Suvestinė redakcija nuo 2014-07-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 74-3746, i. k. 113231SISAK41/Į-664

 

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos VADO,

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS

IR akcinės bendrovės „lietuvos geležinkeliai“ GENERALINIO DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL VILNIAUS GELEŽINKELIO STOTIES PASIENIO KONTROLĖS PUNKTO DARBO NUOSTATŲ, TERITORIJOS SCHEMOS IR TECHNOLOGINĖS DARBO SCHEMOS TVIRTINIMO

 

2013 m. liepos 3 d. Nr. 4-362/1B-441/Į-664

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 126 (Žin., 2001, Nr. 12-346), 32 punktu:

1. T v i r t i n a m e pridedamus:

1.1. Vilniaus geležinkelio stoties pasienio kontrolės punkto darbo nuostatus;

1.2. Vilniaus geležinkelio stoties pasienio kontrolės punkto teritorijos schemą;

1.3. Vilniaus geležinkelio stoties pasienio kontrolės punkto technologinę darbo schemą.

2. P r i p a ž į s t a m e netekusiu galios Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus ir Akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2008 m. vasario 8 d. įsakymą Nr. 4-132/1B-101/Į-101 „Dėl Vilniaus geležinkelio stoties pasienio kontrolės punkto darbo nuostatų ir teritorijos schemos patvirtinimo“.

 

 

Valstybės sienos apsaugos tarnybos

prie Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos

vadas generolas                                                                            Vainius Butinas

 

Muitinės departamento

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinis direktorius                                                    Antanas Šipavičius

 

Akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“

generalinis direktorius                                                         Stasys Dailydka


PATVIRTINTA

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus ir akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 4-362/1B-441/Į-664

 

VILNIAUS GELEŽINKELIO STOTIES PASIENIO KONTROLĖS PUNKTO DARBO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus geležinkelio stoties pasienio kontrolės punktas (toliau – Vilniaus GS PKP) įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Vyriausybės 1995 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1024 „Dėl Pasienio kontrolės punkto ir muitinės posto įrengimo Vilniaus geležinkelio stotyje“ (Žin., 1995, Nr. 62-1559) ir veikia Vilniaus geležinkelio stotyje.

2. Vilniaus GS PKP darbo nuostatai (toliau – nuostatai) parengti vadovaujantis 2006 m. kovo15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksą) (OL 2006 L 105, p. 1), 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodekso (OL 2004 specialusis leidimas, 2 skyrius, 4 tomas, p. 307), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL 2006 L 363, p. 1), LR valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 42-1192), LR valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2848), LR muitinės įstatymo (Žin., 2004, Nr. 73-2517) nuostatomis, Pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklėmis, patvirtintomis LR Vyriausybės 2001 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 126 (Žin., 2001, Nr. 12-346) (toliau – PKP veiklos taisyklės), bei kitais teisės aktais, susijusiais su pasienio kontrolės punktų darbo organizavimu.

3. Nuostatai nustato asmenų, traukinių bei prekių (daiktų) patekimo į Vilniaus GS PKP, buvimo jame ir asmenų vykimo bei prekių (daiktų) gabenimo per jį tvarką.

4. Vilniaus GS PKP veikia Vilniuje, Geležinkelio g. 16, 5-ajame perone, 10 ir 12 keliuose.

 

II. ASMENŲ, GREITŲJŲ IR TRANZITINIŲ TRAUKINIŲ EISMO ORGANIZAVIMAS

 

5. Vilniaus GS PKP dirba visą parą ir atlieka tarpvalstybiniuose susitarimuose numatytais tranzitiniais ir greitaisiais traukiniais vykstančių asmenų bei prekių (daiktų) pasienio bei muitinės kontrolę.

6. Vilniaus GS PKP veiklą vykdo:

6.1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Sargybų skyriaus pareigūnai (toliau – VSAT pareigūnai);

6.2. Vilniaus teritorinės muitinės Kenos geležinkelio posto muitinės pareigūnai (toliau – muitinės pareigūnai);

6.3. akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – AB „Lietuvos geležinkeliai“) darbuotojai, aptarnaujantys tarptautinius tranzitinius bei greituosius traukinius;

6.4. uždarosios akcinės bendrovės „Gelsauga“ darbuotojai (toliau – apsaugos darbuotojai);

6.5. Uždarosios akcinės bendrovės „Globus Trade LT“ darbuotojai, vykdantys mažmeninę prekybą Vilniaus GS PKP 5-ame perone įsteigtuose akcizais apmokestinamų prekių ir pridėtinės vertės mokesčio lengvatų sandėliuose (toliau − Parduotuvė).

Papildyta punktu:

Nr. 4-187/1B-356/Į-558, 2014-06-06, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10612

 

7. Vilniaus GS PKP režimą patikrinimo zonoje pagal kompetenciją užtikrina ir kontroliuoja VSAT ir muitinės pareigūnai. Draudžiama būti pasienio ar muitinio tikrinimo vietose asmenims, nevykstantiems per Vilniaus GS PKP ar nesusijusiems su minėtų tarnybų tikrinimo procedūromis.

8. Patikrinimą atliekančių valstybės institucijų patalpų išdėstymas, tikrinimo zonos, bei keleivių judėjimo srautų kryptys nurodytos Vilniaus GS PKP teritorijos schemose.

9. Visos patikrinimus atliekančios institucijos, neviršydamos tarnybinių įgaliojimų, bendradarbiauja, netrukdo kitų subjektų teisėtai veiklai, privalo bendradarbiaujant spręsti iškilusias konfliktines situacijas, išsiaiškinti teisės aktų taikymo tvarką, darbe laikytis saugos taisyklių, šių nuostatų ir reikalauti, kad jų laikytųsi ir kiti asmenys. Už viešąją tvarką Vilniaus GS PKP atsako VSAT pareigūnai bei apsaugos tarnybos darbuotojai.

10. VSAT pareigūnai teisės aktų nustatyta tvarka išduoda vizas.

11. Jeigu reikalingas asmenų ir (arba) jų gabenamų prekių (daiktų) nuodugnesnis tikrinimas, asmenys ir (arba) prekės (daiktai) nuodugniau tikrinami tam skirtoje vietoje, į kurią lydi tokį sprendimą priėmusios institucijos pareigūnas. Nuodugnų tikrinimą (antros linijos tikrinimą) atlieka institucijos, priėmusios tokį sprendimą, pareigūnas (jei reikia, kviečiami kitų tikrinimą atliekančių institucijų pareigūnai).

12. Jei vienos patikrinimą atliekančios valstybės institucijos pareigūnas, vykdydamas savo pareigas, pastebėjo kitos patikrinimą atliekančios institucijos tvarkos, priskirtos jo kompetencijai, pažeidimus, jis apie tai nedelsdamas informuoja atitinkamos institucijos pamainos vyresnįjį (viršininką).

13. Į Vilniaus GS PKP teritoriją, pateikę tarnybinius pažymėjimus, turi teisę patekti pareigas vykdantys PKP veiklos taisyklių 51 punkte nurodytų valstybės institucijų pareigūnai (tarnautojai) su darbo pažymėjimais (nustatyto pavyzdžio prisegamais leidimais), kuriuos privalo nešioti prisisegę matomoje vietoje.

14. Kiti institucijų ir įstaigų bei teikiančių paslaugas ūkio subjektų darbuotojai, atliekantys savo veiklą Vilniaus GS PKP teritorijoje, į Vilniaus GS PKP patenka pagal AB „Lietuvos geležinkeliai“ patvirtintą tvarką, suderintą su VSAT Vilniaus rinktine ir Vilniaus teritorine muitine.

15. Tikrinimą atliekančių institucijų pareigūnai, vykdydami savo tarnybines pareigas Vilniaus GS PKP teritorijoje, turi dėvėti tarnybinę uniformą su nustatytais skiriamaisiais ženklais.

16. Už Vilniaus GS PKP sumontuotų inžinerinių įrenginių tinkamą eksploataciją pagal kompetenciją atsako AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir apsaugos darbuotojai. Pastebėti asmenys, mėginantys apeiti Vilniaus GS PKP esančias patikrinimo vietas ar kitaip mėginantys išvengti patikrinimo – teisės aktų nustatyta tvarka sulaikomi ir apie įvykį pranešama VSAT pareigūnams.

17. Asmenys, nevykstantys greitaisiais ir tranzitiniais traukiniais, į Vilniaus GS PKP teritoriją neįleidžiami. Tokių asmenų kontrolę 5-ajame perone vykdo apsaugos darbuotojai, bendradarbiaudami su VSAT pareigūnais.

18. Vilniaus GS PKP leidžiama vykti asmenims, turintiems privalomus kelionės dokumentus, reikalingus vykstant tranzitiniais bei greitaisiais traukiniais. Patekimas į Vilniaus GS PKP teritoriją ribojamas tvora ir kitomis techninėmis priemonėmis ir galimas tik per požeminę perėją prie 5-ojo perono, atlikus pasienio bei muitinės kontrolę.

19. Greitieji ir tranzitiniai traukiniai atvyksta pagal iš anksto nustatytą grafiką, o jeigu vėluoja, apie tai Vilniaus GS rūmų budėtojas praneša VSAT pareigūnams bei muitinės pareigūnams. Jeigu tranzitinis ar greitasis traukinys užlaikomas dėl VSAT ar muitinės pareigūnų atliekamų tikrinimų, VSAT pareigūnai ar muitinės pareigūnai apie traukinio užlaikymą informuoja Vilniaus GS rūmų budėtoją (tel. 8 611 45 843), kuris informuoja Vilniaus GS stoties budėtoją. Pranešime VSAT pareigūnai ar muitinės pareigūnai nurodo priežastį ir kokiam laikui buvo užlaikytas traukinys. Jeigu traukinys užlaikomas daugiau nei 30 min., AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsakingi darbuotojai surašo keleivinio traukinio vėlavimo aktą, kuriame nurodytos vėlavimo priežastys, šį aktą taip pat pasirašo tikrinimus vykdantys atsakingi pareigūnai, kurie dėl atitinkamų priežasčių užlaikė traukinį, vadovaudamiesi Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Lietuvos Respublikos Valstybinės augalų apsaugos tarnybos ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2006 m. rugpjūčio 29 d. susitarimu Nr. 11B-188/8-13/T2-44/S-63/SK243 „Dėl Bendradarbiavimo tikrinant keleivinius traukinius ir jais vykstančiais keleiviais geležinkelio pasienio kontrolės punktuose“.

20. Iki tol, kol bus įdiegta numatyta greitųjų traukinių išorės ir vidaus vaizdo stebėjimo sistema, užtikrinanti vaizdą online režimu, greitojo traukinio personalo atsakingas darbuotojas palaiko ryšį su Vilniaus GS PKP pamainos vyresniuoju telefonu ir informuoja apie traukinio nenumatytus sustojimus, galimus asmenų pasišalinimus ar daiktų išmetimus iš traukinio.

21. Pasienio ir muitinis tikrinimai atliekami laikantis šios tvarkos:

21.1. atvykstančių asmenų bei prekių (daiktų) – pasienio tikrinimas, muitinis tikrinimas;

21.2. išvykstančių asmenų bei prekių (daiktų) – muitinis tikrinimas, pasienio tikrinimas.

22. Asmenys į patikrinimo zoną įleidžiami ir išleidžiami po vieną. Atvykstančius asmenis į patikrinimo zoną įleidžia VSAT pareigūnai, išvykstančius – muitinės pareigūnai.

23. Pasienio tikrinimo zona suskirstyta į keturias judėjimo juostas, kurios pažymėtos ženklais: ES, EEE, CH piliečiai ir visi pasai. Esant tarnybiniam būtinumui, asmenų judėjimo srautai gali būti keičiami, atsižvelgiant į traukiniais vykstančių asmenų skaičių.

24. Ne vėliau kaip prieš 10 min. iki greitojo traukinio atvykimo prie 5-ojo perono apsaugos darbuotojai skiria stebėtojus stebėti Vilniaus GS PKP teritoriją, kad į ją nepatektų asmenys, nevykstantys greitaisiais traukiniais. Traukiniui atvykus į peroną, apsaugos darbuotojai nukreipia asmenų srautus į požeminę perėją, kur bus vykdoma asmenų pasienio bei muitinės kontrolė, ir nenutrūkstamai stebi traukinį ir aplink jį esančią vietovę. Apie pastebėtas draudžiamas vykstančių asmenų, geležinkelius aptarnaujančio personalo ar kitų asmenų veikas, nedelsdami informuoja VSAT pareigūnus bei imasi priemonių nutraukti šias veikas, reikalui esant sulaiko pažeidėjus.

25. Ne vėliau kaip prieš 2 val. į 5-ąjį peroną įleidžiamas greitasis traukinys išvykimui iš LR. Prieš traukiniui atvykstant apsaugos darbuotojai apžiūri peroną, imasi priemonių, kad asmenys, nevykstantys greituoju traukiniu, nepatektų į traukinio sustojimo vietą.

26. Kai į peroną atvyko tranzitinis traukinys, o greitasis traukinys dar neišvyko, apsaugos darbuotojai atskiria vykstančių tranzitiniu ir greituoju traukiniu asmenų srautus, užtikrina jų apsaugą ir nukreipia juos į jiems skirtą pasienio tikrinimo vietą, VSAT pareigūnai skiria vieną tikrinimo vietą tranzitiniu traukiniu išvykstančių ir atvykstančių asmenų pasienio tikrinimo procedūroms atlikti.

27. Esant nenumatytiems atvejams, kai į peroną atvyko greitasis traukinys, o kitas greitasis dar neišvyko, iš atvykusio greitojo traukinio asmenys neišleidžiami, kol neišvyks čia esantis. Apsaugos darbuotojai užtikrina atvykusio traukinio ir jo sustojimo vietos apsaugą bei asmenų kontrolę iki kol jie pateks į patikrinimo zoną.

28. Apsaugos darbuotojai visą parą atlieka savo funkcijas Vilniaus GS PKP. Nuotolinį 5-ojo perono stebėjimą vykdo VSAT pareigūnai vaizdo stebėjimo sistemos priemonėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-187/1B-356/Į-558, 2014-06-06, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10612

 

29. Tranzitinių traukinių stebėjimą atlieka VSAT pareigūnai, išskyrus 26 punkte nurodytus atvejus.

30. Specialiųjų tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos) transporto priemonių patekimo į 5-ajį peroną tvarką reglamentuoja Transporto priemonių važiavimo per tarnybines pervažas ir važinėjimo peronais instrukcija, patvirtinta 2008 m. gegužės 23 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojo-Keleivių vežimo direkcijos direktoriaus įsakymu Nr. Į(DL)-101.

31. Vagonų atkabinimą Vilniaus GS PKP, esant techniniams gedimams, nuo tranzitinių traukinių reglamentuoja Tarptautinio susisiekimo keleivinių vagonų naudojimo taisyklės (PPPV), patvirtintos 2011 m. gegužės 5 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. Į-375.

 

III. ASMENŲ, PREKIŲ (DAIKTŲ), GREITŲJŲ IR TRANZITINIŲ TRAUKINIŲ ATVYKIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ

 

32. Atvykstančių į LR tranzitiniais ir greitaisiais keleiviniais traukiniais Vilniaus GS PKP asmenų, prekių (daiktų) pasienio tikrinimo procedūros atliekamos požeminėje perėjoje prie 5-ojo perono įrengtose pasienio bei muitinės tikrinimo vietose. Tikrinimo vietos bei asmenų judėjimo srautų kryptys nurodytos Vilniaus geležinkelio stoties pasienio kontrolės punkto technologinėje darbo schemoje (penktas peronas) ir Vilniaus geležinkelio stoties pasienio kontrolės punkto teritorijos schemoje.

33. Greitieji ir tranzitiniai traukiniai atvyksta prie 5-ojo perono 10-jo arba 12-jo kelių.

34. Atvykus traukiniui atliekamas (išlipančių iš traukinio Vilniuje) asmenų, prekių (daiktų) pasienio, po to muitinis tikrinimas:

34.1. VSAT pareigūnai, vykdydami savo funkcijas, kompiuterizuotose darbo vietose (pažymėtomis ženklais ES, EEE, CH piliečiai ir visi pasai), atlieka asmenų ir prekių (daiktų) radiacijos fono kontrolę, patikrina vykstančių asmenų kelionės dokumentus ir kitas atvykimo sąlygas, asmenų duomenis nustatytose įskaitose, duomenų bazėse (padarant įrašus), taip pat kituose informacijos šaltiniuose ir pažymi juos datos spaudu (jeigu nenustatyta kitaip);

34.2. gavus informacijos iš Kenos ar Kybartų PKP apie šiuose PKP nespėtus patikrinti tranzitiniais traukiniais vykstančius ir Vilniaus GS PKP išlipančius asmenis, atliekamas minėtais traukiniais vykstančių asmenų tikrinimas, jų kelionės dokumentai žymimi sienos kirtimo spaudais (jeigu nenustatyta kitaip);

34.3. VSAT pareigūnai kartu su muitinės pareigūnais tarpusavyje suderina kaip atlikti ir atlieka greitojo traukinio (lokomotyvo) brigados narių dokumentų, prekių (daiktų) patikrą bei traukinio apžiūrą, visiems asmenims iš jo išlipus. Traukinio (lokomotyvo) brigados narių dokumentų, prekių (daiktų) patikra bei traukinio apžiūra atliekama pasibaigus keleivių patikrai. Kol neatliktas pasienio ir muitinis tikrinimas, traukinio brigados nariams išlipti iš traukinio, išnešti, prekes (daiktus) draudžiama. Šią kontrolę privalo užtikrinti apsaugos darbuotojai;

34.4. muitinės pareigūnai, tikrindami atvykusių asmenų vežamas prekes (daiktus), naudoja muitinio tikrinimo įrangą įskaitant ir jonizuojančiosios spinduliuotės įrangos kontrolės sistemą;

34.5. esant įtarimui dėl neteisėto prekių (daiktų) gabenimo, gali būti atliekama asmens apžiūra tam skirtoje patalpoje;

34.6. sulaikius asmenį dėl muitų režimo pažeidimų, muitinės pareigūnai atlieka veiksmus, numatytus teisės aktuose (surašo administracinių teisės pažeidimų protokolą, išrašo mokestinius pranešimus mokesčių sumokėjimui, sulaiko prekes, jei būtina, ir asmenį).

35. Atlikę traukinio tikrinimą, VSAT pareigūnai ir muitinės pareigūnai ryšio priemonėmis informuoja Vilniaus GS stoties budėtoją (tel. 269 2203) apie pasienio ir muitinio tikrinimo pabaigą. Tuo atveju, jeigu atliekant traukinio muitinį tikrinimą, vagonuose ar šilumvežiuose randamos neteisėtai gabenamos prekės (daiktai), traukinio muitinis tikrinimas gali užtrukti iki tol, kol bus atliktas detalesnis traukinio patikrinimas.

 

IV. ASMENŲ, GREITŲJŲ IR TRANZITINIŲ TRAUKINIŲ IŠVYKIMAS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

36. Likus 2 val. iki greitojo traukinio išvykimo pradedamas išvykstančių asmenų bei prekių (daiktų) muitinis ir pasienio tikrinimas. Pirmiausia atliekamas keleivinių traukinių, išvykstančių asmenų bei prekių (daiktų) muitinis tikrinimas, po to pasienio tikrinimas:

36.1. muitinės pareigūnai tikrina greitaisiais traukiniais išvykstančius iš LR asmenis, vežamas prekes (daiktus);

36.2. išvykstantys asmenys gabenamas prekes (daiktus) gali deklaruoti muitinės pareigūnams žodžiu arba raštu. Tikrinimo vietos bei asmenų judėjimo srautų kryptys nurodytos Vilniaus geležinkelio stoties pasienio kontrolės punkto technologinėje darbo schemoje (penktas peronas) ir Vilniaus geležinkelio stoties pasienio kontrolės punkto teritorijos schemoje;

36.3. Vilniaus GS rūmų budėtojas ne vėliau nei prieš 15 min. privalo informuoti ryšio priemonėmis VSAT ir muitinės pareigūnus apie greitojo traukinio atvykimą į 10-ąjį arba 12-ąjį kelią. VSAT ir muitinės pareigūnai kartu organizuoja traukinio, jo brigados narių, gabenamų prekių (daiktų) patikrinimą.

36.3.1. VSAT pareigūnai atlieka prekių (daiktų) radiacijos fono kontrolę, greitojo traukinio (lokomotyvo) brigados narių kelionės dokumentų tikrinimą;

36.3.2. VSAT pareigūnai kartu su muitinės pareigūnais atlieka traukinio apžiūrą;

36.3.3. muitinės pareigūnai atlieka gabenamų prekių (daiktų) patikrinimą;

36.3.4. veiksmai, numatyti 36.3.1–36.3.3 punktuose atliekami prieš asmenims įlipant į traukinį;

36.4. keleivių pasienio ir muitinio tikrinimo procedūros užbaigiamos Vilniaus GS PKP likus 10 min. iki greitojo traukinio išvykimo.

 

V. OFICIALIŲ DELEGACIJŲ NARIŲ, ASMENŲ, TURINČIŲ DIPLOMATINIUS PASUS, VYKIMAS PER VALSTYBĖS SIENĄ

 

37. Oficialių delegacijų nariams, asmenims, turintiems diplomatinius ar tarnybinius pasus, tarptautinių organizacijų išduotų dokumentų turėtojams, keliaujantiems tarnybos tikslais, pasienio kontrolei suteikiama pirmumo teisė (jei jie apie savo statusą informuoja VSAT pareigūnus) prieš kitus keleivius.

38. LR užsienio reikalų ministerijos (toliau – URM) darbuotojams (diplomatams ir specialiesiems kurjeriams), vykstantiems į tarnybines komandiruotes tranzitiniais keleiviniais traukiniais, pasienio kontrolei suteikiama pirmumo teisė prieš kitus keleivius (jei jie apie savo statusą informuoja VSAT pareigūnus). URM darbuotojai, neturintys diplomatinių ar tarnybinių pasų, pasienio kontrolei pateikia LR piliečio pasą ir URM darbuotojo tarnybinį pažymėjimą.

 

VI. ASMENŲ, PREKIŲ (DAIKTŲ) NEĮLEIDIMAS IR NEIŠLEIDIMAS Į (IŠ) LIETUVOS RESPUBLIKOS IR SULAIKYMAS

 

39. Asmenys, pagal LR įstatymus ir kitus teisės aktus gali būti neįleisti arba neišleisti į (iš) LR.

40. Priėmę sprendimą neįleisti (neišleisti) asmenų į (iš) LR, tikrinimą atliekančių institucijų pareigūnai informuoja vieni kitus.

41. VSAT, muitinės pareigūnų sprendimu įstatymų nustatyta tvarka gali būti sulaikomi asmenys, prekės (daiktai).

42. Prekės (daiktai), kurios pagal LR įstatymus ir kitus teisės aktus negali būti išgabenti (atgabenti) iš (į) LR, įforminami teisės aktų nustatyta tvarka.

43. Asmenys arba daiktai, kurie viršija nustatytą teises aktuose radiacinio fono lygmenį, laikinai saugomi atskirtoje nuo vykstančių keleivių vietoje.

 

VII. ASMENŲ GRĄŽINIMAS Į KILMĖS ŠALĮ ARBA Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ

 

44. Asmenys, kurie pagal LR įstatymus ir kitus teisės aktus negali būti įleisti (išleisti) į (iš) Lietuvos Respubliką (-os), grąžinami iš Vilniaus GS PKP į kilmės šalį arba šalį, kurioje gali teisėtai būti, ar LR teritoriją.

45. Asmenys, grąžinti į kilmės šalį arba neišleisti iš LR, yra registruojami nustatyta tvarka.

46. VSAT pareigūnai yra atsakingi už tai, kad asmenys neįleisti (neišleisti) į (iš) LR (-os), būtų patikrinti kompiuterinėse duomenų bazėse ir kituose informacijos šaltiniuose bei išsiaiškinama, ar nėra pagrindo juos laikinai sulaikyti Vilniaus GS PKP. Asmuo, dėl kurio yra priimtas sprendimas neįleisti į Lietuvos Respublikos teritoriją, iki išvykimo būna VSAT tarnybinėse patalpose.

VII¹. ŪKIO SUBJEKTŲ, TEIKIANČIŲ PASLAUGAS VILNIAUS GS PKP, PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

 

46¹.1. Vilniaus GS PKP 5-ame perone įsteigta Parduotuvė, kurioje gali įsigyti prekių tik asmenys, išvykstantys iš Bendrijos muitų teritorijos.

46¹.2. VSAT pareigūnai, stebėdami peroną vaizdo kameromis, ir UAB „Gelsauga“ darbuotojai, vykdydami savo funkcijas Vilniaus GS PKP 5-ame perone, užtikrina, kad pašaliniai asmenys nepatektų į Parduotuvę.

46¹.3. Muitinės pareigūnai, atlikdami Parduotuvės muitinės priežiūrą ir kontrolę, vadovaujasi 2013 m. rugsėjo 5 d. Vilniaus teritorinės muitinės viršininko įsakymu Nr. 3V-126 „Dėl prekių, gabenamų į Vilniaus GS PKP veikiančius akcizais apmokestinamų prekių ir PVM lengvatų sandėlius, priežiūros ir kontrolės“ patvirtinta tvarka.

46¹.4. Asmenų patekimo į Vilniaus GS PKP teritoriją, jų priežiūra ir kontrolė atliekama vadovaujantis 2013 m. lapkričio 15 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojo-Keleivių vežimo direkcijos direktoriaus įsakymu Nr. Į (DL)-251 „Dėl asmenų patekimo į saugomą Vilniaus geležinkelio stoties pasienio kontrolės punkto teritoriją“ patvirtinta tvarka.

46¹.5. Parduotuvę aptarnaujančių transporto priemonių ir asmenų judėjimas Vilniaus GS PKP teritorijoje vyksta vadovaujantis „Prekių judėjimo ir keleivių patekimo į UAB „Globus Trade LT“ neapmokestinamų prekių parduotuvę, esančią Vilniaus geležinkelio stoties PKP 5-ame perone, schema (1 priedas)

Papildyta skirsniu:

Nr. 4-187/1B-356/Į-558, 2014-06-06, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10612

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47. Vežėjų, vykdančių savo veiklą Vilniaus GS PKP, atsakomybė ir pareigos numatytos Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatyme (Žin., 1991, Nr. 30-804; 2002, Nr. 29-1034).

48. Nesutarimus tarp tikrinimą atliekančių institucijų pareigūnų bei AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų dėl šių darbo nuostatų nagrinėja Vilniaus OU užkardos vadas ir Vilniaus teritorinės muitinės Kenos geležinkelio posto viršininkas bei Vilniaus geležinkelio stoties ir Keleivių vežimo direkcijos administracijos. Jiems nepriėmus bendro sprendimo, nesutarimus nagrinėja VSAT Vilniaus rinktinės, Vilniaus teritorinės muitinės vadovai ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ administracija. Pastariesiems nepriėmus bendro sprendimo, apie tai raštu informuojama VSAT, Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ vadovybė.

49. Asmenys, pažeidę šiuos nuostatus, atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

technologinė darbo schema

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-187/1B-356/Į-558, 2014-06-06, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10612

 

Nuostatų priedas Nr. 1

Papildyta priedu:

Nr. 4-187/1B-356/Į-558, 2014-06-06, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10612

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 4-187/1B-356/Į-558, 2014-06-06, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10612

Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus ir akcinės bendrovės "Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2013 m. liepos 3 d. įsakymą Nr. 4-362/1B-441/Į-664 "Dėl Vilniaus geležinkelio stoties pasienio kontrolės punkto darbo nuostatų, teritorijos schemos ir ir technologinės darbo schemos tvirtinimo“