybos produktų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-600, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10793

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. D1-804 „Dėl Draudžiamų perdirbti, parduoti ar supirkti vidaus vandenų žvejybos produktų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo