Suvestinė redakcija nuo 2015-09-19

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 54-2701, i. k. 1132310ISAK001V-438

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos ĮGYVENDINIMO 2013–2015 METŲ veiksmų PLANO PATVIRTINIMO

 

2013 m. gegužės 20 d. Nr. 1V-438

Vilnius

 

Vadovaudamasis Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 171 (Žin., 2012, Nr. 22-1009), 16 punktu ir atsižvelgdamas į Strateginio planavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279):

1. T v i r t i n u Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų planą (pridedama).

2. S i ū l a u savivaldybėms dalyvauti įgyvendinant šį planą.

 

 

Vidaus reikalų ministras                         Dailis Alfonsas Barakauskas


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 1V-438

 

VIEŠOJO VALDYMO TOBULINIMO 2012–2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2013–2015 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

 

I. BENDROJI INFORMACIJA

 

1. Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų planas (toliau – Planas) skirtas įgyvendinti Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programoje (toliau – Programa), patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 171 (Žin., 2012, Nr. 22-1009), nustatytus tikslus ir uždavinius.

2. Plane numatytos 2013–2015 metų laikotarpio Programos nuostatas įgyvendinančios priemonės, šių priemonių įgyvendinimo veiksmai, jiems atlikti reikalingas finansavimas, finansavimo šaltiniai, įvykdymo terminai ir atsakingi šių veiksmų vykdytojai. Taip pat Plane pateikiami Plano įgyvendinimo vertinimo kriterijai ir jų rodiklių siekiamos reikšmės. Plano priemonės atitinka Programoje nustatytų uždavinių įgyvendinimo kryptis.

Programos 11.2.1 papunkčio nuostatas įgyvendinantys veiksmai, susiję su informacinių ir ryšių technologijų sprendimais, skatinančiais visuomenę naudotis elektroninėmis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, numatyti Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstituciniame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1281 „Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-102, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-19, i. k. 2015-02500

 

3. Plane nurodyti valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos paramos lėšomis finansuojami ir planuojami finansuoti Plano priemonių įgyvendinimo veiksmai. Konkretūs Plano II skyriaus 2.2.2.4, 3.1.4.4, 3.1.5.3, 3.3.3.4 papunkčiuose nurodytų priemonių įgyvendinimo veiksmuose numatyti įgyvendinti projektai ir jų vykdytojai bus nurodyti vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintame šių projektų ir jų vykdytojų sąraše.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-102, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-19, i. k. 2015-02500

 

4. Plano įgyvendinimo laikotarpiu dėmesys bus skiriamas visoms Programoje numatytoms viešojo valdymo tobulinimo sritims. Tačiau tam, kad minimaliomis laiko sąnaudomis būtų pasiekti pirmieji Programos nuostatų įgyvendinimo rezultatai, pirmaeiliai Plano įgyvendinimo veiksmai bus siejami su šių iniciatyvų įgyvendinimu:

4.1. viešojo valdymo institucijų turimos informacijos viešinimo politikos nustatymu ir konsultavimosi su visuomene sąlygų užtikrinimu;

4.2. visuomenei teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų inventorizacija ir jų teikimo sąlygų įvertinimu ir gerinimu;

4.3. įrodymais grįstos informacijos panaudojimu sprendimams priimti, reglamentavimo kokybės užtikrinimu;

4.4. viešojo valdymo institucijų veiklos organizavimo gerinimu, pasitelkiant projektų / procesų valdymo praktiką;

4.5. aukštesniosios valstybės tarnybos grandies stiprinimu ir atrankos į valstybės tarnautojo pareigas sistemos tobulinimu.

5. Plano priemonės atitinka Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 (Žin., 2012, Nr. 61-3050), ir 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 (Žin., 2012, Nr. 144-7430), prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ nuostatas. Plano įgyvendinimo rezultatai prisidės prie minėtuose strateginiuose dokumentuose numatytų šalies pažangos vertinimo rodiklių pasiekimo.

6. Plano priemonių įgyvendinimo veiksmais bus padidintas viešojo valdymo atvirumas, sudarytos sąlygos aktyvesniam visuomenės dalyvavimui viešojo valdymo procesuose, bus sukurtos geresnės kokybės ir lengviau prieinamos viešosios ir administracinės paslaugos, o viešojo valdymo institucijų veikla bus labiau orientuota į rezultatus, valstybės tarnyba – profesionalesnė ir labiau kompetentinga.

7. Plano įgyvendinimo koordinavimas ir priežiūra vykdoma vadovaujantis Programos IV skyriaus „Programos įgyvendinimas ir atsakomybė“ nuostatomis.

 

 

II SKYRIUS

PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO VEIKSMAI, JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI, ĮVYKDYMO TERMINAI IR ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS

Eil. Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės, priemonės įgyvendinimo veiksmo pavadinimas

Lėšų suma, reikalinga priemonės įgyvendinimo veiksmų vykdymui

(Eur)

Finansavimo

šaltinis

Įvykdymo

terminas

Įgyvendinanti

institucija

1.

Tikslas – užtikrinti viešojo valdymo procesų atvirumą ir skatinti visuomenę aktyviai juose dalyvauti

 

 

 

 

1.1.

Uždavinys – užtikrinti viešojo valdymo institucijų veiklos skaidrumą ir viešosios informacijos prieinamumą visuomenei

 

 

 

 

1.1.1.  

Priemonė – nustatyti skelbiamos informacijos formą ir turinį. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

1.1.1.1.

 

Sukurti elektronines priemones, kurios leistų suvienodinti visuomenei aktualios informacijos apie Vyriausybei atskaitingų įstaigų veiklą pateikimą internetinėje erdvėje ir joje plėtoti elektroninės demokratijos paslaugas

 

2007–2013 m. ES paramos lėšos

2015 m. III ketv.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (toliau – Vyriausybės kanceliarija), Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos,

Ūkio ministerija

1.1.1.2.

Peržiūrėti reikalavimus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir numatyti reikalavimus ministerijų interneto svetainių šablonui, taip pat reikalavimus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms jų interneto svetainėse skelbti apibendrintą ir visuomenei aktualią informaciją apie joms pavaldžias įstaigas ir jų veiklą 

 

2007–2013 m. ES paramos lėšos

2015 m. IV ketv.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, Vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų ministerija

1.1.1.3.

Sukurti elektronines paslaugas dalyvaujamosios demokratijos plėtrai teisėkūroje (užtikrinant, kad informacija apie teisės aktus, jų projektus ir baigiamuosius teismų sprendimus būtų skelbiama viešojoje elektroninėje erdvėje ir prieinama kiekvienam)

841346

2007–2013 m. ES paramos lėšos

2015 m. II ketv.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

1.1.1.4.

Atlikti kasmetines gyventojų apklausas, siekiant nustatyti, kiek jie pasitiki valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis

2317

Planuojamos valstybės biudžeto lėšos

Kasmet

Vidaus reikalų ministerija

1.1.1.5.

Vykdyti kasmetines gyventojų apklausas apie Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos ir teikiamų paslaugų žinomumą

2751

Planuojamos valstybės biudžeto lėšos

Kasmet

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

1.1.1.6.

Atlikti tyrimą, siekiant išsiaiškinti Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje skelbiamos informacijos išsamumą

-

 

Kasmet

Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Ginklų fondas prie Vidaus reikalų ministerijos)

1.1.1.7.

Atlikti kasmetines elektroninių ryšių ir pašto paslaugų gavėjų ir ūkio subjektų apklausas, siekiant išsiaiškinti Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainėje jiems skelbiamos informacijos aktualumą ir išsamumą

-

 

Kasmet

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Ryšių reguliavimo tarnyba)

1.1.2.

Priemonė – centralizuotai skelbti informaciją apie Vyriausybės veiklą. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

 

1.1.2.1.

Sukurti elektronines priemones, leidžiančias sustiprinti Vyriausybės ir visuomenės sąveiką, pasiekti geresnį visuomenės informuotumą ir stiprinti bendradarbiavimą

722153

2007–2013 m. ES paramos lėšos

2015 m. IV ketv.

Vyriausybės kanceliarija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

1.2.

Uždavinys – skatinti visuomenę, ypač nevyriausybines organizacijas ir vietos bendruomenes, dalyvauti viešojo valdymo procesuose

 

 

 

 

1.2.1.

Priemonė – užtikrinti konsultavimąsi su visuomene ir didinti jos dalyvavimo viešojo valdymo procesuose galimybes. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

1.2.1.1.

Sukurti internetinę prieigą gyventojams vienoje vietoje jungtis prie galimų jų dalyvavimo viešajame valdyme iniciatyvų ir (ar) teikti dėl jų siūlymus

asignavimai numatyti 1.1.2.1 punkte

2007–2013 m. ES paramos lėšos

2015 m. IV ketv.

Vyriausybės kanceliarija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

1.2.1.3.

Įvykdyti viešąsias konsultacijas su visuomene dėl Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos rengimo ir įgyvendinimo

28962

Planuojamos valstybės biudžeto lėšos

Kasmet

Švietimo ir mokslo ministerija

1.2.1.4.

Organizuoti viešąsias konsultacijas (forumą) su jaunimo organizacijomis, rengiant strategiją vaikų ir jaunimo edukacijos darbo teisės ir darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, skatinant jaunimo užimtumą ir plėtojant nelaimingų atsitikimų darbe bei nelegalaus darbo prevenciją

8312

Planuojamos valstybės biudžeto lėšos

2013–2014 m.

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1.2.1.5.

Kasmet vykdyti projektą „Moksleiviai – į Vyriausybę“, organizuoti moksleivių ekskursijas į Vyriausybės pastatą, sukurti ir viešai paskelbti vaikams ir paaugliams skirtą žaidimą (testą) ar kitą vaizdinę informaciją, supažindinančią su viešojo valdymo turiniu

4344

Planuojamos valstybės biudžeto lėšos

2013–2015 m.

Vyriausybės kanceliarija, Švietimo ir mokslo ministerija, Vidaus reikalų ministerija

1.2.1.6.

Peržiūrėti viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų kolegialių valdymo arba patariamąjį balsą turinčių organų formavimo teisinį reglamentavimą ir pateikti siūlymus dėl jo tobulinimo, siekiant sustiprinti šių organų vaidmenį dalyvaujant viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų valdyme

-

 

2015 m. IV ketv.

Vykdo – darbo grupė iš Vyriausybės kanceliarijos, Vidaus reikalų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų suinteresuotų ministerijų atstovų, koordinuoja – Vidaus reikalų ministerija

1.2.1.7.

Vykdyti atviros Vyriausybės ir kitas priemones, skatinančias visuomenę aktyviau dalyvauti viešajame valdyme

724000

Planuojamos 2014–2020 m. ES paramos lėšos

2015 m. IV ketv.

Vyriausybės kanceliarija,

Vidaus reikalų ministerija

1.2.2.

Priemonė – nustatyti ir įgyvendinti priemones, skatinančias gyventojus ir vietos bendruomenes dalyvauti sprendžiant viešuosius vietos reikalus. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

1.2.2.1.

Vykdyti vietos gyventojų apklausų atlikimo ir gyventojų dalyvavimo jose stebėseną, jos rezultatus skelbti Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje ir su jais supažindinti savivaldybes

-

 

Kasmet

Vidaus reikalų ministerija

1.2.2.2.

Parengti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pataisas, detaliau reglamentuojant seniūnaičių teises, pareigas, statusą ir jų santykius su vietos valdžia

-

 

2015 m. I ketv.

Vidaus reikalų ministerija

1.2.2.3.

Parengti informacinį – metodinį leidinį seniūnaičiams (seniūnaičių veiklos praktinį vadovą), kuriame būtų pateikiama seniūnaičio veiklai būtina informacija

5792

Planuojamos valstybės biudžeto lėšos

2014 m. IV ketv.

Vidaus reikalų ministerija

1.2.2.4.

Parengti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pataisas, siekiant tiksliau apibrėžti seniūnų funkcijas, nustatyti jų pareigas, teises ir atsakomybę, taip pat patikslinti seniūnų veiklos planavimo procedūras

-

 

2015 m. I ketv.

Vidaus reikalų ministerija

2.

Tikslas – užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių paslaugų teikimą

 

 

 

 

2.1.

Uždavinys – gerinti paslaugų kokybę taikant subsidiarumo principą ir kuo aktyviau į tai įtraukiant visuomenę

 

 

 

 

2.1.1.

Priemonė – nustatyti viešųjų paslaugų kokybės standartus ir optimizuoti teikiamų paslaugų apimtį. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

2.1.1.1.

Koordinuoti ministerijų, reguliuojančių atskirų viešųjų paslaugų teikimo procedūras, veiklą, inicijuoti šių procedūrų tobulinimui reikalingus teisės aktų pakeitimus ir koordinuoti jų parengimą

-

 

2014–2015 m.

Vidaus reikalų ministerija

2.1.1.2.

Parengti teikiamų ir (arba) administruojamų viešųjų ir administracinių paslaugų sąrašą (paslaugų katalogą)

-

 

2013–2015 m.

Vidaus reikalų ministerija

2.1.1.3.

Atlikti teikiamų ir (arba) administruojamų viešųjų ir administracinių paslaugų tikslingumo vertinimo ir jų atitikties visuomenės poreikiams tyrimus ir atsižvelgiant į jų rezultatus, atnaujinti šių paslaugų sąrašą ir jų aprašymus

-

 

2014–2015 m.

Vykdo – ministerijos, koordinuoja – Vidaus reikalų ministerija

2.1.1.4.

Parengti viešųjų paslaugų teikimo aprašymų rengimo rekomendacijas

-

 

2015 m. II ketv.

Vidaus reikalų ministerija

2.1.1.5.

Parengti ir ministerijų interneto svetainėse paskelbti minimalius ministerijų reguliuojamų paslaugų kokybės standartus

-

 

2015 m. II ketv.

Vykdo – ministerijos, koordinuoja – Vidaus reikalų ministerija

2.1.1.6.

Parengti piliečių chartijų rengimo rekomendacijas ir organizuoti po vieną bandomąjį piliečių chartijų rengimo projektą pasirinktoje valstybės ir savivaldybės institucijoje ar įstaigoje

-

 

2015 m. IV ketv.

Vidaus reikalų ministerija

2.1.2.

Priemonė – užtikrinti nuolatinę paslaugų kokybės stebėseną ir vertinimą. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

2.1.2.1.

Nustatyti paslaugas teikiančių įstaigų veiklos kokybės vertinimo kriterijus ir pagal juos pradėti kasmetinį paslaugas teikiančių įstaigų vertinimą ir vertinimo rezultatų viešinimą

-

 

2015 m. II ketv.

Vykdo – ministerijos, koordinuoja – Vidaus reikalų ministerija

2.1.2.2.

Parengti viešųjų ir administracinių paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo metodines rekomendacijas viešojo valdymo institucijoms

1737

Planuojamos 2014–2020  m. ES paramos lėšos

2015 m. IV ketv.

Vidaus reikalų ministerija

2.1.2.3.

Atlikti elektroninę apklausą apie Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros teikiamų paslaugų kokybę

-

 

Kasmet

Švietimo ir mokslo ministerija, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

2.1.2.4.

Atlikti gyventojų apklausą apie Ginklų fondo prie Vidaus reikalų ministerijos teikiamų paslaugų kokybę

-

 

Kasmet

Ginklų fondas prie Vidaus reikalų ministerijos

2.1.2.5.

Atlikti elektroninę gyventojų apklausą apie Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento teikiamų paslaugų kokybę

-

 

2013–2015 m.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

2.1.2.6.

Atlikti kasmetines gyventojų apklausas apie prašymų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo kokybę Ryšių reguliavimo tarnyboje

-

 

Kasmet

Ryšių reguliavimo tarnyba

2.1.2.7.

Skatinti viešojo valdymo institucijas įgyvendinti paslaugų ir aptarnavimo kokybės gerinimo priemones

1235000

Planuojamos 2014–2020 m. ES paramos lėšos

2015 m. IV ketv.

Vidaus reikalų ministerija

2.1.3.

Priemonė – užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas visiems paslaugų teikėjams. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

2.1.3.1.

Identifikuoti viešąsias paslaugas, kurias galėtų teikti ir kiti (nei šiuo metu nustatyta teisės aktuose) paslaugų teikėjai ir parengti siūlymus dėl teisinių sąlygų, kurios leistų jiems teikti minėtas paslaugas, nustatymo ir dėl šių paslaugų finansavimo modelio

-

 

2015 m. II ketv.

Vykdo – darbo grupė iš ministerijų atstovų, koordinuoja – Vidaus reikalų ministerija

2.2.

Uždavinys – gerinti asmenų aptarnavimo viešojo valdymo institucijose kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei

 

 

 

 

2.2.1.

Priemonė – centralizuoti paslaugų teikimą – kurti viešųjų paslaugų centrus. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

2.2.1.1.

Peržiūrėti administracinių paslaugų teikėjų, kurie turi išplėtotą regioninių padalinių tinklą, teritorinį išsidėstymą ir parengti šių paslaugų teikimo esamos infrastruktūros žemėlapį

2896

Planuojamos 2014–2020 m. ES paramos lėšos

2015 m. IV ketv.

Vidaus reikalų ministerija

2.2.1.2.

Parengti paslaugų centrų formavimo koncepciją ir siūlymus dėl galimybės privačius paslaugų teikėjus įtraukti į paslaugų centrų formavimą ir dėl galimo administracines paslaugas teikiančių įstaigų bendradarbiavimo, sudarant dvišalius susitarimus joms priimant asmenų prašymus (front office)

2896

Planuojamos 2014–2020 m. ES paramos lėšos

2015 m. IV ketv.

Vidaus reikalų ministerija

2.2.2.

Priemonė – užtikrinti asmenų aptarnavimo kokybę – taikyti vieno langelio principą. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

2.2.2.1.

Išanalizuoti teisės aktų, reglamentuojančių asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose tvarką, taikymo praktiką (problemas) ir šios analizės pagrindu parengti siūlymus dėl šių teisės aktų galimo patobulinimo

-

 

2015 m. I ketv.

 

Vidaus reikalų ministerija

2.2.2.2.

Parengti asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo rekomendacijas viešojo valdymo institucijoms

1737

Planuojamos 2014–2020 m. ES paramos lėšos

2015 m. IV ketv.

Vidaus reikalų ministerija

2.2.2.3.

Sudaryti neformalų darbuotojų, kurie nagrinėja asmenų prašymus ir aptarnauja asmenis viešojo valdymo institucijose, bendradarbiavimo tinklą ir koordinuoti jo veiklą

-

 

2013 m. II ketv.

Vidaus reikalų ministerija

2.2.2.4.

Įgyvendinti projektus, skirtus asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui ir vieno langelio principo efektyvesniam taikymui viešojo valdymo institucijose

Lėšas konkretiems projektams vykdyti nustato Vidaus reikalų ministerija, priimdama sprendimą dėl atitinkamo projekto finansavimo

2007–2013 m. ES paramos lėšos

2013–2015 m.

Viešojo valdymo institucijos

2.2.2.5.

Sukurti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių institucijų vieningą ūkio subjektų konsultavimo sistemą ir įdiegti priemones, suteikiančias galimybes asmenims pateikti kontroliuojančioms institucijoms pranešimus apie aplinkosaugos pažeidimus

289620

Planuojamos 2014–2020 m. ES paramos lėšos

2014–2015 m.

Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba

2.2.2.6.

Išanalizuoti Išieškojimo valstybės naudai koncepcijos įgyvendinimo priemones

86886

Planuojamos 2014–2020 m. ES paramos lėšos

2014 m. IV ketv.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

2.2.2.7.

Supaprastinti leidimų būti ar verstis veikla valstybės sienos apsaugos zonoje, būti vidaus vandenyse ar pasienio juostoje išdavimo procedūras

-

 

2014–2015 m.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

2.2.2.8.

Sukurti ir įdiegti Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS), siekiant pagerinti migracijos procesų valdymą ir šios srities paslaugų kokybę

 

Planuojamos 2014–2020 m. ES paramos lėšos

2015 m. IV ketv.

Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

3.

Tikslas – stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą

 

 

 

 

3.1.

Uždavinys – diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą valdymą

 

 

 

 

3.1.1.

Priemonė – plačiau naudoti informaciją apie viešojo valdymo institucijų veiklos rezultatus ir jos analizės duomenis. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

3.1.1.1.

Sukurti motyvavimo taikyti įrodymais grįsto valdymo priemones (programų vertinimą, funkcijų peržiūrą ir kt.) sistemą

-

 

2015 m. I ketv.

Finansų ministerija

3.1.1.2.

Parengti siūlymus dėl žinių valdymo sistemų diegimo viešojo valdymo institucijose, įvertinant žinių valdymo sistemų diegimo poreikį ir plėtros galimybes, šių sistemų aktualumą viešojo valdymo institucijoms, tikslingumą taikyti žinių valdymo standartus ir kt.

8688

Planuojamos 2014–2020 m.

ES paramos lėšos

2015 m. IV ketv.

Vidaus reikalų ministerija

3.1.1.3.

Įvertinus susitarimų tarp Ministro Pirmininko, finansų ministro ir atitinkamo ministro dėl planuojamų pasiekti rezultatų ir asignavimų limitų, kasmet teikti pasiūlymus dėl programų vertinimo ir koordinuoti atitinkamų metų Vyriausybės patvirtintame programų vertinimo plane numatytų programų vertinimų atlikimą

-

 

2013–2015 m.

Finansų ministerija, Vyriausybės kanceliarija

3.1.1.4.

Sustiprinti ilgalaikių ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų įgyvendinimo rezultatų stebėseną Vyriausybės lygiu, sukuriant ir įdiegiant 2014 – 2020 Nacionalinės pažangos programos įgyvendinimo rezultatų stebėsenos sistemą

492354

2007–2013 m. ES paramos lėšos

2013–2015 m.

Vyriausybės kanceliarija, Finansų ministerija

3.1.1.5.

Parengti pasiūlymus dėl vieningos strateginio planavimo metodikos savivaldybėms parengimo, ir seniūnijų veiklos planavimo

-

 

2013 m.

 

Vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų ministerija

3.1.2.

Priemonė – mažinti reglamentavimą ir gerinti teisės aktų kokybę. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

3.1.2.1.

Atlikti prioritetinių teisėkūros iniciatyvų, nustatytų Vyriausybės patvirtintame sąraše, poveikio vertinimo kokybės priežiūrą

12358

Planuojamos valstybės biudžeto lėšos

2013–2015 m.

Koordinuoja –Vyriausybės kanceliarija

3.1.2.2.

Sustiprinti institucinius gebėjimus atlikti poveikio vertinimo kokybės priežiūrą, organizuojant seminarus, apskirto stalo diskusijas, skleidžiant gerąją patirtį

-

 

2013–2015 m.

Vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų ministerija, Ūkio ministerija, Teisingumo ministerija, Finansų ministerija

3.1.2.3.

Patikslinti Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1998 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 104 „Dėl Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų“, numatant nuostatas dėl teisės aktų projektų rengimo ir jų keitimo ypatumų pagal teisės akto rūšį, formą ir teisės aktą priimantį subjektą, taip pat reikalavimus teisės akto turiniui

-

 

2014 m. I ketv.

Teisingumo ministerija

3.1.2.4.

Sustiprinti numatomo teisinio reguliavimo poveikio verslo sąlygoms vertinimo kokybės kontrolę ir institucinius gebėjimus atlikti šiuos vertinimus ir parengti pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo poveikio verslo sąlygoms vertinimo sistemos tobulinimo

217215

2007–2013 m. ES paramos lėšos

2013–2015 m.

Ūkio ministerija

3.1.2.5.

Sukurti ikiprekybinių pirkimų organizavimo (teisinį administracinį) modelį, pritaikytą Lietuvai, ir parengti teisės aktų projektus

144810

2007–2013 m. ES paramos lėšos

2013–2015 m.

Ūkio ministerija, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

3.1.2.6.

Įvertinus administracinės naštos verslui, atsiradusios įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nacionalinėje teisėje, pagrįstumą, parengti nepagrįstų sugriežtinimų nustatymo nacionalinės teisės aktų projektuose metodiką, sustiprinti institucinius gebėjimus ruošti nacionalinius teisės aktus, kuriais įgyvendinami ar perkeliami Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimai

63716

2007–2013 m. ES paramos lėšos

2013–2014 m.

Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos

3.1.2.7.

Įdiegti modelius, kurie leistų prognozuoti mokesčių mokėtojų mokesčių teisės aktų nuostatų laikymąsi ir elgseną ateityje bei nustatyti dažniausiai mokesčių mokėtojų daromus mokesčių teisės aktų nuostatų pažeidimus

144810

Planuojamos 2014–2020 m. ES paramos lėšos

2014–2015 m.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

3.1.2.8.

Pradėti pasirinktų valstybės politikos sričių teisinio reguliavimo tinkamumo patikras, siekiant parengti pasiūlymus, kaip sumažinti administracinę naštą ir prisitaikymo išlaidas verslui minėtose srityse

800000

Planuojamos 2014–2020 m. ES paramos lėšos

2015 m. IV ketv.

Ūkio ministerija

3.1.3.

Priemonė - stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir skatinti sutarimo kultūrą. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

3.1.3.1.

Parengti siūlymus dėl kompetencijų tinklų plėtros tarpinstituciniam bendradarbiavimui stiprinti

-

 

2015 m. II ketv.

Vidaus reikalų ministerija

3.1.3.2.

Įdiegti ir skatinti naudoti naujus tarpinstitucinio bendradarbiavimo įrankius – veiksmų planus, projektų valdymą

1294

Planuojamos valstybės biudžeto lėšos

2013 m. IV ketv.

Vyriausybės kanceliarija

3.1.3.3.

Sukurti Seimui atskaitingų įstaigų kompetencijų tinklą vidaus administravimui tobulinti ir viešojo valdymo naujovėms diegti

52131

Planuojamos 2014–2020 m. ES paramos lėšos

2015 m. IV ketv.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

3.1.3.4.

Užtikrinti bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis tęstinumą, pasibaigus pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai

868860

Planuojamos 2014–2020 m. ES paramos lėšos

2014–2015 m.

Užsienio reikalų ministerija

3.1.3.5.

Stiprinti bendradarbiavimą su kitų Europos Sąjungos valstybių narių Europos Sąjungos reikalų koordinavimo sistemoje dalyvaujančiomis institucijomis

781974

Planuojamos 2014–2020 m. ES paramos lėšos

2014–2015 m.

Užsienio reikalų ministerija

3.1.3.6.

Įkurti analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centrą (i.MAMC), siekiant sustiprinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos institucinius gebėjimus mokesčių mokėtojų elgsenos modeliavimo, mokestinių pajamų analitikos ir rizikos valdymo srityje

3095769

Planuojamos 2014–2020 m. ES paramos lėšos

2015 m. IV ketv.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

3.1.4.

Priemonė – gerinti viešojo valdymo institucijų veiklos organizavimą – diegti projektinį ir procesų valdymą. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

3.1.4.1.

Parengti projektų ir procesų valdymo diegimo viešojo valdymo institucijose gaires / rekomendacijas ir jas, kartu su gerąja projektų ir procesų valdymo praktika, pristatyti viešojo valdymo institucijoms

-

 

2014 m. I ketv.

Vidaus reikalų ministerija

3.1.4.2.

Parengti projektų ir procesų valdymo mokymo programą viešojo valdymo institucijų vadovams ir valstybės tarnautojams

-

 

2014 m. II ketv.

Vidaus reikalų ministerija

3.1.4.3.

Vykdyti projektų ir procesų valdymo diegimo viešojo valdymo institucijose stebėseną ir su jos rezultatais supažindinti viešojo valdymo institucijas

-

 

Kasmet

Vidaus reikalų ministerija

3.1.4.4.

Įgyvendinti projektus, skirtus viešojo valdymo institucijų veiklos valdymui gerinti ir optimizuoti, ypač didelį dėmesį skiriant veiklos procesų optimizavimui ir projektinės veiklos valdymo gerinimui

Lėšas konkretiems projektams vykdyti nustato Vidaus reikalų ministerija, priimdama sprendimą dėl atitinkamo projekto finansavimo

2007–2013 m. ES paramos lėšos

2013–2015 m.

Viešojo valdymo institucijos

3.1.4.5.

Pradėti kurti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų informacinę sistemą (PAIIS), siekiant padidinti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų veiklos efektyvumą ir ūkio subjektų pasitenkinimą šių institucijų veikla

7040952

Planuojamos 2014–2020 m. ES paramos lėšos

2015 m. IV ketv.

Ūkio ministerija

3.1.4.6.

Skatinti viešojo valdymo institucijas įgyvendinti veiklos valdymo gerinimo priemones

1655000

Planuojamos 2014–2020 m. ES paramos lėšos

2015 m. IV ketv.

Vidaus reikalų ministerija

3.1.5.

Priemonė – užtikrinti viešojo valdymo institucijų veiklos kokybės vertinimą ir išryškinti jos svarbą viešajam valdymui. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

3.1.5.1.

Parengti gaires viešojo valdymo institucijoms dėl jų veiklos valdymo / kokybės vadybos sistemų jose diegimo ir siūlymus dėl sistemingos šių sistemų diegimo plėtros

2896

Planuojamos 2014–2020 m. ES paramos lėšos

2015 m. IV ketv.

Vidaus reikalų ministerija

3.1.5.2.

Parinkti ir vykdyti tyrimus, siekiant užtikrinti nuolatinę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos veiklos kokybės stebėseną ir vertinimą

106000

Planuojamos 2014–2020 m. ES paramos lėšos

2014–2016 m.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

3.1.5.3.

Įgyvendinti projektus, skirtus kokybės vadybos metodams / sistemoms diegti viešojo valdymo institucijose

Lėšas konkretiems projektams vykdyti nustato Vidaus reikalų ministerija, priimdama sprendimą dėl atitinkamo projekto finansavimo

2007–2013 m. ES paramos lėšos

2013–2015 m.

Viešojo valdymo institucijos

3.2.

Uždavinys – nuolat didinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą

 

 

 

 

3.2.1.

Priemonė – tobulinti institucinę sandarą, optimizuoti įstaigų tinklą. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

3.2.1.1.

Parengti rekomendacijas dėl valstybės vykdomosios valdžios sistemos įstaigų administracijų struktūrų tobulinimo ir teritoriniu principu veikiančių vykdomosios valdžios sistemos įstaigų veiklos (teritorinių ribų nustatymo)

-

 

2013 m. II ketv.

Vidaus reikalų ministerija

3.2.1.2.

Parengti rekomendacijas dėl teritoriniu principu veikiančių vykdomosios valdžios sistemos įstaigų veiklos teritorinių ribų nustatymo

-

 

2014 m. II ketv.

Vidaus reikalų ministerija

3.2.1.3.

Parengti ministro valdymo sričių įstaigų teritorinių padalinių, kurie yra atskiri juridiniai asmenys, pertvarkymo planus

-

 

2014 m. IV ketv.

ministerijos, kurių valdymo srityje veikia teritorinius padalinius (juridinius asmenis) turinčios įstaigos

3.2.1.4.

Parengti ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių labai mažų įstaigų (iki 20 pareigybių) pertvarkymo ar veiklos optimizavimo planus

-

 

2013–2015 m.

ministerijos, kurių valdymo srityje veikia įstaigos, kuriose dirba mažiau kaip 20 darbuotojų

3.2.1.5.

Sukurti viešojo administravimo sistemos stebėsenos (monitoringo) sistemą

362202

2007–2013 m. ES paramos lėšos

2015 m. I ketv.

Vidaus reikalų ministerija

3.2.1.6.

Vykdant viešojo valdymo subjektų sistemos stebėseną, įvertinti pokyčius viešajame valdyme ir parengti siūlymus dėl sistemos optimizavimo, Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje skelbti ataskaitą apie įvykusius pokyčius viešajame valdyme

-

 

Kasmet

Vidaus reikalų ministerija

3.2.1.7.

Parengti Vykdomosios valdžios sistemos sandaros tobulinimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1511 „Dėl Vykdomosios valdžios sistemos sandaros tobulinimo koncepcijos patvirtinimo“, pakeitimo projektą, nustatant aiškų skirtingų tipų įstaigų steigimo, kontrolės, autonomijos ir kitų jų veiklos principų nustatymo modelį

-

 

2015 m. I ketv.

Vidaus reikalų ministerija

3.2.1.8.

Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo projektą, aiškiau nustatant ministrams pavedamas valdymo sritis ir jas paskirstant atitinkamiems ministrams

-

 

2013 m. III ketv.

Vidaus reikalų ministerija

3.2.2.

Priemonė – optimizuoti viešojo valdymo institucijų atliekamas funkcijas, nuolat vertinti ir tobulinti šių institucijų valdymą ir gebėjimus. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

3.2.2.1.

Atlikti Vyriausybės patvirtintame atitinkamų metų funkcijų peržiūros plane numatytas funkcijų peržiūras

-

 

Kasmet

Vykdo – atsakingos ministerijos, koordinuoja – Vidaus reikalų ministerija

3.2.2.2.

Atlikti pasirinktų viešojo valdymo institucijų veiklos ir gebėjimų vertinimą, viešinti jo rezultatus ir įgyvendinti vertinimo pagrindu parengtus veiksmų planus

-

 

2013–2015 m.

Vykdo – Vyriausybei atskaitingos įstaigos, koordinuoja – Vyriausybės kanceliarija

3.2.2.3.

Parengti savivaldybių veiklos efektyvumo vertinimo kriterijus ir pagal juos pradėti kasmetinį savivaldybių vertinimą ir vertinimo rezultatų viešinimą

-

 

2013 m. IV ketv.

Vidaus reikalų ministerija

3.2.2.4.

Atlikti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų (toliau – priežiūros institucijos) taikomų rizikos vertinimo sistemų įvertinimą, įdiegti bandomąjį, gerąja priežiūros institucijų praktika paremtą rizikos vertinimo sistemos projektą vienoje iš priežiūros institucijų, atlikti ekspertinį parengtų gerosios praktikos gairių vertinimą, organizuoti mokomuosius vizitus, seminarus, apmokant apie 600 inspektorių ir parengti ūkio subjektų veiklos priežiūros tobulinimo, priežiūros institucijų atliekamų funkcijų optimizavimo pažangos ataskaitas, parengti priežiūros institucijų konsolidavimo planą, išanalizuoti priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos galimus veiklos modelius

824141

2007–2013 m. ES paramos lėšos

2015 m. IV ketv.

Ūkio ministerija

3.2.2.5.

Įgyvendinti projektus, skirtus pasirengti Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai, tobulinant Europos Sąjungos reikalų koordinavimo sistemą

7182576

2007–2013 m. ES paramos lėšos

2013–2015 m.

Užsienio reikalų ministerija

3.2.2.6.

Užtikrinti darnų Elektroninio archyvo infrastruktūros funkcionavimą ir jos plėtrą

33885

Planuojamos valstybės biudžeto lėšos

Kasmet

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

3.2.2.7.

Parengti ir įgyvendinti Standartinio audito failo struktūros ir taisyklių priemones, reikalingas apskaitos duomenų standartizuotam priėmimui

289620

Planuojamos 2014–2020 m. ES paramos lėšos

2014–2015 m.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

3.2.2.8

Pradėti įgyvendinti pažangias ūkio subjektų veiklos priežiūros priemones, siekiant padidinti ūkio subjektų veiklos priežiūros sistemos efektyvumą

685401

Planuojamos 2014–2020 m. ES paramos lėšos

2015 m. IV ketv.

Ūkio ministerija

3.2.3.

Priemonė – didinti viešajam valdymui skiriamų išteklių valdymo efektyvumą. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

3.2.3.1.

Sustiprinti bendrųjų funkcijų optimizavimo metodinį vadovavimą ir optimizavimo veiklų koordinavimą: parengti atitinkamų bendrųjų funkcijų efektyvaus vykdymo gaires, jose aptarti įvairius bendrųjų funkcijų organizavimo būdus (pvz., kai bendrąsias funkcijas atlieka pati įstaiga, kai formuojamas atitinkamos bendrosios funkcijos kompetencijos centras, kai funkcijas atlieka specialiai tik bendrųjų funkcijų vykdymui įsteigta įstaiga, kai funkciją atlieka viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrinkti atitinkamas paslaugas teikiantys asmenys) ir rekomendacijas dėl optimalaus bendrųjų funkcijų atlikimo būdo pasirinkimo

-

 

2013–2015 m.

Vykdo – Vidaus reikalų ministerija, Valstybės tarnybos departamentas, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Ūkio ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, koordinuoja – Finansų ministerija

3.2.3.2.

Kasmet atlikti bendrųjų funkcijų efektyvumo vertinimus ir pateikti  Vyriausybei pasiūlymus dėl bendrųjų funkcijų efektyvumo didinimo užduočių sekantiems metams

-

 

2013–2015 m.

Vykdo – Vidaus reikalų ministerija, Valstybės tarnybos departamentas, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Ūkio ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, koordinuoja – Finansų ministerija

3.2.3.3.

Sukurti valstybės informacinių išteklių valdymo modelį, siekiant konsoliduoti viešojo sektoriaus informacinių technologijų infrastruktūrą ir optimizuoti jos valdymą

-

 

2014 m. IV ketv.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, Susisiekimo ministerija, Vidaus reikalų ministerija

3.2.3.4.

Parengti metodinę informaciją ir sukurti technines priemones bendro naudojimo informacinių technologijų paslaugoms teikti nuotolinės kompiuterijos būdu

-

 

2015 m. I ketv.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, Susisiekimo ministerija, Vidaus reikalų ministerija

3.2.3.5.

Suderinti viešojo valdymo institucijų dokumentų valdymo sistemų (DVS) ir elektroninio archyvo sistemos diegimo bei atnaujinimo darbus, kad  viešojo valdymo institucijos aktyviau keistųsi elektroniniais dokumentais

868860

Planuojamos 2014–2020 m. ES paramos lėšos

2014–2015 m.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, Vidaus reikalų ministerija

3.2.3.6.

Parengti viešiesiems pirkimams informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) srityje skirtas gaires ir kitus metodinius dokumentus

-

 

2013–2014 m.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

3.2.3.7.

Tobulinti viešojo sektoriaus darbuotojų gebėjimus IRT srityje, surengiant ne mažiau kaip 10 teminių seminarų, mokymo sesijų

289620

Planuojamos 2014–2020 m. ES paramos lėšos

2014–2015 m.

Vidaus reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

3.2.3.8.

Sudaryti teisines, institucines ir administracines sąlygas, skatinančias viešojo ir privataus sektorių partnerystę, sustiprinti valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų gebėjimus šioje srityje

-

 

2013–2015 m.

Finansų ministerija

3.2.3.9.

Atlikti analizę dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinės atskaitomybės duomenų, paremtų kaupimo principu, panaudojimo valstybės finansų valdymo procesuose

 

Planuojamos 2014–2020 m. ES paramos lėšos

2015 m. IV ketv.

Finansų ministerija

3.2.4.

Priemonė – sustiprinti valstybės vykdomosios valdžios sistemos įstaigų ir įmonių atskaitomybę ir gerinti jų valdymą. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

3.2.4.1.

Atlikti valstybės tarnautojų ir analogiško lygmens privataus sektoriaus darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio palyginimo tyrimą

 

Planuojamos 2014–

2020 m. ES paramos lėšos

2015 m. IV ketv.

Vidaus reikalų ministerija, Valstybės tarnybos departamentas

3.2.4.2.

Parengti siūlymus dėl valstybės vykdomosios valdžios sistemos įstaigų vadovų kadencijų nustatymo

-

 

2013 m. IV ketv.

Vidaus reikalų ministerija, Vyriausybės kanceliarija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

3.2.4.3.

Parengti siūlymus ministrams dėl įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovų atrankos vykdymo

-

 

2013 m. IV ketv.

Vidaus reikalų ministerija, Vyriausybės kanceliarija, Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

3.3.

Uždavinys – didinti valstybės tarnybos patrauklumą – orientuoti ją į visuomenės poreikius ir veiklos rezultatus, diegti naujoves, didinti jos lankstumą ir kompetenciją

 

 

 

 

3.3.1.

Priemonė – stiprinti aukštesniųjų kategorijų ir vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų grandį. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

3.3.1.1.

Įtvirtinti aukštesniųjų kategorijų ir vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų specialiąsias tarnybos sąlygas, reglamentuojant jų atranką, tarnybinės veiklos vertinimą, mokymą, kaitumą

-

 

2014 m. II ketv.

Vidaus reikalų ministerija, Valstybės tarnybos departamentas

3.3.1.3.

Sudaryti sąlygas įstaigų vadovų ir valstybės tarnautojų, atsakingų už personalo tvarkymą, tarpinstituciniam bendradarbiavimui, sukuriant jų informavimo ir komunikavimo interaktyvią terpę (portalą)

69508

2007–2013 m. ES paramos lėšos

2014–2015 m.

Vidaus reikalų ministerija, Valstybės tarnybos departamentas

3.3.2.

Priemonė – didinti valstybės tarnybos patrauklumą. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

3.3.2.1.

Sukurti iš dalies centralizuotą (I etapas – Valstybės tarnybos departamente, II etapas – konkursus organizuojančiose įstaigose) valstybės tarnautojų atrankos sistemą, orientuotą į pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas gebėjimų, kompetencijų tikrinimą

825417

2007–2013 m. ES paramos lėšos

2013–2015 m.

Valstybės tarnybos departamentas

3.3.2.2.

Užtikrinti valstybės tarnautojų kompetencijų modelio diegimą žmogiškųjų išteklių valdymo procesuose

1200000

Planuojamos 2014–2020 m. ES paramos lėšos

2015 m. IV ketv.

Valstybės tarnybos departamentas

3.3.2.3.

Sukurti teisines sąlygas išplėsti subjektų, kurie padeda valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovams valdyti personalą, sąrašą ir sudaryti galimybes taikyti ir kitokius nei šiuo metu taikomi žmogiškųjų išteklių valdymo modelius valstybės tarnyboje

-

 

2013–2015 m.

Valstybės tarnybos departamentas

3.3.2.4.

Supaprastinti personalo administravimo procedūras: patobulinti personalo administravimo procedūrų vadovą, sukurti informacinių technologijų priemonę „elektroninė asmens byla“, atsisakyti „popierinės“ bylos

206788

2007–2013 m. ES paramos lėšos

2013 m. IV ketv.

Valstybės tarnybos departamentas

3.3.2.5.

Išplėsti Valstybės tarnautojų registre kaupiamų duomenų apimtis, papildant duomenimis apie statutinius valstybės tarnautojus, valstybės politikus, teisėjus, prokurorus, valstybės pareigūnus

144810

2007–2013 m. ES paramos lėšos

2014–2015 m.

Valstybės tarnybos departamentas

3.3.2.6.

Parengti priemones, sustiprinančias Valstybės tarnybos departamento konsultacinę / metodinę funkciją (mokymų konsultacijų ciklas, patikrų ir konsultacijų santykio didinimas konsultacijų naudai)

-

 

2013–2015 m.

Valstybės tarnybos departamentas

3.3.2.7.

Skatinti bendrų pažangių žmogiškųjų išteklių valdymo principų (procedūrų / standartų) diegimą viešajame sektoriuje: suorganizuoti renginius, kurių metu būtų pristatyta pažangi žmogiškųjų išteklių valdymo praktika

5792

Planuojamos valstybės biudžeto lėšos

2013–2015 m.

Valstybės tarnybos departamentas

3.3.2.8.

Sukurti įstaigų vadovų kompetencijų valdymo sistemą ir tobulinti aukštesniųjų kategorijų ir vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų raktines / strategines kompetencijas, būtinas vadovauti

1500000

Planuojamos

2014–2020 m. ES paramos lėšos

2015 m. IV ketv.

Valstybės tarnybos departamentas

3.3.2.9.

Organizuoti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų mokymus profesinės etikos srityje

20273

2007–2013 m. ES paramos lėšos

2013–2015 m.

Valstybės tarnybos departamentas

3.3.2.10.

Tobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje

670470

2007–2013 m. ES paramos lėšos

2013–2015 m.

Lietuvos viešojo administravimo institutas

3.3.2.11.

Sukurti teisines sąlygas valstybės tarnautojų gerosios patirties perėmimui iš viešojo ir/ar privataus sektoriaus

-

 

2014 m. IV ketv.

Valstybės tarnybos departamentas

3.3.2.12.

Stiprinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų (vidurinės grandies vadovų ir vyriausiųjų specialistų) strategines (vadovavimo, lyderystės, pokyčių valdymo, komunikacijos, analizės bei pagrindimo) kompetencijas

2172150

Planuojamos

2014–2020 m. ES paramos lėšos

2015 m. IV ketv.

Lietuvos viešojo administravimo institutas, viešoji įstaiga valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“

3.3.3.

Priemonė – tobulinti karjeros planavimo ir darbo užmokesčio sistemas. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

3.3.3.1.

Sukurti kompetencijomis grįstą žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje modelį

794138

2007–2013 m. ES paramos lėšos

2013–2014 m.

Valstybės tarnybos departamentas

3.3.3.2.

Įdiegti kompetencijomis grįstą valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymą valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose

 

 

2015 m. IV ketv.

 

Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos

 

3.3.3.3.

Tobulinti valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ir motyvavimo sistemas

-

 

2014 m. III ketv.

Vidaus reikalų ministerija, Valstybės tarnybos departamentas, Vyriausybės kanceliarija, Finansų ministerija

3.3.3.4.

Įgyvendinti projektus, skirtus viešojo valdymo institucijų valstybės tarnautojų kvalifikacijai tobulinti

 

Lėšas konkretiems projektams vykdyti nustato Vidaus reikalų ministerija, priimdama sprendimą dėl atitinkamo projekto finansavimo

2007–2013 m. ES paramos lėšos

2013–2015 m.

Viešojo valdymo institucijos

3.3.4.

Priemonė – tobulinti statutinės valstybės tarnybos ir valstybės pareigūnų statuso reguliavimą. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

3.3.4.1.

Modernizuojant Vidaus reikalų pareigūnų registrą sukurti papildomus registro duomenų laukus ir formas, sukurti žmogiškųjų išteklių analizės komponentę, modernizuoti registro duomenų archyvą, registro objektų identifikavimo kodų suteikimo sistemą, registro klasifikatorius, sukurti atgalinius duomenų mainus tarp registro ir policijos informacinės sistemos, sukurti duomenų teikimo Valstybės tarnautojų registrui įrankį, ryšį su Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registru, sukurti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų naujų tarnybinių pažymėjimų (lustinių kortelių) išdavimo posistemę.“

289620

2007–2013 m. ES paramos lėšos

2013 m. II ketv.

Vidaus reikalų ministerija

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1V-102, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-19, i. k. 2015-02500

Nr. 1V-394, 2015-05-11, paskelbta TAR 2015-05-11, i. k. 2015-07062

Nr. 1V-671, 2015-08-28, paskelbta TAR 2015-08-28, i. k. 2015-13121

Nr. 1V-732, 2015-09-18, paskelbta TAR 2015-09-18, i. k. 2015-13973

 

III. PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI IR SIEKIAMOS JŲ REIKŠMĖS

 

Eil. Nr.

Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai ir matavimo vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės

Įgyvendinanti institucija

2013 metų

2014 metų

2015 metų

1.

Tikslas – užtikrinti viešojo valdymo procesų atvirumą ir skatinti visuomenę aktyviai juose dalyvauti

 

 

 

 

 

Gyventojų, žinančių apie galimybes ir būdus teikti siūlymus viešojo valdymo institucijoms jiems svarbiais klausimais, dalis (procentais).

39

40

41

Vidaus reikalų ministerija

1.1.

Uždavinys – užtikrinti viešojo valdymo institucijų veiklos skaidrumą ir viešosios informacijos prieinamumą visuomenei

 

 

 

 

 

Gyventojų, kurie lankėsi valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėse, teigiamai vertinančių šiose interneto svetainėse pateikiamos informacijos kokybę, dalis (procentais).

68

70

72

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

 

Gyventojų, per metus gavusių ar sužinojusių informaciją apie savivaldybės ar seniūnijos veiklą jiems svarbiais klausimais, dalis (procentais).

39

41

44

Vidaus reikalų ministerija

1.2.

Uždavinys – skatinti visuomenę, ypač nevyriausybines organizacijas ir vietos bendruomenes, dalyvauti viešojo valdymo procesuose

 

 

 

 

 

Ministerijų surengtų viešųjų konsultacijų visuomenei svarbiais klausimais, skaičius.

Kasmet iki 10

Kasmet iki 10

Kasmet iki 10

Vidaus reikalų ministerija

 

Gyventojų, per metus pareiškusių nuomonę, sprendžiant viešuosius vietos reikalus jiems svarbiu klausimu, dalis (procentais).

18

18

19

Vidaus reikalų ministerija

2.

Tikslas – užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių paslaugų teikimą

 

 

 

 

 

Administracinių paslaugų teikimo ir aptarnavimo efektyvumo koeficientas.

0,85

0,86

0,86

Vidaus reikalų ministerija

2.1.

Uždavinys – gerinti paslaugų kokybę taikant subsidiarumo principą ir kuo aktyviau į tai įtraukiant visuomenę

 

 

 

 

 

Savivaldybių, turinčių piliečių chartijas, dalis (procentais).

0

10

15

Vidaus reikalų ministerija

 

Viešojo valdymo institucijų, atliekančių asmenų apklausas dėl paslaugų kokybės, dalis (procentais).

48

50

55

Vidaus reikalų ministerija

 

Mažėjanti fizinio ar juridinio asmens dalyvavimo našta, gaunant gyvenimo įvykių elektronines paslaugas (procentais).

duomenys apie pradinę rodiklio reikšmę bus renkami 2013 metais

-5

-15

Vidaus reikalų ministerija

2.2.

Uždavinys – gerinti asmenų aptarnavimo viešojo valdymo institucijose kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei

 

 

 

 

 

Prašymams išnagrinėti ir sprendimams priimti reikalinga informacija, kurią gauna pats asmens prašymą nagrinėjantis valstybės tarnautojas (procentais).

70

71

72

Vidaus reikalų ministerija

3.

Tikslas – stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą

 

 

 

 

 

Valdymo efektyvumo indeksas.

20

19

19

Vyriausybės kanceliarija

 

Gyventojų, manančių, kad viešojo valdymo institucijų veikla gerėja, dalis (procentais).

28

31

34

Vidaus reikalų ministerija

3.1.

Uždavinys – diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą valdymą

 

 

 

 

 

Viešųjų išlaidų, kurias apima asignavimų valdytojų programų vertinimas ir funkcijų peržiūra, dalis (procentais kasmet).

duomenys apie pradinę rodiklio reikšmę bus renkami 2013 metais

Kasmet

5

Kasmet

5

Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija

 

Vyriausybės priimtų sprendimų, kurių poveikis vertinamas, dalis (procentais).

15

19

23

Vyriausybės kanceliarija

 

Valstybės tarnautojų, dalyvaujančių kompetencijų tinkluose, dalis (procentais).

duomenys apie pradinę rodiklio reikšmę bus renkami 2013 metais

4

6

Vidaus reikalų ministerija

 

Viešojo valdymo institucijų, taikančių projektinio ar procesų valdymo metodus, dalis (procentas).

duomenys apie pradinę rodiklio reikšmę bus renkami 2013 metais

3

15

Vidaus reikalų ministerija

 

Viešojo valdymo institucijų, įdiegusių ir diegiančių kokybės vadybos metodus / sistemas, dalis (procentais).

57

59

65

Vidaus reikalų ministerija

 

Atliktų tam tikrų sektorių teisinio reguliavimo peržiūrų –tinkamumo patikrų skaičius.

0

0

0

Ūkio ministerija

 

Viešojo valdymo institucijų atliktų poveikio vertinimų, skirtų administracinei naštai ūkio subjektams nustatyti, didėjimas (procentais).

0

2

4

Ūkio ministerija

3.2.

Uždavinys – nuolat didinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą

 

 

 

 

 

Pagerėjusių Vyriausybei atskaitingų institucijų bendrųjų funkcijų veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų dalis (procentais).

duomenys apie pradinę rodiklio reikšmę bus renkami 2013 metais

55

60

Finansų ministerija

 

Sukurta ir paskelbta valstybės IRT sąveikumo sistema.

0

0

0

Vidaus reikalų ministerija

 

Viešojo valdymo institucijų, įdiegusių konsoliduotus informacinių technologijų valdymo standartus, dalis (procentais).

duomenys apie pradinę rodiklio reikšmę bus renkami 2013 metais

10

25

Vidaus reikalų ministerija

3.3.

Uždavinys – didinti valstybės tarnybos patrauklumą – orientuoti ją į visuomenės poreikius ir veiklos rezultatus, diegti naujoves, didinti jos lankstumą ir kompetenciją

 

 

 

 

 

Gyventojų, manančių, kad valstybės tarnautojų veikla gerėja, dalis (procentais).

22

23

24

Vidaus reikalų ministerija, Valstybės tarnybos departamentas

 

Viešojo valdymo institucijų, taikančių kompetencijų modelį, dalis (procentais).

0

0

100

Vidaus reikalų ministerija, Valstybės tarnybos departamentas

 

Valstybės tarnautojų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis (procentais).

50

51

52

Vidaus reikalų ministerija, Valstybės tarnybos departamentas

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-102, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-19, i. k. 2015-02500

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 1V-438 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-394, 2015-05-11, paskelbta TAR 2015-05-11, i. k. 2015-07062

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 1V-438 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-671, 2015-08-28, paskelbta TAR 2015-08-28, i. k. 2015-13121

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 1V-438 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-732, 2015-09-18, paskelbta TAR 2015-09-18, i. k. 2015-13973

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 1V-438 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo