Suvestinė redakcija nuo 2017-06-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 57-2893, i. k. 1132250ISAK000V-551

 

Nauja redakcija nuo 2017-06-01:

Nr. V-145, 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 123:2013 „SPORTO KLUBO PASLAUGŲ SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

 

2013 m. gegužės 27 d. Nr. V-551

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 2 straipsnio 12 dalimi ir 16 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551

 

Lietuvos higienos Norma HN 123:2013 „Sporto klubO paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-145, 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

 

1. Ši Lietuvos higienos norma (toliau – higienos norma) nustato sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimus. Higienos norma netaikoma pramogų ir poilsio organizavimo (poilsio parkų, slidinėjimo kalvų, kabamųjų lynų kelių eksploatavimo, žirgynų, šaudyklų, dažasvydžio ir pan. veikla), stadionų, arenų, aikštynų, takų (žiemos sporto arenų, golfo aikštynų, boulingo takų ir pan.), sporto bazių eksploatavimo, sportinio ir rekreacinio švietimo (sporto stovyklų, sporto mokyklų ir kita mokymo, ugdymo veikla), kultūrinio švietimo (šokių mokymas, šokių studijų veikla), patalpų, poilsio ir sporto įrangos nuomos veiklai ar paslaugoms.

2. Ši higienos norma privaloma juridiniams ir fiziniams asmenims, projektuojantiems, statantiems, įrengiantiems, rekonstruojantiems, eksploatuojantiems statinius ir patalpas, kuriose teikiamos sporto klubo paslaugos, šių paslaugų teikėjams bei kontroliuojančioms institucijoms.

3. Sporto klubo paslaugų teikėjas privalo teikti tik saugias paslaugas [11.3].

Punkto pakeitimai:

Nr. V-145, 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

 

4. Sporto klubo paslaugų veikla gali būti vykdoma tik turint šiai veiklai teisės akto [11.10] nustatyta tvarka išduotą leidimą-higienos pasą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-145, 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

 

5. Sporto klubo paslaugų teikėjas paslaugų vartotojui privalo suteikti tikslią, išsamią ir teisingą informaciją apie teikiamas paslaugas, saugų įrangos, inventoriaus, įrankių naudojimą, su konkrečiomis paslaugomis susijusią galimą riziką vartotojo sveikatai, galimas pasekmes, vidaus tvarkos taisykles. Informacija vartotojui turi būti suteikta prieš paslaugų vartotojui įsigyjant paslaugas (sudarant paslaugų teikimo sutartį). Sporto klubo paslaugų teikėjo parengtos vidaus tvarkos taisyklės paskelbiamos gerai paslaugų vartotojui matomoje paslaugų teikimo vietoje.

6. Sporto klubo paslaugas teikiantys asmenys, tiesiogiai susiję su sporto klubo paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką sporto klubo paslaugų vartotojų sveikatai, turi būti išklausę privalomuosius higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymo kursus ir turėti sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus [11.9]. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimai laikomi sporto klubo paslaugų teikimo vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-145, 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

 

7. Pratybas (užsiėmimus, treniruotes) vedantys asmenys turi turėti specialųjį kūno kultūros ir sporto išsilavinimą (sporto krypties aukštąjį išsilavinimą) patvirtinančius dokumentus ar Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išduotą kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą [11.2, 11.11].

Punkto pakeitimai:

Nr. V-145, 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

 

8. Sporto klubo paslaugų teikimo vietoje turi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkinys, kurio sudėtis ir apimtis turi atitikti teisės akto reikalavimus [11.5].

Punkto pakeitimai:

Nr. V-145, 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

 

9. Sporto klubo paslaugų teikimo vietoje įrengtas baseinas ir jo priežiūra turi atitikti teisės akto reikalavimus [11.7].

Punkto pakeitimai:

Nr. V-145, 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

 

10. Sporto klubo paslaugų teikimo vietoje įrengta pirtis ir jos priežiūra turi atitikti teisės akto reikalavimus [11.8].

Punkto pakeitimai:

Nr. V-145, 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

 

II SKYRIUS

NUORODOS

 

11.   Teisės aktai, į kuriuos šioje higienos normoje pateiktos nuorodos:

11.1.  2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1);

11.2.  Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas;

11.3.  Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas;

11.4.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 421 „Dėl Biocidinių produktų autorizacijos taisyklių patvirtinimo“;

11.5.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“;

11.6.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“;

11.7.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

11.8.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-595 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

11.9.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir / ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“;

11.10.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

11.11.  Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. V-188 „Dėl Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo, pratęsimo ir pripažinimo negaliojančiais tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-145, 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

 

III SKYRIUS
SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽTYS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-145, 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

 

12. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

12.1. Sporto klubo paslaugos – uždarose patalpose ar jų komplekse juridinių ar fizinių asmenų vykdoma ūkinė komercinė veikla, atlygintinai teikiamos paslaugos, skirtos paslaugų vartotojams mankštintis, fiziniam aktyvumui palaikyti.

12.2. Kitos šioje higienos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys atitinka vartojamas Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-145, 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

 

IV SKYRIUS
PATALPŲ IR JŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-145, 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

 

13. Sporto klubo paslaugų teikimo patalpos, jose esantys įrenginiai (įranga) turi būti saugūs, techniškai tvarkingi, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.).

14. Stacionari paslaugoms teikti naudojama įranga, įrenginiai (pvz., treniruokliai) turi būti montuojami ir naudojami pagal gamintojo instrukcijas, kurios turi būti laikomos sporto klubo paslaugų teikimo vietoje.

15. Sporto klubo patalpoje (-ose) pratyboms (užsiėmimams) turi būti tik pratyboms (užsiėmimams) reikalinga įranga ir inventorius.

16. Sporto klubo patalpoje (-ose), kurioje (-iose) naudojamos pagalbinės priemonės (inventorius), galinčios kliudyti langą ar šviestuvą (pvz.: kamuoliai, šokdynės ir pan.), langai ir šviestuvai turi būti apsaugoti nuo dužimo.

17. Sporto klube turi būti įrengtos šios patalpos:

17.1. patalpa (-os) pratyboms (užsiėmimams);

17.2. persirengimo patalpa (-os). Persirengimo patalpos (-ų) gali nebūti, jeigu sporto klubas įrengtas apgyvendinimo, švietimo, asmens sveikatos priežiūros ar kitą veiklą vykdančiame objekte ir sporto klubo paslaugų vartotojui sudarytos sąlygos persirengti minėtą veiklą vykdančių objektų patalpose (pvz., kambaryje, palatoje, persirengimo kambaryje), ir šios patalpos yra tame pačiame pastate ar su sporto klubo patalpomis sujungti šildomais koridoriais, galerijomis, tuneliais ir pan.;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-145, 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

 

17.3. dušo patalpa (-os);

17.4. tualetas (-ai).

18. Persirengimo ir dušo patalpos turi būti išdėstytos taip, kad iš persirengimo patalpos būtų galima patekti tiesiai į dušo patalpą.

19. Persirengimo patalpoje (-ose) turi būti įrengtos vietos persirengti (persirengimui skirti suolai, kėdės ir pan.) ir drabužiams bei daiktams susidėti (spintelės, lentynos, kabliukai ir pan.).

20. Persirengimo patalpoje (-ose) turi būti ne mažiau kaip vienas plaukų džiovintuvas 10 persirengimo vietų.

21. Dušo patalpoje (-ose) turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dušo ragelis 5 persirengimo vietoms.

22. Tualete vienas unitazas ir viena praustuvė skiriama 30 persirengimo vietų.

23. Persirengimo, dušo, tualeto patalpų grindų danga turi būti neslidi, tinkama valyti drėgnai, lygi (be pavojingų įdubimų, iškilimų, angų, įplyšimų, įskilimų).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-145, 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

 

24. Sporto klubo patalpų, kuriose vyksta pratybos (užsiėmimai), grindys turi būti lygios, tinkamos valyti drėgnai.

25. Tiekiamas šaltas ir karštas vanduo turi atitikti geriamojo vandens kokybės reikalavimus [11.6]. Karšto vandens čiaupe temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 50 °C (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), šalto – ne aukštesnė kaip 20 °C (išmatavus temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-145, 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

 

26. Karštas vanduo turi būti nuolat tiekiamas į dušo patalpas, tualetuose įrengtas praustuves, persirengimo patalpas (jeigu juose įrengtos praustuvės).

27. Sporto klube turi būti suprojektuotos ir įrengtos tokios mikroklimato parametrus palaikančios ir reguliuojančios šildymo, vėdinimo ir (ar) oro kondicionavimo sistemos, kad būtų galima palaikyti šiame punkte nurodytus mikroklimato parametrus. Sporto klubo patalpose, kuriose vyksta pratybos (užsiėmimai), oro temperatūra pasirenkama priklausomai nuo jose vykstančių pratybų (užsiėmimų) intensyvumo, tačiau turi būti ne žemesnė kaip 15 °C ir ne aukštesnė kaip 24 °C; oro judėjimo greitis šaltuoju metų laikotarpiu turi būti nuo 0,05 iki 0,2 m/s, šiltuoju – nuo 0,15 iki 0,3 m/s. Persirengimo, dušo patalpose oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 20 °C.

28. Sporto klubo patalpose, kuriose vyksta pratybos (užsiėmimai), bendra dirbtinė apšvieta turi būti ne mažesnė kaip 150 lx.

 

V SKYRIUS
PATALPŲ PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-145, 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

 

29. Sporto klubo patalpos, įrenginiai, inventorius turi būti švarūs, valomi paslaugų teikėjo nustatyta tvarka.

30. Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti naudojamos priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį ir gamintojo nurodytas instrukcijas. Naudojimo instrukcijos turi būti laikomos sporto klubo paslaugų teikimo vietoje. Persirengimo patalpoms, dušams, tualetams valyti naudojami teisės aktų [11.1, 11.4] nustatyta tvarka autorizuoti biocidiniai produktai. Duše, prausykloje, tualete esantys įrenginiai valomi ir dezinfekuojami kasdien. Paviršiai, kurie gali liestis su paslaugų vartotojo oda, dezinfekuojami biocidiniais produktais, naikinančiais tuberkuliozės bakterijas, mielinius ir sporas sudarančius grybelius.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-145, 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

 

31. Sporto klubo patalpose, kuriose vyksta pratybos, turi būti įrangos, įrenginių, inventoriaus valymui skirtų priemonių, kuriomis galėtų naudotis sporto klubo paslaugų vartotojai.

32. Kas 3 mėnesius karšto vandens tiekimo sistemoje vandens temperatūra turi būti profilaktiškai pakeliama iki ne žemesnės kaip 66 °C temperatūros ir išlaikoma ne trumpiau kaip 25 min.

33. Sporto klubo paslaugų teikėjas ne rečiau kaip vieną kartą per metus turi atlikti geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinį tyrimą legionelėms nustatyti. Papildomi vandens tyrimai atliekami, kai vandens tiekimo sistema pradedama naudoti po ilgesnės kaip vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos ar remonto, taip pat kai diagnozuojama susirgimų legionelioze. Tyrimų protokolai saugomi sporto klubo paslaugų teikimo vietoje ne trumpiau kaip 2 metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-145, 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

 

34. Jeigu 1 l vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l vandens randama daugiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti. Vandens mėginiai turi būti imami praėjus ne mažiau kaip 2 savaitėms po vandens dezinfekcijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-145, 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

 

35. Vandens tiekimo sistemos kenksmingumo pašalinimo būdas turi būti saugus vartotojams. Vandens tiekimo sistemos valymo ir kenksmingumo pašalinimo darbai (cheminė, terminė dezinfekcija) sporto klubo paslaugų teikimo patalpose atliekami, kai jose nėra paslaugų vartotojų.

36. Visi vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto, valymo, kenksmingumo pašalinimo, profilaktikos darbai turi būti registruojami Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnale (šios higienos normos priedas). Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalas saugomas sporto klubo paslaugų teikimo vietoje ne trumpiau kaip 2 metus.

37. Dušo (-ų) ragelio (-ų) galvutė (-ės) valoma (-os) ir dezinfekuojama (-os) ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Papildyta punktu:

Nr. V-145, 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

 

_________________


 

Lietuvos higienos normos

HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“

priedas

 

(Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo forma)

 

PROFILAKTINIŲ (TECHNINIŲ) PRIEMONIŲ (DARBŲ) REGISTRACIJOS ŽURNALAS

__________________________________________________________________________

(juridinio asmens / filialo pavadinimas, kodas, fizinio asmens vardas, pavardė, sporto klubo paslaugų teikimo vietos adresas)

 

Eil. Nr.

Profilaktinės (techninės) priemonės (darbo) pavadinimas

(vandens tiekimo sistemos remontas, rekonstrukcija, valymas, terminis ar cheminis kenksmingumo pašalinimas)

Vandens tiekimo sistemos vieta (dalis), kurioje buvo atliktos profilaktinės (techninės) priemonės (darbai), jų atlikimo data

Profilaktinės (techninės) priemonės (darbo) trukmė

Profilaktinės (techninės) priemonės (darbo) aprašymas

(kas buvo daryta, nurodoma vandens temperatūra, jeigu buvo matuota, taškai (vietos), kuriuose (-iose) buvo matuota temperatūra, kenksmingumo pašalinimui naudojamos medžiagos pavadinimas, koncentracija ir kt.)

Profilaktinę (techninę) priemonę (darbą) atlikusio fizinio asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas; juridinio asmens pavadinimas, kodas, sutarties data ir Nr., jeigu priemonės (darbai) buvo vykdyti pagal sutartį

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-145, 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-551 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo