Suvestinė redakcija nuo 2020-09-02

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 61-3048, i. k. 11322VTISAK000BV-30

 

Nauja redakcija nuo 2017-02-10:

Nr. BV-5, 2017-01-18, paskelbta TAR 2017-02-09, i. k. 2017-02374

 

 

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. BV-30 „Dėl ASMENŲ, SIEKIANČIŲ ĮGYTI TEISĘ VYKDYTI ASMENŲ PASIRENGIMO GLOBOTI (RŪPINTIS) AR ĮVAIKINTI VAIKĄ PATIKRINIMĄ, ATESTACIJOS tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2013 m. birželio 5 d. Nr. BV-30

Vilnius

 

Vadovaudamasi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1325, 8.1.14. punktu:

1. Pakeičiu Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. BV-30 „Dėl Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. Tvirtinu pridedamus:

2.1. Prašymo formą (Priedas Nr. 1).

2.2. Pareiškėjo anketos formą (Priedas Nr. 2).

2.3. Pareiškėjo veiklos ataskaitos formą (Priedas Nr. 3).

2.4. Atestacijos pažymėjimo formą (Priedas Nr. 4). 

 

 

 

Direktorė                                                                                       Odeta Tarvydienė

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo

tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 5 d.

įsakymu Nr. BV-30

(2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo

Nr. BV-300 redakcija)

 

ASMENŲ, SIEKIANČIŲ ĮGYTI TEISĘ VYKDYTI ASMENŲ PASIRENGIMą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, PASIRENGIMO ĮVERTINIMĄ ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą, ATESTACIJOS IR Kvalifikacinių kategorijų suteikimo TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą, atestacijos ir kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarkos aprašas (toliau – Atestacijos tvarkos aprašas) nustato asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą (toliau – asmenys, siekiantys būti atestuoti), atestacijos, Asmenų, siekiančių būti atestuotais  atestacijos komisijos (toliau – Atestacijos komisija) darbo ir kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką.

2.  Asmenų rengimas vaiko globai (rūpybai), šeimynos, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką ir jų pasirengimo įvertinimas apima asmenų, norinčių tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką, mokymą pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (toliau – GIMK programa), šių asmenų pasirengimo vertinimą, išvados dėl asmenų pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką rengimą, pakartotinį asmenų pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos ar, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką patikrinimas.

3.  Atestacijos tvarkos aprašo sąvokos:

3.1. Atestacija – asmenų tinkamumo vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, asmenų pasirengimo įvertinimą ir globos centrų ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą, nustatymas;

3.2. Tarnybos atestuotas asmuo – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) nustatyta tvarka atestuotas asmuo, įgijęs teisę Lietuvos Respublikoje vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir globos centrų ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą;

3.3. Pareiškėjas – fizinis asmuo, pateikęs prašymą Atestacijos komisijai būti atestuotas.

4. Kitos Atestacijos tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka 1993 metų Hagos konvencijoje „Dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje“, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Vaiko globos organizavimo nuostatuose (toliau – Vaiko globos organizavimo nuostatai), patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“, Asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir galimų įvaikinti vaikų apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos apraše (toliau – Asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir galimų įvaikinti vaikų apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas), patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1422 „Dėl Asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir galimų įvaikinti vaikų apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, Medicininių kontraindikacijų, kurioms esant asmenys negali būti įvaikintojai, sąraše, patvirtintame sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo ministrų 2001 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 404/96 „Dėl Medicininių kontraindikacijų, kurioms esant asmenys negali būti įvaikintojai, sąrašo patvirtinimo, vartojamas sąvokas.

5. Tarnybos atestuotam asmeniui, atsižvelgiant į jo išsilavinimą, praktinės veiklos patirtį, teikiant paslaugas pagal GIMK programą, motyvaciją, kompetencijos tobulinimo trukmę, pasiekimus, įrodančius Tarnybos atestuoto asmens aukštą praktinės veiklos kompetenciją suteikiama viena iš šių kvalifikacinių kategorijų:

5.1. Tarnybos atestuotas asmuo;

5.2. Vyresnysis Tarnybos atestuotas asmuo;

5.3. Tarnybos atestuotas asmuo – ekspertas.

6. Mokymus pagal GIMK programą asmenims, siekiantiems būti atestuotiems, turi teisę vykdyti tik Tarnybos atestuoti asmenys, įgiję Tarnybos atestuotų asmenų – eksperto kvalifikacinę kategoriją. Tarnyba kvietimą dalyvauti mokymuose išsiunčia globos centrams. Globos centrai Tarnybai pateikia norinčių dalyvauti mokymuose asmenų kandidatūras. Globos centras, teikdamas Tarnybai asmenų, norinčių dalyvauti mokymuose, kandidatūras, turi užtikrinti, kad kandidatai atitinka Atestacijos tvarkos aprašo 40.1, 40.2, 40.3 papunkčiuose nurodytus reikalavimus. Tarnyba per 10 darbo dienų nuo asmenų, norinčių dalyvauti mokymuose kandidatūrų gavimo, informuoja asmenį ir globos centrą raštu apie organizuojamus mokymus.

 

II SKYRIUS

atestacijos komisijos dARBO organizavimas

 

7. Asmenų atestaciją ar atestacijos panaikinimą vykdo Atestacijos komisija, kurios sudėtį tvirtina Tarnybos direktorius. 

8. Atestacijos komisiją sudaro ne mažiau kaip septyni nariai, skiriami trejiems metams. Atestacijos komisija sudaroma iš ne mažiau kaip dviejų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) atstovų, ne mažiau kaip dviejų Tarnybos atstovų, ne mažiau kaip vieno Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovo ir  ne mažiau kaip dviejų Tarnybos atestuotų asmenų, kuriems suteikta Tarnybos atestuotų asmenų – ekspertų kvalifikacinė kategorija, atstovų, kuriuos deleguoja Nacionalinė globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistų asociacija. Sudarant ar keičiant Atestacijos komisiją, Tarnyba raštu kreipiasi į Ministeriją, Socialinių paslaugų priežiūros departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Nacionalinę globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistų asociaciją, kurie savo atstovus deleguoja į Atestacijos komisiją.

9. Atestacijos komisijos pirmininku skiriamas Ministerijos atstovas, Atestacijos komisijos pirmininko pavaduotoju skiriamas Tarnybos atestuotas asmuo, kuriam suteikta Tarnybos atestuotų asmenų – eksperto kvalifikacinė kategorija, kurio kandidatūrą pateikia Nacionalinę globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistų asociacija.

10. Atestacijos komisijos pirmininkas:

10.1. organizuoja Atestacijos komisijos darbą, sudaro jos posėdžių darbotvarkes;

10.2. vadovauja rengiant Atestacijos komisijai svarstyti teikiamus klausimus;

10.3. šaukia Atestacijos komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

10.4. vykdo kitus teisės aktų suteiktus įgaliojimus.        

11. Atestacijos komisijos pirmininko pavaduotojas, nesant Atestacijos komisijos pirmininko, vykdo Atestacijos komisijos pirmininko funkcijas.

12. Atestacijos komisijos sekretoriaus funkcijas atlieka Tarnybos paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuris nėra Atestacijos komisijos narys.

13. Komisijos sekretorius:

13.1. susiderinęs su Atestacijos komisijos pirmininku, praneša Atestacijos komisijos nariams ir pareiškėjams apie Atestacijos komisijos posėdžio datą, vietą ir laiką;

13.2. rengia Atestacijos komisijos posėdžio medžiagą ir ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki posėdžio elektroniniu paštu pateikia Atestacijos komisijos nariams informaciją apie pareiškėjus;

13.3. rašo Atestacijos komisijos posėdžių protokolus;

13.4. atsako už Atestacijos komisijos dokumentų saugojimą bei sistemina surinktą medžiagą;

14. Atestacijos komisija gali pavesti Atestacijos komisijos nariui ar Atestacijos komisijos narių grupei atlikti atskiras su Atestacijos komisijos veikla susijusias funkcijas.

15. Jeigu Atestacijos komisijos narys posėdyje dalyvauti negali, jis privalo apie tai pranešti Komisijos sekretoriui.

16. Atestacijos komisijos pirmininkas ir Atestacijos komisijos nariai privalo nusišalinti nuo pareigų galimo viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto atveju.

17. Atestacijos komisijos pirmininkas ir Atestacijos komisijos nariai, sekretorius pasirašo konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją (4 priedas), kad neatskleis asmens duomenų ir konfidencialios informacijos, kurią sužinos Atestacijos komisijos posėdžio metu ir nusišalins atsiradus viešų ir privačių interesų konfliktui. Konfidencialumo pasižadėjimas ir nešališkumo deklaracija pasirašomi vieną kartą prieš dalyvaujant pirmame Atestacijos komisijos posėdyje ir pateikiami Komisijos sekretoriui.

18. Atestacijos komisijos pirmininkas ir Atestacijos komisijos nariai, sekretorius už konfidencialumo pasižadėjime ir nešališkumo deklaracijoje nustatytų elgesio normų pažeidimus atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Atestacijos komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitais teisės aktais.

20. Atestacijos komisijos sudėtis viešai skelbiama Tarnybos interneto tinklalapyje www.vaikoteises.lt.

21. Atestacijos komisijos darbo forma – eiliniai ir neeiliniai posėdžiai:

21.1. eilinis Atestacijos komisijos posėdis organizuojamas tuo atveju, kai yra sprendžiamas pareiškėjų atestacijos pirmą kartą arba pakartotinės atestacijos klausimas;

21.2. neeilinis Atestacijos komisijos posėdis organizuojamas, kai pareiškėjas siekia įgyti Tarnybos atestuoto asmens – eksperto kvalifikacinę kategoriją arba tuo atveju, kai paaiškėja bent viena Atestacijos tvarkos aprašo VI skyriuje nurodyta aplinkybė.

22. Atestacijos komisijos posėdžiai gali būti organizuojami ir elektroniniu paštu ar kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis. Atestacijos komisijos sekretorius, suderinęs su Atestacijos komisijos pirmininku, praneša Atestacijos komisijos nariams ir pareiškėjams apie Atestacijos komisijos posėdžio datą, vietą ir laiką,  informuoja, kokia forma vyks atestacijos komisijos posėdis (Atestacijos komisijos posėdžiai vyksta, kai Atestacijos komisijos nariai tiesiogiai renkasi į posėdį arba elektroniniu paštu arba nuotolinio ryšio priemonėmis). Atestacijos komisijos nariams pateikiama posėdžio medžiaga ir nustatomi diskusijų ir sprendimo priėmimo terminai.

23. Atestacijos komisijos posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė Atestacijos komisijos narių, įskaitant Atestacijos komisijos pirmininką arba jo pavaduotoją. Atestacijos komisijos nariai, gavę informaciją apie organizuojamą Atestacijos komisijos posėdį, per nustatytą terminą pateikia Atestacijos komisijos sekretoriui informaciją apie savo dalyvavimą arba nedalyvavimą Atestacijos komisijos posėdyje.

24. Atestacijos komisija sprendimą priima atviru balsavimu posėdyje dalyvaujančių Atestacijos komisijos narių balsų dauguma. Atestacijos komisijos narių (įskaitant Atestacijos komisijos pirmininką) balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendžiamojo balso teisę turi Atestacijos komisijos pirmininkas. Jeigu Atestacijos komisijos narys nesutinka su sprendimu ir balsuoja prieš, jo atskiroji nuomonė, jo pageidavimu įrašoma Atestacijos komisijos posėdžio protokole.

25. Pareiškėjo dalyvavimas Atestacijos komisijos posėdyje nėra privalomas. Pareiškėjas, nepageidaujantis dalyvauti atestacijos komisijos posėdyje, kartu su dokumentais, nurodytais Atestacijos tvarkos aprašo 32 punkte arba 33 punkte arba 34 punkte, pateikia Tarnybai prašymą raštu, kad jo atestacijos pirmą kartą, pakartotinės atestacijos arba atestacijos panaikinimo klausimas būtų sprendžiamas Atestacijos komisijos posėdyje jam nedalyvaujant.

26. Pareiškėjo neatvykimas į Atestacijos komisijos posėdį ir prašymo dėl jo atestacijos pirmą kartą, pakartotinės atestacijos ar atestacijos panaikinimo klausimo svarstymo atestacijos komisijos posėdyje jam nedalyvaujant, nepateikimas raštu, nesudaro Atestacijos komisijai pagrindo prašymo nenagrinėti ir pareiškėjo atestacijos klausimą perkelti į kitą Atestacijos komisijos posėdį.

27. Atestacijos komisijos posėdžio eiga fiksuojama garso įrašymo priemonėmis. Posėdžio garso įrašas perkeliamas į kompiuterinę laikmeną. Prieš pradedant daryti garso įrašą, apie tai Atestacijos komisijos posėdyje dalyvaujantys asmenys informuojami žodžiu. Įrašas pridedamas prie protokolo ir saugomas Tarnyboje Dokumentų saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, nustatytais terminais.

28. Atestacijos komisijos sprendimai įforminami protokole (nutariamojoje dalyje), kuris elektroniniu paštu suderinamas su visais Atestacijos komisijos nariais ir kurį pasirašo Atestacijos komisijos pirmininkas ir sekretorius.

29. Atestacijos komisijos sekretorius pareiškėjo pateiktus dokumentus ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo jų gavimo dienos elektroniniu paštu pateikia Atestacijos komisijos nariams, kurie per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos išnagrinėja pareiškėjo pateiktus dokumentus ir savo nuomonę elektroniniu paštu pateikia Atestacijos komisijos sekretoriui. Atestacijos komisijos sekretorius, gavęs Atestacijos komisijos nario nuomonę elektroniniu paštu per 1 darbo dieną perduoda kitiems Atestacijos komisijos nariams susipažinti.

30. Atestacijos komisijos pirmininkas, gavęs visų Atestacijos komisijos narių nuomonę, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas inicijuoja Atestacijos komisijos narių balsavimą elektroniniu paštu ir nustato ne mažiau kaip 1 darbo dienos terminą, per kurį Atestacijos komisijos nariai balsuoja elektroniniu paštu. Atestacijos komisijos nariai (įskaitant Atestacijos komisijos pirmininką) savo balsus elektroniniu paštu siunčia Atestacijos komisijos sekretoriui, kuris gavęs visus Atestacijos komisijos narių balsavimo rezultatus per 1 darbo dieną  pristato Atestacijos komisijos pirmininkui.

31. Komisijos sekretorius apie Atestacijos komisijos narių balsavimo rezultatus elektroniniu paštu informuoja Atestacijos komisijos narius ir balsavimo rezultatus įformina Atestacijos komisijos posėdžio protokole, kurį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo balsavimo rezultatų pristatymo Atestacijos komisijos pirmininkui pasirašo Atestacijos komisijos pirmininkas ir sekretorius. Atestacijos komisijos sprendimas Tarnybos direktoriui perduodamas per 5 darbo dienas nuo Atestacijos komisijos protokolo pasirašymo dienos.

 

III SKYRIUS

PAREIŠKĖJO PRAŠYMO BŪTI ATESTUOTU PATEIKIMO TVARKA

 

32. Pareiškėjas, kreipdamasis su prašymu būti atestuotu pirmą kartą, Tarnybai turi pateikti šiuos dokumentus:

32.1. prašymą (1 priedas);

32.2. pareiškėjo anketą (2 priedas);

32.3. motyvacinį laišką;

32.4. išsilavinimą, nurodytą Atestacijos tvarkos aprašo 40.1 papunktyje, patvirtinančių dokumentų kopijas;

32.5. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

32.6.vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (toliau – VTAPĮ) 30 straipsnio 1 dalies nuostatomis, Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymą dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį, išduotą ne anksčiau kaip prieš 30 dienų, arba sutikimą, kad Tarnyba gautų pažymą dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį;

32.7. įstaigos, kurioje pareiškėjas dirba ir (arba) savanoriauja (dirbo ir (arba) savanoriavo paskutinėje įstaigoje), pažymą apie pareiškėjo vykdomas (vykdytas) funkcijas įstaigoje bei pažymą apie darbo ir (arba) savanorystės patirtį įgyto išsilavinimo srityje ne mažiau kaip už 12 mėnesių;

32.8. Tarnybos atestuotų asmenų – ekspertų parengtą išvadą po mokymų asmenims, siekiantiems įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą dėl pareiškėjo, siekiančio vykdyti pasirengimo vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą.

33. Pareiškėjas, likus ne mažiau kaip 30 darbo dienų iki Tarnybos atestuoto asmens atestacijos termino pasibaigimo dienos, kreipiasi į Tarnybą su prašymu būti atestuotam pakartotinai ir kartu pateikia šiuos dokumentus;

33.1. prašymą (1 priedas);

33.2. pareiškėjo anketą (2 priedas);

33.3. vykdytos veiklos, atliekant asmenų pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą, ataskaitą už laikotarpį, kuriam jis buvo atestuotas paskutinį kartą, pasirašytą pareiškėjo ir patvirtintą įstaigos, kurioje pareiškėjas įdarbintas pagal darbo sutartį arba teikia paslaugas pagal sutartį, vadovo (3 priedas). Jeigu pareiškėjas dirba ar teikia paslaugas keliose įstaigose, tai ataskaitos teikiamos iš kiekvienos įstaigos atskirai. Jeigu pareiškėjas nevykdė veiklos, ataskaita gali būti neteikiama;

33.4. laisvos formos pažymą, pasirašytą įstaigos vadovo, apie įstaigoje vykdytą pareiškėjo veiklą, atliekant asmenų pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą. Jeigu pareiškėjas nevykdė veiklos, pažyma gali būti neteikiama;

33.5. Tarnybos išduotą atestacijos pažymėjimą (originalą);

33.6. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

33.7. profesinės kvalifikacijos tobulinimą ne mažiau kaip 20 valandų per 1 atestacijos metus arba ne mažiau  60 valandų per 3 atestacijos metus socialinio darbo, psichologijos, edukologijos, teisės, įvaikinimo ar globos (rūpybos) srityse patvirtinančių dokumentų ar pažymėjimų apie dalyvavimą profesinės kvalifikacijos tobulinimo programose kopijas. Jeigu pareiškėjas nevykdė veiklos, dokumentų ar pažymėjimų apie dalyvavimą profesinės kvalifikacijos tobulinimo programose kopijos gali būti neteikiama;

33.8. pareiškėjo pasirašytą pažymą apie savarankišką profesinės kompetencijos ugdymą per 1 atestacijos metus (pavyzdžiui, analizuoti moksliniai straipsniai ir kita profesinė literatūra, žiūrėti ir (arba) analizuoti mokomieji filmai, trumpametražniai teminiai filmai, vaizdo mokymai ir pan.);

33.9. Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymą dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį, išduotą ne anksčiau kaip prieš 30 dienų, arba pateikti raštu sutikimą, kad Tarnyba gautų pažymą dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinio asmens teistumą už tyčinį nusikaltimą žmoniškumui, žmogaus gyvybei, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaikui ir šeimai, visuomenės saugumui, dorovei, nusikaltimą, pavojingą žmogaus gyvybei ir sveikatai, sunkų sveikatos sutrikdymą, taip pat už nusikaltimą, susijusį su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs, ar panaikintas įstatymų nustatyta tvarka arba pateikti raštu sutikimą, kad Tarnyba gautų pažymą dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.

34. Pareiškėjas, siekdamas įgyti Tarnybos atestuoto asmens – eksperto kvalifikacinę kategoriją, Tarnybai turi pateikti šiuos dokumentus:

34.1. prašymą (6 priedas);

34.2. pareiškėjo anketą (2 priedas);

34.3. motyvacinį laišką;

34.4. atestacijos pažymėjimo, įrodančio ne mažesnę kaip 5 metų atestacijos trukmę, kopiją;

34.5. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

34.6. Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymą dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį, išduotą ne anksčiau kaip prieš 30 dienų, arba pateikti raštu sutikimą, kad Tarnyba gautų pažymą dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinio asmens teistumą už tyčinį nusikaltimą žmoniškumui, žmogaus gyvybei, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaikui ir šeimai, visuomenės saugumui, dorovei, nusikaltimą, pavojingą žmogaus gyvybei ir sveikatai, sunkų sveikatos sutrikdymą, taip pat už nusikaltimą, susijusį su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs, ar panaikintas įstatymų nustatyta tvarka arba pateikti raštu sutikimą, kad Tarnyba gautų pažymą dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį;

34.7. vykdytos veiklos, atliekant asmenų pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą, ataskaitą už 5 metų laikotarpį, pasirašytą pareiškėjo ir patvirtintą įstaigos, kurioje pareiškėjas įdarbintas pagal darbo sutartį arba teikia paslaugas pagal sutartį, vadovo (3 priedas). Jeigu pareiškėjas dirba ar teikia paslaugas keliose įstaigose, tai ataskaitos teikiamos iš kiekvienos įstaigos atskirai;

34.8. pažymą, pasirašytą įstaigos vadovo, apie įstaigoje vykdytą pareiškėjo veiklą, atliekant asmenų pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą;

34.9. profesinės kvalifikacijos tobulinimą ne mažiau kaip 20 valandų per 1 atestacijos metus arba ne mažiau  60 valandų per 5 atestacijos metus socialinio darbo, psichologijos, edukologijos, teisės, įvaikinimo ar globos (rūpybos) srityse patvirtinančių dokumentų ar pažymėjimų apie dalyvavimą profesinės kvalifikacijos tobulinimo programose kopijas.

35. Pareiškėjas Tarnybai papildomai gali pateikti:

35.1. parengtų mokslinių ir / ar informacinių leidinių, metodinių priemonių, programų kopijas;

35.2. informaciją apie bendradarbiavimo su užsienio šalių organizacijomis vaiko globos (rūpybos) srityje patirtį;

35.3. informaciją apie vykdytas veiklas, skaitytus pranešimus, vestus mokymus socialinio darbo, psichologijos, edukologijos, teisės, įvaikinimo ar globos (rūpybos) srityse;

35.4. pareiškėjo pasirašytą pažymą apie savarankišką profesinės kompetencijos ugdymą per 1 atestacijos metus (pavyzdžiui, analizuoti moksliniai straipsniai ir kita profesinė literatūra, žiūrėti ir (arba) analizuoti mokomieji filmai, trumpametražniai teminiai filmai, vaizdo mokymai  ir pan.).

36. Pareiškėjo pateikti dokumentai turi būti pasirašyti originaliu arba elektroniniu parašu, pateikiamų dokumentų kopijos turi būti aiškiai įskaitomos ir patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

37. Tarnyba registruoja gautą pareiškėjo prašymą ir per 5 darbo dienas nuo pareiškėjo prašymo gavimo dienos patikrina, ar pareiškėjas pateikė visus 32 punkte arba 33 punkte arba 34 punkte nurodytus dokumentus.

38. Jeigu pareiškėjas pateikė ne visus 32 punkte arba 33 punkte arba 34 punkte nurodytus dokumentus, arba jei nustatoma, kad yra trūkumų, Tarnyba per 5 darbo dienas nuo pareiškėjo dokumentų patikrinimo dienos išsiunčia jam pranešimą ir nustato terminą trūkumams pašalinti.

39. Jeigu pareiškėjas per nustatytą terminą nepašalina trūkumų, Tarnyba per 3 darbo dienas nuo pranešime nustatyto termino trūkumams šalinti pabaigos paštu arba elektroniniu paštu informuoja pareiškėją, kad jo pateiktas prašymas dėl atestacijos nebus nagrinėjamas. Pareiškėjui grąžinami Tarnybai pateikti dokumentai jam atvykus į Tarnybą arba Pareiškėjui pageidaujant siunčiami paštu per 20 darbo dienų nuo šiame punkte nurodyto pranešimo apie prašymo nenagrinėjimą išsiuntimo dienos.

40. Tarnyba, įvertinusi pareiškėjo pateiktus dokumentus, nurodytus 32 punkte arba 33 punkte arba 34 punkte juos grąžina Pareiškėjui atvykus į Tarnybą arba Pareiškėjui pageidaujant siunčiami paštu per 20 darbo dienų nuo aplinkybių paaiškėjimo dienos, jeigu paaiškėja viena iš šių aplinkybių:

40.1. nėra įgijęs socialinių mokslų srities socialinio darbo, socialinės pedagogikos, edukologijos ar psichologijos krypčių aukštojo išsilavinimo;

40.2. teistas už tyčinį nusikaltimą žmoniškumui, žmogaus gyvybei, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaikui ir šeimai, visuomenės saugumui, dorovei, nusikaltimą, pavojingą žmogaus gyvybei ir sveikatai, sunkų sveikatos sutrikdymą, taip pat nusikaltimą, susijusį su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs, ar panaikintas įstatymų nustatyta tvarka;

40.3. pateikė Tarnybai  tikrovės neatitinkančius duomenis apie save ir savo veiklą, atliekant asmenų pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą.

41. Jeigu pareiškėjas pateikia Tarnybai dokumentus dėl pakartotinės atestacijos likus mažiau nei 30 darbo dienų iki jo atestacijos termino pasibaigimo arba pareiškėjas dokumentus pateikė po atestacijos termino pasibaigimo, Tarnyba patikrina pateiktą prašymą ir dokumentus bei raštu per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos informuoja pareiškėją apie nustatytų trūkumų šalinimą, jei tokių yra nustatoma, arba apie jo pateikto prašymo dėl atestacijos nagrinėjimą (apie planuojamo atestacijos komisijos posėdžio datą, kuriame bus  svarstomas pareiškėjo atestacijos klausimas) arba nenagrinėjimą.

 

IV SKYRIUS

ATESTACIJOS ir kvalifikacinės kategorijos suteikimO Organizavimo TVARKA

 

42. Atestacijos komisija posėdžio metu vertina mokymus vykdžiusių Tarnybos atestuotų asmenų rengėjų parengtą išvadą dėl pareiškėjo pasirengimo vykdyti asmenų pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą, motyvaciją, darbo arba savanorystės turimą patirtį, pareiškėjo žodžiu (jei pareiškėjas dalyvauja Atestacijos komisijos posėdyje) pateiktą informaciją, paaiškinimus, atsakymus į Atestacijos komisijos klausimus pareiškėjui ir priima vieną iš šių sprendimų:

42.1. atestuoti pareiškėją 1 metams, suteikiant Tarnybos atestuoto asmens kvalifikacinę kategoriją;

42.2. neatestuoti pareiškėjo, nurodant ir pagrindžiant tokio sprendimo priežastis;

42.3. atidėti atestacijos klausimo svarstymą iki kito Atestacijos komisijos posėdžio, nurodant ir pagrindžiant tokio sprendimo priežastis.

43. Pareiškėjas Atestacijos komisijos sprendimu pirmą kartą neatestuojamas paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių:

43.1. Atestacijos komisijos posėdžio metu paaiškėja, kad pareiškėjas turi mažiau nei 12 mėnesių darbo ir (arba) savanorystės patirtį įgyto išsilavinimo srityje;

43.2. mokymus pagal GIMK programą vykdžiusių Tarnybos atestuotų asmenų – ekspertų  išvadoje pateikiama neigiama rekomendacija dėl pareiškėjo pasirengimo vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą ir Atestacijos komisija pripažįsta, kad Tarnybos atestuotų asmenų – ekspertų išvada pagrįsta;

43.3. Atestacijos komisijos posėdžio metu paaiškėja, kad pareiškėjas, pateikdamas prašymą Tarnybai, pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis apie savo išsilavinimą, darbo ir (ar) savanorystės patirtį, teistumą ar kitus duomenis.

44. Atestacijos komisija, svarstydama pareiškėjo prašymą būti atestuotam pakartotinai, įvertina pareiškėjo veiklos ataskaitą, pareiškėjo pateiktus dokumentus, žodžiu pateiktą informaciją ir priima vieną iš šių sprendimų:

44.1. atestuoti pareiškėją pakartotinai 1 metams, suteikiant Tarnybos atestuoto asmens kvalifikacinę kategoriją;

44.2. atestuoti pareiškėją pakartotinai 3 metams, suteikiant vyresniojo Tarnybos atestuoto asmens kvalifikacinę kategoriją;

44.3. atestuoti pareiškėją pakartotinai 5 metams, jei kreipiasi dėl Tarnybos atestuoto asmens – eksperto kvalifikacinės klasės suteikimo ir atitinka šio aprašo V skyriuje nustatytus reikalavimus;

44.4. neatestuoti pareiškėjo, nurodant ir pagrindžiant tokio sprendimo priežastis;

44.5. atidėti atestacijos klausimo svarstymą iki kito Atestacijos komisijos posėdžio, nurodant ir pagrindžiant tokio sprendimo priežastis.

45. Pareiškėjas atestuojamas pakartotinai 1 metams, suteikiant Tarnybos atestuoto asmens kvalifikacinę kategoriją, jeigu nuo pirmos atestacijos dienos neįgijo 3 metų Tarnybos atestuoto asmens veiklos patirties arba nevykdo Tarnybos atestuoto asmens veiklos daugiau negu 3 metus.

46. Pareiškėjas atestuojamas pakartotinai 3 metams, suteikiant vyresniojo Tarnybos atestuoto asmens kvalifikacinę kategoriją, jeigu atitinka visas šias sąlygas:

46.1. atestacijos laikotarpiu vykdė veiklą, atliekant asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą arba jeigu nuo pirmos atestacijos dienos įgijo 3 metų Tarnybos atestuoto asmens veiklos patirtį;

46.2. pateikė pažymą, pasirašytą įstaigos vadovo, apie įstaigoje vykdytą pareiškėjo veiklą, atliekant asmenų pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką patikrinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą;

46.3. tobulino kvalifikaciją socialinio darbo, psichologijos, edukologijos, teisės, įvaikinimo ar globos (rūpybos) srityse ne mažiau kaip 20 valandų per vienus atestacijos metus arba ne mažiau kaip 60 valandų per 3 atestacijos metus.

47. Pareiškėjas Atestacijos komisijos sprendimu  neatestuojamas pakartotinai, jeigu paaiškėja bent viena iš šių aplinkybių:

47.1. atestacijos laikotarpiu nevykdė veiklos, atliekant asmenų pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą;

47.2. Tarnyboje gauti ir išnagrinėti fizinių ir (ar) juridinių asmenų skundai, iš kurių ne mažiau kaip 2 skunduose per Tarnybos atestuoto asmens atestacijos laikotarpį Tarnyba nustatė pareiškėjo parengtų išvadų dėl asmens pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką neatitikimus GIMK programai ir teisės aktams;

47.3. tobulino kvalifikaciją socialinio darbo, psichologijos, edukologijos, teisės, įvaikinimo ar globos (rūpybos) srityse mažiau kaip 20 valandų per metus;

47.4. kai Tarnyba, organizuodama įvaikinimo ikiteisminę procedūrą, dalyvaudama teisminiuose procesuose dėl globojamų (rūpinamų) ar įvaikintų vaikų teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo, organizuodama vaiko globą (rūpybą) ar įvaikinimą ir (ar) atlikdama globos centro veiklos kokybės vertinimą, trečią  kartą per Tarnybos atestuoto asmens atestacijos laikotarpį nustato, kad Tarnybos atestuotų asmenų  parengta išvada neatitinka GIMK programos nuostatų ir nustatytų reikalavimų, neišsamiai atskleidžia asmens ir / ar šeimos gebėjimus ir pasirengimą vaiko globai (rūpybai) ar įvaikinimui, budinčio globotojo veiklai, asmenų lūkesčiai dėl norimo įvaikinti ar globoti (rūpintis) vaiko vystymosi, sveikatos, gebėjimų ar kitų atžvilgių yra nepagrįsti;

47.5. Atestacijos komisijos posėdžio metu paaiškėja, kad pateikė Tarnybai tikrovės neatitinkančius duomenis apie save ir savo veiklą, atliekant asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą.

48. Atestacijos komisija, priimdama sprendimą neatestuoti pareiškėjo arba neatestuoti pakartotinai dėl aplinkybių, nurodytų Atestacijos tvarkos aprašo 43.1–43.3 papunkčiuose arba 47.1–47.5 papunkčiuose, gali teikti rekomendacijas dėl asmenų pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą tobulinimo.

49. Atestacijos komisija atideda pareiškėjo klausimo svarstymą iki kito atestacijos komisijos posėdžio:

49.1. jeigu Atestacijos komisijos nariams kilo papildomų klausimų dėl pareiškėjo atestacijos klausimo svarstymo ir Atestacijos komisija nustatė terminą, per kurį pareiškėjas turi pateikti papildomą informaciją ar dokumentus;

49.2. pareiškėjas buvo kviečiamas dalyvauti Atestacijos komisijos posėdyje, tačiau pareiškėjas nedalyvavo Atestacijos komisijos posėdyje dėl ligos, komandiruotės, kasmetinių atostogų, vaiko priežiūros atostogų ir kt.

50. Atestacijos komisijai priėmus sprendimą atestuoti pareiškėją 1 arba 3 metams ir suteikti Tarnybos atestuoto asmens arba vyresniojo Tarnybos atestuoto asmens kvalifikacinę kategoriją, neatestuoti pareiškėjo, panaikinti atestaciją Tarnybos direktorius per 10 darbo dienų nuo Atestacijos komisijos priimto sprendimo pateikimo Tarnybos direktoriui pritaria arba nepritaria Atestacijos komisijos priimtam sprendimui dėl pareiškėjo atestacijos ir kvalifikacinės kategorijos suteikimo ar nesuteikimo arba atestacijos panaikinimo, kuris įforminamas Tarnybos direktoriaus įsakymu. Tarnybos direktorius, nepritaręs atestacijos komisijos priimtam sprendimui dėl pareiškėjo atestacijos ir kvalifikacinės kategorijos suteikimo ar nesuteikimo arba atestacijos panaikinimo, pateikia Atestacijos komisijai argumentus dėl nepritarimo ir Atestacijos komisija pareiškėjo atestaciją ir kvalifikacinės kategorijos suteikimą ar nesuteikimą svarsto antrą kartą. Tarnyba apie atestacijos rezultatus raštu per 10 darbo dienų nuo  priimto Tarnybos direktoriaus įsakymo informuoja pareiškėją ir įstaigą, kuri siuntė pareiškėją į mokymus.

51. Tarnyba per 10 darbo dienų, nuo Tarnybos direktoriaus priimto įsakymo dėl pritarimo Atestacijos komisijos sprendimui, išduoda pareiškėjui atestacijos pažymėjimą (5 priedas) ir kvalifikacinės kategorijos pažymėjimą (7 priedas), kuriuos išsiunčia pareiškėjui registruotu paštu arba pareiškėjui  pageidaujant, ir su juo sutarus dėl konkretaus dokumentų atsiėmimo termino, atiduoda jam asmeniškai atvykus į Tarnybą atiduoda jam asmeniškai atvykus į Tarnybą.

52. Atestacijos komisijai priėmus sprendimą neatestuoti pareiškėjo, pareiškėjas pakartotinai dėl atestacijos gali kreiptis išnykus aplinkybėms, nurodytoms Atestacijos tvarkos aprašo 43.1–43.3 ir 47.1–  47.5 punktuose ir įvykdžius Atestacijos komisijos pateiktas rekomendacijas (jeigu buvo pateiktos) bei pateikus tai pagrindžiančius dokumentus.

 

V SKYRIUS

tARNYBOS ATESTUOTO ASMENS EKSPERTO KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS SUTEIKIMO TVARKA

 

53. Tarnybos atestuoto asmens – eksperto kvalifikacinė kategorija suteikiama asmeniui, norinčiam rengti asmenis, siekiančius būti atestuotais, bei teikti metodinę pagalbą globos centrams, Tarnybos atestuotiems asmenims, Tarnybos darbuotojams ir kitiems specialistams, dirbantiems su tėvų globos netekusiais vaikais ir jų globėjais (rūpintojais), šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams.

54. Pareiškėjas, siekiantis įgyti Tarnybos atestuoto asmens – eksperto kvalifikacinę kategoriją, turi atitikti šiuos reikalavimus:

54.1. turi būti įgijęs teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą pagal GIMK programą ir turėti ne mažesnę kaip 5 metų nepertraukiamą patirtį vykdant GIMK programą;

54.2. įgijęs socialinių mokslų srities socialinio darbo, socialinės pedagogikos, edukologijos ar psichologijos krypčių aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

54.3. turi būti išklausęs ne mažiau kaip 20 valandų mokymų per paskutinius kalendorinius vykdytos veiklos pagal GIMK programą metus socialinio darbo, psichologijos, edukologijos, teisės, įvaikinimo ar globos (rūpybos) srityse;

54.4. nėra nustatyta aplinkybių, numatytų Atestacijos tvarkos aprašo 62.1–62.6 papunkčiuose, dėl kurių pareiškėjas gali būti neatestuotas arba sustabdyta teisė vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpinti) arba įvaikinti vaiką patikrinimą.

55. Atestacijos komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo veiklos ataskaitą ir pareiškėjo pateiktus dokumentus, priima vieną iš šių sprendimų:

55.1. suteikti pareiškėjui Tarnybos atestuoto asmens – eksperto kvalifikacinę kategoriją 5 metų laikotarpiui, kartu pakartotinai atestuojant pareiškėją 5 metų laikotarpiui;

55.2. nesuteikti pareiškėjui Tarnybos atestuoto asmens – eksperto kvalifikacinės kategorijos.

56. Atestacijos komisija, priėmusi sprendimą nesuteikti Tarnybos atestuoto asmens – eksperto kvalifikacinės kategorijos kartu gali pateikti rekomendacijas dėl Tarnybos atestuoto asmens veiklos tobulinimo.

57. Atestacijos komisijai neeiliniame posėdyje priėmus sprendimą atestuoti/neatestuoti pareiškėją, suteikiant/nesuteikiant Tarnybos atestuoto asmens – eksperto kvalifikaciją, Tarnybos direktorius per 10 darbo dienų nuo Atestacijos komisijos priimto sprendimo gavimo dienos pritaria arba nepritaria Atestacijos komisijos priimtam sprendimui pareiškėjui suteikti/nesuteikti Tarnybos atestuoto asmens – eksperto kvalifikaciją, kuris įforminamas Tarnybos direktoriaus įsakymu. Tarnybos direktorius, nepritaręs Atestacijos komisijos priimtam sprendimui dėl Tarnybos atestuoto asmens – eksperto kvalifikacinės kategorijos suteikimo/nesuteikimo,  pateikia Atestacijos komisijai argumentus dėl nepritarimo ir Atestacijos komisija pareiškėjui suteikti/nesuteikti Tarnybos atestuoto asmens – eksperto kvalifikaciją svarsto antrą kartą.

58. Tarnyba per 10 darbo dienų nuo Tarnybos direktoriaus priimto sprendimo  dienos išsiunčia pareiškėjui Kvalifikacinės kategorijos pažymėjimą registruotu paštu pareiškėjo nurodytu adresu arba pareiškėjui pageidaujant, ir su juo sutarus dėl konkretaus dokumentų atsiėmimo termino, atiduoda jam asmeniškai atvykus į Tarnybą (7  priedas).

59. Tarnyba per 10 darbo dienų nuo Tarnybos direktoriaus priimto sprendimo nesuteikti pareiškėjui eksperto kvalifikacinės kategorijos priėmimo dienos informuoja pareiškėją raštu, nurodydama priimto sprendimo motyvus.

60. Tarnybos atestuoto asmens – eksperto kvalifikacinė kategorija galioja iki Tarnybos atestuoto asmens atestacijos termino pabaigos, nurodytos atestacijos pažymėjime (5 priedas).

61. Atestacijos komisijai atestavus Tarnybos atestuotą asmenį, turintį eksperto kvalifikacinę kategoriją, pakartotinai, eksperto kvalifikacijos kategorijos terminas prasitęsia atestacijos laikotarpiui.

 

VI SKYRIUS

Tarnybos atestuoto asmens ATESTACIJOS PANAIKINIMAS IR sustabdymas

 

62. Atestacijos komisija Tarnybos atestuoto asmens atestacijos panaikinimo ar sustabdymo klausimą svarsto, gavusi informaciją iš fizinių ar juridinių asmenų, kai paaiškėja viena iš šių aplinkybių:

62.1. asmuo, teistas už tyčinį nusikaltimą žmoniškumui, žmogaus gyvybei, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaikui ir šeimai, visuomenės saugumui, dorovei, nusikaltimą, pavojingą žmogaus gyvybei ir sveikatai, sunkų sveikatos sutrikdymą, taip pat nusikaltimą, susijusį su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs, ar panaikintas įstatymų nustatyta tvarka;

62.2. Tarnyboje gauti ir išnagrinėti fizinių ir (ar) juridinių asmenų skundai, kuriuose per Tarnybos atestuoto asmens atestacijos laikotarpį Tarnyba antrą kartą nustatė GIMK programai ir teisės aktams neatitinkančią šio asmens parengtą išvadą dėl asmens pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką;

62.3. Tarnyba atlikdama globos centro veiklos kokybės vertinimą ir nustačiusi vykdomos asmens pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką  veiklos neatitikimus GIMK programai ir teisės aktams;

62.4. Tarnyboje gauta išvada apie Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus atliktą tyrimą, kurio metu nustatyti teisės aktų pažeidimai pareiškėjo veiksmuose, atliekant asmenų pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą;

62.5. pareiškėjas pateikė Atestacijos komisijai tikrovės neatitinkančius duomenis apie save ir savo veiklą, atliekant asmenų pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą;

62.6. kai Tarnyba, organizuodama įvaikinimo ikiteisminę procedūrą, dalyvaudama  teisminiuose procesuose dėl globojamų (rūpinamų) ar įvaikintų vaikų teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo, organizuodama vaiko globą (rūpybą) ar įvaikinimą ir (ar) atlikdama globos centro veiklos kokybės vertinimą, antrą kartą  per Tarnybos atestuoto asmens atestacijos laikotarpį nustato, kad Tarnybos atestuotų asmenų ne mažiau kaip dvi parengtos išvados neatitinka GIMK programos nuostatų ir nustatytų reikalavimų, neišsamiai atskleidžia asmens ir / ar šeimos gebėjimus ir pasirengimą vaiko globai (rūpybai) ar įvaikinimui, budinčio globotojo veiklai, asmenų lūkesčiai dėl norimo įvaikinti ar globoti (rūpintis) vaiko vystymosi, sveikatos, gebėjimų ar kitų atžvilgiu neturintys pagrindimo.

63. Paaiškėjus vienai iš aplinkybių, nurodytų Atestacijos tvarkos aprašo 62.1–62.6 papunkčiuose, Tarnyba per 15 darbo dienų nuo paaiškėjusių aplinkybių informuoja raštu Tarnybos atestuotą asmenį apie organizuojamą neeilinį Atestacijos komisijos posėdį ir prašo pateikti motyvuotą aplinkybių paaiškinimą ir papildomą informaciją.

64. Atestacijos komisija posėdžio metu įvertina surinktą informaciją, žodžiu ir/ar raštu pateikia klausimus Tarnybos atestuotam asmeniui ir priima vieną iš šių sprendimų:

64.1. panaikinti Tarnybos atestuoto asmens teisę vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą, kartu panaikinant  suteiktą kvalifikacinę kategoriją;

64.2. nepanaikinti Tarnybos atestuoto asmens teisės vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą;

64.3. stabdyti Tarnybos atestuoto asmens teisę vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą, nurodant  terminą iki kurio stabdoma atestacija.

65. Atestacijos komisija, priimdama sprendimą panaikinti Tarnybos atestuoto asmens teisę vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą ir suteiktą kvalifikacinę kategoriją dėl paaiškėjusių aplinkybių, nurodytų Atestacijos tvarkos aprašo 62.2– 62.6 papunkčiuose, gali teikti rekomendacijas dėl asmenų pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą tobulinimo ir kompetencijų stiprinimo.

66. Atestacijos komisijai priėmus sprendimą panaikinti / nepanaikinti arba stabdyti Tarnybos atestuoto asmens teisę vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą, Tarnybos direktorius per 10 darbo dienų nuo Atestacijos komisijos priimto sprendimo gavimo dienos pritaria arba nepritaria Atestacijos komisijos priimtam sprendimui, kuris įforminamas Tarnybos direktoriaus įsakymu. Tarnybos direktoriui nepritarus Atestacijos komisijos priimtam sprendimui, Atestacijos komisija jį svarsto antrą kartą.

67. Panaikinus / nepanaikinus arba sustabdžius Tarnybos atestuoto asmens teisę vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymus, Tarnyba per 10 darbo dienų nuo Tarnybos direktoriaus priimto sprendimo dienos:

67.1. raštu informuoja Tarnybos atestuotą asmenį, savivaldybės administraciją ir įstaigą, kurioje pareiškėjas vykdo veiklą pagal darbo arba paslaugų teikimo sutartį apie Tarnybos atestuoto asmens atestacijos ir kvalifikacinės kategorijos panaikinimą / nepanaikinimą arba sustabdymą;

67.2. pažymi atestacijos pažymėjimų išdavimo registracijos žurnale apie Tarnybos atestuoto asmens teisės vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą  panaikinimą arba sustabdymą.

68. Pareiškėjas gali kreiptis į Atestacijos komisiją dėl pakartotinės atestacijos. Jeigu pareiškėjui Atestacijos tvarkos aprašo 62.2 62.6 papunkčiuose nurodytais atvejais buvo pateiktos rekomendacijos, jis turi pateikti raštu informaciją kaip įvykdytos rekomendacijos ir pridėti  tai patvirtinančius dokumentus.

69. Tarnybos atestuotas asmuo gali pateikti Tarnybai prašymą dėl Tarnybos atestuoto asmens atestacijos stabdymo savo noru.

70. Siekiant Tarnybos atestuotų asmenų skaidrumo, Tarnyba gali inicijuoti Tarnybos atestuoto asmens atestacijos sustabdymą, tais atvejais, kai yra atliekamas ikiteisminis tyrimas ar teismo procesas, susijęs su asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimu ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymų veiklos vykdymu. Tarnybos iniciatyva Tarnybos atestuoto asmens atestacijos sustabdymas yra svarstomas Atestacijos komisijoje.  Po Atestacijos komisijos posėdžio Tarnybos direktorius per 10 darbo dienų nuo Atestacijos komisijos priimto sprendimo gavimo dienos pritaria arba nepritaria Atestacijos komisijos priimtam sprendimui ir per 10 darbo dienų nuo Tarnybos direktoriaus priimto sprendimo Tarnybos atestuotas asmuo raštu informuojamas apie  priimtus sprendimus.

71. Tarnyba, gavusi Tarnybos atestuoto asmens prašymą stabdyti Tarnybos atestuoto asmens atestaciją, išnagrinėja prašymą ir per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos informuoja raštu Tarnybos atestuotą asmenį apie atestacijos stabdymą. Tarnyba, apie atestacijos stabdymą, per 3 darbo dienas nuo sustabdymo dienos pažymi atestacijos pažymėjimų išdavimo registracijos žurnale.

72. Tarnybos atestuotas asmuo, savo noru sustabdęs atestaciją arba atestacija buvo sustabdyta Tarnybos iniciatyva, gali kreiptis į Tarnybą raštu dėl atestacijos atnaujinimo, kai nėra pasibaigęs iki sustabdymo suteiktos atestacijos laikas. Tarnybos atestuotas asmuo Tarnybai pateikia prašymą dėl atestacijos atnaujinimo. Tuo atveju, kai atestacijos laikotarpis yra pasibaigęs, Pareiškėjas  kreipiasi į Tarnybą dėl pakartotinės atestacijos ir Tarnybai pateikia dokumentus, nurodytus 33.1 - 33.6 papunkčiuose, jeigu nuo atestacijos pasibaigimo laiko praėjo daugiau negu 12 mėn. pareiškėjas pateikia dokumentus nurodytus 33.1, 33.2, 33.4, 33.5, 33.6 papunkčiuose ir kartu pateikia įstaigos vadovo pasirašytą pažymą, kurioje planuoja vykdyti Tarnybos atestuoto asmens veiklą.

73. Tarnybos atestuoto asmens, sustabdžiusio atestaciją savo noru arba atestacija buvo sustabdyta Tarnybos iniciatyva, prašymas dėl atestacijos atnaujinimo arba pakartotinės atestacijos svarstomas Atestacijos komisijos posėdyje. Tarnyba elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoja pareiškėją apie planuojamą Atestacijos komisijos posėdžio datą.

74. Atestacijos komisija, svarstydama pareiškėjo prašymą dėl atestacijos atnaujinimo arba pakartotinės atestacijos, įvertina pareiškėjo pateiktus dokumentus ir  priima vieną iš šių sprendimų:

74.1. atnaujinti Tarnybos atestuoto asmens atestaciją, iki Tarnybos atestuoto asmens atestacijos laikotarpio pabaigos.

74.2. atestuoti pareiškėją pakartotinai 1 metams, suteikiant Tarnybos atestuoto asmens kvalifikacinę kategoriją, jeigu nuo pirmos atestacijos dienos neįgijo 3 metų Tarnybos atestuoto asmens veiklos patirties arba nevykdo Tarnybos atestuoto asmens veiklos daugiau negu 3 metus.

74.3. atestuoti pareiškėją pakartotinai 3 metams, suteikiant vyresniojo Tarnybos atestuoto asmens kvalifikacinę kategoriją, jeigu nuo pirmos atestacijos dienos yra įgijęs 3 metų Tarnybos atestuoto asmens veiklos patirties ir nuo atestacijos pasibaigimo termino nepraėjo 3 metai.

74.4. neatestuoti pareiškėjo, nurodant ir pagrindžiant tokio sprendimo priežastis;

74.5. atidėti atestacijos klausimo svarstymą iki kito atestacijos komisijos posėdžio, nurodant ir pagrindžiant tokio sprendimo priežastis.

75. Po Atestacijos komisijos posėdžio Tarnybos direktorius per 10 darbo dienų nuo Atestacijos komisijos priimto sprendimo gavimo dienos pritaria arba nepritaria Atestacijos komisijos priimtam sprendimui ir per 10 darbo dienų nuo Tarnybos direktoriaus priimto sprendimo pareiškėjas raštu informuojamas apie  priimtus sprendimus.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

76. Tarnybos direktoriaus įsakymai dėl pareiškėjo atestacijos ir kvalifikacinės kategorijos suteikimo ar nesuteikimo, atestacijos panaikinimo ar stabdymo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Teismui panaikinus Tarnybos direktoriaus įsakymą dėl pareiškėjo atestacijos ir kvalifikacinės kategorijos suteikimo ar nesuteikimo, atestacijos panaikinimo, atnaujinimo yra organizuojamas pakartotinis atestacijos komisijos posėdis.

77. Pareiškėjų dokumentai, pateikti Atestacijos komisijai, saugomi Tarnyboje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

78. Kiekvienas Globos centras savo interneto tinklalapyje skelbia Tarnybos atestuotų asmenų, teikiančių paslaugas pagal GIMK programą savivaldybės teritorijoje, kontaktus.  

_________________

 

Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų

pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai,

budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką,

pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos

namų darbuotojų mokymą, atestacijos ir kvalifikacinių

kategorijų suteikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo forma)

 

_________________________________________

(vardas, pavardė)

 

_________________________________________

(gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefonas)

 

 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

PRAŠYMAS

 

_____________

(data)

 

Vadovaudamasis (-i) Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą, atestacijos  tvarkos aprašu, p r a š a u mane atestuoti ir suteikti teisę vykdyti asmenų pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą, kartu suteikiant kvalifikacinę kategoriją.

¨ 1 (vieneriems) metams (pažymėti, kai asmuo kreipiasi pirmą kartą);

¨ 1 (vieneriems) metams (pažymėti, kai asmuo kreipiasi pakartotinai);

¨ 3 (trejiems) metams (pažymėti, kai asmuo kreipiasi pakartotinai).

 

PRIDEDAMA:

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________

 

 

(parašas)                                                                                                         (vardas ir pavardė)

_________________

 

Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų

pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai,

budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką,

pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos

namų darbuotojų mokymą, atestacijos ir kvalifikacinių

kategorijų suteikimo tvarkos aprašo 

2 priedas

 

(Pareiškėjo anketos forma)

 

PAREIŠKĖJO ANKETA

 

1._ Pareiškėjo vardas, pavardė: ______________________________________________

 

2._ Savivaldybės institucija ar įstaiga, kuriai pateikiama deklaracija ______________________ _________________________________________________________________________

3._ Ar esate baustas už Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytus nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus, ar turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą? Jei taip – kada, pagal kokį Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį?________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4._ Ar esate baustas administracine tvarka? Jei taip – kada, pagal kokį Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso straipsnį? ___________________________________

5.   Ar buvote atleistas iš darbo, pareigų ar praradęs teisę verstis atitinkama veikla už neatitiktį įstatymuose keliamiems nepriekaištingos reputacijos reikalavimams ir teisės aktuose nustatytų etikos normų pažeidimą ir nuo atleidimo iš darbo, pareigų ar teisės verstis atitinkama veikla praradimo dienos nepraėjo treji metai?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

6._ Ar esate uždraustos organizacijos narys? ________________________________________

 

Patvirtinu, kad pateikti duomenys atitinka tikrovę, ir sutinku, kad Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiliktų teisę kreiptis į kompetentingas institucijas dėl pateiktų duomenų tikrumo patikrinimo.

 

 

 

 

(parašas)                                             (vardas ir pavardė)                                               (data)

 

_________________

 

Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų

pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai,

budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką,

pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos

namų darbuotojų mokymą, atestacijos ir kvalifikacinių

kategorijų suteikimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Pareiškėjo veiklos ataskaitos forma)

 

_________________________________________

(vardas, pavardė)

 

_________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

_________________________________________

(gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefonas)

 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo

veiklos ataskaita

 

_____________

(data)

 

Bendro pobūdžio informacija

Pareiškėjo pateikta informacija

Data, nuo kurios pareiškėjas teikia globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugas (toliau – GIMK paslaugos)

 

Tarnybos atestuoto asmens, su kuriuo pareiškėjas teikia GIMK paslaugas, vardas, pavardė

 

Data, iki kada pareiškėjas atestuotas

 

Įstaigos, kurioje pareiškėjas teikia GIMK paslaugas, pavadinimas

 


Informacija apie pareiškėjo suteiktas GIMK paslaugas

Pirmi metai

Antri metai

Treti metai

 

(įrašyti pirmų metų atestacijos laikotarpį nuo... iki...)

 

(įrašyti antrų metų atestacijos laikotarpį nuo... iki...)

 

(įrašyti trečių metų atestacijos laikotarpį nuo... iki...)

1.

Pravestų mokymų pagal Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos dalį (Pagrindiniai mokymai) data ir dalyvių skaičius

 

 

 

2.

Pravestų mokymų pagal Specializuotą asmenų, ketinančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos dalį (Specializuoti mokymai) data ir dalyvių skaičius

 

 

 

3.

Pravestų mokymų vaiko artimiesiems giminaičiams pagal Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai (rūpybai) programos dalį data ir dalyvių skaičius

 

 

 

4.

Parengtų teigiamų išvadų asmenims dėl pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką

 

 

 

5.

Pareiškėjo parengtos neigiamos išvados asmenims dėl pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką

5.1.

Parengtų neigiamų išvadų asmenims dėl pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką skaičius

 

 

 

5.2.

Priežastys, dėl kurių parengtos neigiamos išvados asmenims dėl pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką (nurodyti kiekvienos parengtos neigiamos išvados datą ir priežastis)

 

 

 

5.3.

Teismo sprendimu panaikintų neigiamų išvadų asmenims dėl pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką , skaičius

 

 

 

6.

Kitos pareiškėjo parengtos teigiamos / neigiamos išvados

6.1.

Parengtų teigiamų / neigiamų išvadų sutuoktinio (-ės) vaiko įvaikintojui skaičius

 

(Įrašyti teigiamų išvadų sk.)

 

(Įrašyti teigiamų išvadų sk.)

 

(Įrašyti teigiamų išvadų sk.)

 

(Įrašyti neigiamų išvadų sk. ir priežastis)

 

(Įrašyti neigiamų išvadų sk. ir priežastis)

 

(Įrašyti neigiamų išvadų sk. ir priežastis)

6.2.

Parengtų teigiamų / neigiamų įvaikinimo, vaiko globos (rūpybos) kokybės vertinimo, papildomo vertinimo išvadų skaičius

 

(Įrašyti teigiamų išvadų sk.)

 

(Įrašyti teigiamų išvadų sk.)

 

(Įrašyti teigiamų išvadų sk.)

 

(Įrašyti neigiamų išvadų sk. ir priežastis)

 

(Įrašyti neigiamų išvadų sk. ir priežastis)

 

(Įrašyti neigiamų išvadų sk. ir priežastis)

6.3.

Kitų parengtų teigiamų / neigiamų išvadų skaičius (įrašyti, kokios išvados rengtos)

 

(Įrašyti teigiamų išvadų sk.)

 

(Įrašyti teigiamų išvadų sk.)

 

(Įrašyti teigiamų išvadų sk.)

 

(Įrašyti neigiamų išvadų sk. ir priežastis)

 

(Įrašyti neigiamų išvadų sk. ir priežastis)

 

(Įrašyti neigiamų išvadų sk. ir priežastis)

7.

Pareiškėjo parengtos rekomendacijos

7.1.

Parengtų teigiamų / neigiamų rekomendacijų fiziniams asmenims dėl tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis skaičius

 

 

(Įrašyti teigiamų rekomendacijų sk.)

 

(Įrašyti teigiamų rekomendacijų sk.)

 

(Įrašyti teigiamų rekomendacijų sk.)

 

(Įrašyti neigiamų rekomendacijų sk. ir priežastis)

 

(Įrašyti neigiamų rekomendacijų sk. ir priežastis)

 

(Įrašyti neigiamų rekomendacijų sk. ir priežastis)

8.

Konsultavimo ir informavimo paslaugos

8.1.

Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius (Konsultavimo paslauga – individuali pagalba asmeniui, sprendžiant atvejus, susijusius su globa (rūpyba) ar įvaikinimu)

 

 

 

8.2.

Suteiktų informavimo paslaugų skaičius (Informavimo paslauga – bendro pobūdžio informacijos suteikimas asmeniui teisiniais, socialiniais, psichologiniais, vaikų ugdymo ir kitais klausimais, nukreipimas į kitas įstaigas dėl pagalbos ir kt.)

 

 

 

9.

Kitos paslaugos

9.1.

Mokymų pagal Tęstinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos dalį (Tęstiniai mokymai) data, tema ir dalyvių skaičius

 

 

 

9.2.

Savitarpio paramos grupių data, tema ir dalyvių skaičius

 

 

 

9.3.

Vaiko globos (rūpybos) šeimoje ir įvaikinimo viešinimo priemonės

 

 

 

9.4.

Kvalifikacijos tobulinimo socialinio darbo, psichologijos, edukologijos, teisės, įvaikinimo ir globos (rūpybos) srityse valandų skaičius per metus

 

 

 

9.5.

Kitos pareiškėjo suteiktos paslaugos

 

 

 

 

Pastaba. Siekiant įgyti Tarnybos atestuoto asmens – eksperto kvalifikacinę kategoriją vykdytos veiklos nurodomos per paskutinius 5 metus.

 

 

(parašas)                                                                                        (pareiškėjo vardas ir pavardė)

 

 

Įstaigos pavadinimas

(įgalioto asmens pareigos

vardas ir pavardė)

(parašas)

 

A. V.

(data)

 

 

_______________

 

Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų

pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai,

budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką,

pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos

namų darbuotojų mokymą, atestacijos tvarkos ir

kvalifikacinių kategorijų suteikimo aprašo

4 priedas

 

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

_________________________________________________________

(atestacijos komisijos nario vardas ir pavardė)

 

atestacijos KOMISIJOS nario KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS ir Nešališkumo deklaracija

 

20_____ m. __________________ d.

Vilnius

 

Aš pareiškiu, kad vykdydamas asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą, atestaciją,

 

1. Pasižadu:

1.1saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, vykdant asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą, atestaciją;

1.2man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

2. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

2.1asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą, duomenys;

2.2mokymus vykdžiusių Tarnybos atestuotų asmenų rengėjų pateiktos atestacijos komisijai išvados apie asmens pasirengimą vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą;

2.3kita informacija, susijusi su asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą, atestacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams.

3. Patvirtinu, kad atsisakysiu vykdyti asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką pasirengimo įvertinimo ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą, atestaciją, jei paaiškės, kad galiu nesuderinti viešųjų ir privačių interesų ir galiu būti šališkas (-a).

4. Esu perspėtas (-a), kad pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, atsakysiu teisės aktų nustatyta tvarka ir turėsiu atlyginti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir (ar) tretiesiems asmenims padarytus nuostolius.

 

(parašas)                                                                     (vardas ir pavardė)

_________

 

Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų

pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai,

budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką,

pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos

namų darbuotojų mokymą, atestacijos tvarkos ir

kvalifikacinių kategorijų suteikimo aprašo

5 priedas

 

(Atestacijos pažymėjimo forma)

 

 

 

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBA

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

 

ATESTACIJOS PAŽYMĖJIMAS

Nr. 000000

 

......................................................................................................................................................

(vardas, pavardė ir gimimo data)

 

yra atestuota (-as), vadovaujantis Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą, atestacijos tvarkos aprašo nustatyta tvarka, ir jai / jam suteikta teisė vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą

 

Direktorius

............

(parašas)

.....................

(vardas ir pavardė)

A. V.

 

Pakartotinai atestuotas iki .....................

 

Direktorius

............

(parašas)

.....................

(vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

Pakartotinai atestuotas iki .....................

 

Direktorius

............

(parašas)

.....................

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

A. V

 

 

Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų

pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai,

budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką,

pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos

namų darbuotojų mokymą, atestacijos ir kvalifikacinių

kategorijų suteikimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Prašymo forma, siekiant įgyti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  atestuoto asmens – eksperto kvalifikacinę klasę)

 

_________________________________________

(vardas, pavardė)

 

_________________________________________

(gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefonas)

 

 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

PRAŠYMAS

______

(data)

 

Vadovaudamasis (-i) asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą, atestacijos tvarkos aprašu, prašau suteikti man Tarnybos atestuoto asmens – eksperto kvalifikaciją.

PRIDEDAMA:

□ prašymas;

□ pareiškėjo anketa;

□ motyvacinis laiškas;

□ atestacijos pažymėjimo, įrodančio ne mažesnę kaip 5 metų atestacijos trukmę, kopija;

□ asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

□ vykdytos veiklos, atliekant asmenų parengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą, ataskaita;

□ įstaigos, kurioje pareiškėjas dirba (dirbo paskutinėje darbovietėje) pažyma apie pareiškėjo teiktas globėjų (rūpintojų) ir įtėvių  rengimo, vertinimo, konsultavimo ir pagalbos teikimo paslaugas įstaigoje ir darbo patirtį;

□ profesinės kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančių dokumentų (pažymėjimų apie dalyvavimą profesinės kvalifikacijos tobulinimo programose) kopijos;

□ išklausytų mokymų socialinio darbo, psichologijos, edukologijos, teisės, įvaikinimo ar globos (rūpybos) srityse (pažymėjimų apie dalyvavimą mokymuose, seminaruose, konferencijose ar kt.) kopijos;

□ parengtų metodinių programų kopijos;

□ informacija apie bendradarbiavimo su užsienio šalimis patirtį;

□ kitų jo veiklą apibūdinančių dokumentų kopijos:

__________________________________________________________________________

 

(parašas)                                                                                                         (vardas ir pavardė)

____________________

 

Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų

pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai,

budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką,

pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos

namų darbuotojų mokymą, atestacijos ir kvalifikacinių

kategorijų suteikimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

 

(Pažymėjimo forma)

 

 

 

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBA

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

 

KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS PAŽYMĖJIMAS

Nr. 000000

 

......................................................................................................................................................

(vardas ir pavardė)

 

suteikta                                                                                                               kvalifikacinė kategorija.

(įrašoma vienas iš variantų: Tarnybos atestuoto asmens, Vyresniojo Tarnybos atestuoto asmens,

Tarnybos atestuoto asmens – eksperto)

 

Direktorius

............

(parašas)

.....................

(vardas ir pavardė)

A. V.

 

Išdavimo data .................                                                                                 Reg. Nr.

_________________

 

Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų

pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai,

budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką,

pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos

namų darbuotojų mokymą, atestacijos ir kvalifikacinių

kategorijų suteikimo tvarkos aprašo

8 priedas

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS UŽTIKRINTI INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMĄ, VIEŠAI NESKELBTI IR NEPLATINTI  INFORMACIJOS

 

Aš, _______________________________________________________________________

(vardas ir pavardė)

PASIŽADU:

1) užtikrinti informacijos konfidencialumą, saugoti ir tik teisės aktų nustatytais tikslais naudoti informaciją, kuri man taps žinoma atestacijos komisijos posėdyje ir vykdant Tarnybos atestuoto asmens veiklą;

2) savo ir (ar) man artimų asmenų privačių interesų naudai nesinaudoti ir neleisti naudotis informacija, kurią įgysiu dalyvaudamas (-a) atestacijos komisijos posėdyje ir vykdydamas Tarnybos atestuoto asmens veiklą.

Esu įspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti padarytus nuostolius.

Man išaiškinta, kad man artimi asmenys yra artimieji giminaičiai, svainystės ryšiais susiję asmenys, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 ir 3.136 straipsniuose, taip pat sutuoktinis, sugyventinis ar partneris, sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės) ir mano įtėviai, įvaikiai, įbroliai, įseserės.

 

 

_________________________                                                         ______________________

(parašas)                                                                                                   (vardas ir pavardė)

 

____________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. BV-98, 2016-12-19, paskelbta TAR 2017-01-05, i. k. 2017-00548

Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. BV-30 „Dėl Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. BV-5, 2017-01-18, paskelbta TAR 2017-02-09, i. k. 2017-02374

Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. BV-98 „Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. BV-30 „Dėl Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. BV-300, 2020-08-31, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18390

Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. BV-30 „Dėl Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo