Suvestinė redakcija nuo 2019-07-13

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 72-3615, i. k. 113301MISAK00D1-493

 

Nauja redakcija nuo 2019-05-10:

Nr. D1-276, 2019-05-09, paskelbta TAR 2019-05-09, i. k. 2019-07468

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TINKAMŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJŲ PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTIS PATVIRTINIMO

 

2013 m. liepos 3 d. Nr. D1-493

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsniu, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ 1.2 papunktį ir atsižvelgdamas į Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 64 punktą ir Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“, 23 punktą:

1. T v i r t i n u Tinkamas projektų išlaidų kategorijas pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad projektams pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptį „Valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektus pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių tarybų patvirtintas programas papildomai kompensuojant Vyriausybės nustatyto dydžio dalį investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu skaičiuojamos šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus projektą sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo“, tinkamos išlaidos yra išvardintos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“, priede.

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo nuostatos taikomos paraiškoms, pateiktoms po šio įsakymo įsigaliojimo.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-493

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. D1-284 redakcija)

 

TINKAMOS PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJOS PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTIS

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. D1-276, 2019-05-09, paskelbta TAR 2019-05-09, i. k. 2019-07468

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tinkamos projektų išlaidų kategorijos pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis nustato bendrus reikalavimus Klimato kaitos programos lėšomis įgyvendinamų projektų tinkamoms finansuoti išlaidoms ir nurodo tinkamų finansuoti projektų išlaidų kategorijų sąrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-276, 2019-05-09, paskelbta TAR 2019-05-09, i. k. 2019-07468

 

2. Bendrieji reikalavimai, taikomi visoms tinkamoms finansuoti projektų išlaidoms:

2.1. išlaidos yra realios ir būtinos projektui įgyvendinti;

2.2. perkama įranga atitinka technines savybes, būtinas projektui įgyvendinti, ir atitinka tokiai įrangai taikomas normas ir standartus (atsakingai institucijai pareikalavus, privaloma pateikti įrangos kilmės ir atitikties sertifikatus);

2.3. projekto išlaidos yra numatytos paraiškoje ir patirtos nuo einamųjų metų Klimato kaitos programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos (kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims atveju, tinkamos finansuoti yra projekto išlaidos, numatytos projekto registracijos formoje ir patirtos ne anksčiau kaip prieš 3 metus nuo metų, kuriais pateikta projekto registracijos forma, pradžios);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-560, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-28, i. k. 2017-10901

Nr. D1-276, 2019-05-09, paskelbta TAR 2019-05-09, i. k. 2019-07468

 

2.4. su įrangos ar technologijų diegimo, atnaujinimo (modernizavimo) darbais susijusios išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis visose kategorijose, kai raštu sudaryta rangos sutartis dėl šių darbų atlikimo (reikalavimas dėl raštu sudarytos rangos sutarties neprivalomas kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims atveju);

2.5. projekto finansų audito, pastatų energinio sertifikavimo ir per 12 mėnesių po galutinio projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos (kaip ją apibrėžia Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo 3.12 papunktis) pasiekto šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo stebėsenos ataskaitos nepriklausomų vertintojų patvirtinimo išlaidos yra tinkamos finansuoti;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-276, 2019-05-09, paskelbta TAR 2019-05-09, i. k. 2019-07468

 

2.6. projekto statybinių atliekų išvežimo ir pridavimo atliekų tvarkymo įmonėms išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei tokių išlaidų nekompensuoja savivaldybės ar kitos institucijos;

2.7. išlaidos, patirtos ir apmokėtos po to, kai statinio statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre, išskyrus 6.4.5 papunktyje numatytus darbus, yra tinkamos finansuoti (sąvoka „patirtos išlaidos“ reiškia, kad pareiškėjo faktiškai įgyta projekto įranga yra įdiegta, darbai atlikti ir pirkimo faktas nurodytas juridinę galią turinčiuose turto įsigijimo dokumentuose; užbaigta statinio statyba suprantama, kaip ji reglamentuota Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-668, 2018-07-11, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11798

 

2.8. Neteko galios nuo 2018-07-12

Punkto naikinimas:

Nr. D1-668, 2018-07-11, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11798

 

2.9. Neteko galios nuo 2018-07-12

Punkto naikinimas:

Nr. D1-668, 2018-07-11, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11798

 

2.10. jei žymėjimas ar viešinimas atlikti tinkamai, žymėjimo ar viešinimo išlaidos priskiriamos prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia tinkamų finansuoti žymėjimo ar viešinimo išlaidų suma mažos apimties projektų atveju – 30 Eur (su pridėtinės vertės mokesčiu), vidutinės ir didelės apimties projektų atveju – 60 Eur (su pridėtinės vertės mokesčiu). Šie dydžiai netaikomi informacinių ir tiriamųjų klimato kaitos projektų atveju.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-560, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-28, i. k. 2017-10901

 

3. Pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal finansavimo kryptis, skirtas atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimui pastatuose, laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu jų projektai skatinami taikant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytas fiksuotų elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifų paramos schemas ir (arba) jiems taikomi elektros energijos, suvartojamos šilumos siurblių (turinčių į kompresorių patenkančios elektros energijos apskaitą) darbui, lengvatiniai tarifai.

Išlaidos pagal finansavimo kryptis, skirtas atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimui pastatuose, yra tinkamos finansuoti, kai pareiškėjas prašo paramos ne daugiau kaip vienam energiją generuojančiam įrenginiui (įrenginio sistemai iš technologiškai sujungtų blokų, atliekančių tą pačią funkciją), gaminančiam tos pačios rūšies energiją, ir kai diegiamas energiją generuojantis įrenginys (pilnai arba iš dalies) keičia iškastinį kurą naudojančią energijos gamybą ar sąlygoja pareiškėjo iš centralizuotų tinklų perkamos energijos kiekio sumažinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-560, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-28, i. k. 2017-10901

 

4. Pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal finansavimo kryptis, skirtas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimui (modernizavimui), yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu tinkamos finansuoti išlaidos atsinaujinančių energijos išteklių komponento diegimui kartu su šildymo sistemos darbais viršija 50 proc. visos prašomos subsidijos sumos ir nėra būtinos namo energinio naudingumo B klasei pasiekti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-668, 2018-07-11, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11798

 

41. Tinkamos finansuoti išlaidos pagal finansavimo kryptis, skirtas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimui (modernizavimui), kai vykdomi ir pastatų rekonstrukcijos darbai, yra išlaidos už medžiagų kiekį ir darbų apimtis, kurie atitinka prieš rekonstrukciją buvusį kiekį ir apimtis. Tinkamos finansuoti išlaidos atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios įrangos diegimui pagal finansavimo kryptis, skirtas atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimui pastatuose, kai vykdomi ir pastatų rekonstrukcijos darbai, yra išlaidos, atitinkančios prieš rekonstrukciją buvusius poreikius.

Pareiškėjas turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, leidžiančius nustatyti prieš rekonstrukciją buvusius ir po rekonstrukcijos pasikeitusius statinio parametrus. Pareiškėjui nepateikus dokumentų, pagrindžiančių, kad rekonstrukcija vykdyta (ar vykdoma) pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, visos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti.

42. Finansavimo krypčių, skirtų juridinių asmenų visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimui (modernizavimui), atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimui visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose, fizinių asmenų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) ar atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimui fizinių asmenų gyvenamosios paskirties pastatuose, atvejais, subsidijos (ar kompensacinės išmokos) mokamos proporcingai bendro ploto pastate (-uose) daliai, atskaičius verslo ar kitokį komercinį plotą (ar ūkinei–komercinei veiklai naudojamą plotą).

43. Fizinių asmenų, vykdančių savarankišką paslaugų ar darbų pardavimo veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, paslaugų ar darbų pardavimo sau išlaidos nėra tinkamos finansuoti išlaidos.

44. Išlaidos atsinaujinančių energijos šaltinių įrenginiams (kietojo biokuro katilams; šilumos siurbliams: orasoras, orasvanduo, gruntasvanduo;  saulės plokšteliniams kolektoriams ir saulės vakuuminiams kolektoriams) fizinių asmenų gyvenamosios paskirties pastatuose yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos praėjus ne mažiau kaip 5 metams po šių pastatų statybos užbaigimo ar pastatų paskirties pakeitimo  teisės aktų nustatyta tvarka ir jei pastato statybos užbaigimas ar pastato paskirties pakeitimas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre iki projekto registracijos formos pateikimo. Išlaidos atsinaujinančių energijos šaltinių įrenginiams (saulės fotovoltinėms elektrinėms ir vėjo elektrinėms)  fizinių asmenų gyvenamosios paskirties pastatuose yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos po šių pastatų statybos užbaigimo teisės aktų nustatyta tvarka ir jei pastato statybos užbaigimas  įregistruotas Nekilnojamojo turto registre iki projekto registracijos formos pateikimo.

Papildyta punktu:

Nr. D1-560, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-28, i. k. 2017-10901

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-668, 2018-07-11, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11798

 

45. Išlaidos kietojo biokuro katilų įrengimui gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatuose yra tinkamos finansuoti:

45.1. jei šie katilai atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;

45.2. jei  pastatas registruotas teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos  miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nepatenka į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną.”

Papildyta punktu:

Nr. D1-560, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-28, i. k. 2017-10901

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-668, 2018-07-11, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11798

 

46. Pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal finansavimo kryptį, skirtą atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimui visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, yra prisijungęs prie centrinio šilumos tiekimo sistemų.

Papildyta punktu:

Nr. D1-668, 2018-07-11, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11798

 

II SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJOS

 

5. Finansavimo krypties, skirtos gyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimui (modernizavimui), tinkamos finansuoti yra išlaidos:

5.1. stogo šiltinimo be dangos keitimo;

5.2. stogo šiltinimo su dangos keitimu;

5.3. stogo perdangos šiltinimo su stogo dangos keitimu;

5.4. stogo perdangos šiltinimo be stogo dangos keitimo;

5.5. grindų ant grunto šiltinimo;

5.6. grindų virš rūsio šiltinimo;

5.7. sienų ir cokolio šiltinimo;

5.8. grindinio šildymo ir (ar) radiatorių įrengimo;

5.9. esamų langų keitimo, gerinant šilumines patalpų charakteristikas;

5.10. esamų lauko ir tambūro durų bei vartų keitimo, gerinant šilumines patalpų charakteristikas;

5.11. šilumogrąžos (rekuperacijos) įrenginių (plokštelinio ar rotacinio) ir su tuo susijusių sistemų įrengimo;

5.12. katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį, durpes ir kitą kurą, kuris neįtrauktas į Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje Atsinaujinančių išteklių energijos sąvoką ) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį (elektros energijos iš energetikos tinklo, kuriai nėra išduota Atsinaujinančių išteklių energijos kilmės garantija, ir šilumos energijos iš centralizuotų šilumos tiekimo tinklų) keitimui į kietojo biokuro katilą, jei jis atitinka 45 punkte nurodytus reikalavimus, sistemą arba į šilumos siurblio sistemą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-668, 2018-07-11, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11798

 

6. Finansavimo krypčių, skirtų atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimui visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, tinkamos finansuoti yra išlaidos:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-668, 2018-07-11, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11798

6.1. saulės elektrinių, skirtų elektros energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), ar saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, diegimui:  

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-415, 2019-07-12, paskelbta TAR 2019-07-12, i. k. 2019-11552

6.1.1. saulės plokštelinio ar vakuuminio kolektoriaus diegimui;

6.1.2. saulės fotovoltinės elektrinės su arba be akumuliatorių;

6.1.3. šildymo ir karšto vandens tinklų pritaikymui katilinėje ar šilumos punkte;

6.1.4. kitai konkrečiam saulės kolektoriaus/elektrinės projekto diegimui reikalingai įrangai diegti;

6.1.5. boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimui, kai diegiamos saulės kolektorių sistemos;

6.2. vėjo energijos šaltinių diegimui savo poreikiams (ne pardavimui):

6.2.1. vertikalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės su akumuliatoriumi (arba be akumuliatoriaus) diegimui;

6.2.2. horizontalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės su akumuliatoriumi (arba be akumuliatoriaus) diegimui;

6.2.3. elektros energijos tinklų pritaikymui;

6.2.4. kitai konkrečiam vėjo jėgainės projekto diegimui reikalingai įrangai diegti;

6.3. šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), diegimui:

6.3.1. šilumos siurblio diegimui;

6.3.2. horizontalaus arba vertikalaus kolektoriaus diegimui;

6.3.3. šildymo, karšto vandens sistemų pritaikymui katilinėje ar šilumos punkte;

6.3.4. kitai konkrečiam projekto diegimui reikalingai įrangai diegti, įskaitant akumuliacines talpas ir boilerį;

6.4. katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kt.) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose:

6.4.1. įrangai (katilui, dūmų valymo ir šalinimo, pelenų šalinimo įrangai, padavimo į pakurą įrangai, pakurai, akumuliacinei talpai, boileriui, ekonomaizeriui, katilo valdymo įrangai) ir kitai projekto diegimui reikalingai įrangai (juridinis asmuo, prieš keisdamas katilą jis privalo senąjį atjungti nuo sistemos ir/ar išmontuoti);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-668, 2018-07-11, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11798

 

6.4.2. iškastinio kuro šildymo sistemos keitimui į kietojo biokuro katilus, jei jie atitinka 45 punkte nurodytus reikalavimus, kartu įrengiant karšto oro skirstymo sistemą, jei pastate nenaudojama kita šildymo sistema;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-668, 2018-07-11, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11798

 

6.4.3. Neteko galios nuo 2018-07-12

Punkto naikinimas:

Nr. D1-668, 2018-07-11, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11798

 

6.4.4. medžiagoms, montavimo ir kitiems darbams (taip pat ir katilų demontavimo), kurie susiję su 6.4.1 papunktyje nurodytos įrangos diegimu (dūmų kanalų ir kamino įrengimas; katilo ir jo įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai);

6.4.5. kuro transportavimo įrangai, statybos darbams, šilumos tinklų įrengimui ir (ar) pertvarkymui, kuro sandėlio ar kitų statinių, reikalingų įrangai eksploatuoti, įrengimui (taikoma didelės ir vidutinės apimties projektų atveju);

6.5. šilumos ir energijos apskaitos prietaisams ir kitai įrangai, kuri reikalinga šiems prietaisams įrengti.

61. Finansavimo krypties, skirtos atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimui vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namuose, tinkamos finansuoti yra išlaidos:

61.1. mažo pajėgumo iki 10 kW galios saulės elektrinių, skirtų elektros energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), ar saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, diegimui:

61.1.1. saulės plokštelinio  kolektoriaus  sistema;

61.1.2. saulės vakuuminio kolektoriaus sistema;

61.1.3. saulės fotovoltinė elektrinė be akumuliatorių;

61.2. vėjo energijos šaltinius naudojančių iki 10 kW galios energijos gamybos įrenginių diegimui savo poreikiams (ne pardavimui):

61.2.1. vertikalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės be akumuliatoriaus diegimui;

61.2.2. horizontalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės be akumuliatorių diegimui;

61.3. šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), diegimui:

61.3.1. šilumos siurblio „gruntas – vanduo“ sistema;

61.3.2. šilumos siurblio „oras–vanduo“ sistema;

61.3.3. šilumos siurblio „oras–oras“ sistema.

61.4. katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį, durpes ir kitą kurą, kuris neįtrauktas į Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2 straipsnio  2 dalyje Atsinaujinančių išteklių energijos sąvoką ) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį (elektros energijos iš energetikos tinklo, kuriai nėra išduota Atsinaujinančių išteklių energijos kilmės garantija, ir šilumos energijos iš centralizuotų šilumos tiekimo tinklų) keitimui į kietojo biokuro katilą, jei jis atitinka 45 punkte nurodytus reikalavimus, sistemą arba į šilumos siurblio sistemą.

Papildyta punktu:

Nr. D1-668, 2018-07-11, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11798

 

7. Finansavimo krypties, skirtos biokuro ruošos iš miško kirtimo atliekų modernizavimui, kompensuojant įrangos įsigijimą biokuro gamybai, tinkamos finansuoti išlaidos yra:

7.1. miško kirtimo atliekų, medžių ir (ar) krūmų pjovimo ir skiedrų ruošimo kombainai;

7.2. mechanizmai šakoms į rulonus presuoti;

7.3. medienos smulkintuvai (kapoklės);

7.4. miško kirtimo atliekų krovimo griebtuvai;

7.5. smulkių medžių kirtimo žirklės;

7.6. savikrovės priekabos, skirtos biokuro žaliavos paruošimui ir išvežimui;

7.7. specialus popierius, skirtas miško kirtimo atliekų uždengimui;

7.8. kiti įrenginiai, skirti biokuro iš miško kirtimo atliekų ruošimui.

8. Finansavimo krypties, skirtos biokuro katilų įrengimui, pakeičiant nusidėvėjusius biokuro katilus naujais, tinkamos išlaidos yra:

8.1. nusidėvėjusių biokuro katilų įrangos keitimui nauja biokuro katilų įranga (katilas, dūmų valymo ir šalinimo, pelenų šalinimo įranga, kuro transportavimo, padavimo į pakurą įranga, pakura, akumuliacinė talpa, boileris, ekonomaizeris, katilo valdymo įranga) ir kita projekto diegimui reikalinga įranga;

8.2. medžiagos, montavimo ir kiti darbai (taip pat ir katilo demontavimo), susiję su 8.1 papunktyje nurodytos įrangos diegimu (šilumos tinklų pertvarkymas; katilo ir jo įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai);

8.3. šilumos ir energijos apskaitos prietaisai ir kita įranga, reikalinga šiems prietaisams įrengti.

9. Finansavimo krypties, skirtos vidaus vandenų viešojo keleivinio transporto ir infrastruktūros plėtrai, sumažinant keleivinių automobilių transporto srautus, tinkamos finansuoti yra išlaidos:

9.1. vandens transporto įsigijimui;

9.2. vandens transporto atnaujinimui ar remontui;

9.3. prieplaukos ir krantinės akvatorijos sutvarkymui;

9.4. prieplaukos įrengimui ar remontui;

9.5. krantinės, esančios uosto ar prieplaukos teritorijoje, įrengimui ar atnaujinimui;

9.6. gelbėjimo ir priešgaisrinės įrangos prieplaukoje įrengimui;

9.7. krantinės saugiam keleivių su negalia įlaipinimui/išlaipinimui pritaikymui.

10. Finansavimo krypčių, skirtų informaciniams ir tiriamiesiems klimato kaitos projektams įgyvendinti, tinkamos finansuoti yra:

10.1. išlaidos, skirtos numatytoms veikloms vykdyti:

10.1.1. honorarai pranešėjams, ekspertams, jų socialinio draudimo įmokos;

10.1.2. darbo užmokesčio išlaidos, susijusios su projekto veiklų įgyvendinimu, ir su darbo užmokesčiu susijusios išlaidos;

10.1.3. atitinkančių rinkos kainas paslaugų (ekspertų, pranešėjų paslaugų, renginių organizavimo, maitinimo, transporto, įrangos renginiams nuomos ir panašiai) pirkimo išlaidos;

10.1.4. įrangos įsigijimo išlaidos, jeigu tai yra projekto sudedamoji dalis;

10.1.5. darbų atlikimo (rangos) išlaidos, jeigu tai yra projekto sudedamoji dalis;

10.1.6. su projekto viešinimu susijusios išlaidos (straipsniai, plakatai, lankstinukai ir panašiai);

10.1.7. kitos išlaidos, skirtos numatytoms veikloms vykdyti;

10.2. administravimo išlaidos: projekto vadovo, koordinatoriaus, finansininko ir panašus faktinis darbo užmokestis, jų socialinio draudimo įmokos ir kitos su darbo užmokesčiu susijusios išlaidos, jeigu jos apskaičiuotos ir išmokėtos už faktinį darbo vykdant projektą laiką. Darbo užmokesčio išlaidas rekomenduojama skaičiuoti nuo išdirbto laiko (darbuotojo darbo vykdant projektą laikas valandomis nuo bendro darbuotojo darbo laiko). Projekto administravimo išlaidos negali viršyti 10 procentų Klimato kaitos programos lėšomis finansuojamos projekto dalies vertės.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-276, 2019-05-09, paskelbta TAR 2019-05-09, i. k. 2019-07468

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-379, 2014-04-28, paskelbta TAR 2014-04-29, i. k. 2014-04914

Nr. D1-284, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10670

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-836, 2013-11-12, Žin., 2013, Nr. 120-6089 (2013-11-23), i. k. 113301MISAK00D1-836

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 "Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-379, 2014-04-28, paskelbta TAR 2014-04-29, i. k. 2014-04914

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-978, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-04, i. k. 2014-18992

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-284, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10670

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-560, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-28, i. k. 2017-10901

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-668, 2018-07-11, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11798

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-276, 2019-05-09, paskelbta TAR 2019-05-09, i. k. 2019-07468

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-415, 2019-07-12, paskelbta TAR 2019-07-12, i. k. 2019-11552

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo