Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 98-4870, i. k. 1132330ISAK003D-631

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2014–2016 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2013 m. rugsėjo 16 d. Nr. 3D-631

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į 2013 m. rugpjūčio 12 d. Komisijos sprendimą Nr. C(2013)5126, kuriuo patvirtinamos bitininkystės produktų gamybos ir prekybos gerinimo programos, pateiktos valstybių narių pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, ir nustatomas Sąjungos įnašo į šias programas dydis, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174) 7 straipsniu,

t v i r t i n u Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programą (pridedama).

 

Žemės ūkio ministras                                                                     Vigilijus Jukna


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 3D-631

 

PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2014–2016 METŲ PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programa (toliau – Bitininkystės programa) parengta vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 12 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2013)5126, kuriuo patvirtinamos bitininkystės produktų gamybos ir prekybos gerinimo programos, pateiktos valstybių narių pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, ir nustatomas Sąjungos įnašo į šias programas dydis, 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentu Nr. 917/2004, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 797/2004 dėl priemonių, gerinančių bendras bitininkystės produktų gamybos ir pardavimo sąlygas, įgyvendinimo taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 46 tomas, p. 250), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 768/2013 (OL 2013 L 214, p. 7), 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1290/2005, nustatančiu bendrosios žemės ūkio politikos finansavimą (OL 2005 L 209, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 121/2012 (OL 2012 L 44, p. 1), Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174) 7 straipsniu ir atsižvelgiant į Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. B1-180 (Žin., 2005, Nr. 38-1266; 2008, Nr. 83-3338; 2011, Nr. 13-593).

2. Institucijos, rengusios Bitininkystės programą ar prisidėjusios prie jos rengimo:

2.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija;

2.2. Lietuvos bitininkų sąjunga;

2.3. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra).

 

II. BITININKYSTĖS PROGRAMOS TIKSLAs, UŽDAVINys, ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS IR VERTINIMO KRITERIJus

 

3. Bitininkystės programos tikslas – gerinti bendrąsias bitininkystės produktų gamybos ir prekybos jais sąlygas.

4. Bitininkystės programos uždavinys – užtikrinti Bitininkystės programos priemonių įgyvendinimą.

5. Bitininkystės programai įgyvendinti numatytos šios įgyvendinimo priemonės:

5.1. techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms. Ši priemonė apima informacijos teikimą, konferencijų, seminarų, pritaikytų naujai besiformuojančioms bitininkystės sąlygoms, organizavimą, priemonių rengimą bitininkų kvalifikacijai kelti, bitininkų ryšių stiprinimą per bitininkų asociacijas, interneto svetainės bitininkams priežiūrą, bičių šeimų priežiūros bazės atnaujinimą;

5.2. varozės kontrolė. Ši priemonė apima vaistų varozei gydyti įsigijimo kaštus, biologinių, ekologinių ir zootechninių priemonių įsigijimą, su vaistų įsigijimu susijusias administracines išlaidas, bitynų registravimą;

5.3. avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas. Ši priemonė apima specialios techninės įrangos įsigijimą; medingųjų augalų bazės įvertinimą;

5.4. medaus fizinių ir cheminių savybių analizė. Ši priemonė apima laboratorinės įrangos įsigijimą, bičių produktų kokybės tyrimų kaštus;

5.5. bičių šeimų atnaujinimas. Ši priemonė apima aukštos kokybės bičių motinų įsigijimą, bičių šeimų laikymo bazės atnaujinimą;

5.6. bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų tyrimų programos. Ši priemonė apima erkių varroa destructor biologijos ir kitų ligų kenkėjų bei kovos su jais priemonių tyrimus, bičių produktų savybių tyrimus, bitininkystės ūkio Lietuvoje tyrimus, bičių biologijos, ekologijos ir genetikos tyrimus, pesticidų ir sunkiųjų metalų likučių bičių produktuose tyrimus, bičių priežiūros metodų tobulinimą.

6. Bitininkystės programos vertinimo kriterijus – paramos suteikimas su Bitininkystės programos įgyvendinimu susijusiems projektams.

 

III. situacijos įvertinimas

 

7. Bitininkystė yra žemės ūkio sektorius, kuriam būdinga gamybos sezoniškumas, darbo specifiškumas, gaunamos produkcijos įvairovė, senos bitininkavimo tradicijos Lietuvoje.

8. Šio sektoriaus pagrindinės funkcijos yra medaus ir kitų bičių produktų gamyba, augalų apdulkinimas, ekologinės pusiausvyros išlaikymas, ekonominė veikla ir kaimo plėtra.

9. Lietuvos bitininkystės sektoriuje veiklą vykdo dažniausiai bitininkai mėgėjai, susiduriantys su dideliais sunkumais dėl visų pirma bičių šeimų praradimo, išaugusių gamybos sąnaudų, pigių importuotų produktų, susidėvėjusio bitininkavimo inventoriaus.

 

IV. BITININKYSTĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

10. Bitininkystės programa įgyvendinama iš Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimų ir Europos žemės ūkio garantijų fondo pagal 2014–2016 metų finansavimo planą:

 

2014 m.

2015 m.

2016 m.

 

Skirta suma, Eur

625 114

625 230

624 462

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-485, 2014-08-18, paskelbta TAR 2014-08-18, i. k. 2014-11084

 

11. Už Bitininkystės programos įgyvendinimą ir teisingą lėšų paskirstymą atsakingos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir Agentūra.

12. Detalios Bitininkystės programos įgyvendinimo, kontrolės ir administravimo taisyklės bus parengtos atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-485, 2014-08-18, paskelbta TAR 2014-08-18, i. k. 2014-11084

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-631 ,,Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo