Suvestinė redakcija nuo 2020-07-17

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 77-3901, i. k. 113301MISAK00D1-528

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklIŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. liepos 15 d. Nr. D1-528

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 2013, Nr. 55-2727) 191 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindamas 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL 2010 L 334, p. 17) nuostatas:

1. Tvirtinu Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. šio įsakymo 2.2 punkte nurodytų rūšių veiklai, kurią vykdant eksploatuojamas įrenginys, kuriam pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829) (toliau – 2002 m. TIPK taisyklės), 1 priedą iki šio įsakymo įsigaliojimo buvo išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimas:

2.1.1. iki 2014 m. sausio 6 d. imtinai taikomos 2002 m. TIPK taisyklės tokia tvarka:

2.1.1.1. TIPK leidimas atnaujinamas ar koreguojamas 2002 m. TIPK taisyklių nustatytais pagrindais ir tvarka, jei iki 2014 m. sausio 6 d. pateikiama paraiška TIPK leidimui atnaujinti ar koreguoti ir iki 2015 m. sausio 6 d. imtinai išduodamas atnaujintas ar pakoreguotas TIPK leidimas;

2.1.1.2. TIPK leidimas naikinamas 2002 m. TIPK taisyklių nustatyta tvarka;

2.1.2. nuo 2014 m. sausio 7 d. taikomos Taisyklės tokia tvarka:

2.1.2.1. jei iki 2014 m. sausio 6 d. imtinai pateikiama paraiška TIPK leidimui atnaujinti ar koreguoti, bet iki 2015 m. sausio 6 d. imtinai neišduotas atnaujintas ar pakoreguotas TIPK leidimas, TIPK leidimas išduodamas, keičiamas ir TIPK leidimo galiojimas naikinamas Taisyklių nustatytais pagrindais ir tvarka;

2.1.2.2. nuo 2014 m. sausio 7 d. paraiškos TIPK leidimui gauti ar pakeisti teikiamos ir TIPK leidimai išduodami, keičiami bei galiojimas naikinamas Taisyklių nustatytais pagrindais ir tvarka, išskyrus 2.1.1 punkte nurodytus atvejus;

2.2. šio įsakymo 2.1 punkte nurodytos veiklos rūšys apima:

2.2.1. Taisyklių 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.1, 2.6, 3 punktuose nurodytą veiklą;

2.2.2. Taisyklių 1 priedo 1.1 punkte nurodytą veiklą, kai eksploatuojami įrenginiai, kurių bendra vardinė (nominali) šiluminė galia didesnė kaip 50 MW;

2.2.3. Taisyklių 1 priedo 1.4 punkte nurodytą veiklą, kai vykdomas anglies dujofikavimas ir suskystinimas;

2.2.4. Taisyklių 1 priedo 4 punkte nurodytą veiklą, kai įrenginiuose vykdoma su cheminio perdirbimo būdu susijusi gamyba;

2.2.5. Taisyklių 1 priedo 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.5, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.3, 6.4.1, 6.4.2 punktuose nurodytą veiklą;

2.2.6. Taisyklių 1 priedo 6.4.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8. 6.9 punktuose nurodytą veiklą;

2.3. šio įsakymo 2.4 papunktyje nurodytų rūšių veiklai, kurią vykdant šio įsakymo įsigaliojimo metu eksploatuojamas įrenginys, kuriam pagal 2002 m. TIPK taisyklių 1 priedą nereikėjo turėti TIPK leidimo, nuo 2016 m. sausio 1 d. privaloma turėti pagal Taisyklių reikalavimus išduotą TIPK leidimą Taisyklėse nustatyta tvarka:

2.3.1. jei šio įsakymo įsigaliojimo metu įrenginys, kuriame vykdoma 2.4 papunktyje nurodytų rūšių veikla, buvo eksploatuojamas pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą išduotą TIPK leidimą ar (ir) taršos leidimą, išduotą pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taršos leidimų taisyklės), pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą išduotas TIPK leidimas ir (ar) taršos leidimas keičiamas TIPK leidimu, išduodamu pagal Taisyklių reikalavimus, neatliekant įrenginyje vykdomos veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų, jeigu įrenginyje vykdoma veikla iš esmės nesikeičia (t. y. nėra atliekamas esminis pakeitimas kaip apibrėžta Taisyklių 7.6 p.);

2.3.2. jei šio įsakymo įsigaliojimo metu buvo eksploatuojamas įrenginys, kuriame vykdoma 2.4 papunktyje nurodytų rūšių veikla, ir įrenginio eksploatacijai nereikėjo turėti TIPK leidimo pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą ar (ir) taršos leidimo, TIPK leidimas pagal Taisyklių reikalavimus išduodamas nereikalaujant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų, jeigu dėl įrenginyje vykdomos veiklos, prieš pradedant ją vykdyti, buvo atliktos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, kai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą tokios procedūros turėjo būti atliktos su sąlyga, kad įrenginyje vykdoma veikla iš esmės nesikeičia (t. y. nėra atliekamas esminis pakeitimas kaip apibrėžta Taisyklių 7.6 p.);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-510, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10611

 

2.31. pagal Taisyklių reikalavimus išdavus TIPK leidimą įsakymo 2.3 papunktyje nurodytu atveju, TIPK leidimas išduotas pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą ir taršos leidimas išduotas pagal Taršos leidimų taisykles (jei toks buvo išduotas) laikomas negaliojančiu;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-510, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10611

 

2.32. iki 2015 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai įsakymo 2.3 papunktyje nurodytu atveju negavus TIPK leidimo pagal Taisyklių reikalavimus, TIPK leidimas, išduotas pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą, ir taršos leidimas išduotas pagal Taršos leidimų taisykles (jei toks buvo išduotas) laikomas negaliojančiu;

TAR pastaba. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. Dl-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 2.32 punktas (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-510 patvirtinta redakcija, įsigaliojusi 2015 m. liepos 2 d.) prieštarauja konstituciniams teisinės valstybės, įstatymų viršenybės, teisės aktų hierarchijos principams ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio (2013 m. gegužės 9 d. įstatymo Nr. XII-287 redakcija, įsigaliojusi 2013 m. birželio 1 d.) nuostatoms.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-510, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10611

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2017-04-03 Nr. AB-7410-3-66-3-00035-2016-5, 2017-04-03, paskelbta TAR 2017-04-11, i. k. 2017-06158

 

2.4. šio įsakymo 2.3 punkte nurodytos veiklos rūšys apima:

2.4.1. Taisyklių 1 priedo 1.1 punkte nurodytą veiklą, kai eksploatuojami įrenginiai, kurių bendra vardinė (nominali) šiluminė galia lygi 50 MW;

2.4.2. Taisyklių 1 priedo 1.4 punkte nurodytą veiklą, kai vykdomas kuro (išskyrus anglį) dujofikavimas ar suskystinimas įrenginiuose, kurių bendra vardinė (nominali) šiluminė galia yra lygi arba didesnė kaip 20 MW;

2.4.3. Taisyklių 1 priedo 4 punkte nurodytą veiklą, kai įrenginiuose vykdoma su biologinio perdirbimo būdu susijusi gamyba;

2.4.4. Taisyklių 1 priedo 5.1, 5.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.4, 5.6, 5.7, 6.1.3, 6.4.2 punktuose nurodytą veiklą;

2.4.5. Taisyklių 1 priedo 6.10 ir 6.11 punktuose nurodytą veiklą;

2.5. Taisyklių 1 priede nurodytoms veiklos rūšims šio įsakymo 2.1 ir 2.3 punktuose nenurodytais atvejais Taisyklės taikomos įsigaliojus šiam įsakymui tokia tvarka:

2.5.1. įsigaliojus šiam įsakymui, įrenginio eksploatavimui privaloma turėti pagal Taisyklių reikalavimus išduotą TIPK leidimą;

2.5.2. paraiškos dėl TIPK leidimų išdavimo teikiamos ir leidimai išduodami Taisyklių nustatyta tvarka nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos.

2.6. keičiant Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – RAAD) išduotus TIPK leidimus, leidimų titulinių lapų (viršelių) rekvizitai surašomi šia tvarka:

2.6.1. keičiamo leidimo titulinio lapo (viršelio) rekvizitai surašomi vadovaujantis Taisyklių 7 priedo reikalavimais, įskaitant keičiamo TIPK leidimo registracijos numerį, jį išdavusio RAAD pavadinimą, išdavimo, visų atliktų atnaujinimų ir (ar) koregavimų (jeigu tokie buvo) datas;

2.6.2. keičiamam leidimui numeris suteikiamas nurodant keičiamo TIPK leidimo numerį ir naują numerį, suteiktą AAA nustatyta tvarka;

2.6.3. jei leidimas keičiamas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 10 dalies 4 punkte nurodytu atveju, pakeičiami tik leidimo titulinio lapo (viršelio) rekvizitai vadovaujantis Taisyklių 7 priedo reikalavimais;

Papildyta punktu:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

2.7. TIPK leidimas išduodamas neterminuotam laikui, išskyrus atvejus, jei iki šio įsakymo įsigaliojimo leidime buvo nustatytos sąlygos tam tikram laikotarpiui, kuriam pasibaigus leidimą būtina pakeisti;

Papildyta punktu:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

2.8. ūkio subjektai, pateikę paraišką nuo 2015 m. rugpjūčio 11 d. iki 2015 m. rugsėjo 14 d. įskaitytinai, turi pateikti valstybės rinkliavos už TIPK leidimo išdavimą ar pakeitimą sumokėjimą patvirtinančius dokumentus ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki Taisyklių 88 punkte nurodyto termino, per kurį turi būti priimtas sprendimas dėl leidimo išdavimo, pabaigos. Ūkio subjektui nepateikus valstybės rinkliavos už TIPK leidimo išdavimą ar pakeitimą sumokėjimą patvirtinančio dokumento šiame punkte nustatyta tvarka, TIPK leidimas neišduodamas arba nepakeičiamas;

Papildyta punktu:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

2.9. paraiškos, pateiktos iki 2015 m. rugpjūčio 11 d., baigiamos nagrinėti ir sprendimai dėl TIPK leidimo išdavimo ar pakeitimo priimami pagal iki 2015 m. rugpjūčio 11 d. galiojusią tvarką, netaikant šio įsakymo 2.8 papunkčio nuostatų;

Papildyta punktu:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

2.10. įsigaliojus šio įsakymo 2.8–2.9 papunkčiams, nebetaikomos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-647 „Dėl valstybės rinkliavų už taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ir taršos leidimų išdavimą ar pakeitimą“ 1.2–1.5 papunkčių nuostatos dėl rinkliavų už TIPK leidimų išdavimą ar pakeitimą.

Papildyta punktu:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

3. Pavedu:

3.1.  Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos:

3.1.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme nustatytais pagrindais ir Taisyklėse nustatyta tvarka vykdyti pagal Taisykles išduotų TIPK leidimų sąlygų laikymosi kontrolę;

3.1.2. teikti informaciją ir konsultuoti Aplinkos apsaugos agentūrą Taisyklėse nustatyta tvarka peržiūrint, keičiant TIPK leidimus, išduotus pagal 2002 m. TIPK taisykles, ar panaikinant jų galiojimą;

3.1.3. užtikrinti, kad, panaikinus leidimą, veiklos vykdytojas įvykdys Taisyklių 111–113 punktuose nurodytus reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-537, 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10131

 

3.2. Aplinkos apsaugos agentūrai:

3.2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nustatytais pagrindais ir Taisyklėse nustatyta tvarka išduoti, peržiūrėti, keisti TIPK leidimus ir panaikinti jų galiojimą;

3.2.2. pagal Taisykles išduotų ar pakeistų TIPK leidimų elektronines versijas skelbti Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje;

3.2.3. stebėti geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau – GPGB) raidą, rinkti informaciją apie naujas arba atnaujintas GPGB išvadas, skelbti šią informaciją suinteresuotajai visuomenei, esant reikalui, vadovaujantis Europos Komisijos nustatytomis gairėmis, imtis priemonių skatinti naujų gamybos būdų, ypač tų, kurie nustatyti GPGB informaciniuose dokumentuose, kūrimą ir taikymą ir esant reikalui nustatyti GPGB atskiroms veiklos rūšims ar gamybos procesams;

3.2.4. vadovaujantis Licencijavimo pagrindų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ teikti informaciją Licencijų informacinei sistemai apie išduotus, pakeistus TIPK leidimus, TIPK leidimų galiojimo panaikinimą atitinkamai TIPK leidimų išdavimo, pakeitimo ar galiojimo panaikinimo dieną;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

3.2.5. skelbiant Taisyklių 123 punkte nurodytą informaciją, nurodyti paraiškų TIPK leidimams gauti ar pakeisti gavimo, priėmimo, TIPK leidimų išdavimo, pakeitimo datas ir sprendimus priimti ir (ar) nepriimti paraiškas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

3.2.6. rinkti, apdoroti informaciją ir teikti Europos Komisijai ataskaitas apie 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL 2010 L 334, p. 17) įgyvendinimą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-537, 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10131

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528

 

taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, PAKEITIMO ir GALIOJIMO panaikinimo TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja integruotą taršos, kurią sukelia pramoninė veikla, prevenciją ir kontrolę. Taisyklėse nustatyta taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (toliau – leidimas) išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo sistema siekiama užtikrinti, kad būtų išvengta šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo, teršalų patekimo į orą, vandenį, dirvožemį arba, jei tai neįmanoma, būtų sumažintas jų kiekis ir užkirstas kelias atliekų susidarymui, siekiant aukšto aplinkos apsaugos lygio.

2. Taisyklėse nustatoma paraiškos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nurodytam leidimui gauti ar pakeisti (toliau – paraiška) rengimo, pateikimo, aplinkos ministro įgaliotos institucijos atliekamo gautos paraiškos viešinimo, nagrinėjimo, derinimo, priėmimo, leidimo projekto rengimo, leidimo išdavimo, leidimo sąlygų peržiūrėjimo, leidimo pakeitimo ir galiojimo panaikinimo tvarka, suinteresuotos visuomenės teisės ir pareigos, taip pat informacijos teikimo kitai Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybei narei, konsultavimosi su kita ES valstybe nare, informavimo apie priimtą sprendimą išduoti leidimą tvarka, kitos ES valstybės narės visuomenės informavimo tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

3. Taisyklės parengtos įgyvendinant 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL 2010 L 334, p. 17) (toliau – TIPK direktyva) ir 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL 2004 m. specialus leidimas 15 skyrius, 7 tomas, p. 631), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB (OL 2009 L 140, p. 63).

4. Taisyklės taikomos įrenginiuose vykdomai pramoninei (ūkinei) veiklai, sukeliančiai taršą ir nurodytai Taisyklių 1 priede. Taisyklės netaikomos atliekant mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP) arba naujų produktų ir procesų bandymus, jei MTEP veikla ar naujų produktų ir procesų bandymai atliekami ne ilgiau kaip 2 metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

5. Taisyklėmis privalo vadovautis veiklos vykdytojai, Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), išduodanti, keičianti leidimus ir panaikinanti jų galiojimą, peržiūrinti leidimų sąlygas, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD), kontroliuojantis leidimų sąlygų laikymąsi, taip pat Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-202, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-22, i. k. 2016-05516

Nr. D1-537, 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10131

 

6. TIPK direktyvoje numatytos specialiosios nuostatos dėl reikalavimų, susijusių su išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir jų išmetimo bei poveikio aplinkai stebėsena, kuriomis, be Taisyklių, turi būti vadovaujamasi nustatant leidimo sąlygas kai kurių įrenginių eksploatavimui, nustatytos šiuose teisės aktuose:

6.1. Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normose, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 486 (Žin., 2001, Nr. 88-3100; 2013, Nr. 38-1871) (toliau – DKDĮ normos);

6.2. Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 620 (Žin., 2003, Nr. 15-634) (toliau – Tirpiklių tvarka);

6.3. Atliekų deginimo aplinkosauginiuose reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 (Žin., 2003, Nr. 31-1290);

6.4. Specialiuosiuose reikalavimuose titano dioksido gamybos įrenginiams, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 663 (Žin., 2004, Nr. 12-352; 2013, Nr. 4-129);

6.5. Specialiuosiuose reikalavimuose dideliems kurą deginantiems įrenginiams, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 486 (toliau – Specialieji reikalavimai DKDĮ).

 

II. SĄVOKOS

 

7. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

7.1. medžiaga – bet koks cheminis elementas ir jo junginiai ar mišiniai, išskyrus šias medžiagas:

a) radioaktyviąsias medžiagas, apibrėžtas Lietuvos higienos normoje HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 (Žin., 2002, Nr. 11-388);

b) genetiškai modifikuotus mikroorganizmus, apibrėžtus Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatyme (Žin., 2001, Nr. 56-1976; 2006, Nr. 77-2967);

c) genetiškai modifikuotus organizmus, apibrėžtus Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatyme;

7.2. tarša – žmonių veiklos sukeltas tiesioginis arba netiesioginis medžiagų, virpesių, šilumos arba triukšmo pasklidimas ore, vandenyje ar žemėje, galintis pakenkti žmonių sveikatai arba aplinkos kokybei, darantis žalą materialiajam turtui, žalojantis gamtą ir (arba) apribojantis galimybes teisėtai ja naudotis;

7.3. įrenginys – stacionarus technikos objektas, kuriame vykdoma vienos ar kelių Taisyklių 1 priede išvardytų rūšių veikla ir kita toje pačioje vietoje vykdoma tiesiogiai techniškai su minėtame priede nurodyta veikla susijusi veikla, kuri gali sukelti teršalų išmetimą ir taršą;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

7.4. teršalų išmetimas – medžiagų, virpesių, šilumos arba triukšmo tiesioginis arba netiesioginis išmetimas iš organizuotų arba pasklidųjų taršos šaltinių į orą, vandenį arba žemę;

7.5. išmetamųjų teršalų ribinė vertė – išmetamų teršalų kiekis, išreikštas tam tikrais parametrais, koncentracija ir (ar) lygiu, kurio negalima viršyti per vieną arba kelis laikotarpius;

7.6. esminis pakeitimas – įrenginio, kurą deginančio įrenginio, atliekų deginimo įrenginio arba bendro atliekų deginimo įrenginio pobūdžio ar veikimo pakeitimas, arba išplėtimas, kuris gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį žmonių sveikatai arba aplinkai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105);

7.7. geriausi prieinami gamybos būdai (toliau – GPGB) – veiksmingiausi ir pažangiausi veiklos ir jos vykdymo metodų plėtojimo būdai, kurie gali būti pagrindas nustatant išmetamųjų teršalų ribines vertes ir kitas leidimo sąlygas siekiant išvengti taršos, o jei tai neįmanoma, – mažinti teršalų išmetimą ir jų poveikį visai aplinkai („gamybos būdai“ suprantami kaip naudojamos technologijos ir įrenginio projektavimo, statybos, priežiūros, eksploatavimo ir uždarymo būdai, „prieinami gamybos būdai“ – gamybos būdai, išplėtoti taip, kad juos būtų galima taikyti tam tikrame pramonės sektoriuje, esant ekonomiškai ir techniškai tinkamoms sąlygoms, atsižvelgiant į sąnaudas ir šių būdų pranašumą, nepaisant to, ar tie gamybos būdai taikomi, ar kuriami Lietuvos Respublikoje ir ar jie yra iš tikrųjų prieinami veiklos vykdytojui; „geriausi“ – veiksmingiausi, siekiant aukšto aplinkos apsaugos lygio);

7.8. GPGB informacinis dokumentas – pagal Europos Komisijos surengto pasikeitimo informacija rezultatus parengtas tam tikrai veiklai skirtas naujas ar atnaujintas dokumentas, kuriame aprašomi taikomi gamybos būdai, esami išmetamųjų teršalų ir suvartojimo (pavyzdžiui, energijos, vandens, žaliavų) kiekiai, gamybos būdai, kuriuos galima laikyti GPGB, taip pat GPGB išvados ir visi nauji gamybos būdai, skiriant ypatingą dėmesį geriausių prieinamų gamybos būdų nustatymo kriterijams, išvardytiems Taisyklių 2 priede;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

7.9. išvados dėl geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau – GPGB išvados) – GPGB informacinio dokumento dalis ar kelios dalys, kuriose išdėstomos išvados dėl geriausių prieinamų gamybos būdų, pateikiamas jų aprašymas, informacija apie GPGB pritaikymo galimybes, taip pat su GPGB siejamas išmetamųjų teršalų lygis ir susijęs monitoringas (stebėsena), suvartojimo (pavyzdžiui, energijos, vandens, žaliavų) kiekis ir prireikus tinkamos eksploatavimo vietos atkūrimo priemonės;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

7.10. išmetamųjų teršalų kiekiai taikant GPGB – įvairūs išmetamųjų teršalų kiekiai, susidarantys įprastomis eksploatacijos sąlygomis taikant GPGB išvadose aprašytus GPGB ar jų derinius, išreikšti vidurkiais per tam tikrą laikotarpį, atsižvelgiant į nustatytas konkrečias sąlygas;

7.11. naujas gamybos būdas – pramoninei veiklai skirtas naujoviškas gamybos būdas, kurį komerciškai išplėtojus būtų galima arba užtikrinti geresnį, arba bent tokį patį aplinkos apsaugos lygį ir sumažinti sąnaudas labiau negu naudojant esamus GPGB;

7.12. veiklos vykdytojas – fizinis asmuo, juridinis asmuo ar jo padalinys (įskaitant užsienio valstybės juridinį asmenį ir kitą organizaciją, taip pat jų padalinį), kuris eksploatuoja arba kontroliuoja visą įrenginį, kurą deginantį įrenginį, atliekų deginimo įrenginį arba bendro atliekų deginimo įrenginį, arba tokio įrenginio dalį, kuriam nuosavybės teise priklauso įrenginys arba kuris naudoja, valdo įrenginį nuomos, panaudos, patikėjimo teise arba eksploatuoja kitu teisiniu pagrindu ir atsako už įrenginio eksploatavimo ir techninio funkcionavimo kontrolę;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

7.13. visuomenė – vienas arba daugiau fizinių ir (ar) juridinių asmenų, jų organizacijos, asociacijos arba grupės;

7.14. suinteresuota visuomenė – visuomenė, kuriai daro ar gali daryti poveikį sprendimo išduoti arba pakeisti leidimą ar leidimo sąlygas priėmimas arba kuri yra suinteresuota tokio sprendimo priėmimu; pagal šią apibrėžtį asociacijos ir kiti viešieji juridiniai asmenys (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, visais atvejais laikomi suinteresuotais asmenimis;

7.15. pavojingos medžiagos – medžiagos arba mišiniai, turintys savybes, nurodytas Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2008, Nr. 76-3000) apibrėžtoje pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų sąvokoje;

7.16. užterštumo būklės ataskaita (preliminariųjų ekogeologinių tyrimų ataskaita) – informacija apie dirvožemio (grunto) ir požeminių vandenų užterštumą tam tikromis pavojingomis medžiagomis;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

7.17. požeminis vanduo – požeminis vanduo, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos vandens įstatyme (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544);

7.18. dirvožemis – virš pamatinės uolienos esantis Žemės plutos sluoksnis, kurį sudaro mineralinės dalelės, organinės medžiagos, vanduo, oras ir gyvieji organizmai;

7.19. aplinkosauginis tikrinimas – visi veiksmai, įskaitant patikrinimus vietoje, teršalų išmetimo stebėseną ir vidinių pranešimų bei pakartotinį veiklos dokumentų tikrinimą, vidaus stebėsenos tikrinimą, naudojamų gamybos būdų ir įrenginio aplinkosauginio valdymo tinkamumo tikrinimą, kuriuos atlieka atsakinga institucija arba kurie atliekami jos vardu, siekiant patikrinti, ar įrenginiai atitinka išduoto leidimo sąlygas, skatinti atitikti šias sąlygas ir prireikus stebėti jų poveikį aplinkai;

7.20. naminiai paukščiai – antys, balandžiai, fazanai, kalakutai, kurapkos, naminės vištos, perlinės vištos, putpelės, žąsys, beketeriai paukščiai, auginami ar laikomi nelaisvėje veislei, mėsai ar kiaušiniams, medžioklės ištekliams atkurti;

7.21. gamybos pajėgumas – pastatyto ir įrengto įrenginio pajėgumas esant normalioms įrenginio eksploatavimo sąlygoms (toliau – gamybos (projektinis) pajėgumas);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

7.22. neįprastos (neatitiktinės) veiklos sąlygos – įrenginio paleidimas, derinimas, stabdymas, aprašyti įrenginio eksploatavimo dokumente (techniniame reglamente ar kt.), taip pat nuotėkio buvimas, gedimas;

7.23. aplinkosaugos veiksmų planas – veiklos vykdytojo patvirtintas ir atsakingos institucijos priimtas kompleksas priemonių įrenginio aplinkosauginiam valdymui tobulinti ir aplinkos būklei gerinti.

8. Sąvoka „Kurą deginančio įrenginio vardinė (nominali) šiluminė galia“ taikoma kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) (toliau – Energetikos įstatymas). Vardinę (nominalią) šiluminę galią patvirtinančiu dokumentu laikomas įrenginio (katilo) gamintojo išduotas dokumentas arba pagal Energetikos įstatymą Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nustatyta tvarka kompetentingos institucijos išduotas dokumentas.

9. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 87-3662), Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

III. BENDRIEJI LEIDIMŲ IŠDAVIMO PRINCIPAI

 

10. Veiklos vykdytojas, eksploatuojantis Taisyklėse apibūdintą įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), įskaitant kurą deginantį įrenginį, atliekų deginimo įrenginį ir (ar) bendrą atliekų deginimo įrenginį, privalo turėti leidimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

11. Leidimas gali būti išduodamas vienam įrenginiui ar jo daliai arba keliems to paties veiklos vykdytojo įrenginiams ar jų dalims, esantiems toje pačioje vietoje (sklype, su juo besiribojančiuose sklypuose, ar sklypuose, atskirtuose tik inžinerine infrastruktūra). Dviem ar daugiau įrenginių ar jų dalims išduotame leidime turi būti nustatytos sąlygos, užtikrinančios, kad kiekvienas įrenginys ar jo dalis atitiktų Taisyklių reikalavimus. Jei leidimas išduodamas įrenginio daliai ar kelių įrenginių dalims, leidime įrašomas viso įrenginio ar kelių įrenginių pavadinimas (-ai), jo (jų) projektinis pajėgumas, įrenginio dalis (ar įrenginių dalys), kuriai (kurioms) išduodamas leidimas ir jos (jų) projektinis pajėgumas. Jei įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis) eksploatuoja ar valdo nuosavybės, nuomos, panaudos, patikėjimo teisės ar kitu teisiniu pagrindu keli veiklos vykdytojai, veiklos vykdytojams pateikus dokumentus, patvirtinančius ar įrodančius veiklos vykdytojų teises ir atsakomybės pasidalijimą, gali būti išduotas vienas leidimas (arba tikslinamas, nurodant kelis veiklos vykdytojus, jei prieš tai išduotas vienam veiklos vykdytojui), nurodant veiklos vykdytojų rekvizitus ir atsakomybės pasidalijimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

111. Kai veikla vykdoma įrenginyje, kurį sudaro keli kurą deginantys įrenginiai, neatsižvelgiant į kiekvieno jų vardinę (nominalią) šiluminę galią, ir jei visų įrenginių bendra vardinė (nominali) šiluminė galia yra lygi arba viršija 50 MW, tokia veikla priskiriama Taisyklių 1 priedo 1.1 punkte nurodytai veiklai.

Papildyta punktu:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

12. Veiklos vykdytojas leidimą naujam įrenginiui (jo daliai, keliems įrenginiams ar jų dalims) eksploatuoti privalo gauti iki įrenginio eksploatavimo pradžios. Planuojant įrenginio pakeitimą ar išplėtimą, dėl kurių reikia nustatyti kitokias leidimo sąlygas, negu nustatytos leidime, leidimas turi būti pakeistas arba patikslintos leidimo sąlygos iki įrenginio pakeitimo ar išplėtimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

13. AAA išduoda, pakeičia leidimą, patikslina leidimo sąlygas, panaikina leidimo galiojimą, peržiūri leidimo sąlygas. Leidimas rengiamas, pakeičiamas ar patikslinamos leidimo sąlygos pagal AAA sprendimu priimtą paraišką. Leidimo sąlygų, išskyrus NVSC nustatytų sąlygų dėl triukšmo ir kvapų valdymo, laikymosi kontrolę, atlieka AAD. Leidimo sąlygų dėl triukšmo ir kvapų valdymo laikymosi kontrolę atlieka NVSC.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-537, 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10131

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

14. Kai įrenginį eksploatuoja, kontroliuoja ar valdo keli ūkio subjektai (veiklos vykdytojai), kuriems nuosavybės teise priklauso atskiros įrenginio dalys, arba kurie naudoja, valdo įrenginio dalis nuomos, panaudos, patikėjimo teise ar eksploatuoja kitu teisiniu pagrindu ir atsako už įrenginio dalių eksploatavimo ir techninio funkcionavimo kontrolę, įrenginiui gali būti išduotas vienas leidimas. Tokiu atveju su paraiška leidimui gauti ar pakeisti turi būti teikiama deklaracija (laisva forma), kurioje nurodomas atsakomybės pasidalijimas tarp įrenginio dalis valdančių subjektų (veiklos vykdytojų). Įrenginys negali būti tarp subjektų (veiklos vykdytojų) dalijamas dalimis, siekiant vykdyti veiklą be leidimo.

15. Leidimas išduodamas neterminuotam laikui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

16. Leidimas išduodamas ar pakeičiamas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – atranka) ir (ar) poveikio aplinkai vertinimą, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu šios procedūros privalomos ir gavus AAA atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (toliau – atrankos išvada), ar sprendimą dėl poveikio aplinkai, pagal kurį planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus (toliau – PAV sprendimas), išskyrus atvejus, kai leidimas keičiamas dėl priežasčių, nesusijusių su eksploatuojamo įrenginio ar įrenginyje vykdomos veiklos pakeitimu ar išplėtimu, patenkančiu į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo teisinio reguliavimo sritį, arba leidimas, pagal kurį bus vykdoma atrankos išvadoje ar sprendime nurodyta ūkinė veikla, išduodamas turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, išduotą sprendimo arba atrankos išvados galiojimo metu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

161. Jei planuojamai ūkinei veiklai buvo atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros, išduotas ir (ar) pakeistas leidimas turi atitikti PAV sprendime, nustatytas sąlygas ir PAV sprendime ir (ar) atrankos išvadoje nurodytą ūkinės veiklos mastą bei charakteristikas, numatytas priemones reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios turi būti įgyvendintos rengiantis vykdyti veiklą, veiklos vykdymo ir užbaigimo metu.

Papildyta punktu:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

IV. PAGRINDINIAI LEIDIMO SĄLYGŲ NUSTATYMO PRINCIPAI

 

17. Išduodant, pakeičiant leidimus, nustatant leidimo sąlygas ir eksploatuojant įrenginius, turi būti užtikrintas šių pagrindinių principų laikymasis:

17.1. įrenginys turi būti eksploatuojamas nepažeidžiant nustatytų aplinkos kokybės normų, aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

17.2. pagal Taisyklių reikalavimus taikomos įmanomos taršos prevencijos priemonės ir GPGB;

17.3. gamtos ištekliai naudojami racionaliai ir taupiai, energija – efektyviai;

17.4. užtikrinama atliekų susidarymo prevencija, kaip numatyta Atliekų tvarkymo įstatyme. Pagal prioritetų eiliškumą ir laikantis atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, atliekos turi būti paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos, panaudojamos, o jei tai techniškai ir ekonomiškai neįmanoma, – šalinamos siekiant išvengti neigiamo poveikio aplinkai arba jį sumažinti;

17.5. įvertinama avarijų rizikos tikimybė ir numatomos būtinos priemonės joms išvengti, apriboti ir mažinti galimus padarinius;

17.6. galutinai nutraukiant veiklą, imamasi priemonių, būtinų taršos grėsmei išvengti ir eksploatavimo vietos būklei tinkamai atkurti, laikantis Taisyklių 111–114 punktuose nurodytų reikalavimų;

17.7. vykdant ūkinę veiklą, turi būti mažinamas pavojingų medžiagų naudojimas ir palaipsniui pavojingos medžiagos keičiamos mažiau pavojingomis.

 

V. PARAIŠKOS LEIDIMUI GAUTI AR PAKEISTI RENGIMO REIKALAVIMAI

 

18. Paraiškos leidimui gauti ar pakeisti rekomenduojamas pavyzdys pateiktas Taisyklių 4 priede. Paaiškinimai apie kai kurių paraiškos dalių pildymą pateikti Taisyklių 6 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

19. Paraiškai rengti gali būti naudojami duomenys ir informacija (planai, schemos, ištraukos, išrašai ir kt.) iš teritorijų planavimo dokumentų, parengtų vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, informacijos atrankai atlikti ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų, parengtų vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų, parengtų vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“, pavojingų objektų saugos ataskaitų, parengtų vadovaujantis Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašą, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“, aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų (toliau – inventorizacijos ataskaita), parengtų pagal Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklės), techninio projekto, jeigu tokie dokumentai pagal teisės aktų reikalavimus rengti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

20. Jeigu įrenginyje planuojamai vykdyti veiklai atliekant poveikio aplinkai vertinimą atliktos tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procedūros, veiklos vykdytojas kartu su paraiška turi pateikti Taisyklių 78 punkte nurodytą informaciją.

21. Paraiškoje leidimui gauti ar pakeisti turi būti nurodyta:

21.1. paraiškos tituliniame lape – veiklos vykdytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, kontaktinio asmens duomenys, Taisyklių 1 priede nurodyta (-os) veiklos rūšis (-ys), kurią (-ias) atitinka įrenginys;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

21.2. informacija apie asmenis, atsakingus už įmonės aplinkos apsaugą, jų ryšio duomenys; informacija apie įdiegtą vadybos sistemą (ISO 14001, EMAS, kitos vadybos sistemos);

21.3. įrenginys ir jame vykdoma Taisyklių 1 priede išvardintų rūšių veikla ir toje pačioje vietoje vykdoma veikla, tiesiogiai techniškai susijusi su Taisyklių 1 priede išvardinta veikla; gamybos (projektinis) pajėgumas arba vardinė (nominali) šiluminė galia;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

21.4. įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos (aplinkos elementų, į kuriuos bus išmetami (išleidžiami) teršalai, foninis užterštumo lygis pagal atskirus iš įrenginio veiklos vykdymo metu išmetamus (išleidžiamus) teršalus, geografinės sąlygos (kalnas, slėnis ir pan., atvira neapgyvendinta vietovė ir kt.)), ūkinės veiklos padėtis schemoje su gyvenamųjų namų, ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigų, gretimų įmonių, kitų pastatų, saugomų teritorijų ir biotopų, paviršinių vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų, vandenviečių apsaugos zonų išsidėstymu. Foninis aplinkos oro užterštumo lygis yra pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ įvertintas aplinkos oro užterštumo lygis;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

21.5. naujam įrenginiui – statybos pradžia ir planuojama veiklos pradžia. Esamam įrenginiui, kurio veikimą planuojama pakeisti ar išplėsti – numatoma veiklos, pakeitus leidimą, pradžia;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

21.51. statybą leidžiančio dokumento numeris ir data, kai jį privaloma turėti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, ir nuoroda į jį, jei šis dokumentas viešai paskelbtas; jei buvo atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros – nuoroda į PAV sprendimą arba į atrankos išvadą, nurodant PAV sprendimo ar atrankos išvados datą ir numerį;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

21.52. jei atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros – išsami informacija, kaip įgyvendintos ar bus iki veiklos vykdymo pradžios įgyvendintos PAV sprendime nustatytos sąlygos ir PAV sprendime ir (ar) atrankos išvadoje nurodytos priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios turi būti įgyvendintos iki veiklos vykdymo pradžios ar veiklos vykdymo (įrenginio eksploatavimo) metu;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

21.53. kai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, pateikiama nuoroda į poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

21.6. detalus įrenginyje vykdomos ir (ar) planuojamos vykdyti ūkinės veiklos rūšių aprašymas ir išdėstymas teritorijoje; naudojamos technologijos, gamybos būdai ir priemonės, trumpas naudojamų technologijų, gamybos būdų ir priemonių alternatyvų aprašymas; įrenginio išmetamų teršalų šaltiniai, planuojamas iš įrenginio į kiekvieną aplinkos elementą (terpę) išmetamų teršalų kiekis; nustatytas išmetamųjų teršalų poveikis aplinkai ir teršalų išmetimo ribinės vertės, kurias veiklos vykdytojas prašo įrašyti leidime; informacija apie įrenginio skleidžiamo triukšmo, skleidžiamų kvapų atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktams, numatomi skleisti kvapai (kvapo emisijos rodikliai) iš kiekvieno stacionaraus kvapų šaltinio, kvapų valdymo (mažinimo) priemonės ir jų efektyvumo rodikliai, įrenginių priskyrimas prie potencialiai pavojingų įrenginių pagal Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

21.7. planuojamų naudoti ir (ar) naudojamų žaliavų ir pagalbinių medžiagų, įskaitant chemines medžiagas, cheminius mišinius ir kurą, sąrašai, jų kiekis, saugos duomenų lapai. Planuojant eksploatuoti renginius, kuriuose vykdant veiklą naudojamos tirpiklių turinčios medžiagos ir mišiniai, būtina nurodyti naudojamų tirpiklių, turinčių lakiųjų organinių junginių (toliau – LOJ), medžiagų pavadinimus (cheminius bei sutartinius techninius ar prekybinius), jų kiekį, sudėtį, sudėtyje esančių LOJ rizikos frazes (R frazes) arba pavojingumo frazes (H frazes) ir pateikti informaciją pagal Tirpiklių tvarkos 5 priedo duomenis;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

21.8. energijos šaltiniai, jos gamyba ir (ar) vartojimas;

21.9. pasirinkta technologija ir kiti metodai teršalų išmetimo iš įrenginio prevencijai arba, jeigu tai neįmanoma, teršalų išmetimo iš įrenginio mažinimui;

21.10. palyginimas, kaip veiklos vykdytojo naudojama technologija, veiklos metodai ir taršos prevencijos bei monitoringo (stebėsenos) priemonės atitinka GPGB išvadose nurodytus GPGB;

21.11. planuojami naudoti vandens šaltiniai, vandens poreikis;

21.12. veiklos rūšys ir įrenginio šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos (toliau – ŠESD), nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede;

21.13. atliekų susidarymo įrenginyje prevencijos, parengimo pakartotiniam naudojimui, perdirbimo ir jų naudojimo priemonės (taikoma ne atliekas tvarkančioms įmonėms);

21.14. galima oro, vandens, žemės tarša esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms ir priemonės galimai taršai esant tokioms sąlygoms išvengti ar ją riboti;

21.15. kitos papildomos priemonės, kad būtų įgyvendinti Taisyklių 17 punkte nustatyti pagrindiniai principai;

21.16. avarijų prevencijos priemonės, jei neteikiamas 22.14 punkte nurodytas dokumentas;

21.17. aplinkosaugos veiksmų planas, jei veiklos vykdytojas prašo tam tikrų aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo išlygų. Jame turi būti apibrėžtos konkrečios taršos prevencijos ir (ar) mažinimo priemonės, nurodyti parametrai, vienetai, siekiamos ribinės vertės (pagal GPGB), esamos vertės, preliminarus priemonių įgyvendinimo grafikas;

21.18. papildomi duomenys pagal Atliekų deginimo aplinkosauginius reikalavimus;

21.19. papildomi duomenys pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 (Žin., 2000, Nr. 96-3051), reikalavimus;

21.20. papildomi duomenys pagal Specialiuosius reikalavimus dideliems kurą deginantiems įrenginiams, patvirtintus aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. „Dėl Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo“;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

21.21. netechninio pobūdžio santrauka, kurioje turi būti pateikta lengvai suprantama ir visuomenei, ir valstybės institucijų atstovams apibendrinta paraiškoje pateikta informacija, išskiriant svarbiausius paraiškoje pateiktos informacijos aspektus.

22. Paraiškoje teikiami šie dokumentai ar įmonės patvirtinti jų nuorašai:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

22.1. ūkinės veiklos objekto sklypo planas (schema) su pažymėtais taršos šaltiniais;

22.2. objekto / įrenginio schema / planas, kuriame aiškiai pažymėti ir sunumeruoti vandens šaltiniai, vandens išgavimo vietos;

22.3. ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa, parengta pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatus, patvirtintus aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 (Žin., 2009, Nr. 113-4831) (toliau – Monitoringo nuostatai);

22.4. užterštumo būklės ataskaita, kai ją būtina rengti pagal Taisyklių XIII skyrių, kurioje teikiama informacija, reikalinga dirvožemio ir požeminių vandenų užterštumo būklei nustatyti, siekiant kiekybiškai palyginti su būkle galutinai nutraukus veiklą. Ji turi būti parengta ir įvertinta pagal reikalavimus, nurodytus Ekogeologinių tyrimų reglamente, patvirtintame Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – LGT) direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-104 (Žin., 2008, Nr. 71-2759);

22.5. potencialaus geologinės aplinkos taršos židinio inventorizavimo anketa (deklaracija), kurios forma patvirtinta LGT direktoriaus 2003 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-06 „Dėl Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 17-770);

22.6. ŠESD stebėsenos planas, parengtas vadovaujantis Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. D1-168 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

22.7. jeigu numatyta teisės aktuose, reglamentuojančiuose vandenų apsaugą arba nuotekų išleidimą, turi būti pateikiami planuojamo nuotekų išleidimo poveikio priimtuvui skaičiavimai, atlikti vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522) (toliau – Nuotekų tvarkymo reglamentas) reikalavimais;

22.71. kai nuotekos išleidžiamos į aplinką – detali nuotekų valymo įrenginių schema, kurioje pažymėtos visos nevalytų, valomų ir išvalytų nuotekų tekėjimo linijos ir jas valdančios sklendės, vietos, kuriose viena nuotekų linija sujungta su kita (pvz., apvadinė linija), ir vietos, kuriose galimas nuotekų patekimas į aplinką (išleistuvas, avarinis išleistuvas). Išvardyti elementai nuotekų valymo įrenginiuose privalo būti pažymėti taip pat, kaip ir šioje schemoje;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

22.8. jeigu nuotekas numatoma išleisti (atiduoti) į kito asmens nuotekų tvarkymo sistemą, paraiškoje teikiami nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą patvirtinančių dokumentų, nurodytų Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, nuorašai;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

22.9. vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programa, planuojant taršą ar esant vandenų taršai pavojingomis medžiagomis, parengta pagal Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus;

22.10. objekto / įrenginio ir jo nuotakyno schema / planas, su aiškiai pažymėtais ir sunumeruotais nuotekų valymo įrenginiais, nuotekų išleistuvais, nuotekų apskaitos prietaisais, laboratorinės kontrolės vietomis;

22.11. veiklos atitiktį triukšmo ribiniams dydžiams ir įrenginio skleidžiamų kvapų atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktams pagrindžiantys dokumentai (laboratoriniai tyrimai, skaičiavimai), planas su pažymėtais triukšmo šaltiniais, triukšmo įvertinimo taškais, kvapų šaltinių vietos žemėlapis su pažymėtu kiekvienu kvapo šaltiniu; kvapų ir cheminių medžiagų, skleidžiančių kvapus, sklidimą ir atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktams pagrindžiantys dokumentai (laboratoriniai tyrimai, skaičiavimai įrenginių techniniai dokumentai (specifikacijos), iš kurių galima matyti konkretaus įrenginio sąlygojamą triukšmo lygį ir (ar) kt.), kvapų valdymo (mažinimo) priemonės ir efektyvumo rodikliai. Kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, pateikiama nuoroda į poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

22.12. atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas, nurodytas Atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnyje ir parengtas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 3 priedą; Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka parengtas Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas, nurodytas Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-798, 2017-09-29, paskelbta TAR 2017-10-09, i. k. 2017-15989

Nr. D1-402, 2017-05-11, paskelbta TAR 2017-05-12, i. k. 2017-08064

 

22.13. teršalų sklaidos pažemio sluoksnyje skaičiavimo rezultatai; teršalų sklaidos skaičiavimo modelio pasirinkimo pagal Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijas, patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 (Žin., 2008, Nr. 143-5768) pagrindimas; pagal Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijas, patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 (Žin., 2008, Nr. 82-3286), naudoti foninio aplinkos oro užterštumo duomenys; pagal Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 (Žin., 2007, Nr. 127-5189), naudoti meteorologiniai duomenys; teritorijos, kurioje atlikti teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimai, ploto arba atskirų taškų koordinatės. Jei šiame papunktyje nurodyti duomenys yra poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose, pakanka nurodyti dokumentų pavadinimus, kuriuose yra ši informacija;

22.14. ekstremaliųjų situacijų valdymo plano ar pavojingo objekto saugos ataskaitos titulinio lapo kopija su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos šios ataskaitos apibendrintos išvados kopija, jei teisės aktai nustato, kad veiklos vykdytojas privalo rengti tokius dokumentus;

22.15. Neteko galios nuo 2016-01-12

Punkto naikinimas:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

22.16. deklaracija (Taisyklių 4 priedo 1 priedėlis), patvirtinanti prisiimtus įsipareigojimus ir kad paraiškoje pateikiami duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Deklaracijos 4 pastraipos 3 punktas pildomas kai Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka įrenginys priskiriamas prie įrenginių, kuriuos eksploatuoti reikia gauti leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

22.17. Taisyklių 14 punkte nurodytu atveju – minėtame punkte nurodyta deklaracija, kurioje nurodomas atsakomybės pasidalijimas tarp įrenginį valdančių subjektų (veiklos vykdytojų);

22.18. valstybės rinkliavos už leidimo išdavimą ar pakeitimą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas;

Papildyta punktu:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

22.19. žemės sklypo ir statinio (-ių), įregistruotų Nekilnojamojo turto registre, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko registro išrašo kopija; jei veikla vykdoma žemės sklype ir (ar) statiniuose nuomos ir (ar) panaudos sutarties (-ių) pagrindais – Nekilnojamojo turto registre įregistruotų minėtų sutarčių kopijos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

23. Veiklos vykdytojas su paraiška gali teikti, jo nuomone, reikalingą, bet nenurodytą Taisyklėse ar paraiškoje informaciją ir su eksploatuojamu įrenginiu ir jame vykdoma ūkine veikla susijusius duomenis.

24. Veiklos vykdytojas gali nurodyti, kokius duomenis pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 straipsnio reikalavimus jis laiko komercine (gamybine) paslaptimi, kurie neviešinami ar kitaip neteikiami tretiesiems asmenims be raštiško veiklos vykdytojo sutikimo. Tokia informacija ir informacija, susijusi su fiziniais asmenimis, kurių apsaugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, teikiant paraišką elektroninėmis ryšio priemonėmis ar skaitmeninėje laikmenoje, turi būti atskirta ir pateikta atskirame aplanke, o teikiant paraišką popieriniu formatu, – pateikta atskirame voke. Ši informacija privalo būti saugoma ir naudojama AAA teisės aktų nustatyta tvarka taip, kad ji būtų apsaugota nuo neteisėto gavimo, naudojimo ar atskleidimo. Veiklos vykdytojo kaip komercinė (gamybinė) paslaptis nurodyti duomenys negali būti skelbiami viešai ar kitaip pateikiami tretiesiems asmenims be raštiško veiklos vykdytojo sutikimo. Teikdama paraišką derinti kitoms institucijoms, šią informaciją ir (ar) duomenis, taip pat informaciją, susijusią su fiziniais asmenimis, kurių apsaugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, AAA privalo informuoti, kad teikiami duomenys ir (arba) informacija laikomi komercine paslaptimi ir užtikrinti, kad teikiant paraišką elektroninėmis ryšio priemonėmis, tokia informacija būtų atskirta ir pateikta atskirame aplanke, teikiant paraišką popieriniu formatu, – pateikta atskirame voke. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija ir duomenys, kurie įstatymų ir kitus teisės aktų nustatyta tvarka turi būti prieinami visuomenei.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

25. Jeigu AAA ir (ar) NVSC nepakanka duomenų ir informacijos, kurią veiklos vykdytojas pateikė pagal Taisyklių 19–22 punktus, siekiant nustatyti leidimo sąlygas, AAA ir (ar) NVSC paraiškos derinimo metu turi teisę motyvuotai pareikalauti, kad veiklos vykdytojas pateiktų papildomus duomenis ir informaciją nurodydami, kokioms konkrečioms leidimo sąlygoms nustatyti trūksta informacijos ir (ar) duomenų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-202, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-22, i. k. 2016-05516

 

26. Paraiška leidimui pakeisti pildoma atsižvelgiant į Taisyklių 31 punkto nuostatas.

27. Jei įrenginyje vykdoma ar planuojama vykdyti veikla neapima tam tikrų sričių, apie kurias prašoma informacijos (pvz., nenaudoja biologiškai skaidžių atliekų tręšimui ar pan.) arba vykdoma veikla neturi tam tikro poveikio aplinkos komponentams ar žmonių sveikatai (pvz., neskleidžia triukšmo, kvapų ar pan.), pildant paraiškos formą atitinkamos lentelės nepildomos ir neteikiamos, tačiau paliekamas jų eilės numeris, pavadinimas ir lentelės vietoje nurodoma, kodėl informacija ar duomenys neteikiami.

 

VI. PARAIŠKOS LEIDIMUI GAUTI AR PAKEISTI TEIKIMAS IR DERINIMAS

 

28. Paraiška gauti ar pakeisti leidimą su pagal Taisykles reikalaujamais joje pateiktais dokumentais teikiama AAA el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti. Tokiu atveju paraiška teikiama popieriniame formate (susegta ar surišta) ir skaitmeninėje laikmenoje. Su paraiška teikiamas lydraštis. Teikiant paraišką elektroniniu formatu, teikimo lydraštis ir Taisyklėse nurodytos deklaracijos turi būti pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir leidžia identifikuoti paraišką teikiantį asmenį. Paraiškos skaitmeninė rinkmena turi būti pateikta *.docx ar *.odt formatu ir *.pdf formatu, kiti kartu pateikiami dokumentai –*.pdf, *.docx, *.xlsx, *.odt, *.ods, *.tif formatais (pasirinktinai). Paraiškos priedai, kurių teikimą tik popieriniame formate nustato kiti teisės aktai, arba dokumentai, kurių teikti galima tik originalą, teikiami atskirai, lydraštyje atskirai nurodant popierinių dokumentų sąrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

29. Jei yra techninės galimybės, paraiška leidimui gauti arba pakeisti gali būti teikiama per Aplinkosauginių leidimų informacinę sistemą (toliau – ALIS), užpildžius interneto svetainėje http://alis.am.lt pateiktą formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-202, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-22, i. k. 2016-05516

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

30. Paraišką leidimui naujiems įrenginiams eksploatuoti arba leidimui pakeisti privaloma teikti AAA atsižvelgiant į Taisyklėse nustatytus paraiškos derinimo ir leidimo išdavimo terminus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

31. Paraiškoje leidimui pakeisti pateikiami duomenys, kurie keičiasi ir (ar) kuriuos reikia įvertinti keičiant leidimą ir nustatant naujas leidimo sąlygas. Informacija ir (ar) duomenys, kurie, lyginant su paraiška, pagal kurią buvo išduotas leidimas, nesikeitė, paraiškoje leidimui pakeisti nepildomi ir neteikiami, tačiau paraiškoje paliekami jų eilės numeriai ir pavadinimai ir nurodoma, kodėl informacija ar duomenys neteikiami.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

311. Jei keičiami Taisyklių 68.8, 68.10, 68.11, 68.12, 68.13 papunkčiuose nurodyti dokumentai, bet nesikeičia leidimo formoje (Taisyklių 5 priedas) nustatytos sąlygos, paraiška leidimui pakeisti neteikiama. Šie dokumentai keičiami pagal šių dokumentų rengimui ir (ar) keitimui nustatytus reikalavimus. Pakeisti dokumentai pateikiami AAA su lydraščiu, nurodant šių dokumentų pakeitimo priežastį.

Papildyta punktu:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

32. Gavusi paraišką, AAA ją užregistruoja, per 3 darbo dienas nuo gavimo dienos viešai paskelbia interneto svetainėje ir pateikia: derinti – NVSC, o jei paraiška pateikta su Taisyklių 22.12 papunktyje nurodytais dokumentais – AAD pastaboms ir (ar) pasiūlymams pateikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

33. Paraiška su lydraščiu NVSC teikiama el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis vienu iš Taisyklių 28 punkte nurodytų formatų, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti. Lydraštyje nurodoma, kad pastabos turi būti pateiktos AAA ir paraišką pateikusiam veiklos vykdytojui. Jei galiojantis leidimas paskelbtas AAA interneto svetainėje, teikiant NVSC derinti paraišką pakeisti leidimą, AAA pateikia tikslią interneto svetainės nuorodą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

Nr. D1-202, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-22, i. k. 2016-05516

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

331. Jei yra techninės galimybės, paraiška NVSC ir AAD gali būti teikiama per ALIS.

Papildyta punktu:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

34. NVSC ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo iš AAA dienos pagal kompetenciją įvertina, ar paraiška atitinka visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus triukšmo ir kvapų valdymo srityje. NVSC raštu derina paraišką pagal kompetenciją kartu pateikdamas AAA sąlygas leidimui arba pateikia motyvuotas pastabas AAA paraiškai pataisyti. NVSC derinimo dokumentus AAA turi teikti elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti. Jei NVSC nepakanka duomenų ir informacijos triukšmo ar kvapų valdymo sąlygoms nustatyti, jis per šiame punkte nurodytą terminą informuoja AAA, kokius papildomus duomenis ir informaciją veiklos vykdytojas turi pateikti, kartu nurodydamas teisinį pagrindą ir kokioms konkrečioms leidimo sąlygoms nustatyti trūksta informacijos ir (ar) duomenų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-202, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-22, i. k. 2016-05516

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

35. Jeigu NVSC per Taisyklių 34 punkte nustatytą laiką raštu nepateikia atsakymo AAA arba pateikia pastabas, nesusijusias su Taisyklių 4 priedo 27-30 punktuose nurodyta informacija ir planuojamomis triukšmo ir (ar) kvapų sklidimo mažinimo priemonėmis ir pagal kompetenciją nepateikia sąlygų leidimui, laikoma, kad jis paraiškai pritarė, ir leidime kaip sąlygos triukšmo ir kvapų sklidimo srityje nurodomos pagal Taisyklių 4 priedo 28 ir 30 punktų reikalavimus paraiškoje pateiktos priemonės (jei buvo pateiktos).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

Nr. D1-202, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-22, i. k. 2016-05516

 

36. AAD pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento, o jei paraiška pateikta pakeisti leidimą – ir dėl paraiškos, turi pateikti AAA ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo iš AAA dienos. Neatsakius per nustatytą terminą, laikoma, kad AAD pateiktiems dokumentams pastabų ir (ar) pasiūlymų neturi. AAD, peržiūrėjęs pateiktus dokumentus, teikia nuomonę, ar:

36.1. pagal atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane pateiktą informaciją apie atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginių uždarymo ir sutvarkymo, priežiūros po uždarymo priemones AAD galės patikrinti, ar tinkamai įgyvendintos Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytos priemonės veiklos vykdytojui nutraukus atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą;

36.2. atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente pateikiama informacija apie atliekų laikymą ir atliekų naudojimo ar šalinimo technologinį procesą (toliau – technologinis procesas) leis AAD vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę įvertinti bendrą ir atskirų atliekų rūšių kiekį atskiruose technologinio proceso etapuose ir vykdomas atliekų tvarkymo veiklos rūšis; ar, atsižvelgiant į veiklos vykdytojo aplinkos apsaugos kontrolės  rezultatus, planuojami atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos pakeitimai yra galimi leidimo sąlygų ir teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, reikalavimų laikymosi užtikrinimui;

36.3. paraiškoje pakeisti leidimą nurodyti numatomi leidimo sąlygų pakeitimai atsižvelgiant į veiklos vykdytojo aplinkos apsaugos kontrolės rezultatus galimi leidimo sąlygų ir teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, reikalavimų laikymosi užtikrinimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

Nr. D1-537, 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10131

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

361. Ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo gavimo dienos AAA įvertina paraišką, ar ji pateikta pagal Taisyklių reikalavimus, ar pateikti visi tinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai, ar pakanka informacijos ir duomenų, įskaitant informaciją, gautą atliekant Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytas procedūras, jei tokios atliktos, leidimo sąlygoms nustatyti, įvertina AAD, savivaldybės vykdomosios institucijos ir (ar) suinteresuotos visuomenės pastabas ir (ar) pasiūlymus:

361.1. jei paraiška leidimui gauti arba pakeisti atitinka Taisyklių reikalavimus, paraiškoje pateikti visi tinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai ir pakanka duomenų leidimo sąlygoms nustatyti, yra NVSC sprendimas derinti paraišką, AAD, savivaldybės vykdomoji institucija ir (ar) suinteresuota visuomenė nepateikė pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir pateiktiems dokumentams per nustatytus terminus arba AAA, įvertinusi AAD, suinteresuotos visuomenės ir savivaldybės vykdomosios institucijos pastabas ir (ar) pasiūlymus, nustato, kad jie neturi įtakos paraiškos priėmimui ir (ar) leidimo išdavimui – AAA, išskyrus Taisyklių 421 punkte nurodytą atvejį, priima sprendimą priimti paraišką, kurį surašo ant AAA blanko;

361.2. jei paraiška leidimui gauti arba pakeisti neatitinka Taisyklių reikalavimų, paraiškoje pateikti ne visi ar netinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai, nepakanka duomenų leidimo sąlygoms nustatyti ar nustatoma kita Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nustatyta sąlyga, dėl kurios paraiška negali būti priimta, NVSC, savivaldybės vykdomoji institucija ir (ar) suinteresuota visuomenė pateikė pastabų, AAD pateikė pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir (ar) pateiktiems dokumentams ir AAA nustato bent vieną iš Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nustatytų paraiškos nepriėmimo sąlygų, AAA priima sprendimą nepriimti paraiškos ir apibendrintas AAD, suinteresuotos visuomenės, savivaldybės vykdomosios institucijos ir savo pastabas ir (ar) pasiūlymus, taip pat NVSC pastabas raštu teikia pareiškėjui patikslinti paraiškai ir (ar) pateikti paaiškinimams, grąžindama paraišką ir nurodydama, kad terminas leidimui išduoti bus skaičiuojamas nuo paraiškos priėmimo dienos. Paraiška negrąžinama, jei buvo pateikta el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Jei paraiška leidimui pakeisti buvo pateikta, nes buvo nustatytas Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 12 dalies 4 arba 5 punkte nurodytas leidimo pakeitimo atvejis, sprendime nepriimti paraiškos nurodomas 20 darbo dienų terminas pateikti patikslintą paraišką ir nurodoma, kad per šį terminą nepateikus patikslintos paraiškos, bus pradėta leidimo galiojimo panaikinimo procedūra Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-537, 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10131

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

362. Sprendimas priimti TIPK paraišką arba, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nustatytais pagrindais, nepriimti TIPK paraiškos priimamas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo TIPK paraiškos gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai įrenginio eksploatavimas gali daryti reikšmingą poveikį kitos Europos Sąjungos valstybės narės aplinkai arba jeigu Europos Sąjungos valstybė narė, kuriai gali būti daromas reikšmingas poveikis, prašo pateikti informaciją apie gautą TIPK paraišką.

Papildyta punktu:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

37. Kai pagal Taisyklių IX skyriaus nuostatas atliekamos tarpvalstybinės konsultacijos, sprendimas priimti paraišką ar nepriimti paraiškos gali būti pratęstas 2 mėnesiams. Priimdama sprendimą priimti paraišką, AAA privalo įvertinti atsakyme iš ES valstybės narės pateiktus komentarus, jei jie gauti per Taisyklių 79 punkte nustatytą 40 dienų terminą, ir prireikus į juos atsižvelgti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

38. Patikslinta paraiška ir (ar) paaiškinimai teikiami NVSC Taisyklių 33 punkte nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, jei gautai paraiškai NVSC nepateikė pastabų, kaip nurodyta Taisyklių 35 punkte arba, jei patikslinus paraišką, nepasikeitė paraiškos informacija, susijusi su NVSC kompetencija, ir NVSC jau yra suderinęs paraišką.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-202, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-22, i. k. 2016-05516

 

381. Patikslintos paraiškos skaitmeninė versija AAD teikiama Taisyklių 32 ir 331 punktuose nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

Nr. D1-537, 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10131

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

39. Nagrinėjant patikslintą paraišką, negali būti teikiamos pastabos dėl paraiškos atitikties Taisyklių reikalavimams, reikalaujama informacijos ir (arba) duomenų, kurių AAA ir (ar) NVSC nenurodė ir (arba) neprašė nagrinėdami pirminę paraišką, tačiau galėjo pareikalauti. Ši nuostata netaikoma, jei AAA arba NVSC pateikia motyvuotą pagrindimą, kodėl nepateikė tam tikrų pastabų pirminei paraiškai, arba jei patikslintoje paraiškoje pasikeitė kiti duomenys ar informacija arba atsirado kitų duomenų ar informacijos, dėl kurių paraiška negali būti priimta Taisyklėse nustatyta tvarka, nors dėl jų nebuvo pateiktos pastabos nagrinėjant pirmą kartą pateiktą paraišką.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-202, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-22, i. k. 2016-05516

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

40. NVSC ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patikslintos paraiškos ir (ar) paaiškinimų gavimo iš AAA dienos derina paraišką Taisyklių 34 punkte nustatyta tvarka raštu ir elektroniniu paštu teikdamas AAA sąlygas leidimui arba motyvuotas pastabas dėl patikslintos paraiškos ir (ar) paaiškinimų. Jei NVSC per šiame punkte nustatytą terminą nepateikia leidimo sąlygų ar motyvuotų pastabų dėl patikslintos paraiškos ir (ar) paaiškinimų, laikoma, kad NVSC paraiškai pritarė, o sąlygos triukšmo ir kvapų sklidimo srityje leidime nenustatomos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-202, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-22, i. k. 2016-05516

 

41. Jei paraiška buvo nepriimta nustačius Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio aštuntosios dalies 1 punkte nurodytą sąlygą, AAA ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo patikslintos paraiškos ir (ar) paaiškinimų pateikimo dienos įvertina patikslintą paraišką ir (ar) pateiktus paaiškinimus, taip pat NVSC pagal Taisyklių 40 punktą pateiktas pastabas, jei buvo pateiktos, ir priima sprendimą priimti paraišką arba grąžina ją nurodydama grąžinimo priežastis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-202, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-22, i. k. 2016-05516

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

42. Kiekvieną kartą patikslinta paraiška teikiama, nagrinėjama ir derinama Taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka.

421. Jei Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytais atvejais veiklos vykdytojas privalo turėti laidavimo draudimo sutartį arba banko garantiją (toliau – finansinis užtikrinimas), AAA, Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka informuodama veiklos vykdytoją apie sprendimą dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano suderinimo, nurodo, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus atliekas naudojančioms ar šalinančioms įmonėms, sprendimas priimti paraišką leidimui gauti ar pakeisti bus priimtas, kai veiklos vykdytojas AAA pateiks finansinį užtikrinimą, t. y. kai atsižvelgiant į Taisyklių 361 punkte nustatytus reikalavimus bus pateikti visi tinkamai įforminti dokumentai. Veiklos vykdytojui pateikus finansinį užtikrinimą, AAA priima sprendimą priimti paraišką ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo finansinio užtikrinimo pateikimo AAA dienos, išskyrus atvejus, jei Taisyklių 361.2 papunktyje nustatyta tvarka nustato, kad dėl kitų priežasčių paraiška negali būti priimta.

Papildyta punktu:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

422. Neteko galios nuo 2018-02-02

Punkto naikinimas:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

Papildyta punktu:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

43. Prieš priimdama sprendimą dėl paraiškos priėmimo ar nepriėmimo, AAA savo iniciatyva arba veiklos vykdytojui paprašius turi teisę žodžiu aptarti pastabas paraiškai ir su ja pateiktiems dokumentams su veiklos vykdytoju. Pastabų aptarimo rezultatai įforminami pasitarimo protokolu ir pateikiami veiklos vykdytojui su spendimu priimti paraišką ar sprendimu nepriimti paraiškos. AAA sprendimas priimti paraišką arba nepriimti paraiškos įforminamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir išsiunčiamas pareiškėjui ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

VII. REIKALAVIMAI LEIDIMui RENGtI

 

44. Pagal Taisyklių 5 priede pateiktą pavyzdį leidimą rengia AAA.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

45. Leidimui parengti naudojami šie duomenys ir dokumentai:

45.1. paraiška ir kartu teikiami dokumentai, duomenys ir informacija;

45.2. GPGB išvados;

45.3. teisės aktai, kuriuose nustatyti aplinkos apsaugos, prireikus – ir visuomenės sveikatos priežiūros reikalavimai įrenginyje vykdomai veiklai (kai tokie reikalavimai nustatyti), planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos ir PAV sprendimo arba atrankos informacijos ir išvados duomenys, jei atliktos Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytos procedūros;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

45.4. statinio techniniame projekte pateikti duomenys, jei toks projektas pagal teisės aktų reikalavimus parengtas;

45.5. paraiškos derinimo su NVSC dokumentai;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-202, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-22, i. k. 2016-05516

 

45.6. AAA surinkti duomenys ir informacija, savivaldybės, kitų institucijų ir suinteresuotos visuomenės teikta informacija, pastabos ir pasiūlymai;

45.7. Lietuvos Respublikos teisės aktai, kuriuose nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės ar kiti reikalavimai, pagal kuriuos nustatomos leidimo sąlygos.

46. Rengdama leidimą AAA privalo patikrinti, ar veiklos vykdytojo paraiškoje nurodyta technologija, veiklos metodai ir taršos prevencijos priemonės atitinka GPGB išvadose nurodytus reikalavimus ir teisės aktuose nustatytas aplinkos kokybės normas. Jeigu aplinkos kokybės normos reikalauja griežtesnių sąlygų už įvykdomas taikant GPGB, AAA turi nustatyti papildomus leidimo reikalavimus, kad įrenginys būtų eksploatuojamas nepažeidžiant aplinkos kokybės normų.

47. Leidimo sąlygos nustatomos ir pagrindžiamos remiantis paraiška ir Taisyklių 45 punkte nurodytais duomenimis ir dokumentais, įvertinus įrenginio eksploatavimo vietą. Leidimo sąlygose įrašoma, kaip turi būti įgyvendintos PAV sprendime nustatytos sąlygos ir PAV sprendime ir (ar) atrankos išvadoje nurodytos priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios turi būti įgyvendintos veiklos vykdymo (įrenginio eksploatavimo) metu ar užbaigiant veiklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

48. Jeigu įrenginyje vykdomai veiklai arba gamybos proceso rūšiai GPGB išvados neparengtos arba jeigu išvadose nenumatytos visos galimos veiklos ar proceso poveikio aplinkai rūšys, AAA, pasikonsultavusi raštu su veiklos vykdytoju, atsižvelgdama į Taisyklių 2 priede išvardintus kriterijus, nustato leidimo sąlygas remdamasi GPGB, kuriuos ji nustatė atitinkamai veiklai ar procesams. Kol nėra patvirtintų GPGB išvadų, apibrėžtų Taisyklių 7.9 punkte, kaip GPGB išvados taikomos GPGB informaciniuose dokumentuose, patvirtintuose iki 2011 m. sausio 7 d., pateiktos išvados dėl GPGB, išskyrus Taisyklių 49 ir 51 punktuose nurodytus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

49. AAA leidime naujam įrenginiui ir esminiam įrenginio pakeitimui nustato išmetamųjų teršalų ribines vertes, kuriomis užtikrinama, kad įprastinėmis eksploatacijos sąlygomis išmetamas teršalų kiekis neviršytų išmetamųjų teršalų kiekio, taikomo pagal GPGB, nurodyto aprobuotose GPGB išvadose, vienu iš šių būdų:

49.1. nustatydama išmetamųjų teršalų ribines vertes, neviršijančias išmetamųjų teršalų kiekio, nustatyto GPGB. Išmetamųjų teršalų ribinės vertės nustatomos tam pačiam arba trumpesniam laikotarpiui ir tomis pačiomis nustatytomis sąlygomis kaip ir išmetamųjų teršalų kiekis, nustatytas GPGB;

49.2. nustatydama kitokias, nei nurodytos Taisyklių 49.1 punkte, išmetamųjų teršalų ribinių verčių skaitines išraiškas, laikotarpius ir sąlygas. Tokiu atveju AAA ne rečiau kaip kartą metuose privalo vertinti išmetamųjų teršalų monitoringo (stebėsenos) rezultatus, kad užtikrintų, jog įprastinėmis įrenginio eksploatacijos sąlygomis išmetamieji teršalai neviršytų išmetamųjų teršalų kiekio, nustatyto GPGB.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

50. Keičiant leidimą, nustatant išmetamųjų teršalų ribines vertes pagal Taisyklių 49 punktą, jei veiklos vykdytojas prašo, turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip dvejų metų laikotarpis nuo GPGB išvadų priėmimo, per kurį turi būti užtikrinta, kad įrenginio išmetamieji teršalai neviršys išmetamųjų teršalų kiekio, nurodyto aprobuotose GPGB išvadose.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

51. Jeigu aplinkos kokybės normos nereikalauja griežtesnių sąlygų už tas, kurios įvykdomos taikant GPGB, atsižvelgdama į vietos sąlygas, teršalų sklaidą ir kitas su leidimo sąlygomis susijusias aplinkybes, AAA turi teisę, veiklos vykdytojui prašant ir pateikus galimų sprendimų (techninių ar kt.) ekonominio naudos ir sąnaudų vertinimo dokumentus, nustatyti ne tokias griežtas išmetamųjų teršalų ribines vertes. Jei neturi pakankamų ekspertinių žinių, AAA turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka pasitelkti konsultantus šiems dokumentams nagrinėti, vertinti ir išvadoms pateikti. Šiame punkte nurodyta išimtis gali būti taikoma tik, kai galimų sprendimų ekonominis naudos ir sąnaudų vertinimas ir jo rezultatai patvirtina, kad nustatant išmetamųjų teršalų kiekį pagal GPGB, kurie aprašyti GPGB išvadose, atsirastų neproporcingai didelės, palyginti su aplinkai teikiama nauda, sąnaudos dėl:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

51.1. atitinkamo įrenginio geografinės padėties ir vietos aplinkos sąlygų arba

51.2. atitinkamo įrenginio techninių savybių.

52. Jeigu taikomos Taisyklių 51 punkte nurodytos išimtys, vykdydamas kontrolę AAD turi užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiamos aplinkos kokybės normos ir būtų pasiektas aukštas aplinkos apsaugos lygis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-537, 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10131

 

53. Jeigu leidimo sąlygoms nustatyti taikoma išimtis pagal Taisyklių 51 punktą, AAA leidimo priede įrašo išimties taikymo motyvus, įskaitant 51 punkte nurodyto vertinimo rezultatus ir nustatytų leidimo sąlygų pagrindimą.

54. Kai išmetamųjų teršalų ribinės vertės nustatomos pagal 51 punktą, jos neturi viršyti Taisyklių 6.1, 6.2, 6.3 ir 6.5 punktuose išvardintuose teisės aktuose nustatytų išmetamųjų teršalų ribinių verčių.

55. Jeigu aplinkos kokybės normos nereikalauja griežtesnių sąlygų nei tos, kurios įvykdomos taikant GPGB, išmetamųjų teršalų ribinės vertės ir lygiaverčiai parametrai bei techninės priemonės, nurodytos Taisyklių 59 ir 65 punktuose, grindžiami GPGB nenustatant kokio nors vieno būdo ar konkrečios technologijos.

56. Nustatant atitinkamo įrenginio netiesiogiai išleidžiamų į vandenį teršalų ribines vertes, gali būti atsižvelgiama į nuotekų valymo įrenginių efektyvumą, jeigu užtikrinamas vienodas aplinkos apsaugos lygis ir jeigu tai nesukelia didesnės aplinkos taršos.

57. Išmetamųjų / išleidžiamų į aplinką teršalų ribinės vertės nustatomos toje vietoje, kurioje teršalai išmetami/išleidžiami iš įrenginio; į jų sklaidą (koncentraciją) iki išmetimo / išleidimo į aplinką vietos neatsižvelgiama, t. y. nenustatomi reikalavimai teršalų koncentracijos dydžiui iki tų teršalų išmetimo/išleidimo į aplinką vietos.

58. Bandant ir diegiant naujus gamybos būdus, AAA turi teisę, veiklos vykdytojui paprašius ir pateikus įrodymus, kad Taisyklių 49 ir 55 punktuose nustatytų reikalavimų laikymasis sąlygotų neproporcingai dideles, palyginti su aplinkai teikiama nauda, sąnaudas, suteikti laikinas išimtis, leidžiančias netaikyti Taisyklių 49 ir 55 punktuose nurodytų reikalavimų ir nesilaikyti Taisyklių 17.2 papunktyje nurodytų principų, laikotarpiui, neviršijančiam devynių mėnesių, jei po nurodyto laikotarpio gamybos būdas nutraukiamas arba vykdant veiklą išmetamieji teršalai neviršija išmetamųjų teršalų kiekio, nustatyto GPGB.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

59. Išmetamųjų / išleidžiamų teršalų ribinės vertės, nustatytos atsižvelgiant į teršalų savybes ir tikimybę, kad jie iš vienos terpės pateks į kitą, gali būti papildytos arba pakeičiamos lygiaverčiais parametrais arba techninėmis priemonėmis, užtikrinant tokį patį aplinkos apsaugos lygį.

60. Kai AAA nustato leidimo sąlygas remdamasi GPGB, kuris neaprašytas atitinkamose GPGB išvadose, ji turi užtikrinti, kad:

60.1. tas gamybos būdas būtų nustatytas atsižvelgiant į Taisyklių 2 priede išdėstytus kriterijus;

60.2. būtų laikomasi Taisyklių 49, 51–56 ir 58 punktuose nustatytų reikalavimų.

61. Kai GPGB išvadose nenurodyti su GPGB siejami teršalų išmetimo / išleidimo lygiai, pagal 60.1 punkto reikalavimus AAA parenka tokį gamybos būdą, kuris užtikrintų aplinkos apsaugos lygį, prilygstantį GPGB išvadose aprašytam GPGB lygiui.

62. Leidimą sudaro:

62.1. titulinis lapas;

62.2. bendroji dalis;

62.3. leidimo sąlygos;

62.4. leidimo priedai (kuriuose gali būti nustatytos leidimo sąlygos, jei taip nurodyta Taisyklių 681 punkte).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

63. Leidimo tituliniame lape rašoma:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

63.1. veiklos vykdytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, kontaktai, kontaktinio asmens duomenys, kita Taisyklių 5 priede pateiktame leidimo titulinio lapo pavyzdyje nurodyta informacija;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

63.2. leidimo apimtis, egzempliorių skaičius, išdavimo ir pakeitimo (jei leidimas keičiamas) data;

63.3. paraišką suderinusios institucijos pavadinimas, suderinimo data.

64. Leidimo bendrojoje dalyje nurodoma:

64.1. duomenys apie įrenginį (įrenginius, jei išduodamas leidimas keliems įrenginiams):

64.1.1. ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, veiklos vietos aprašymas (adresas, įrenginio veikimo vietos aprašymas, kita informacija);

64.1.2. konkreti kiekvieno ūkio subjekto (veiklos vykdytojo) atsakomybė pagal pateiktą deklaraciją;

64.2. informacija apie kiekviename įrenginyje vykdomą ūkinę veiklą:

64.2.1. nurodomos įrenginyje vykdomos veiklos rūšys, dėl kurių išduodamas leidimas įrenginiui;

64.2.2. kai Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka įrenginys priskiriamas prie įrenginių, kuriuos eksploatuoti reikia gauti leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas, atskirai nurodoma, kuriai veiklos rūšiai ar rūšims priskiriama šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetanti ūkinė veikla, pateikiami duomenys apie to įrenginio gamybos (projektinį) pajėgumą;

64.2.3. ūkinės veiklos aprašymas;

64.3. informacija apie ūkinės veiklos objekte įdiegtą vadybos sistemą;

64.4. įrenginio atitikties GPGB palyginamasis įvertinimas.

65. Leidimo sąlygose turi būti nustatyta:

65.1. Taisyklių 3 priede išvardintų išmetamųjų/išleidžiamų teršalų ir kitų teršalų, kurie gali būti dideliais kiekiais išmetami/išleidžiami iš įrenginio, ribinės vertės, nustatytos atsižvelgiant į teršalų savybes ir tikimybę, kad jie iš vienos terpės pateks į kitą;

65.2. jei reikia, reikalavimai gamtos išteklių, įskaitant vandens, racionaliam naudojimui;

65.3. reikalavimai dirvožemio ir požeminių vandenų apsaugai užtikrinti;

65.4. prievolė turėti galiojantį finansinį užtikrinimą, jei šis reikalavimas taikomas vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymu, ir įrenginyje susidarančių atliekų apskaitos (stebėsenos) ir tvarkymo priemonės;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

65.5. stacionarūs kvapų šaltiniai ir kiekvieno jų leidžiamas kvapo emisijos rodiklis, triukšmo ir kvapų valdymo (mažinimo) priemonės;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

65.6. priemonės, taikomos esant neįprastoms (neatitiktinėms) įrenginyje vykdomos veiklos sąlygoms;

65.7. priemonės galutinai nutraukiant įrenginyje vykdomą veiklą;

65.8. reikalavimai dėl tolimosios arba tarpvalstybinės taršos sumažinimo iki minimumo;

65.9. sąlygos, kurios vertintos nustatant išmetamųjų teršalų ribines vertes arba nuoroda į kitus taikomus reikalavimus, nurodytus kituose dokumentuose;

65.10. aplinkosaugos veiksmų planas;

65.11. papildomos priemonės, kurių privaloma imtis, siekiant išvengti avarijų ir apriboti jų padarinius, kai paraiškoje neteikiamas Taisyklių 22.14 papunktyje nurodytas dokumentas.

Papildyta punktu:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

66. Neteko galios nuo 2016-01-12

Punkto naikinimas:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

67. Jeigu AAA išmetamųjų teršalų ribines vertes nustato taikydama 49.2 punktą, aplinkos monitoringo ataskaitoje, rengiamoje pagal Monitoringo nuostatų reikalavimus, rezultatai, gauti vykdant teršalų išmetimo monitoringą (stebėseną), turi būti pateikiami tais pačiais laikotarpiais ir sąlygomis, kaip ir išmetamųjų teršalų kiekis, nustatytas GPGB.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

68. Leidimo prieduose pateikiama informacija ir šie dokumentų (tais atvejais, kai teisės aktų nustatyta tvarka jie turi būti rengiami) originalai ar jų patvirtinti nuorašai, ir šių dokumentų įrašai skaitmeninėje laikmenoje:

68.1. nuoroda į paraišką, kurios pagrindu parengtas leidimas;

68.2. AAA motyvuotos išvados, jei leidime nustatytos sąlygos neatitinka paraiškoje prašytų sąlygų;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

68.3. sąrašas dokumentų, kurie panaudoti leidimo sąlygoms nustatyti, sprendimams pagrįsti;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

68.4. paraiškos derinimo su NVSC dokumentai;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-202, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-22, i. k. 2016-05516

 

68.5. susirašinėjimai su veiklos vykdytoju ir (arba) kitomis institucijomis;

68.6. suinteresuotos visuomenės pasiūlymai, pastabos ir AAA atsakymai suinteresuotajai visuomenei;

68.7. visuomenės informavimo skelbimo kopija su nurodytomis informacijos paskelbimo datomis;

68.8. nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą patvirtinančio dokumento nuorašas, kai susidarančios nuotekos netvarkomos jų susidarymo vietoje;

68.9. nuoroda į sprendimus, susijusius su pramoninių avarijų likvidavimo planais;

68.10. atliekų naudojimo ir šalinimo techninis reglamentas (Atliekas naudojančioms ir (ar) šalinančioms įmonėms);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

68.11. atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas (Atliekas naudojančioms ir (ar) šalinančioms įmonėms);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

68.12. ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa, parengta ir suderinta vadovaujantis Monitoringo nuostatais, kuri yra privalomas leidimo priedas;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

68.13. ŠESD planas;

68.14. paraiškoje pateiktos schemos ir žemėlapiai, tarp jų – detali nuotekų valymo įrenginių schema, kurioje pažymėtos visos nevalytų, valomų ir išvalytų nuotekų tekėjimo linijos ir jas valdančios sklendės, vietos, kuriose viena nuotekų linija sujungta su kita (pavyzdžiui, apvadinė linija) ir vietos, kur nuotekos gali patekti į aplinką (išleistuvas, avarinis išleistuvas);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

68.15. informacija apie veiklos vykdytojo pateiktą informaciją, kuri yra gamybinė (komercinė) paslaptis (jei tokia informacija pateikta);

68.16. jei taikyta Taisyklių 51 punkte nurodyta išimtis – išimties taikymo motyvai, įskaitant vertinimo rezultatus ir nustatytų leidimo sąlygų pagrindimą;

68.17. AAA sprendimas (ar sprendimai) dėl leidimo peržiūros, nurodytas (nurodyti) Taisyklių 97 punkte, kuris (kurie) laikomas (laikomi) leidimo sąlyga;

Papildyta punktu:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

68.18. leidimo priedų sąrašas, kuris gali būti koreguojamas pakeitus priedus ar AAA priėmus sprendimą dėl leidimo peržiūros.

Papildyta punktu:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

681. Leidimo sąlygomis laikoma:

681.1. leidimo II skyriuje „Leidimo sąlygos“ pateikti duomenys ir (ar) informacija;

681.2. ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa. Jei ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa pakeičiama nekeičiant leidimo (Taisyklių 311 punkte nustatytu atveju), Monitoringo nuostatuose nustatyta tvarka su atsakingomis institucijomis suderinta pakeista programa pridedama prie leidimo, įtraukiama į priedų sąrašą ir laikoma leidimo sąlyga;

681.3. AAA sprendimas (ar sprendimai) dėl leidimo sąlygų tikslinimo, nurodytas Taisyklių 97.3 papunktyje;

681.4. atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente pateikti duomenys ir (ar) informacija:

681.4.1. atliekų laikymo vieta, jos plotas, atliekų laikymo sąlygos;

681.4.2. atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso aprašymas: duomenys apie naudojamasi r (ar) šalinamas atliekas, pagrindinius technologinio proceso etapus, jų metu naudojamas medžiagas, susidarančias atliekas, nuotekas, teršalų išmetimą į aplinkos orą;

681.5. detali nuotekų valymo įrenginių schema, kurioje pažymėtos visos nevalytų, valomų ir išvalytų nuotekų tekėjimo linijos ir jas valdančios sklendės, vietos, kuriose viena nuotekų linija pajungtą į kitą (pavyzdžiui, apvadinė linija) ir vietos, kuriose galimas nuotekų patekimas į aplinką (išleistuvas, avarinis išleistuvas).

Papildyta punktu:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

VIII. VISUOMENĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ DALYVAVIMAS LEIDIMŲ IŠDAVIMO PROCESE

 

69. Visuomenės informavimą ir jos dalyvavimą leidimų išdavimo procese organizuoja AAA.

70. AAA užtikrina, kad Lietuvos Respublikos suinteresuotai visuomenei būtų sudarytos išankstinės ir veiksmingos sąlygos dalyvauti šiose procedūrose:

70.1. išduodant leidimą naujiems įrenginiams;

70.2. keičiant leidimą dėl esminio pakeitimo;

70.3. išduodant ar keičiant leidimą, kai siūloma taikyti Taisyklių 51 punkte numatytas išimtis;

70.4. keičiant leidimą įrenginiui pagal Taisyklių 98.3.1 punktą.

71. Taisyklių 70 punkte nurodytais atvejais AAA ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po paraiškos gavimo apie tai informuoja visuomenę, o visais atvejais apie gautą paraišką – ir atitinkamos savivaldybės vykdomąją instituciją, pateikdama Taisyklių 72 punkte nurodytą informaciją. Savivaldybės vykdomoji institucija informuojama raštu, kartu prašant nurodytą informaciją paskelbti savivaldybės interneto svetainėje, o visuomenė – pateikiant minėtą informaciją AAA interneto svetainėje, per spaudą (atitinkamai – vietiniame, regioniniame ar nacionaliniame laikraštyje).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

Nr. D1-537, 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10131

 

72. Pranešime apie gautą paraišką visuomenei ir (ar) savivaldybės vykdomajai institucijai nurodoma:

72.1. ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą;

72.2. kur (nurodomas AAA adresas ir interneto svetainės adresas), kada (nurodomos valandos ir terminas, iki kada galima susipažinti su informacija) ir kaip galima susipažinti su gauta paraiška (išskyrus tai, ką veiklos vykdytojas nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį);

72.3. institucijos, priimančios sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, iš kurios galima gauti informaciją ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ar klausimai – pavadinimas, kam, kaip ir iki kada teikti pasiūlymus, pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo;

72.4. informacija apie konsultavimąsi su ES valstybe nare, kai toks konsultavimasis atliekamas pagal Taisyklių IX skyriaus reikalavimus;

72.5. informacija apie galimą sprendimo pobūdį dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo;

72.6. duomenys apie taikomas visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones (kur skelbta informacija, kur bus galima susipažinti su pateiktais pasiūlymais ir išduotu leidimu).

73. Suinteresuota visuomenė turi teisę susipažinti su informacija ne trumpiau kaip 15 darbo dienų nuo informacijos apie gautą paraišką paskelbimo dienos. Pasiūlymus ir pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo ar pakeitimo suinteresuotoji visuomenė turi teisę teikti nuo pranešimo paskelbimo apie paraiškos gavimą dienos. Savivaldybės vykdomoji institucija pastabas turi pateikti per 7 darbo dienas nuo informacijos apie gautą paraišką gavimo dienos. AAA, pasibaigus visuomenės informavimo terminui, viešai savo interneto svetainėje paskelbia iš suinteresuotosios visuomenės ir savivaldybės vykdomosios institucijos gautus pasiūlymus ir su leidimo sąlygų nustatymu susijusias iš veiklos vykdytojo gautas ataskaitas ar nuorodas į jas, jeigu tokia informacija gauta. Informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurios apsaugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai), neviešinama.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

74. Suinteresuotosios visuomenės atstovas, teikdamas pastabas ir pasiūlymus dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo, privalo nurodyti savo vardą, pavardę (ar organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną. AAA turi užregistruoti gautas pastabas ir pasiūlymus, juos išnagrinėti, įvertinti prieš priimdama sprendimą dėl paraiškos priėmimo ar nepriėmimo. Apie suinteresuotosios visuomenės pastabų ir pasiūlymų nagrinėjimo rezultatus AAA raštu informuoja pasiūlymus pateikusius suinteresuotosios visuomenės atstovus ir veiklos vykdytoją, prieš priimdama sprendimą išduoti/pakeisti ar neišduoti/nepakeisti leidimą.

75. Gauta pagal AAA, visuomenės, savivaldybės vykdomosios institucijos ir (ar) NVSC pastabas patikslinta paraiška paskelbiama AAA interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Jei savivaldybės vykdomoji institucija teikė pastabas ar pasiūlymus priminei paraiškai, AAA elektroniniu paštu šiai institucijai pateikia nuorodą, kur paskelbta patikslinta paraiška. Suinteresuota visuomenė turi teisę susipažinti su patikslinta paraiška ir raštu teikti pastabas ar pasiūlymus patikslintai paraiškai 10 darbo dienų nuo informacijos apie gautą paraišką paskelbimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-202, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-22, i. k. 2016-05516

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

76. Visais atvejais, kai AAA priima sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, viešai savo interneto svetainėje skelbia:

76.1. sprendimo turinį, įskaitant leidimo ir jo pakeitimo kopiją;

76.2. motyvus, kuriais grindžiamas sprendimas;

76.3. surengtų konsultacijų rezultatus ir paaiškinimą, kaip į juos atsižvelgta priimant sprendimą;

76.4. su atitinkamu įrenginiu arba veikla susijusių GPGB informacinių dokumentų pavadinimus;

76.5. kaip nustatytos leidimo sąlygos atsižvelgiant į GPGB ir į išmetamųjų teršalų kiekį, nustatytą GPGB, įskaitant išmetamųjų teršalų ribines vertes;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

76.6. jei taikyta 51 punkte numatyta išimtis – jos suteikimo priežastis remiantis nustatytais kriterijais ir nustatytomis sąlygomis.

77. Jei 72 punkte nenurodyta informacija, susijusi su leidimo išdavimu ar pakeitimu, yra svarbi suinteresuotosios visuomenės atstovui, jam paprašius, AAA informuoja, kur galima gauti norimą informaciją, jei ji yra, apie informacijai rinkti taikomą tvarką, įskaitant analizės metodus, bandinių ėmimą ir tolesnį jų apdorojimą, arba pateikia nuorodas į naudojamas standartizuotas procedūras.

 

IX. KITOS ES VALSTYBĖS INFORMAVIMO PROCEDŪROS

 

78. Jeigu įrenginio eksploatavimas gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį kitos Europos Sąjungos valstybės aplinkai ir jam atliktos tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procedūros arba jeigu AAA paviešinus paraišką leidimui gauti ar pakeisti to prašo Europos Sąjungos valstybė, kuriai gali būti padarytas reikšmingas poveikis, veiklos vykdytojas privalo AAA pateikti (anglų kalba):

78.1. netechninio pobūdžio informacijos santrauką, kaip nurodyta Taisyklių 21.21 punkte;

78.2. informacijos apie galimą reikšmingą tarpvalstybinį neigiamą poveikį santrauką;

78.3. palyginimą, kiek veiklos vykdytojo naudojama technologija, veiklos metodai ir taršos prevencijos ir monitoringo (stebėsenos) priemonės atitinka GPGB išvadose nurodytus GPGB;

78.4. Taisyklių 72.1 papunktyje nurodytą informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

79. AAA Taisyklių 72 ir 78 punktuose nurodytą informaciją anglų kalba pateikia kitos Europos Sąjungos valstybės atsakingai institucijai tuo pat metu, kai teikiama informacija Lietuvos Respublikos suinteresuotajai visuomenei susipažinti, nurodydama kontaktus ir 40 dienų terminą nuo informacijos gavimo dienos tos valstybės institucijų ir visuomenės pastaboms pateikti AAA ir prašo tos valstybės atsakingos institucijos informuoti savo valstybės visuomenę apie gautą informaciją ir galimybę pateikti visuomenės ir institucijų komentarus išlaikant šiame punkte nurodytą terminą. Atitinkamai šią informaciją AAA anglų kalba paskelbia savo interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

80. AAA kiekvienai Europos Sąjungos valstybei, su kuria konsultuotasi dėl leidimo išdavimo arba pakeitimo, priėmusi sprendimą dėl leidimo išdavimo arba pakeitimo, informuoja Europos Sąjungos valstybę ir pateikia jai Taisyklių 76 punkte nurodytą informaciją; Taisyklių 76.1 ir 76.3 papunkčiuose nurodyta informacija turi būti pateikta anglų kalba.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

81. AAA, gavusi informaciją apie numatomo eksploatuoti įrenginio galimą neigiamą poveikį Lietuvos Respublikos aplinkai iš kitos Europos Sąjungos valstybės, vadovaudamasi Taisyklių VIII skyriumi, supažindina su ja suinteresuotąją visuomenę.

82. AAA užtikrina, kad kita Europos Sąjungos valstybė būtų informuota apie planuojamą įrenginiui išduoti ar pakeisti leidimą dėl esminio įrenginio pakeitimo, kai įrenginio eksploatavimas gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį kitos Europos Sąjungos valstybės aplinkai, ir turėtų teisę pateikti nuomonę, pasiūlymus prieš AAA priimant sprendimą išduoti ar pakeisti leidimą. Sprendimas priimti paraišką gali būti priimtas tik sulaukus atsakymo iš kitos Europos Sąjungos valstybės, bet ne vėliau kaip po 2 mėnesių nuo informacijos kitai Europos Sąjungos valstybei pateikimo dienos.

 

X. LEIDIMO IŠDAVIMAS

 

83. Sprendimas išduoti leidimą arba, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nustatytais pagrindais, sprendimas neišduoti leidimo priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo priimti paraišką priėmimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

84. Kai leidimas išduodamas kelioms įrenginio dalims, kurias eksploatuoja skirtingi ūkio subjektai (veiklos vykdytojai), leidime nurodoma konkreti kiekvieno ūkio subjekto (veiklos vykdytojo) atsakomybė pagal Taisyklių 14 punkte nurodytą deklaraciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

85. Jei leidimas išduodamas kelių veiklos vykdytojų eksploatuojamam įrenginiui, jo daliai ar dalims arba išduodami atskiri leidimai to paties veiklos vykdytojo eksploatuojamiems įrenginiams ar jų dalims, AAA turi išduoti leidimus laikydamasi vienodų leidimų išdavimo sąlygų ir procedūrų, nustatytų Taisyklėse, jas visiškai koordinuojant ir taikant bendrą šiame procese dalyvaujančių atsakingų institucijų integruotą požiūrį.

86. Išduodant leidimą naujam įrenginiui arba esminiam jo pakeitimui, jei atliktos procedūros pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimus, naudojamasi visais turimais poveikio aplinkai vertinimo dokumentais ir priimta atrankos išvada ar sprendimu dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai (sprendimu dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

87. Prieš išduodama leidimą, AAA su parengtu leidimo projektu turi supažindinti veiklos vykdytoją, informuodama jį raštu ar elektroniniu paštu apie tai ir pateikdama susipažinti leidimo projektą arba nuorodą. Susipažinti su AAA parengtu leidimo projektu skiriamos 5 darbo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

88. AAA motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, gali ne ilgiau kaip 10 darbo dienų pratęsti terminą sprendimui dėl leidimo išdavimo priimti, jeigu veiklos vykdytojas prieštarauja leidimo projektui ir dėl to reikia papildomai aptarti leidimo sąlygas su veiklos vykdytoju arba dėl kitų objektyvių priežasčių. Veiklos vykdytojui apie leidimo išdavimo termino pratęsimą pranešama raštu pateikiant šiame punkte nurodytą AAA sprendimą pratęsti leidimo išdavimo terminą ir nurodant konkrečią datą, kada organizuojamas leidimo sąlygų aptarimas. Leidimo sąlygų su veiklos vykdytoju aptarimas įforminamas posėdžio protokolu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

89. AAA, priėmusi sprendimą išduoti ar pakeisti leidimą arba neišduoti leidimo, šį sprendimą surašo ant AAA blanko. Sprendimas išduoti ar pakeisti leidimą arba neišduoti leidimo pareiškėjui teikiamas elektroniniame formate (išskyrus atvejus, kai tam nėra techninių galimybių) ir turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir leidžia identifikuoti sprendimą priėmusį asmenį. Tokiu atveju išduotas ar pakeistas leidimas pasirašomas elektroniniu parašu. Jei leidimas išduodamas popieriniame formate, tituliniame lape pasirašo AAA atsakingas asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

Nr. D1-537, 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10131

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

90. Leidimui suteikiamas registracijos numeris. Pakeistam leidimui registracijos numeris nekeičiamas. Apie išduotą ar pakeistą leidimą arba apie sprendimą neišduoti leidimo per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuojamas AAD, NVSC. Visuomenė informuojama Taisyklių VIII skyriuje nustatyta tvarka. Sprendime išduoti ar pakeisti leidimą nurodoma, kad prieš pradėdamas eksploatuoti naują ar pakeistą ar išplėstą įrenginį veiklos vykdytojas privalo prieš 10 darbo dienų raštu informuoti AAA ir AAD apie naujo ar pakeisto (išplėsto) įrenginio eksploatavimo pradžią.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

Nr. D1-537, 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10131

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

91. Leidimas ir su jo išdavimu ar pakeitimu susiję dokumentai saugomi AAA Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

XI. LEIDIMO SĄLYGŲ PERŽIŪRĖJIMAS IR LEIDIMO PAKEITIMAS

 

92. Siekdama užtikrinti Taisyklių 17 punkte nurodytų principų laikymąsi ir kad įrenginys būtų eksploatuojamas pagal leidimo sąlygas, o leidimo sąlygos atitiktų teisės aktų reikalavimus, AAA privalo peržiūrėti leidimo sąlygas šiais atvejais:

92.1. per du mėnesius po gautos informacijos iš AAD apie nustatytus leidimo sąlygų pažeidimus;

92.2. siekdama užtikrinti, kad įrenginys atitiktų pagal GPGB išvadas nustatytas leidimo sąlygas ir laikydamasi Taisyklių 49 ir 51 punktuose nustatytų reikalavimų – ne vėliau kaip per 1 metus nuo naujų ar atnaujintų ir ES aprobuotų GPGB išvadų, susijusių su pagrindine įrenginio veikla, paskelbimo;

92.3. jei įrenginiui netaikomos jokios GBGB išvados arba jos yra ES aprobuotos, bet dar nepaskelbtos pagal nustatytus reikalavimus, tačiau GPGB pokyčiai leidžia sumažinti išmetimus ir iš tikrųjų veiklos vykdytojas juos gali sumažinti nepatirdamas neproporcingai didelių, palyginus su aplinkai teikiama nauda, sąnaudų, susijusių su naujų technologijų diegimu, kurios dar neįtrauktos į GPGB išvadas, tačiau siekiant aukšto aplinkos apsaugos lygio jos gali būti naudojamos;

92.4. aplinkos monitoringo (stebėsenos) rezultatai ar kitaip gauti duomenys rodo, kad įrenginio keliama tarša, nors yra leistina, daro reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai;

92.5. įsigaliojus naujiems arba pasikeitus tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimams, aplinkos apsaugą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų, aplinkos apsaugos normatyvų, aplinkos apsaugos standartų, aplinkos kokybės normų reikalavimams, kuriais vadovaujantis nustatomos leidimo sąlygos;

92.6. kai veiklos vykdytojas raštu praneša AAA, kad saugiam įrenginio eksploatavimui reikia naudoti kitus gamybos būdus;

92.7. jeigu AAA turi informacijos (pvz., gautos iš NVSC) apie įrenginio ir (ar) jame vykdomos veiklos pakeitimus, aplinkos ar visuomenės sveikatos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;

92.8. AAA priėmus inventorizacijos ataskaitą pagal Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisykles; ši nuostata netaikoma peržiūrint kurą deginančių įrenginių leidimo sąlygas;

92.9. ne rečiau kaip kas ketverius metus, skaičiuojant nuo pirmojo pagal Taisykles išduoto ar pakeisto leidimo išdavimo ar pakeitimo datos, jei leidime nustatytos pavojingų medžiagų, nurodytų Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede ir (ar) 2 priedo A dalyje ir (ar) B dalies B1 sąraše, ribinės vertės ir sąlygos šias medžiagas išleisti su nuotekomis. Peržiūrint leidimo sąlygas vadovaujamasi Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytais reikalavimais. Peržiūra turi būti baigta ir sprendimas priimtas per šiame papunktyje nurodytą terminą;

92.10. gavusi Taisyklių 99 punkte nurodytą informaciją;

92.11. ne rečiau kaip kas ketverius metus po leidimo išdavimo ar paskutinio jo pakeitimo, jei per tą laikotarpį leidimas neperžiūrėtas Taisyklių 92.1–92.10 papunkčiuose nustatytais atvejais arba kas ketverius metus po paskutinio peržiūrėjimo, jei per tą laikotarpį leidimas nebuvo pakeistas;

92.12. kai NVSC, vykdydamas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 12 dalies 3 punkto reikalavimus, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu jam priskirtas funkcijas triukšmo ir kvapų valdymo srityje, nustato, kad, pasikeitus arba įsigaliojus naujiems visuomenės sveikatos priežiūrą reguliuojantiems teisės aktams, leidime reikia nustatyti griežtesnes ar papildomas triukšmo ar kvapų valdymo sąlygas arba kad reikia taikyti kitas triukšmo ar kvapų sumažinimo priemones, ir pateikia AAA konkrečią informaciją, koks turi būti AAA sprendimo turinys (ar reikia keisti leidimą, nurodo įrenginio pavadinimą, galiojančias sąlygas, kurias reikia keisti ir kaip jas reikia keisti) ir pateikia pagrindimą sprendimui priimti;

92.13. kai NVSC, vykdydamas Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 12 dalies 4 punkto reikalavimus, 2 kartus per metus nustato, kad fizinis ar juridinis asmuo pažeidė leidime nurodytas triukšmo ar kvapų valdymo sąlygas, pateikia sprendimą, kad tokių pažeidimų prevencijai reikia sugriežtinti arba įrašyti papildomas leidimo sąlygas, nurodo, kokios leidimo sąlygos ir kaip turi būti pakeistos ir pateikia pagrindimą AAA sprendimui priimti;

92.14. savivaldybei Bendruosiuose savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-436 „Dėl Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka pateikus pagrįstą informaciją, kad savivaldybės arba ūkio subjekto aplinkos monitoringo duomenys rodo, kad ūkio subjekto keliama tarša blogina aplinkos būklę ir pateikus pasiūlymus, kokias sąlygas ir kaip reikėtų tikslinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

93. Neteko galios nuo 2016-01-12

Punkto naikinimas:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

94. Peržiūrėdama leidimo sąlygas, AAA naudojasi atliktų tikrinimų rezultatais ir ūkio subjektų atliekamo aplinkos monitoringo (stebėsenos) duomenimis ir (ar) kita Taisyklėse nustatyta tvarka gauta informacija. Jei nepakanka informacijos leidimo sąlygoms peržiūrėti ir įvertinti, AAA turi teisę prašyti veiklos vykdytojo pateikti informaciją, būtiną leidimo sąlygoms peržiūrėti, įskaitant trūkstamus teršalų išmetimo monitoringo (stebėsenos) rezultatus ir kitus duomenis, kurie leidžia palyginti informaciją apie įrenginio eksploatavimą su geriausiais prieinamais gamybos būdais, aprašytais taikomose GPGB išvadose, ir su išmetamųjų teršalų lygiais, susijusiais su GPGB. Veiklos vykdytojas privalo pateikti šiame punkte nurodytą informaciją AAA ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, jeigu šią informaciją turi, arba raštu paaiškinti, kodėl prašomos informacijos negali pateikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

95. Peržiūrėdama leidimo sąlygas Taisyklių 92.2 papunktyje nustatyta tvarka, AAA turi atsižvelgti į visas naujas ar atnaujintas GPGB išvadas, kurios taikomos įrenginiui ar veiklai ir ES aprobuotos po to, kai leidimas buvo išduotas ar paskutinį kartą peržiūrėtas. Jei reikia užtikrinti įrenginio atitiktį naujoms ar atnaujintoms ir ES aprobuotoms GPGB išvadoms, susijusioms su pagrindine įrenginio veikla, AAA, peržiūrėjusi leidimo sąlygas Taisyklių 92.2 papunktyje nustatyta tvarka, surašo sprendimą dėl prievolės pakeisti leidimą. Šiame sprendime AAA turi nustatyti tokį paraiškos dėl leidimo pakeitimo pateikimo terminą, kad per ketverius metus nuo naujų ar atnaujintų ir ES aprobuotų GPGB išvadų, susijusių su pagrindine įrenginio veikla, paskelbimo būtų pakeistas leidimas ir užtikrintas įrenginio eksploatavimo sąlygų atitikimas naujoms ar atnaujintoms GPGB išvadoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

951. Kai leidimo sąlygos peržiūrimos vadovaujantis Taisyklių 92.1 papunkčiu, leidimo sąlygos sugriežtinamos arba įrašomos papildomos (keičiamas leidimas arba patikslinamos leidimo sąlygos), nurodant techninius (skaitinius) parametrus iš paraiškos bendrosios dalies informacijos, reikalaujamos pagal Taisyklių 21.15, 21.17–21.20 papunkčius (jei nebuvo įrašytos išduodant leidimą) arba įrašomos kitos sąlygos, leisiančios užtikrinti aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų laikymąsi.

Papildyta punktu:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

96. Peržiūrėdama leidimo sąlygas pagal Taisyklių 92 punkto nuostatas, AAA turi pakartotinai įvertinti Taisyklių 51 punkte nurodytą išimties taikymą, jeigu tokia išimtis taikyta išduodant leidimą.

961. Leidimą AAA peržiūri:

961.1. Taisyklių 92.4, 92.6–92.8, 92.10–92.14 punktuose nurodytais atvejais – per ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų terminą nuo šiuose punktuose nurodytos informacijos ar dokumentų gavimo;

961.2. Taisyklių 92.5 punkte nurodytu atveju – per 1 metus nuo nurodytų teisės aktų įsigaliojimo dienos, jei šiuose teisės aktuose nenustatytos kitokios taikymo sąlygos. Leidimų sąlygų peržiūrėjimui Taisyklių 92.5 papunktyje nustatytu atveju AAA parengia ir patvirtina leidimų peržiūrėjimo planą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

97. AAA, peržiūrėjusi leidimo sąlygas, priima sprendimą dėl prievolės pakeisti leidimą, surašo jį ant AAA blanko ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos pateikia veiklos vykdytojui, NVSC ir AAD. Sprendimas priimamas šia tvarka:

97.1. jeigu peržiūrėjus leidimo sąlygas nustatoma bent viena Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nurodyta leidimo pakeitimo sąlyga, AAA priima sprendimą, kad būtina pakeisti leidimą, sprendime nurodo, kokias leidimo dalis ir kokiu pagrindu reikia pakeisti, ir nustato ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą, per kurį veiklos vykdytojas privalo pateikti paraišką leidimui pakeisti; jei leidimą reikia pakeisti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 12 dalies 4 ir 5 punktuose nustatytais atvejais – ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų, bet ne ilgesnį kaip 30 darbo dienų terminą pateikti paraišką. Sprendime turi būti nustatyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti pateikta paraiška leidimui pakeisti;

97.2. jeigu peržiūrėjus leidimo sąlygas nenustatoma nė viena Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nurodyta leidimo pakeitimo sąlyga ir leidimo sąlygos nekeičiamos, AAA priima sprendimą, kad nereikia keisti leidimo, sprendime nurodo pagrindą, kuriuo vadovaudamasi atliko leidimo sąlygų peržiūrą ir motyvus, kuriais vadovaudamasi priėmė sprendimą;

97.3. jei atliekant leidimo sąlygų peržiūrą nenustatoma nei viena Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nurodyta leidimo pakeitimo sąlyga, tačiau Taisyklėse nustatyta tvarka nustatoma, kad leidimo sąlygas būtina patikslinti, priimamas sprendimas, kad nereikia keisti leidimo, tačiau tokiu atveju sprendime nurodomos patikslintos leidimo sąlygos: įrenginio pavadinimas, leidimo lentelės numeris ir pavadinimas, galiojančios sąlygos, kurias reikia tikslinti, ir patikslintos sąlygos, kuriomis turi būti vadovaujamasi nuo šio sprendimo priėmimo dienos. Sprendime nurodoma, kad šis sprendimas laikomas leidimo sąlyga ir juo reikia vadovautis eksploatuojant įrenginį ir vykdant leidimo sąlygų laikymosi kontrolę. Sprendimas pridedamas prie leidimo ir įtraukiamas į leidimo priedų sąrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

98. Leidimas keičiamas esant bent vienai iš sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191  straipsnio 11 ar 12 dalyse.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

981. AAA Taisyklių 92 punkte nustatyta tvarka atlikus leidimo sąlygų peržiūrą, priimamas sprendimas pakeisti leidimą, jeigu:

981.1. peržiūrėjus leidimo sąlygas Taisyklių 92.1, 92.4, 92.7, 92.14 papunkčiuose nurodytais atvejais, nustatoma Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 12 dalies 6 punkte nurodyta sąlyga;

981.2. peržiūrėjus leidimo sąlygas Taisyklių 92.1, 92.6, 92.7, 92.10 papunkčiuose nurodytais atvejais, nustatoma Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 12 dalies 7 punkte nurodyta sąlyga;

981.3. peržiūrėjus leidimo sąlygas Taisyklių 92.2, 92.3, 92.5, 92.6, 92.10, 92.11 papunkčiuose nurodytais atvejais, nustatoma Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 12 dalies 2 arba 8 punkte nurodyta sąlyga.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

99. Veiklos vykdytojas privalo raštu pranešti AAA apie bet kokius planuojamus įrenginio pobūdžio arba veikimo pakeitimus ar išplėtimą, kurie gali daryti poveikį aplinkai. Pranešime veiklos vykdytojas pateikia informaciją remdamasis atliktų Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytų procedūrų dokumentais, jei tokios procedūros atliktos, arba išsamią informaciją apie planuojamus pakeitimus, pagal kurią AAA atlieka įvertinimą pagal Taisyklių 100 punktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

100. AAA, gavusi pranešimą apie planuojamą įrenginio pobūdžio arba veikimo pakeitimą ar išplėtimą, kuris gali daryti poveikį aplinkai, įvertina pagal Taisyklių 101 punkte nustatytus kriterijus, – ar šie pakeitimai ar išplėtimas priskirtini esminiam pakeitimui.

101. Kiekvienas įrenginio pobūdžio arba veikimo pakeitimas ar išplėtimas laikomas esminiu:

101.1. jei tas pakeitimas ar išplėtimas atitinka Taisyklių 1 priede nustatytus pajėgumo ribinius dydžius;

101.2. jei atliekų deginimo ar bendro atliekų deginimo įrenginyje, deginančiame tik nepavojingas atliekas, planuojama keisti veiklą ir pradėti deginti arba bendrai deginti pavojingas atliekas;

101.3. jei įrenginio pobūdžio arba veikimo pakeitimui ar išplėtimui pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimą arba, atlikus atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, nustatoma, kad būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimą, arba pagal atrankos medžiagoje pateiktą informaciją sprendžiama, kad leidimo sąlygos turės būti pakeistos.

102. Veiklos vykdytojas negali eksploatuoti įrenginio, kuriame padarytas esminis pakeitimas, neturėdamas pagal Taisykles išduoto leidimo.

103. Neteko galios nuo 2016-01-12

Punkto naikinimas:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

104. Paraiška leidimui pakeisti teikiama, derinama ir leidimas pakeičiamas Taisyklėse naujo leidimo išdavimui nustatyta tvarka. Visuomenė apie gautą paraišką leidimui pakeisti ir leidimo pakeitimą turi būti informuojama Taisyklių VIII skyriuje nustatyta tvarka. Sprendimas pakeisti leidimą arba, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nustatytais pagrindais, sprendimas nekeisti leidimo priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo priimti paraišką leidimui pakeisti priėmimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

105. Jeigu teisę eksploatuoti arba valdyti visą įrenginį ar tokio įrenginio dalį įgyja kitas fizinis asmuo, juridinis asmuo ar jo padalinys (įskaitant užsienio valstybės juridinį asmenį ar kitą organizaciją, taip pat jų padalinį) arba pasikeičia fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens, kitos organizacijos pavadinimas, teisinė forma, kodas, adresas (nesikeičiant įrenginio eksploatavimo vietai), arba jei leidime nurodyta atsakomybė pasidalijama, leidimo rekvizitai patikslinami vadovaujantis šiomis nuostatomis:

105.1. veiklos vykdytojo teisių perėmėjas (ar perėmėjai) arba veiklos vykdytojas kartu su dalies teisių perėmėju (ar perėmėjais), jei leidime nurodyta atsakomybė pasidalijama, privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo raštu informuoti AAA apie pasikeitusius duomenis ir pateikti AAA prašymą patikslinti leidimo rekvizitus, dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis ir (ar) įrodančius apie perimtas teises ir atsakomybės pasidalijimą, atitinkamai pakeistus Taisyklėse reikalaujamus dokumentus, kuriuose nurodyta šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodyta informacija. Šiuos duomenis galima pateikti elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą;

105.2. patikslinti leidimo rekvizitus AAA privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų ir dokumentų, kurių reikia leidimo rekvizitams patikslinti, gavimo dienos. Jeigu pateiktas neišsamus prašymas arba pateikti ne visi dokumentai ar jie neatitinka teisės aktuose jiems nustatytų reikalavimų, leidimo rekvizitų patikslinimo terminas skaičiuojamas nuo visų tinkamai parengtų leidimo rekvizitams patikslinti reikalingų dokumentų ir (ar) duomenų gavimo dienos;

105.3. sprendimas patikslinti leidimo rekvizitus surašomas ant AAA blanko ir per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pateikiamas veiklos vykdytojui ar vykdytojams. Sprendime nurodoma, koks asmuo (-ys) nuo sprendimo priėmimo dienos laikomas (-i) veiklos vykdytoju, eksploatuojančiu (-iais) įrenginį, kuriam išduotas leidimas. Tikslinant leidimo rekvizitus, pakeičiamas leidimo titulinis lapas (viršelis) ir (jei reikia) AAA nustatyta tvarka – leidimo bendrojoje dalyje ar leidimo sąlygose paminėti keičiami leidimo rekvizitai (t. y. formalūs duomenys). Leidimo registracijos numeris nekeičiamas;

105.4. kai veiklos vykdytojas privalo turėti finansinį užtikrinimą, sprendimas tikslinti leidimo rekvizitus priimamas, kai leidimo turėtojo teisių perėmėjas (ar perėmėjai) AAA pateikia finansinį užtikrinimą, t. y. kai atsižvelgiant į šiame punkte nustatytus reikalavimus pateikiami visi tinkamai įforminti dokumentai. AAA tikslina leidimo rekvizitus per 10 darbo dienų nuo finansinio užtikrinimo pateikimo AAA dienos;

105.5. apie patikslintus leidimo rekvizitus AAA ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 105.3 arba 105.4 papunktyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja AAD ir NVSC.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

XII. LEIDIMO GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

106. Leidimo galiojimas panaikinamas esant bent vienai iš sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 1–10 punktuose. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 9 punkte nurodytu atveju, kai NVSC, vykdydamas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo jam priskirtas funkcijas triukšmo ir kvapų valdymo srityje, 3 kartus per metus nustato leidimo sąlygų pažeidimus, susijusius su triukšmo arba kvapų normų viršijimu, AAA leidimo galiojimo panaikinimo procedūrą pradeda, kai gauna NVSC pranešimą, kuriame pateikiamas pagrindimas apie nustatytą leidimo galiojimo panaikinimo sąlygą su patikrinimų aktais ir kitais susijusiais dokumentais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

1061. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 1 punkte nurodytu atveju veiklos vykdytojas pateikia AAA prašymą panaikinti leidimo galiojimą nurodydamas priežastį, datą, nuo kada leidimo galiojimas turėtų būti panaikintas ir informaciją apie Taisyklių XIII skyriuje nurodytų prievolių vykdymą.

Papildyta punktu:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

107. Sprendimas panaikinti leidimo galiojimą priimamas šia tvarka:

107.1. prieš sprendimo panaikinti leidimo galiojimą priėmimą Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 punktuose nurodytais atvejais AAA per 3 darbo dienas nuo šiuose papunkčiuose nurodytų aplinkybių nustatymo dienos leidimo turėtoją įspėja raštu apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą, nurodo priežastis, kodėl gali būti panaikintas leidimo galiojimas. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 2, 3, 4, 7 ir 10 punktuose nurodytais atvejais AAA nustato 20 darbo dienų terminą, per kurį asmuo turi pašalinti nurodytas aplinkybes; Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 8 punkte nurodytu atveju nustato 6 mėn. terminą, per kurį asmuo turi pašalinti nurodytas aplinkybes. Jei leidimo turėtojas per šį laiką pašalina įspėjime nurodytas aplinkybes ir, jei reikia, pateikia AAA įrodymus, leidimo galiojimas nepanaikinamas. AAA per 5 darbo dienas informuoja leidimo turėtoją, kad leidimo galiojimas nebus naikinamas;

107.2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 1, 5, 6 ir 9 punktuose nurodytais atvejais leidimo galiojimas panaikinamas neteikiant raštiško įspėjimo;

107.3. sprendimas panaikinti leidimo galiojimą priimamas šiais terminais:

107.3.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 2, 3, 4, 7 ir 10 punktuose nurodytais atvejais – per 3 darbo dienas pasibaigus Taisyklių 107.1 papunktyje nurodytam 20 darbo dienų terminui;

107.3.2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 8 punkte nurodytu atveju – per 3 darbo dienas pasibaigus Taisyklių 107.1 papunktyje nurodytam 6 mėn. terminui;

107.3.3. Taisyklių 107.2 papunktyje nurodytais atvejais – per 3 darbo dienas nuo aplinkybių, dėl kurių turi būti panaikintas leidimo galiojimas, nustatymo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

108. Leidimo galiojimas panaikinamas AAA motyvuotu sprendimu. Sprendimas surašomas ant AAA blanko, nurodant leidimo galiojimo panaikinimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką. AAA sprendimas per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo pateikiamas veiklos vykdytojui, išskyrus atvejį, kai leidimo galiojimas panaikintas nustačius Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 6 punkte nurodytas aplinkybes.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

109. Apie leidimo galiojimo panaikinimą per 3 darbo dienas informuojamos institucijos, dalyvavusios derinant paraišką, ir AAD, kartu pateikiant Taisyklių 108 punkte nurodytą sprendimą. Jei leidimas panaikinamas dėl to, kad veiklos vykdytojas galutinai nutraukia veiklą, AAD turi užtikrinti, kad, panaikinus leidimą, veiklos vykdytojas įvykdys Taisyklių 111–113 punktuose nurodytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

Nr. D1-537, 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10131

 

XIII. nuostatos dėl Eksploatavimo vietos uždarymo

 

110. Jeigu veikla yra susijusi su pavojingų medžiagų, nurodytų Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 „Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“, 3 priede, naudojimu, gamyba arba išleidimu ir, atsižvelgiant į įrenginio eksploatavimo vietos dirvožemio ir požeminių vandenų užteršimo galimybę, prieš įrenginio eksploatavimo pradžią arba prieš pirmą leidimo pakeitimą pagal Taisyklių reikalavimus veiklos vykdytojas, vadovaudamasis Ekogeologinių tyrimų reglamento reikalavimais, privalo parengti užterštumo būklės ataskaitą ir Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose nustatyta tvarka teikti ją Lietuvos geologijos tarnybai (toliau – LGT) įvertinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

111. Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakyme Nr. 472 „Dėl Upių baseinų rajonų apibūdinimo, žmogaus veiklos poveikio vandens telkinių būklei įvertinimo, vandens naudojimo ekonominės analizės ir duomenų apie upių baseinų rajonus rinkimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 99-4468), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakyme Nr. D1-228 „Dėl Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2099), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakyme Nr. 472 „Dėl Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 83-2906) ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, AAA nustato leidimo reikalavimus, kad galutinai nutraukiant veiklą, būtų laikomasi Taisyklių 112 ir 113 punktų nuostatų.

112. Galutinai nutraukdamas veiklą, veiklos vykdytojas įvertina dirvožemio ir požeminių vandenų užterštumą įrenginyje naudotomis, gamintomis ar iš jo išleistomis pavojingomis medžiagomis, nurodytomis Ekogeologinių tyrimų reglamente, atlikdamas preliminarų ekogeologinį tyrimą pagal Ekogeologinių tyrimų reglamente nustatytus reikalavimus. Jeigu dėl įrenginio eksploatavimo dirvožemis arba požeminiai vandenys labai užteršiami pavojingomis medžiagomis ir jų būklė skiriasi nuo pirminės būklės, aprašytos užterštumo būklės ataskaitoje, veiklos vykdytojas turi imtis būtinų priemonių, siekdamas atkurti buvusią eksploatavimo vietos būklę. AAD, atsižvelgdamas į tyrimų ataskaitos vertinamąsias išvadas, esant reikalui, privalo įpareigoti veiklos vykdytoją atkurti iki įrenginio eksploatavimo pradžios buvusią eksploatavimo vietos būklę. Įpareigodamas veiklos vykdytoją atkurti iki įrenginio eksploatavimo pradžios buvusią eksploatavimo vietos būklę, AAD gali atsižvelgti į atkūrimo priemonių taikymo technines galimybes.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

Nr. D1-537, 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10131

 

1121. Veiklos vykdytojas, galutinai nutraukdamas veiklą, privalo imtis visų įmanomų veiksmų, būtinų pašalinti, kontroliuoti, apriboti arba sumažinti atitinkamų pavojingų medžiagų išplitimą, kad įrenginio eksploatavimo vieta, atsižvelgiant į jos esamą ar būsimą patvirtintą naudojimą, nebekeltų pavojaus, nurodyto 1121.1 papunktyje. Šiame punkte nurodytų veiksmų veiklos vykdytojas privalo imtis atsižvelgdamas į Taisyklių 21.4 punkte nurodytas įrenginio eksploatavimo vietos sąlygas, jei:

1121.1. preliminarusis ekogeologinis tyrimas, nurodytas Ekogeologinių tyrimų reglamente arba požeminio vandens monitoringo duomenys rodo, kad dirvožemio ir požeminio vandens užteršimas eksploatavimo vietoje kelia didelį pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai, ir

1121.2. Taisyklių 1121.1 papunktyje nurodyta tarša susidarė veiklos vykdytojui vykdant veiklą įrenginiuose, kurių eksploatavimui buvo išduotas leidimas ir ši veikla buvo vykdoma iki pirmo leidimo keitimo pagal Taisyklių reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

113. Jeigu veiklos vykdytojas neprivalo rengti užterštumo būklės ataskaitos, galutinai nutraukdamas veiklą jis turi atlikti preliminarų ekogeologinį tyrimą ir, jeigu būtina, imtis veiksmų, būtinų pašalinti, kontroliuoti, apriboti išplitimą arba sumažinti pavojingas medžiagas, kad eksploatavimo vieta, atsižvelgiant į jos esamą ar būsimą patvirtintą naudojimą, nekeltų didelio pavojaus žmonių sveikatai arba aplinkai dėl dirvožemio ar požeminio vandens užteršimo dėl veiksmų, kuriuos vykdyti išduotas leidimas, ir atsižvelgiant į paraiškoje leidimui gauti nustatytas įrenginio eksploatavimo vietos sąlygas. Eksploatavimo vietos būklės atkūrimo būtinumas nustatomas atlikus ekogeologinių tyrimų vertinimą vadovaujantis Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais.

114. Taisyklių 111 ir 112 punktuose nurodytais atvejais eksploatavimo vietos būklės atkūrimo būtinumas nustatomas atlikus tyrimų ataskaitos vertinimą vadovaujantis Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais.

1141. Jeigu veikla yra susijusi su atliekų naudojimu ar šalinimu, nutraukdamas veiklą veiklos vykdytojas privalo įgyvendinti atliekų sutvarkymo, atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginių uždarymo, jų sutvarkymo ir priežiūros po uždarymo priemones, numatytas atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane.

Papildyta punktu:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

XIV. LEIDIMO SĄLYGŲ LAIKYMaSIS IR KONTROLĖ

 

115. Neteko galios nuo 2020-07-17

Punkto naikinimas:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

116. Neteko galios nuo 2020-07-17

Punkto naikinimas:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-537, 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10131

 

117. Neteko galios nuo 2020-07-17

Punkto naikinimas:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

118. Veiklos vykdytojas turi eksploatuoti įrenginį, jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis laikydamasis leidime nustatytų sąlygų. Jei veiklos vykdytojas eksploatuodamas įrenginį pažeidžia leidimo sąlygas, jis privalo:

118.1. po sąlygų pažeidimo užfiksavimo per 3 darbo dienas apie tai pranešti AAD;

118.2. nedelsiant imtis būtinų priemonių ištaisyti pažeidimą ir užtikrinti, kad vėl būtų laikomasi leidimo sąlygų per trumpiausią įmanomą laikotarpį;

118.3. imtis atitinkamų papildomų priemonių, kurias pagal kompetenciją AAD ar AAA nurodo būtinomis siekiant, kad būtų ištaisytas pažeidimas ir vėl būtų laikomasi leidimo sąlygų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-537, 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10131

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

119. Neteko galios nuo 2020-07-17

Punkto naikinimas:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-537, 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10131

 

1191. Neteko galios nuo 2020-07-17

Punkto naikinimas:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

Papildyta punktu:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-537, 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10131

 

1192. Veiklos vykdytojas, vykdantis po atlikto planinio ar neplaninio patikrinimo privalomajame nurodyme surašytus veiksmus ir (ar) priemones, kuriuos AAD nurodė būtinais siekiant, kad būtų ištaisytas pažeidimas ir vėl būtų laikomasi leidimo sąlygų, neatleidžiamas nuo prievolės vykdyti Taisyklių 118 punkte nurodytus reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-537, 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10131

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

1193. Taisyklių 97 punkte nurodytu sprendimu (-ais) turi vadovautis veiklos vykdytojas, eksploatuojantis įrenginį, (-ius), kuriam (kuriems) išduotas leidimas, ir AAD, vykdantis leidimo sąlygų laikymosi kontrolę.

Papildyta punktu:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-537, 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10131

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

120. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-228 „Dėl Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatas, įvykus reikšmingą poveikį aplinkai turinčiam incidentui ar avarijai, turi būti imamasi šių priemonių:

120.1. veiklos vykdytojas nedelsdamas apie tai privalo pranešti AAD;

120.2. veiklos vykdytojas turi nedelsdamas imtis priemonių apriboti poveikį aplinkai ir užkirsti kelią kitiems galimiems incidentams ir avarijoms;

120.3. AAD privalo reikalauti, kad veiklos vykdytojas imtųsi papildomų priemonių, kurias AAD laiko būtinomis, siekiant apriboti poveikį aplinkai ir užkirsti kelią kitiems galimiems incidentams ir avarijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-537, 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10131

 

XV. INFORMACIJOS VIEŠINIMAS

 

121. AAA paraiškoje pateiktą Ekogeologinių tyrimų ataskaitą su LGT išvadomis per 3 darbo dienas ją paskelbia AAA interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

122. AAA, Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatuose nustatyta tvarka gavusi, įvertinusi ir priėmusi veiklos vykdytojo aplinkos monitoringo ataskaitą, paskelbia savo interneto svetainėje taršos šaltinių išmetamųjų/išleidžiamų teršalų monitoringo (stebėsenos) duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

123. AAA savo interneto svetainėje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas paskelbia išduotų ar pakeistų leidimų skaitmenines versijas kartu su Taisyklių 68.1-68.4, 68.6, 68.10–68.13 ir 68.16-68.18 papunkčiuose nurodytais dokumentais ir (ar) informacija ar nuorodomis į juos, jei jie paskelbti atskirai, ir informaciją apie leidimų galiojimo panaikinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

1231. AAD skelbia informaciją apie veiklos vykdytojo taikomas priemones galutinai nutraukiant veiklą pagal Taisyklių 112, 1121 ir 113 punktų reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-537, 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10131

 

1232. Taisyklių 121-1231 punktuose nurodyta informacija skelbiama atsižvelgiant į Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1175 „Dėl Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas dėl informacijos teikimo apribojimų.

Papildyta punktu:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

1233. Agentūrai pakeitus Leidime nustatytą didžiausią leidžiamą naudoti, šalinti ir laikyti atliekų kiekius, AAA per 3 darbo dienas, naudodamasi Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, atnaujina duomenis apie pakeistą nustatytą didžiausią vienu metu leidžiamą laikyti bendrą atliekų kiekį, įskaitant apdorojimo metu susidarysiančių atliekų kiekį, didžiausią vienu metu leidžiamą laikyti bendrą atliekų kiekį, didžiausią leidžiamą šalinti bendrą atliekų kiekį.

Papildyta punktu:

Nr. D1-402, 2017-05-11, paskelbta TAR 2017-05-12, i. k. 2017-08064

 

1234. Apie išduotus ar pakeistus leidimus, patikslintas leidimų sąlygas, sprendimus panaikinti leidimų galiojimą AAA per 3 darbo dienas nuo sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą, ar sprendimo panaikinti leidimo galiojimą priėmimo dienos informuoja AAD, NVSC, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos ir savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama vykdyti veiklą, vykdomąją instituciją, pateikdama nuorodą AAA interneto svetainėje.

Papildyta punktu:

Nr. D1-424, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15851

 

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

124. Veiklos vykdytojas, suinteresuotoji visuomenė, taip pat nevyriausybinės organizacijos, skatinančios aplinkos apsaugą ir atitinkančios reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos teisę, kiti suinteresuoti asmenys nuo AAA sprendimo priimti paraišką arba sprendimo nepriimti paraiškos dienos gali apskųsti AAA sprendimus ir veiksmus ar neveikimą, susijusius su paraiškos priėmimu, leidimo išdavimu, pakeitimu arba galiojimo panaikinimu, įskaitant visuomenės dalyvavimą, teismui įstatymų nustatyta tvarka.

125. AAA pagal savo kompetenciją užtikrina, kad visuomenei būtų prieinama praktinio pobūdžio informacija apie teisę apskųsti sprendimus, veiksmus ar neveikimą, susijusius su leidimo išdavimu, pakeitimu arba galiojimo panaikinimu, įskaitant visuomenės dalyvavimą, teismui ar kitoms kompetentingoms institucijoms.

1251. Leidimuose klaidos ištaisomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnyje nustatytais teisiniais pagrindais ir sąlygomis šia tvarka:

1251.1. AAA, išdavusi ar pakeitusi leidimą ir pastebėjusi ar gavusi iš veiklos vykdytojo ar kontrolę vykdančios institucijos raštu pranešimą apie skaičiavimo, spausdinimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kitas technines klaidas, kurios gali turėti esminės įtakos leidime nustatytų sąlygų laikymuisi ar institucijų atliekamai leidimų sąlygų laikymosi kontrolei, imasi reikalingų priemonių klaidoms ištaisyti;

1251.2. klaidos pripažinimo technine klaida būtina sąlyga yra fakto konstatavimas, kad toks ištaisymas nepažeis trečiųjų asmenų teisėtų interesų. Gali būti patikslinti ir ištaisyti netikslūs ir klaidingi duomenys, jeigu į išduotą ar pakeistą leidimą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kuriais remiantis buvo įrašyti;

1251.3. AAA, baigusi administracinę procedūrą dėl klaidų ištaisymo, per 3 darbo dienas raštu informuoja veiklos vykdytoją ir AAD apie klaidas, jas nurodo, pateikia pataisytą leidimą ir paskelbia informaciją apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą leidimą savo interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-537, 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10131

 

Papildyta punktu:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

126. Už Taisyklėse nustatytų reikalavimų nesilaikymą taikoma atsakomybė Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių

1 priedas

 

VEIKLOS RŪŠYS, PAGAL KURIAS NUSTATOMA, AR ĮRENGINIUI REIKIA TURĖTI LEIDIMĄ PAGAL TAISYKLIŲ REIKALAVIMUS

 

Šiame priede pateiktos ribos nurodo gamybos (projektinius) pajėgumus ar našumą. Jei tame pačiame įrenginyje vykdoma kelių rūšių veikla, nurodyta veiklos aprašyme (išvardintų po viena paantrašte), kuriame nurodyta riba, tokių veiklos rūšių pajėgumai sudedami. Atliekų tvarkymo veiklos atveju tokie skaičiavimai taikomi šio priedo 5.1, 5.3 ir 5.4 punktuose nurodytais atvejais.

 

1. Energetikos pramonė:

 

1.1. kuro deginimas įrenginiuose, kurių bendra vardinė (nominali) šiluminė galia lygi arba didesnė kaip 50 MW;

1.2. naftos ir dujų perdirbimas;

1.3. kokso gamyba;

1.4. anglies dujofikavimas ar suskystinimas; kito kuro dujofikavimas ar suskystinimas įrenginiuose, kurių bendra nominali šiluminė galia yra lygi arba didesnė kaip 20 MW.

 

2. Metalų gamyba ir apdirbimas:

 

2.1. metalo rūdos (įskaitant sulfidinę rūdą) kalcinavimas arba kaitinimas;

2.2. ketaus arba plieno (pirminis arba antrinis lydymas) gamyba, įskaitant tolydinį liejimą, kai  pajėgumas didesnis kaip 2,5 tonos per valandą;

2.3. juodųjų metalų apdirbimas:

2.3.1. karšto valcavimo staklių, kurių pajėgumas didesnis kaip 20 tonų termiškai neapdoroto plieno per valandą, eksploatavimas;

2.3.2. kalvių, turinčių kūjus, kurių kiekvieno energija didesnė kaip 50 kilodžaulių ir kurių kaloringumas didesnis kaip 20 MW, eksploatavimas;

2.3.3. dengimas apsauginėmis lydyto metalo dangomis, kurių įkrova didesnė kaip 2 tonos termiškai neapdoroto plieno per valandą;

2.4. juodųjų metalų liejyklų, kurių gamybos pajėgumas didesnis kaip 20 tonų per dieną, eksploatavimas;

2.5. spalvotųjų metalų apdirbimas:

2.5.1. neapdirbtų spalvotųjų metalų gamyba iš rūdos, koncentratų arba antrinių žaliavų, naudojant metalurginius, cheminius arba elektrolitinius procesus;

2.5.2. spalvotųjų metalų, įskaitant regeneruotus produktus, lydymas, įskaitant legiravimą, ir spalvotųjų metalų liejyklų eksploatavimas, kai švino ir kadmio lydymo pajėgumas didesnis kaip 4 tonos per dieną, o visų kitų metalų – 20 tonų per dieną;

2.6. metalų ir plastiko medžiagų paviršių apdorojimas elektrolizės arba cheminiais procesais, kai dengimo vonių tūris didesnis kaip 30 m3.

 

3. Mineralinių medžiagų apdirbimo pramonė:

 

3.1. cemento, kalkių ir magnio oksido gamyba:

3.1.1. cemento klinkerio gamyba rotacinėse krosnyse, kurių gamybos pajėgumas didesnis kaip 500 tonų per dieną, arba kitose krosnyse, kurių gamybos pajėgumas didesnis kaip 50 tonų per dieną;

3.1.2. kalkių gamyba krosnyse, kurių gamybos pajėgumas didesnis kaip 50 tonų per dieną;

3.1.3. magnio oksido gamyba krosnyse, kurių gamybos pajėgumas didesnis kaip 50 tonų per dieną;

3.2. asbesto arba produktų iš asbesto gamyba;

3.3. stiklo, įskaitant stiklo pluoštą, gamyba, kai lydymo pajėgumas didesnis kaip 20 tonų per dieną;

3.4. mineralinių medžiagų lydymas, įskaitant mineralinio pluošto gamybą, kai lydymo pajėgumas didesnis kaip 20 tonų per dieną;

3.5. keraminių gaminių gamyba degimo būdu, ypač stogų čerpių, plytų, ugniai atsparių plytų, čerpių, molio dirbinių arba porceliano, kai gamybos pajėgumas didesnis kaip 75 tonos per dieną ir (ar) kai degimo krosnies pajėgumas didesnis kaip 4 m3, o vienos krosnies džiovinimo talpa didesnė kaip 300 kg/m3.

 

4. Chemijos pramonė:

 

Gamyba pagal šioje dalyje apibrėžtų veiklos rūšių kategorijas yra medžiagų arba medžiagų grupių, išvardytų šio priedo 4.1–4.6 punktuose, pramoninio masto gamyba chemiškai arba biologiškai jas perdirbant.

4.1. organinių cheminių medžiagų gamyba:

4.1.1. angliavandenilių (linijinių arba ciklinių; sočiųjų arba nesočiųjų; alifatinių arba aromatinių);

4.1.2. deguonies turinčių organinių junginių: alkoholio, aldehidų, ketonų, karboksirūgščių, esterių ir esterių mišinių, acetatų, eterių, peroksidų, epoksidinių dervų;

4.1.3. sieros turinčių organinių junginių;

4.1.4. azoto turinčių organinių junginių: aminų, amidų, nitrozo ir nitro junginių arba nitratų, nitrilų, cianatų, izocianatų;

4.1.5. fosforo turinčių organinių junginių;

4.1.6. halogenintų angliavandenilių;

4.1.7. metalo organinių junginių;

4.1.8. plastinių medžiagų (polimerų,  sintetinio pluošto ir pluošto, turinčio celiuliozės);

4.1.9. sintetinio kaučiuko;

4.1.10. dažiklių ir pigmentų;

4.1.11. paviršinio aktyvumo agentų ir medžiagų;

4.2. neorganinių cheminių medžiagų gamyba:

4.2.1. dujų – amoniako, chloro arba vandenilio chlorido, fluoro arba vandenilio fluorido, anglies oksido, sieros turinčių junginių, azoto oksidų, vandenilio, sieros dioksido, karbonilo chlorido (fosgeno);

4.2.2. rūgščių – chromo rūgšties, fluoro vandenilio rūgšties, fosforo rūgšties, azoto rūgšties, druskos rūgšties, sieros rūgšties, oleumo, sulfitinių rūgščių;

4.2.3. bazių – amonio hidroksido, kalio hidroksido, natrio hidroksido;

4.2.4. druskos – amonio chlorido, kalio chlorato, kalio karbonato, natrio karbonato, perborato, sidabro nitrato;

4.2.5 ne metalų, metalo oksidų arba kitų neorganinių junginių – kalcio karbido, silicio, silicio karbido;

4.3. fosforo, azoto arba kalio trąšų (paprastų ar kompleksinių) gamyba;

4.4. augalų apsaugos produktų arba biocidų gamyba;

4.5. farmacijos produktų, įskaitant tarpinius produktus, gamyba;

4.6. sprogmenų gamyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

5. Atliekų tvarkymas:

 

5.1. pavojingųjų atliekų šalinimas arba naudojimas, kai pajėgumas didesnis kaip 10 tonų per dieną, apimantis vieną ar daugiau šių veiklos rūšių:

5.1.1. biologinį apdorojimą;

5.1.2. fizikinį cheminį apdorojimą;

5.1.3. sumaišymą arba maišymą prieš perduodant vykdyti bet kurią kitą šio priedo 5.1 ir 5.2 papunkčiuose išvardintų rūšių veiklą;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

5.1.4. perpakavimą prieš perduodant vykdyti bet kurią kitą šio priedo 5.1 ir 5.2 papunkčiuose išvardintų rūšių veiklą;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

5.1.5. tirpiklių atnaujinimą ir (ar) regeneravimą;

5.1.6. neorganinių medžiagų, išskyrus metalus arba metalo junginius, perdirbimą ir (ar) atnaujinimą;

5.1.7. rūgščių arba bazių regeneravimą;

5.1.8. taršai mažinti skirtų sudėtinių dalių naudojimą;

5.1.9. katalizatorių sudėtinių dalių naudojimą;

5.1.10. pakartotinį naftos rafinavimą arba kitokį pakartotinį naftos produktų naudojimą;

5.1.11. surinkimas ant žemės ar po žeme;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

5.2. atliekų šalinimas arba naudojimas atliekų deginimo arba bendro atliekų deginimo įrenginiuose:

5.2.1. nepavojingų atliekų, kai pajėgumas didesnis kaip 3 tonos per valandą;

5.2.2. pavojingų atliekų, kai pajėgumas didesnis kaip 10 tonų per dieną;

5.3. nepavojingųjų atliekų šalinimas, kai pajėgumas didesnis kaip 50 tonų per dieną, apimantis vieną ar daugiau toliau nurodytų veiklos rūšių, išskyrus nuotekų dumblo iš komunalinių nuotekų valymo įrenginių apdorojimo veiklą:

5.3.1. biologinį apdorojimą;

5.3.2. fizikinį-cheminį apdorojimą;

5.3.3. atliekų paruošimą deginimui arba bendram deginimui;

5.3.4. šlakų ir pelenų apdorojimas;

5.3.5. metalo atliekų, įskaitant elektros ir elektroninės įrangos atliekas ir netinkamų naudoti transporto priemonių laužą ir jų sudedamųjų dalių atliekas, apdorojimą smulkintuvuose;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

5.4. nepavojingųjų atliekų naudojimas arba naudojimas ir šalinimas kartu, kai pajėgumas didesnis kaip 75 tonos per dieną, apimantis vieną ar daugiau toliau nurodytų veiklos rūšių, išskyrus nuotekų dumblo iš komunalinių nuotekų valymo įrenginių apdorojimo veiklą:

5.4.1. biologinį apdorojimą;

5.4.2. atliekų paruošimą deginimui arba bendram deginimui;

5.4.3. šlakų ir pelenų apdorojimą;

5.4.4. metalo atliekų, įskaitant elektros ir elektroninės įrangos atliekas ir netinkamų naudoti transporto priemonių laužą ir jų sudedamųjų dalių atliekas, apdorojimą smulkintuvuose.

Tais atvejais, kai vienintelė vykdoma atliekų tvarkymo veikla yra anaerobinis apdorojimas, šios veiklos pajėgumas turi būti 100 tonų per dieną ir daugiau;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

5.5. sąvartynai, kaip apibrėžta Atliekų tvarkymo įstatyme, priimantys daugiau negu 10 tonų atliekų per dieną arba kurių bendras pajėgumas didesnis kaip 25 000 tonų, išskyrus inertinių atliekų sąvartynus;

5.6. pavojingųjų atliekų laikymas, kuriam netaikomas 5.5 punktas, prieš atliekant bet kurios 5.1, 5.2, 5.5 ir 5.7 punktuose išvardytos rūšies veiklą, kai bendras pajėgumas yra didesnis kaip 50 tonų, išskyrus laikinąjį laikymą atliekų susidarymo vietoje prieš surenkant;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-510, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10611

 

5.7. požeminis pavojingųjų atliekų laikymas, kai bendras pajėgumas yra didesnis kaip 50 tonų.

 

6. Kitos veiklos rūšys:

 

6.1. pramoniniuose įrenginiuose atliekama šių gaminių gamyba:

6.1.1. celiuliozė iš medienos arba kitų pluoštinių medžiagų;

6.1.2. popieriaus ar kartono, kai gamybos pajėgumas didesnis kaip 20 tonų per dieną;

6.1.3. vienos ar daugiau rūšių medžio plokščių: orientuotų skiedrantų plokščių, smulkintų plokščių arba plaušų plokščių, kai gamybos pajėgumas didesnis kaip 600 m3 per dieną;

6.2. pirminis pluošto arba tekstilės apdorojimas (plovimas, balinimas, merserizavimas) arba dažymas, kai apdorojimo pajėgumas didesnis kaip 10 tonų pluošto per dieną;

6.3. kailių ir odų rauginimas, kai apdorojimo pajėgumas didesnis kaip 12 tonų gatavos produkcijos per dieną;

6.4. skerdyklų ir maisto pramonės įrenginių eksploatavimas:

6.4.1. skerdyklų, kurių skerdienos gamybos pajėgumas didesnis kaip 50 tonų per dieną, eksploatavimas;

6.4.2. apdorojimo ir perdirbimo veikla (išskyrus atvejus, kai šiame punkte nurodytos perdirbtos ar neperdirbtos žaliavos tik pakuojamos) maisto produktams arba gyvulių pašarams gaminti iš:

6.4.2.1. gyvulinės žaliavos (išskyrus pieną), kai galutinio produkto gamybos pajėgumas didesnis kaip 75 tonos per dieną;

6.4.2.2. augalinės žaliavos, kai galutinio produkto gamybos pajėgumas didesnis kaip 300 tonų per dieną arba 600 tonų per dieną, kai įrenginys veikia ne ilgiau kaip 90 dienų iš eilės bet kuriais metais;

6.4.2.3. gyvulinių ir augalinių žaliavų mišinio tiek kombinuotuose, tiek atskiruose produktuose, kai pagaminamos produkcijos gamybos pajėgumas tonomis per dieną yra:

didesnis kaip 75 t, jei galutinės produkcijos gamybos pajėgumo gyvūninės kilmės medžiagos dalis (svorio procentais) yra lygi arba daugiau nei 10; arba [300-(22,5xA)] (kai A yra galutinės produkcijos gamybos pajėgumo gyvūninės medžiagos dalis svorio procentais) visais kitais atvejais. 

Pakuotė neįtraukiama į galutinį produkto svorį.

Šis 6.4.2.3. punktas netaikomas, kai žaliavą sudaro tik pienas;

6.4.3. pieno apdorojimas ir perdirbimas, kai per dieną priimama daugiau kaip 200 tonų pieno (metinis vidurkis);

6.5. gyvulių skerdenų ir gyvūninių atliekų šalinimas arba perdirbimas, kai apdorojimo pajėgumas didesnis kaip 10 tonų per dieną;

6.6. intensyvus paukščių arba kiaulių auginimas, kai:

6.6.1. yra daugiau kaip 40 000 vietų naminiams  paukščiams;

6.6.2. yra daugiau kaip 2 000 vietų mėsinėms kiaulėms (daugiau kaip 30 kg);

6.6.3. yra daugiau kaip 750 vietų paršavedėms;

6.7. naudojant organinius tirpiklius atliekamas medžiagų, daiktų arba gaminių paviršiaus apdorojimas – taurinimas, šlichtinimas, dengimas, riebalų šalinimas, atspariu vandeniui darymas, klijavimas, dažymas, valymas arba impregnavimas, kai organinio tirpiklio sunaudojimo pajėgumas didesnis kaip 150 kg per valandą arba didesnis kaip 200 tonų per metus;

6.8. anglies (perdegtos anglies) arba elektrografito gamyba deginimo arba grafitizacijos būdu;

6.9. anglies dioksido (CO2) surinkimas iš įrenginių, kuriems taikomos Taisyklės, ir geologinis saugojimas gelmėse;

6.10. medienos ir medienos gaminių konservavimas naudojant chemines medžiagas, kai gamybos pajėgumas didesnis kaip 75 m3 per dieną, išskyrus vien tik apdorojimą siekiant apsaugoti medieną nuo mėlynavimo;

6.11. gamybinių nuotekų valymas nuotekų valymo įrenginiuose (išskyrus priklausančius viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui), priimančiuose nuotekas iš įrenginių ir įmonių, kurių veikla išvardinta šiame priede, ir išleidimas į gamtinę aplinką. Šis punktas netaikomas pieno perdirbimo, vaisių ir daržovių produktų gamybos, nealkoholinių gėrimų gamybos ir išpilstymo, bulvių perdirbimo, mėsos pramonės, alaus darykloms, alkoholio ir alkoholinių gėrimų gamybos, augalinių pašarų gamybos, želatinos ir klijų gamybos iš odų ir kaulų, salyklo gamybos ir žuvies perdirbimo pramonės įmonėse susidarančių gamybinių nuotekų valymui ir išleidimui į gamtinę aplinką.

_________________

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių

2 priedas

 

Geriausių prieinamų gamybos būdų nustatymo kriterijai

 

1. Mažaatliekės technologijos naudojimas.

2. Mažiau pavojingų medžiagų naudojimas.

3. Proceso metu susidarančių ir naudotų medžiagų bei atitinkamų atliekų panaudojimo bei perdirbimo skatinimas.

4. Palyginami eksploatavimo procesai, įrengimai ar metodai, sėkmingai išbandyti pramoniniu mastu.

5. Technikos pasiekimai ir mokslo žinių bei supratimo pokyčiai.

6. Atitinkamų išmetamų teršalų pobūdis, pasekmės ir apimtys.

7. Naujo ar esamo įrenginio paleidimo data.

8. Laikas, reikalingas geriausiam prieinamam gamybos būdui įdiegti.

9. Procese naudojamų žaliavų (įskaitant vandenį) suvartojimas ir pobūdis bei jų energetinis efektyvumas.

10. Būtinybė užtikrinti taršos prevenciją arba kuo labiau sumažinti jos poveikį aplinkai ir keliamą riziką.

11. Avarijų prevencijos reikalingumas ir būtinybė kuo labiau sumažinti jų pasekmes aplinkai.

12. Viešųjų tarptautinių organizacijų paskelbta informacija.

_________________

 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių

3 priedas

 

TERŠALŲ SĄRAŠAS

 

I. ORAS

 

1. Sieros dioksidas ir kiti sieros turintys junginiai.

2. Azoto oksidai ir kiti azoto turintys junginiai.

3. Anglies monoksidas.

4. Lakieji organiniai junginiai.

5. Metalai ir jų junginiai.

6. Kietosios dalelės, įskaitant smulkias kietąsias daleles.

7. Asbestas (suspenduotos dalelės, pluoštai).

8. Chloras ir jo junginiai.

9. Fluoras ir jo junginiai.

10. Arsenas ir jo junginiai.

11. Cianidai.

12. Medžiagos ir mišiniai, kurie, kaip įrodyta, turi kancerogeninių ar mutageninių savybių arba tokių savybių, kurios gali veikti dauginimąsi per orą.

13. Polichlorinti dibenzodioksinai ir polichlorinti dibenzofuranai.

 

II. VANDUO

 

1. Halogeninti organiniai junginiai ir medžiagos, galinčios sudaryti tokius junginius vandenyje.

2. Fosforo organiniai junginiai.

3. Organinio alavo junginiai.

4. Medžiagos ir mišiniai, kurie, kaip įrodyta, turi kancerogeninių ar mutageninių savybių arba tokių savybių, kurios gali veikti dauginimąsi vandenyje arba per jį.

5. Ilgai nesuyrantys organiniai junginiai ir ilgai nesuyrančios bei bioakumuliacinių savybių turinčios organinės toksiškos medžiagos.

6. Cianidai.

7. Metalai ir jų junginiai.

8. Arsenas ir jo junginiai.

9. Biocidai ir augalų apsaugos produktai.

10. Skendinčios medžiagos.

11. Medžiagos, sukeliančios eutrofikacijos procesą (ypač nitratai ir fosfatai).

12. Medžiagos, neigiamai veikiančios deguonies pusiausvyrą (kurias galima įvertinti naudojant tokius rodiklius kaip BDS, ChDS, ir t. t.).

13. Medžiagos, išvardytos Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede ir 2 priedo A dalyje.

_________________

 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių

4 priedas

 

(Rekomenduojama paraiškos forma)

PARAIŠKA

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI (PAKEISTI)

 

 

 

 

 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

(Juridinio asmens kodas)

 

___________________________________________________________________________

(Veiklos vykdytojo, teikiančio Paraišką, pavadinimas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

 

___________________________________________________________________________

(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

 

___________________________________________________________________________

(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

 

 

 

I. BENDRO POBŪDŽIO INFORMACIJA

 

1. Informacija apie vietos sąlygas: įrenginio eksploatavimo vieta, trumpa vietovės charakteristika.

2. Ūkinės veiklos vietos padėtis vietovės plane ar schemoje su gyvenamųjų namų, ugdymo įstaigų, ligoninių, gretimų įmonių, saugomų teritorijų ir biotopų bei vandens apsaugos zonų ir juostų išsidėstymu.

3. Naujam įrenginiui – statybos pradžia ir planuojama veiklos pradžia. Esamam įrenginiui – veiklos pradžia.

4. Informacija apie asmenis, atsakingus už įmonės aplinkos apsaugą.

5. Informacija apie įdiegtas aplinkos apsaugos vadybos sistemas.

6. Netechninio pobūdžio santrauka (informacija apie įrenginyje (įrenginiuose) vykdomą veiklą, trumpas visos paraiškoje pateiktos informacijos apibendrinimas).

 

II. INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ IR JAME VYKDOMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ

 

7. Įrenginys (-iai) ir jame (juose) vykdomos veiklos rūšys.

 

1 lentelė. Įrenginyje planuojama vykdyti ir (ar) vykdoma ūkinė veikla

 

Įrenginio pavadinimas

Įrenginyje planuojamos vykdyti veiklos rūšies pavadinimas pagal Taisyklių 1 priedą

ir kita tiesiogiai susijusi veikla

1

2

 

 

 

 

 

 

 

8. Įrenginio ar įrenginių gamybos (projektinis) pajėgumas arba vardinė (nominali) šiluminė galia.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

9. Kuro ir energijos vartojimas įrenginyje (-iuose), kuro saugojimas. Energijos gamyba.

 

2 lentelė. Kuro ir energijos vartojimas, kuro saugojimas

 

Energetiniai ir technologiniai ištekliai

Transportavimo būdas

Planuojamas sunaudojimas,

matavimo vnt. (t, m3, KWh ir kt.)

Kuro saugojimo būdas (požeminės talpos, cisternos, statiniai, poveikio aplinkai riziką mažinantys betonu dengti kuro saugyklų plotai ir pan.)

 

 

 

 

1

2

3

4

a) elektros energija

 

 

X

b) šiluminė energija

 

 

X

c) gamtinės dujos

 

 

 

d) suskystintos dujos

 

 

 

e) mazutas

 

 

 

f) krosninis kuras

 

 

 

g) dyzelinas

 

 

 

h) akmens anglis

 

 

 

i) benzinas

 

 

 

j) biokuras:

 

 

 

1)

 

 

 

2)

 

 

 

k) ir kiti

 

 

 

 

3 lentelė. Energijos gamyba

 

Energijos rūšis

Įrenginio pajėgumas

Planuojama pagaminti

1

2

3

Elektros energija, kWh

 

 

Šiluminė energija, kWh

 

 

 

III. GAMYBOS PROCESAI

 

10. Detalus įrenginyje vykdomos ir (ar) planuojamos vykdyti ūkinės veiklos rūšių aprašymas ir įrenginių, kuriuose vykdoma atitinkamų rūšių veikla, išdėstymas teritorijoje. Informacija apie įrenginių priskyrimą prie potencialiai pavojingų įrenginių.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

11. Planuojama naudoti technologija ir kiti gamybos būdai, skirti teršalų išmetimo iš įrenginio (-ių) prevencijai arba, jeigu tai neįmanoma, išmetamų teršalų kiekiui mažinti.

12. Pagrindinių alternatyvų pareiškėjo siūlomai technologijai, gamybos būdams ir priemonėms aprašymas, išmetamųjų teršalų poveikis aplinkai arba nuoroda į PAV dokumentus, kuriuose ši informacija pateikta.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

13. Kiekvieno įrenginio naudojamų technologijų atitikimo technologijoms, aprašytoms Europos Sąjungos geriausiai prieinamų gamybos būdų (GPGB) informaciniuose dokumentuose ar išvadose, palyginamasis įvertinimas.

 

4 lentelė. Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas

 

Eil. Nr.

Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis

Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB taikymu susijusios

vertės, vnt.

Atitikimas

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Informacija apie avarijų prevencijos priemones (arba nuoroda į Saugos ataskaitą ar ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, jei jie pateikiami paraiškoje).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-75, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01594

 

IV. ŽALIAVŲ IR MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS, SAUGOJIMAS

 

15. Žaliavų ir medžiagų naudojimas, žaliavų ir medžiagų saugojimas.

 

5 lentelė. Naudojamos ir (ar) saugomos žaliavos ir papildomos (pagalbinės) medžiagos

 

Eil. Nr.

Žaliavos arba medžiagos pavadinimas (išskyrus kurą, tirpiklių turinčias medžiagas ir mišinius)

Planuojamas naudoti kiekis,  matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per metus)

Transportavimo būdas

Kiekis, vienu metu saugomas vietoje, matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per metus)

Saugojimo būdas

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 lentelė. Tirpiklių turinčių medžiagų ir mišinių naudojimas ir saugojimas

 

Veikla, kurioje naudojamos tirpiklių turinčios medžiagos ir mišiniai

Tirpiklių turinčios medžiagos ir mišiniai

Tirpiklių turinčias medžiagas ir mišinius sudarantys komponentai

Planuojamos (maksimalios) tirpiklio sąnaudos, t/metus

Tirpiklio suvartojimo riba, t/metus

Planuojamas tirpiklių turinčių medžiagų ir mišinių

Kiekis, saugomas vietoje, t

Saugojimo būdas

Pavadinimas

Rizikos/pavojingumo frazė

Koncentracija, %

nuo

iki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso pagal veiklos rūšį:

 

 

 

 

 

 

 

 

V. VANDENS IŠGAVIMAS

 

16. Informacija apie vandens išgavimo būdą (nuoroda į techninius dokumentus, statybos projektą ar kt.).

 

7 lentelė. Duomenys apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio numatoma išgauti vandenį, vandens išgavimo vietą ir planuojamą išgauti vandens kiekį

 

 

Vandens išgavimo vietos Nr.

 

 

 

1.

Vandens telkinio kategorija (upė, ežeras, tvenkinys, kt.)

 

 

 

2.

Vandens telkinio pavadinimas

 

 

 

3.

Vandens telkinio identifikavimo kodas

 

 

 

4.

80% tikimybės sausiausio mėnesio vidutinis upės debitas (m3/s)

 

 

 

5.

Ežero, tvenkinio tūris (m3)

 

 

 

6.

Vandens išgavimo vietos koordinatės

 

 

 

7.

Didžiausias planuojamas išgauti vandens kiekis

m3/m.

m3/p.

m3/m.

m3/p.

m3/m.

m3/p.

 

 

 

 

 

 

 

8 lentelė. Duomenys apie planuojamas naudoti požeminio vandens vandenvietes

Eil. Nr.

Gėlo požeminio vandens vandenvietė (telkinys)

Pavadinimas Žemės gelmių registre

Adresas

Kodas Žemės gelmių registre

Aprobuotų išteklių kiekis, m3/d

 

Išteklių aprobavimo dokumento data ir Nr.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

VI. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

 

17. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai

 

9 lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis

 

Teršalo pavadinimas

Teršalo kodas

Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m.

1

2

3

Azoto oksidai

 

 

Kietosios dalelės

 

 

Sieros dioksidas

 

 

Amoniakas

 

 

Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):

XXXXXXXX

 

 

 

 

 

 

 

Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):

XXXXXXXX

XXXXXXXXX

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

10 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys

 

Įrenginio pavadinimas _______________________________________________________

 

Taršos šaltiniai

Išmetamųjų dujų rodikliai

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė,

val./m.

Nr.

koordinatės

aukštis,

m

išėjimo angos matmenys, m

srauto greitis,

m/s

temperatūra,

° C

tūrio debitas,

Nm3/s

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 lentelė. Tarša į aplinkos orą

 

Įrenginio pavadinimas _______________________________________________________

 

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.

Taršos šaltiniai

Teršalai

Numatoma (prašoma leisti) tarša

Nr.

pavadinimas

kodas

vienkartinis

dydis

metinė,

t/m.

vnt.

maks.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso įrenginiui:

 

 

12 lentelė. Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai ir taršos prevencijos priemonės

 

Įrenginio pavadinimas _______________________________________________________

 

Taršos šaltinio, į kurį patenka pro valymo įrenginį praėjęs dujų srautas, Nr.

Valymo įrenginiai

Valymo įrenginyje valomi (nukenksminami) teršalai

Pavadinimas ir paskirties apibūdinimas

kodas

pavadinimas

kodas

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taršos prevencijos priemonės:

 

 

13 lentelė. Tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms

 

Įrenginio pavadinimas _______________________________________________________

 

Taršos

šaltinio, iš kurio išmetami teršalai esant šioms sąlygoms, Nr.

Sąlygos, dėl kurių gali įvykti neįprasti (neatitiktiniai) teršalų išmetimai

Neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų duomenų detalės

Pastabos, detaliau apibūdinančios neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų pasikartojimą, trukmę ir kt. sąlygas

išmetimų trukmė,

val., min.

(kas reikalinga, pabraukti)

teršalas

teršalų koncentracija išmetamosiose dujose, mg/Nm3

pavadinimas

kodas

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIOS DUJOS

 

18. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos.

 

14 lentelė. Veiklos rūšys ir šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD, nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede

 

Eil. Nr.

Veiklos rūšys pagal Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priedą ir išmetimo šaltiniai

ŠESD pavadinimas

(anglies dioksidas (CO2), azoto suboksidas (N2O), perfluorangliavandeniliai (PFC))

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

VIII. TERŠALŲ IŠLEIDIMAS SU NUOTEKOMIS Į APLINKĄ

 

19. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką.

 

15 lentelė. Informacija apie paviršinį vandens telkinį (priimtuvą), į kurį planuojama išleisti nuotekas

Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadini-mas, kategori-ja ir kodas

80% tikimybės sausiausio mėnesio vidutinis debitas, m3/s (upėms)

Vandens telkinio plotas, ha

(stovinčio vandens telki-niams)

 

Vandens telkinio būklė

Rodik-lis

Esama (foninė) būklė

Leistina vandens telkinio apkrova

mato vnt.

reikš-mė

Hidrau-linė, m3/d.

teršalais

mato vnt.

reikšmė

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

16 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą (išskyrus paviršinius vandens telkinius), į kurį planuojama išleisti nuotekas

 

Eil. Nr.

Nuotekų išleidimo vietos / priimtuvo aprašymas

Juridinis nuotekų išleidimo pagrindas

Leistina priimtuvo apkrova

hidraulinė

teršalais

m3/d

m3/metus

parametras

mato vnt.

reikšmė

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 lentelė. Duomenys apie nuotekų šaltinius ir / arba išleistuvus

 

Eil. Nr.

Koordinatės

Priimtuvo numeris

Planuojamų išleisti nuotekų aprašymas

Išleistuvo tipas / techniniai duomenys

Išleistuvo vietos aprašymas

Numatomas išleisti didžiausias nuotekų kiekis

m3/d.

m3/m.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 lentelė. Į gamtinę aplinką planuojamų išleisti nuotekų užterštumas

 

Eil. Nr.

Teršalo pavadinimas

Didžiausias numatomas nuotekų užterštumas prieš valymą

Didžiausias leidžiamas ir planuojamas nuotekų užterštumas

Numatomas valymo efektyvumas, %

mom.,

mg/l

vidut.,

mg/l

t/metus

DLK mom.,

mg/l

Prašoma LK mom.,

mg/l

DLK vidut.,

mg/l

 

Prašoma LK vid.,

mg/l

DLT paros,

t/d

Prašoma LT paros,

t/d

DLT metų,

t/m.

Prašoma LT metų,

t/m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeistas lentelės pavadinimas:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

19 lentelė. Objekte / įrenginyje naudojamos nuotekų kiekio ir taršos mažinimo priemonės

 

Eil. Nr.

Nuotekų

šaltinis / išleistuvas

Priemonės ir jos paskirties aprašymas

Įdiegimo data

Priemonės projektinės savybės

rodiklis

mato vnt.

reikšmė

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 lentelė. Numatomos vandenų apsaugos nuo taršos priemonės

 

Eil. Nr.

Nuotekų šaltinis / išleistuvas

Priemonės aprašymas

Laukiamo efekto aprašymas

Numatomas leidimo sąlygų keitimas įgyvendinus priemonę

Diegimo

pradžia

pabaiga

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 lentelė. Pramonės įmonių ir kitų abonentų, iš kurių planuojama priimti nuotekas (ne paviršines), sąrašas ir planuojamų priimti nuotekų savybės

 

Eil.

Nr.

Abonento pavadinimas

Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento

Didžiausia tarša, kurią numatoma gauti su abonento nuotekomis

tūkst. m3/m.

Teršalai

LKmom.,

mg/l

LKvid.,

mg/l

LTparos,

t/d

LTmetinė,

t/m.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuotekas, užterštas prioritetinėmis pavojingomis ir/arba „A“ sąrašo pavojingomis medžiagomis:

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Abonentai, iš kurių numatoma priimti daugiau kaip po 50 m3/d gamybinių nuotekų (bet kurie neatitinka 1 punkte nurodytų kriterijų):

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Suminiai abonentų, iš kurių numatoma priimti gamybines nuotekas (bet kurie neatitinka 1 ir 2 punktuose nurodytų kriterijų), duomenys:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų kriterijų) duomenys:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Iš viso (visų numatomų priimti iš abonentų nuotekų duomenys):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo potencialiai teršiamų teritorijų surenkamas paviršines nuotekas:

6.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 punkte nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 lentelė. Nuotekų apskaitos įrenginiai

 

Eil. Nr.

Išleistuvo Nr.

Apskaitos prietaiso vieta

Apskaitos prietaiso registracijos duomenys

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. DIRVOŽEMIO IR POŽEMINIO VANDENS APSAUGA

 

20. Dirvožemio ir gruntinių vandenų užterštumas. Duomenys apie žinomą įmonės teritorijos dirvožemio ir (ar) požeminio vandens taršą, nurodant galimas priežastis, kodėl šis užteršimas įvyko arba vyksta tiek dirvos paviršiuje, tiek gilesniuose dirvos sluoksniuose, jei nerengiama užterštumo būklės ataskaita. Galima žemės tarša esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms ir priemonės galimai taršai esant tokioms sąlygoms išvengti ar ją riboti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-20, 2015-01-08, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00485

 

X. TRĘŠIMAS

 

21. Informacija apie biologiškai skaidžių atliekų naudojimą tręšimui žemės ūkyje. 

22. Informacija apie laukų tręšimą mėšlu ir (ar) srutomis.

 

XI. NUMATOMAS ATLIEKŲ SUSIDARYMAS, APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI)

 

23. Atliekų susidarymas. Numatomos atliekų prevencijos priemonės ir kitos priemonės, užtikrinančios įmonėje susidarančių atliekų (atliekos pavadinimas, kodas) tvarkymą laikantis nustatytų atliekų tvarkymo principų bei visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugą.

24. Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti)

24.1. Nepavojingosios atliekos

 

23 lentelė. Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos

 

Įrenginio pavadinimas_______________________________________________________

 

Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, atliekos

Atliekų naudojimas

Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11)

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 lentelė. Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos

 

Įrenginio pavadinimas________________________________________________________

 

Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, atliekos

Atliekų šalinimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekos šalinimo veiklos kodas (D1–D7, D10)

Projektinis įrenginio pajėgumas

Didžiausias numatomas šalinti bendras atliekų kiekis, t/m.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos

 

Įrenginio pavadinimas_______________________________________________________

 

Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekų tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis

 

Įrenginio pavadinimas ______________________________________________________

 

Atliekos

Atliekų laikymas

Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)

Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)

 

Įrenginio pavadinimas ______________________________________________________

 

Atliekos

Atliekų laikymas

Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų kiekis, t

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.2. Pavojingosios atliekos

 

28 lentelė. Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, pavojingosios atliekos

 

Įrenginio pavadinimas______________________________________________________

 

Pavojingųjų atliekų technologi-nio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologi-nio srauto pavadinimas

Atlie-kos kodas

Atlie-kos pavadi-nimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų naudojimas

Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas

Atliekos naudojimo veiklos kodas

(R1–R11)

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 lentelė. Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, pavojingosios atliekos

 

Įrenginio pavadinimas_______________________________________________________

 

Pavojingų-jų atliekų technolo-ginio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologi-nio srauto pavadinimas

Atlie-kos kodas

Atlie-kos pavadi-nimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų šalinimas

Atliekos šalinimo veiklos kodas (D1–D7, D10)

Projektinis įrenginio pajėgumas

Didžiausias numatomas

šalinti bendras atliekų kiekis, t/m.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos

 

Įrenginio pavadinimas________________________________________________________

 

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas

Atliekos kodas

Atliekos pavadinimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti

Atliekų tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

1

2

3

4

5

6

7