Suvestinė redakcija nuo 2016-05-14

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 110-5469, i. k. 1132250ISAK000V-948

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS INFORMACINĖS SISTEMOS MODERNIZAVIMO, VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. spalio 15 d. Nr. V-948

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 163-7739) 32 straipsnio 1 ir 2 dalimi, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 (Žin., 2013, Nr. 23-1122), 32 ir 33 punktais, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 71 straipsnio pakeitimo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 153-7196), Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6, 12, 15, 41, 43 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymu (Žin., 2011, Nr. 153-7194):

1. M o d e r n i z u o j u Visuomenės sveikatos saugos informacinę sistemą.

2. T v i r t i n u pridedamus:

2.1. Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos nuostatus;

2.2. Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatus.

3. P a v e d u Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui paskirti Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos saugos įgaliotinį, administratorių, duomenų valdymo įgaliotinį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

4. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

4.1. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2008 m. liepos 15 d. įsakymą Nr. V-54 „Dėl Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos nuostatų ir Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 83-3342);

4.2. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 6 d. įsakymą Nr. V-91 „Dėl Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2008 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. V-54 „Dėl Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos nuostatų ir Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 133-5173);

4.3. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymą Nr. V-60 „Dėl Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2008 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. V-54 „Dėl Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos nuostatų ir Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 106-4457);

4.4. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 9 d. įsakymą Nr. V-15 „Dėl Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2008 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. V-54 „Dėl Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos nuostatų ir Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 31-1483);

4.5. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 19 d. įsakymą Nr. V-17 „Dėl Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2008 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. V-54 „Dėl Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos nuostatų ir Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 23-1139).

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2013 m. rugsėjo 11 d.

raštu Nr. 1D-8139(52)

SUDERINTA

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos

2013 m. rugpjūčio 30 d.

raštu Nr. S-1309

 

SUDERINTA

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos

2013 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. 2R-3310(3.33)


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2013 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. V-948

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

 

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

1. Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos (toliau – VSSIS) steigimo pagrindą, tikslus, uždavinius, funkcijas, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūrą, reglamentuoja duomenų teikimo ir naudojimo tvarką, duomenų saugą, finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.

2. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarime Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

3. VSSIS kuriama siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 15 straipsnį, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 926 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9 punktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

4. VSSIS veiklos sritį reglamentuojantys teisės aktai, kuriais vadovaujantis tvarkoma VSSIS:

4.1. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (nuo 2017 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas);

4.2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

4.3. Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas;

4.4. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

4.5. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas;

4.6. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

4.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“;

4.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimas Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“;

4.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

4.11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“;

4.12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

5. VSSIS tikslas – informacinių technologijų priemonėmis kaupti, sisteminti, apdoroti visuomenės sveikatos saugos kontrolės, leidimų, pažymėjimų išdavimo, notifikavimo, konsultacijų teikimo procedūrų duomenis.

6. VSSIS uždaviniai:

6.1. kaupti visuomenės sveikatos saugos kontrolės, leidimų, pažymėjimų išdavimo, notifikavimo, konsultacijų teikimo duomenis;

6.2. automatizuoti visuomenės sveikatos saugos kontrolės, leidimų, pažymėjimų išdavimo, notifikavimo, konsultacijų teikimo duomenų apskaitą, kontrolę ir informacijos apdorojimą.

7. VSSIS pagrindinės funkcijos:

7.1. kaupti visuomenės sveikatos saugos kontrolės, leidimų, pažymėjimų išdavimo, notifikavimo, konsultacijų teikimo procedūrų duomenis;

7.2. formuoti ataskaitas;

7.3. vykdyti visuomenės sveikatos saugos kontrolės, leidimų, pažymėjimų išdavimo, notifikavimo, konsultacijų teikimo procedūrų duomenų mainus;

7.4. sisteminti, apdoroti ir atnaujinti visuomenės sveikatos saugos kontrolės, leidimų, pažymėjimų išdavimo, notifikavimo, konsultavimo duomenis.

8. Asmens duomenų tvarkymo VSSIS tikslas – grupuoti ir analizuoti tam tikrą veiklą vykdančių, leidimus, pažymėjimus turinčių asmenų duomenis.

 

II. SKYRIUS
VSSIS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

9. VSSIS organizacinė struktūra:

9.1. VSSIS valdytoja – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija);

9.2. VSSIS tvarkytojas – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

10. VSSIS valdytojas ir VSSIS tvarkytojas vykdo Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nurodytas teises ir pareigas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

11. VSSIS tvarkytojas vykdo Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas tvarkytojo ir šias funkcijas:

11.1. rengia ir įgyvendina techninių ir programinių priemonių kūrimo ir plėtros planus, investicinius projektus;

11.2. užtikrina, kad VSSIS veiktų nepertraukiamai;

11.3. skiria duomenų teikėjui terminą trūkumams pašalinti, jeigu nustato, kad pateikti duomenys yra netikslūs ar neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

11.4. numato ir įgyvendina priemones, mažinančias duomenų atskleidimo ir praradimo riziką ir užtikrinančias prarastų duomenų atkūrimą ir duomenų apsaugą nuo klastojimo;

11.5. nustato duomenų tvarkymo organizavimo principus ir tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

12. VSSIS valdytojas yra asmens duomenų valdytojas, o VSSIS tvarkytojas yra asmens duomenų tvarkytojas.

13. VSSIS asmens duomenų valdytojas ir VSSIS asmens duomenų tvarkytojas vykdo Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Nuostatuose ir VSSIS duomenų saugos nuostatuose numatytas, su asmens duomenų tvarkymu susijusias funkcijas, turi šiuose teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

14. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos VSSIS teikia Integruotos mokesčių informacinės sistemos ir Mokesčių apskaitos informacinės sistemos duomenis.

 

III. SKYRIUS
VSSIS INFORMACINĖ STRUKTŪRA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

15. VSSIS duomenų bazės:

15.1. Leidimų-higienos pasų duomenų bazė, kurioje kaupiami paraiškų gauti leidimus-higienos pasus, ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymų, leidimų-higienos pasų, sprendimų patikslinti leidimą-higienos pasą, sprendimų atsisakyti išduoti leidimus-higienos pasus, sprendimų sustabdyti leidimų-higienos pasų galiojimą, sprendimų panaikinti leidimų-higienos pasų galiojimo sustabdymą, sprendimų atsisakyti panaikinti leidimų-higienos pasų galiojimo sustabdymą ir sprendimų panaikinti leidimų-higienos pasų galiojimą duomenys. Leidimų-higienos pasų duomenų bazėje tvarkomi šie duomenys ir jų elementai:

15.1.1. paraiškos gauti leidimą-higienos pasą data;

15.1.2. leidimų-higienos pasų duomenys: registracijos numeris, išdavimo data, ūkinės komercinės veiklos rūšis, galiojimo laikotarpis (leidimų-higienos pasų, išduotų iki 2009 m. gruodžio 28 d.), juridinio asmens duomenys (pavadinimas, kodas, buveinės adresas, veiklos vykdymo adresas) arba fizinio asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinis adresas, veiklos vykdymo adresas), išdavimo teisinis pagrindas (priežastis);

15.1.3. ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymos registracijos numeris, data;

15.1.4. sprendimų patikslinti leidimus-higienos pasus, sprendimų atsisakyti išduoti leidimus-higienos pasus, sprendimų sustabdyti leidimų-higienos pasų galiojimą, sprendimų panaikinti leidimų-higienos pasų galiojimo sustabdymą, sprendimų atsisakyti panaikinti leidimų-higienos pasų galiojimo sustabdymą ir sprendimų panaikinti leidimų-higienos pasų galiojimą duomenys: prašymo data, sprendimo registracijos numeris, data, teisinis pagrindas (priežastis);

15.2. Valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenų bazė, kurioje kaupiami patikrinimo aktų, atliktų laboratorinių tyrimų, administracinių teisės pažeidimų protokolų, nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose (nuo 2017 m. sausio 1 d. ir administracinių nusižengimų protokolų, nutarimų administracinių nusižengimų bylose), sprendimų dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo, produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolų duomenys. Valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenų bazėje tvarkomi šie duomenys ir jų elementai:

15.2.1. patikrinimo aktų duomenys: patikrinimo akto data, registracijos numeris, kontrolės rūšis, veiklos rūšis, veiklos vykdymo adresas, patikrinimo trukmė, juridinio asmens duomenys (pavadinimas, kodas, buveinės adresas, veiklos vykdymo adresas) arba fizinio asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinis adresas, veiklos vykdymo adresas), verslo liudijimo, jam esant, numeris ir galiojimo laikas, nustatyti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai, jų pobūdis, pažeidimų pašalinimo terminas, teisės aktai, kurių nuostatos pažeistos, ir pažeisti teisės akto punktai, taikytos poveikio priemonės;

15.2.2. atliktų laboratorinių tyrimų duomenys: laboratorinių tyrimų / matavimų pavadinimas, vertintas rodiklis, tyrimo rezultatas;

15.2.3. administracinių teisės pažeidimų protokolų (nuo 2017 m. sausio 1 d. ir administracinių nusižengimų protokolų) duomenys: registracijos numeris, data, asmens, kuriam surašytas protokolas, vardas, pavardė, asmens kodas, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnis, kuriame numatytus administracinio teisės pažeidimo sudėties požymius atitinka veika (nuo 2017 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsnis, kuriame numatytus administracinio nusižengimo požymius atitinka veika), protokolą surašiusio asmens vardas, pavardė; administracinio nurodymo sumokėti pusę minimalios baudos (protokolas su administraciniu nurodymu) duomenys: protokolo įteikimo data, baudos dydis, nurodymo įvykdymas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

15.2.4. nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose (nuo 2017 m. sausio 1 d. ir nutarimų administracinių nusižengimų bylose), duomenys: registracijos numeris, data, asmens, kuriam surašytas nutarimas, vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinis adresas, skirtos nuobaudos rūšis, dydis;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

15.2.5. sprendimų dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo duomenys: sprendimo registracijos numeris, data, rinkos ribojimo priemonės pavadinimas; sprendimo leisti teikti paslaugą registracijos numeris, data;

15.2.6. Produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolų duomenys: Produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolo numeris, data;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

15.3. Skundų duomenų bazė, kurioje kaupiami duomenys apie NVSC gautus skundus, pranešimus (toliau – skundai). Skundų duomenų bazėje tvarkomi šie duomenys:

15.3.1. skundo registracijos numeris, data; gautas tiesiogiai ar persiųstas kitos institucijos, skundą persiuntusios institucijos pavadinimas, dokumento, kuriuo skundas persiųstas, registracijos numeris;

15.3.2. asmens, pateikusio skundą (toliau – pareiškėjas), duomenys: vardas, pavardė, adresas (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti (pareiškėjo nurodytas kontaktinis adresas, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris); pareiškėjų skaičius;

15.3.3. atsakymo į pareiškėjo skundą duomenys: registracijos numeris, data, atsakymą parengusio asmens vardas, pavardė; teisės akto, kurio nuostatos buvo pažeistos, pavadinimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

15.4. Konsultacijų duomenų bazė, kurioje kaupiami duomenys apie NVSC teiktas viešąsias konsultacijas ūkio subjektams. Konsultacijų duomenų bazėje tvarkomi šie duomenys ir jų elementai:

15.4.1. konsultacijos suteikimo data, konsultacijos suteikimo būdas, pagrindas, konsultaciją suteikusio asmens vardas, pavardė, konsultuojanti įstaiga, klausimas, į kurį atsakyta, konsultacijos tekstas, ūkio subjekto rūšis; konsultacijos tema; teisės aktas, dėl kurio konsultuojama;

15.4.2. jei prašymas suteikti konsultaciją gautas raštu, gauto rašto data ir registracijos numeris, prašančio konsultacijos ūkio subjekto pavadinimas, adresas, fizinio asmens vardas, pavardė, adresas;

15.4.3. jei prašymas suteikti konsultaciją gautas el. paštu, besikreipusiojo vardas, pavardė (jeigu kreipėsi fizinis asmuo) arba pavadinimas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), el. pašto adresas;

15.4.4. jei konsultacija suteikta viešai, visuomenės informavimo priemonės, kurioje paskelbta konsultacija, pavadinimas;

15.4.5. jei konsultacijos informacija įrašyta patikrinimo akte, patikrinimo akto data ir numeris;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

15.5. Neteko galios nuo 2016-05-14

Punkto naikinimas:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

15.6. Notifikuotų kosmetikos gaminių duomenų bazė, kurioje kaupiami duomenys apie notifikuotus kosmetikos gaminius. Kosmetikos gaminių duomenų bazėje tvarkomi šie duomenys ir jų elementai:

15.6.1. notifikuoto kosmetikos gaminio numeris, prašymo notifikuoti numeris ir data;

15.6.2. notifikuoto kosmetikos gaminio pavadinimas lietuvių ir originalo kalbomis;

15.6.3. asmens, pateikiančio kosmetikos gaminį į Lietuvos Respublikos rinką, pavadinimas (jei juridinis asmuo) ar vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo), adresas;

15.6.4. kosmetikos gaminio gamybos vieta (jei gaminys pagamintas Lietuvos Respublikoje);

15.6.5. kosmetikos gaminio pirmojo importo į Europos Bendrijos rinką adresas;

15.7. Sanitarinių apsaugos zonų duomenų bazė, kurioje kaupiami duomenys apie ūkio subjektą, kuriam nustatyta sanitarinė apsaugos zona (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas), veiklos rūšis, veiklos vykdymo vieta, sanitarinės apsaugos zonos nustatymo teritorijų planavimo dokumentuose būdas, sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis, sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžio pagrindas, specialiosios žemės naudojimo sąlygos;

15.8. VSSIS naudotojų kontaktinių duomenų bei duomenų tvarkymo problemų duomenų bazė, kurioje kaupiami VSSIS naudotojų kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas, darbovietės pavadinimas, pareigos).

16. Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Integruotos mokesčių informacinės sistemos VSSIS gaunami mokesčių mokėtojų duomenys apie išduotus verslo liudijimus (asmens vardas, pavardė, asmens kodas, verslo liudijimo numeris, veiklos, kuriai išduotas verslo liudijimas, pavadinimas).

17. Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokesčių apskaitos informacinės sistemos VSSIS gaunami mokesčių mokėtojų duomenys apie asmenims išduotas nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymas (asmens vardas, pavardė, asmens kodas, Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos numeris, veiklos, kuriai išduota pažyma, pavadinimas), valstybės rinkliavos sumokėjimą, skirtos baudos sumokėjimą (mokėjimo data, mokėtojo pavadinimas, mokėtojo kodas, įmokos kodas, savivaldybės kodas, įmokos suma, mokėjimo paskirtis).

 

IV. SKYRIUS
VSSIS FUNKCINĖ STRUKTŪRA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

18. VSSIS funkcinę struktūrą sudaro tokios komponentės:

18.1. informacijos įvedimo į sistemą komponentė, kurios pagrindinės funkcijos: įvesti duomenis, koordinuoti duomenų įvedimą;

18.2. informacijos apdorojimo komponentė, kurios pagrindinės funkcijos: pertvarkyti, apdoroti įvedamus ir teikiamus duomenis, formuoti ataskaitas;

18.3. informacijos kontrolės komponentė, kurios pagrindinės funkcijos: vykdyti neteisingų ir netikslių duomenų įvedimo kontrolę, tikrinti į sistemos duomenų bazę teikiamų duomenų atitiktį su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis;

18.4. administravimo komponentė, kurios pagrindinės funkcijos: valdyti VSSIS procedūras bei procesus, užtikrinti sąsajas su kitomis informacinėmis sistemomis, archyvuoti duomenis;

18.5. sistemos naudotojų administravimo komponentė, kurios pagrindinės funkcijos: registruoti sistemos naudotojus, jų veiksmus, nustatyti naudotojų prieigos prie sistemos teises, įgyvendinant informacijos apsaugos funkcijas.

 

V. SKYRIUS
VSSIS DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

19. VSSIS duomenys yra vieši ir teikiami Lietuvos Respublikos įstatymuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ir (arba) kituose teisės aktuose nustatyta tvarka institucijoms ir kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose ar Europos Sąjungos teisės aktuose nenustatyta kitaip.

20. Fizinių asmenų asmens duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

21. VSSIS duomenys teikiami neatlygintinai, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

22. VSSIS duomenys teikiami pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atvejais) arba pagal duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atvejais). Kai informacija teikiama pagal duomenų gavėjo prašymą, prašyme turi būti nurodytas prašomos informacijos teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, jos naudojimo tikslas, teikimo būdas, apimtis, gavimo būdai, teikiamų duomenų formatas. Kai informacija duomenų gavėjui teikiama pagal duomenų teikimo sutartį, sutartyje turi būti nustatyta teiktinos informacijos apimtis, prašomos informacijos teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, naudojimo tikslas, informacijos teikimo būdas, teikiamų duomenų formatas, teikimo terminai, informavimo apie klaidų ištaisymą tvarka ir terminai, sutarties keitimo tvarka.

23. Iš institucijos gauti duomenys negali būti keičiami ir juos naudojant privaloma nurodyti jų šaltinį. Tretiesiems asmenims, turintiems teisę gauti duomenis, iš institucijos gauti duomenys gali būti teikiami tik tokiu tikslu, tokia apimtimi ir tokiu būdu, kokie buvo numatyti juos gaunant, ir tik tada, jeigu dėl tokio duomenų teikimo tretiesiems asmenims buvo nurodyta pateiktame prašyme arba sutartyje.

24. VSSIS duomenys duomenų gavėjui teikiami tokio turinio ir tokios formos, kokie institucijoje jau naudojami ir kurių nereikia papildomai apdoroti.

25. Tais atvejais, kai paprastai teikiamos informacijos turinys ar forma neatitinka prašančios institucijos poreikių arba prašanti institucija neturi techninių galimybių reikiamai apdoroti gaunamų duomenų, taip pat kai paprastai teikiamos informacijos turinys ir forma neatitinka kitų juridinių ar fizinių asmenų, kurie dažniausiai kreipiasi dėl tokios informacijos ir siekia ją pakartotinai panaudoti, poreikių, informaciją teikianti institucija sukuria reikiamas papildomas priemones.

26. Atsižvelgiant į pateiktą prašymą, duomenų gavėjui sudaroma galimybė VSSIS informaciją peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais, duomenys perduodami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais, teikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis.

27. Visi VSSIS duomenų teikėjai ir fiziniai asmenys, kurių asmens duomenys tvarkomi VSSIS, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi, neišsamūs, netikslūs duomenys. Gavęs šį reikalavimą, VSSIS tvarkytojas privalo per 5 darbo dienas nuo reikalavimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo ištaisyti nurodytus netikslumus ir informuoti apie tai to reikalavusį asmenį.

 

VI. SKYRIUS
VSSIS DUOMENŲ SAUGA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

28. VSSIS duomenų saugą nustato VSSIS duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos politiką įgyvendinantys dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

29. Už VSSIS duomenų saugą pagal kompetenciją atsako VSSIS valdytojas ir VSSIS tvarkytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

30. VSSIS naudotojai privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Šie asmenys privalo pasirašyti pasižadėjimus, kad saugos asmens duomenis ir nepažeis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja ir pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

31. VSSIS duomenys saugomi tol, kol praranda savo aktualumą, t. y. nebėra reikalingi tikslui, kuriam jie buvo surinkti, pasiekti.

32. Asmens duomenys aktyviojoje VSSIS duomenų bazėje saugomi 5 metus nuo duomenų pateikimo VSSIS datos, bet ne ilgiau negu to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai. Pasibaigus aukščiau numatytam terminui, VSSIS asmens duomenys perkeliami į pasyviąją duomenų bazę (archyvą), kurioje saugomi 3 metus. Asmens duomenys, kai jie nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ar pasibaigia jų saugojimo terminas, yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams.

33. Asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

VII. SKYRIUS
VSSIS FINANSAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

34. VSSIS kūrimas finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir / ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

35. VSSIS eksploatacija, palaikymas ir plėtra finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis.

 

VIII. SKYRIUS
VSSIS MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

36. VSSIS modernizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

37. Sprendimą dėl VSSIS modernizavimo, techninių ir programinių priemonių kūrimo, plėtros priemonių įgyvendinimo ar likvidavimo priima Ministerija.

38. Likviduojamos VSSIS duomenys perduodami kitai informacinei sistemai arba sunaikinami, perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

IX. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

39. VSSIS duomenys prieinami tik turintiems VSSIS tvarkytojo suteiktas prieigos teises.

40. VSSIS prieigos teisių lygmuo, nustatantis naudojimosi duomenimis apimtį, VSSIS naudotojui nustatomas atsižvelgiant į jo funkcijas.

41. NVSC, Ministerijai suteikiama prieiga prie visų NVSC teritorinių padalinių VSSIS tvarkomų duomenų (duomenų bazių). NVSC teritoriniams padaliniams suteikiama prieiga prie savo (NVSC teritorinio padalinio) VSSIS tvarkomų duomenų (duomenų bazių), konsultacijų duomenų bazės, apibendrintų ir nuasmenintų kitų NVSC teritorinių padalinių VSSIS tvarkomų duomenų (ataskaitų).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

42. Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka nustatyta Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

_________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2013 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. V-948

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATAI

 

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

1. Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų (toliau – Saugos nuostatai) tikslas – sudaryti sąlygas saugiai automatizuotu būdu saugoti ir tvarkyti Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos (toliau – VSSIS) duomenis, užtikrinti duomenų konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą.

2. Saugos nuostatai apibrėžia VSSIS saugos politiką, kuri įgyvendinama VSSIS veiklos tęstinumo valdymo planu, Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėmis ir VSSIS naudotojų administravimo taisyklėmis (toliau – saugos politiką įgyvendinantys dokumentai). Saugos nuostatai ir saugos politiką įgyvendinantys dokumentai kartu vadinami saugos dokumentais.

3. Saugos nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarime Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kituose teisės aktuose bei Lietuvos Respublikos standartuose LST ISO/IEC 27002:2014 ir LST ISO/IEC 27001:2013.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

4. VSSIS duomenų saugos užtikrinimo prioritetinės kryptys:

4.1. VSSIS duomenų konfidencialumo užtikrinimas;

4.2. VSSIS reikalaujamo prieinamumo lygio užtikrinimas;

4.3. prieigos prie VSSIS kontrolė;

4.4. VSSIS naudotojų mokymas.

5. VSSIS valdytoja yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius).

6. VSSIS tvarkytojai:

6.1. Alytaus visuomenės sveikatos centras (adresas: Savanorių g. 4, Alytaus);

6.2. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras (adresas: Liepų g. 17, Klaipėda);

6.3. Kauno visuomenės sveikatos centras (adresas: K. Petrausko g. 24, Kaunas);

6.4. Marijampolės visuomenės sveikatos centras (adresas: A. Valaičio g. 2, Marijampolė);

6.5. Panevėžio visuomenės sveikatos centras (adresas: Respublikos g. 13, Panevėžio);

6.6. Šiaulių visuomenės sveikatos centras (adresas: Vilniaus g. 229, Šiauliai);

6.7. Tauragės visuomenės sveikatos centras (adresas: Prezidento g. 38, Tauragė);

6.8. Telšių visuomenės sveikatos centras (adresas: J. Biliūno g. 3, Telšiai);

6.9. Utenos visuomenės sveikatos centras (adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Utena);

6.10. Vilniaus visuomenės sveikatos centras (pagrindinis tvarkytojas) (adresas: Kalvarijų g. 153, Vilnius).

7. VSSIS valdytojo vadovas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja teisės aktų, susijusių su VSSIS duomenų sauga, rengimą ir įgyvendinimą;

7.2. atlieka VSSIS duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;

7.3. užtikrina tinkamą šiuose Saugos nuostatuose nustatytų funkcijų vykdymą;

7.4. priima sprendimus dėl VSSIS techninių ir programinių priemonių, būtinų VSSIS duomenų saugai užtikrinti, įsigijimo, įdiegimo ir modernizavimo;

7.5. pagal kompetenciją atsako už VSSIS duomenų saugą;

7.6. tvirtina VSSIS saugos įgaliotinio (toliau – Saugos įgaliotinis) parengtą rizikos įvertinimo ir rizikos valdymo priemonių planą;

7.7. kitas VSSIS nuostatais, Saugos nuostatais ir kitais elektroninės informacijos saugą reglamentuojančiais teisės aktais jam priskirtas funkcijas.

8. VSSIS tvarkytojo vadovas vykdo šias funkcijas:

8.1. užtikrina VSSIS duomenų saugą ir saugų duomenų perdavimą kompiuterių tinklais (automatiniu būdu), teikia pasiūlymus VSSIS valdytojui, kaip tobulinti VSSIS duomenų saugą;

8.2. užtikrina, kad VSSIS duomenys būtų perduodami teisėtai, saugiai ir kokybiškai;

8.3. užtikrina, kad paslaugų gavėjams būtų perduodami tik tie duomenys, kuriuos jie turi teisę gauti;

8.4. užtikrina VSSIS valdytojo priimtų teisės aktų ir rekomendacijų tinkamą įgyvendinimą;

8.5. pagal kompetenciją atsako už VSSIS duomenų saugą;

8.6. atsako už tinkamą šiuose Saugos nuostatuose nustatytų funkcijų vykdymą;

8.7. kitas VSSIS valdytojo vadovo pavestas bei VSSIS nuostatais, Saugos nuostatais ir kitais elektroninės informacijos saugą reglamentuojančiais teisės aktais jam priskirtas funkcijas.

9. Neteko galios nuo 2016-05-14

Punkto naikinimas:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

10. Saugos įgaliotinis vykdo šias funkcijas:

10.1. rengia VSSIS duomenų saugos dokumentų projektus;

10.2. registruoja VSSIS duomenų saugos incidentus ir koordinuoja VSSIS duomenų saugos incidentų tyrimą;

10.3. teikia VSSIS administratoriui su VSSIS duomenų saugos užtikrinimu susijusius privalomus vykdyti nurodymus ir pavedimus;

10.4. rengia rizikos vertinimo planą, kasmet organizuoja VSSIS rizikos vertinimą, aprašo VSSIS rizikos vertinimo rezultatus VSSIS rizikos vertinimo ataskaitoje, kurią teikia VSSIS valdytojui;

10.5. prireikus organizuoja neeilinį VSSIS rizikos vertinimą;

10.6. vertina VSSIS informacinių technologijų saugą, teikia vertinimo ataskaitas VSSIS valdytojui;

10.7. periodiškai organizuoja VSSIS naudotojų mokymus informacijos saugos klausimais;

10.8. teikia VSSIS tvarkytojo vadovui pasiūlymus dėl VSSIS administratoriaus paskyrimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

10.9. teikia VSSIS valdytojo vadovui pasiūlymus dėl saugos dokumentų keitimo, įstaigos informacinių technologijų saugos reikalavimų atitikties vertinimo atlikimo;

10.10. kitas VSSIS valdytojo vadovo ir VSSIS tvarkytojo vadovo pavestas ir kitais elektroninės informacijos saugą reglamentuojančiais teisės aktais jam priskirtas funkcijas.

11. VSSIS administratorius vykdo šias funkcijas:

11.1. vertina VSSIS naudotojams suteiktas teises ir priskirtas funkcijas;

11.2. rengia ir tikrina VSSIS sudarančių komponentų sąranką;

11.3. informuoja Saugos įgaliotinį apie saugos politikos pažeidimus, nusikalstamos veikos požymius, neveikiančias arba netinkamai veikiančias duomenų saugos užtikrinimo priemones;

11.4. vykdo Saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su VSSIS duomenų saugos užtikrinimu;

11.5. nustato VSSIS pažeidžiamas vietas ir informuoja apie jas Saugos įgaliotinį;

11.6. prižiūri VSSIS techninę ir programinę įrangą;

11.7. daro atsargines VSSIS duomenų kopijas;

11.8. vykdo kitas VSSIS nuostatais, Saugos nuostatais ir kitais elektroninės informacijos saugą reglamentuojančiais teisės aktais jam priskirtas funkcijas.

12. Teisės aktai, kuriais vadovaujamasi tvarkant VSSIS, joje tvarkomus duomenis ir užtikrinant jų saugumą:

12.1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

12.2. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

12.3. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

12.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimas Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

12.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“;

12.6. Techniniai valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“;

12.7. Bendrieji reikalavimai organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtinti Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“;

12.8. Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 1V-156 „Dėl Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“;

12.9. Lietuvos standartai LST ISO/IEC 27002:2014 ir LST ISO/IEC 27001:2013 bei kiti Lietuvos ir tarptautiniai standartai, reglamentuojantys informacijos saugumą;

12.10. VSSIS saugos politikos įgyvendinimo dokumentai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

II. SKYRIUS
ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS SAUGOS VALDYMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

13. Vadovaujantis Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių 4.3 ir 5.3 punktais, VSSIS tvarkomų asmens duomenų informacinė sistema yra priskiriama trečiosios kategorijos informacinėms sistemoms.

14. Vadovaujantis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, dėl galimybės per išorinius duomenų perdavimo tinklus tvarkyti VSSIS saugomus asmens duomenis VSSIS priskiriamas antrasis saugumo lygis.

15. VSSIS informacinės saugos rizika nustatoma periodinio rizikos vertinimo metu. VSSIS rizikos veiksniai vertinami taikant kokybinę rizikos vertinimo metodiką.

16. VSSIS rizikos vertinimą organizuoja saugos įgaliotinis.

17. VSSIS rizikos vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per metus. Prireikus, Saugos įgaliotinis gali organizuoti neeilinį VSSIS rizikos vertinimą.

18. VSSIS vertinimas atliekamas vadovaujantis:

18.1. Lietuvos Respublikos duomenų saugą reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais;

18.2. Lietuvos ir tarptautiniuose „Informacijos technologija. Saugumo technika“ grupės standartuose pateikiamomis rekomendacijomis.

19. VSSIS rizikos vertinimo metu:

19.1. įvertinama VSSIS duomenų saugos atitiktis Saugos nuostatų ir kitų saugos politiką įgyvendinančių teisės aktų reikalavimams;

19.2. inventorizuojama VSSIS techninė ir programinė įranga;

19.3. patikrinamos visose tarnybinėse stotyse įdiegtos programos ir jų sąranka.

20. VSSIS rizikos įvertinimo informacija pateikiama ataskaitoje. VSSIS rizikos įvertinimo ataskaita rengiama atsižvelgiant į rizikos veiksnius, galinčius turėti įtakos VSSIS informacijos saugai. Svarbiausi rizikos veiksniai:

20.1. subjektyvūs netyčiniai (duomenų tvarkymo klaidos ir apsirikimai, duomenų ištrynimas, klaidingas duomenų teikimas, fiziniai informacijos technologijų sutrikimai, duomenų perdavimo tinklais sutrikimai, programinės įrangos klaidos, neteisingas veikimas ir kita);

20.2. subjektyvūs tyčiniai (nesankcionuotas naudojimasis VSSIS duomenims gauti, duomenų pakeitimas ar sunaikinimas, informacinių technologijų duomenų perdavimo tinklais sutrikdymas, saugos pažeidimai, vagystės ir kita);

20.3. nenugalima jėga (force majeure).

21. Prireikus, VSSIS valdytojo vadovas, atsižvelgdamas į VSSIS rizikos įvertinimo ataskaitą, tvirtina Saugos įgaliotinio parengtą rizikos įvertinimo ir rizikos valdymo priemonių planą, kuriame numatomas techninių, administracinių ir kitų išteklių poreikis rizikos valdymo priemonėms įgyvendinti, nurodomi atsakingi vykdytojai, priemonių įgyvendinimo terminai.

22. Siekdamas užtikrinti Saugos nuostatų ir kitų saugos politiką įgyvendinančių teisės aktų nuostatų įgyvendinimo kontrolę, Saugos įgaliotinis ne rečiau kaip kartą per 2 metus organizuoja VSSIS informacinių technologijų saugos vertinimą, kurio metu:

22.1. įvertinama VSSIS duomenų saugos atitiktis Saugos nuostatams ir kitiems saugos politiką įgyvendinantiems teisės aktams;

22.2. inventorizuojama VSSIS techninė ir programinė įranga;

22.3. patikrinama ne mažiau kaip 10 procentų atsitiktinai parinktų VSSIS naudotojų kompiuterinių darbo vietų, visose tarnybinėse stotyse įdiegtos programos ir jų sąranka;

22.4. patikrinamos VSSIS naudotojams suteiktos teisės ir jų vykdomos funkcijos;

22.5. įvertinamas pasirengimas užtikrinti VSSIS veiklos tęstinumą įvykus saugos incidentui.

23. Atlikus VSSIS informacinių technologijų saugos vertinimą, Saugos įgaliotinis rengia pastebėtų trūkumų šalinimo planą, kurį tvirtina, atsakingus vykdytojus paskiria ir įgyvendinimo terminus nustato VSSIS valdytojo vadovas.

24. VSSIS saugos priemonės parenkamos įvertinus galimus rizikos veiksnius VSSIS duomenų vientisumui, konfidencialumui ir prieinamumui.

 

III. SKYRIUS
ORGANIZACINIAI IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

25. Prieigos prie VSSIS užtikrinimo metodai ir priemonės:

25.1. prieigos prie VSSIS teises suteikia VSSIS administratorius. Pasibaigus valstybės tarnybos (darbo) santykiams, pasikeitus VSSIS naudotojo pareigoms ar atliekamoms funkcijoms, prieiga prie VSSIS turi būti nedelsiant panaikinama. VSSIS naudotojams suteiktos prieigos teisės periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per metus, turi būti peržiūrimos, siekiant nustatyti ir pašalinti subjektus, kuriems prieigos teisės prie VSSIS turi būti panaikintos ar pakeistos. Už periodinę VSSIS naudotojų teisių peržiūrą atsako Saugos įgaliotinis;

25.2. teisė dirbti su konkrečia elektronine informacija suteikiama konkrečiam VSSIS naudotojui;

25.3. prieš suteikiant prieigą, VSSIS naudotojas pasirašytinai supažindinamas su informacijos saugos dokumentais;

25.4. kiekvienas VSSIS naudotojas sistemoje turi būti atpažįstamas pagal jam suteiktą kodą ir atitinkamą slaptažodį;

25.5. VSSIS naudotojų prieigos valdymas apibrėžiamas VSSIS naudotojų administravimo taisyklėse.

26. VSSIS tarnybinėse stotyse turi būti naudojama programinė įranga, skirta kovoti su kenksminga programine įranga, atnaujinama automatiniu būdu ne rečiau kaip kas 5 darbo dienas.

27. Pagrindinės programinės įrangos naudojimo nuostatos:

27.1. VSSIS funkcionuoti būtina programinė tarnybinių stočių ir VSSIS naudotojų kompiuteriuose esanti programinė įranga (operacinės sistemos, duomenų bazių ir aplikacijų valdymo programinė įranga, interneto naršyklės, interneto naršyklių priedai ir kt.) turi būti konfigūruojama laikantis programinės įrangos gamintojų saugaus konfigūravimo rekomendacijų. Už tarnybinių stočių programinės įrangos kontrolę atsako VSSIS administratorius;

27.2. VSSIS veikimui būtina serverių srities ir VSSIS naudotojų kompiuteriuose esanti programinė įranga turi būti atnaujinama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po programinės įrangos gamintojų pranešimo apie programinės įrangos atnaujinimą. Už atnaujinimo kontrolę atsako VSSIS administratorius;

27.3. VSSIS naudotojų kompiuteriai turi būti apsaugoti ugniasienėmis;

27.4. VSSIS naudotojų kompiuteriuose turi būti įdiegta antivirusinė programinė įranga, apsauganti nuo kenksmingų programų. Antivirusinė programinė įranga periodiškai, ne rečiau kaip kartą per savaitę, turi būti automatiškai atnaujinama.

28. VSSIS tarnybinėse stotyse turi veikti tik su VSSIS duomenų tvarkymu, VSSIS naudotojų ir pačios įrangos administravimu susijusi programinė įranga.

29. Kompiuterių tinklo filtravimo įrangos naudojimo nuostatos:

29.1. VSSIS elektroninės informacijos perdavimo tinklas užkarda turi būti atskirtas nuo viešųjų telekomunikacijos tinklų;

29.2. konfigūruojant VSSIS elektroninės informacijos perdavimo tinklo užkardas turi būti naudojami tik organizacijos veiklai būtini tinklo protokolai ir užkardų prievadai;

29.3. VSSIS saugos įgaliotinis organizuoja VSSIS serverių srities tinklo užkardų administravimą, priežiūrą, operacinės sistemos atnaujinimą ir saugią užkardų konfigūraciją;

29.4. VSSIS serverių srities tinklo užkardų konfigūracijos aprašymą (užkardos taisykles) saugo Saugos įgaliotinis. Užkardų konfigūracija tikrinama ne rečiau kaip kartą per metus. Patikrinimą inicijuoja Saugos įgaliotinis.

30. Kompiuterių (įskaitant nešiojamuosius) naudojimo reikalavimai:

30.1. stacionarūs ir nešiojamieji VSSIS naudotojų kompiuteriai turi būti naudojami tik su tiesioginių pareigų atlikimu susijusiai veiklai. Iš kompiuterių, kurie perduodami remontui ar techniniam aptarnavimui, turi būti pašalinta visa riboto naudojimo VSSIS elektroninė informacija;

30.2. visiems VSSIS naudotojų kompiuteriams turi būti naudojamos papildomos saugos priemonės, kuriomis patvirtinama kompiuterio naudotojo tapatybė ir šifruojami riboto naudojimo duomenys.

31. Metodai, kuriais gali būti užtikrinamas saugus VSSIS elektroninės informacijos teikimas ir (ar) gavimas:

31.1. VSSIS duomenys perduodami automatiniu būdu TCP/IP protokolu realiu laiku arba asinchroniniu režimu pagal VSSIS duomenų teikimo ir gavimo sutartis, kuriose nustatytos perduodamų duomenų specifikacijos, perdavimo sąlygos ir tvarka;

31.2. už duomenų teikimo ir gavimo sutartyse nurodomų saugos reikalavimų nustatymą, suformulavimą ir įgyvendinimo organizavimą atsakingas Saugos įgaliotinis.

32. Pagrindiniai atsarginių VSSIS duomenų kopijų darymo ir atkūrimo reikalavimai:

32.1. VSSIS veiklos tęstinumui ir funkcionalumui užtikrinti elektroninė informacija turi būti kopijuojama kas 12 valandų ir saugoma taip, kad incidento (avarijos) atveju duomenis iš atsarginių kopijų galima būtų atkurti per 24 valandas;

32.2. VSSIS duomenų atsarginių kopijų darymo, saugojimo ir duomenų atkūrimo iš atsarginių duomenų kopijų tvarka, kopijuojamų duomenų imtis, atsarginių duomenų kopijų darymo būdai ir dažnumas bei asmens, atsakingo už atsarginių duomenų kopijų darymą, duomenų atkūrimą ir atsarginių duomenų apsaugą, funkcijos, teisės ir pareigos nustatyti Saugaus VSSIS elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėse;

32.3. programinėmis priemonėmis registruojamos visos VSSIS esančios informacijos užklausos, visi pakeitimai, juos atlikusio VSSIS naudotojo tapatybė ir pakeitimų atlikimo laikas;

32.4. už atsarginių VSSIS duomenų kopijų darymo ir atkūrimo ir už VSSIS taikomosios programinės įrangos (angl. application) kopijų darymo organizavimą ir priežiūrą atsako Saugos įgaliotinis.

 

IV. SKYRIUS
REIKALAVIMAI PERSONALUI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

33. VSSIS saugos įgaliotinis turi išmanyti informacijos saugos užtikrinimo principus, savo darbe vadovautis saugos dokumentais bei kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, standartais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais saugų duomenų tvarkymą, sugebėti prižiūrėti VSSIS saugos politikos įgyvendinimą. Saugos įgaliotiniu negali būti skiriamas asmuo, turintis neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už nusikaltimą elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui, taip pat paskirtą administracinę nuobaudą už neteisėtą asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugos pažeidimą elektroninių ryšių srityje, elektroninių ryšių išteklių naudojimo ir skyrimo taisyklių pažeidimą, elektroninių ryšių tinklo gadinimą ar savavališką prisijungimą prie tinklo arba galinių įrenginių, kurie trukdo elektroninių ryšių tinklo darbui, savavališką prisijungimą arba elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, naudojimo ir apsaugos sąlygų ir taisyklių pažeidimą, jeigu nuo jos paskyrimo praėję mažiau kaip vieni metai

Punkto pakeitimai:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

34. VSSIS administratorius privalo išmanyti VSSIS informacijos saugos politikos principus, darbą su duomenų perdavimo tinklais, mokėti užtikrinti jų saugą, taip pat administruoti ir prižiūrėti informacines sistemas, turi būti susipažinęs su šiais saugos nuostatais, saugos politiką įgyvendinančiais dokumentais ir kitais saugos dokumentais.

35. VSSIS naudotojai turi turėti naudojimosi kompiuteriu įgūdžių, būti susipažinę su šiais Saugos nuostatais, saugos politiką įgyvendinančiais dokumentais ir kitais saugos dokumentais.

36. VSSIS naudotojai, pastebėję saugos politikos pažeidimų, nusikalstamos veikos požymių ar netinkamai veikiančių VSSIS duomenų saugos užtikrinimo priemonių, nedelsdami privalo apie tai pranešti VSSIS administratoriui.

37. VSSIS administratorius apie Saugos nuostatų 36 punkte nurodytus pažeidimus informuoja VSSIS saugos įgaliotinį. Įtaręs neteisėtą veiklą, pažeidžiančią ar neišvengiamai pažeisiančią VSSIS saugą (jos konfidencialumą, vientisumą ar prieinamumą), VSSIS saugos įgaliotinis apie tai turi pranešti kompetentingoms institucijoms.

38. VSSIS naudotojų informacijos saugos mokymai ir žinių atnaujinimas atliekamas kasmet.

 

V. SKYRIUS
VSSIS NAUDOTOJŲ SUPAŽINDINIMO SU SAUGOS DOKUMENTAIS PRINCIPAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

39. Visi VSSIS naudotojai turi būti pasirašytinai supažindinti su VSSIS saugos dokumentais, savo pareigomis ir atsakomybe, susijusia su VSSIS informacijos sauga, bei teisės aktais, kuriais vadovaujamasi tvarkant elektroninę informaciją, užtikrinant jos saugumą.

40. Už VSSIS naudotojų supažindinimą su saugos dokumentais, teisės aktais, nurodytais Saugos nuostatų 12 punkte, kuriais vadovaujamasi tvarkant elektroninę informaciją, užtikrinant jos saugumą, atsakomybę už saugos dokumentų nuostatų pažeidimus, informacijos saugos mokymą ir žinių atnaujinimą atsako Saugos įgaliotinis.

41. Tvarkyti VSSIS duomenis gali tik įgalioti VSSIS naudotojai, susipažinę su saugos dokumentais ir raštu sutikę laikytis saugos dokumentuose nustatytų reikalavimų. Saugos įgaliotinis raštu informuoja VSSIS naudotojus apie saugos dokumentų priėmimą, pakeitimą ar pripažinimą netekusiais galios.

 

VI. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

 

42. Saugos įgaliotinis organizuoja saugos dokumentų peržiūrą ne rečiau kaip kartą per metus. Saugos dokumentai turi būti peržiūrimi atlikus rizikos analizę ar informacinių technologijų saugos atitikties vertinimą, įvykus esminiams organizaciniams, sisteminiams ar kitiems pokyčiams, pasikeitus Saugos nuostatų 12 punkte nurodytiems teisės aktams.

43. Saugos įgaliotinis, siekdamas užtikrinti VSSIS ir joje tvarkomų duomenų saugumą, teikia siūlymus VSSIS valdytojui dėl Saugos nuostatų keitimo ar kitų saugos politiką įgyvendinančių teisės aktų priėmimo, keitimo ar panaikinimo.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-609, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-13, i. k. 2016-12535

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. V-948 „Dėl Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos modernizavimo, Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos nuostatų ir Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo