Suvestinė redakcija nuo 2019-10-17

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 92-4623, i. k. 1133030ISAK001B-571

 

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ VEIKLĄ PASIENIO KONTROLĖS PUNKTUOSE IR JŲ PRIEIGOSE, BENDRADARBIAVIMO IR OPERATYVAUS REAGAVIMO Į PASIENIO KONTROLĖS PUNKTUOSE BEI JŲ PRIEIGOSE SUSIDARANČIAS KRITINES SITUACIJAS TVARKOS APRAŠo PATVIRTINIMO

 

2013 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 1B-571

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. sausio 14 d. protokolo Nr. 3 „Dėl veiksmingesnio valstybės institucijų darbo organizavimo, šiuolaikinių techninių priemonių ir informacinių sistemų diegimo ir pasienio kontrolės punktų infrastruktūros plėtros“ 2 punktą ir 2013 m. vasario 26 d. tarpžinybinio protokolo Nr. 5B-56 nutartis,

t v i r t i n u pridedamą Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų, vykdančių veiklą pasienio kontrolės punktuose ir jų prieigose, bendradarbiavimo ir operatyvaus reagavimo į pasienio kontrolės punktuose bei jų prieigose susidarančias kritines situacijas tvarkos aprašą.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                    Antanas Šipavičius

 

SUDERINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos

2013-08-22 raštu Nr. (12.5)2-4980

SUDERINTA

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2013-08-21 raštu Nr. 5-S-3271

 

SUDERINTA

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos

2013-08-21 raštu Nr. 1S-1428

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

2013-08-26 raštu Nr. B6-(1-9)-2137

 

SUDERINTA

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2013-08-23 raštu Nr. (21)-14-3389

SUDERINTA

Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos

2013-08-23 raštu Nr. 2-619

 

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 27 d.

įsakymu Nr. 1B-571

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ VEIKLĄ PASIENIO KONTROLĖS PUNKTUOSE IR JŲ PRIEIGOSE, BENDRADARBIAVIMO IR OPERATYVAUS REAGAVIMO Į PASIENIO KONTROLĖS PUNKTUOSE BEI JŲ PRIEIGOSE SUSIDARANČIAS KRITINES SITUACIJAS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų, vykdančių veiklą pasienio kontrolės punktuose ir jų prieigose, bendradarbiavimo ir operatyvaus reagavimo į pasienio kontrolės punktuose bei jų prieigose susidarančias kritines situacijas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendradarbiavimą tarp valstybės institucijų ir įstaigų, vykdančių veiklą pasienio kontrolės punktuose ir jų prieigose (toliau – institucijos), užtikrinant stabilų asmenų, transporto priemonių, kertančių Lietuvos Respublikos valstybės sieną Lietuvos–Baltarusijos ir Lietuvos–Rusijos tarptautiniuose kelių pasienio kontrolės punktuose (toliau – PKP), laidumą, pareigūnų ir darbuotojų pasikeitimą informacija apie PKP laidumą bei operatyviai valdant kritines situacijas ir šalinant jų priežastis.

2. Aprašas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos muitinių vadovų 2011 m. lapkričio 25 d. protokoline nutartimi nustatytą Išankstinių pranešimų apie Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje susidariusias ypatingąsias situacijas sistemą.

 

II. KRITINĖS SITUACIJOS NUSTATYMAS

 

3. Aprašo nustatyta tvarka institucijos pradeda veikti, kai PKP ir jų prieigose susidaro viena iš toliau nurodytų kritinių situacijų:

3.1. Trečio lygio kritinė situacija – PKP ir jų prieigose susidariusi situacija, kuomet dėl tam tikrų priežasčių PKP prieigose pradeda formuotis transporto priemonių, norinčių kirsti valstybės sieną, eilės, kurioms pasienio tikrinimo laukimo laikas, esant nustatytam PKP laidumui, artėja prie 12 valandų, arba PKP laidumas sumažėja daugiau kaip 20 procentų ilgesniam nei 2 valandų laikotarpiui.

3.2. Antro lygio kritinė situacija – PKP ir jų prieigose susidariusi situacija, kuomet dėl tam tikrų priežasčių PKP prieigose formuojasi transporto priemonių, norinčių kirsti valstybės sieną, eilės, kurioms pasienio tikrinimo laukimo laikas, esant nustatytam PKP laidumui, artėja prie 20 valandų, arba PKP laidumas sumažėja daugiau kaip 30 procentų ilgesniam nei 4 valandų laikotarpiui.

3.3. Pirmo lygio kritinė situacija – PKP ir jų prieigose susidariusi situacija, kuomet dėl tam tikrų priežasčių PKP prieigose formuojasi transporto priemonių, norinčių kirsti valstybės sieną, eilės, kurioms pasienio tikrinimo laukimo laikas, esant PKP nustatytam laidumui, artėja prie 36 valandų, arba pasienio kontrolės punktų laidumas sumažėja daugiau kaip 50 procentų ilgesniam nei 6 valandų laikotarpiui.

4. Kritinėms situacijoms išspręsti sprendimai priimami:

4.1. trečio lygio – sprendimas priimamas institucijos padalinių vietiniu lygiu;

4.2. antro lygio – sprendimas priimamas institucijos padalinių teritoriniu lygiu;

4.3. pirmo lygio – sprendimas priimamas institucijos centriniu lygiu.

5. Institucijos apsikeičia darbuotojų, atsakingų už sprendimų priėmimą, sąrašais su kontaktiniais duomenimis ir nedelsdamos informuoja viena kitą apie minėtų duomenų pasikeitimą.

6. Kritinės situacijos lygis nustatomas pagal PKP laidumą (1 ir 2 priedai).

7. Nustatytų kritinių kliūčių klasifikavimą, atsižvelgdama į 3 priede nurodytas kritines kliūtis, atlieka institucija, atsakinga už kliūčių, dėl kurių susidarė kritinė situacija, pašalinimą.

 

III. KRITINĖS SITUACIJOS VALDYMAS

 

8. PKP transporto laidumo stebėseną vykdo muitinės posto pamainos viršininkas, sprendimus esant kritinėms situacijoms vietiniu lygiu priima muitinės posto viršininkas (jo pavaduotojas) ar kitas jo pareigas eiti paskirtas pareigūnas, arba pamainos viršininkas (toliau – muitinės posto atsakingasis pareigūnas), teritoriniu lygiu – teritorinės muitinės viršininkas (jo pavaduotojas), centriniu lygiu – Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas.

9. PKP prieigose transporto eilių stebėseną bei sprendimus esant kritinėms situacijoms priima Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos paskirti vietinio, teritorinio ir centrinio lygio darbuotojai.

10. Sumažėjusį tarptautiniuose kelių PKP transporto priemonių laidumą pagal atitinkamo lygio kritinę situaciją fiksuoja PKP laidumo ataskaitoje (reglamentuotoje ir suderintoje teritoriniu lygmeniu) muitinės posto Aprašo 8 punkte nurodyti atsakingi pareigūnai, kurie teikia pranešimą el. paštu ir (arba) telefonu Aprašo 5 punkte nurodytiems atitinkamo lygmens kontaktiniams asmenims pagal kritinės kliūties pobūdį.

11. Institucijos, gavusios iš muitinės posto atsakingojo pareigūno pranešimą apie nustatytas kritines kliūtis, pradeda pagal kompetenciją vykdyti pavalandinę PKP laidumo stebėseną ir apie tai kas valandą (kol pravažiavusių transporto priemonių skaičius nepasiekia nustatyto laidumo) informuoja muitinės posto atsakingąjį pareigūną el. paštu, nurodydamos datą, laiką, kritinės situacijos lygį, kritinės kliūties pavadinimą, esamas ir galimas pasekmes bei kitą būtiną informaciją, numatomą kritinės situacijos pašalinimo datą ir laiką valandomis, kontaktinio asmens duomenis (elektroninį paštą, telefoną, vardą pavardę, institucijos pavadinimą, pareigas).

 

IV. Baigiamosios nuostatos

 

12. Institucijos, bendradarbiaudamos vietiniu, teritoriniu bei centriniu lygiais, apibendrina kritinių situacijų priežastis, suderina organizacines priemones kritinių situacijų prevencijai.

13. Atsakingų institucijų darbuotojų sąrašai ir jų kontaktiniai duomenys derinami Aprašo 4 punkte nustatytais lygiais.

14. PKP ir jų prieigose veiklą vykdančios institucijos, vadovaudamosi Aprašu, vietiniu, teritoriniu bei centriniu lygiais rengia kritinių situacijų valdymo planus, kuriuose numatytos priemonės ir veiksmai priemonėms įgyvendinti, jų vykdytojai ir atsakingi už priemonės įgyvendinimą asmenys.

 

_________________

 

Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų, vykdančių veiklą pasienio kontrolės punktuose ir jų prieigose, bendradarbiavimo ir operatyvaus reagavimo į pasienio kontrolės punktuose bei jų prieigose susidarančias kritines situacijas tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

PASIENIO KONTROLĖS PUNKTAI prie Lietuvos Respublikos–Baltarusijos Respublikos valstybių sienos

 

Eil. Nr.

Postas

Sutartinis ir (arba) projektinis laidumas

Krovininių TP

Lengvųjų TP

1.

Medininkų

1000 (500+500)

2400 (1200+1200)

2.

Lavoriškių

500 (250+250)

1280 (640+640)

3.

Raigardo

440 (220+220)

700 (350+350)

4.

Šalčininkų

500 (250+250)

1550 (775+775)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1B-930, 2019-10-15, paskelbta TAR 2019-10-16, i. k. 2019-16414

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų, vykdančių veiklą pasienio kontrolės punktuose ir jų prieigose, bendradarbiavimo ir operatyvaus reagavimo į pasienio kontrolės punktuose bei jų prieigose susidarančias kritines situacijas tvarkos aprašo

2 priedas

 

PASIENIO KONTROLĖS PUNKTAI prie Lietuvos Respublikos–Rusijos Federacijos valstybių sienos

 

Eil. Nr.

Postas

Sutartinis ir (arba) projektinis laidumas

Krovininių TP

Lengvųjų TP

1.

Kybartų

400 (200+200)

1400 (700+700)

2.

Ramoniškių

100 (50+50)

400 (200+200)

3.

Panemunės

500 (250+250)

1000 (500+500)

4.

Nidos

laidumas nenumatytas

500 (250+250)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1B-930, 2019-10-15, paskelbta TAR 2019-10-16, i. k. 2019-16414

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų, vykdančių veiklą pasienio kontrolės punktuose ir jų prieigose, bendradarbiavimo ir operatyvaus reagavimo į pasienio kontrolės punktuose bei jų prieigose susidarančias kritines situacijas tvarkos aprašo

3 priedas

 

Pranešimu teiktina informacija apie kritinius įvykius ir kliūtis pasienio kontrolės punktuose ir jų prieigose

 

Eil. Nr.

Kritinio įvykio ar kliūties pavadinimas

Institucija, atsakinga už informacijos teikimą

1.

Muitinės programinės įrangos kitų elektroninių sistemų veiklos sutrikimas arba trikdžiai

MD

2.

VSAT programinės įrangos kitų elektroninių sistemų veiklos sutrikimas arba trikdžiai

VSAT

3.

VMVT programinės įrangos kitų elektroninių sistemų veiklos sutrikimas arba trikdžiai

VMVT

4.

VAAT programinės įrangos kitų elektroninių sistemų veiklos sutrikimas arba trikdžiai

VATŽŪM

5.

PKPD (ar jos įgaliotos įstaigos, pvz., „Ekskomisarų biuro“) programinės įrangos kitų elektroninių sistemų veiklos sutrikimas arba trikdžiai

PKPD

6. 

Muitinės teisės aktų, reglamentuojančių pasienio muitinės postų veiklą, pakeitimai

MD

7. 

VSAT teisės aktų, reglamentuojančių pasienio kontrolės punktų veiklą, pakeitimai

VSAT

8. 

PKP ir jų prieigose veiklą vykdančių institucijų problemos (transporto priemonės neįleidžiamos į kaimyninę šalį, sutriko ar tinkamai neveikia informacinės sistemos ar techninės kontrolės priemonės (radiaciniai vartai, Eilių valdymo sistema, šviesoforai, užtvarai ir kt.), reguliuojančios transporto judėjimą ir patekimą į PKP, lėtas institucijų darbuotojų darbas (nurodyti priežastį, pvz., neužtikrintas nustatytas pareigūnų skaičius darbo vietose, kiti trikdžiai), turinčios įtakos transporto priemonių laidumui ir eilėms

PKPD, VMVT, VATŽŪM, VSAT, MD

9.

PKP prieigose vykdomi rekonstrukcijos, remonto ar kiti darbai, dėl kurių susidaro transporto priemonių eilės ir pablogėja ekologinės, sanitarinės sąlygos vairuotojams, laukiantiems patekimo į PKP

PKPD, LAKD

10.

Viešosios tvarkos, kiti teisės aktų pažeidimai, turintys įtakos transporto priemonių laidumui ir eilių susidarymui

VSAT, PD prie VRM

11.

Force majeure situacijos (stichinės nelaimės) (informacija teikiama vadovaujantis Ministro Pirmininko kanclerio 2013-01-17 pavedimu Nr. 72-225 nustatyta tvarka)

PKPD, VMVT, VATŽŪM, MD, VSAT

12.

Teroro aktas, ketinimai įvykdyti teroro aktą (informacija teikiama vadovaujantis Ministro Pirmininko kanclerio 2013-01-17 pavedimu Nr. 72-225 nustatyta tvarka)

PKPD, VMVT, VATŽŪM, MD, VSAT

13.

Atvykstančių į LR transporto priemonių ritmingumo pavalandžiui sutrikimai (nurodoma BR muitinės tinklalapyje http://gpk.gov.by/border/ppr/ skelbiama transporto priemonių eilė ne mažiau kaip 150 krovininių transporto priemonių, o tarpukelyje tarp PKP transporto priemonių nėra)

VSAT, MD

14.

Išvykstančių iš LR transporto priemonių ritmingumo pavalandžiui sutrikimai (nurodoma PKPD tinklalapyje http://www.pkpd.lt/lt/border skelbiama transporto priemonių eilė prie PKP prieigų įleidžiamojo į PKP užtvaro yra ne mažesnė kaip 150 krovininių transporto priemonių ir tarpukelyje tarp PKP yra pastovi transporto priemonių eilė po visų tikrinimų)

PKPD, MD, VSAT, PD prie VRM

15.

Kitos situacijos

PKPD, VMVT, VATŽŪM, MD, VSAT, PD prie VRM, LAKD

 

SANTRUMPOS:

LAKD – Lietuvos automobilių kelių direkcija

PD prie VRM – Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

MD – Muitinės departamentas

PKPD – Pasienio kontrolės punktų direkcija

VATŽŪM – Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

VSAT – Valstybės sienos apsaugos tarnyba

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-930, 2019-10-15, paskelbta TAR 2019-10-16, i. k. 2019-16414

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. 1B-571 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų, vykdančių veiklą pasienio kontrolės punktuose ir jų prieigose, bendradarbiavimo ir operatyvaus reagavimo į pasienio kontrolės punktuose bei jų prieigose susidarančias kritines situacijas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo