Suvestinė redakcija nuo 2018-10-27

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 84-4245, i. k. 1132020ISAK0004-670

 

Nauja redakcija nuo 2018-07-01:

Nr. 4-371, 2018-06-22, paskelbta TAR 2018-06-22, i. k. 2018-10301

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. liepos 30 d. Nr. 4-670

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimo Nr. 1342 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos reklamos įstatymą“ 1 punktu,

t v i r t i n u Išorinės reklamos įrengimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                  Evaldas Gustas

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 4-371

redakcija)

 

IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Išorinės reklamos įrengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato išorinės reklamos įrengimo bendruosius reikalavimus, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 6 punkte nurodytoms iškaboms keliamus reikalavimus, leidimų įrengti išorinę reklamą (toliau – leidimas) išdavimo, atsisakymo juos išduoti, įspėjimo apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą ir leidimų galiojimo panaikinimo tvarką, savivaldybių, kurių teritorijoje įrengiama išorinė reklama, vykdomųjų institucijų (toliau – leidimus išduodanti institucija) įgaliojimus.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Reklaminis įrenginys – speciali išorinės reklamos pateikimo priemonė (stendas, skydas, stulpas, vitrina ir pan.).

2.2. Trumpalaikė išorinė reklama – išorinė reklama, kurios skleidimo trukmė yra ne daugiau kaip vienas mėnuo.

2.3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme (toliau – Reklamos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

3. Taisyklės nereglamentuoja politinės ir socialinės reklamos ir skelbimų, nesusijusių su ūkine komercine, finansine ar profesine veikla.

 

II SKYRIUS

IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

4. Išorinė reklama turi būti įrengiama vadovaujantis Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1–5 dalyse nustatytais išorinės reklamos įrengimo reikalavimais.

5. Kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose išorinė reklama įrengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-138 „Dėl Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Taisyklėmis.

6. Išorinė reklama ant keleivinio kelių transporto priemonių įrengiama vadovaujantis Taisyklėmis ir Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7. Tais atvejais, kai reklaminis įrenginys yra statinys ar jam įrengti yra privalomas statybą leidžiantis dokumentas, jis turi būti projektuojamas ir statomas ar įrengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų projektavimą, statybą, architektūrą, žemės naudojimą ir tvarkymą, teritorijų planavimą reguliuojančių teisės aktų nuostatomis.

8. Ant statinių įrengiama išorinė reklama savo forma ir masteliu turi derėti prie jų architektūros, neturi uždengti architektūrinių elementų ir detalių, keisti statinių kompozicijos, jų vizualinių charakteristikų ir architektūrinių sprendinių.

9. Reklaminės veiklos subjektas, norintis įrengti išorinę reklamą, turi gauti leidimą, išskyrus Reklamos įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus.

10. Draudžiama įrengti išorinę reklamą Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje ir kituose išorinės reklamos draudimą nustatančiuose teisės aktuose nustatytais atvejais.

 

III SKYRIUS

REKLAMOS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 2 DALIES 6 PUNKTE NURODYTOMS IŠKABOMS KELIAMI REIKALAVIMAI

 

11. Reklamos įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 6 punkte nurodytos iškabos (toliau šiame skyriuje – iškaba) turi atitikti Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2–4 punktuose, 3 ir 5 dalyse ir Taisyklių 8, 10 ir 12–18 punktuose nustatytus reikalavimus.

12. Iškaba turi būti įrengiama ant reklamos davėjo buveinės, prekybos ar paslaugų teikimo vietos pastato arba ant kitų prekybos ar paslaugų teikimo vietų (palapinės, kiosko, taromato ir pan.) (toliau – kita prekybos ar paslaugų teikimo vieta) išorinės sienos, langų ar durų ne aukščiau kaip 4 metrai nuo žemės paviršiaus (grindinio), neįskaitant iškabos aukščio. 

13. Iškabos plotas turi būti ne didesnis kaip:

13.1. 0,5 m2, kai iškaba įrengiama ant gyvenamojo pastato;

13.2. 1 m2, kai iškaba įrengiama ant negyvenamojo pastato ir ant kitų prekybos ar paslaugų teikimo vietų.

14. Ant laikinųjų statinių ir ant kitų prekybos ar paslaugų teikimo vietų įrengiamos iškabos plotas, kai joje nurodyta informacija pateikiama ant pritaikytų išorinės reklamos pateikimo priemonių, naudojant lipdukus, užrašus ir pan., turi būti ne didesnis kaip 2 m2.

15. Jeigu ant reklamos davėjo buveinės, prekybos ar paslaugų teikimo vietos pastato arba ant kitų prekybos ar paslaugų teikimo vietų išorinės sienos, langų ar durų įrengiamos daugiau negu dvi to paties turinio iškabos, iškabų plotas sumuojamas. Iškabos plotas apskaičiuojamas pagal Taisyklių 21.1.2 papunktyje nustatytus reikalavimus išorinės reklamos plotui skaičiuoti.

16. Kai iškaba įrengiama ant daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų, jai įrengti negali būti naudojamas apšvietimas.

17. Kai prie įėjimo į pastatą durų įrengiamos kelių reklamos davėjų iškabos, jos turi būti panašaus dydžio ir panašaus dizaino. Šiuo atveju vienas reklamos davėjas gali įrengti tik vieną to paties turinio iškabą. Kai į reklamos davėjo buveinę, prekybos ar paslaugų teikimo vietą yra keli įėjimai, iškabas galima įrengti prie kiekvieno įėjimo durų.

18. Iškabai gaminti turi būti naudojamos ilgaamžės medžiagos (nekeičiančios spalvos, neblunkančios, tinkamos naudoti lauke).

 

IV SKYRIUS

LEIDIMUS IŠDUODANČIOS INSTITUCIJOS FUNKCIJOS

 

19. Leidimus, vadovaudamasi Reklamos įstatymu ir Taisyklėmis, išduoda, apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą įspėja ir leidimo galiojimą panaikina leidimą išduodanti institucija.

20. Leidimą išduodanti institucija taip pat:

20.1. patikrina leidimą norinčio gauti reklaminės veiklos subjekto (toliau – pareiškėjas) pateiktus dokumentus;

20.2. registruoja išduotus leidimus, įspėjimus apie galimą leidimų galiojimo panaikinimą, leidimų galiojimo panaikinimą savo nustatyta tvarka;

20.3. tvirtina leidimų išdavimo tvarkos aprašą;

20.4. tvirtina tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektus (toliau – tipinis projektas) ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimus;

20.5. nustato Taisyklių 24.2 papunktyje ir 36 punkte nurodytus terminus, taip pat terminą, per kurį, pasibaigus leidimo galiojimo terminui ar panaikinus leidimo galiojimą, turi būti išardytas reklaminis įrenginys, nukabinta reklama ir sutvarkyta aplinka.

 

V SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS, ATSISAKYMAS IŠDUOTI LEIDIMUS

 

21. Pareiškėjas leidimą išduodančiai institucijai tiesiogiai, per atstumą arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras) turi pateikti:

21.1. paraišką gauti leidimą, kurioje nurodoma:

21.1.1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus fiziniam asmeniui nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data), adresas korespondencijai, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-661, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-26, i. k. 2018-16684

 

21.1.2. išorinės reklamos plotas, kuris apskaičiuojamas pagal stačiakampio plotą, kurio aukštis ir plotis matuojamas pagal labiausia nutolusius reklaminio įrenginio paviršiaus, skirto reklamai skleisti, taškus arba skleidžiant reklamą ant pritaikytos priemonės – pagal labiausia nutolusius reklamos taškus;

21.1.3. išorinės reklamos įrengimo adresas, vieta;

21.1.4. reklamos skleidimo laikotarpis;

21.1.5. jeigu išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą, – tipinio projekto numeris;

21.1.6. informacija apie savivaldybės institucijos išduotą statybą leidžiantį dokumentą, jei reklaminiam įrenginiui, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, statyti ar įrengti, yra privalomas šis dokumentas;

21.1.7. informacija, ar pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;

21.1.8. kokiu būdu (tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą) pareiškėjas norėtų gauti leidimą išduodančios institucijos pranešimus;

21.2. Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas arba kai žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių įrengiama išorinė reklama, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise;

21.3. išorinės reklamos įrengimo projektą, išskyrus atvejus, kai išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą. Projektą sudaro:

21.3.1. aiškinamasis raštas;

21.3.2. reklaminio įrenginio suprojektuota vieta topografiniame plane, įrenginio matmenys nuo požeminių tinklų iki gretimybių bei sklypų ribų, kai reklaminis įrenginys įrengiamas žemės sklype;

21.3.3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);

21.3.4. išorinės reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas;

21.3.5. reklaminio įrenginio projektas;

21.3.6. laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais;

21.4. Reklamos įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytus sutikimus (raštai ir (ar) žymos projekte);

21.5. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų rašytinį sutikimą.

22. Kai išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą, pateikiami tik leidimą išduodančios institucijos patvirtintame leidimų išdavimo tvarkos apraše nurodyti dokumentai.

23. Taisyklių 21.4 papunkčio nuostatos netaikomos tais atvejais, kai leidimą išduodanti institucija sudaro komisiją išorinės reklamos projektui vertinti, kurios veikloje dalyvauja Reklamos įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytų institucijų atstovai.

24. Leidimą išduodanti institucija:

24.1. gavusi pareiškėjo paraišką išduoti leidimą ir kitus Taisyklių 21 ir 22 punktuose nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo paraiškoje nurodytu būdu išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad paraiška gauta. Patvirtinime nurodoma: paraiškos registravimo numeris; terminas, per kurį turi būti išnagrinėta paraiška; informacija apie tai, kad jeigu per nurodytą terminą leidimas neišduodamas ir nepateikiamas motyvuotas rašytinis atsisakymas jį išduoti, laikoma, kad leidimas išduotas; galimos pareiškėjo teisių gynimo priemonės, kuriomis jis galėtų pasinaudoti, jeigu kiltų jo ir leidimą išduodančios institucijos ginčų;

24.2. jei paraiška ir (ar) kiti dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, nevisiškai, neteisingai užpildyti arba juose pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo paraiškoje nurodytu būdu praneša apie tai pareiškėjui ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti, taip pat informuoja, kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.

25. Pareiškėjui leidimas turi būti išduotas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas jį išduoti pateiktas Reklamos įstatymo 12 straipsnio 10 dalyje nustatytais terminais.

26. Leidimas išduodamas per Licencijų informacinę sistemą.

27. Leidimo galiojimo terminas nustatomas vadovaujantis Reklamos įstatymo 12 straipsnio 8 dalies nuostatomis.

28. Leidime nurodoma:

28.1. leidimą išduodanti institucija;

28.2. leidimo numeris;

28.3. reklaminės veiklos subjekto, kuriam išduotas leidimas (toliau – leidimo turėtojas), duomenys: juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus fiziniam asmeniui nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data), telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu leidimo turėtojas jį turi);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-661, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-26, i. k. 2018-16684

 

28.4. išorinės reklamos įrengimo adresas (vieta);

28.5. išorinės reklamos plotas;

28.6. pareiškėjo pateiktos paraiškos numeris;

28.7. leidimo galiojimo terminas;

28.8. leidimo išdavimo data.

29. Kai leidimo turėtojas numato keisti išorinės reklamos (išskyrus ant reklaminio įrenginio pateikiamos trumpalaikės išorinės reklamos) spalvinį ar grafinį vaizdą, jis leidimą išduodančiai institucijai tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą turi pateikti prašymą, kuriame nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data ir Taisyklių 21.3.4 papunktyje nurodytą dokumentą.

30. Taisyklių 29 punkte nurodytu atveju leidimą išduodanti institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Taisyklių 29 punkte nurodytų dokumentų gavimo įvertina išorinės reklamos spalvinio bei grafinio vaizdo atitiktį Taisyklių reikalavimams ir tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą jį derina arba pateikia leidimo turėtojui motyvuotą atsisakymą jį derinti.

31. Likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki leidimo galiojimo termino pabaigos, reklaminės veiklos subjektas, norintis gauti naują leidimą, leidimą išduodančiai institucijai Taisyklėse nustatyta tvarka turi pateikti paraišką, kurioje nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data, ir Taisyklių 21 punkte nurodytus dokumentus, kurie pateikiami tik tuo atveju, jei pasikeitė turimam leidimui gauti pateikti dokumentai ir (ar) juose nurodyti duomenys ir (ar) informacija. Leidimas šiame Taisyklių punkte nurodytu atveju išduodamas Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

32. Kai Taisyklių 21 punkte nurodyti dokumentai yra ne elektroninės formos ir yra teikiami elektroninėmis priemonėmis, gali būti pateikiamos tų dokumentų skaitmeninės kopijos.

33. Leidimas neišduodamas Reklamos įstatymo 12 straipsnio 12 dalyje nustatytais atvejais.

34. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir savivaldybės tarybos patvirtintų vietinės rinkliavos nuostatų nustatyta tvarka.

 

 

 

VI SKYRIUS

ĮSPĖJIMO APIE GALIMĄ LEIDIMO GALIOJIMO PANAIKINIMĄ IR LEIDIMO GALIOJIMO PANAIKINIMO ATVEJAI IR TVARKA

 

35. Leidimo turėtojas įspėjamas apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą Reklamos įstatymo 12 straipsnio 13 dalyje nustatytais atvejais.

36. Apie sprendimą įspėti apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą leidimą išduodanti institucija per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą praneša leidimo turėtojui, nurodo pažeidimus, dėl kurių jis įspėjamas apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą, ir, atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį ir kitas svarbias aplinkybes, nustato ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų terminą pažeidimams pašalinti.

37. Leidimo turėtojas turi ištaisyti leidimą išduodančios institucijos nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo įspėtas apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą, per leidimą išduodančios institucijos nustatytą terminą, kuris skaičiuojamas nuo pranešimo apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą gavimo dienos. Ištaisęs pažeidimus, leidimo turėtojas turi apie tai tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą pranešti leidimą išdavusiai institucijai.

38. Leidimo galiojimas panaikinamas Reklamos įstatymo 12 straipsnio 14 dalyje nustatytais atvejais.

39. Apie sprendimą panaikinti leidimo galiojimą leidimą išduodanti institucija per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą praneša leidimo turėtojui ir nurodo leidimo galiojimo panaikinimo priežastis.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. Savivaldybės teritorijoje išorinės reklamos įrengimo reikalavimų laikymosi priežiūrą pagal kompetenciją atlieka leidimą išduodanti institucija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, saugomų teritorijų direkcija arba Aplinkos apsaugos departamentas, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos.

 

41. Pareiškėjų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Papildyta punktu:

Nr. 4-661, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-26, i. k. 2018-16684

 

42. Pareiškėjų asmens duomenų tvarkymo tikslas – sprendimų dėl leidimų išdavimo, įspėjimo apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą ar leidimo galiojimo panaikinimą priėmimo vykdymas, informacijos apie išduotus leidimus ir leidimų turėtojų asmens duomenų teikimas Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą atliekančioms institucijoms šiame įstatyme nustatytų reikalavimų įgyvendinimo priežiūros tikslais.

Papildyta punktu:

Nr. 4-661, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-26, i. k. 2018-16684

 

43. Pareiškėjų asmens duomenų gavėjai – Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą atliekančios institucijos.

Papildyta punktu:

Nr. 4-661, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-26, i. k. 2018-16684

 

44. Pareiškėjų asmens duomenys saugomi 3 metus nuo leidimo galiojimo panaikinimo  dienos arba leidimo galiojimo termino pabaigos.

Papildyta punktu:

Nr. 4-661, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-26, i. k. 2018-16684

 

__________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-134, 2016-02-12, paskelbta TAR 2016-02-12, i. k. 2016-02820

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-371, 2018-06-22, paskelbta TAR 2018-06-22, i. k. 2018-10301

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-661, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-26, i. k. 2018-16684

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo