Suvestinė redakcija nuo 2014-12-06 iki 2015-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 77-3901, i. k. 113301MISAK00D1-528

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklIŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. liepos 15 d. Nr. D1-528

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 2013, Nr. 55-2727) 191 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindamas 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL 2010 L 334, p. 17) nuostatas:

1. Tvirtinu Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. šio įsakymo 2.2 punkte nurodytų rūšių veiklai, kurią vykdant eksploatuojamas įrenginys, kuriam pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829) (toliau – 2002 m. TIPK taisyklės), 1 priedą iki šio įsakymo įsigaliojimo buvo išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimas:

2.1.1. iki 2014 m. sausio 6 d. imtinai taikomos 2002 m. TIPK taisyklės tokia tvarka:

2.1.1.1. TIPK leidimas atnaujinamas ar koreguojamas 2002 m. TIPK taisyklių nustatytais pagrindais ir tvarka, jei iki 2014 m. sausio 6 d. pateikiama paraiška TIPK leidimui atnaujinti ar koreguoti ir iki 2015 m. sausio 6 d. imtinai išduodamas atnaujintas ar pakoreguotas TIPK leidimas;

2.1.1.2. TIPK leidimas naikinamas 2002 m. TIPK taisyklių nustatyta tvarka;

2.1.2. nuo 2014 m. sausio 7 d. taikomos Taisyklės tokia tvarka:

2.1.2.1. jei iki 2014 m. sausio 6 d. imtinai pateikiama paraiška TIPK leidimui atnaujinti ar koreguoti, bet iki 2015 m. sausio 6 d. imtinai neišduotas atnaujintas ar pakoreguotas TIPK leidimas, TIPK leidimas išduodamas, keičiamas ir TIPK leidimo galiojimas naikinamas Taisyklių nustatytais pagrindais ir tvarka;

2.1.2.2. nuo 2014 m. sausio 7 d. paraiškos TIPK leidimui gauti ar pakeisti teikiamos ir TIPK leidimai išduodami, keičiami bei galiojimas naikinamas Taisyklių nustatytais pagrindais ir tvarka, išskyrus 2.1.1 punkte nurodytus atvejus;

2.2. šio įsakymo 2.1 punkte nurodytos veiklos rūšys apima:

2.2.1. Taisyklių 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.1, 2.6, 3 punktuose nurodytą veiklą;

2.2.2. Taisyklių 1 priedo 1.1 punkte nurodytą veiklą, kai eksploatuojami įrenginiai, kurių bendra vardinė (nominali) šiluminė galia didesnė kaip 50 MW;

2.2.3. Taisyklių 1 priedo 1.4 punkte nurodytą veiklą, kai vykdomas anglies dujofikavimas ir suskystinimas;

2.2.4. Taisyklių 1 priedo 4 punkte nurodytą veiklą, kai įrenginiuose vykdoma su cheminio perdirbimo būdu susijusi gamyba;

2.2.5. Taisyklių 1 priedo 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.5, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.3, 6.4.1, 6.4.2 punktuose nurodytą veiklą;

2.2.6. Taisyklių 1 priedo 6.4.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8. 6.9 punktuose nurodytą veiklą;

2.3. šio įsakymo 2.4 punkte nurodytų rūšių veiklai, kurią vykdant šio įsakymo įsigaliojimo metu eksploatuojamas įrenginys, kuriam pagal 2002 m. TIPK taisyklių 1 priedą nereikėjo turėti TIPK leidimo, Taisyklės taikomos tokia tvarka:

2.3.1. nuo 2015 m. liepos 7 d. privaloma turėti pagal Taisyklių reikalavimus išduotą TIPK leidimą;

2.3.2. paraiškos dėl šio įsakymo 2.3.1 punkte nurodytų TIPK leidimų išdavimo teikiamos ir leidimai išduodami Taisyklių nustatyta tvarka įsigaliojus šiam įsakymui;

2.4. šio įsakymo 2.3 punkte nurodytos veiklos rūšys apima:

2.4.1. Taisyklių 1 priedo 1.1 punkte nurodytą veiklą, kai eksploatuojami įrenginiai, kurių bendra vardinė (nominali) šiluminė galia lygi 50 MW;

2.4.2. Taisyklių 1 priedo 1.4 punkte nurodytą veiklą, kai vykdomas kuro (išskyrus anglį) dujofikavimas ar suskystinimas įrenginiuose, kurių bendra vardinė (nominali) šiluminė galia yra lygi arba didesnė kaip 20 MW;

2.4.3. Taisyklių 1 priedo 4 punkte nurodytą veiklą, kai įrenginiuose vykdoma su biologinio perdirbimo būdu susijusi gamyba;

2.4.4. Taisyklių 1 priedo 5.1, 5.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.4, 5.6, 5.7, 6.1.3, 6.4.2 punktuose nurodytą veiklą;

2.4.5. Taisyklių 1 priedo 6.10 ir 6.11 punktuose nurodytą veiklą;

2.5. Taisyklių 1 priede nurodytoms veiklos rūšims šio įsakymo 2.1 ir 2.3 punktuose nenurodytais atvejais Taisyklės taikomos įsigaliojus šiam įsakymui tokia tvarka:

2.5.1. įsigaliojus šiam įsakymui, įrenginio eksploatavimui privaloma turėti pagal Taisyklių reikalavimus išduotą TIPK leidimą;

2.5.2. paraiškos dėl TIPK leidimų išdavimo teikiamos ir leidimai išduodami Taisyklių nustatyta tvarka nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos.

3. Pavedu:

3.1. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams:

3.1.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme (Žin., 2002, Nr. 72-3017) nustatytais pagrindais ir Taisyklėse nustatyta tvarka vykdyti pagal Taisykles išduotų TIPK leidimų sąlygų laikymosi kontrolę;

3.1.2. teikti informaciją ir konsultuoti Aplinkos apsaugos agentūrą Taisyklėse nustatyta tvarka peržiūrint, keičiant TIPK leidimus, išduotus pagal 2002 m. TIPK taisykles, ar panaikinant jų galiojimą;

3.1.3. iki 2013 m. lapkričio 1 d. informuoti 2.4 punkte nurodytus įrenginius eksploatuojančius veiklos vykdytojus apie pareigą iki 2015 m. liepos 7 d. gauti TIPK leidimą Taisyklių nustatyta tvarka;

3.1.4. iki 2013 m. lapkričio 15 d. pateikti informaciją Aplinkos apsaugos agentūrai ir Aplinkos ministerijai apie šio įsakymo 3.1.3 punkto reikalavimų vykdymą;

3.2. Aplinkos apsaugos agentūrai:

3.2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nustatytais pagrindais ir Taisyklėse nustatyta tvarka išduoti, peržiūrėti, keisti TIPK leidimus ir panaikinti jų galiojimą;

3.2.2. pagal Taisykles išduotų ar pakeistų TIPK leidimų elektronines versijas skelbti Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje;

3.2.3. stebėti geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau – GPGB) raidą, rinkti informaciją apie naujas arba atnaujintas GPGB išvadas, skelbti šią informaciją suinteresuotajai visuomenei, esant reikalui, vadovaujantis Europos Komisijos nustatytomis gairėmis, imtis priemonių skatinti naujų gamybos būdų, ypač tų, kurie nustatyti GPGB informaciniuose dokumentuose, kūrimą ir taikymą ir esant reikalui nustatyti GPGB atskiroms veiklos rūšims ar gamybos procesams.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                          Valentinas Mazuronis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528

 

taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, PAKEITIMO ir GALIOJIMO panaikinimo TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja integruotą taršos, kurią sukelia pramoninė veikla, prevenciją ir kontrolę. Taisyklėse nustatyta taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (toliau – leidimas) išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo sistema siekiama užtikrinti, kad būtų išvengta šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo, teršalų patekimo į orą, vandenį, dirvožemį arba, jei tai neįmanoma, būtų sumažintas jų kiekis ir užkirstas kelias atliekų susidarymui, siekiant aukšto aplinkos apsaugos lygio.

2. Taisyklėse nustatoma Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme (Žin., 1992, Nr. 5-75) nurodyto leidimo eksploatuoti įrenginius ar vykdyti ūkinę veiklą paraiškos leidimui gauti ar pakeisti (toliau – paraiška) rengimo, pateikimo ir derinimo, leidimo projekto rengimo, leidimo išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo tvarka, suinteresuotos visuomenės teisės ir pareigos, taip pat informacijos teikimo kitai Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybei narei, konsultavimosi su kita ES valstybe nare, informavimo apie priimtą sprendimą išduoti leidimą tvarka, kitos ES valstybės narės visuomenės informavimo tvarka.

3. Taisyklės parengtos įgyvendinant 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL 2010 L 334, p. 17) (toliau – TIPK direktyva) ir 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL 2004 m. specialus leidimas 15 skyrius, 7 tomas, p. 631), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB (OL 2009 L 140, p. 63).

4. Taisyklės taikomos įrenginiuose vykdomai pramoninei (ūkinei) veiklai, sukeliančiai taršą ir nurodytai Taisyklių 1 priede. Taisyklės netaikomos mokslinių tyrimų, jų plėtros veiklai arba naujų produktų ir procesų bandymui.

5. Taisyklėmis privalo vadovautis veiklos vykdytojai, Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), išduodanti, keičianti leidimus ir panaikinanti jų galiojimą, peržiūrinti leidimų sąlygas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai (toliau – RAAD), kontroliuojantys leidimų sąlygų laikymąsi, taip pat visuomenės sveikatos centrai apskrityse (toliau – VSC).

6. TIPK direktyvoje numatytos specialiosios nuostatos dėl reikalavimų, susijusių su išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir jų išmetimo bei poveikio aplinkai stebėsena, kuriomis, be Taisyklių, turi būti vadovaujamasi nustatant leidimo sąlygas kai kurių įrenginių eksploatavimui, nustatytos šiuose teisės aktuose:

6.1. Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normose, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 486 (Žin., 2001, Nr. 88-3100; 2013, Nr. 38-1871) (toliau – DKDĮ normos);

6.2. Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 620 (Žin., 2003, Nr. 15-634) (toliau – Tirpiklių tvarka);

6.3. Atliekų deginimo aplinkosauginiuose reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 (Žin., 2003, Nr. 31-1290);

6.4. Specialiuosiuose reikalavimuose titano dioksido gamybos įrenginiams, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 663 (Žin., 2004, Nr. 12-352; 2013, Nr. 4-129);

6.5. Specialiuosiuose reikalavimuose dideliems kurą deginantiems įrenginiams, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 486 (toliau – Specialieji reikalavimai DKDĮ).

 

II. SĄVOKOS

 

7. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

7.1. medžiaga – bet koks cheminis elementas ir jo junginiai ar mišiniai, išskyrus šias medžiagas:

a) radioaktyviąsias medžiagas, apibrėžtas Lietuvos higienos normoje HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 (Žin., 2002, Nr. 11-388);

b) genetiškai modifikuotus mikroorganizmus, apibrėžtus Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatyme (Žin., 2001, Nr. 56-1976; 2006, Nr. 77-2967);

c) genetiškai modifikuotus organizmus, apibrėžtus Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatyme;

7.2. tarša – žmonių veiklos sukeltas tiesioginis arba netiesioginis medžiagų, virpesių, šilumos arba triukšmo pasklidimas ore, vandenyje ar žemėje, galintis pakenkti žmonių sveikatai arba aplinkos kokybei, darantis žalą materialiajam turtui, žalojantis gamtą ir (arba) apribojantis galimybes teisėtai ja naudotis;

7.3. įrenginys – stacionarus technikos objektas, kuriame vykdoma vienos ar kelių Taisyklių 1 priede išvardytų rūšių veikla ir kita toje pačioje vietoje vykdoma tiesiogiai techniškai su minėtuose prieduose nurodyta veikla susijusi veikla, kuri gali sukelti teršalų išmetimą ir taršą;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

7.4. teršalų išmetimas – medžiagų, virpesių, šilumos arba triukšmo tiesioginis arba netiesioginis išmetimas iš organizuotų arba pasklidųjų taršos šaltinių į orą, vandenį arba žemę;

7.5. išmetamųjų teršalų ribinė vertė – išmetamų teršalų kiekis, išreikštas tam tikrais parametrais, koncentracija ir (ar) lygiu, kurio negalima viršyti per vieną arba kelis laikotarpius;

7.6. esminis pakeitimas – įrenginio, kurą deginančio įrenginio, atliekų deginimo įrenginio arba bendro atliekų deginimo įrenginio pobūdžio ar veikimo pakeitimas, arba išplėtimas, kuris gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį žmonių sveikatai arba aplinkai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105);

7.7. geriausi prieinami gamybos būdai (toliau – GPGB) – veiksmingiausi ir pažangiausi veiklos ir jos vykdymo metodų plėtojimo būdai, kurie gali būti pagrindas nustatant išmetamųjų teršalų ribines vertes ir kitas leidimo sąlygas siekiant išvengti taršos, o jei tai neįmanoma, – mažinti teršalų išmetimą ir jų poveikį visai aplinkai („gamybos būdai“ suprantami kaip naudojamos technologijos ir įrenginio projektavimo, statybos, priežiūros, eksploatavimo ir uždarymo būdai, „prieinami gamybos būdai“ – gamybos būdai, išplėtoti taip, kad juos būtų galima taikyti tam tikrame pramonės sektoriuje, esant ekonomiškai ir techniškai tinkamoms sąlygoms, atsižvelgiant į sąnaudas ir šių būdų pranašumą, nepaisant to, ar tie gamybos būdai taikomi, ar kuriami Lietuvos Respublikoje ir ar jie yra iš tikrųjų prieinami veiklos vykdytojui; „geriausi“ – veiksmingiausi, siekiant aukšto aplinkos apsaugos lygio);

7.8. GPGB informacinis dokumentas – pagal Europos Komisijos surengto pasikeitimo informacija rezultatus parengtas tam tikrai veiklai skirtas naujas ar atnaujintas dokumentas, kuriame aprašomi taikomi gamybos būdai, esami išmetamųjų teršalų ir suvartojimo (pavyzdžiui, energijos, vandens, žaliavų) kiekiai, gamybos būdai, kuriuos galima laikyti GPGB, taip pat GPGB išvados ir visi nauji gamybos būdai, skiriant ypatingą dėmesį geriausių prieinamų gamybos būdų nustatymo kriterijams, išvardytiems Taisyklių 2 priede;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

7.9. išvados dėl geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau – GPGB išvados) – GPGB informacinio dokumento dalis ar kelios dalys, kuriose išdėstomos išvados dėl geriausių prieinamų gamybos būdų, pateikiamas jų aprašymas, informacija apie GPGB pritaikymo galimybes, taip pat su GPGB siejamas išmetamųjų teršalų lygis ir susijęs monitoringas (stebėsena), suvartojimo (pavyzdžiui, energijos, vandens, žaliavų) kiekis ir prireikus tinkamos eksploatavimo vietos atkūrimo priemonės;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

7.10. išmetamųjų teršalų kiekiai taikant GPGB – įvairūs išmetamųjų teršalų kiekiai, susidarantys įprastomis eksploatacijos sąlygomis taikant GPGB išvadose aprašytus GPGB ar jų derinius, išreikšti vidurkiais per tam tikrą laikotarpį, atsižvelgiant į nustatytas konkrečias sąlygas;

7.11. naujas gamybos būdas – pramoninei veiklai skirtas naujoviškas gamybos būdas, kurį komerciškai išplėtojus būtų galima arba užtikrinti geresnį, arba bent tokį patį aplinkos apsaugos lygį ir sumažinti sąnaudas labiau negu naudojant esamus GPGB;

7.12. veiklos vykdytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar šio juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, kuris eksploatuoja arba kontroliuoja visą įrenginį, kurą deginantį įrenginį, atliekų deginimo įrenginį arba bendro atliekų deginimo įrenginį, arba tokio įrenginio dalį, kuriam nuosavybės teise priklauso įrenginys arba kuris naudoja, valdo įrenginį nuomos, panaudos, patikėjimo teise arba eksploatuoja kitu teisiniu pagrindu ir atsako už įrenginio eksploatavimo ir techninio funkcionavimo kontrolę;

7.13. visuomenė – vienas arba daugiau fizinių ir (ar) juridinių asmenų, jų organizacijos, asociacijos arba grupės;

7.14. suinteresuota visuomenė – visuomenė, kuriai daro ar gali daryti poveikį sprendimo išduoti arba pakeisti leidimą ar leidimo sąlygas priėmimas arba kuri yra suinteresuota tokio sprendimo priėmimu; pagal šią apibrėžtį asociacijos ir kiti viešieji juridiniai asmenys (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, visais atvejais laikomi suinteresuotais asmenimis;

7.15. pavojingos medžiagos – medžiagos arba mišiniai, turintys savybes, nurodytas Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2008, Nr. 76-3000) apibrėžtoje pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų sąvokoje;

7.16. užterštumo būklės ataskaita (preliminariųjų ekogeologinių tyrimų ataskaita) – informacija apie dirvožemio (grunto) ir požeminių vandenų užterštumą tam tikromis pavojingomis medžiagomis;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

7.17. požeminis vanduo – požeminis vanduo, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos vandens įstatyme (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544);

7.18. dirvožemis – virš pamatinės uolienos esantis Žemės plutos sluoksnis, kurį sudaro mineralinės dalelės, organinės medžiagos, vanduo, oras ir gyvieji organizmai;

7.19. aplinkosauginis tikrinimas – visi veiksmai, įskaitant patikrinimus vietoje, teršalų išmetimo stebėseną ir vidinių pranešimų bei pakartotinį veiklos dokumentų tikrinimą, vidaus stebėsenos tikrinimą, naudojamų gamybos būdų ir įrenginio aplinkosauginio valdymo tinkamumo tikrinimą, kuriuos atlieka atsakinga institucija arba kurie atliekami jos vardu, siekiant patikrinti, ar įrenginiai atitinka išduoto leidimo sąlygas, skatinti atitikti šias sąlygas ir prireikus stebėti jų poveikį aplinkai;

7.20. naminiai paukščiai – antys, balandžiai, fazanai, kalakutai, kurapkos, naminės vištos, perlinės vištos, putpelės, žąsys, beketeriai paukščiai, auginami ar laikomi nelaisvėje veislei, mėsai ar kiaušiniams, medžioklės ištekliams atkurti;

7.21. gamybos pajėgumas – pastatyto ir įrengto įrenginio pajėgumas esant normalioms įrenginio eksploatavimo sąlygoms;

7.22. neįprastos (neatitiktinės) veiklos sąlygos – įrenginio paleidimas, derinimas, stabdymas, aprašyti įrenginio eksploatavimo dokumente (techniniame reglamente ar kt.), taip pat nuotėkio buvimas, gedimas;

7.23. aplinkosaugos veiksmų planas – veiklos vykdytojo patvirtintas ir atsakingos institucijos priimtas kompleksas priemonių įrenginio aplinkosauginiam valdymui tobulinti ir aplinkos būklei gerinti.

8. Sąvoka „Kurą deginančio įrenginio vardinė (nominali) šiluminė galia“ taikoma kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) (toliau – Energetikos įstatymas). Vardinę (nominalią) šiluminę galią patvirtinančiu dokumentu laikomas įrenginio (katilo) gamintojo išduotas dokumentas arba pagal Energetikos įstatymą Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nustatyta tvarka kompetentingos institucijos išduotas dokumentas.

9. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 87-3662), Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

III. BENDRIEJI LEIDIMŲ IŠDAVIMO PRINCIPAI

 

10. Veiklos vykdytojai, eksploatuojantys Taisyklėse apibrėžtus įrenginius, įskaitant kurą deginančius įrenginius, atliekų deginimo įrenginius ir (ar) bendro atliekų deginimo įrenginius, privalo turėti leidimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

11. Leidimas gali būti išduodamas vienam įrenginiui ar jo daliai arba keliems to paties veiklos vykdytojo įrenginiams ar jų dalims, esantiems toje pačioje vietoje (sklype, su juo besiribojančiuose sklypuose, ar sklypuose, atskirtuose tik inžinerinės infrastruktūros). Dviem ar daugiau įrenginių ar jų dalims išduotame leidime turi būti nustatytos sąlygos, užtikrinančios, kad kiekvienas įrenginys ar jo dalis atitiktų Taisyklių reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

12. Paraiška leidimui gauti ar pakeisti, prašymas leidimo galiojimui panaikinti teikiami AAA.

13. AAA išduoda, keičia leidimą, naikina jo galiojimą, peržiūri leidimo sąlygas. Leidimo sąlygų laikymosi kontrolę, išskyrus triukšmo ir kvapų sklidimo kontrolę, vykdo RAAD, kurio veiklos teritorijoje yra įrenginys (jo dalis ar keli įrenginiai ar jų dalys, kuriems yra išduotas leidimas).

14. Kai įrenginį eksploatuoja, kontroliuoja ar valdo keli ūkio subjektai (veiklos vykdytojai), kuriems nuosavybės teise priklauso atskiros įrenginio dalys, arba kurie naudoja, valdo įrenginio dalis nuomos, panaudos, patikėjimo teise ar eksploatuoja kitu teisiniu pagrindu ir atsako už įrenginio dalių eksploatavimo ir techninio funkcionavimo kontrolę, įrenginiui gali būti išduotas vienas leidimas. Tokiu atveju su paraiška leidimui gauti ar pakeisti turi būti teikiama deklaracija (laisva forma), kurioje nurodomas atsakomybės pasidalijimas tarp įrenginio dalis valdančių subjektų (veiklos vykdytojų). Įrenginys negali būti tarp subjektų (veiklos vykdytojų) dalijamas dalimis, siekiant vykdyti veiklą be leidimo.

15. Leidimas išduodamas neterminuotam laikui, tačiau nustatydama leidimo sąlygas, AAA Taisyklių 98.2 punkte nurodytu atveju gali nustatyti sąlygas tam tikram laikotarpiui, kuriam pasibaigus leidimą būtina pakeisti ir nustatyti naujas sąlygas.

16. Leidimas išduodamas ar pakeičiamas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūras (atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio aplinkai vertinimas), kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu tokios procedūros privalomos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

IV. PAGRINDINIAI LEIDIMO SĄLYGŲ NUSTATYMO PRINCIPAI

 

17. Išduodant, pakeičiant leidimus, nustatant leidimo sąlygas ir eksploatuojant įrenginius, turi būti užtikrintas šių pagrindinių principų laikymasis:

17.1. įrenginys turi būti eksploatuojamas nepažeidžiant nustatytų aplinkos kokybės normų, aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

17.2. pagal Taisyklių reikalavimus taikomos įmanomos taršos prevencijos priemonės ir GPGB;

17.3. gamtos ištekliai naudojami racionaliai ir taupiai, energija – efektyviai;

17.4. užtikrinama atliekų susidarymo prevencija, kaip numatyta Atliekų tvarkymo įstatyme. Pagal prioritetų eiliškumą ir laikantis atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, atliekos turi būti paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos, panaudojamos, o jei tai techniškai ir ekonomiškai neįmanoma, – šalinamos siekiant išvengti neigiamo poveikio aplinkai arba jį sumažinti;

17.5. įvertinama avarijų rizikos tikimybė ir numatomos būtinos priemonės joms išvengti, apriboti ir mažinti galimus padarinius;

17.6. galutinai nutraukiant veiklą, imamasi priemonių, būtinų taršos grėsmei išvengti ir eksploatavimo vietos būklei tinkamai atkurti, laikantis Taisyklių 111–114 punktuose nurodytų reikalavimų;

17.7. vykdant ūkinę veiklą, turi būti mažinamas pavojingų medžiagų naudojimas ir palaipsniui pavojingos medžiagos keičiamos mažiau pavojingomis.

 

V. PARAIŠKOS LEIDIMUI GAUTI AR PAKEISTI RENGIMO REIKALAVIMAI

 

18. Paraiškos leidimui gauti ar pakeisti rekomenduojama forma pateikta Taisyklių 4 priede. Paaiškinimai dėl kai kurių paraiškos dalių pildymo pateikti Taisyklių 6 priede.

19. Paraiškai rengti gali būti naudojami duomenys ir informacija (planai, schemos, ištraukos, išrašai ir kt.) iš teritorijų planavimo dokumentų, parengtų vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), poveikio aplinkai vertinimo dokumentų, parengtų vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų, parengtų vadovaujantis Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 (Žin., 2004, Nr. 106-3947), pavojingų objektų saugos ataskaitų, parengtų vadovaujantis Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 (Žin., 2004, Nr. 130-4649; 2005, Nr. 131-4731), iš techninio projekto, jeigu tokie dokumentai pagal teisės aktų reikalavimus buvo rengti.

20. Jeigu įrenginyje planuojamai vykdyti veiklai atliekant poveikio aplinkai vertinimą atliktos tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procedūros, veiklos vykdytojas kartu su paraiška turi pateikti Taisyklių 78 punkte nurodytą informaciją.

21. Paraiškoje leidimui gauti ar pakeisti turi būti nurodyta:

21.1. veiklos vykdytojo, eksploatuojančio įrenginį, pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas, kontaktinio asmens duomenys;

21.2. informacija apie asmenis, atsakingus už įmonės aplinkos apsaugą, jų ryšio duomenys; informacija apie įdiegtą vadybos sistemą (ISO 14001, EMAS, kitos vadybos sistemos);

21.3. įrenginys ir jame vykdoma Taisyklių 1 priede išvardintų rūšių veikla ir toje pačioje vietoje vykdoma veikla, tiesiogiai techniškai susijusi su Taisyklių 1 priede išvardinta veikla; gamybos (projektinis) pajėgumas arba įrenginio galingumas. Kai veikla vykdoma įrenginyje, susidedančiame iš kelių kurą deginančių įrenginių, neatsižvelgiant į kiekvieno jų vardinę (nominalią) šiluminę galią, ir jei visų įrenginių bendra vardinė (nominali) šiluminė galia yra lygi arba viršija 50 MW, tokia veikla priskiriama Taisyklių 1 priedo 1.1 punkte nurodytai veiklai;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

21.4. įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos (aplinkos komponentų, į kuriuos bus išmetami / išleidžiami teršalai, užterštumo lygis, geografinės sąlygos (kalnas, slėnis ir pan., atvira neapgyvendinta vietovė ir kt.)), ūkinės veiklos padėtis schemoje su gyvenamųjų namų, ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigų, gretimų įmonių, kitų pastatų, saugomų teritorijų ir biotopų, paviršinių vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų, vandenviečių apsaugos zonų išsidėstymu;

21.5. naujam įrenginiui – statybos pradžia ir planuojama veiklos pradžia. Esamam įrenginiui – veiklos pradžia;

21.6. detalus įrenginyje vykdomos ir (ar) planuojamos vykdyti ūkinės veiklos rūšių aprašymas ir jų išdėstymas teritorijoje; naudojamos technologijos, gamybos būdai ir priemonės, trumpas jų alternatyvų aprašymas arba nuoroda į planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentus, jeigu tokie yra; įrenginio išmetamų teršalų šaltiniai, numatoma iš įrenginio į kiekvieną aplinkos elementą (terpę) išmetamų teršalų kilmė ir kiekis; nustatytas išmetamųjų teršalų poveikis aplinkai ir teršalų išmetimo ribinės vertės, kurias veiklos vykdytojas prašo nustatyti leidime; informacija apie įrenginio skleidžiamo triukšmo, veiklos sukeliamų kvapų atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktams, įrenginių priskyrimas prie potencialiai pavojingų įrenginių pagal Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą (Žin., 1996, Nr. 46-1116; 2000, Nr. 89-2742);

21.7. planuojamų naudoti ir (ar) naudojamų žaliavų ir pagalbinių medžiagų, įskaitant chemines medžiagas ir preparatus bei kurą, sąrašai, jų kiekis, saugos duomenų lapai. Įrenginiams, kuriuose vykdant veiklą naudojamos tirpiklių turinčios medžiagos ir mišiniai, būtina nurodyti naudojamų tirpiklių, turinčių lakiųjų organinių junginių (toliau – LOJ), medžiagų pavadinimus (cheminius bei sutartinius techninius ar prekybinius), jų kiekį, sudėtį, sudėtyje esančių LOJ rizikos frazes (R frazes) arba pavojingumo frazes (H frazes) ir pateikti informaciją pagal Tirpiklių tvarkos 5 priedo duomenis;

21.8. energijos šaltiniai, jos gamyba ir (ar) vartojimas;

21.9. pasirinkta technologija ir kiti metodai teršalų išmetimo iš įrenginio prevencijai arba, jeigu tai neįmanoma, teršalų išmetimo iš įrenginio mažinimui;

21.10. palyginimas, kaip veiklos vykdytojo naudojama technologija, veiklos metodai ir taršos prevencijos bei monitoringo (stebėsenos) priemonės atitinka GPGB išvadose nurodytus GPGB;

21.11. planuojami naudoti vandens šaltiniai, vandens poreikis;

21.12. veiklos rūšys ir įrenginio šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos (toliau – ŠESD), nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede;

21.13. atliekų susidarymo įrenginyje prevencijos, parengimo pakartotiniam naudojimui, perdirbimo ir jų naudojimo priemonės (taikoma ne atliekas tvarkančioms įmonėms);

21.14. galima oro, vandens, žemės tarša esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms ir priemonės galimai taršai esant tokioms sąlygoms išvengti ar ją riboti;

21.15. kitos papildomos priemonės, kad būtų įgyvendinti Taisyklių 17 punkte nustatyti pagrindiniai principai;

21.16. avarijų prevencijos priemonės, jei neteikiamas 22.14 punkte nurodytas dokumentas;

21.17. aplinkosaugos veiksmų planas, jei veiklos vykdytojas prašo tam tikrų aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo išlygų. Jame turi būti apibrėžtos konkrečios taršos prevencijos ir (ar) mažinimo priemonės, nurodyti parametrai, vienetai, siekiamos ribinės vertės (pagal GPGB), esamos vertės, preliminarus priemonių įgyvendinimo grafikas;

21.18. papildomi duomenys pagal Atliekų deginimo aplinkosauginius reikalavimus;

21.19. papildomi duomenys pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 (Žin., 2000, Nr. 96-3051), reikalavimus;

21.20. papildomi duomenys pagal teisės aktų, patvirtintų aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 486, reikalavimus;

21.21. netechninio pobūdžio santrauka, kurioje turi būti pateikta lengvai suprantama ir visuomenei, ir valstybės institucijų atstovams apibendrinta paraiškoje pateikta informacija, išskiriant svarbiausius paraiškoje pateiktos informacijos aspektus.

22. Su paraiška teikiami šie dokumentai ar įmonės patvirtinti jų nuorašai:

22.1. ūkinės veiklos objekto sklypo planas (schema) su pažymėtais taršos šaltiniais;

22.2. objekto / įrenginio schema / planas, kuriame aiškiai pažymėti ir sunumeruoti vandens šaltiniai, vandens išgavimo vietos;

22.3. ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa, parengta pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatus, patvirtintus aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 (Žin., 2009, Nr. 113-4831) (toliau – Monitoringo nuostatai);

22.4. užterštumo būklės ataskaita, kai ją būtina rengti pagal Taisyklių XIII skyrių, kurioje teikiama informacija, reikalinga dirvožemio ir požeminių vandenų užterštumo būklei nustatyti, siekiant kiekybiškai palyginti su būkle galutinai nutraukus veiklą. Ji turi būti parengta ir įvertinta pagal reikalavimus, nurodytus Ekogeologinių tyrimų reglamente, patvirtintame Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – LGT) direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-104 (Žin., 2008, Nr. 71-2759);

22.5. potencialaus geologinės aplinkos taršos židinio inventorizavimo anketa (deklaracija), kurios forma patvirtinta LGT direktoriaus 2003 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-06 „Dėl Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 17-770);

22.6. ŠESD stebėsenos ir apskaitos planas, parengtas veiklos vykdytojo vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. D1-17/4-4 „Dėl veiklos vykdytojų, kurie valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančius įrenginius, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos nustatymo“ (Žin., 2010, Nr. 5-201; 2012, Nr. 128-6427) tvarka;

22.7. jeigu numatyta teisės aktuose, reglamentuojančiuose vandenų apsaugą arba nuotekų išleidimą, turi būti pateikiami planuojamo nuotekų išleidimo poveikio priimtuvui skaičiavimai, atlikti vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522) (toliau – Nuotekų tvarkymo reglamentas) reikalavimais;

22.8. jeigu nuotekas numatoma išleisti / atiduoti į kito asmens nuotekų tvarkymo sistemą, su paraiška teikiamas nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą patvirtinančio dokumento nuorašas;

22.9. vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programa, planuojant taršą ar esant vandenų taršai pavojingomis medžiagomis, parengta pagal Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus;

22.10. objekto / įrenginio ir jo nuotakyno schema / planas, su aiškiai pažymėtais ir sunumeruotais nuotekų valymo įrenginiais, nuotekų išleistuvais, nuotekų apskaitos prietaisais, laboratorinės kontrolės vietomis;

22.11. veiklos atitiktį triukšmo ribiniams dydžiams pagrindžiantys dokumentai, jei tokie yra, planas su pavaizduotais triukšmo, kvapų šaltiniais, triukšmo įvertinimo taškais, jei tokie yra, kvapų, cheminių medžiagų, skleidžiančių kvapus, sklidimą bei atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktams pagrindžiantys dokumentai;

22.12. atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas, nurodytas Atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnyje ir parengtas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2011, Nr. 57-2721), 73 punktą; Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka parengtas Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas, nurodytas Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje;

22.13. teršalų sklaidos pažemio sluoksnyje skaičiavimo rezultatai; teršalų sklaidos skaičiavimo modelio pasirinkimo pagal Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijas, patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 (Žin., 2008, Nr. 143-5768) pagrindimas; pagal Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijas, patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 (Žin., 2008, Nr. 82-3286), naudoti foninio aplinkos oro užterštumo duomenys; pagal Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 (Žin., 2007, Nr. 127-5189), naudoti meteorologiniai duomenys; teritorijos, kurioje atlikti teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimai, ploto arba atskirų taškų koordinatės. Jei šiame papunktyje nurodyti duomenys yra poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose, pakanka nurodyti dokumentų pavadinimus, kuriuose yra ši informacija;

22.14. ekstremaliųjų situacijų valdymo plano ar pavojingo objekto saugos ataskaitos titulinio lapo kopija su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos šios ataskaitos apibendrintos išvados kopija, jei teisės aktai nustato, kad veiklos vykdytojas privalo rengti tokius dokumentus;

22.15. tręšimo planas, jei teisės aktai nustato, kad veiklos vykdytojas tokį planą privalo rengti;

22.16. deklaracija (Taisyklių 4 priedo 1 priedėlis), patvirtinanti prisiimtus įsipareigojimus ir kad paraiškoje pateikiami duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs;

22.17. Taisyklių 14 punkte nurodytu atveju – minėtame punkte nurodyta deklaracija, kurioje nurodomas atsakomybės pasidalijimas tarp įrenginį valdančių subjektų (veiklos vykdytojų).

23. Veiklos vykdytojas su paraiška gali teikti, jo nuomone, reikalingą, bet nenurodytą Taisyklėse ar paraiškoje informaciją ir su eksploatuojamu įrenginiu ir jame vykdoma ūkine veikla susijusius duomenis.

24. Veiklos vykdytojas gali nurodyti, kokius duomenis jis laiko komercine (gamybine) paslaptimi. Ši informacija neįrašoma į paraišką, bet pateikiama specialiame voke ir turi būti saugoma AAA teisės aktų nustatyta tvarka. Veiklos vykdytojo kaip komercinė (gamybinė) paslaptis nurodyti duomenys negali būti skelbiami viešai ar kitaip pateikiami tretiesiems asmenims be raštiško veiklos vykdytojo sutikimo.

25. Jeigu AAA ir (ar) VSC nepakanka duomenų ir informacijos, kurią veiklos vykdytojas pateikė pagal Taisyklių 19–22 punktus, siekiant nustatyti leidimo sąlygas, AAA ir (ar) VSC paraiškos derinimo metu turi teisę motyvuotai pareikalauti, kad veiklos vykdytojas pateiktų papildomus duomenis ir informaciją nurodydami, kokioms konkrečioms leidimo sąlygoms nustatyti trūksta informacijos ir (ar) duomenų.

26. Paraiška leidimui pakeisti pildoma atsižvelgiant į Taisyklių 31 punkto nuostatas.

27. Jei įrenginyje vykdoma ar planuojama vykdyti veikla neapima tam tikrų sričių, apie kurias prašoma informacijos (pvz., nenaudoja biologiškai skaidžių atliekų tręšimui ar pan.) arba vykdoma veikla neturi tam tikro poveikio aplinkos komponentams ar žmonių sveikatai (pvz., neskleidžia triukšmo, kvapų ar pan.), pildant paraiškos formą atitinkamos lentelės nepildomos ir neteikiamos, tačiau paliekamas jų eilės numeris, pavadinimas ir lentelės vietoje nurodoma, kodėl informacija ar duomenys neteikiami.

 

VI. PARAIŠKOS LEIDIMUI GAUTI AR PAKEISTI TEIKIMAS IR DERINIMAS

 

28. Parengta paraiška leidimui gauti arba pakeisti su pagal Taisykles reikalaujamais dokumentais ir paraiškos (su priedais) įrašu skaitmeninėje laikmenoje teikiama AAA.

29. Paraiška leidimui gauti arba pakeisti gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 153-6901), arba elektroniniu būdu per Aplinkosauginių leidimų informacinę sistemą (toliau – ALIS), užpildant interneto svetainėje http://alis.am.lt pateiktą formą realiu laiku, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti arba pateikti derinti tam VSC, kurio prižiūrimoje teritorijoje planuojama vykdyti veiklą.

30. Paraišką leidimui naujiems įrenginiams eksploatuoti arba leidimui pakeisti privaloma teikti AAA iš anksto, atsižvelgiant į Taisyklėse nustatytus paraiškos derinimo ir leidimo išdavimo terminus.

31. Leidimui pakeisti veiklos vykdytojas teikia paraišką, kurioje nurodo tas įrenginio dalis ir tuos paraiškos leidimui pakeisti duomenis, kuriuos reikia įvertinti keičiant leidimą ir nustatant naujas leidimo sąlygas. Leidime pakeičiami tie punktai ir (ar) lentelės, kuriuose pasikeitė sąlygos, dėl kurių neatitikties teikiama paraiška leidimui pakeisti. Jeigu keičiama daugiau kaip 2/3 leidimo duomenų, AAA gali pakeisti visą leidimą.

32. Kiekvieną kartą gaudama ar priimdama paraišką leidimui gauti arba pakeisti, AAA tituliniame paraiškos lape pažymi gavimo ar priėmimo datą ir paraišką užregistruoja.

33. AAA, gavusi paraišką leidimui gauti arba pakeisti, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas kartu su pažymėto titulinio paraiškos lapo kopija teikia ją derinti VSC. VSC teikiama skaitmeninė versija, teikimo lydraštyje turi būti nurodyta, kad pastabos turi būti pateiktos AAA ir pareiškėjui, pateikusiam paraišką. Jei yra techninės galimybės, paraiška VSC gali būti teikiama per ALIS.

34. VSC ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo iš AAA dienos pagal kompetenciją įvertina, ar paraiška atitinka visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus triukšmo ir kvapų valdymo srityje. VSC raštu derina paraišką pagal kompetenciją kartu pateikdamas AAA sąlygas leidimui arba pateikia motyvuotas pastabas AAA ir pareiškėjui paraiškai pataisyti. VSC derinimo dokumentus AAA turi teikti ir elektroniniu paštu. VSC derina paraišką arba teikia pastabas vykdydamas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme (Žin., 2002, Nr. 56-2225) ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

35. Jeigu VSC per Taisyklių 34 punkte nustatytą laiką raštu nepateikia atsakymo AAA, laikoma, kad jis paraiškai pritarė. Tokiu atveju sąlygos triukšmo ir kvapų sklidimo srityje leidime nenustatomos.

36. Gavusi paraišką, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų, AAA įvertina, ar paraiška pateikta pagal Taisyklių reikalavimus ir ar pakanka informacijos ir duomenų, įskaitant informaciją, gautą atliekant poveikio aplinkai vertinimą, leidimo sąlygoms nustatyti:

36.1. jei paraiška leidimui gauti arba pakeisti atitinka Taisyklių reikalavimus ir pakanka duomenų leidimo sąlygoms nustatyti, o VSC ir (ar) suinteresuota visuomenė nepateikė pastabų dėl paraiškos per nustatytus terminus – AAA priima sprendimą priimti paraišką;

36.2. jei paraiška leidimui gauti arba pakeisti neatitinka Taisyklių reikalavimų, nepakanka duomenų leidimo sąlygoms nustatyti ir (ar) VSC ir (ar) suinteresuota visuomenė pateikė pastabų, AAA savo, VSC ir suinteresuotos visuomenės pastabas raštu teikia pareiškėjui patikslinti paraiškai ir (ar) pateikti paaiškinimams, kartu grąžindama paraišką.

37. Kai pagal Taisyklių X skyriaus nuostatas atliekamos tarpvalstybinės konsultacijos, Taisyklių 36.1 punkte nurodytas sprendimas priimamas arba 36.2 punkte nurodytas atsakymas teikiamas sulaukus atsakymo iš ES valstybės narės, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius po informacijos pateikimo šiai ES valstybei narei. Priimdama sprendimą priimti paraišką, AAA privalo įvertinti konsultacijų rezultatus ir atitinkamai į juos atsižvelgti.

38. Patikslinta paraiška ir (ar) paaiškinimai teikiami VSC Taisyklių 33 punkte nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, jei gautai paraiškai VSC nepateikė pastabų, kaip nurodyta Taisyklių 35 punkte arba, jei patikslinus paraišką, nepasikeitė paraiškos informacija, susijusi su VSC kompetencija, ir VSC jau yra suderinęs paraišką.

39. Nagrinėjant patikslintą paraišką, negali būti teikiamos pastabos dėl paraiškos atitikties Taisyklių reikalavimams, reikalaujama informacijos ir (arba) duomenų, kurių AAA ir (ar) VSC nenurodė ir (arba) neprašė nagrinėdami pirminę paraišką, tačiau galėjo pareikalauti; jei patikslintoje paraiškoje nekeičiami kiti duomenys ar informacija arba neatsiranda kitų duomenų ar informacijos, dėl kurių gali kilti neaiškumų, dėl kurių nebuvo pateiktos pastabos nagrinėjant pirmą kartą pateiktą paraišką.

40. VSC ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patikslintos paraiškos ir (ar) paaiškinimų gavimo iš AAA dienos derina paraišką Taisyklių 34 punkte nustatyta tvarka raštu ir elektroniniu paštu teikdamas AAA sąlygas leidimui arba motyvuotas pastabas dėl patikslintos paraiškos ir (ar) paaiškinimų. Jei VSC per šiame punkte nustatytą terminą nepateikia leidimo sąlygų ar motyvuotų pastabų dėl patikslintos paraiškos ir (ar) paaiškinimų, laikoma, kad VSC paraiškai pritarė, o sąlygos triukšmo ir kvapų sklidimo srityje leidime nenustatomos.

41. AAA ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo patikslintos paraiškos ir (ar) paaiškinimų pateikimo dienos įvertina patikslintą paraišką ir (ar) pateiktus paaiškinimus, taip pat VSC pagal Taisyklių 40 punktą pateiktas pastabas, jei buvo pateiktos, ir priima sprendimą priimti paraišką arba grąžina ją nurodydama grąžinimo priežastis.

42. Kiekvieną kartą patikslinta paraiška teikiama, nagrinėjama ir derinama Taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka.

43. AAA sprendimas priimti paraišką įforminamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) nustatyta tvarka ir išsiunčiamas pareiškėjui ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos.

 

VII. REIKALAVIMAI LEIDIMui RENGtI

 

44. Pagal Taisyklių 5 priede pateiktą formą leidimą rengia AAA.

45. Leidimui parengti naudojami šie duomenys ir dokumentai:

45.1. paraiška ir kartu teikiami dokumentai, duomenys ir informacija;

45.2. GPGB išvados;

45.3. planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos arba atrankos informacijos ir išvados duomenys, jei poveikio aplinkai vertinimo procedūra atlikta;

45.4. statinio techniniame projekte pateikti duomenys, jei toks projektas pagal teisės aktų reikalavimus parengtas;

45.5. paraiškos derinimo su VSC dokumentai;

45.6. AAA surinkti duomenys ir informacija, savivaldybės, kitų institucijų ir suinteresuotos visuomenės teikta informacija, pastabos ir pasiūlymai;

45.7. Lietuvos Respublikos teisės aktai, kuriuose nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės ar kiti reikalavimai, pagal kuriuos nustatomos leidimo sąlygos.

46. Rengdama leidimą AAA privalo patikrinti, ar veiklos vykdytojo paraiškoje nurodyta technologija, veiklos metodai ir taršos prevencijos priemonės atitinka GPGB išvadose nurodytus reikalavimus ir teisės aktuose nustatytas aplinkos kokybės normas. Jeigu aplinkos kokybės normos reikalauja griežtesnių sąlygų už įvykdomas taikant GPGB, AAA turi nustatyti papildomus leidimo reikalavimus, kad įrenginys būtų eksploatuojamas nepažeidžiant aplinkos kokybės normų.

47. Leidimo sąlygos nustatomos ir pagrindžiamos remiantis 45 punkte nurodytais duomenimis ir dokumentais, įvertinus įrenginio eksploatavimo vietą.

48. Jeigu įrenginyje vykdomai veiklai arba gamybos proceso rūšiai GPGB išvados neparengtos arba jeigu išvadose nenumatytos visos galimos veiklos ar proceso poveikio aplinkai rūšys, AAA, pasikonsultavusi raštu su veiklos vykdytoju, atsižvelgdama į Taisyklių 2 priede išvardintus kriterijus, nustato leidimo sąlygas remdamasi GPGB, kuriuos ji nustatė atitinkamai veiklai ar procesams. Kol nėra patvirtintų GPGB išvadų, apibrėžtų Taisyklių 7.9 punkte, kaip GPGB išvados taikomos GPGB informaciniuose dokumentuose, patvirtintuose iki 2011 m. sausio 7 d., pateiktos išvados dėl GPGB, išskyrus Taisyklių 49 ir 51 punktuose nurodytus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

49. AAA leidime naujam įrenginiui ir esminiam įrenginio pakeitimui nustato išmetamųjų teršalų ribines vertes, kuriomis užtikrinama, kad įprastinėmis eksploatacijos sąlygomis išmetamas teršalų kiekis neviršytų išmetamųjų teršalų lygio, taikomo pagal GPGB, nurodyto aprobuotose GPGB išvadose, vienu iš šių būdų:

49.1. nustatydama išmetamųjų teršalų ribines vertes, neviršijančias išmetamųjų teršalų lygio, nustatyto GPGB. Išmetamųjų teršalų ribinės vertės nustatomos tam pačiam arba trumpesniam laikotarpiui ir tomis pačiomis nustatytomis sąlygomis kaip ir išmetamųjų teršalų lygiai, nustatyti GPGB;

49.2. nustatydama kitokias, nei nurodytos Taisyklių 49.1 punkte, išmetamųjų teršalų ribinių verčių skaitines išraiškas, laikotarpius ir sąlygas. Tokiu atveju aplinkos ministro įgaliota institucija ne rečiau kaip kartą metuose įvertina išmetamųjų teršalų monitoringo (stebėsenos) rezultatus, kad užtikrintų, jog įprastinėmis eksploatacijos sąlygomis išmetamieji teršalai neviršytų išmetamųjų teršalų lygio, nustatyto GPGB.

50. Keičiant leidimą, nustatant išmetamųjų teršalų ribines vertes pagal Taisyklių 49 punktą, jei veiklos vykdytojas prašo, turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip dvejų metų laikotarpis nuo GPGB išvadų priėmimo, per kurį turi būti užtikrinta, kad įrenginio išmetamieji teršalai neviršys išmetamųjų teršalų lygio, nurodyto aprobuotose GPGB išvadose.

51. Jeigu aplinkos kokybės normos nereikalauja griežtesnių sąlygų už tas, kurios įvykdomos taikant GPGB, atsižvelgdama į vietos sąlygas, teršalų sklaidą ir kitas aplinkybes, AAA gali nustatyti ne tokias griežtas išmetamųjų teršalų ribines vertes. Tokia išimtis gali būti taikoma tik, kai dokumentai, kuriuose pateikiamas galimų sprendimų (techninių ar kt.) ekonominis naudos ir sąnaudų vertinimas ir jo rezultatai, patvirtina, kad nustatant išmetamųjų teršalų lygius pagal geriausius prieinamus gamybos būdus, kurie aprašyti GPGB išvadose, atsirastų neproporcingai didelės palyginti su aplinkai teikiama nauda sąnaudos dėl:

51.1. atitinkamo įrenginio geografinės padėties ir vietos aplinkos sąlygų arba

51.2. atitinkamo įrenginio techninių savybių.

52. Jeigu taikomos Taisyklių 51 punkte nurodytos išimtys, vykdydamas kontrolę RAAD turi užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiamos aplinkos kokybės normos ir būtų pasiektas aukštas aplinkos apsaugos lygis.

53. Jeigu leidimo sąlygoms nustatyti taikoma išimtis pagal Taisyklių 51 punktą, AAA leidimo priede įrašo išimties taikymo motyvus, įskaitant 51 punkte nurodyto vertinimo rezultatus ir nustatytų leidimo sąlygų pagrindimą.

54. Kai išmetamųjų teršalų ribinės vertės nustatomos pagal 51 punktą, jos neturi viršyti Taisyklių 6.1, 6.2, 6.3 ir 6.5 punktuose išvardintuose teisės aktuose nustatytų išmetamųjų teršalų ribinių verčių.

55. Jeigu aplinkos kokybės normos nereikalauja griežtesnių sąlygų nei tos, kurios įvykdomos taikant GPGB, išmetamųjų teršalų ribinės vertės ir lygiaverčiai parametrai bei techninės priemonės, nurodytos Taisyklių 59 ir 65 punktuose, grindžiami GPGB nenustatant kokio nors vieno būdo ar konkrečios technologijos.

56. Nustatant atitinkamo įrenginio netiesiogiai išleidžiamų į vandenį teršalų ribines vertes, gali būti atsižvelgiama į nuotekų valymo įrenginių efektyvumą, jeigu užtikrinamas vienodas aplinkos apsaugos lygis ir jeigu tai nesukelia didesnės aplinkos taršos.

57. Išmetamųjų / išleidžiamų į aplinką teršalų ribinės vertės nustatomos toje vietoje, kurioje teršalai išmetami/išleidžiami iš įrenginio; į jų sklaidą (koncentraciją) iki išmetimo / išleidimo į aplinką vietos neatsižvelgiama, t. y. nenustatomi reikalavimai teršalų koncentracijos dydžiui iki tų teršalų išmetimo/išleidimo į aplinką vietos.

58. Bandant ir diegiant naujus gamybos būdus, AAA gali suteikti laikinas išimtis, leidžiančias netaikyti Taisyklių 49 ir 55 punktuose nurodytų reikalavimų ir nesilaikyti Taisyklių 17.2 papunktyje nurodytų principų, laikotarpiui, neviršijančiam devynių mėnesių, jei po nurodyto laikotarpio gamybos būdas nutraukiamas arba vykdant veiklą išmetamieji teršalai neviršija išmetamųjų teršalų lygio, nustatyto GPGB.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

59. Išmetamųjų / išleidžiamų teršalų ribinės vertės, nustatytos atsižvelgiant į teršalų savybes ir tikimybę, kad jie iš vienos terpės pateks į kitą, gali būti papildytos arba pakeičiamos lygiaverčiais parametrais arba techninėmis priemonėmis, užtikrinant tokį patį aplinkos apsaugos lygį.

60. Kai AAA nustato leidimo sąlygas remdamasi GPGB, kuris neaprašytas atitinkamose GPGB išvadose, ji turi užtikrinti, kad:

60.1. tas gamybos būdas būtų nustatytas atsižvelgiant į Taisyklių 2 priede išdėstytus kriterijus;

60.2. būtų laikomasi Taisyklių 49, 51–56 ir 58 punktuose nustatytų reikalavimų.

61. Kai GPGB išvadose nenurodyti su GPGB siejami teršalų išmetimo / išleidimo lygiai, pagal 60.1 punkto reikalavimus AAA parenka tokį gamybos būdą, kuris užtikrintų aplinkos apsaugos lygį, prilygstantį GPGB išvadose aprašytam GPGB lygiui.

62. Leidimą sudaro:

62.1. titulinis lapas;

62.2. bendroji dalis;

62.3. leidimo sąlygos;

62.4. leidimo priedai.

63. Leidimo tituliniame lape, kuriame dedamas leidimą išdavusios AAA spaudas ir pasirašo atsakingi asmenys, nurodoma:

63.1. leidimą išdavusios institucijos pavadinimas, juridinio asmens kodas, ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, kontaktai, kontaktinio asmens duomenys;

63.2. leidimo apimtis, egzempliorių skaičius, išdavimo ir pakeitimo (jei leidimas keičiamas) data;

63.3. paraišką suderinusios institucijos pavadinimas, suderinimo data.

64. Leidimo bendrojoje dalyje nurodoma:

64.1. duomenys apie įrenginį (įrenginius, jei išduodamas leidimas keliems įrenginiams):

64.1.1. ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, veiklos vietos aprašymas (adresas, įrenginio veikimo vietos aprašymas, kita informacija);

64.1.2. konkreti kiekvieno ūkio subjekto (veiklos vykdytojo) atsakomybė pagal pateiktą deklaraciją;

64.2. informacija apie kiekviename įrenginyje vykdomą ūkinę veiklą:

64.2.1. nurodomos įrenginyje vykdomos veiklos rūšys, dėl kurių išduodamas leidimas įrenginiui;

64.2.2. kai Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka įrenginys priskiriamas prie įrenginių, kuriuos eksploatuoti reikia gauti leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas, atskirai nurodoma, kuriai veiklos rūšiai ar rūšims priskiriama šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetanti ūkinė veikla, pateikiami duomenys apie to įrenginio gamybos (projektinį) pajėgumą;

64.2.3. ūkinės veiklos aprašymas;

64.3. informacija apie ūkinės veiklos objekte įdiegtą vadybos sistemą;

64.4. įrenginio atitikties GPGB palyginamasis įvertinimas.

65. Leidimo sąlygose turi būti nustatyta:

65.1. Taisyklių 3 priede išvardintų išmetamųjų/išleidžiamų teršalų ir kitų teršalų, kurie gali būti dideliais kiekiais išmetami/išleidžiami iš įrenginio, ribinės vertės, nustatytos atsižvelgiant į teršalų savybes ir tikimybę, kad jie iš vienos terpės pateks į kitą;

65.2. jei reikia, reikalavimai gamtos išteklių, įskaitant vandens, racionaliam naudojimui;

65.3. reikalavimai dirvožemio ir požeminių vandenų apsaugai užtikrinti;

65.4. įrenginyje susidarančių atliekų apskaitos (stebėsenos) ir tvarkymo priemonės;

65.5. reikalavimai triukšmui ir kvapams mažinti;

65.6. priemonės, taikomos esant neįprastoms (neatitiktinėms) įrenginyje vykdomos veiklos sąlygoms;

65.7. priemonės galutinai nutraukiant įrenginyje vykdomą veiklą;

65.8. reikalavimai dėl tolimosios arba tarpvalstybinės taršos sumažinimo iki minimumo;

65.9. sąlygos, kurios vertintos nustatant išmetamųjų teršalų ribines vertes arba nuoroda į kitus taikomus reikalavimus, nurodytus kituose dokumentuose;

65.10. aplinkosaugos veiksmų planas.

66. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programa, parengta vadovaujantis reikalavimais, nurodytais Monitoringo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 (Žin., 2009, Nr. 113-4831), yra privalomas leidimo priedas.

67. Jeigu AAA išmetamųjų teršalų ribines vertes nustato taikydama 49.2 punktą, aplinkos monitoringo ataskaitoje, rengiamoje pagal Monitoringo nuostatų reikalavimus, rezultatai, gauti vykdant teršalų išmetimo monitoringą (stebėseną), turi būti pateikiami tais pačiais laikotarpiais ir sąlygomis, kaip ir išmetamųjų teršalų lygiai, nustatyti GPGB.

68. Leidimo prieduose pateikiama informacija ir šie dokumentų originalai ar jų patvirtinti nuorašai, ir šių dokumentų įrašai skaitmeninėje laikmenoje:

68.1. nuoroda į paraišką, kurios pagrindu parengtas leidimas;

68.2. AAA motyvuotos išvados, jei leidimo reikalavimai neatitinka paraiškos duomenų;

68.3. sąrašas dokumentų, kurie panaudoti leidimo sąlygoms nustatyti, sprendimams pagrįsti, nurodant:

68.3.1. dokumento teikėjo pavadinimą;

68.3.2. dokumento pavadinimą, nurodant jo saugojimo vietą;

68.3.3. dokumento išdavimo datą;

68.4. paraiškos derinimo su VSC dokumentai;

68.5. susirašinėjimai su veiklos vykdytoju ir (arba) kitomis institucijomis;

68.6. suinteresuotos visuomenės pasiūlymai, pastabos ir AAA atsakymai suinteresuotajai visuomenei;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

68.7. visuomenės informavimo skelbimo kopija su nurodytomis informacijos paskelbimo datomis;

68.8. nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą patvirtinančio dokumento nuorašas, kai susidarančios nuotekos netvarkomos jų susidarymo vietoje;

68.9. nuoroda į sprendimus, susijusius su pramoninių avarijų likvidavimo planais;

68.10. atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas (Atliekas naudojančioms ir (ar) šalinančioms įmonėms, taip pat įmonėms, kurios surenka ir (ar) gamina, saugo pavojingas atliekas ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingas – ilgiau kaip 1 metus nuo jų susidarymo);

68.11. atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas (Atliekas naudojančioms ir (ar) šalinančioms įmonėms, taip pat įmonėms, kurios surenka ir (ar) gamina, saugo pavojingas atliekas ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingas – ilgiau kaip 1 metus nuo jų susidarymo);

68.12. Monitoringo nuostatų nustatyta tvarka suderinta ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa;

68.13. ŠESD planas;

68.14. schemos ir žemėlapiai;

68.15. informacija apie veiklos vykdytojo pateiktą informaciją, kuri yra gamybinė (komercinė) paslaptis (jei tokia informacija pateikta);

68.16. jei taikyta Taisyklių 51 punkte nurodyta išimtis – išimties taikymo motyvai, įskaitant vertinimo rezultatus ir nustatytų leidimo sąlygų pagrindimą.

 

VIII. VISUOMENĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ DALYVAVIMAS LEIDIMŲ IŠDAVIMO PROCESE

 

69. Visuomenės informavimą ir jos dalyvavimą leidimų išdavimo procese organizuoja AAA.

70. AAA užtikrina, kad Lietuvos Respublikos suinteresuotai visuomenei būtų sudarytos išankstinės ir veiksmingos sąlygos dalyvauti šiose procedūrose:

70.1. išduodant leidimą naujiems įrenginiams;

70.2. keičiant leidimą dėl esminio pakeitimo;

70.3. išduodant ar keičiant leidimą, kai siūloma taikyti Taisyklių 51 punkte numatytas išimtis;

70.4. keičiant leidimą įrenginiui pagal Taisyklių 98.3.1 punktą.

71. Taisyklių 70 punkte nurodytais atvejais AAA ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po paraiškos gavimo apie tai informuoja to RAAD, kurio veiklos teritorijoje planuojama vykdyti veiklą, visuomenę, o visais atvejais apie gautą paraišką – ir atitinkamos savivaldybės vykdomąją instituciją, pateikdama Taisyklių 72 punkte nurodytą informaciją. Savivaldybės vykdomoji institucija informuojama raštu, o visuomenė – pateikiant minėtą informaciją AAA interneto svetainėje, per spaudą (atitinkamai – vietiniame, regioniniame ar nacionaliniame laikraštyje).

72. Pranešime apie gautą paraišką visuomenei ir (ar) savivaldybės vykdomajai institucijai nurodoma:

72.1. ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą;

72.2. kur (nurodomas AAA adresas ir interneto svetainės adresas), kada (nurodomos valandos ir terminas, iki kada galima susipažinti su informacija) ir kaip galima susipažinti su gauta paraiška (išskyrus tai, ką veiklos vykdytojas nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį);

72.3. institucijos, priimančios sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, iš kurios galima gauti informaciją ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ar klausimai – pavadinimas, kam, kaip ir iki kada teikti pasiūlymus, pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo;

72.4. informacija apie konsultavimąsi su ES valstybe nare, kai toks konsultavimasis atliekamas pagal Taisyklių IX skyriaus reikalavimus;

72.5. informacija apie galimą sprendimo pobūdį dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo;

72.6. duomenys apie taikomas visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones (kur skelbta informacija, kur bus galima susipažinti su pateiktais pasiūlymais ir išduotu leidimu).

73. Suinteresuota visuomenė turi teisę susipažinti su informacija ne trumpiau kaip 15 darbo dienų nuo informacijos apie gautą paraišką paskelbimo dienos. Pasiūlymus ir pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo ar pakeitimo suinteresuotoji visuomenė turi teisę teikti nuo pranešimo paskelbimo apie paraiškos gavimą dienos. Savivaldybės vykdomoji institucija pastabas turi pateikti per 7 darbo dienas nuo informacijos apie gautą paraišką pateikimo dienos. AAA, pasibaigus visuomenės informavimo terminui, viešai savo interneto svetainėje paskelbia iš suinteresuotosios visuomenės ir savivaldybės vykdomosios institucijos gautus pasiūlymus ir su leidimo sąlygų nustatymu susijusias iš veiklos vykdytojo gautas ataskaitas ar nuorodas į jas, jeigu tokia informacija gauta.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

74. Suinteresuotosios visuomenės atstovas, teikdamas pastabas ir pasiūlymus dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo, privalo nurodyti savo vardą, pavardę (ar organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną. AAA turi užregistruoti gautas pastabas ir pasiūlymus, juos išnagrinėti, įvertinti prieš priimdama sprendimą dėl paraiškos priėmimo ar nepriėmimo. Apie suinteresuotosios visuomenės pastabų ir pasiūlymų nagrinėjimo rezultatus AAA raštu informuoja pasiūlymus pateikusius suinteresuotosios visuomenės atstovus ir veiklos vykdytoją, prieš priimdama sprendimą išduoti/pakeisti ar neišduoti/nepakeisti leidimą.

75. Apie gautą pagal AAA ir (ar) VSC pastabas patikslintą paraišką visuomenė ir savivaldybės vykdomoji institucija pakartotinai neinformuojama.

76. Visais atvejais, kai AAA priima sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, viešai savo interneto svetainėje skelbia:

76.1. sprendimo turinį, įskaitant leidimo ir jo pakeitimo kopiją;

76.2. motyvus, kuriais grindžiamas sprendimas;

76.3. surengtų konsultacijų rezultatus ir paaiškinimą, kaip į juos atsižvelgta priimant sprendimą;

76.4. su atitinkamu įrenginiu arba veikla susijusių GPGB informacinių dokumentų pavadinimus;

76.5. kaip nustatytos leidimo sąlygos atsižvelgiant į GPGB ir į išmetamųjų teršalų lygius, nustatytus GPGB, įskaitant išmetamųjų teršalų ribines vertes;

76.6. jei taikyta 51 punkte numatyta išimtis – jos suteikimo priežastis remiantis nustatytais kriterijais ir nustatytomis sąlygomis.

77. Jei 72 punkte nenurodyta informacija, susijusi su leidimo išdavimu ar pakeitimu, yra svarbi suinteresuotosios visuomenės atstovui, jam paprašius, AAA informuoja, kur galima gauti norimą informaciją, jei ji yra, apie informacijai rinkti taikomą tvarką, įskaitant analizės metodus, bandinių ėmimą ir tolesnį jų apdorojimą, arba pateikia nuorodas į naudojamas standartizuotas procedūras.

 

IX. KITOS ES VALSTYBĖS INFORMAVIMO PROCEDŪROS

 

78. Jeigu įrenginio eksploatavimas gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį kitos Europos Sąjungos valstybės aplinkai arba jeigu to prašo Europos Sąjungos valstybė, kuriai gali būti padarytas reikšmingas poveikis, veiklos vykdytojas privalo AAA pateikti:

78.1. netechninio pobūdžio informacijos santrauką, kaip nurodyta Taisyklių 21.18 punkte;

78.2. informacijos apie galimą reikšmingą tarpvalstybinį neigiamą poveikį santrauką;

78.3. palyginimą, kiek veiklos vykdytojo naudojama technologija, veiklos metodai ir taršos prevencijos ir monitoringo (stebėsenos) priemonės atitinka GPGB išvadose nurodytus GPGB.

79. AAA, gavusi Taisyklių 78 punkte nurodytą informaciją, persiunčia ją kitos Europos Sąjungos valstybės atsakingai institucijai, tuo pat metu, kai teikiama informacija Lietuvos Respublikos suinteresuotajai visuomenei susipažinti, nurodydama kontaktus ir terminą pastaboms teikti, bet ne ilgesnį kaip 1 mėnuo.

80. AAA kiekvienai Europos Sąjungos valstybei, su kuria konsultuotasi dėl leidimo išdavimo arba pakeitimo, priėmusi sprendimą dėl leidimo išdavimo arba pakeitimo, informuoja Europos Sąjungos valstybę ir nusiunčia jai Taisyklių 76 punkte nurodytą informaciją.

81. AAA, gavusi informaciją apie numatomo eksploatuoti įrenginio galimą neigiamą poveikį Lietuvos Respublikos aplinkai iš kitos Europos Sąjungos valstybės, vadovaudamasi Taisyklių VIII skyriumi, supažindina su ja suinteresuotąją visuomenę.

82. AAA užtikrina, kad kita Europos Sąjungos valstybė būtų informuota apie planuojamą įrenginiui išduoti ar pakeisti leidimą dėl esminio įrenginio pakeitimo, kai įrenginio eksploatavimas gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį kitos Europos Sąjungos valstybės aplinkai, ir turėtų teisę pateikti nuomonę, pasiūlymus prieš AAA priimant sprendimą išduoti ar pakeisti leidimą. Sprendimas priimti paraišką gali būti priimtas tik sulaukus atsakymo iš kitos Europos Sąjungos valstybės, bet ne vėliau kaip po 2 mėnesių nuo informacijos kitai Europos Sąjungos valstybei pateikimo dienos.

 

X. LEIDIMO IŠDAVIMAS

 

83. Leidimas veiklos vykdytojui išduodamas tik AAA priėmus sprendimą priimti paraišką. AAA išduoda leidimą, jei įrenginys atitinka Taisyklių reikalavimus.

84. Kai leidimas išduodamas kelioms įrenginio dalims, kurias eksploatuoja skirtingi ūkio subjektai (veiklos vykdytojai), leidime nurodoma konkreti kiekvieno ūkio subjekto (veiklos vykdytojo) atsakomybė pagal su paraiška pateiktą 14 punkte nurodytą deklaraciją.

85. Jei leidimas išduodamas kelių veiklos vykdytojų eksploatuojamam įrenginiui, jo daliai ar dalims arba išduodami atskiri leidimai to paties veiklos vykdytojo eksploatuojamiems įrenginiams ar jų dalims, AAA turi išduoti leidimus laikydamasi vienodų leidimų išdavimo sąlygų ir procedūrų, nustatytų Taisyklėse, jas visiškai koordinuojant ir taikant bendrą šiame procese dalyvaujančių atsakingų institucijų integruotą požiūrį.

86. Išduodant leidimą naujam įrenginiui arba esminiam jo pakeitimui, jei atliktos įrenginyje planuojamos vykdyti ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimus, naudojamasi visais turimais poveikio aplinkai vertinimo dokumentais ir priimta atrankos išvada ar sprendimu dėl poveikio aplinkai vertinimo.

87. Prieš išduodama leidimą, AAA su parengtu leidimo projektu turi supažindinti veiklos vykdytoją, informuodama jį raštu apie tai ir pateikdama susipažinti leidimo projektą arba nuorodą. Susipažinti su AAA parengtu leidimo projektu skiriamos 5 darbo dienos.

88. Leidimas išduodamas arba, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nustatytais pagrindais, motyvuotai atsisakoma jį išduoti per 20 darbo dienų. Terminas skaičiuojamas nuo paraiškos priėmimo AAA dienos. AAA motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymu, gali ne ilgiau kaip 10 darbo dienų pratęsti terminą sprendimui dėl leidimo išdavimo priimti, jeigu veiklos vykdytojas prieštarauja leidimo projektui ir dėl to reikia papildomai aptarti leidimo sąlygas su veiklos vykdytoju arba dėl kitų objektyvių priežasčių. Leidimo sąlygų su veiklos vykdytoju aptarimas įforminamas aptarimo posėdžio protokolu. Veiklos vykdytojui apie leidimo išdavimo termino pratęsimą pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

89. AAA, priėmusi sprendimą išduoti leidimą, informuoja apie tai visuomenę Taisyklių VIII skyriuje nustatyta tvarka.

90. Parengiami 3 leidimo egzemplioriai: 1-as veiklos vykdytojui, 2-as AAA, 3-ias RAAD rajono, miesto ar savivaldybės agentūrai. Kiekvieną egzempliorių patvirtina AAA. Leidimui suteikiamas registracijos numeris. Pakeistam leidimui registracijos numeris nekeičiamas.

91. Vienas leidimo egzempliorius kartu su šio leidimo išdavimu ir jo pakeitimu susijusiais dokumentais saugomas AAA Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

 

XI. LEIDIMO SĄLYGŲ PERŽIŪRĖJIMAS IR LEIDIMO PAKEITIMAS

 

92. Siekdama, kad įrenginys būtų eksploatuojamas pagal leidimo sąlygas ir leidimo sąlygos atitiktų teisės aktų reikalavimus, AAA privalo peržiūrėti leidimo sąlygas šiais atvejais:

92.1. per du mėnesius po gautos informacijos iš RAAD apie atliktą planinį ar neplaninį patikrinimą, kurio metu buvo nustatyta, kad veiklos vykdytojas pažeidė leidimo sąlygas;

92.2. per ketverius metus nuo naujų ar atnaujintų ir ES aprobuotų GPGB išvadų, susijusių su pagrindine įrenginio veikla, paskelbimo, kad būtų užtikrintas Taisyklių reikalavimų laikymasis, ypatingai Taisyklių 49 ir 51 punktuose nustatytų reikalavimų, ir užtikrinama, kad įrenginys atitiktų pagal GPGB išvadas nustatytas leidimo sąlygas;

92.3. jeigu įrenginiui netaikomos jokios GBGB išvados arba jos yra ES aprobuotos, bet dar nepaskelbtos pagal nustatytus reikalavimus, tačiau GPGB pokyčiai leidžia sumažinti išmetimus ir iš tikrųjų veiklos vykdytojas, nepatirdamas neproporcingai didelių, palyginus su aplinkai teikiama nauda, sąnaudų, susijusių su naujų technologijų, kurios dar neįtrauktos į GPGB išvadas, tačiau siekiant aukšto aplinkos apsaugos lygio jos gali būti naudojamos, diegimu, juos gali sumažinti;

92.4. kai veiklos vykdytojo atliekamo aplinkos monitoringo (stebėsenos) duomenys rodo, kad įrenginio keliama tarša yra didelė ir įrenginys eksploatuojamas pažeidžiant leidime nustatytas sąlygas;

92.5. pasikeitus teisės aktams, pagal kuriuos nustatomos leidimo sąlygos;

92.6. kai veiklos vykdytojas raštu praneša AAA, kad saugiam įrenginio eksploatavimui reikia naudoti kitas technologijas;

92.7. jeigu AAA ar RAAD gavo kitų institucijų ir (ar) suinteresuotos visuomenės pranešimus apie įrenginio ir (ar) jame vykdomos veiklos pakeitimus, teisės aktų pažeidimus, AAA privalo įvertinti juos ir, esant reikalui, peržiūrėti leidimo sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

93. Leidimo dalis, kurioje nustatytos pavojingų medžiagų, nurodytų Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede ir (ar) 2 priedo A dalyje ir (ar) B dalies B1 sąraše ribinės vertės ir sąlygos šioms medžiagoms išleisti su nuotekomis, turi būti peržiūrima ne rečiau kaip kas ketveri metai, skaičiuojant nuo pirmojo, pagal Taisykles išduoto ar pakeisto leidimo išdavimo ar pakeitimo datos.

94. Peržiūrėdama leidimo sąlygas, AAA naudojasi atliktų tikrinimų rezultatais ir ūkio subjektų atliekamo aplinkos monitoringo (stebėsenos) duomenimis. Jei nepakanka informacijos, leidimo sąlygoms peržiūrėti ir įvertinti, AAA turi teisę prašyti veiklos vykdytojo pateikti informaciją, būtiną leidimo sąlygoms peržiūrėti, įskaitant trūkstamus teršalų išmetimo monitoringo (stebėsenos) rezultatus ir kitus duomenis, kurie leidžia palyginti informaciją apie įrenginio eksploatavimą su geriausiais prieinamais gamybos būdais, aprašytais taikomose GPGB išvadose, ir su išmetamųjų teršalų lygiais, susijusiais su GPGB. Veiklos vykdytojas privalo pateikti šiame punkte nurodytą informaciją AAA ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, jeigu šią informaciją turi, arba raštu paaiškinti, kodėl prašomos informacijos negali pateikti.

95. Peržiūrėdama leidimo sąlygas pagal Taisyklių 92.2 punkto nuostatą, AAA turi atsižvelgti į visas naujas ar atnaujintas GPGB išvadas, kurios taikomos įrenginiui ar veiklai ir ES aprobuotos, po to, kai leidimas buvo išduotas ar paskutinį kartą peržiūrėtas.

96. Peržiūrėdama leidimo sąlygas pagal Taisyklių 92 punkto nuostatas, AAA turi pakartotinai įvertinti Taisyklių 51 punkte nurodytą išimties taikymą, jeigu tokia išimtis taikyta išduodant leidimą.

97. Peržiūrėjusi leidimo sąlygas 92 punkte nurodytais atvejais ir nustačiusi, kad pagal Taisyklių 98.3 punkto nuostatas leidimas turi būti pakeistas, AAA nedelsiant raštu informuoja veiklos vykdytoją apie pareigą pakeisti leidimą ir nustato terminą, ne trumpesnį kaip 1 mėnuo, pateikti paraišką leidimui pakeisti.

98. Leidimas keičiamas esant bent vienai iš šių sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje:

98.1. planuojamas esminis pakeitimas, kai planuojama pakeisti įrenginio (jo dalies, kelių įrenginių ar jų dalių) pobūdį ar veikimą arba planuojama jį išplėsti, kai toks pakeitimas ar išplėtimas gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį žmonių sveikatai arba aplinkai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme;

98.2. išduotame leidime Taisyklėse nustatyta tvarka nustatytos sąlygos, kurioms esant TIPK leidimas turi būti pakeičiamas, ir leidimo pakeitimo terminai;

98.3. AAA, persvarsčiusi leidimo sąlygas, nustato, kad būtina pakeisti TIPK leidimą, kadangi:

98.3.1. monitoringo (stebėsenos) rezultatai rodo, kad įrenginio keliama tarša yra tokia didelė (pvz., nuolat pažeidžiami aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos ir kitų teisės aktų reikalavimai), kad TIPK leidime įrašytos teršalų išmetimo ribinės vertės turi būti peržiūrimos arba naujos ribinės vertės turi būti įrašomos į TIPK leidimą;

98.3.2. įrenginio saugiam eksploatavimui reikia naudoti kitas technologijas;

98.3.3. pasikeitus teisės aktų reikalavimams, kai reikia nustatyti griežtesnes įrenginio eksploatavimo sąlygas ar kitaip užtikrinti naujo ar pakeisto aplinkos apsaugos normatyvo ar aplinkos apsaugos standarto laikymąsi ir (ar) atitiktį naujai ar pakeistai aplinkos kokybės normai;

98.3.4. pasikeitus kitiems reikalavimams ar dokumentams (pvz., ES aprobuotų atnaujintų ar naujų GPGB išvadų reikalavimams), kurių būtina laikytis arba yra galimybė taikyti kitas priemones išmetimams sumažinti;

98.4. pasikeitus fiziniam ar juridiniam asmeniui, eksploatuojančiam įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis).

99. Veiklos vykdytojas privalo raštu pranešti AAA apie bet kokius planuojamus įrenginio pobūdžio arba veikimo pakeitimus ar išplėtimą, kurie gali daryti poveikį aplinkai. Pranešime veiklos vykdytojas pateikia informaciją remdamasis atliktų PAV procedūrų dokumentais, jei tokios procedūros atliktos, arba išsamią informaciją apie planuojamus pakeitimus, pagal kurią AAA atlieka įvertinimą pagal Taisyklių 100 punktą.

100. AAA, gavusi pranešimą apie planuojamą įrenginio pobūdžio arba veikimo pakeitimą ar išplėtimą, kuris gali daryti poveikį aplinkai, įvertina pagal Taisyklių 101 punkte nustatytus kriterijus, – ar šie pakeitimai ar išplėtimas priskirtini esminiam pakeitimui.

101. Kiekvienas įrenginio pobūdžio arba veikimo pakeitimas ar išplėtimas laikomas esminiu:

101.1. jei tas pakeitimas ar išplėtimas atitinka Taisyklių 1 priede nustatytus pajėgumo ribinius dydžius;

101.2. jei atliekų deginimo ar bendro atliekų deginimo įrenginyje, deginančiame tik nepavojingas atliekas, planuojama keisti veiklą ir pradėti deginti arba bendrai deginti pavojingas atliekas;

101.3. jei įrenginio pobūdžio arba veikimo pakeitimui ar išplėtimui pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimą arba, atlikus atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, nustatoma, kad būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimą, arba pagal atrankos medžiagoje pateiktą informaciją sprendžiama, kad leidimo sąlygos turės būti pakeistos.

102. Veiklos vykdytojas negali eksploatuoti įrenginio, kuriame padarytas esminis pakeitimas, neturėdamas pagal Taisykles išduoto leidimo.

103. Jeigu įrenginio pobūdžio ar veikimo pakeitimai ar išplėtimas priskirtini esminiam pakeitimui, AAA per 10 darbo dienų nuo Taisyklių 99 punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos informuoja veiklos vykdytoją apie pareigą keisti leidimą ir nustato terminą, ne trumpesnį kaip 1 mėnuo, pateikti paraišką leidimui pakeisti.

104. AAA išduoda pakeistą leidimą Taisyklių 88 punkte nurodytais terminais. Paraiška leidimui keisti teikiama, derinama ir leidimas pakeičiamas Taisyklėse naujo leidimo išdavimui nustatyta tvarka, išskyrus Taisyklių 98.4 punkte nurodytą atvejį. Visuomenė apie leidimo pakeitimą turi būti informuojama Taisyklių VIII skyriuje nustatyta tvarka.

105. Leidimas Taisyklių 98.4 papunktyje nurodytu atveju, jeigu pasikeičia tik fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens, kitos organizacijos pavadinimas, teisinė forma, kodas, adresas, pakeičiamas vadovaujantis šiomis nuostatomis:

105.1. leidimo turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo informuoti AAA apie pasikeitusius duomenis ir pateikti AAA prašymą pakeisti leidimą, dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis ir atsakomybės pasidalijimą įrodančius dokumentus ir Taisyklių 14 punkte nurodytą deklaraciją (jei reikia). Šie duomenys gali būti pateikti elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą;

105.2. AAA privalo pakeisti leidimą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų ir dokumentų, kurių reikia leidimui pakeisti, gavimo. Jeigu pateiktas neišsamus prašymas arba pateikti ne visi dokumentai, leidimo pakeitimo terminas skaičiuojamas nuo visų leidimui pakeisti reikalingų dokumentų gavimo dienos;

105.3. pakeičiant leidimą, pakeičiamas leidimo pirmas puslapis (viršelis). Leidimui paliekamas tas pats registracijos numeris;

105.4. Apie leidimo pakeitimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuojamos institucijos, nurodytos Taisyklių 90 punkte, pateikiant pakeistą leidimo 1 lapą (viršelį).

 

XII. LEIDIMO GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

106. Leidimo galiojimas panaikinamas esant bent vienai iš šių sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje:

106.1. įrenginys (jo dalis, keli įrenginiai ar jų dalys) eksploatuojamas nesilaikant leidime nustatytų sąlygų ir asmuo, kurio vykdoma aplinkai kenksminga veikla buvo sustabdyta Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme (Žin., 2002, Nr. 72-3017) nustatytais pagrindais, per aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių institucijų nurodytą laikotarpį nepašalina nustatytų pažeidimų;

106.2. kai Taisyklių 98.2, 98.3 ir 98.4 punkte nurodytais atvejais leidimo turėtojas nepateikia paraiškos leidimo pakeitimui per Taisyklėse nustatytus terminus ir nepašalina šio pažeidimo per įspėjimo apie leidimo galiojimo panaikinimo terminą, nurodytą Taisyklių 107 punkte;

106.3. nustatoma, kad leidimui gauti ir (ar) pakeisti veiklos vykdytojas žinodamas pateikė melagingą ar suklastotą informaciją, kuria remiantis buvo nustatytos veiklos vykdytojui palankios leidimo sąlygos;

106.4. leidimo turėtojo prašymu;

106.5. likvidavus juridinį asmenį, turintį leidimą, mirus fiziniam asmeniui, turinčiam leidimą, pripažinus jį neveiksniu ar ribotai veiksniu ar pripažinus jį nežinia kur esančiu, jei asmens teisių perėmėjas nustatyta tvarka nesikreipia dėl leidimo pakeitimo;

106.6. neįvykdžius Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo nustatyta tvarka priimto nutarimo stabdyti aplinkai kenksmingą veiklą.

107. Apie ketinimą panaikinti leidimo galiojimą jo turėtojas įspėjamas raštu ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų nurodant leidimo galiojimo panaikinimo priežastį. Šio punkto reikalavimas netaikomas:

107.1. likvidavus juridinį asmenį, turintį leidimą, mirus fiziniam asmeniui, turinčiam leidimą, pripažinus jį neveiksniu ar ribotai veiksniu ar pripažinus jį nežinia kur esančiu, jei asmens teisių perėmėjas nustatyta tvarka nesikreipia dėl leidimo pakeitimo;

107.2. kai to prašo pats veiklos vykdytojas.

108. Leidimo galiojimas panaikinamas AAA sprendimu. Leidimo turėtojas apie tai informuojamas raštu pateikiant šiame punkte nurodytą AAA sprendimą ir nurodant leidimo galiojimo panaikinimo priežastis ir apskundimo tvarką.

109. Apie leidimo galiojimo panaikinimą per 5 darbo dienas informuojamos Taisyklių 90 punkte nurodytos institucijos, institucijos, dalyvavusios derinant paraišką, ir RAAD, kurio teritorijoje eksploatuotas įrenginys, kuriam panaikintas leidimo galiojimas, kartu pateikiant Taisyklių 108 punkte nurodytą sprendimą.

 

XIII. nuostatos dėl Eksploatavimo vietos uždarymo

 

110. Jeigu veikla yra susijusi su pavojingų medžiagų, nurodytų Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 „Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“, 3 priede, naudojimu, gamyba arba išleidimu ir, atsižvelgiant į įrenginio eksploatavimo vietos dirvožemio ir požeminių vandenų užteršimo galimybę, prieš įrenginio eksploatavimo pradžią arba prieš pirmą leidimo pakeitimą pagal Taisyklių reikalavimus veiklos vykdytojas, vadovaudamasis Ekogeologinių tyrimų reglamento reikalavimais, privalo parengti užterštumo būklės ataskaitą ir Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose nustatyta tvarka teikti ją Lietuvos geologijos tarnybai (toliau – LGT) įvertinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

111. Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakyme Nr. 472 „Dėl Upių baseinų rajonų apibūdinimo, žmogaus veiklos poveikio vandens telkinių būklei įvertinimo, vandens naudojimo ekonominės analizės ir duomenų apie upių baseinų rajonus rinkimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 99-4468), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakyme Nr. D1-228 „Dėl Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2099), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakyme Nr. 472 „Dėl Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 83-2906) ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, AAA nustato leidimo reikalavimus, kad galutinai nutraukiant veiklą, būtų laikomasi Taisyklių 112 ir 113 punktų nuostatų.

112. Galutinai nutraukdamas veiklą, veiklos vykdytojas įvertina dirvožemio ir požeminių vandenų užterštumą įrenginyje naudotomis, gamintomis ar iš jo išleistomis pavojingomis medžiagomis, nurodytomis Taisyklių 22.4 papunktyje, atlikdamas preliminarų ekogeologinį tyrimą pagal Ekogeologinių tyrimų reglamente nustatytus reikalavimus. Jeigu dėl įrenginio eksploatavimo dirvožemis arba požeminiai vandenys labai užteršiami pavojingomis medžiagomis ir jų būklė skiriasi nuo pirminės būklės, aprašytos užterštumo būklės ataskaitoje, veiklos vykdytojas turi imtis būtinų priemonių, siekdamas atkurti buvusią eksploatavimo vietos būklę. RAAD, atsižvelgdama į tyrimų ataskaitos vertinamąsias išvadas, esant reikalui, privalo įpareigoti veiklos vykdytoją atkurti iki įrenginio eksploatavimo pradžios buvusią eksploatavimo vietos būklę. Įpareigodama veiklos vykdytoją atkurti iki įrenginio eksploatavimo pradžios buvusią eksploatavimo vietos būklę RAAD gali atsižvelgti į atkūrimo priemonių taikymo technines galimybes.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

1121. Veiklos vykdytojas, galutinai nutraukdamas veiklą, privalo imtis visų įmanomų veiksmų, būtinų pašalinti, kontroliuoti, apriboti arba sumažinti atitinkamų pavojingų medžiagų išplitimą, kad įrenginio eksploatavimo vieta, atsižvelgiant į jos esamą ar būsimą patvirtintą naudojimą, nebekeltų pavojaus, nurodyto 1121.1 papunktyje. Šiame punkte nurodytų veiksmų veiklos vykdytojas privalo imtis atsižvelgdamas į Taisyklių 21.4 punkte nurodytas įrenginio eksploatavimo vietos sąlygas, jei:

1121.1. preliminarusis ekogeologinis tyrimas, nurodytas Ekogeologinių tyrimų reglamente arba požeminio vandens monitoringo duomenys rodo, kad dirvožemio ir požeminio vandens užteršimas eksploatavimo vietoje kelia didelį pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai, ir

1121.2. Taisyklių 1121.1 papunktyje nurodyta tarša susidarė veiklos vykdytojui vykdant veiklą įrenginiuose, kurių eksploatavimui buvo išduotas leidimas ir ši veikla buvo vykdoma iki pirmo leidimo keitimo pagal Taisyklių reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

113. Jeigu veiklos vykdytojas neprivalo rengti užterštumo būklės ataskaitos, galutinai nutraukdamas veiklą jis turi atlikti preliminarų ekogeologinį tyrimą ir, jeigu būtina, imtis veiksmų, būtinų pašalinti, kontroliuoti, apriboti išplitimą arba sumažinti pavojingas medžiagas, kad eksploatavimo vieta, atsižvelgiant į jos esamą ar būsimą patvirtintą naudojimą, nekeltų didelio pavojaus žmonių sveikatai arba aplinkai dėl dirvožemio ar požeminio vandens užteršimo dėl veiksmų, kuriuos vykdyti išduotas leidimas, ir atsižvelgiant į paraiškoje leidimui gauti nustatytas įrenginio eksploatavimo vietos sąlygas. Eksploatavimo vietos būklės atkūrimo būtinumas nustatomas atlikus ekogeologinių tyrimų vertinimą vadovaujantis Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais.

114. Taisyklių 111 ir 112 punktuose nurodytais atvejais eksploatavimo vietos būklės atkūrimo būtinumas nustatomas atlikus tyrimų ataskaitos vertinimą vadovaujantis Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais.

 

XIV. LEIDIMO SĄLYGŲ LAIKYMaSIS IR KONTROLĖ

 

115. Leidime nustatytų sąlygų ir Taisyklių reikalavimų laikymosi kontrolė vykdoma Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3017), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

116. Veiklos vykdytojai privalo užtikrinti, kad RAAD pareigūnai ir specialistai, vykdydami aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, netrukdomi galėtų lankytis veiklos vykdymo vietoje, imti mėginius ir surinkti visą informaciją, būtiną įvykdyti savo pareigas pagal Taisyklių, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus.

117. Neplaniniai aplinkosauginiai tikrinimai atliekami kuo skubiau, kai reikia ištirti su aplinkosauga susijusius skundus, ekologines avarijas, incidentus ir pažeidimus ir, kai reikia – prieš leidimo išdavimą, peržiūrėjimą arba pakeitimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

118. Veiklos vykdytojas turi eksploatuoti įrenginį, jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis laikydamasis leidime nustatytų sąlygų. Jei pažeidžiamos leidimo sąlygos, veiklos vykdytojas privalo:

118.1. po sąlygų pažeidimo užfiksavimo nedelsiant apie tai pranešti RAAD ir AAA;

118.2. nedelsiant imtis priemonių, būtinų ištaisyti pažeidimą, ir užtikrinti, kad vėl būtų laikomasi leidimo sąlygų per trumpiausią įmanomą laikotarpį;

118.3. imtis atitinkamų papildomų priemonių, kurias pagal kompetenciją RAAD ar AAA nurodo būtinomis siekiant, kad būtų ištaisytas pažeidimas ir vėl būtų laikomasi leidimo sąlygų.

119. Po kiekvieno RAAD atlikto planinio ar neplaninio patikrinimo, kai nustatoma, kad veiklos vykdytojas pažeidė leidimo sąlygas, RAAD privalo nedelsiant raštu informuoti AAA apie nustatytą leidimo sąlygų pažeidimą.

1191. Veiklos vykdytojas, vykdantis po atlikto planinio ar neplaninio patikrinimo privalomajame nurodyme surašytus veiksmus ir (ar) priemones, kuriuos RAAD nurodė būtinais siekiant, kad būtų ištaisytas pažeidimas ir vėl būtų laikomasi leidimo sąlygų, neatleidžiamas nuo prievolės vykdyti Taisyklių 118 punkte nurodytus reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

120. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-228 „Dėl Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2099) nuostatas, įvykus didelį poveikį aplinkai turinčiam incidentui ar avarijai, turi būti imamasi šių priemonių:

120.1. veiklos vykdytojas nedelsdamas apie tai privalo pranešti RAAD;

120.2. veiklos vykdytojas turi nedelsdamas imtis priemonių apriboti poveikį aplinkai ir užkirsti kelią kitiems galimiems incidentams ir avarijoms;

120.3. RAAD privalo reikalauti, kad veiklos vykdytojas imtųsi papildomų priemonių, kurias RAAD laiko būtinomis, siekiant apriboti poveikį aplinkai ir užkirsti kelią kitiems galimiems incidentams ir avarijoms.

 

XV. INFORMACIJOS VIEŠINIMAS

 

121. AAA, su paraiška gavusi iš veiklos vykdytojo Ekogeologinių tyrimų ataskaitą su LGT išvadomis, per 3 darbo dienas ją paskelbia AAA interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

122. AAA, Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatuose nustatyta tvarka gavusi, įvertinusi ir priėmusi veiklos vykdytojo aplinkos monitoringo ataskaitą, paskelbia savo interneto svetainėje taršos šaltinių išmetamųjų/išleidžiamų teršalų monitoringo (stebėsenos) duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

123. AAA savo interneto svetainėje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas paskelbia išduotų ar pakeistų leidimų elektronines versijas ir informaciją apie leidimų galiojimo panaikinimą.

1231. RAAD skelbia informaciją apie veiklos vykdytojo taikomas priemones galutinai nutraukiant veiklą pagal Taisyklių 112, 1121 ir 113 punktų reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

1232. Taisyklių 121-1231 punktuose nurodyta informacija skelbiama atsižvelgiant į Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1175 „Dėl Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas dėl informacijos teikimo apribojimų.

Papildyta punktu:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

124. Veiklos vykdytojas, suinteresuotoji visuomenė, taip pat nevyriausybinės organizacijos, skatinančios aplinkos apsaugą ir atitinkančios reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos teisę, kiti suinteresuoti asmenys nuo AAA sprendimo priimti paraišką arba sprendimo nepriimti paraiškos dienos gali apskųsti AAA sprendimus ir veiksmus ar neveikimą, susijusius su paraiškos priėmimu, leidimo išdavimu, pakeitimu arba galiojimo panaikinimu, įskaitant visuomenės dalyvavimą, teismui įstatymų nustatyta tvarka.

125. AAA pagal savo kompetenciją užtikrina, kad visuomenei būtų prieinama praktinio pobūdžio informacija apie teisę apskųsti sprendimus, veiksmus ar neveikimą, susijusius su leidimo išdavimu, pakeitimu arba galiojimo panaikinimu, įskaitant visuomenės dalyvavimą, teismui ar kitoms kompetentingoms institucijoms.

126. Už Taisyklėse nustatytų reikalavimų nesilaikymą taikoma atsakomybė Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________


 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių

1 priedas

 

VEIKLOS RŪŠYS, PAGAL KURIAS NUSTATOMA, AR ĮRENGINIUI REIKIA TURĖTI LEIDIMĄ PAGAL TAISYKLIŲ REIKALAVIMUS

 

Šiame priede pateiktos ribos nurodo gamybos (projektinius) pajėgumus ar našumą. Jei tame pačiame įrenginyje vykdoma kelių rūšių veikla, nurodyta veiklos aprašyme (išvardintų po viena paantrašte), kuriame nurodyta riba, tokių veiklos rūšių pajėgumai sudedami. Atliekų tvarkymo veiklos atveju tokie skaičiavimai taikomi šio priedo 5.1, 5.3 ir 5.4 punktuose nurodytais atvejais.

 

1. Energetikos pramonė:

 

1.1. kuro deginimas įrenginiuose, kurių bendra vardinė (nominali) šiluminė galia lygi arba didesnė kaip 50 MW;

1.2. naftos ir dujų perdirbimas;

1.3. kokso gamyba;

1.4. anglies dujofikavimas ar suskystinimas; kito kuro dujofikavimas ar suskystinimas įrenginiuose, kurių bendra nominali šiluminė galia yra lygi arba didesnė kaip 20 MW.

 

2. Metalų gamyba ir apdirbimas:

 

2.1. metalo rūdos (įskaitant sulfidinę rūdą) kalcinavimas arba kaitinimas;

2.2. ketaus arba plieno (pirminis arba antrinis lydymas) gamyba, įskaitant tolydinį liejimą, kai  pajėgumas didesnis kaip 2,5 tonos per valandą;

2.3. juodųjų metalų apdirbimas:

2.3.1. karšto valcavimo staklių, kurių pajėgumas didesnis kaip 20 tonų termiškai neapdoroto plieno per valandą, eksploatavimas;

2.3.2. kalvių, turinčių kūjus, kurių kiekvieno energija didesnė kaip 50 kilodžaulių ir kurių kaloringumas didesnis kaip 20 MW, eksploatavimas;

2.3.3. dengimas apsauginėmis lydyto metalo dangomis, kurių įkrova didesnė kaip 2 tonos termiškai neapdoroto plieno per valandą;

2.4. juodųjų metalų liejyklų, kurių gamybos pajėgumas didesnis kaip 20 tonų per dieną, eksploatavimas;

2.5. spalvotųjų metalų apdirbimas:

2.5.1. neapdirbtų spalvotųjų metalų gamyba iš rūdos, koncentratų arba antrinių žaliavų, naudojant metalurginius, cheminius arba elektrolitinius procesus;

2.5.2. spalvotųjų metalų, įskaitant regeneruotus produktus, lydymas, įskaitant legiravimą, ir spalvotųjų metalų liejyklų eksploatavimas, kai švino ir kadmio lydymo pajėgumas didesnis kaip 4 tonos per dieną, o visų kitų metalų – 20 tonų per dieną;

2.6. metalų ir plastiko medžiagų paviršių apdorojimas elektrolizės arba cheminiais procesais, kai dengimo vonių tūris didesnis kaip 30 m3.

 

3. Mineralinių medžiagų apdirbimo pramonė:

 

3.1. cemento, kalkių ir magnio oksido gamyba:

3.1.1. cemento klinkerio gamyba rotacinėse krosnyse, kurių gamybos pajėgumas didesnis kaip 500 tonų per dieną, arba kitose krosnyse, kurių gamybos pajėgumas didesnis kaip 50 tonų per dieną;

3.1.2. kalkių gamyba krosnyse, kurių gamybos pajėgumas didesnis kaip 50 tonų per dieną;

3.1.3. magnio oksido gamyba krosnyse, kurių gamybos pajėgumas didesnis kaip 50 tonų per dieną;

3.2. asbesto arba produktų iš asbesto gamyba;

3.3. stiklo, įskaitant stiklo pluoštą, gamyba, kai lydymo pajėgumas didesnis kaip 20 tonų per dieną;

3.4. mineralinių medžiagų lydymas, įskaitant mineralinio pluošto gamybą, kai lydymo pajėgumas didesnis kaip 20 tonų per dieną;

3.5. keraminių gaminių gamyba degimo būdu, ypač stogų čerpių, plytų, ugniai atsparių plytų, čerpių, molio dirbinių arba porceliano, kai gamybos pajėgumas didesnis kaip 75 tonos per dieną ir (ar) kai degimo krosnies pajėgumas didesnis kaip 4 m3, o vienos krosnies džiovinimo talpa didesnė kaip 300 kg/m3.

 

4. Chemijos pramonė:

 

Gamyba pagal šioje dalyje apibrėžtų veiklos rūšių kategorijas yra medžiagų arba medžiagų grupių, išvardytų šio priedo 4.1 ir 4.6 punktuose, pramoninio masto gamyba chemiškai arba biologiškai jas perdirbant.

4.1. organinių cheminių medžiagų gamyba:

4.1.1. angliavandenilių (linijinių arba ciklinių; sočiųjų arba nesočiųjų; alifatinių arba aromatinių);

4.1.2. deguonies turinčių organinių junginių: alkoholio, aldehidų, ketonų, karboksirūgščių, esterių ir esterių mišinių, acetatų, eterių, peroksidų, epoksidinių dervų;

4.1.3. sieros turinčių organinių junginių;

4.1.4. azoto turinčių organinių junginių: aminų, amidų, nitrozo ir nitro junginių arba nitratų, nitrilų, cianatų, izocianatų;

4.1.5. fosforo turinčių organinių junginių;

4.1.6. halogenintų angliavandenilių;

4.1.7. metalo organinių junginių;

4.1.8. plastinių medžiagų (polimerų,  sintetinio pluošto ir pluošto, turinčio celiuliozės);

4.1.9. sintetinio kaučiuko;

4.1.10. dažiklių ir pigmentų;

4.1.11. paviršinio aktyvumo agentų ir medžiagų;

4.2. neorganinių cheminių medžiagų gamyba:

4.2.1. dujų – amoniako, chloro arba vandenilio chlorido, fluoro arba vandenilio fluorido, anglies oksido, sieros turinčių junginių, azoto oksidų, vandenilio, sieros dioksido, karbonilo chlorido (fosgeno);

4.2.2. rūgščių – chromo rūgšties, fluoro vandenilio rūgšties, fosforo rūgšties, azoto rūgšties, druskos rūgšties, sieros rūgšties, oleumo, sulfitinių rūgščių;

4.2.3. bazių – amonio hidroksido, kalio hidroksido, natrio hidroksido;

4.2.4. druskos – amonio chlorido, kalio chlorato, kalio karbonato, natrio karbonato, perborato, sidabro nitrato;

4.2.5 ne metalų, metalo oksidų arba kitų neorganinių junginių – kalcio karbido, silicio, silicio karbido;

4.3. fosforo, azoto arba kalio trąšų (paprastų ar kompleksinių) gamyba;

4.4. augalų apsaugos produktų arba biocidų gamyba;

4.5. farmacijos produktų, įskaitant tarpinius produktus, gamyba;

4.6. sprogmenų gamyba.

 

5. Atliekų tvarkymas:

 

5.1. pavojingų atliekų šalinimas arba naudojimas, kai pajėgumas didesnis kaip 10 tonų per dieną, įskaitant vieną ar daugiau šių veiklos rūšių:

5.1.1. biologinį apdorojimą;

5.1.2. fizikinį cheminį apdorojimą;

5.1.3 sumaišymą arba maišymą prieš perduodant vykdyti bet kurią kitą veiklos rūšį nei išvardytosios šio priedo 5.1 ir 5.2 punktuose;

5.1.4. perpakavimą prieš perduodant vykdyti bet kurią kitą veiklos rūšį nei išvardytosios šio priedo 5.1 ir 5.2 punktuose;

5.1.5. tirpiklių atnaujinimą ir (ar) regeneravimą;

5.1.6. neorganinių medžiagų, išskyrus metalus arba metalo junginius, perdirbimą ir (ar) atnaujinimą;

5.1.7. rūgščių arba bazių regeneravimą;

5.1.8. taršai mažinti skirtų sudėtinių dalių naudojimą;

5.1.9. katalizatorių sudėtinių dalių naudojimą;

5.1.10. pakartotinį naftos rafinavimą arba kitokį pakartotinį naftos produktų naudojimą;

5.1.11. sukaupimą žemės paviršiuje;

5.2. atliekų šalinimas arba naudojimas atliekų deginimo arba bendro atliekų deginimo įrenginiuose:

5.2.1. nepavojingų atliekų, kai pajėgumas didesnis kaip 3 tonos per valandą;

5.2.2. pavojingų atliekų, kai pajėgumas didesnis kaip 10 tonų per dieną;

5.3. nepavojingų atliekų šalinimas, kai pajėgumas didesnis kaip 50 tonų per dieną, įskaitant vieną ar daugiau toliau nurodytų veiklos rūšių, išskyrus nuotekų dumblo iš komunalinių nuotekų valymo įrenginių apdorojimo veiklą:

5.3.1. biologinį apdorojimą;

5.3.2. fizikinį-cheminį apdorojimą;

5.3.3. atliekų paruošimą deginimui arba bendram deginimui;

5.3.4. šlakų ir pelenų apdorojimas;

5.3.5. metalo atliekų, įskaitant elektros ir elektroninės įrangos atliekas ir netinkamų naudoti transporto priemonių laužą ir jų sudedamųjų dalių atliekas, apdorojimą smulkintuvuose;

5.4. nepavojingų atliekų naudojimas arba naudojimas ir šalinimas kartu, kai pajėgumas didesnis kaip 75 tonos per dieną, įskaitant vieną ar daugiau toliau nurodytų veiklos rūšių, išskyrus nuotekų dumblo iš komunalinių nuotekų valymo įrenginių apdorojimo veiklą:

5.4.1. biologinį apdorojimą;

5.4.2. atliekų paruošimą deginimui arba bendram deginimui;

5.4.3. šlakų ir pelenų apdorojimą;

5.4.4. metalo atliekų, įskaitant elektros ir elektroninės įrangos atliekas ir netinkamų naudoti transporto priemonių laužą ir jų sudedamųjų dalių atliekas, apdorojimą smulkintuvuose.

Tais atvejais, kai vienintelė vykdoma atliekų tvarkymo veikla yra anaerobinis apdorojimas, šios veiklos pajėgumas turi būti 100 tonų per dieną ir daugiau;

5.5. sąvartynai, kaip apibrėžta Atliekų tvarkymo įstatyme, priimantys daugiau negu 10 tonų atliekų per dieną arba kurių bendras pajėgumas didesnis kaip 25 000 tonų, išskyrus inertinių atliekų sąvartynus;

5.6. laikinasis pavojingųjų atliekų laikymas, kuriam netaikomas 5.5 punktas, prieš atliekant bet kurios 5.1, 5.2, 5.5 ir 5.7 punktuose išvardytos rūšies veiklą, kai bendras pajėgumas yra didesnis kaip 50 tonų, išskyrus laikinąjį laikymą atliekų susidarymo vietoje prieš surenkant;

5.7. požeminis pavojingųjų atliekų laikymas, kai bendras pajėgumas yra didesnis kaip 50 tonų.

 

6. Kitos veiklos rūšys:

 

6.1. pramoniniuose įrenginiuose atliekama šių gaminių gamyba:

6.1.1. celiuliozė iš medienos arba kitų pluoštinių medžiagų;

6.1.2. popieriaus ar kartono, kai gamybos pajėgumas didesnis kaip 20 tonų per dieną;

6.1.3. vienos ar daugiau rūšių medžio plokščių: orientuotų skiedrantų plokščių, smulkintų plokščių arba plaušų plokščių, kai gamybos pajėgumas didesnis kaip 600 m3 per dieną;

6.2. pirminis pluošto arba tekstilės apdorojimas (plovimas, balinimas, merserizavimas) arba dažymas, kai apdorojimo pajėgumas didesnis kaip 10 tonų pluošto per dieną;

6.3. kailių ir odų rauginimas, kai apdorojimo pajėgumas didesnis kaip 12 tonų gatavos produkcijos per dieną;

6.4. skerdyklų ir maisto pramonės įrenginių eksploatavimas:

6.4.1. skerdyklų, kurių skerdienos gamybos pajėgumas didesnis kaip 50 tonų per dieną, eksploatavimas;

6.4.2. apdorojimo ir perdirbimo veikla (išskyrus atvejus, kai šiame punkte nurodytos perdirbtos ar neperdirbtos žaliavos tik pakuojamos) maisto produktams arba gyvulių pašarams gaminti iš:

6.4.2.1. gyvulinės žaliavos (išskyrus pieną), kai galutinio produkto gamybos pajėgumas didesnis kaip 75 tonos per dieną;

6.4.2.2. augalinės žaliavos, kai galutinio produkto gamybos pajėgumas didesnis kaip 300 tonų per dieną arba 600 tonų per dieną, kai įrenginys veikia ne ilgiau kaip 90 dienų iš eilės bet kuriais metais;

6.4.2.3. gyvulinių ir augalinių žaliavų mišinio tiek kombinuotuose, tiek atskiruose produktuose, kai pagaminamos produkcijos gamybos pajėgumas tonomis per dieną yra:

didesnis kaip 75 t, jei galutinės produkcijos gamybos pajėgumo gyvūninės kilmės medžiagos dalis (svorio procentais) yra lygi arba daugiau nei 10; arba [300-(22,5xA)] (kai A yra galutinės produkcijos gamybos pajėgumo gyvūninės medžiagos dalis svorio procentais) visais kitais atvejais. 

Pakuotė neįtraukiama į galutinį produkto svorį.

Šis 6.4.2.3. punktas netaikomas, kai žaliavą sudaro tik pienas;

6.4.3. pieno apdorojimas ir perdirbimas, kai per dieną priimama daugiau kaip 200 tonų pieno (metinis vidurkis);

6.5. gyvulių skerdenų ir gyvūninių atliekų šalinimas arba perdirbimas, kai apdorojimo pajėgumas didesnis kaip 10 tonų per dieną;

6.6. intensyvus paukščių arba kiaulių auginimas, kai:

6.6.1. yra daugiau kaip 40 000 vietų naminiams  paukščiams;

6.6.2. yra daugiau kaip 2 000 vietų mėsinėms kiaulėms (daugiau kaip 30 kg);

6.6.3. yra daugiau kaip 750 vietų paršavedėms;

6.7. naudojant organinius tirpiklius atliekamas medžiagų, daiktų arba gaminių paviršiaus apdorojimas – taurinimas, šlichtinimas, dengimas, riebalų šalinimas, atspariu vandeniui darymas, klijavimas, dažymas, valymas arba impregnavimas, kai organinio tirpiklio sunaudojimo pajėgumas didesnis kaip 150 kg per valandą arba didesnis kaip 200 tonų per metus;

6.8. anglies (perdegtos anglies) arba elektrografito gamyba deginimo arba grafitizacijos būdu;

6.9. anglies dioksido (CO2) surinkimas iš įrenginių, kuriems taikomos Taisyklės, ir geologinis saugojimas gelmėse;

6.10. medienos ir medienos gaminių konservavimas naudojant chemines medžiagas, kai gamybos pajėgumas didesnis kaip 75 m3 per dieną, išskyrus vien tik apdorojimą siekiant apsaugoti medieną nuo mėlynavimo;

6.11. gamybinių nuotekų valymas nuotekų valymo įrenginiuose (išskyrus priklausančius viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui), priimančiuose nuotekas iš įrenginių ir įmonių, kurių veikla išvardinta šiame priede, ir išleidimas į gamtinę aplinką. Šis punktas netaikomas pieno perdirbimo, vaisių ir daržovių produktų gamybos, nealkoholinių gėrimų gamybos ir išpilstymo, bulvių perdirbimo, mėsos pramonės, alaus darykloms, alkoholio ir alkoholinių gėrimų gamybos, augalinių pašarų gamybos, želatinos ir klijų gamybos iš odų ir kaulų, salyklo gamybos ir žuvies perdirbimo pramonės įmonėse susidarančių gamybinių nuotekų valymui ir išleidimui į gamtinę aplinką.

_________________

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

 


Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių

2 priedas

 

Geriausių prieinamų gamybos būdų nustatymo kriterijai

 

1. Mažaatliekės technologijos naudojimas.

2. Mažiau pavojingų medžiagų naudojimas.

3. Proceso metu susidarančių ir naudotų medžiagų bei atitinkamų atliekų panaudojimo bei perdirbimo skatinimas.

4. Palyginami eksploatavimo procesai, įrengimai ar metodai, sėkmingai išbandyti pramoniniu mastu.

5. Technikos pasiekimai ir mokslo žinių bei supratimo pokyčiai.

6. Atitinkamų išmetamų teršalų pobūdis, pasekmės ir apimtys.

7. Naujo ar esamo įrenginio paleidimo data.

8. Laikas, reikalingas geriausiam prieinamam gamybos būdui įdiegti.

9. Procese naudojamų žaliavų (įskaitant vandenį) suvartojimas ir pobūdis bei jų energetinis efektyvumas.

10. Būtinybė užtikrinti taršos prevenciją arba kuo labiau sumažinti jos poveikį aplinkai ir keliamą riziką.

11. Avarijų prevencijos reikalingumas ir būtinybė kuo labiau sumažinti jų pasekmes aplinkai.

12. Viešųjų tarptautinių organizacijų paskelbta informacija.

_________________


 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių

3 priedas

 

TERŠALŲ SĄRAŠAS

 

I. ORAS

 

1. Sieros dioksidas ir kiti sieros turintys junginiai.

2. Azoto oksidai ir kiti azoto turintys junginiai.

3. Anglies monoksidas.

4. Lakieji organiniai junginiai.

5. Metalai ir jų junginiai.

6. Kietosios dalelės, įskaitant smulkias kietąsias daleles.

7. Asbestas (suspenduotos dalelės, pluoštai).

8. Chloras ir jo junginiai.

9. Fluoras ir jo junginiai.

10. Arsenas ir jo junginiai.

11. Cianidai.

12. Medžiagos ir mišiniai, kurie, kaip įrodyta, turi kancerogeninių ar mutageninių savybių arba tokių savybių, kurios gali veikti dauginimąsi per orą.

13. Polichlorinti dibenzodioksinai ir polichlorinti dibenzofuranai.

 

II. VANDUO

 

1. Halogeninti organiniai junginiai ir medžiagos, galinčios sudaryti tokius junginius vandenyje.

2. Fosforo organiniai junginiai.

3. Organinio alavo junginiai.

4. Medžiagos ir mišiniai, kurie, kaip įrodyta, turi kancerogeninių ar mutageninių savybių arba tokių savybių, kurios gali veikti dauginimąsi vandenyje arba per jį.

5. Ilgai nesuyrantys organiniai junginiai ir ilgai nesuyrančios bei bioakumuliacinių savybių turinčios organinės toksiškos medžiagos.

6. Cianidai.

7. Metalai ir jų junginiai.

8. Arsenas ir jo junginiai.

9. Biocidai ir augalų apsaugos produktai.

10. Skendinčios medžiagos.

11. Medžiagos, sukeliančios eutrofikacijos procesą (ypač nitratai ir fosfatai).

12. Medžiagos, neigiamai veikiančios deguonies pusiausvyrą (kurias galima įvertinti naudojant tokius rodiklius kaip BDS, ChDS, ir t. t.).

13. Medžiagos, išvardytos Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede ir 2 priedo A dalyje.

_________________


 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių

4 priedas

 

(Rekomenduojama paraiškos forma)

PARAIŠKA

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI (PAKEISTI)

 

 

 

 

 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

(Juridinio asmens kodas)

 

___________________________________________________________________________

(Veiklos vykdytojo, teikiančio Paraišką, pavadinimas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

 

___________________________________________________________________________

(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

 

___________________________________________________________________________

(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

 

 

 

I. BENDRO POBŪDŽIO INFORMACIJA

 

1. Informacija apie vietos sąlygas: įrenginio eksploatavimo vieta, trumpa vietovės charakteristika.

2. Ūkinės veiklos vietos padėtis vietovės plane ar schemoje su gyvenamųjų namų, ugdymo įstaigų, ligoninių, gretimų įmonių, saugomų teritorijų ir biotopų bei vandens apsaugos zonų ir juostų išsidėstymu.

3. Naujam įrenginiui – statybos pradžia ir planuojama veiklos pradžia. Esamam įrenginiui – veiklos pradžia.

4. Informacija apie asmenis, atsakingus už įmonės aplinkos apsaugą.

5. Informacija apie įdiegtas aplinkos apsaugos vadybos sistemas.

6. Netechninio pobūdžio santrauka (informacija apie įrenginyje (įrenginiuose) vykdomą veiklą, trumpas visos paraiškoje pateiktos informacijos apibendrinimas).

 

II. INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ IR JAME VYKDOMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ

 

7. Įrenginys (-iai) ir jame (juose) vykdomos veiklos rūšys.

 

1 lentelė. Įrenginyje planuojama vykdyti ir (ar) vykdoma ūkinė veikla

 

Įrenginio pavadinimas

Įrenginyje planuojamos vykdyti veiklos rūšies pavadinimas pagal Taisyklių 1 priedą

ir kita tiesiogiai susijusi veikla

1

2

 

 

 

 

 

 

 

8. Įrenginio ar įrenginių gamybinis (projektinis) pajėgumas ir (ar) gamybos pajėgumas, dėl kurio prašoma leidimo.

 

9. Kuro ir energijos vartojimas įrenginyje (-iuose), kuro saugojimas. Energijos gamyba.

 

2 lentelė. Kuro ir energijos vartojimas, kuro saugojimas

 

Energetiniai ir technologiniai ištekliai

Transportavimo būdas

Planuojamas sunaudojimas,

matavimo vnt. (t, m3, KWh ir kt.)

Kuro saugojimo būdas (požeminės talpos, cisternos, statiniai, poveikio aplinkai riziką mažinantys betonu dengti kuro saugyklų plotai ir pan.)

 

 

 

 

1

2

3

4

a) elektros energija

 

 

X

b) šiluminė energija

 

 

X

c) gamtinės dujos

 

 

 

d) suskystintos dujos

 

 

 

e) mazutas

 

 

 

f) krosninis kuras

 

 

 

g) dyzelinas

 

 

 

h) akmens anglis

 

 

 

i) benzinas

 

 

 

j) biokuras:

 

 

 

1)

 

 

 

2)

 

 

 

k) ir kiti

 

 

 

 

3 lentelė. Energijos gamyba

 

Energijos rūšis

Įrenginio pajėgumas

Planuojama pagaminti

1

2

3

Elektros energija, kWh

 

 

Šiluminė energija, kWh

 

 

 

III. GAMYBOS PROCESAI

 

10. Detalus įrenginyje vykdomos ir (ar) planuojamos vykdyti ūkinės veiklos rūšių aprašymas.

11. Planuojama naudoti technologija ir kiti gamybos būdai, skirti teršalų išmetimo iš įrenginio (-ių) prevencijai arba, jeigu tai neįmanoma, išmetamų teršalų kiekiui mažinti.

12. Pagrindinių alternatyvų pareiškėjo siūlomai technologijai, gamybos būdams ir priemonėms aprašymas arba nuoroda į PAV dokumentus, kuriuose šios alternatyvos aprašytos.

13. Kiekvieno įrenginio naudojamų technologijų atitikimo technologijoms, aprašytoms Europos Sąjungos geriausiai prieinamų gamybos būdų (GPGB) informaciniuose dokumentuose ar išvadose, palyginamasis įvertinimas.

 

4 lentelė. Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas

 

Eil. Nr.

Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis

Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB taikymu susijusios

vertės, vnt.

Atitikimas

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Informacija apie avarijų prevencijos priemones (arba nuoroda į Saugos ataskaitą ar ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, jei jie pateikiami prieduose prie paraiškos).

 

IV. ŽALIAVŲ IR MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS, SAUGOJIMAS

 

15. Žaliavų ir medžiagų naudojimas, žaliavų ir medžiagų saugojimas.

 

5 lentelė. Naudojamos ir (ar) saugomos žaliavos ir papildomos (pagalbinės) medžiagos

 

Eil. Nr.

Žaliavos arba medžiagos pavadinimas (išskyrus kurą, tirpiklių turinčias medžiagas ir mišinius)

Planuojamas naudoti kiekis,  matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per metus)

Transportavimo būdas

Kiekis, vienu metu saugomas vietoje, matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per metus)

Saugojimo būdas

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 lentelė. Tirpiklių turinčių medžiagų ir mišinių naudojimas ir saugojimas

 

Veikla, kurioje naudojamos tirpiklių turinčios medžiagos ir mišiniai

Tirpiklių turinčios medžiagos ir mišiniai

Tirpiklių turinčias medžiagas ir mišinius sudarantys komponentai

Planuojamos (maksimalios) tirpiklio sąnaudos, t/metus

Tirpiklio suvartojimo riba, t/metus

Planuojamas tirpiklių turinčių medžiagų ir mišinių

Kiekis, saugomas vietoje, t

Saugojimo būdas

Pavadinimas

Rizikos/pavojingumo frazė

Koncentracija, %

nuo

iki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso pagal veiklos rūšį:

 

 

 

 

 

 

 

 

V. VANDENS IŠGAVIMAS

 

16. Informacija apie vandens išgavimo būdą (nuoroda į techninius dokumentus, statybos projektą ar kt.).

 

7 lentelė. Duomenys apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio numatoma išgauti vandenį, vandens išgavimo vietą ir planuojamą išgauti vandens kiekį

 

 

Vandens išgavimo vietos Nr.

 

 

 

1.

Vandens telkinio kategorija (upė, ežeras, tvenkinys, kt.)

 

 

 

2.

Vandens telkinio pavadinimas

 

 

 

3.

Vandens telkinio identifikavimo kodas

 

 

 

4.

80% tikimybės sausiausio mėnesio vidutinis upės debitas (m3/s)

 

 

 

5.

Ežero, tvenkinio tūris (m3)

 

 

 

6.

Vandens išgavimo vietos koordinatės

 

 

 

7.

Didžiausias planuojamas išgauti vandens kiekis

m3/m.

m3/p.

m3/m.

m3/p.

m3/m.

m3/p.

 

 

 

 

 

 

 

8 lentelė. Duomenys apie planuojamas naudoti požeminio vandens vandenvietes (telkinius)

 

Eil. Nr.

Gėlo požeminio vandens vandenvietė (telkinys)

Pavadinimas Žemės gelmių registre

Adresas

Kodas Žemės gelmių registre

Aprobuotų išteklių kiekis pagal ištirtumo kategorijas, m3/d

Išteklių aprobavimo dokumento data ir Nr.

A

B

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

VI. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

 

17. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai

 

9 lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis

 

Teršalo pavadinimas

Teršalo kodas

Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m.

1

2

3

Azoto oksidai

 

 

Kietosios dalelės

 

 

Sieros dioksidas

 

 

Amoniakas

 

 

Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):

XXXXXXXX

 

 

 

 

 

 

 

Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):

XXXXXXXX

XXXXXXXXX

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

10 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys

 

Įrenginio pavadinimas _______________________________________________________

 

Taršos šaltiniai

Išmetamųjų dujų rodikliai

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė,

val./m.

Nr.

koordinatės

aukštis,

m

išėjimo angos matmenys, m

srauto greitis,

m/s

temperatūra,

° C

tūrio debitas,

Nm3/s

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 lentelė. Tarša į aplinkos orą

 

Įrenginio pavadinimas _______________________________________________________

 

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.

Taršos šaltiniai

Teršalai

Numatoma (prašoma leisti) tarša

Nr.

pavadinimas

kodas

vienkartinis

dydis

metinė,

t/m.

vnt.

maks.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso įrenginiui:

 

 

12 lentelė. Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai ir taršos prevencijos priemonės

 

Įrenginio pavadinimas _______________________________________________________

 

Taršos šaltinio, į kurį patenka pro valymo įrenginį praėjęs dujų srautas, Nr.

Valymo įrenginiai

Valymo įrenginyje valomi (nukenksminami) teršalai

Pavadinimas ir paskirties apibūdinimas

kodas

pavadinimas

kodas

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taršos prevencijos priemonės:

 

 

13 lentelė. Tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms

 

Įrenginio pavadinimas _______________________________________________________

 

Taršos

šaltinio, iš kurio išmetami teršalai esant šioms sąlygoms, Nr.

Sąlygos, dėl kurių gali įvykti neįprasti (neatitiktiniai) teršalų išmetimai

Neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų duomenų detalės

Pastabos, detaliau apibūdinančios neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų pasikartojimą, trukmę ir kt. sąlygas

išmetimų trukmė,

val., min.

(kas reikalinga, pabraukti)

teršalas

teršalų koncentracija išmetamosiose dujose, mg/Nm3

pavadinimas

kodas

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIOS DUJOS

 

18. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos.

 

14 lentelė. Veiklos rūšys ir šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD, nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede

 

Eil. Nr.

Veiklos rūšys pagal Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priedą ir išmetimo šaltiniai

ŠESD pavadinimas

(anglies dioksidas (CO2), azoto suboksidas (N2O), perfluorangliavandeniliai (PFC) ar kt.).

ŠESD stebėsenos plano pateikimo ir tvirtinimo RAAD data paraiškos pateikimo metu

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. TERŠALŲ IŠLEIDIMAS SU NUOTEKOMIS Į APLINKĄ

 

19. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką.

 

15 lentelė. Informacija apie paviršinį vandens telkinį (priimtuvą), į kurį planuojama išleisti nuotekas

 

Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadinimas, kategorija ir kodas

80 % tikimybės sausiausio mėnesio vidutinis debitas, m3/s (upėms)

Vandens telkinio plotas, ha

(stovinčio vandens telkiniams)

 

Vandens telkinio būklė

Parametras

Esama (foninė) būklė

Leistina vandens telkinio apkrova

mato vnt.

reikšmė

mato vnt.

reikšmė

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą (išskyrus paviršinius vandens telkinius), į kurį planuojama išleisti nuotekas

 

Eil. Nr.

Nuotekų išleidimo vietos / priimtuvo aprašymas

Juridinis nuotekų išleidimo pagrindas

Leistina priimtuvo apkrova

hidraulinė

teršalais

m3/d

m3/metus

parametras

mato vnt.

reikšmė

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 lentelė. Duomenys apie nuotekų šaltinius ir / arba išleistuvus

 

Eil. Nr.

Koordinatės

Priimtuvo numeris

Planuojamų išleisti nuotekų aprašymas

Išleistuvo tipas / techniniai duomenys

Išleistuvo vietos aprašymas

Numatomas išleisti didžiausias nuotekų kiekis

m3/d.

m3/m.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 lentelė. Planuojamų išleisti nuotekų užterštumas

 

Eil. Nr.

Teršalo pavadinimas

Didžiausias numatomas nuotekų užterštumas prieš valymą

Didžiausias leidžiamas ir planuojamas nuotekų užterštumas

Numatomas valymo efektyvumas, %

mom.,

mg/l

vidut.,

mg/l

t/metus

DLK mom.,

mg/l

Prašoma LK mom.,

mg/l

DLK vidut.,

mg/l

 

Prašoma LK vid.,

mg/l

DLT paros,

t/d

Prašoma LT paros,

t/d

DLT metų,

t/m.

Prašoma LT metų,

t/m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 lentelė. Objekte / įrenginyje naudojamos nuotekų kiekio ir taršos mažinimo priemonės

 

Eil. Nr.

Nuotekų

šaltinis / išleistuvas

Priemonės ir jos paskirties aprašymas

Įdiegimo data

Priemonės projektinės savybės

rodiklis

mato vnt.

reikšmė

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 lentelė. Numatomos vandenų apsaugos nuo taršos priemonės

 

Eil. Nr.

Nuotekų šaltinis / išleistuvas

Priemonės aprašymas

Laukiamo efekto aprašymas

Numatomas leidimo sąlygų keitimas įgyvendinus priemonę

Diegimo

pradžia

pabaiga

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 lentelė. Pramonės įmonių ir kitų abonentų, iš kurių planuojama priimti nuotekas (ne paviršines), sąrašas ir planuojamų priimti nuotekų savybės

 

Eil.

Nr.

Abonento pavadinimas

Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento

Didžiausia tarša, kurią numatoma gauti su abonento nuotekomis

tūkst. m3/m.

Teršalai

LKmom.,

mg/l

LKvid.,

mg/l

LTparos,

t/d

LTmetinė,

t/m.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuotekas, užterštas prioritetinėmis pavojingomis ir/arba „A“ sąrašo pavojingomis medžiagomis:

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Abonentai, iš kurių numatoma priimti daugiau kaip po 50 m3/d gamybinių nuotekų (bet kurie neatitinka 1 punkte nurodytų kriterijų):

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Suminiai abonentų, iš kurių numatoma priimti gamybines nuotekas (bet kurie neatitinka 1 ir 2 punktuose nurodytų kriterijų), duomenys:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų kriterijų) duomenys:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Iš viso (visų numatomų priimti iš abonentų nuotekų duomenys):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo potencialiai teršiamų teritorijų surenkamas paviršines nuotekas:

6.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 punkte nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 lentelė. Nuotekų apskaitos įrenginiai

 

Eil. Nr.

Išleistuvo Nr.

Apskaitos prietaiso vieta

Apskaitos prietaiso registracijos duomenys

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. DIRVOŽEMIO IR POŽEMINIO VANDENS APSAUGA

 

20. Dirvožemio ir gruntinių vandenų užterštumas. Duomenų suvestinė apie žinomą įmonės teritorijos dirvožemio ir (ar) požeminio vandens užteršimą, nurodant galimas priežastis, kodėl šis užteršimas įvyko arba vyksta tiek dirvos paviršiuje, tiek gilesniuose dirvos sluoksniuose, jei nerengiama užterštumo būklės ataskaita.

 

X. TRĘŠIMAS

 

21. Informacija apie biologiškai skaidžių atliekų naudojimą tręšimui žemės ūkyje. 

22. Informacija apie laukų tręšimą mėšlu ir (ar) srutomis.

 

XI. NUMATOMAS ATLIEKŲ SUSIDARYMAS, NAUDOJIMAS IR (AR) ŠALINIMAS

 

23. Atliekų susidarymas.

23.1. Numatomos atliekų prevencijos priemonės ir kitos priemonės, užtikrinančios įmonėje susidarančių atliekų tvarkymą laikantis nustatytų atliekų tvarkymo principų bei visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugą.

 

23 lentelė. Numatomas susidarančių atliekų kiekis

 

Įrenginio pavadinimas _______________________________________________________

 

Atliekos

Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese

Susidarymas

Tvarkymas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas apibūdinimas

Pavojingumas

Projektinis kiekis, t/m.

Atliekų tvarkymo būdas

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Atliekų naudojimas ir (ar) šalinimas:

 

 

24 lentelė. Numatomos naudoti (išskyrus laikyti) atliekos (atliekas naudojančioms įmonėms)

 

Įrenginio pavadinimas _______________________________________________________

 

 

Atliekos

Naudojimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas apibūdinimas

Pavojingumas

Įrenginio našumas, t/m.

Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas

Numatomas naudoti kiekis, t/m.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 lentelė. Numatomos šalinti (išskyrus laikyti) atliekos (atliekas šalinančioms įmonėms)

 

Įrenginio pavadinimas _______________________________________________________

 

Atliekos

Šalinimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas apibūdinimas

Pavojingumas

Įrenginio našumas,

t/m

Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas

Numatomas šalinti kiekis, t/m.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 lentelė. Numatomas laikinai laikyti atliekų kiekis (įmonėms, numatančioms laikinai laikyti, naudoti ir (ar) šalinti skirtas atliekas)

 

Atliekos kodas

Atliekos pavadinimas

Patikslintas apibūdinimas

Atliekos pavojingumas

Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 lentelė. Numatomas laikyti atliekų kiekis

 

Atliekos kodas

Atliekos pavadinimas

Patikslintas apibūdinimas

Atliekos pavojingumas

Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Papildomi duomenys pagal Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 (Žin., 2003, Nr. 31-1290; 2005, Nr. 147-566; 2006, Nr. 135-5116; 2008, Nr. 111-4253; 2010, Nr. 121-6185; 2013, Nr. 42-2082), 8, 81 punktuose.

26. Papildomi duomenys pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 (Žin., 2000, Nr. 96-3051), 50, 51 ir 52 punktų reikalavimus.

 

XII. TRIUKŠMO SKLIDIMAS IR KVAPŲ KONTROLĖ

 

27. Informacija apie triukšmo šaltinius ir jų skleidžiamą triukšmą.

 

28. Triukšmo mažinimo priemonės.

29. Įrenginyje vykdomos veiklos metu skleidžiami kvapai.

 

30. Kvapų sklidimo iš įrenginių mažinimo priemonės, atsižvelgiant į ES GPGB informaciniuose dokumentuose pateiktas rekomendacijas kvapams mažinti.

 

XIII. Aplinkosaugos veiksmų planas

 

28 lentelė. Aplinkosaugos veiksmų planas

 

Parametras

Vienetai

Siekiamos ribinės vertės

(pagal GPGB)

Esamos vertės

Veiksmai tikslui pasiekti

Laukiami rezultatai

Įgyvendinimo data

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. PRIEDAI

 

 

 

4 priedo

1 priedėlis

 

DEKLARACIJA

 

 

Teikiu paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti (pakeisti).

 

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa.

 

Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos ar jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų bet kuriam asmeniui.

 

Įsipareigoju nustatytais terminais deklaruoti per praėjusius kalendorinius metus į aplinkos orą išmestą ir su nuotekomis išleistą teršalų kiekį, kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. atsisakyti tokio ŠESD apyvartinių taršos leidimų kiekio, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus išmestam į atmosferą anglies dioksido kiekiui, išreikštam tonomis, ir (ar) anglies dioksido ekvivalento kiekiui ir veiklos vykdymo pakeitimus.

 

Parašas _____________________________                                    Data __________________

(veiklos vykdytojas ar jo įgaliotas asmuo)

 

 

 

__________________________________________________________________________

(pasirašančiojo vardas, pavardė, parašas, pareigos; pildoma didžiosiomis raidėmis)

 

_________________


Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių

5 priedas

 

(Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo formos pavyzdys)

 

(herbas)

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

 

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS

LEIDIMAS Nr._____________________

 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

(Juridinio asmens kodas)

 

___________________________________________________________________________

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

 

Leidimą (su priedais) sudaro .............................. puslapių.

 

 

Išduotas .............. m. .................. d.                                                                                      A. V.

Pakeistas ............ m. .................. d.                                                                                      A. V.

 

 

 

Direktorius______________________________                           _______________________

(vardas, pavardė)                                                                                        (parašas)

 

 

Šio leidimo parengti ...................... egzemplioriai.

 

Paraiška leidimui gauti suderinta su:

 

__________________________________________________________________________

(derinusios institucijos pavadinimas, suderinimo data)

 

 

 

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Įrenginio pavadinimas, vieta (adresas).

2. Ūkinės veiklos aprašymas.

3. Veiklos rūšys, kurioms išduodamas leidimas:

 

1 lentelė. Įrenginyje leidžiama vykdyti ūkinė veikla

 

Įrenginio pavadinimas

Įrenginyje leidžiamos vykdyti veiklos rūšies pavadinimas pagal Taisyklių 1 priedą

ir kita tiesiogiai susijusi veikla

1

2

 

 

 

 

 

 

 

4. Veiklos rūšys, kurioms priskirta šiltnamio dujas išmetanti ūkinė veikla, įrenginio gamybos (projektinis) pajėgumas.

5. Informacija apie įdiegtą vadybos sistemą.

6. Asmenų atsakomybė pagal pateiktą deklaraciją.

 

2 lentelė. Įrenginio atitikties GPGB palyginamasis įvertinimas

 

Eil. Nr.

Poveikio aplinkai kategorija

Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.

Atitiktis

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. LEIDIMO SĄLYGOS

 

3 lentelė. Aplinkosaugos veiksmų planas

 

Parametras

Vienetai

Siekiamos ribinės vertės

(pagal GPGB)

Esamos vertės

Veiksmai tikslui pasiekti

Laukiami rezultatai

Įgyvendinimo data

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Vandens išgavimas.

 

4 lentelė. Duomenys apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio leidžiama išgauti vandenį, vandens išgavimo vietą ir leidžiamą išgauti vandens kiekį

 

 

Vandens išgavimo vietos Nr.

 

 

 

1.

Vandens telkinio kategorija (upė, ežeras, tvenkinys, kt.)

 

 

 

2.

Vandens telkinio pavadinimas

 

 

 

3.

Vandens telkinio identifikavimo kodas

 

 

 

4.

Vandens išgavimo vietos koordinatės

 

 

 

5.

Didžiausias leidžiamas išgauti vandens kiekis

m3/m.

m3/p.

m3/m.

m3/p.

m3/m.

m3/p.

 

 

 

 

 

 

 

5 lentelė. Duomenys apie leidžiamą išgauti požeminio vandens kiekį

 

Eil. Nr.

Vandenvietės

Eksploataciniai gręžiniai

 

Pavadinimas

Adresas

Centro koordinatės (LKS 94)

Pogrupis

Kodas Žemės gelmių registre

Nr. žemės gelmių registre

Projektinis našumas m3/h

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Tarša į aplinkos orą.

 

6 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

 

Teršalo pavadinimas

Teršalo kodas

Leidžiama išmesti, t/m.

1

2

3

Azoto oksidai

 

 

Kietosios dalelės

 

 

Sieros dioksidas

 

 

Amoniakas

 

 

Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):

XXXXXXXX

 

 

 

 

 

 

 

Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):

XXXXXXXX

XXXXXXXXX

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

7 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą

 

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.

Taršos šaltiniai

Teršalai

Leidžiama tarša

Nr.

pavadinimas

kodas

vienkartinis

dydis

metinė,

t/m.

vnt.

maks.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso įrenginiui:

 

 

8 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms

 

Taršos

šaltinio, iš kurio išmetami teršalai esant šioms sąlygoms, Nr.

Sąlygos, dėl kurių gali įvykti neįprastas (neatitiktinis) teršalų išmetimas

Neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimo duomenų detalės

Specialios sąlygas

pasikartojimo dažnis, kartai/m.

išmetimo trukmė,

val., min.

(reikalingą pabraukti)

teršalai

teršalų koncentracija išmetamosiose dujose, mg/Nm3

pavadinimas

kodas

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos (ŠESD).

 

9 lentelė. Veiklos rūšys ir šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD, nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede

 

Eilės Nr.

Veiklos rūšys pagal Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priedą ir išmetimo šaltiniai

ŠESD pavadinimas

(anglies dioksidas (CO2), azoto suboksidas (N2O), perfluorangliavandeniliai (PFC) ir kt.)

ŠESD stebėsenos plano pateikimo ir tvirtinimo RAAD data paraiškos pateikimo metu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus.

 

10 lentelė. Leidžiama nuotekų priimtuvo apkrova

 

Eilės Nr.

Nuotekų išleidimo vieta / priimtuvas, koordinatės

Leidžiamų išleisti nuotekų rūšis

Leistina priimtuvo apkrova

hidraulinė

teršalais

m3/d

parametras

mato vnt.

reikšmė

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas

 

Nr.

Teršalo pavadinimas

Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas

Valymo efektyvumas, %

DLK mom.,

mg/l

LK mom.,

mg/l

DLK vidut.,

mg/l

 

LK vid.,

mg/l

DLT paros,

t/d

LT paros,

t/d

DLT metų,

t/m.

LT metų,

t/m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Dirvožemio apsauga. Reikalavimai, kuriais siekiama užkirsti kelią teršalų išleidimui į dirvožemį.

 

12. Atliekų susidarymas, naudojimas ir (ar) šalinimas:

 

12 lentelė. Susidarančios atliekos

 

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas apibūdinimas

Pavojingumas

Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese

Didžiausias leidžiamas susidaryti kiekis,

t/m.

Atliekų tvarkymo būdas (-ai)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos (atliekas naudojančioms įmonėms)

 

Atliekos

Naudojimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas apibūdinimas

Pavojingumas

Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas

Didžiausias leidžiamas naudoti kiekis, t/m.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 lentelė. Leidžiamos šalinti atliekos (atliekas šalinančioms įmonėms)

 

Šalinamos atliekos

Šalinimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas apibūdinimas

Pavojingumas

Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas

Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.

1

2

3

4

5

6