Įsakymas netenka galios 2020-07-01:

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-247, 2020-03-26, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06862

Dėl Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatų ir struktūros patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2019-05-03 iki 2020-06-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 103-5087, i. k. 1132060ISAK000V-853

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ IR STRUKTŪROS paTVIRTINIMO

 

2013 m. rugsėjo 23 d. Nr. V-853

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 49-1325; 2004, Nr. 169-6215) 10 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843; 2002, Nr. 41-1527; 2007, Nr. 72-2831; 2010, Nr. 71-3541; 2011, Nr. 164-7795) 26 straipsnio 3 dalies 8 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ (Žin., 2010, Nr. 128-6529) 1.4.3 punktu:

1. T v i r t i n u nuo 2013 m. gruodžio 3 d. pridedamus:

1.1. Infrastruktūros plėtros departamento prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatus;

1.2. Infrastruktūros plėtros departamento prie Krašto apsaugos ministerijos struktūrą.

2. P r i p a ž į s t u nuo 2013 m. gruodžio 3 d. netekusiu galios Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. birželio 11 d. įsakymą Nr. V-615 „Dėl Infrastruktūros plėtros departamento prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 68-3470).

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                         Juozas Olekas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-853

 

INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – IPD) yra įstaiga prie Krašto apsaugos ministerijos, įgyvendinanti krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) infrastruktūros plėtrą.

2. IPD savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos, Statybos, Teritorijų planavimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, krašto apsaugos ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. IPD savininkė yra valstybė. IPD savininko teises ir pareigas, išskyrus teisę priimti sprendimą dėl jo reorganizavimo ir likvidavimo, įgyvendina Krašto apsaugos ministerija (toliau – KAM).

4. IPD nuostatus ir struktūrą tvirtina krašto apsaugos ministras. IPD veiklą koordinuoja ir kontroliuoja krašto apsaugos viceministras, kuriam yra priskirta KAS logistikos, infrastruktūros veiklos sritis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1032, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-03, i. k. 2014-15474

Nr. V-410, 2017-05-10, paskelbta TAR 2017-05-10, i. k. 2017-07947

 

5. IPD yra juridinis asmuo, turintis identifikavimo kodą, savo antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir pavadinimu, skiriamąjį IPD ženklą ir sąskaitas banke. IPD adresas: Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius, Lietuvos Respublika.

6. IPD yra biudžetinė įstaiga, jos veikla finansuojama iš KAM skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

7. IPD viešieji pranešimai teisės aktų nustatyta tvarka skelbiami KAM interneto svetainėje (www.kam.lt), o teisės aktų numatytais atvejais – ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1148, 2013-12-19, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00274

 

8. IPD nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II. veiklos tikslai IR FUNKCIJOS

 

9. IPD veiklos tikslai:

9.1. teikti informaciją, reikalingą KAS infrastruktūros plėtros politikai formuoti;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1032, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-03, i. k. 2014-15474

 

9.2. Neteko galios nuo 2014-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-171, 2014-03-03, paskelbta TAR 2014-03-04, i. k. 2014-02571

 

9.2. vykdyti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektus KAS;

TAR pastaba: 9.2 papunktis galioja iki 2017-12-31.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-920, 2017-09-28, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15562

 

9.3. tikrinti dokumentų, susijusių su KAS statinių paprastojo remonto ir griovimo darbų atlikimu, atitiktį teisės aktų reikalavimams;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-171, 2014-03-03, paskelbta TAR 2014-03-04, i. k. 2014-02571

Nr. V-1032, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-03, i. k. 2014-15474

 

9.4. įgyvendinti KAS infrastruktūros plėtros planus.

Papildyta punktu:

Nr. V-1032, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-03, i. k. 2014-15474

 

10. Siekdamas 9.1 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, IPD:

10.1. teikia duomenis KAM vadovybei, suinteresuotoms KAS institucijoms ar jų padaliniams apie lėšų poreikį infrastruktūros plėtros projektams;

10.2. teikia KAM vadovybei, suinteresuotoms KAS institucijoms ar jų padaliniams informaciją apie KAS investicijų plano statybų dalies įgyvendinimą, iš NATO saugumo investicijų programos lėšų finansuojamų statybų eigą ir Europos saugumo užtikrinimo iniciatyvos (angl. European Reassurance Initiative) projektų įgyvendinimo eigą;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-410, 2017-05-10, paskelbta TAR 2017-05-10, i. k. 2017-07947

 

10.3. teikia KAM vadovybei, suinteresuotoms KAS institucijoms ar jų padaliniams siūlymus dėl KAS investicijų plano statybų dalies tikslinimo;

10.4. rengia KAS institucijų išduodamų teritorijų planavimo ir prisijungimo sąlygų projektus, išskyrus susijusius su vėjo elektrinių statyba;

10.5. vertina teritorijų planavimo dokumentus ir statinių projektus, parengtus pagal KAM ar Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) išduotas planavimo ir prisijungimo sąlygas, išskyrus susijusius su vėjo elektrinių statyba;

10.6. atstovauja KAS savivaldybių komisijų posėdžiuose derinant teritorijų planavimo dokumentus;

10.7. teikia KAM duomenis apie planuojamo nurašyti KAS nekilnojamojo turto galimas griovimo išlaidas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1032, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-03, i. k. 2014-15474

 

11. Neteko galios nuo 2014-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-171, 2014-03-03, paskelbta TAR 2014-03-04, i. k. 2014-02571

 

11. Siekdamas 9.2 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, IPD:

11.1. organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės (toliau – partnerystė) projektų vykdymą ir įgyvendinimą;

11.2. teisės aktų nustatyta tvarka rengia arba dalyvauja rengiant dokumentus dėl investicijų projektų įgyvendinimo taikant viešojo ir privataus sektorių partnerystę;

11.3. teikia pasiūlymus formuojant partnerystės projekto valdymo grupę, dalyvauja komisijų ir (ar) darbo grupių, sudarytų dėl partnerystės projekto įgyvendinimo, veikloje;

11.4. teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su kitomis institucijomis dėl partnerystės projekto rengimo ir tikslinimo, parengtus ir suderintus projekto dokumentus teikia vertinti viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA);

11.5. vykdant partnerystės projektą kartu su kitais dalyvaujančiais subjektais ir asmenimis, rengia partnerystės projekto įgyvendinimo planą ir kontroliuoja jo vykdymą.

TAR pastaba: 11 punktas galioja iki 2017-12-31.

Papildyta punktu:

Nr. V-920, 2017-09-28, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15562

 

12. Siekdamas 9.3 punkte nurodyto veiklos tikslo, IPD:

12.1. tikrina KAS institucijų ir jų padalinių parengtų statinių paprastojo remonto darbų, sąmatų, techninių specifikacijų ir projektų atitiktį teisės aktų reikalavimams ir derina teisės aktų nustatyta tvarka;

12.2. tikrina KAS institucijų ir jų padalinių papildomų ir nevykdomų statinių paprastojo remonto ir griovimo darbų žiniaraščių, sąmatų, techninių specifikacijų ir projektų atitiktį teisės aktų reikalavimams ir derina teisės aktų nustatyta tvarka;

12.3. tikrina KAS institucijų ir jų padalinių parengtų statinių griovimo darbų žiniaraščių, sąmatų ir projektų atitiktį teisės aktų reikalavimams ir derina teisės aktų nustatyta tvarka;

12.4. teikia KAS institucijoms ir jų padaliniams rekomendacijas dėl jų parengtų statinių paprastojo remonto, griovimo darbų žiniaraščių, sąmatų ir techninių specifikacijų tobulinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1032, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-03, i. k. 2014-15474

 

12.5. Neteko galios nuo 2015-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1032, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-03, i. k. 2014-15474

Punkto pakeitimai:

Nr. V-171, 2014-03-03, paskelbta TAR 2014-03-04, i. k. 2014-02571

 

13. Siekdamas 9.4 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, IPD:

13.1. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka valstybės investicijų programoje numatytų KAS teritorijų planavimo, statinių projektavimo, statinių projektų ekspertizės paslaugų ir statybos darbų centralizuotus pirkimus ir sudaro sutartis;

13.2. teikia KAM duomenis, reikalingus NATO saugumo investicijų programoje numatytų teritorijų planavimo, statinių projektavimo, statinių projektų ekspertizės paslaugų ir statybos darbų pirkimui inicijuoti;

13.3. teisės aktų nustatyta tvarka rengia planavimo iniciatoriaus pasiūlymus planavimo organizatoriui dėl KAS teritorijų planavimo proceso inicijavimo;

13.4. vertina ir priima sprendimus dėl KAS statinių statybos pagrindimų ir projektinių pasiūlymų derinimo;

13.5. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja teritorijų planavimo dokumentų, statinių projektų pateikimą tikrinančioms institucijoms ir inicijuoja jų tvirtinimą;

13.6. atlieka veiksmus, reikalingus patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

13.7. gauna iš valstybės institucijų dokumentus, leidžiančius pradėti statybas;

13.8. kontroliuoja sutartinių įsipareigojimų vykdymą pagal KAM sudarytas statybos rangos darbų ir teritorijų planavimo, statinių projektavimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir statinių projektų ekspertizės paslaugų teikimo sutartis;

13.9. vykdo statinių statybos techninę priežiūrą KAS;

13.10. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja statinių pripažinimą baigtais statyti ir inicijuoja statybos baigimo procedūras, sustabdžius statybos darbus – statinio konservavimą;

13.11. atstovauja statytojui atliekant statybos baigimo procedūras;

13.12. kai statyba finansuojama iš NATO saugumo investicijų programos lėšų, KAM įgaliojimu (pavedimu) atlieka užsakovo funkcijas ir atlikdamas šias funkcijas atstovauja KAM visose įstaigose, įmonėse ir organizacijose;

13.13. baigus statybą, atlieka veiksmus, kurių reikia naujo nekilnojamojo daikto kadastro duomenims įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą ar jau įrašytiems duomenims pakeisti;

13.14. statinio garantiniu laikotarpiu organizuoja ir kontroliuoja, kaip šalinami nustatyti statybos defektai ir jų padariniai;

13.15. dalyvauja KAS nekilnojamųjų daiktų pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti, jų nurašymo, išardymo ir likvidavimo komisijų darbe.

131. Taip pat atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Papildyta punktu:

Nr. V-1032, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-03, i. k. 2014-15474

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1032, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-03, i. k. 2014-15474

 

III. TEISĖS

 

14. IPD, siekdamas nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

14.1. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir NATO institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, KAS institucijomis ir jų padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;

14.2. gauti iš KAS institucijų ir jų padalinių, kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir ūkio subjektų reikiamus duomenis, informaciją ir kitus dokumentus, susijusius su IPD vykdoma veikla;

14.3. teisės aktų nustatyta tvarka savo vardu sudaryti sandorius;

14.4. teikti krašto apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui pasiūlymus dėl IPD veiklos tobulinimo;

14.5. decentralizuotai pirkti prekes, paslaugas ir darbus;

14.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ir krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1032, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-03, i. k. 2014-15474

 

14.7. rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktų, susijusių su IPD vykdoma veikla, projektus.

Papildyta punktu:

Nr. V-1032, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-03, i. k. 2014-15474

 

15. IPD turi ir kitų teisių, kurių jai suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

IV. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

16. IPD veikla organizuojama pagal metų veiklos planą, kurį tvirtina krašto apsaugos ministras. Viceministras, kuriam yra priskirta KAS logistikos, infrastruktūros veiklos sritis, vertina, kaip vykdomas IPD metų veiklos planas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1032, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-03, i. k. 2014-15474

Nr. V-410, 2017-05-10, paskelbta TAR 2017-05-10, i. k. 2017-07947

 

17. IPD vadovauja direktorius – profesinės karo tarnybos karys, kurį Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria ir atleidžia krašto apsaugos ministras. Laikinai nesant direktoriaus, jo funkcijas atlieka krašto apsaugos ministro paskirtas IPD padalinio vadovas.

18. IPD padalinių vadovai yra atskaitingi IPD direktoriui.

19. IPD personalą sudaro valstybės tarnautojai, profesinės karo tarnybos kariai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. IPD pareigybių sąrašą tvirtina ir keičia krašto apsaugos ministras arba jo įgaliotas asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1032, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-03, i. k. 2014-15474

Nr. V-920, 2017-09-28, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15562

 

20. IPD vidaus veiklą reglamentuoja IPD darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, skyrių nuostatai, profesinės karo tarnybos karių pareiginiai nuostatai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai, taip pat kiti vidaus dokumentai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1032, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-03, i. k. 2014-15474

Nr. V-920, 2017-09-28, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15562

 

21. IPD buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę sudaro Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1032, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-03, i. k. 2014-15474

 

211. IPD atliekamas KAS teritorijų planavimo, statinių projektavimo, statinių projektų ekspertizės paslaugų ir statybos darbų pirkimo procedūras koordinuoja Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos.

Papildyta punktu:

Nr. V-155, 2019-02-07, paskelbta TAR 2019-02-08, i. k. 2019-01978

 

22. IPD direktorius:

22.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja IPD darbą, kad būtų įgyvendinti IPD nustatyti veiklos tikslai ir vykdomos funkcijos bei skirtos užduotys;

22.2. atstovauja IPD Lietuvos Respublikos valstybės institucijose ir įstaigose;

22.3. kontroliuoja, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nutarimai, krašto apsaugos ministro įsakymai, pavedimai ir kiti teisės aktai, taip pat kaip IPD įgyvendinami KAM vadovybės pavedimai;

22.4. leidžia įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

22.5. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų IPD personalą, išskyrus vyresniuosius ir jaunesniuosius karininkus, užtikrina, kad būtų vykdomos kitos personalo administravimo funkcijos;

22.6. atsiskaito krašto apsaugos ministrui už IPD veiklą;

22.7. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją pasirašo sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais asmenimis;

22.8. pasirašo ieškinius, prašymus (skundus), atskiruosius, apeliacinius, kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus arba įstatymų nustatyta tvarka suteikia įgaliojimus pasirašyti šiame punkte nurodytus dokumentus;

22.9. teikia Centralizuotai finansų ir turto tarnybai prie KAM duomenis, reikalingus finansinei atskaitomybei sudaryti ir finansams valdyti;

22.10. teikia metų veiklos ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka;

22.11. organizuoja ir kontroliuoja įslaptintos informacijos apsaugą IPD;

22.12. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

23. IPD direktorius atsako už:

23.1. įstaigos veiklos planavimą ir organizavimą, nustatytų funkcijų ir pavestų užduočių vykdymą;

23.2. efektyvų ir skaidrų lėšų ir materialinių išteklių, skirtų IPD numatytoms funkcijoms vykdyti, neviršijant sąmatoje patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų, naudojimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1032, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-03, i. k. 2014-15474

 

23.3. korupcijos prevenciją IPD;

23.4. teisės aktų nustatyta tvarka vykdomą įslaptintos informacijos apsaugą;

23.5. įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymą koordinuojant IPD veiklą;

23.6. tvarką ir drausmę IPD.

 

V. Institucijos vidaus administravimo kontrolė

 

24. IPD metų veiklos plano įgyvendinimas kontroliuojamas krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka.

25. IPD vidaus auditą atlieka KAM Centralizuotas vidaus audito departamentas.

26. IPD finansų kontrolė atliekama IPD direktoriaus nustatyta tvarka.

27. IPD valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. IPD pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

29. IPD teismuose atstovauja IPD direktoriaus įgalioti KAM Teisės departamento specialistai.

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2013 m. rugsėjo 23 d.

įsakymu Nr. V-853

(Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2019 m. vasario 7 d.

įsakymo Nr. V-155 redakcija)

 

 

INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS STRUKTŪRA

 

 

Administracijos skyrius,Statybos valdymo skyrius 

,Statybos priežiūros skyrius 

,Direktorius ,Statybos organizavimo skyrius ,Vyriausiasis specialistas
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


________________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1148, 2013-12-19, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00274

Dėl Krašto apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-853 "Dėl Infrastruktūros plėtros departamento prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-171, 2014-03-03, paskelbta TAR 2014-03-04, i. k. 2014-02571

Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-853 „Dėl Infrastruktūros plėtros departamento prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1032, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-03, i. k. 2014-15474

Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-853 „Dėl Infrastruktūros plėtros departamento prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-410, 2017-05-10, paskelbta TAR 2017-05-10, i. k. 2017-07947

Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-853 „Dėl Infrastruktūros plėtros departamento prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-920, 2017-09-28, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15562

Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-853 „Dėl Infrastruktūros plėtros departamento prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-155, 2019-02-07, paskelbta TAR 2019-02-08, i. k. 2019-01978

Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-853 „Dėl Infrastruktūros plėtros departamento prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo