Suvestinė redakcija nuo 2021-03-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 86-4324, i. k. 1132270ISAK001R-205

 

Nauja redakcija nuo 2020-08-21:

Nr. 1R-273, 2020-08-20, paskelbta TAR 2020-08-20, i. k. 2020-17593

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO ANTSTOLIuI ir JŲ ĮTEIKIMO ASMENIMS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 1R-205

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 605 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 431 straipsnio 3 dalimi,

tvirtinu Dokumentų pateikimo antstoliui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Juozas Bernatonis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1R-205

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. rugpjūčio 20 d. d. įsakymo

Nr. 1R-273 redakcija)

 

DOKUMENTŲ PATEIKIMO ANTSTOLIUI IR JŲ ĮTEIKIMO ASMENIMS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

Bendrosios nuostatos

 

1. Dokumentų pateikimo antstoliui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vykdymo proceso šalių ir suinteresuotų asmenų dokumentų pateikimo antstoliui elektroninių ryšių priemonėmis tvarką ir formą, taip pat antstolio procesinių ir kitų dokumentų įteikimo vykdymo proceso šalims, suinteresuotiems ir kitiems asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarką ir formą.

 

II skyrius

Dokumentų pateikimas antstoliui ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS

 

2. Teismas procesinius dokumentus antstoliui pateikia elektroninių ryšių priemonėmis Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-332 „Dėl Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašas), nustatyta tvarka.

3. Vykdymo proceso šalys, suinteresuoti asmenys ir jų atstovai elektroninius dokumentus antstoliui teikia elektroninių ryšių priemonėmis per Antstolių informacinę sistemą interneto svetainėje adresu www.antstoliai.lt. Asmens prisijungimas prie Antstolių informacinės sistemos naudojantis valstybės informacinės sistemos, per kurią asmenims teisės aktų nustatyta tvarka teikiamos institucijų viešosios ir administracinės elektroninės paslaugos, teikiamomis priemonėmis arba Antstolių informacinės sistemos tvarkytojo suteiktais asmenį identifikuojančiais prisijungimo duomenimis laikomas tinkamu asmens tapatybės patvirtinimu ir šiuo būdu pateikiamam elektroniniam dokumentui netaikomas reikalavimas dokumentą pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-111, 2021-03-30, paskelbta TAR 2021-03-30, i. k. 2021-06453

 

III skyrius

antstolio Dokumentų ĮTEIKIMAS ASMENIMS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS

 

4. Antstolis procesinius dokumentus teismui įteikia elektroninių ryšių priemonėmis Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos apraše nustatyta tvarka.

5. Vykdymo proceso šalims antstolis procesinius dokumentus, kurie Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 605 straipsnyje nustatytais atvejais turi būti įteikiami elektroninių ryšių priemonėmis, įteikia per Antstolių informacinę sistemą.

6. Vykdymo proceso šalys turi teisę pateikti antstoliui rašytinį prašymą ir nurodyti elektroninio pašto adresą, kuriuo pageidautų gauti pranešimus apie Aprašo 5 punkte nustatyta tvarka į Antstolių informacinę sistemą pateiktus jiems adresuotus naujus antstolio procesinius dokumentus, taip pat gauti šių dokumentų kopijas. Pateikęs antstoliui rašytinį prašymą asmuo vėliau gali atsisakyti pranešimų apie jiems pateiktus naujus antstolio procesinius dokumentus ir šių dokumentų kopijų siuntimo savo nurodytu elektroninio pašto adresu. Šiame punkte nurodytus prašymus asmenys antstoliui taip pat gali pateikti elektroninių ryšių priemonėmis Aprašo 3 punkte nustatyta tvarka.

7. Advokatams, advokatų padėjėjams, notarams, valstybės ir savivaldybių įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, finansų įstaigoms, draudimo įmonėms, jeigu šie asmenys nėra vykdymo proceso šalys, antstolis procesinius ir kitus dokumentus įteikia elektroninių ryšių priemonėmis šių asmenų oficialiu elektroninio pašto adresu.

8. Elektroninių ryšių priemonėmis antstolio įteikiami elektroniniai dokumentai turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tvirtinamose ar su juo suderintose elektroninio dokumento specifikacijose keliamus reikalavimus.

9. Elektroniniai dokumentai, antstolio įteikiami elektroninių ryšių priemonėmis, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo jų išsiuntimo dienos, išskyrus Civilinio proceso kodekso 660 straipsnyje nurodytus atvejus.

 

IV skyrius

baigiamosios nuostatos

 

10. Apraše nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis antstolio gauti ir įteikti elektroniniai dokumentai turi tokią pat teisinę galią, kaip ir parašais patvirtinti rašytiniai dokumentai.

11. Elektroninių ryšių priemonėmis antstolio gauti ir įteikti elektroniniai dokumentai laikomi pateiktais nepraleidus termino, jeigu jie išsiųsti iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių.

12. Elektroninių ryšių priemonėmis antstolio gaunami ir įteikiami elektroniniai dokumentai, kaip ir antstolio gauti ar sudaryti rašytiniai dokumentai, registruojami, tvarkomi ir apskaitomi Antstolio veiklos dokumentų tvarkymo ir saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-140 „Dėl Antstolio veiklos dokumentų tvarkymo ir saugojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

13. Elektroninių ryšių priemonėmis antstolio gaunami ir įteikiami elektroniniai dokumentai, kaip ir antstolio gauti ar sudaryti rašytiniai dokumentai, saugomi Antstolių veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-308 „Dėl Antstolių veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, nustatytą terminą.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-273, 2020-08-20, paskelbta TAR 2020-08-20, i. k. 2020-17593

Dėl teisingumo ministro 2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 1R-205 „Dėl Dokumentų pateikimo antstoliui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-111, 2021-03-30, paskelbta TAR 2021-03-30, i. k. 2021-06453

Dėl teisingumo ministro 2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 1R-205 „Dėl Dokumentų pateikimo antstoliui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo