Suvestinė redakcija nuo 2016-10-29

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 79-4008, i. k. 1131100NUTA00000642

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl STUDIJŲ KAINOS AR JOS DALIES APMOKĖJIMO ARBA PARAMOS TEIKIMO ASMENIMS, STUDIJUOJANTIEMS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE PAGAL KRAŠTO APSAUGOS SISTEMAI REIKALINGŲ SPECIALYBIŲ STUDIJŲ PROGRAMAS, tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2013 m. liepos 17 d. Nr. 642

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 9 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1056, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-28, i. k. 2016-25875

 

Patvirtinti Studijų kainos ar jos dalies apmokėjimo arba paramos teikimo asmenims, studijuojantiems aukštosiose mokyklose pagal krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių studijų programas, tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                   Algirdas Butkevičius

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                       Juozas Olekas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2013 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 642

 

Studijų KAINOS ar jOS dalies apmokėjimo ARBA paramos teikimo asmenims, studijuojantiems aukštosiose mokyklose pagal krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių studijų programas, tvarkos aprašas

 

1. Studijų kainos ar jos dalies apmokėjimo arba paramos teikimo asmenims, studijuojantiems aukštosiose mokyklose pagal krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių studijų programas, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato studijų kainos ar jos dalies apmokėjimo arba paramos teikimo asmenims, studijuojantiems aukštosiose mokyklose pagal krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių studijų programas (toliau – studentai), atvejus, apmokamos studijų kainos ar jos dalies arba teikiamos paramos dydį tvirtinančią instituciją, studijų kainos ar jos dalies apmokėjimo arba paramos teikimo sąlygas, tvarką, privalomas susitarimų sąlygas.

2. Pagal Aprašą studijų kaina ar jos dalis gali būti apmokama arba parama studentui teikiama, kai dėl objektyvių aplinkybių nėra galimybių į profesinę karo tarnybą priimti jau parengtų, tam tikrą studijų programą baigusių specialistų.

3. Krašto apsaugos ministerija turi teisę apmokėti studento studijų kainą ar jos dalį pagal numatytą studijų programą, kai studentas studijuoja valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, arba teikti nustatyto dydžio paramą studentui, kai jis studijuoja Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamoje studijų vietoje.

4. Studijų programų, pagal kurias studijuojantiems studentams gali būti apmokama studijų kaina ar jos dalis arba teikiama parama, sąrašą, studijų tipą, apmokamos studijų kainos ar jos dalies ir teikiamos paramos dydžius, planuojamą studentų, kuriems ateinančiais studijų metais bus apmokama studijų kaina ar jos dalis arba teikiama parama, skaičių, atsižvelgdamas į Aprašo 2 punkte nustatytą atvejį, taip pat į krašto apsaugos sistemos specialistų poreikį ir finansines galimybes, iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. tvirtina krašto apsaugos ministras. Šie dydžiai negali viršyti švietimo ir mokslo ministro atitinkamai studijų krypčiai ar studijų programų grupei nustatytos norminės studijų kainos.

5. Studentai, kuriems gali būti apmokama studijų kaina ar jos dalis arba teikiama parama, turi atitikti šiuos kriterijus:

5.1. studijuoti aukštojoje mokykloje pagal krašto apsaugos ministro patvirtintame Krašto apsaugos sistemai reikalingų specialistų rengimo studijų programų sąraše esančią studijų programą;

5.2. dalyvauti jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose, jeigu nėra įgiję pagrindinio karinio parengtumo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1056, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-28, i. k. 2016-25875

 

5.3. būti įvertinti pagal krašto apsaugos ministro nustatytus atrankos į profesinę karo tarnybą vertinimo kriterijus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1056, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-28, i. k. 2016-25875

 

5.4. tikti profesinei karo tarnybai pagal Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme nustatytus priėmimo į profesinę karo tarnybą reikalavimus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1056, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-28, i. k. 2016-25875

 

6. Studijų kaina ar jos dalis apmokama arba parama teikiama studentams, pasirašiusiems krašto apsaugos sistemai reikalingo specialisto rengimo trišalę sutartį (toliau – sutartis).

7. Kai studentų, kurie mokosi pagal atitinkamą studijų programą ir nori, kad būtų apmokėta studijų kaina ar jos dalis arba gauti paramą, ir kurie atitinka Apraše nustatytus kriterijus, skaičius yra didesnis nei patvirtintas krašto apsaugos ministro, pirmenybė pasirašyti sutartis teikiama studentams, turintiems aukštesnį įvertį pagal krašto apsaugos ministro nustatytus atrankos į profesinę karo tarnybą vertinimo kriterijus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1056, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-28, i. k. 2016-25875

 

8. Sutartyje, kurią sudaro studentas, Krašto apsaugos ministerija ir aukštoji mokykla:

8.1. studentas įsipareigoja:

8.1.1. studijuoti jo su aukštąja mokykla sudarytos studijų sutarties sąlygomis ir jos nenutraukti be svarbių priežasčių;

8.1.2. laikytis akademinės drausmės ir vidaus tvarkos taisyklių;

8.1.3. studijų metu baigti jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, jeigu nėra įgijęs pagrindinio karinio parengtumo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1056, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-28, i. k. 2016-25875

 

8.1.4. baigęs studijas, o jeigu nėra įgijęs pagrindinio karinio parengtumo, ir jaunesniųjų karininkų vadų mokymus ir išlaikęs kvalifikacinius egzaminus, pasirašyti profesinės karo tarnybos sutartį, jeigu tuo metu atitiktų profesinės karo tarnybos kariams keliamus reikalavimus, ir ištarnauti ne trumpiau kaip 5 metus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1056, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-28, i. k. 2016-25875

 

8.1.5. Apraše nurodytais atvejais grąžinti Krašto apsaugos ministerijai jo studijų kainai ar jos daliai apmokėti išleistas arba gautas paramos lėšas;

8.2. Krašto apsaugos ministerija įsipareigoja:

8.2.1. sumokėti aukštajai mokyklai krašto apsaugos ministro patvirtinto dydžio įmoką už studijų semestrus, kai studentas studijuoja valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje;

8.2.2. teikti studentui krašto apsaugos ministro patvirtinto dydžio paramą tais studijų semestrais, kai studentas studijuoja valstybės finansuojamoje studijų vietoje. Paramos per vieną semestrą dydis lygus pusei vienų studijų metų paramos;

8.2.3. sudaryti studentui sąlygas baigti jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, jeigu jis nėra įgijęs pagrindinio karinio parengtumo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1056, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-28, i. k. 2016-25875

 

8.2.4. studentą, baigusį sutartyje nurodytą studijų programą, o jeigu jis nėra įgijęs pagrindinio karinio parengtumo, ir jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, išlaikiusį kvalifikacinius egzaminus ir atitinkantį kitus kandidatams į profesinę karo tarnybą keliamus reikalavimus, priimti į profesinę karo tarnybą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1056, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-28, i. k. 2016-25875

 

8.3. aukštoji mokykla įsipareigoja:

8.3.1. ne vėliau kaip per 15 dienų nuo kiekvieno studijų semestro pradžios parengti ir pateikti Krašto apsaugos ministerijai mokėjimo už einamąjį semestrą sąskaitą arba pranešimą, kad studentas einamąjį studijų semestrą studijuos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamoje studijų vietoje;

8.3.2. Krašto apsaugos ministerijos prašymu pateikti informaciją apie studento studijų rezultatus;

8.3.3. nedelsdama informuoti Krašto apsaugos ministeriją, jeigu netenka leidimo vykdyti studijas, ir, nesant galimybės baigti dėstyti atitinkamą studijų programą, proporcingai grąžinti už neišdėstytą studijų programos dalį sumokėtą įmoką;

8.3.4. jeigu studentas jau yra sumokėjęs už atitinkamą semestrą nustatytą kainą, gavusi Aprašo 8.2.1 punkte numatytą įmoką, grąžinti studentui tokio paties dydžio įmoką.

9. Studijų kaina ar jos dalis apmokama arba parama teikiama visą studijų laikotarpį nuo sutarties pasirašymo, bet ne ilgiau, nei nustatyta studijų programos trukmė. Į šį laikotarpį neįskaičiuojamos akademinės atostogos, šiuo laikotarpiu parama studentui neteikiama. Sutartis gali būti sudaroma su studentu, kuris mokosi bet kuriame kurse ir atitinka Apraše nustatytus reikalavimus.

10. Studijų kainos ar jos dalies apmokėjimas arba paramos teikimas nutraukiamas, jeigu studijų metu atsiranda priežasčių, dėl kurių studentas paleidžiamas iš jaunesniųjų karininkų vadų mokymų nesibaigus Lietuvos kariuomenės vado nustatytam mokymų laikui ir (ar) dėl kurių negali būti priimtas į profesinę karo tarnybą, studentas pereina į kitą studijų programą arba nutraukia studijas aukštojoje mokykloje.

11. Studijų kainai ar jos daliai apmokėti išleistas arba gautas paramos lėšas studentas grąžina Krašto apsaugos ministerijai, jeigu:

11.1. nutraukia studijas be svarbių priežasčių;

11.2. pereina į kitą studijų programą;

11.3. nebaigia jaunesniųjų karininkų vadų mokymų;

11.4. baigęs studijas atsisako sudaryti profesinės karo tarnybos sutartį;

11.5. pašalinamas iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka;

11.6. savo iniciatyva prieš terminą nutraukia sudarytą profesinės karo tarnybos sutartį;

11.7. su juo sudaryta profesinės karo tarnybos sutartis nutraukiama prieš terminą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 5, 6, 8 punktuose ir 2 dalies 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 punktuose nustatytais atvejais.

12. Aprašo 11.6 ir 11.7 punktuose nustatytais atvejais grąžinamos lėšos mažinamos proporcingai pagal ištarnautus profesinėje karo tarnyboje metus, tai yra po 20 procentų už kiekvienus profesinėje karo tarnyboje ištarnautus metus.

13. Krašto apsaugos ministerija atleidžia studentą nuo lėšų grąžinimo, jeigu studentas:

13.1. negali baigti studijų dėl aukštosios mokyklos nevykdomų įsipareigojimų;

13.2. negali baigti jaunesniųjų karininkų vadų mokymų dėl Krašto apsaugos ministerijos nevykdomų įsipareigojimų;

13.3. dėl sveikatos būklės negali tęsti jaunesniųjų karininkų vadų mokymų;

13.4. dėl sveikatos būklės ar kitų nuo jo nepriklausančių priežasčių negali būti priimtas į profesinę karo tarnybą;

13.5. miršta;

13.6. krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka nutraukia pasirašytą profesinės karo tarnybos sutartį dėl pripažintų svarbių, nuo jo valios nepriklausančių ir nepašalinamų aplinkybių.

14. Studentų perkėlimas į valstybės nefinansuojamą vietą nesukuria pagrindo keisti trišalę sutartį.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1056, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-28, i. k. 2016-25875

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 642 „Dėl Studijų kainos ar jos dalies apmokėjimo arba paramos teikimo asmenims, studijuojantiems aukštosiose mokyklose pagal krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių studijų programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo