Suvestinė redakcija nuo 2017-11-07

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 92-4613, i. k. 113301MISAK00D1-631

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRO PASKYRIMO ATITINKAMOMS STATYBOS PRODUKTŲ SRITIMS RENGTI IR IŠDUOTI NACIONALINIUS TECHNINIUS ĮVERTINIMUS IR EUROPOS TECHNINIUS ĮVERTINIMUS

 

2013 m. rugpjūčio 28 d. Nr. D1-631

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.03.03:2013 „Techninio vertinimo įstaigų paskyrimas, paskelbimas (notifikavimas), jų veiklos ir kompetencijos stebėsena. Nacionaliniai techniniai įvertinimai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 188 (Žin., 2002, Nr. 54-2141; 2013, Nr. 75-3795), 52 punktu, atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, (OL 2011 L 88, p. 5–43), 29 straipsnio nuostatas, IV priedo 1 lentelėje išvardintas statybos produktų sritis ir 2 lentelėje nustatytus reikalavimus techninio vertinimo įstaigoms ir Techninio vertinimo įstaigų atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimo komisijos 2013 m. rugpjūčio 2 d. posėdžio protokolu Nr. D4-88 ir šios komisijos 2013 m. rugpjūčio 9 d. apklausos elektroniniu paštu protokolu Nr. D4-91 įformintą išvadą:

1. S k i r i u valstybės įmonę Statybos produkcijos sertifikavimo centrą nurodytoms statybos produktų sritims (pridedama) rengti ir išduoti nacionalinius techninius įvertinimus ir Europos techninius įvertinimus – atitinkamai pagal statybos techninį reglamentą STR 1.03.03:2013 „Techninio vertinimo įstaigų paskyrimas, paskelbimas (notifikavimas), jų veiklos ir kompetencijos stebėsena. Nacionaliniai techniniai įvertinimai“ ir 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 27 d. įsakymą Nr. D1-496 „Dėl valstybės įmonės „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ paskyrimo atlikti statybos produktų techninį įteisinimą“ (Žin., 2006, Nr. 118-4522).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2013 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-631

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-894

redakcija)

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRO PASKYRIMO RENGTI IR IŠDUOTI NACIONALINIUS TECHNINIUS ĮVERTINIMUS IR EUROPOS TECHNINIUS ĮVERTINIMUS SRITYS

 

Srities kodas

Statybos produktų sritis

1.

Surenkamieji įprastinio / lengvojo / autoklavinio akytojo betono produktai.

3.

Membranos, įskaitant skystą tepamą membraną ir komplektus (hidroizoliacijai ir  (arba) vandens garų sulaikymui).

4.

Termoizoliaciniai produktai. Sudėtiniai izoliacijos komplektai / sistemos.

9.

Apdarinės sienos / apdarai / konstrukcinis sandarusis įstiklinimas.

13.

Statybinės medienos produktai/elementai ir pagalbiniai įrenginiai.

15.

Cementas, statybinės kalkės ir kitos hidraulinės rišamosios medžiagos.

16.

Betonui skirtas armatūrinis plienas ir įtempiamoji armatūra (ir pagalbiniai įrenginiai), išankstinio konstrukcijų įtempimo komplektai.

18.

Nuotekų tvarkymo inžinerijos produktai.

21.

Vidaus ir išorės sienų ir lubų apdaila. Vidaus pertvarų komplektai.

22.

Stogo dangos, švieslangiai, stoglangiai ir pagalbiniai produktai, stogų komplektai.

23.

Kelių statybos produktai.

28.

Vamzdžiai, talpyklos ir pagalbiniai įrenginiai, nesiliečiantys su žmonėms vartoti skirtu vandeniu.

33.

Tvirtinimo detalės.

34.

Konstrukcijų komplektai, dalys, surenkamieji elementai.

35.

Gaisrą sustabdantys, priešgaisriniai sandarinimo ir apsaugos produktai, degimą lėtinantys produktai.

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-894, 2017-11-03, paskelbta TAR 2017-11-06, i. k. 2017-17513

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. D1-631 „Dėl valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro paskyrimo atitinkamoms statybos produktų sritims rengti ir išduoti nacionalinius techninius įvertinimus ir Europos techninius įvertinimus“ pakeitimo