Suvestinė redakcija nuo 2021-09-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 80-4061, i. k. 113110MISAK00B1-487

 

Nauja redakcija nuo 2019-12-14:

Nr. B1-918, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20049

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

Įsakymas

Dėl Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2013 m. liepos 19 d. Nr. B1-487

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 178/2002, nustatančiu maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiu Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiu su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (OL 2017 L 95, p. 1), 138 straipsniu, 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinančiu direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL 2004 L 338, p. 4), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 7 straipsniu, 11 straipsnio 6 dalimi ir 121 straipsniu, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 7 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Pašarų privalomųjų saugos reikalavimų kontrolės įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 3D-225 „Dėl Pašarų privalomųjų saugos reikalavimų kontrolės įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 24 punktu ir Valstybinės veterinarinės pašarų kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3D-67 „Dėl Valstybinės veterinarinės pašarų kontrolės taisyklių patvirtinimo“, 57 punktu:

1Tvirtinu pridedamą Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašą.

2Pavedu:

2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams, nurodytiems Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“, 35–44 punktuose;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės, Maisto, Veterinarijos sanitarijos ir Veterinarinių vaistų, pašarų skyriams bei direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

2013-07-16 raštu Nr. 2D-3665(11.41)

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2013 m. liepos 19 d.

įsakymu Nr. B1-487

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2019 m. gruodžio 12 d.

įsakymo Nr. B1-918

redakcija)

 

Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo

tvarkos aprašas

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) priimamų sprendimų dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo (toliau – sprendimai) tvarką.

2. Aprašas taikomas VMVT ir VMVT kontroliuojamiems ūkio subjektams.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Ūkio subjektas kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-747, 2021-09-28, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20302

 

3.11. Suklastotas maistas – kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 2 straipsnio 24 dalyje.

Papildyta papunkčiu:

Nr. B1-747, 2021-09-28, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20302

 

3.2. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002, nustatančiame maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiame Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiame su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 178/2002), 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (OL 2017 L 95, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 2017/625), 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinančiame direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL 2004 L 338, p. 4), Lietuvos Respublikos maisto įstatyme, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme, Lietuvos Respublikos pašarų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Pašarų privalomųjų saugos reikalavimų kontrolės įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 3D-225 „Dėl Pašarų privalomųjų saugos reikalavimų kontrolės įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, ir Valstybinės veterinarinės pašarų kontrolės taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3D-67 „Dėl Valstybinės veterinarinės pašarų kontrolės taisyklių patvirtinimo“.

4. Sprendimus priima Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“, 35–44 punktuose nurodytų VMVT teritorinių padalinių (departamentų) vadovai, juos pavaduojantys asmenys ar kiti VMVT direktoriaus įgalioti asmenys (toliau – pareigūnai), įvertinę ūkio subjekto veiklos patikrinimo medžiagą, laboratorinių tyrimų išvadas, rašytinę medžiagą, kitus įrašus ir (ar) duomenis, kurie gali būti svarbūs vertinant maisto, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų ar pašarų (toliau – produktai) saugą ir maisto klastojimo ar suklastoto maisto tiekimo rinkai atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-747, 2021-09-28, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20302

 

II Skyrius

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO bendrieji reikalavimai

 

5. Pareigūnai gali priimti šiuos sprendimus:

5.1. sprendimą „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai laikino sustabdymo“ (1 priedas);

5.2. sprendimą „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai uždraudimo“ (2 priedas);

5.3. sprendimą „Dėl leidimo tiekti produktą (-us) rinkai“ (3 priedas).

6. Sprendimai priimami ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Aprašo 16, 18–20, 28 punktuose nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos, nedalyvaujant ūkio subjektui ar jo atstovui, ir surašomi vienu egzemplioriumi. Esant išimtinių atvejų (didelė nagrinėjamos medžiagos apimtis, daug įrodymų ir pan.), sprendimo priėmimas gali būti atidėtas, bet ne ilgiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms nuo šiame punkte nustatyto termino pabaigos. Ūkio subjektas iki sprendimo priėmimo turi teisę pateikti sprendimą priimančiam VMVT teritoriniam padaliniui (departamentui) papildomą informaciją, susijusią su priimamu sprendimu, ir duoti paaiškinimus.

7. Priimtas sprendimas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ir patvirtintas VMVT teritorinio padalinio (departamento) antspaudu.

8. Priimto sprendimo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija per 1 (vieną) darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos registruotu laišku išsiunčiama ūkio subjekto vykdomos veiklos adresu. Kai ūkio subjektas neturi vykdomos veiklos vietos, patvirtinta sprendimo kopija turi būti išsiunčiama ūkio subjekto registruotos buveinės (juridiniam asmeniui) ar deklaruotos gyvenamosios vietos (fiziniam asmeniui) adresu. Sprendimo originalas lieka VMVT teritoriniame padalinyje (departamente) ir saugomas teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Jei ūkio subjektas ar jo atstovas atvyksta į sprendimo priėmimą, jis su priimtu sprendimu supažindinamas pasirašytinai. Ūkio subjektui ar jo atstovui įteikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta sprendimo kopija.

10. Jeigu į sprendimo priėmimą atvykęs ūkio subjektas ar jo atstovas atsisako pasirašyti priimtą sprendimą, apie atsisakymą pasirašyti priimtą sprendimą pažymima sprendime ir ūkio subjektui ar jo atstovui įteikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta sprendimo kopija. Jeigu į sprendimo priėmimą atvykęs ūkio subjektas ar jo atstovas atsisako priimti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą sprendimo kopiją, ji per 1 (vieną) darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos registruotu laišku išsiunčiama ūkio subjekto vykdomos veiklos adresu. Kai ūkio subjektas neturi vykdomos veiklos vietos, patvirtinta sprendimo kopija registruotu laišku išsiunčiama ūkio subjekto registruotos buveinės (juridiniam asmeniui) ar deklaruotos gyvenamosios vietos (fiziniam asmeniui) adresu.

11. Ūkio subjekto atstovu laikomas ūkio subjekto atstovas pagal įstatymą (pvz., juridinio asmens vadovas) ir kiti asmenys, veikiantys neviršydami įgaliojimų, suteiktų pagal įstatymus ar kitus teisės aktus. Ūkio subjekto atstovas turi pateikti dokumentą, kuriuo patvirtinama jo tapatybė, ir dokumentą, kuriuo patvirtinamas juridinio asmens vadovo statusas, arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą ūkio subjekto įgaliojimą ar kitą dokumentą, kuriuo suteikiama teisė atstovauti ūkio subjektui. Kai su priimtu sprendimu supažindinamas ūkio subjekto atstovas, laikoma, kad su sprendimu supažindintas pats ūkio subjektas.

12. Jeigu priimto sprendimo patvirtintą kopiją pristatantis asmuo ūkio subjekto ar jo atstovo vykdomos veiklos vietoje neranda, priimto sprendimo patvirtinta kopija įteikiama bet kuriam vykdomos veiklos vietoje esančiam darbuotojui. Kai ūkio subjektas neturi vykdomos veiklos vietos ir priimto sprendimo patvirtintą kopiją pristatantis asmuo ūkio subjekto ar jo atstovo registruotos buveinės (juridiniam asmeniui) vietoje neranda, priimto sprendimo patvirtinta kopija įteikiama bet kuriam registruotos buveinės (juridiniam asmeniui) vietoje esančiam darbuotojui. Kai ūkio subjektas neturi vykdomos veiklos vietos ir priimto sprendimo patvirtintą kopiją pristatantis asmuo ūkio subjekto ar jo atstovo deklaruotoje gyvenamojoje vietoje (fiziniam asmeniui) neranda, priimto sprendimo patvirtinta kopija įteikiama vienam iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių. Jeigu šiame punkte nustatyta tvarka įteikti priimto sprendimo patvirtintos kopijos nepavyksta, ji pakartotinai siunčiama ūkio subjekto registruotos buveinės (juridiniam asmeniui) adresu ar deklaruotos gyvenamosios vietos (fiziniam asmeniui) adresu ir laikoma įteikta praėjus 10 dienų nuo išsiuntimo dienos.

13. Sprendimus privaloma vykdyti nuo jų įteikimo dienos.

14. Priėmus Aprašo 5.1 ar 5.2 papunktyje nurodytą sprendimą, produktas (-ai) turi būti plombuojamas (-ami) (antspauduojamas (-ami), išskyrus atvejus, kai tam nėra galimybių (sąlygų). Tokiais atvejais pareigūnas, užplombavęs (užantspaudavęs) produktą (-us), surašo Plombavimo (antspaudavimo) aktą (4 priedas). Už plombos (antspaudo) apsaugą yra atsakingas ūkio subjektas.

15. Produktas (-ai), dėl kurio (-ių) yra priimtas Aprašo 5.1 ar 5.2 papunktyje nurodytas sprendimas (-ai), saugomas (-omi) produkto (-ų) gamintojo ir teisės aktuose nustatytomis laikymo sąlygomis atskirtas (-i) nuo kitų produktų arba pažymėtas (-i) taip, kad nebūtų supainiotas (-i) su kitais produktais. Už produkto (-ų), dėl kurio (-ių) priimtas Aprašo 5.1 ar 5.2 papunktyje nurodytas sprendimas, saugojimą yra atsakingas ūkio subjektas.

 

III Skyrius

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

 

16. Sprendimas „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai laikino sustabdymo“ priimamas, kai:

16.1. yra duomenų, kad vartotojai, vartoję maistą, apsinuodijo ar maistas kitaip pakenkė jų sveikatai arba dėl to juos ištiko mirtis;

16.2. yra duomenų, kad gyvūnai, ėdę pašarus, apsinuodijo ar pašarai kitaip pakenkė jų sveikatai arba dėl to jie nugaišo;

16.3. yra pagrįstų įtarimų, kad produktas (-ai) yra nesaugus (-ūs);

16.4. yra kiti teisės aktų nustatyti šio sprendimo priėmimo pagrindai;

16.5. yra pagrįstų įtarimų, kad maistas suklastotas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. B1-747, 2021-09-28, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20302

 

17. Priėmus sprendimą „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai laikino sustabdymo“, ūkio subjektas privalo užtikrinti, kad galimai nesaugus (-ūs) produktas (-ai) / suklastotas maistas nebūtų tiekiamas (-iami) rinkai, ir, vadovaudamasis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. B1-308 „Dėl Pranešimų apie nesaugų ar galimai nesaugų maistą, suklastotą maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas ar pašarus teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas), nedelsiant (ne vėliau kaip per 24 valandas) informuoti apie produkto (-ų) tiekimo rinkai laikiną sustabdymą vartotojus ir kitus ūkio subjektus, kuriems šis (šie) produktas (-ai) buvo pateiktas (-i).

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-747, 2021-09-28, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20302

 

18. Sprendimas „Dėl leidimo tiekti produktą (-us) rinkai“ priimamas, kai, priėmus sprendimą „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai laikino sustabdymo“, nustatoma, kad produktas (-ai) yra saugus (-ūs) ar maistas nėra suklastotas.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-747, 2021-09-28, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20302

 

19. Jei po sprendimo „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai laikino sustabdymo“ priėmimo nustatoma, kad produktas (-ai) yra nesaugus (-ūs) ar maistas yra suklastotas, pareigūnas priima sprendimą „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai uždraudimo“ ir taiko atitinkamas Aprašo 21 punkte nurodytas produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemones.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-747, 2021-09-28, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20302

 

20. Sprendimas „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai uždraudimo“ priimamas, kai:

20.1. nustatoma, kad produktas (-ai) yra nesaugus (-ūs);

20.2. nustatoma, kad maistas ar pašarai atitinka jiems taikomus teisės aktų reikalavimus, tačiau yra pagrindo įtarti, kad, nepaisant minėto atitikimo, maistas ar pašarai yra nesaugūs;

20.3. yra kiti teisės aktų nustatyti šio sprendimo priėmimo pagrindai;

20.4. nustatoma, kad maistas yra suklastotas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. B1-747, 2021-09-28, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20302

 

21. Pareigūnas, priėmęs sprendimą „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai uždraudimo“, jame nurodo atitinkamas produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemones:

21.1. ūkio subjektui (-ams) uždrausti tiekti rinkai nesaugų (-ius) produktą (-us) ar suklastotą maistą. Priemonė taikoma visais atvejais rinkoje nustačius nesaugų (-ius) produktą (-us) ar suklastotą maistą;

21.2. ūkio subjektui (-ams) susigrąžinti nesaugų (-ius) produktą (-us) ar suklastotą maistą iš vartotojų. Priemonė taikoma, kai nesaugus (-ūs) produktas (-ai) ar suklastotas maistas buvo pateiktas (-i) vartotojams;

21.3. ūkio subjektui (-ams) pašalinti nesaugų (-ius) produktą (-us) ar suklastotą maistą iš rinkos. Priemonė taikoma, kai nesaugus (-ūs) produktas (-ai) ar suklastotas maistas buvo pateiktas (-i) kitiems ūkio subjektams;

21.4. ūkio subjektui (-ams) sunaikinti nesaugų (-ius) produktą (-us) ar suklastotą maistą. Priemonė taikoma visais atvejais rinkoje nustačius nesaugų (-ius) produktą (-us) ar suklastotą maistą.

Esant ūkio subjekto prašymui, VMVT teritorinis padalinys (departamentas), vadovaudamasis Reglamento (ES) Nr. 2017/625 138 straipsnio 2 dalies g papunkčiu, gali leisti ūkio subjektui, kai tikslinga ir neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, produktą (-us) panaudoti kitais, ne pirminės paskirties, tikslais.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-747, 2021-09-28, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20302

 

22. Pareigūnui priėmus sprendimą „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai uždraudimo“ ir pritaikius Aprašo 21.2 ir (ar) 21.3 papunkčiuose nurodytą (-as) produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonę (-es), ūkio subjektas nedelsiant turi nesaugų produktą (-us) ar suklastotą maistą iš rinkos pašalinti ir (ar) susigrąžinti nesaugų produktą (-us) ar suklastotą maistą iš vartotojų ir (ar) kitų ūkio subjektų savo priemonėmis ir lėšomis bei, vadovaudamasis Įsakymu, apie tai informuoti pareigūną, priėmusį šį sprendimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-747, 2021-09-28, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20302

 

23. Pareigūnui priėmus sprendimą „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai uždraudimo“ ir pritaikius Aprašo 21.4 papunktyje nurodytą (-as) produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonę (-es), ūkio subjektas nesaugų (-ius) produktą (-us) ar suklastotą maistą per 20 (dvidešimt) darbo dienų privalo sunaikinti ar, VMVT teritoriniam padaliniui (departamentui) leidus, kai tikslinga ir neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, panaudoti kitais, ne pirminės paskirties, tikslais, arba, gavęs VMVT leidimą (negali būti išduotas suklastotam maistui), Reglamento (EB) 178/2002 12 straipsnio 1 dalies antrojoje pastraipoje nustatytomis sąlygomis eksportuoti ar reeksportuoti per 2 (du) mėnesius nuo sprendimo „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai uždraudimo“ priėmimo dienos. Ūkio subjektas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai uždraudimo“ įvykdymo dienos apie tai turi informuoti pareigūną, priėmusį šį sprendimą, ir pateikti tai įrodančius dokumentus. Esant ūkio subjekto motyvuotam prašymui, 20 (dvidešimties) darbo dienų terminas gali būti pratęstas 10 (dešimčia) darbo dienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-747, 2021-09-28, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20302

 

24. Pareigūnui priėmus sprendimą „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai uždraudimo“, ūkio subjektas, siekiantis pašalinti teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir produktą (-us) padaryti saugų (-ius), per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti pareigūnui prašymą ir informaciją, kokių veiksmų imsis, kad produktas (-ai) taptų saugus (-ūs). Atskiru raštišku VMVT teritorinio padalinio (departamento) leidimu (jei yra įmanoma pašalinti nustatytus teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir produktą (-us) padaryti saugų (-ius) ūkio subjektui gali būti suteikta galimybė pašalinti nustatytus teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir produktą (-us) padaryti saugų (-ius) (perdirbti, nukenksminti ir kt.).

25. Jei ūkio subjektas, kuriam suteikta galimybė pašalinti teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir produktą (-us) padaryti saugų (-ius), per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo sprendimo „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai uždraudimo“ priėmimo dienos nepašalina teisės aktų reikalavimų pažeidimų ir produkto (-ų) nepadaro saugaus (-ių), ūkio subjektas privalo sunaikinti nesaugų (-ius) produktą (-us) ar, VMVT teritoriniam padaliniui (departamentui) leidus, kai tikslinga ir neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, panaudoti produktą (-us) kitais, ne pirminės paskirties, tikslais. Ūkio subjekto motyvuotu prašymu 20 (dvidešimt) darbo dienų terminas gali būti pratęstas 10 (dešimt) darbo dienų.

26. Jeigu ūkio subjektui suteikta galimybė pašalinti teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir produktą (-us) padaryti saugų (-ius) ir ūkio subjektas per Aprašo 25 punkte nustatytą terminą produkto (-ų) nepadaro saugaus (-ių), ūkio subjektas nesaugų (-ius) produktą (-us) privalo sunaikinti ar, VMVT teritoriniam padaliniui (departamentui) leidus, kai tikslinga ir neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, panaudoti kitais, ne pirminės paskirties, tikslais per Aprašo 23 punkte nustatytą terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Aprašo 25 punkte nurodyto termino pasibaigimo dienos.

27. Ūkio subjektas, kuriam suteikta galimybė pašalinti teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir produktą (-us) padaryti saugų (-ius), padaręs produktą (-us) saugų (-ius), ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas apie tai praneša pareigūnui, priėmusiam sprendimą „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai uždraudimo“, nurodydamas priemones, kurių ėmėsi produkto (-ų) saugai užtikrinti, ir pateikia tai įrodančius dokumentus.

28. Pareigūnas, nustatęs, kad pašalinti nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai ir produktas (-ai) padarytas (-i) saugus (-ūs), priima sprendimą „Dėl leidimo tiekti produktą (-us) rinkai“.

29. Nepašalinus teisės aktų reikalavimų pažeidimų ir produkto (-ų) nepadarius saugiu (-ių), produktas (-ai) turi būti sunaikintas (-i) ar, VMVT teritoriniams padaliniui (departamentui) leidus, kai tikslinga ir neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, panaudotas (-i) kitais, ne pirminės paskirties, tikslais per Aprašo 23 punkte nustatytą terminą.

291. Aprašo 24–29 punktai netaikomi suklastotam maistui. Suklastotas maistas Aprašo 23 punkte nustatyta tvarka turi būti sunaikintas ar, VMVT teritoriniam padaliniui (departamentui) leidus, kai tikslinga ir neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, panaudotas kitais, ne pirminės paskirties, tikslais.

Papildyta punktu:

Nr. B1-747, 2021-09-28, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20302

 

IV skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Ūkio subjektai Apraše nurodytus dokumentus ir informaciją gali pateikti per atstumą (paštu, elektroninėmis priemonėmis, per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme) arba kreipdamiesi tiesiogiai į VMVT teritorinį padalinį (departamentą).

31. Jei ūkio subjektas VMVT teritoriniam padaliniui (departamentui) yra nurodęs elektroninio pašto adresą, priimti sprendimai gali būti išsiunčiami ir šiuo adresu.

32. Už VMVT teritoriniams padaliniams (departamentams) pateiktų duomenų teisingumą atsako ūkio subjektai.

33. Pareigūnas, priėmęs sprendimą „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai laikino sustabdymo“, sprendimąDėl produkto (-ų) tiekimo rinkai uždraudimo“, ne vėliau kaip kitą darbo dieną el. paštu ts@vmvt.lt pateikia jo kopiją VMVT Teisės skyriui. VMVT Teisės skyrius, gavęs sprendimo „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai uždraudimo“ kopiją, per 2 darbo dienas parengia informacinį pranešimą apie šio sprendimo priėmimą ir jį paskelbia VMVT interneto svetainėje.

34. Asmenys, pažeidę šio Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

35. Ūkio subjektai sprendimus per 1 (vieną) mėnesį nuo jų įteikimo dienos gali apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Skundo pateikimas nesustabdo sprendimo vykdymo.

________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas pagal B1-747

Priedo pakeitimai:

Nr. B1-747, 2021-09-28, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20302

 

2 priedas pagal B1-747

Priedo pakeitimai:

Nr. B1-747, 2021-09-28, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20302

 

3 priedas pagal B1-747

Priedo pakeitimai:

Nr. B1-747, 2021-09-28, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20302

 

4 priedas pagal B1-918

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-188, 2014-03-12, paskelbta TAR 2014-03-13, i. k. 2014-03025

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. B1-487 „Dėl Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarko aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-578, 2015-06-17, paskelbta TAR 2015-06-23, i. k. 2015-10062

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. B1-487 „Dėl Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-918, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20049

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. B1-487 „Dėl Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-747, 2021-09-28, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20302

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. B1-487 „Dėl Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo