Suvestinė redakcija nuo 2018-06-20

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 75-3806, i. k. 1132250ISAK000V-685

 

Nauja redakcija nuo 2018-06-20:

Nr. V-704, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-19, i. k. 2018-10098

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MAISTO PRODUKTŲ, JŲ ŽALIAVŲ, GERIAMOJO VANDENS, PAŠARŲ PRODUKTŲ IR JŲ ŽALIAVŲ MĖGINIŲ, SKIRTŲ RADIONUKLIDŲ AKTYVUMUI NUSTATYTI, ĖMIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. liepos 9 d. Nr. V-685

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 19 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Maisto produktų, jų žaliavų, geriamojo vandens, pašarų produktų ir jų žaliavų mėginių, skirtų radionuklidų aktyvumui nustatyti, ėmimo reikalavimų aprašą (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-685

 

MAISTO PRODUKTŲ, JŲ ŽALIAVŲ, GERIAMOJO VANDENS, PAŠARŲ PRODUKTŲ IR JŲ ŽALIAVŲ MĖGINIŲ, SKIRTŲ RADIONUKLIDŲ AKTYVUMUI NUSTATYTI, ĖMIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS
TAIKYMO SRITIS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-704, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-19, i. k. 2018-10098

 

1. Maisto produktų, jų žaliavų, geriamojo vandens, pašarų produktų ir jų žaliavų mėginių, skirtų radionuklidų aktyvumui nustatyti, ėmimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja radionuklidų savitajam ar tūriniam aktyvumui nustatyti skirtų maisto produktų, jų žaliavų, geriamojo vandens (toliau – maistas), pašarų produktų ir jų žaliavų (toliau – pašarai) taškinių mėginių ėmimo, jungtinių ir laboratorinių mėginių sudarymo, pakavimo ir gabenimo reikalavimus.

2. Aprašas privalomas valstybės institucijoms, vykdančioms valstybinę maisto ir pašarų produktų kontrolę. Aprašą maisto ir pašarų tvarkymo subjektai gali taikyti savikontrolės tikslais.

3. Aprašas taikomas imant Lietuvos rinkai tiekiamo, importuojamo ar eksportuojamo maisto ir pašarų produktų taškinius ir sudarant jungtinius bei laboratorinius mėginius.

 

II SKYRIUS

SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽTYS

 

4. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

4.1. Atsarginis mėginys – maisto ir pašarų tvarkymo subjekto atstovo pageidavimu laboratorinių mėginių sudarymo metu, laikantis valstybinio mėginio ėmimo, pakavimo ir plombavimo sąlygų, sudarytas papildomas laboratorinis mėginys, kuris paliekamas maisto ir pašarų tvarkymo subjekto atstovui.

4.2. Atsitiktinis būdas – netikėtai ir iš anksto nenumatytoje vietoje parenkamas taškinis mėginys.

4.3. Didelė siunta – siunta, kurios svoris viršija 20 000 kg.

4.4. Jungtinis mėginys – atsižvelgiant į siuntos dydį paimtų taškinių mėginių visuma, iš kurios sudaromas laboratorinis mėginys.

4.5. Laboratorinis mėginys – jungtinio mėginio dalis, skirta laboratoriniams tyrimams atlikti.

4.6. Maisto ir pašarų tvarkymo subjektas – ūkio subjektas, kuris vykdo veiksmus su maistu ar pašarais arba atskiromis jų sudėtinėmis dalimis ar daro bet kokį poveikį jiems, galinčius turėti įtakos maisto ar pašarų saugai, kokybei ir mitybos vertei (įskaitant maisto ar pašarų gaminimą, ruošimą, perdirbimą, pakavimą, laikymą, saugojimą, vežimą, paskirstymą, tiekimą, pateikimą parduoti, pardavimą).

4.7. Mėginius imantis asmuo – valstybės institucijos, vykdančios valstybinę maisto ir pašarų produktų kontrolę, ar maisto ir pašarų tvarkymo subjekto atstovas, įgaliotas imti taškinius mėginius ir sudaryti jungtinius ir laboratorinius mėginius.

4.8. Prekinė pakuotė – pakuotė, patenkanti vartotojui kartu su maisto ir pašarų produktu, bet neatliekanti transporto pakuotės funkcijos (buteliai, pakeliai, stiklinėlės, briketai ir kt.).

4.9. Radioaktyviojo užterštumo pirminė indikacija – gama spinduliuotės lygiavertės dozės galios tyrimų, atliekamų kontroliuojamos maisto ir pašarų produktų siuntos paviršiuje, siekiant nustatyti maisto ir pašarų produktų siuntos radioaktyviojo užterštumo vienalytiškumą, visuma.

4.10. Savitasis aktyvumas – mėginio aktyvumo ir jo masės santykis, matavimo vienetas – bekerelis kilogramui (Bq/kg).

4.11. Siunta – tuo pačiu metu ta pačia transporto priemone iš tos pačios trečiosios šalies ar jos regiono vežamas tam tikras kiekis tos pačios rūšies maisto ar pašarų, kuriems išduodamas vienas dokumentas, kuriuo patvirtinama maisto ar pašarų sauga ir kokybė.

4.12. Smulkioji transporto pakuotė – transporto pakuotė, kurios matmenys lygūs ar mažesni kaip 1 200×1 000×1 200 mm.

4.13. Stambioji transporto pakuotė – transporto pakuotė, kurios matmenys didesni kaip 1 200×1 000×1 200 mm.

4.14. Taškinis mėginys – maisto ir pašarų produkto kiekis, paimtas iš siuntos arba jos dalies vienos vietos.

4.15. Transporto pakuotė – pakuotė, skirta maisto ir pašarų produktams talpinti juos pervežant (dėžė, statinė, cisterna, maišas ir kt.). Transporto pakuotėms nepriklauso kelių, geležinkelių, laivų ir lėktuvų konteineriai.

4.16. Tūrinis aktyvumas – mėginio aktyvumo ir jo tūrio santykis, skysčių matavimo vienetas – Bq/l (bekerelis litrui).

4.17. Vidutinio dydžio siunta – siunta, kurios svoris yra 20 000 kg arba mažesnis.

4.18. „Voko“ metodas – taškinių mėginių ėmimo metodas, kai taškiniai mėginiai imami pagal šias iliustracijas:

 

PictureThumbnail

 

4.19. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos higienos normoje HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-704, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-19, i. k. 2018-10098

 

III SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-704, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-19, i. k. 2018-10098

 

5. Laboratorinių mėginių sudarymo procedūros dalys yra šios:

5.1. siuntos suskirstymas pagal radioaktyviojo užterštumo lygį;

5.2. laboratorinių mėginių kiekio nustatymas;

5.3. taškinių mėginių ėmimas, jungtinio mėginio sudarymas;

5.4. laboratorinio mėginio sudarymas ir siuntimas tirti.

6. Taškinių mėginių ėmimas yra pradinis maisto ir pašarų produktų radioaktyviojo užterštumo kontrolės etapas.

7. Laikantis Apraše nustatytų taškinių mėginių ėmimo ir laboratorinių mėginių sudarymo reikalavimų turi būti sudaromi visos siuntos tipiniai laboratoriniai mėginiai siekiant, kad laboratorinių tyrimų rezultatai atspindėtų visos siuntos radioaktyviojo užterštumo lygį.

8. Maisto ir pašarų produktų kontrolės tikslais taškinius mėginius ima ir jungtinius bei laboratorinius mėginius sudaro:

8.1. valstybės institucijos, vykdančios valstybinę maisto ir pašarų produktų kontrolę, įgaliotas atstovas. Maisto ir pašarų tvarkymo subjekto atstovo pageidavimu, vykdant valstybinę maisto ir pašarų produktų kontrolę, laboratorinių mėginių sudarymo metu sudaromas atsarginis mėginys, kuris paliekamas maisto ir pašarų tvarkymo subjekto atstovui;

8.2. maisto ir pašarų tvarkymo subjekto savikontrolės tikslais – maisto ir pašarų tvarkymo subjekto atstovas.

9. Mėginius imantis asmuo atsako už taškinių mėginių ėmimą ir jungtinių bei laboratorinių mėginių sudarymą, pakavimą ir išsiuntimą. Asmuo turi griežtai laikytis taškinių mėginių ėmimo, jungtinių ir laboratorinių mėginių sudarymo reikalavimų, pateikti maisto / pašarų mėginių paėmimo tirti aktą. Maisto / pašarų mėginių paėmimo tirti akto formą tvirtina valstybės institucija, vykdanti valstybinę maisto ir pašarų produktų kontrolę.

10. Taškiniai mėginiai imami ir jungtiniai bei laboratoriniai mėginiai sudaromi dalyvaujant maisto ir pašarų tvarkymo subjekto atstovui.

11. Imant taškinius mėginius turi būti laikomasi atsargumo priemonių, kad taškiniai mėginiai nebūtų užteršti ar sugadinti, tokiu būdu darant įtaką laboratorinio tyrimo rezultatams.

12. Taškiniai mėginiai imami atskirai iš kiekvienos tikrintinos siuntos, o tuo atveju, kai siuntos dalijamos, taškiniai mėginiai imami iš kiekvienos siuntos dalies.

13. Taškinio mėginio ėmimo vieta siuntoje pasirenkama atsitiktiniu būdu. Jeigu praktiškai to atlikti neįmanoma, taškinis mėginys turi būti imamas prieinamoje siuntos vietoje.

14. Taškinis mėginys, kuris yra prekinė pakuotė, turi būti nepažeistas.

15. Iš siuntos imant daugiau nei vieną taškinį mėginį, kiekvienas iš jų turi būti panašaus dydžio.

16. Taškiniai mėginiai gali būti imami tam tikrais laiko intervalais krovimo arba iškrovimo metu (pvz., iškraunant laivus, vagonus ir kt. transporto priemones).

17. Turint išankstinę informaciją apie galimą padidėjusį siuntos radioaktyvųjį užterštumą, rekomenduojama atlikti siuntos radioaktyviojo užterštumo pirminę indikaciją:

17.1. siuntos radioaktyviojo užterštumo pirminė indikacija atliekama dozės galios matavimo prietaisu, kuriam atlikta metrologinė patikra;

17.2. siuntos radioaktyviojo užterštumo pirminė indikacija atliekama prie pat siuntos paviršiaus 1–1,5 cm atstumu arba panardinus prietaiso detektorių į tiriamą medžiagą (detektorius apsaugomas polietileno plėvele);

17.3. jeigu dozės galios vertės atskiruose matavimo taškuose skiriasi daugiau kaip 2 kartus, siunta suskirstoma į dalis, atsižvelgiant į radioaktyviojo užterštumo lygį, ir iš kiekvienos siuntos dalies imami atskiri taškiniai mėginiai. Turi būti atlikta tiek laboratorinių mėginių tyrimų, kad jų duomenų pakaktų siuntos radioaktyviojo užterštumo vienalytiškumui įvertinti;

17.4. remiantis radioaktyviojo užterštumo pirminės indikacijos rezultatais draudžiama teikti išvadas (pažymėjimus, sertifikatus ir kt.) apie siuntos radioaktyviojo užterštumo lygį.

18. Maisto ir pašarų produktų prekinė pakuotė laikoma taškiniu mėginiu.

19. Taškinius mėginius sumaišant, sudaromas jungtinis mėginys. Jungtinio mėginio turi pakakti laboratoriniam mėginiui sudaryti. Tuo atveju, kai tirti siunčiamas tik vienas laboratorinis mėginys, jungtinio mėginio dydis negali būti didesnis kaip trys laboratoriniai mėginiai.

20. Iš jungtinio mėginio sudaromas Apraše nustatyto dydžio laboratorinis mėginys.

21. Laboratorinis birių ir kietų maisto ar pašarų produktų mėginys sudaromas iš taškinių mėginių, kurie imami naudojant „voko“ metodą, laboratorinis skystų maisto ar pašarų produktų mėginys – maišymo būdu.

 

IV SKYRIUS
TAŠKINIŲ MĖGINIŲ ĖMIMO IR LABORATORINIŲ MĖGINIŲ SUDARYMO REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-704, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-19, i. k. 2018-10098

 

22. Vykdant valstybinę maisto ir pašarų produktų kontrolę, imamas Aprašo 1 lentelėje nustatytas vidutinio dydžio siuntų ir Aprašo 3 lentelėje nustatytas didelių siuntų taškinių prekinėse pakuotėse nesupakuotų maisto ar pašarų produktų mėginių kiekis ir sudaromas Aprašo 2 lentelėje nustatytas vidutinio dydžio siuntų ir Aprašo 4 lentelėje nustatytas didelių siuntų laboratorinių prekinėse pakuotėse nesupakuotų maisto ar pašarų produktų mėginių kiekis, išskyrus Apraše nustatytus atvejus.

 

1 lentelė. Taškinių prekinėse pakuotėse nesupakuotų vidutinio dydžio siuntų maisto ar pašarų produktų mėginių kiekis

Prekinėse pakuotėse nesupakuotų maisto ar pašarų produktų siuntos masė, kg

Taškinių mėginių kiekis

iki 50,0

11

50,1–80,0

12

80,1–100,0

13

100,1–500,0

14

500,1–1 000,0

15

1 000,1–20 000,0

15 ir papildomai kiekvienam 1 000,0 kg – 1 taškinis mėginys

 

2 lentelė. Laboratorinių prekinėse pakuotėse nesupakuotų vidutinio dydžio siuntų maisto ar pašarų produktų mėginių kiekis

Prekinėse pakuotėse nesupakuotų maisto ar pašarų produktų siuntos masė, kg

Laboratorinių mėginių kiekis

iki 500

1

501–3 000

2

3 001–5 000

3

5 001–10 000

5

10 001–15 000

8

15 001–20 000

10

 

3 lentelė. Taškinių prekinėse pakuotėse nesupakuotų didelių siuntų maisto ar pašarų produktų mėginių kiekis

Prekinėse pakuotėse nesupakuotų maisto ar pašarų produktų siuntos masė, tonomis

Taškinių mėginių kiekis

20,1–50,0

11

50,1–80,0

12

80,1–100,0

13

100,1–500,0

14

500,1–1 000,0

15

1 000,1 ir daugiau

15 ir papildomai kiekvienam 1 000,0 tonų – 1 taškinis mėginys

 

4 lentelė. Laboratorinių prekinėse pakuotėse nesupakuotų didelių siuntų maisto ar pašarų produktų mėginių kiekis

Prekinėse pakuotėse nesupakuotų maisto ar pašarų produktų siuntos masė, tonomis

Laboratorinių mėginių kiekis

20,1–1 000,0

3

1 000,1 ir daugiau

5

 

23. Vykdant valstybinę maisto ir pašarų produktų kontrolę, imamas Aprašo 5 lentelėje nustatytas taškinių prekinėse pakuotėse supakuotų maisto ar pašarų produktų mėginių kiekis ir sudaromas Aprašo 6 lentelėje nustatytas laboratorinių prekinėse pakuotėse supakuotų maisto ar pašarų produktų mėginių kiekis, išskyrus Apraše nustatytus atvejus.

 

5 lentelė. Taškinių prekinėse pakuotėse supakuotų maisto ar pašarų produktų mėginių kiekis

Prekinių pakuočių kiekis siuntoje

Iki 1 000

1 001–3 000

3 001–5 000

5 001–10 000

10 001–20 000

20 001–50 000

50 001 ir daugiau

Taškinių mėginių (prekinių pakuočių) kiekis

1 proc.,

ne mažiau

nei 5 vnt.

0,7 proc.,

ne mažiau

nei 11 vnt.

0,6 proc.,

ne mažiau

nei 22 vnt.

0,5 proc.,

ne mažiau

nei 32 vnt.

0,4 proc.,

ne mažiau

nei 51 vnt.

0,3 proc.,

ne mažiau

nei 81 vnt.

0,3 proc. ir po 5 vnt. iš kiekvienų papildomų 10 000 vnt., viršijančių 50 001 vnt.

 

6 lentelė. Laboratorinių prekinėse pakuotėse supakuotų maisto ar pašarų produktų mėginių kiekis

Prekinių pakuočių kiekis siuntoje

Laboratorinių mėginių kiekis

iki 500

1

501–1 000

2

1 000,1–50 000

3

50 000,1 ir daugiau

5

 

24. Kiekvienai eksportuojamo maisto ar pašarų produktų siuntai sudaromas vienas laboratorinis mėginys, išskyrus eksportuojamus miško grybus, kurių mėginiai sudaromi laikantis Aprašo 311 punkte nustatytų reikalavimų, ir miško uogas, kurių mėginiai sudaromi laikantis Aprašo 31.2 papunktyje nustatytų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-704, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-19, i. k. 2018-10098

 

25. Laboratoriniai pieno ir pieno produktų mėginiai sudaromi laikantis šių reikalavimų:

25.1. laboratoriniai pieno mėginiai sudaromi laikantis šių reikalavimų:

25.1.1. iš kiekvienos stambiosios pieno transporto pakuotės imami nuo 0,1 iki 0,5 litro tūrio taškiniai mėginiai, kurių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 1 ir 3 lentelėmis. Iš taškinių mėginių sudaromi ne mažesni kaip 2 litrų tūrio laboratoriniai mėginiai, kurių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 2 ir 4 lentelėmis;

25.1.2. taškinių pieno, supakuoto prekinėse pakuotėse (buteliuose, paketuose ir kt.), mėginių (prekinių pakuočių) kiekis nustatytas Aprašo 7 lentelėje. Iš taškinių pieno mėginių (prekinių pakuočių) sudaromi ne mažesni kaip 2 litrų tūrio laboratoriniai mėginiai, kurių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 6 lentele;

 

7 lentelė. Taškinių pieno mėginių (prekinių pakuočių) kiekis

Prekinių pakuočių kiekis siuntoje

Taškinių mėginių (prekinių pakuočių) kiekis

 

iki 100

2

nuo 101 iki 200

3

nuo 201 iki 500

4

nuo 501 iki 1 000

5

1 001 ir daugiau

6

 

25.2. laboratoriniai grietinėlės, rūgščių pieno produktų ir ledų mėginiai sudaromi laikantis šių reikalavimų:

25.2.1. taškinių prekinėse pakuotėse nesupakuotų grietinėlės, rūgščių pieno produktų (kefyro, pasukų ir kt.) ir ledų mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 1 ir 3 lentelėmis. Iš jungtinio mėginio sudaromi 1 litro tūrio laboratoriniai mėginiai, kurių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 2 ir 4 lentelėmis;

25.2.2. taškinių prekinėse pakuotėse supakuotų grietinėlės, rūgščių pieno produktų mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 5 lentele. Sudaromi ne mažesni kaip 1 litro tūrio laboratoriniai mėginiai, kurių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 6 lentele;

25.3. laboratoriniai grietinės mėginiai sudaromi laikantis šių reikalavimų:

25.3.1. prieš imant 0,05–0,1 litro tūrio taškinius mėginius, grietinė stambiojoje transporto pakuotėje sumaišoma. Taškinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 1 ir 3 lentelėmis. Sudaromas jungtinis mėginys, iš kurio sudaromi 1 kg svorio laboratoriniai mėginiai. Laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 2 ir 4 lentelėmis;

25.3.2. taškinių prekinėse pakuotėse supakuotos grietinės mėginių (prekinių pakuočių) kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 5 lentele. Laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 6 lentele;

25.4. laboratoriniai varškės mėginiai sudaromi laikantis šių reikalavimų:

25.4.1. iš stambiosios transporto pakuotės 0,05–0,25 kg svorio taškiniai varškės mėginiai imami stambiosios transporto pakuotės centre ir prie jos sienelių. Taškinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 1 ir 3 lentelėmis. Sudaromas jungtinis mėginys, iš kurio sudaromi 1 kg svorio laboratoriniai mėginiai. Jų kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 2 ir 4 lentelėmis;

25.4.2. kai varškė yra supakuota į prekines pakuotes, imamas Aprašo 8 lentelėje nustatytas taškinių varškės mėginių (prekinių pakuočių) kiekis. Sudaromi ne mažesnio kaip 1 kg svorio laboratoriniai mėginiai. Laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 6 lentele;

 

8 lentelė. Taškinių varškės mėginių (prekinių pakuočių) kiekis

Prekinių pakuočių kiekis siuntoje

Taškinių mėginių (prekinių pakuočių) kiekis

iki 50

2

nuo 51 iki 100

3

nuo 101 iki 200

4

nuo 201 iki 300

5

301 ir daugiau

6

 

25.5. laboratoriniai pieno konservų mėginiai sudaromi laikantis šių reikalavimų:

25.5.1. taškiniams mėginiams imti atidaroma 3 proc. stambiųjų transporto pakuočių (statinių, cisternų ir kt.), bet ne mažiau kaip 2 stambiosios transporto pakuotės. Pieno konservai transporto pakuotėje sumaišomi iki vienalytės masės, kad nebūtų cukraus nuosėdų. Iš kiekvienos stambiosios transporto pakuotės imami nuo 0,1 iki 0,5 litro tūrio taškiniai mėginiai, kurių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 1 ir 3 lentelėmis. Sudaromi ne mažesnio kaip 1 kg svorio laboratoriniai mėginiai, kurių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 2 ir 4 lentelėmis;

25.5.2. iš kiekvienos smulkiosios transporto pakuotės imamos 4 prekinės pakuotės (metaliniai indeliai ar kt.). Iš taškinių mėginių sudaromi ne mažesnio kaip 1 kg svorio laboratoriniai mėginiai, kurių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 6 lentele;

25.6. laboratoriniai sausų pieno produktų mėginiai sudaromi laikantis šių reikalavimų:

25.6.1. iš stambiosios transporto pakuotės taškiniai sausų pieno produktų (pieno miltelių, sausos grietinėlės ir kt.) mėginiai imami grūdams imti skirtu zondu iš įvairių siuntos vietų ir gylių, tokiu būdu sudarant ne mažesnio kaip 2 kg svorio jungtinį mėginį. Taškinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 1 ir 3 lentelėmis. Ne mažesnio kaip 1 kg svorio laboratoriniai mėginiai sudaromi jungtinį mėginį dalijant į 4 lygias dalis ir iš kiekvienos imant lygiavertę dalį. Laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 2 ir 4 lentelėmis;

25.6.2. laboratoriniai prekinėse pakuotėse supakuotų sausų pieno produktų mėginiai sudaromi laikantis Aprašo 25.5.2 papunktyje nustatytų reikalavimų. Laboratorinio mėginio svoris turi būti ne mažesnis kaip 1 kg;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-704, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-19, i. k. 2018-10098

 

25.7. laboratoriniai sviesto mėginiai sudaromi laikantis šių reikalavimų:

25.7.1. kai sviestas yra transporto pakuotėse, atidaroma 3 proc. visos siuntos transporto pakuočių, bet ne mažiau nei 2 transporto pakuotės. Taškiniai 0,05 kg svorio sviesto mėginiai imami įkaitintu zondu. Taškinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 1 ir 3 lentelėmis. Iš taškinių mėginių sudaromas jungtinis mėginys. Iš jungtinio mėginio sudaromi ne mažesnio kaip 0,5 kg svorio laboratoriniai mėginiai. Laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 2 ir 4 lentelėmis;

25.7.2. kai sviestas yra supakuotas į prekines pakuotes ir sudėtas į transporto pakuotes (dėžes), laboratoriniams mėginiams sudaryti imama 3 proc. prekinių pakuočių iš kiekvienos transporto pakuotės (dėžės). Iš kiekvienos prekinės pakuotės imamas 50–100 g taškinis mėginys. Taškinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 5 lentele. Iš jungtinio mėginio sudaromi ne mažesnio kaip 0,5 kg svorio laboratoriniai mėginiai. Laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 6 lentele;

25.8. laboratoriniai sūrių mėginiai sudaromi laikantis šių reikalavimų:

25.8.1. kietojo sūrio transporto pakuočių, iš kurių imami taškiniai mėginiai (prekinės pakuotės), kiekis nustatytas Aprašo 9 lentelėje;

 

9 lentelė. Kietojo sūrio transporto pakuočių, iš kurių imami taškiniai mėginiai (prekinės pakuotės), kiekis

Transporto pakuočių kiekis siuntoje

Transporto pakuočių, iš kurių imami taškiniai mėginiai (prekinės pakuotės), kiekis

iki 5

1

nuo 6 iki 15

2

nuo 16 iki 25

3

nuo 26 iki 40

4

nuo 41 iki 60

5

nuo 61 iki 85

6

nuo 86 iki 100

7

101 ir daugiau

5 proc., bet ne mažiau nei 7 vnt.

 

25.8.2. iš kiekvienos kietojo sūrio transporto pakuotės imamas vienas tos rūšies sūris. Iš sūrio zondu arba peiliu imami taškiniai mėginiai, dalijant sūrį į keturias dalis. Iš kiekvieno ketvirčio imamas 0,05–0,1 kg svorio taškinis mėginys;

25.8.3. lydyto sūrio laboratoriniams mėginiams paimti atidaroma 10 proc. transporto pakuočių. Iš kiekvienos lydyto sūrio transporto pakuotės imami 3–5 prekinėse pakuotėse supakuoti įvairių rūšių sūriai arba 1 prekinė pakuotė dešros pavidalo lydyto sūrio;

25.8.4. iš kiekvienos rūšies sūrių sudaromi 1 kg svorio laboratoriniai mėginiai, kurių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 6 lentele;

25.9. laboratoriniai pieno cukraus ir maistinio kazeino mėginiai imami laikantis šių reikalavimų:

25.9.1. pieno cukraus ir maistinio kazeino transporto pakuočių, iš kurių imami taškiniai mėginiai (prekinės pakuotės), kiekis nustatytas Aprašo 10 lentelėje;

 

10 lentelė. Pieno cukraus ir maistinio kazeino transporto pakuočių, iš kurių imami taškiniai mėginiai (prekinės pakuotės), kiekis

Transporto pakuočių kiekis siuntoje

Transporto pakuočių, iš kurių imami taškiniai mėginiai (prekinės pakuotės), kiekis

iki 10

1

nuo 11 iki 20

25 proc.

nuo 21 iki 40

20 proc.

nuo 41 iki 60

15 proc.

61 ir daugiau

10 proc., bet ne mažiau nei 7 vnt.

 

25.9.2. laboratoriniai pieno cukraus ir maistinio kazeino mėginiai sudaromi laikantis Aprašo 25.6 papunktyje nustatytų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-704, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-19, i. k. 2018-10098

 

26. Laboratoriniai mėsos ir mėsos produktų mėginiai sudaromi laikantis šių reikalavimų:

26.1. laboratoriniai mėsos mėginiai sudaromi laikantis šių reikalavimų:

26.1.1. mėsos perdirbimo įmonėse ar šaldytuvuose iš kiekvienos vienos rūšies mėsos siuntos imami taškiniai mėginiai iš 10 proc. galvijų, 5 proc. avienos ir kiaulienos skerdenų ar 2 proc. sušaldytos (atšaldytos) blokuose mėsos ir subproduktų transporto pakuočių, bet ne mažiau kaip iš 3 blokų ar transporto pakuočių;

26.1.2. taškiniai 0,2 kg svorio mėginiai atpjaunami iš kiekvienos skerdenos 4–5 kaklo slankstelių, mentės, kumpio ir nugaros storųjų raumenų srityse;

26.1.3. taškiniai blokuose sušaldytos ar atšaldytos mėsos ir subproduktų mėginiai imami 0,2 kg svorio gabaliukais;

26.1.4. taškinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 1 ir 3 lentelėmis. Iš taškinių mėginių sudaromas jungtinis mėginys, kurio svoris ne mažesnis kaip 2 kg;

26.1.5. iš jungtinio mėginio sudaromi ne mažesnio kaip 1 kg svorio laboratoriniai mėginiai. Laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 2 ir 4 lentelėmis;

26.2. laboratoriniai mėsos pusgaminių ir rūkytų mėsos gaminių mėginiai sudaromi laikantis šių reikalavimų:

26.2.1. taškiniai mėsos pusgaminių ir rūkytų mėsos gaminių mėginiai imami iš 10 proc. siuntoje esančių transporto pakuočių, bet ne mažiau kaip iš 2 transporto pakuočių. Taškinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 1 ir 3 lentelėmis. Taškiniai 0,05–0,1 kg svorio mėginiai imami atsitiktiniu būdu, sumaišomi. Iš jungtinio mėginio sudaromi ne mažesnio kaip 1 kg svorio laboratoriniai mėginiai. Laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 2 ir 4 lentelėmis;

26.2.2. taškinių prekinėse pakuotėse supakuotų mėsos gaminių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 5 lentele, laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 6 lentele;

26.3. laboratoriniai paukštienos ir triušienos mėginiai sudaromi laikantis šių reikalavimų:

26.3.1. paukštienos ir triušienos transporto pakuočių, iš kurių imami taškiniai mėginiai, ir imamų skerdenų, skerdenų pusių ar skerdenų ketvirčių taškinių mėginių kiekis nustatytas Aprašo 11 lentelėje;

 

11 lentelė. Paukštienos ir triušienos transporto pakuočių, iš kurių imami taškiniai mėginiai, ir imamų skerdenų, skerdenų pusių ar skerdenų ketvirčių taškinių mėginių kiekis

Transporto pakuočių kiekis siuntoje

Transporto pakuočių, iš kurių imami taškiniai mėginiai, kiekis

Imamų skerdenų ar skerdenų pusių kiekis

Imamų skerdenų ketvirčių kiekis

iki 20

1

2

2

nuo 21 iki 100

2

4

2

nuo 101 iki 400

5

10

5

nuo 401 iki 800

7

14

7

801 ir daugiau

10

20

10

 

26.3.2. taškiniai vištienos ir antienos mėginiai imami skerdenomis ar jų pusėmis, žąsienos ir kalakutienos – skerdenų ketvirčiais, triušienos – skerdenomis;

26.3.3. laboratorinių paukštienos ir triušienos mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 2 ir 4 lentelėmis;

26.4. laboratoriniai kaulų mėginiai sudaromi laikantis šių reikalavimų:

26.4.1. laboratorinis kaulų mėginys sudaromas iš 10 proc. siuntoje esančių galvijų skerdenų (pusių, ketvirčių) ir 5 proc. avių ir kiaulių skerdenų (pusių), imant skerdenų priekinių šonkaulių ir kaklo slankstelių kaulus;

26.4.2. kai kaulai yra supakuoti transporto pakuotėse (dėžėse, maišuose ir kt.), taškiniai kaulų mėginiai imami iš 10 proc. transporto pakuočių, imant taškinius mėginius iš 3 skirtingų transporto pakuotės sluoksnių;

26.4.3. iš taškinių kaulų mėginių sudaromas jungtinis mėginys, kaulai susmulkinami, sumaišomi, iš jų sudaromi ne mažesnio kaip 1 kg svorio laboratoriniai mėginiai. Laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 2 ir 4 lentelėmis.

27. Laboratoriniai kiaušinių ir kiaušinių produktų mėginiai sudaromi laikantis šių reikalavimų:

27.1. standartinių kiaušinių transporto pakuočių, iš kurių imami taškiniai kiaušinių mėginiai (kiaušiniai), ir imamų taškinių kiaušinių mėginių (kiaušinių) kiekis nustatytas Aprašo 12 lentelėje. Standartinė kiaušinių transporto pakuotė – dėžė, kurioje telpa 360 kiaušinių. Tuo atveju, jeigu kiaušiniai yra supakuoti ne į standartines, o į kitokias transporto ar prekines pakuotes, imamų kiaušinių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 5 lentele, laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 6 lentele;

 

12 lentelė. Standartinių kiaušinių transporto pakuočių, iš kurių imami taškiniai kiaušinių mėginiai (kiaušiniai), ir imamų taškinių kiaušinių mėginių (kiaušinių) kiekis

Standartinių transporto pakuočių kiekis siuntoje

Standartinių transporto pakuočių, iš kurių imami taškiniai mėginiai, kiekis

Imamų kiaušinių kiekis

iki 10

1

20

nuo 11 iki 50

3

30

nuo 51 iki 100

5

50

nuo 101 iki 500

15

75

501 ir daugiau

20

150

 

27.2. laboratoriniai kiaušinių miltelių mėginiai sudaromi laikantis šių reikalavimų:

27.2.1. kiaušinių miltelių transporto pakuočių, iš kurių imami taškiniai mėginiai, kiekis nustatytas Aprašo 13 lentelėje;

 

13 lentelė. Kiaušinių miltelių transporto pakuočių, iš kurių imami taškiniai mėginiai, kiekis

Transporto pakuočių kiekis siuntoje

Transporto pakuočių, iš kurių imami taškiniai mėginiai, kiekis

nuo 1 iki 5

1

nuo 6 iki 50

5

nuo 51 iki 100

10

nuo 101 iki 200

15

nuo 201 iki 300

20

301 ir daugiau

25

 

27.2.2. iš kiekvienos transporto pakuotės imami trys taškiniai mėginiai po 0,2 kg. Sudaromi ne mažesnio kaip 1 kg svorio laboratoriniai mėginiai. Laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 2 ir 4 lentelėmis.

28. Laboratoriniai šviežios, džiovintos, rūkytos ir vytintos žuvies, jūros produktų, žuvies konservų mėginiai sudaromi laikantis šių reikalavimų:

28.1. šviežios, džiovintos, rūkytos ir vytintos žuvies kontrolei imama kiekvienos rūšies žuvis. Taškiniai mėginiai imami iš įvairių siuntos vietų atsitiktiniu būdu. Šviežios, džiovintos, rūkytos ir vytintos žuvies, jūros produktų transporto pakuočių, iš kurių imami taškiniai mėginiai, kiekis nustatytas Aprašo 14 lentelėje. Atidarius transporto pakuotę, imami 3 taškiniai mėginiai, iš kurių sudaromas jungtinis mėginys;

 

14 lentelė. Šviežios, džiovintos, rūkytos ir vytintos žuvies, jūros produktų transporto pakuočių, iš kurių imami taškiniai mėginiai, kiekis

Transporto pakuočių kiekis siuntoje

Transporto pakuočių, iš kurių imami taškiniai mėginiai, kiekis

nuo 2 iki 25

2

nuo 26 iki 90

3

nuo 91 iki 150

4

nuo 151 iki 280

5

nuo 281 iki 500

6

nuo 501 iki 1 200

8

nuo 1 201 iki 3 200

13

nuo 3 201 iki 10 000

20

10 001 ir daugiau

30

 

28.2. šviežios, džiovintos, rūkytos ir vytintos žuvies, kurios vieneto svoris iki 0,5 kg, taškiniam mėginiui sudaryti imamos 6 žuvys; žuvies, kurios svoris 0,5–1 kg, – 3 žuvys. Tuo atveju, jeigu žuvies svoris didesnis kaip 1 kg, 0,2 kg taškinis mėginys sudaromas iš vidurinės žuvies dalies. Laboratorinio mėginio masė – ne mažesnė kaip 1 kg, o brangiai kainuojančios žuvies (pvz., tunas, eršketas ir kt.) – 0,5 kg. Laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 2 ir 4 lentelėmis;

28.3. jeigu lašišinių arba eršketinių žuvų ikrų prekinės pakuotės vieneto svoris mažesnis kaip 0,05 kg, taškiniams mėginiams imama ne mažiau kaip 1 proc. siuntoje esančių prekinių pakuočių, bet ne mažiau kaip 5 prekinės pakuotės, sudarant 0,25 kg svorio laboratorinį mėginį;

28.4. laboratoriniai jūros produktų mėginiai sudaromi laikantis šių reikalavimų:

28.4.1. taškinių prekinėse pakuotėse nesupakuotų jūros produktų mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 1 ir 3 lentelėmis. Laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 2 ir 4 lentelėmis;

28.4.2. taškinių prekinėse pakuotėse supakuotų jūros produktų mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 5 lentele. Laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 6 lentele.

29. Laboratoriniai medaus ir kitų bičių produktų mėginiai sudaromi laikantis šių reikalavimų:

29.1. medaus ir kitų bičių produktų transporto pakuočių, iš kurių imami taškiniai mėginiai, kiekis nustatytas Aprašo 15 lentelėje;

 

15 lentelė. Medaus ir kitų bičių produktų transporto pakuočių, iš kurių imami taškiniai mėginiai, kiekis

Transporto pakuočių kiekis siuntoje

Transporto pakuočių, iš kurių imami taškiniai mėginiai, kiekis

iki 3

1

nuo 4 iki 20

3

nuo 21 iki 30

4

nuo 31 iki 40

5

nuo 41 iki 60

6

nuo 61 iki 80

8

81 ir daugiau

10 proc.

 

29.2. iš transporto pakuotės taškiniai skysto medaus mėginiai imami 10–12 mm skersmens aliumininiu zondu. Taškinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 1 ir 3 lentelėmis. Jeigu medus kietas, naudojamas sviestinis zondas. Taškinio mėginio svoris – 0,05–0,1 kg;

29.3. susikristalizavęs medus imamas kampu palenktu kūginiu zondu;

29.4. kai medus yra koriuose, imamas 25 cm2 korio ploto taškinis mėginys;

29.5. jeigu korys padalytas į dalis, imamas 25 cm2 ploto taškinis mėginys iš kiekvienos korio dalies;

29.6. visi taškiniai mėginiai sujungiami į vieną, gerai išmaišomi, susikristalizavęs medus pašildomas iki 40–45 °C, po to sudaromi 1 kg svorio laboratoriniai mėginiai, kurių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 2 ir 4 lentelėmis.

30. Laboratoriniai gyvūninių riebalų, margarino ir augalinio aliejaus mėginiai sudaromi laikantis šių reikalavimų:

30.1. taškiniams mėginiams imti iš kiekvienos siuntos atidaroma 7 proc. transporto pakuočių, bet ne mažiau kaip 3 transporto pakuotės. Taškinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 1 ir 3 lentelėmis. Taškiniai gyvūninių riebalų, margarino ir augalinio aliejaus mėginiai imami zondu per visą transporto pakuotės gylį, šildomi iki 40–50 °?, gerai išmaišomi ir sudaromas jungtinis mėginys. Iš jungtinio mėginio sudaromi 1 kg dydžio laboratoriniai mėginiai. Laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 2 ir 4 lentelėmis;

30.2. gyvūninių riebalų, margarino ir augalinio aliejaus, supakuoto į ne didesnes kaip 1 kg prekines pakuotes (pakelius, stiklainius, butelius ir kt.), prekinės pakuotės vienetas laikomas taškiniu mėginiu. Taškinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 5 lentele. Laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 6 lentele.

31. Laboratoriniai daržovių, vaisių, uogų, grybų (išskyrus importuojamus miško grybus) mėginiai sudaromi laikantis šių reikalavimų:

31.1. augimo vietoje 1 kg svorio laboratorinis mėginys sudaromas iš 1 kg svorio taškinių mėginių, kurie imami naudojant „voko“ metodą iš 5 vietų sklypo plote. Bulvių sklypo plotas, iš kurio imamas vienas taškinis mėginys, yra ne didesnis kaip 10 ha, šakniavaisių (morkų, burokėlių, salierų, ridikėlių ir kt.) – 3 ha, kopūstų, svogūnų, česnakų – 5 ha, lapinių daržovių (svogūnų laiškų, salotų, špinatų, petražolių ir kt.) – 1 ha, uogakrūmių ir vaiskrūmių – 1 ha, vaismedžių – 2 ha. Jei lauko plotas didesnis, tai laukas dalijamas į šiame papunktyje nurodyto dydžio sklypus ir taškinis mėginys imamas iš kiekvieno sklypo atskirai;

31.2. laboratorinis prekinėse pakuotėse supakuotų daržovių, vaisių, uogų ir grybų (išskyrus importuojamus miško grybus) mėginys sudaromas iš atskirų prekinės pakuotės vienetų. Taškinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 5 lentele. Laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 6 lentele;

31.3. sandėlyje vienos siuntos jungtinis mėginys sudaromas iš taškinių mėginių, kurie imami „voko“ metodu iš viršutinio sluoksnio ir iš 30–50 cm gylio. Taškinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 1 ir 3 lentelėmis. Iš jungtinio mėginio sudaromi 1 kg dydžio laboratoriniai mėginiai. Laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 2 ir 4 lentelėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-704, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-19, i. k. 2018-10098

 

311. Importuojamų miško grybų mėginiai sudaromi laikantis šių reikalavimų:

311.1. importuojamų prekinėse pakuotėse nesupakuotų miško grybų vidutinio dydžio siuntų taškinių ir laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 16 lentele;

 

16 lentelė. Importuojamų prekinėse pakuotėse nesupakuotų miško grybų vidutinio dydžio siuntų taškinių ir laboratorinių mėginių kiekis

Siuntos masė, tonomis

Taškinių mėginių kiekis

Laboratorinių mėginių kiekis

iki 0,5

10

1

0,5–3,0

20

2

3,0–10,0

30

3

10–20

40

4

 

311.2. importuojamų prekinėse pakuotėse nesupakuotų miško grybų didelių siuntų taškinių ir laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 17 lentele;

 

17 lentelė. Importuojamų prekinėse pakuotėse nesupakuotų miško grybų didelių siuntų taškinių ir laboratorinių mėginių kiekis

Siuntos masė, tonomis

Taškinių mėginių kiekis

Laboratorinių mėginių kiekis

20,1–1 000,0

30

3

1 000,1 ir daugiau

50

5

 

311.3. importuojamų prekinėse pakuotėse supakuotų miško grybų taškinių ir laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 18 lentele;

 

18 lentelė. Importuojamų prekinėse pakuotėse supakuotų miško grybų taškinių ir laboratorinių mėginių kiekis

Prekinių pakuočių kiekis siuntoje

Taškinių mėginių kiekis

Laboratorinių mėginių kiekis

iki 500

10

1

501–1 000

20

2

1 000,1–50 000

30

3

50 000,1 ir daugiau

50

5

 

311.4. importuojamų miško grybų vieno laboratorinio mėginio svoris turi būti ne mažesnis kaip 1 kg.

Papildyta punktu:

Nr. V-704, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-19, i. k. 2018-10098

 

32. Laboratoriniai transporto pakuotėse (maišuose) supakuotų birių produktų mėginiai sudaromi laikantis šių reikalavimų:

32.1. taškinių transporto pakuotėse (maišuose) supakuotų birių produktų (grūdų, ankštinių kultūrų ir jų produktų (kruopų, miltų ir kt.), druskos, cukraus, riešutų ir kt.) mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 1 ir 3 lentelėmis. Transporto pakuočių (maišų), iš kurių imami taškiniai mėginiai, kiekis nustatytas Aprašo 19 lentelėje;

 

19 lentelė. Transporto pakuočių (maišų), iš kurių imami taškiniai mėginiai, kiekis

Transporto pakuočių (maišų) kiekis siuntoje

Transporto pakuočių (maišų), iš kurių imami taškiniai mėginiai, kiekis

iki 10

5

nuo 11 iki 100

5proc. ir papildomai iš 5 maišų

101 ir daugiau

25 proc. ir papildomai iš 10 maišų

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-704, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-19, i. k. 2018-10098

 

32.2. taškiniai mėginiai imami specialiu maišiniu zondu ir iš jungtinio mėginio sudaromi 1 kg svorio laboratoriniai mėginiai. Laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 2 ir 4 lentelėmis.

33. Laboratoriniai pašarų ir pašarų žaliavos mėginiai imami laikantis šių reikalavimų:

33.1. taškiniai 0,5 kg svorio ganyklų ar šienaujamų pievų žolės mėginiai imami ganiavos metu arba prieš šienapjūtę. Vienas laboratorinis 1 kg svorio žolės mėginys sudaromas iš 8–10 taškinių mėginių, paimtų iš 1–2 ha pievos ploto. Žolė pjaunama 3–5 cm virš žemės paviršiaus, neužteršiant žolės žemėmis;

33.2. laboratoriniai siloso, žaliosios masės, šienainio ir šiaudų mėginiai sudaromi iš siloso tranšėjų, kaugių ir kt. Jungtinis mėginys sudaromas iš 0,5 kg svorio pašaro taškinių mėginių, paimtų „voko“ metodu 30–50 cm gylyje. Iš jungtinio mėginio sudaromi 1 kg dydžio laboratoriniai mėginiai. Laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 2 ir 4 lentelėmis, laikant, kad tranšėjoje, kaugėje ir kt. esantis silosas, žalioji masė, šienainis ir šiaudai sudaro vieną siuntą;

33.3. laboratoriniai šakniavaisių (runkelių, bulvių, morkų ir kt.) mėginiai sudaromi laikantis Aprašo 31 punkte nustatytų reikalavimų, kitų pašarų (pašarinių žaliavų, pašarų priedų, kombinuotų pašarų ir kt.) – laikantis Aprašo 32 punkte nustatytų reikalavimų;

33.4. jungtinis pašarų mėginys iš aruodų, laivų triumų, vagonų, automobilių kėbulų ir kt. sudaromas iš 100–200 g svorio taškinių mėginių, paimtų „voko“ metodu specialiu zondu 20 cm ir 50 cm gylyje. Taškinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 1 ir 3 lentelėmis. Iš jungtinio mėginio sudaromi 1 kg dydžio laboratoriniai mėginiai. Laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 2 ir 4 lentelėmis.

34. Laboratoriniai pieno, grūdų, daržovių, mėsos ir žuvies pagrindu paruošto vaikams skirto, specialaus gydomojo ir neišnešiotiems kūdikiams skirto maisto mėginiai sudaromi laikantis šių reikalavimų:

34.1. taškiniai mėginiai imami iš 3 proc. stambiųjų transporto pakuočių, bet ne mažiau kaip iš 2 stambiųjų transporto pakuočių. Taškinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 1 ir 3 lentelėmis. Esant smulkiosioms transporto pakuotėms, taškiniai mėginiai imami iš 5 proc. smulkiųjų transporto pakuočių, bet ne mažiau kaip iš 3 smulkiųjų transporto pakuočių. Laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 2 ir 4 lentelėmis;

34.2. iš kiekvienos transporto pakuotės imama 1 proc. prekinių pakuočių, kurios laikomos taškiniais mėginiais. Iš taškinių mėginių sudaromas jungtinis mėginys, iš kurio sudaromi ne mažesnio kaip 0,6–1 kg svorio laboratoriniai mėginiai. Laboratorinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 6 lentele.

35. Laboratoriniai kitų maisto produktų (konservuotų produktų (uogienių, džemų ir kt.), geriamojo ir mineralinio vandens, koncentratų, sulčių, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, supilstytų į prekines pakuotes, prekinėse pakuotėse supakuotų maisto produktų (kruopų, miltų, makaronų, konditerijos gaminių, arbatos, kavos, prieskonių ir kt.) bei prekinėse pakuotėse nesupakuotų maisto produktų (duonos, pyrago gaminių, bandelių ir kt.) mėginiai sudaromi laikantis šių reikalavimų:

35.1. konservuoti produktai, geriamasis ir mineralinis vanduo, koncentratai, sultys, įvairūs kiti gėrimai, vynas, konjakas ir kt. alkoholiniai gėrimai, supilstyti į prekines pakuotes, prekinėse pakuotėse supakuoti maisto produktai (kruopos, miltai, makaronai, konditerijos gaminiai, arbata, kava, prieskoniai ir kt.) bei prekinėse pakuotėse nesupakuoti maisto produktai (duonos, pyrago gaminiai, bandelės ir kt.) laikomi taškiniais mėginiais. Taškinių mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 5 lentele;

35.2. iš kiekvieno prekinėje pakuotėje supakuoto arba prekinėje pakuotėje nesupakuoto maisto produkto imama 10 proc. prekinėje pakuotėje supakuoto arba prekinėje pakuotėje nesupakuoto maisto produkto ir sudaromas 1 kg svorio laboratorinis mėginys, iš arbatos, kavos ir prieskonių, supakuotų prekinėse pakuotėse, sudaromas 0,5 kg svorio laboratorinis mėginys;

35.3. tuo atveju, jeigu prekinėje pakuotėje supakuoto arba prekinėje pakuotėje nesupakuoto maisto produkto vieneto svoris mažesnis kaip 0,2 kg, imama 20 proc. prekinėje pakuotėje supakuoto arba prekinėje pakuotėje nesupakuoto maisto produkto ir sudaromas 1 kg svorio laboratorinis mėginys;

35.4. kai prekinėje pakuotėje nesupakuotų duonos, pyrago, bandelių ir kt. konditerijos gaminių vieneto svoris yra mažesnis arba lygus kaip 0,2 kg, taškiniams mėginiams imama 20 proc. siuntoje esančių maisto produktų vienetų. Iš taškinių mėginių sudaromas jungtinis mėginys, iš kurio sudaromi ne mažesnio kaip 1 kg svorio laboratoriniai mėginiai;

35.5. laboratorinio geriamojo, mineralinio vandens, koncentratų, sulčių, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, supilstytų į prekines pakuotes, mėginio tūris turi būti ne mažesnis kaip 2 litrai;

35.6. Aprašo 35 punkte nurodytų laboratorinių maisto produktų mėginių kiekis nustatomas vadovaujantis Aprašo 6 lentele.

36. Laboratorinių maisto papildų mėginių sudarymo reikalavimai nustatyti Maisto papildų mėginių paėmimo laboratoriniams tyrimams metodiniuose nurodymuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. B1-201 „Dėl Maisto papildų mėginių paėmimo laboratoriniams tyrimams metodinių nurodymų patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-704, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-19, i. k. 2018-10098

 

V SKYRIUS
LABORATORINIŲ MĖGINIŲ PAKAVIMO IR GABENIMO REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-704, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-19, i. k. 2018-10098

 

37. Paimtas laboratorinis mėginys dedamas į švarią, sandarią pakuotę, apsaugančią nuo taršos, sugadinimo ir nutekėjimo. Pakuotė plombuojama, ženklinama etiketėmis, prie jos pridedamas maisto / pašarų mėginių paėmimo tirti aktas. Jeigu naudojamas brūkšninis kodas, pateikiama ir raidinė skaitmeninė informacija. Maisto / pašarų mėginių paėmimo tirti akto kopija turi būti įteikiama maisto ir pašarų tvarkymo subjekto atstovui. Gali būti pateikiama ir kita papildoma tyrėjams naudinga informacija.

38. Laboratoriniai prekinėse pakuotėse nesupakuoto maisto ir pašarų produktų mėginiai dedami į specialias mėginių gabenimo priemones.

39. Laboratoriniai mėginiai turi būti kuo greičiau gabenami tirti. Gabenant laboratorinius mėginius, imamasi priemonių, kad laboratoriniai mėginiai nesugestų ar nebūtų sugadinti.

40. Laboratoriniai skysti mėginiai (pienas, pieno produktai, vanduo ir kt.) pilami į sausą, švarų stiklinį arba polietileninį indą (su hermetišku kamščiu). Esant reikalui, laboratoriniai greitai gendančių maisto ir pašarų produktų (pieno, pieno produktų ir kt.) mėginiai konservuojami 40 proc. formalino tirpalu (tirpalo koncentracija 1 arba 2 ml litre).

41. Laboratoriniai šakniavaisių, lapinių daržovių produktų mėginiai dedami į storo polietileno arba pergamentinio popieriaus maišus, kurie užlydomi arba užrišami.

42. Laboratoriniai mėsos, žuvies ir paukštienos produktų mėginiai, siekiant išvengti užterštumo, suvyniojami į 4–5 proc. formalino tirpalu suvilgytą marlę, sudedami į storo polietileno maišus ir užrišami.

43. Supakuoti, antspauduoti ir etiketėmis paženklinti laboratoriniai mėginiai gabenami medinėse, metalinėse, kartoninėse ar plastikinėse dėžėse. Dėžėse vienas nuo kito laboratoriniai mėginiai atskiriami popieriumi, kartonu arba vata.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-704, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-19, i. k. 2018-10098

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. V-685 „Dėl Maisto produktų, jų žaliavų, geriamojo vandens, pašarų produktų ir jų žaliavų mėginių, skirtų radionuklidų aktyvumui nustatyti, ėmimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo