Suvestinė redakcija nuo 2018-03-09

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 85-4291, i. k. 11322VTISAK000BV-38

 

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 2009 m. BIRŽELIO 19 d. ĮSAKYMO Nr. BV-12 „DĖL INFORMACIJOS APIE GALIMĄ ĮVAIKINTI VAIKĄ FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. liepos 29 d. Nr. BV-38

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Informacijos apie galimą įvaikinti vaiką formą, patvirtintą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2009 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. BV-12 (Žin., 2009, Nr. 77-3223), ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorė                                                                                       Odeta Tarvydienė

 

PATVIRTINTA

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo

tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos direktoriaus

2018 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. BV-15

 

INFORMACIJA APIE GALIMĄ ĮVAIKINTI VAIKĄ

 

Skyriaus (tarnybos) pavadinimas

 

(data)

 

I. Vaiką identifikuojanti informacija

Vardas

 

Pavardė

 

Lytis

 

Asmens kodas

 

Gimimo data

 

Gimimo vieta

 

Tautybė

 

Pilietybė

 

Kalba, kuria kalba vaikas

 

Gyvenamoji vieta1

 

Įrašymo į galimų įvaikinti vaikų sąrašą pagrindas2

 

 

1Globos (rūpybos) vieta.

2Tėvai nežinomi, mirę, paskelbti mirusiais, pripažinti neveiksniais, neterminuotai apribota tėvų valdžia, duotas sutikimas įvaikinti ir pan.

 

II. Vaiko gyvenimo istorija chronologine tvarka

Iki kada vaikas gyveno tėvų šeimoje? (nurodyti visas vaiko iš šeimos paėmimo / grąžinimo datas bei priežastis)

 

Ar šeima buvo žinoma skyriui (tarnybai) iki vaiko paėmimo iš šeimos?

 

Ar šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą? Jei taip, nuo kada ir dėl kokių priežasčių?1

 

Kokios paskutinio vaiko paėmimo iš tėvų priežastys?

 

Kur buvo apgyvendintas iš tėvų paimtas vaikas?

 

Laikinosios globos nustatymas (data, globos forma)2

 

Nuolatinės globos nustatymas (data, globos forma)2

 

Jei buvo keičiama globos forma, nurodyti keitimo datą, priežastis ir sprendimų / įsakymų datas ir numerius.

 

 

1 Nurodyti įstaigos priėmusios sprendimą pavadinimą, sprendimo  / įsakymo datą. Nuo 2018-07-01 nurodyti nuo kada šeima, patiria socialinę riziką bei kokie vaikui buvo nustatyti grėsmės lygiai. 

2Nurodyti sprendimo / įsakymo datą bei numerį, globos formą (šeimoje / šeimynoje / institucijoje).

 

III. Duomenys apie galimo įvaikinti vaiko tėvus

 

Motina

Vardas

 

Pavardė

 

Asmens kodas

 

Gimimo data

 

Tautybė (jei žinoma)

 

Pilietybė

 

Paskutinė žinoma gyvenamoji vieta

 

Išsilavinimas (jei žinoma)

 

Specialybė (jei žinoma)

 

Darbas (jei žinoma)

 

Sveikatos sutrikimai1, žalingi įpročiai, priklausomybės1

 

Teistumas / baustumas administracine tvarka

 

Tėvų valdžios netekimo priežastys (pasirinkti tinkamą variantą):

Tėvų valdžios apribojimas2

Laikinas

 

Neterminuotas

 

Sutikimas įvaikinti

 

Tėvai nežinomi3

 

Pripažinimas neveiksniu3

 

Paskelbimas mirusiu3

 

Mirtis4

 

 

 

Tėvas

Vardas

 

Pavardė

 

Asmens kodas

 

Gimimo data

 

Tautybė (jei žinoma)

 

Pilietybė

 

Paskutinė žinoma gyvenamoji vieta

 

Išsilavinimas (jei žinoma)

 

Specialybė (jei žinoma)

 

Darbas (jei žinoma)

 

Sveikatos sutrikimai1, žalingi įpročiai, priklausomybės1

 

Teistumas / baustumas administracine tvarka

 

Tėvų valdžios netekimo priežastys (pasirinkti tinkamą variantą):

Tėvų valdžios apribojimas2

Laikinas

 

Neterminuotas

 

Sutikimas įvaikinti

 

Tėvai nežinomi3

 

Pripažinimas neveiksniu3

 

Paskelbimas mirusiu3

 

Mirtis4

 

 

1 Nurodyti nustatytas diagnozes pagal TLK-10.

2 Nurodyti, kokio miesto / rajono teismas priėmė sprendimą / nutartį ir sprendimo / nutarties datą bei numerį.

3 Nurodyti vaiko radimo aplinkybes, vietą, laiką ir kitą žinomą informaciją.

4 Nurodyti datą, priežastį pagal TLK - 10 bei pateikti mirties liudijimo kopiją.

 

IV. Duomenys apie galimo įvaikinti vaiko brolius ir seseris tiek iš motinos, tiek iš tėvo pusės (taip pat globojamus (rūpinamus), įvaikintus, pilnamečius ir mirusius)

Vardas, pavardė

Gimimo data

Nepilnamečių brolių / seserų įstatyminis atstovas1

Gyvenamoji vieta

Tarpusavio santykiai su galimu įvaikinti vaiku2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Jei vaikui nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje, institucijoje, nurodyti sprendimo / įsakymo datą bei numerį.

 

2Jei bendrauja, nurodyti, kaip dažnai, kokiomis priemonėmis, kokie vaikų tarpusavio santykiai, ar jie siūlomi įvaikinti kartu. Jei nebendrauja, nurodyti to priežastis.

 

V. Duomenys apie galimo įvaikinti vaiko giminaičius

 

Vardas, pavardė,

 

Gimimo data

Giminystės ryšys

Gyvenamoji vieta

Tarpusavio santykiai su galimu įvaikinti vaiku1

Dėl paskyrimo vaiko globėju2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Jei bendrauja, nurodyti, kaip dažnai, kokiomis priemonėmis, kokie tarpusavio santykiai su vaiku. Jei nebendrauja, nurodyti to priežastis.

2Nurodyti:

1. Ar vaiką buvo siūloma globoti giminaičiams? Jei taip, nurodykite datą. Jei nebuvo siūloma globoti ar atsisakyta, nurodykite priežastis.

2. Asmuo pats kreipėsi dėl paskyrimo. Jei nebuvo paskirtas, nurodyti priežastis.

3. Kita.

 

VI. Duomenys apie galimą įvaikinti vaiką lankančius asmenis

Vardas, pavardė

Gimimo data

Ryšys su vaiku1

Tarpusavio santykiai su galimu įvaikinti vaiku2

Ketinimai vaiko atžvilgiu3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Nurodyti: giminaitis (tėvas, motina, senelis, dėdė ir pan.), draugas, pažįstamas, kita (krikšto mama, buvęs globėjas ir pan.)

2Nuo kada lanko vaiką, kaip dažnai, kokie santykiai su vaiku, ar vaikas svečiuojasi jo šeimoje. Jei vaikas svečiuojasi / svečiavosi užsienio piliečių šeimoje, nurodyti šeimos vardus, pavardes bei svečiavimosi laikotarpius.

3Ar ketina nuolat globoti / įvaikinti vaiką.

 

VII. Duomenys apie galimo įvaikinti vaiko sveikatą ir raidą chronologine tvarka

1. Informacija apie vaiko sveikatą ir jos sutrikimus

1.1. Nurodyti vaiko prenatalinio laikotarpio, naujagimystės ir kūdikystės laikotarpio ypatumus (naujagimio gimimo ūgis, svoris, galvos, krūtinės apimtis, esant galimybei vaiko augimo kreives, būklės vertinimas pagal APGAR skalę, maitinimasis, persirgtos ligos (sunkesnės ar linkusios kartotis))

 

1.2. Nurodyti ir apibūdinti vaikui diagnozuotus fizinės ir psichinės sveikatos sutrikimus1

 

1.3. Nurodyti patirtas traumas ir atliktas operacijas

 

1.4. Nurodyti, kokia pagalba (medicininė, reabilitacinė, psichologinė, socialinė) pastaruosius dvejus metus vaikui buvo teikta ir teikiama šiuo metu. Nurodyti kokios srities specialistų konsultacijų / priežiūros gali reikėti? 

 

1 Nurodyti nustatytas diagnozes pagal TLK-10, informaciją pateikti chronologine tvarka pagal išduotas medicinines pažymas.

 

2. Vaiko specialieji poreikiai1

2.1. Nurodyti, ar vaikas turi specialiųjų poreikių, jei turi, kokių?

 

2.2. Nurodyti, ar vaikui reikalinga slauga, priežiūra (pagalba). Ar yra nustatytas nuolatinės slaugos, priežiūros (pagalbos) poreikis  

 

2.3. Informacija apie nustatytą neįgalumo lygį (neįgalumo lygio vertinimas: pirminis ar pakartotinis; neįgalumo lygis: lengvas, vidutinis, sunkus; nuo kada iki kada nustatytas neįgalumas ir neįgalumo priežastis pagal TLK- 10)

 

2.4. Informacija apie ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikui nustatytus specialiuosius ugdymo(si) poreikius: specialiųjų poreikių lygis, nustatymo pagrindai

 

2.5. Nurodyti, kokiose srityse sulėtėjusi vaiko fizinė ir (ar) psichinė raida, kokios tolesnės raidos perspektyvos, galima dinamika

 

2.6. Nurodyti, kokia pagalba dėl vaiko specialiųjų poreikių reikalinga šiuo metu ir ateityje

 

1Nepildoma, jei vaikas neturi specialiųjų poreikių.

 

3. Informacija apie vaiko raidą

3.1. Pateikti vaikui atliktų raidos vertinimų duomenis, nurodant atliktų vertinimų datas, pavyzdžiui: DISC metodika, Wechslerio intelekto testu, Bayley psichomotorinio vertinimo skale ir pan.

 

3.2. Vaiko raidos perspektyvos, rizikos veiksniai

 

3.3. Papildoma aktuali informacija.

 

 

 

4. Vaiko charakteristika

 

 

 

 

 

5. Vaiko žalingi įpročiai (jei turi)

 

 

 

 

 

VIII. Kita svarbi informacija 

Vaiko, gebančio išreikšti savo nuomonę, nuomonė dėl įvaikinimo1

 

Vaiko globėjo nuomonė dėl įvaikinimo

 

Vaiko teisių apsaugos skyriaus nuomonė dėl įvaikinimo

 

Informacija apie vaikui nuosavybės teise priklausantį turtą ar turtines teises2

 

1Vaiko nuomonė nėra rašytinis vaiko sutikimas / nesutikimas būti įvaikintam. Svarbu, kad vaiko globėjas (rūpintojas) tinkamai išsiaiškintų vaiko lūkesčius ir apie juos informuotų. 

2Nurodyti, ar vaikui priteistas išlaikymas, ar yra susidaręs priteisto išlaikymo įsiskolinimas, jei žinoma, nurodyti, koks apytiksliai susidaręs išlaikymo įsiskolinimo dydis; ar vaikas turi jam nuosavybės teise priklausantį turtą (turtines teises). Jei turi, įvardinkite ir nurodykite jo vertę.

 

IX. Pridedami dokumentai (privaloma pateikti visus)

Pridedamo dokumento pavadinimas

Lapų skaičius

Vaiko gimimo akto įrašo ir gimimo liudijimo kopija

 

Įrašymo į galimų įvaikinti vaikų sąrašą pagrindą patvirtinančių dokumentų kopijos1

 

Turima informacija apie vaiko sveikatą ir raidą2

 

Vaiko nuotrauka (siunčiama el. paštu)

 

1Tėvų mirties liudijimai; teismo sprendimai dėl tėvų pripažinimo neveiksniais, paskelbimo mirusiais, ar dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo; tėvų, nepilnamečių ar neveiksnių tėvų, globėjų (rūpintojų) ar vaiko globėjų (rūpintojų) sutikimai.

2Medicininiai pažymėjimai, augimo kreivės, Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymos, neįgalumo lygio pažyma, neįgaliojo pažymėjimas ir kt.

 

X. Duomenys apie teikiantį informaciją specialistą (-us)

Skyriaus (tarnybos) atstovo pareigos, vardas, pavardė, pareigos

 

Parašas

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. BV-15, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-08, i. k. 2018-03634

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. BV-15, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-08, i. k. 2018-03634

Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. BV-38 „Dėl Informacijos apie galimą įvaikinti vaiką formos patvirtinimo“ pakeitimo