Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 96-4775, i. k. 1131100NUTA00000811

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl METINIO ATLYGINIMO UŽ SĄSKAITOS SĄJUNGOS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ REGISTRE TVARKYMĄ IR ATLYGINIMO UŽ SĄJUNGOS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMĄ DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO TVARKOS NUSTATYMO ir kai kurių lietuvos respublikos vyriausybės nutarimų PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2013 m. rugsėjo 4 d. Nr. 811

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 87-3662; 2013, Nr. 54-2691) 12 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti:

1.1. metinio atlyginimo už sąskaitos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre tvarkymą dydį – 144 eurai;

1.2. atlyginimo (už duomenų vienetą be PVM) už Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro duomenų teikimą (registro sąskaitos išrašą, siunčiamą paštu) dydį – 1 euras 15 centų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1422, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20056

 

2. Nustatyti, kad:

2.1. sąskaitos registre turėtojas atlyginimą už šios sąskaitos tvarkymą sumoka kasmet iki einamųjų kalendorinių metų vasario 15 d. į registro nacionalinio administratoriaus nurodytą banko sąskaitą. Jeigu atidaroma nauja sąskaita registre, būsimas šios sąskaitos turėtojas tais kalendoriniais metais, kuriais prašo atidaryti šią sąskaitą, gavęs registro nacionalinio administratoriaus nurodymą dėl banko sąskaitos, į kurią turi būti mokamas atlyginimas, per 10 darbo dienų sumoka tokią atlyginimo dalį, kuri apskaičiuojama atsižvelgiant į einamojo ir likusių iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos mėnesių skaičių: metinio atlyginimo už sąskaitos registre tvarkymą dydis, nurodytas šio nutarimo 1.1 punkte, padalijamas iš 12 ir gautas skaičius padauginamas iš einamojo ir likusių iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos mėnesių skaičiaus;

2.2. atlyginimas už registro duomenų teikimą sumokamas į registro nacionalinio administratoriaus nurodytą banko sąskaitą iki prašymo pateikti duomenis pateikimo dienos.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimą Nr. 1073 „Dėl atlyginimo už Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro duomenų teikimą dydžio patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 88-4658);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 2 d. nutarimą Nr. 123 „Dėl metinio atlyginimo už sąskaitos Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre tvarkymą dydžio patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 15-673).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                   Algirdas Butkevičius

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                       Valentinas Mazuronis

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1422, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20056

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 811 „Dėl metinio atlyginimo už sąskaitos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre tvarkymą ir atlyginimo už Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro duomenų teikimą dydžių ir mokėjimo tvarkos nustatymo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo