Nutarimas netenka galios 2021-09-24:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 755, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-23, i. k. 2021-19943

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2019-02-22 iki 2021-09-23

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 45-2218, i. k. 1131100NUTA00000366

 

Nauja redakcija nuo 2017-01-01:

Nr. 846, 2016-08-17, paskelbta TAR 2016-08-26, i. k. 2016-22692

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL NACIONALINĖS KLIMATO KAITOS VALDYMO POLITIKOS STRATEGIJOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2013 m. balandžio 23 d. Nr. 366

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimo Nr. XI-2375 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo“ 2 straipsniu ir įgyvendindama 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas (OL 2009 L 140, p. 136) ir 2015 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimo (ES) 2015/1339 dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo Dohos pakeitimo sudarymo Europos Sąjungos vardu ir bendro pagal jį prisiimtų įsipareigojimų vykdymo (OL 2015 L 207, p. 1) nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą (toliau – Planas).

2. Pavesti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai koordinuoti Plano vykdymą.

3. Pasiūlyti Plane nurodytoms valstybės institucijoms, taip pat savivaldybių institucijoms, Lietuvos mokslo tarybai, AB „Energijos skirstymo operatorius“, valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms pagal kompetenciją dalyvauti vykdant Plano priemones ir skirti lėšų šioms priemonėms įgyvendinti.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                   Algirdas Butkevičius

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                       Valentinas Mazuronis

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2013 m. balandžio 23 d.  nutarimu Nr. 366 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 147

redakcija)

 

 

 

NACIONALINĖS KLIMATO KAITOS VALDYMO POLITIKOS STRATEGIJOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROsios nuostatos

 

1. Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas (toliau – Planas) įgyvendina Nacionalinėje klimato kaitos valdymo politikos strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. XI-2375 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo“ (toliau – Strategija), nustatytus klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos specialiuosius ir bendruosius trumpalaikius tikslus ir uždavinius iki 2020 metų ir nustato 2018–2020 metų priemones ir asignavimus joms įgyvendinti.

2. Plano paskirtis – nustatyti išmetamų į aplinkos orą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo, mažo anglies dioksido kiekio konkurencingos ekonomikos plėtojimo, ekoinovatyvių technologijų diegimo, energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo visuose šalies ūkio (ekonomikos) sektoriuose (energetika, pramonė, transportas, žemės ūkis ir kita), gamtinių ekosistemų ir šalies ūkio (ekonomikos) sektorių pažeidžiamumo mažinimo, jų atsparumo klimato kaitos pokyčiams didinimo, palankių visuomenės gyvenimo ir ūkinės veiklos sąlygų gerinimo priemones, taip pat asignavimus šioms priemonėms įgyvendinti ir užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą siekiant įgyvendinti Strategijoje nustatytus tikslus ir uždavinius.

3. Plane nustatyti tikslai, uždaviniai ir priemonės padeda įgyvendinti trumpalaikius 2013–2020 metų Lietuvos klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslus. Įgyvendinant Planą, bus pasiekta, kad Europos Sąjungos prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje (toliau – ES ATLPS) dalyvaujančiuose sektoriuose išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis kasmet mažės ir 2020 metais neviršys 8,53 mln. tonų anglies dioksido ekvivalentu (toliau – CO2e). ES ATLPS nedalyvaujančiuose sektoriuose bus siekiama 2013 m. kovo 26 d. Komisijos sprendime 2013/162/ES dėl valstybių narių metinių išmetamų dujų kiekio kvotų 20132020 m. laikotarpiu nustatymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 406/2009/EB (OL 2013 L 90, p. 106), 2013 m. spalio 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime 2013/634/ES dėl valstybių narių metinių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio kvotų 20132020 m. laikotarpiu koregavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 406/2009/EB (OL 2013 L 292, p. 19) ir 2017 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos sprendime (ES) 2017/1471, kuriuo dėl valstybių narių metinių 2017-2020 m. laikotarpio išmetamųjų dujų kiekio kvotų patikslinimo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/162/ES, (OL 2017 L 209, p. 53) Lietuvai nustatytų metinių išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslų, neviršijant leistinų limitų (2013 m. – 12,936 mln. t CO2e, 2014 m. – 13,297 mln. t CO2e, 2015 m. – 13,658 mln. t CO2e, 2016 m. – 14,019 mln. t CO2e, 2017 m. – 14,126 mln. t CO2e, 2018 m. – 14,497 mln. t CO2e, 2019 m. – 14,869 mln. t CO2e); taip pat užtikrinta, kad, siekiant tikslo 20 procentų sumažinti Europos Sąjungoje išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 1990 metais, bendras jų kiekis ES ATLPS nedalyvaujančiuose sektoriuose 2020 metais padidėtų ne daugiau kaip 15 procentų, palyginti su 2005 metų išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu, (neviršytų 15,24 mln. t CO2e) ir bendrai per 2013–2020 m. laikotarpį neviršytų 2015 m. liepos 13 d. Tarybos sprendime (ES) 2015/1339 dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo Dohos pakeitimo sudarymo Europos Sąjungos vardu ir bendro pagal jį prisiimtų įsipareigojimų vykdymo (OL 2015 L 207, p. 1) nustatyto kiekio – 113 600 821 t CO2e.

4. Prie Strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo prisidės 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“, Nacionalinė reformų darbotvarkė, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 491 „Dėl Lietuvos konvergencijos 2011 metų programos ir Nacionalinės reformų darbotvarkės“, Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“, Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“, Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. 547 „Dėl Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986 „Dėl Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“, 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinis veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 172 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – „Regioninė plėtra“ TVP), 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinis veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 293 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – „Sveikata visiems“ TVP), 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinis veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 269 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – „Kultūra“ TVP), Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinis veiklos planas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, Valstybinis atliekų tvarkymo 2014–2020 metų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“ (toliau Valstybinis atliekų tvarkymo 2014–2020 metų planas), Nacionalinė šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 284 „Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programa), Nacionalinė 2014–2020 metų gyvulininkystės sektoriaus plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1162 „Dėl Nacionalinės 2014–2020 metų gyvulininkystės sektoriaus plėtros programos patvirtinimo“, Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 569 „Dėl Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programos patvirtinimo“, Valstybinis ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1281 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“, Valstybinė studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1494 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos patvirtinimo“, Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos patvirtinimo“, Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“, Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017–2019 metų veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 1-181 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, kitų valdymo sričių plėtros programos bei trumpos trukmės planavimo dokumentų įgyvendinimo priemonės, susijusios su klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu prie klimato kaitos, kurių svarbiausios nurodytos Plano II skyriaus lentelės dalyje „Prisidedančios prie plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priemonės, numatytos kituose planavimo dokumentuose“.

5. Strategijos tikslams ir uždaviniams, kurie nurodyti Plano II skyriuje, ir kitiems Strategijos tikslams ir uždaviniams (nenurodytiems Plano II skyriuje, pateiktos jų formuluotės) įgyvendinti ministerijos, dalyvaujančios įgyvendinant Planą, turi parengti šiuos teisės aktų projektus:

5.1. Klimato kaitos švelninimo priemonių dalyje:

5.1.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija), įgyvendindama Plano 2 tikslo 4 uždavinį, parengs teisės aktų, reglamentuojančių Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plane, nustatytų atliekų tvarkymo tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, projektus;

5.1.2. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) kartu su Aplinkos ministerija, įgyvendindamos Plano 2 tikslo 6-8 uždavinius ir Strategijos 143.1 papunktyje įtvirtinto tikslo „skatinti taupų ir ekonomiškai efektyvų išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą visuose sektoriuose, siekiant prisidėti prie siūlomų ES vidutinės trukmės indikatyvių tikslų įgyvendinimo – iki 2030 m. sumažinti 40 proc., iki 2040 m. – 60 proc. ir ilgalaikio – iki 2050 m. sumažinti 80 proc. išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujųkiekį, palyginti su 1990 m. lygiu“  uždavinį „reguliariai nustatyti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo potencialą visuose ūkio sektoriuose atsižvelgiant į ekonomines galimybes ir technologijų plėtrą“ (Strategijos 144.1.1 papunktis) ir  uždavinį „reguliariai vertinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslų pasiekimą ir, pasikeitus technologijos ar ekonominei situacijai, numatyti kitas arba papildomas priemones išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui mažinti“ (Strategijos 144.1.3 papunktis):

5.1.2.1. parengs Integruotą nacionalinį energetikos ir klimato kaitos plano projektą ir pateiks jį Europos Komisijai;

5.1.2.2. parengs Europos Sąjungos klimato kaitos ir energetikos politikos tikslų iki 2030 m. įgyvendinimo nacionalinius teisės aktus.

5.2. Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių dalyje: Aplinkos ministerija –įgyvendindama Plano 8 tikslo 1 uždavinį, Strategijos 158.2 papunktyje įtvirtintą uždavinį  „modernizuoti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą ir užtikrinti jos plėtrą urbanizuotose teritorijose, siekiant apsaugoti urbanizuotas teritorijas nuo perteklinio vandens keliamos rizikos ir užkirsti kelią teršalams patekti į aplinką (paviršinius vandens telkinius)“ ir Plano 9 tikslo 1 uždavinį, parengs Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą.

5.3. Bendrųjų klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priemonių dalyje:

5.3.1. Aplinkos ministerija – įgyvendindama Strategijos 167.1 papunktyje įtvirtinto tikslo „integruoti prisitaikymo prie klimato kaitos ir klimato kaitos švelninimo tikslus ir uždavinius ir priemones į šalies ūkio sektorių (energetika, pramonė, gyvenamųjų teritorijų vystymas, žemės ūkis, transportas ir kt.) strategijas ir planus“ uždavinį „užtikrinti, kad sprendiniai, susiję su prisitaikymu prie klimato kaitos ir klimato kaitos švelninimo priemonių įgyvendinimu, būtų priimami ne vietiniu, bet regioniniu lygmeniu“ (Strategijos 168.1.3 papunktis), organizuos Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano, kuriame būtų nustatyti erdvinės struktūros ir teritorijos naudojimo privalomųjų nuostatų ir reikalavimų bei apsaugos principai, naudojami priimant sprendimus, rengimą;

5.3.2. Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija), Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ekonomikos ir inovacijų ministerija), įgyvendindamos Plano 11 tikslo uždavinį, įtvirtintą Strategijos 168.2.2 papunktyje, „užtikrinti ilgalaikį efektyvų finansinių ir techninių išteklių valdymą ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų panaudojimą pramonei vystyti“, parengs teisės aktų, reglamentuojančių Europos struktūrinių ir investavimo (ESI) fondų intervencinių priemonių lėšų naudojimą taikant paskolų teikimo, aplinkosauginio inžinerinio projektų finansavimo būdus, užtikrinant lėšų grąžą ir pakartotinį naudojimą pramonės sektoriui nustatytiems griežtesniems klimato kaitos srities reikalavimams įgyvendinti, projektus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 157, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02866

 

6. Strategijos tikslams ir uždaviniams, kurie nurodyti Plano II skyriuje, ir kitiems Strategijos tikslams ir uždaviniams (nenurodytiems Plano II skyriuje, pateiktos jų formuluotės) įgyvendinti ministerijos iš bendrųjų asignavimų turės  įvykdyti šias priemones:

6.1. Klimato kaitos švelninimo priemonių dalyje:

6.1.1. Susisiekimo ministerija, įgyvendindama Plano 2 tikslo 1 uždavinį:

6.1.1.1. diegiant ekonomiško geležinkelių riedmenų valdymo įgūdžius geležinkelių transporte, organizuoti mašinistų mokymus;

6.1.1.2. įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus automobilių techninės būklės reikalavimus;

6.1.2. Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija, Susisiekimo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės ūkio ministerija), įgyvendindamos Plano 2 tikslo uždavinį, įtvirtintą Strategijos 142.1.1 papunktyje, „vykdyti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėseną atskiruose ES ATLPS nedalyvaujančiuose sektoriuose (transporto, žemės ūkio, pramonės, atliekų tvarkymo ir kituose)“, vertinti, ar ES ATLPS nedalyvaujančiuose sektoriuose vykdomų priemonių pakanka tikslams pasiekti, ir numatyti papildomas priemones, jeigu išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis viršija nustatytus metinius tikslus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 157, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02866

 

6.2. Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių dalyje:

6.2.1. Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija, Susisiekimo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Žemės ūkio ministerija, įgyvendindamos Strategijos 150.1 papunktyje įtvirtinto tikslo „siekti, kad prisitaikymo prie klimato kaitos tikslai, uždaviniai ir priemonės būtų integruoti į jautriausius klimato kaitos poveikiui šalies ūkio (ekonomikos) sektorius ir įgyvendintos prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės“ uždavinį „atlikti Lietuvos ūkio (ekonomikos) sektorių būklės analizę, prireikus išskirti naujus prioritetinius prisitaikymo prie klimato kaitos sektorius ir užtikrinti šiuose sektoriuose veiksmingų priemonių įgyvendinimą“ (Strategijos 151.1.1 papunktis)   ir  uždavinį „užtikrinti teisės aktų suderinamumą prisitaikymo prie klimato kaitos klausimais“ (Strategijos 151.1.2 papunktis), rengdamos šalies ūkio (ekonomikos) sektorines plėtros programas ir kitus programinius dokumentus, taikyti Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijoje, Europos Sąjungos prisitaikymo prie klimato kaitos strategijoje prisitaikymo prie klimato kaitos prioritetinėms sritims (energetika, pramonė, žemės ūkis, transportas, miškininkystė, vandens išteklių valdymas ir kita) nustatytas gaires;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 157, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02866

 

6.2.2. Aplinkos ministerija ir Žemės ūkio ministerija – įgyvendindamos Plano 5 tikslo 1 uždavinį, įgyvendinti priemones, susijusias su tausiu paviršinių ir požeminių vandens telkinių ir irigacinių sistemų naudojimu;

6.2.3. Žemės ūkio ministerija – įgyvendindama Plano 5 tikslo 1 uždavinį, įgyvendinti agroekosistemų tvarumo didinimo ir dirvožemio degradacijos mažinimo priemones;

6.2.4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Vidaus reikalų ministerija) – įgyvendindama Plano 5 tikslo 3 uždavinį, įgyvendinti priemones, susijusias su gyventojų perspėjimo apie ekstremaliąsias situacijas, kylančias dėl klimato kaitos, sistemos tobulinimu bei priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgumų didinimu, tinkamai reaguoti į tokių situacijų padarinius rizikingiausiose potvynių ir miškų gaisrų zonose;

6.2.5. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – įgyvendindama Plano 9 tikslo 1 uždavinį, parengti užliejamų teritorijų gyventojų šachtinių šulinių geriamojo vandens stebėsenos programą ir organizuoti valstybinius geriamojo vandens tyrimus, kurių reikia visuomenės sveikatai, higienos ir epidemiologinei būklei palaikyti.

6.3. Bendrųjų klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priemonių dalyje:

6.3.1. Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija, Susisiekimo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Žemės ūkio ministerija:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 157, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02866

6.3.1.1. įgyvendindamos Strategijos 167.1 papunktyje įtvirtinto tikslo „integruoti prisitaikymo prie klimato kaitos ir klimato kaitos švelninimo tikslus, uždavinius ir priemones į šalies ūkio sričių (sektorių) (energetika, pramonė, gyvenamųjų teritorijų plėtra, žemės ūkis, transportas ir kita) planavimo dokumentus“ uždavinį „užtikrinti glaudų įvairių institucijų bendradarbiavimą įgyvendinant Strategijoje, atskirų sričių (sektorinėse) plėtros programose ir jų įgyvendinimo priemonių planuose numatytas priemones“ (Strategijos 168.1.1 papunktis)  ir uždavinį „užtikrinti, kad klimato kaitos aspektas būtų įtraukiamas į atskirų sričių (sektorines) plėtros programas bei jų įgyvendinimo planus ir programas“ (Strategijos 168.1.2 papunktis), ministrams priskirtų valdymo sričių plėtros programose numatyti priemones ekoinovatyvių energijos gamybos ir naudojimo, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo technologijų diegimui skatinti;

6.3.1.2. įgyvendindamos Strategijos 167.3 papunktyje įtvirtinto tikslo „skatinti ekonominių priemonių (mokesčių lengvatų, valstybės pagalbos priemonių ir kitų) diegimą“ uždavinį „užtikrinti visuomenės informavimą apie galimybes pasinaudoti ekonominiais instrumentais“ (Strategijos 168.3.3 papunktis), nuolat skelbti ir atnaujinti informaciją apie galimybes pasinaudoti ekonominiais instrumentais valstybės institucijų interneto svetainėse;

6.3.1.3. įgyvendindamos Strategijos 167.8 papunktyje įtvirtinto tikslo skatinti specialistų, galinčių kvalifikuotai spręsti su klimato kaita susijusias problemas, rengimą, nuolat tobulinti šių specialistų kvalifikaciją“ uždavinį „užtikrinti, kad specialistai, rengiami dirbti ar dirbantys sektoriuose, turinčiuose didelį poveikį klimato kaitai (energetikos, statybos, transporto, pramonės), įgytų reikiamų klimato kaitos švelninimo srities žinių ir gebėjimų“ (Strategijos 168.8.1 papunktis) ir  uždavinį „užtikrinti, kad specialistai, rengiami dirbti sektoriuose, jautriuose klimato kaitai (žemės ūkio, sveikatos, miškų ūkio ir kituose), įgytų reikiamų prisitaikymo prie klimato kaitos srities žinių ir gebėjimų“ (Strategijos 168.8.2 papunktis), inicijuojant valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kurių veikla susijusi su klimato kaitai įtaką turinčiais sektoriais, kvalifikacijos tobulinimo programų rengimą, siūlyti įtraukti temas, suteikiančias žinių apie galimybes mažinti poveikį klimato kaitai ir prisitaikyti prie klimato kaitos atitinkamoje veiklos srityje;

6.3.2. Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, įgyvendindamos Strategijos 167.3 papunktyje įtvirtinto tikslo „skatinti ekonominių priemonių (mokesčių lengvatų, valstybės pagalbos priemonių ir kitų) diegimą“ uždavinį „užtikrinti efektyvų lėšų naudojimą prisitaikymo prie klimato kaitos ir efektyvaus išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo projektams ir priemonėms įgyvendinti“ (Strategijos 168.3.1 papunktis), prireikus taikyti valstybės pagalbos priemones, atsižvelgdamos į Europos Komisijos komunikato „Tam tikrų valstybės pagalbos priemonių, susijusių su šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema po 2012 m., gairės“ (OL 2012 C 158, p. 4) (toliau – Komunikatas) nuostatas:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 157, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02866

6.3.2.1. Ekonomikos ir inovacijų ministerija – taikyti valstybės pagalbos priemones Komunikato II priede nurodytas ekonomines veiklas vykdančioms įmonėms, kurioms dėl to, kad į elektros kainas įtraukiamos su ES ATLPS susijusios išlaidos, kyla didelė anglies dioksido nuotėkio rizika;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 157, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02866

 

6.3.2.2. Energetikos ministerija – taikyti:

6.3.2.2.1. investicinę pagalbą labai efektyviai veikiančioms elektrinėms, taip pat ir naujoms elektrinėms, pritaikytoms surinkti ir saugoti anglies dioksidą;

6.3.2.2.2. valstybės pagalbą, susijusią su galimu nemokamų pereinamojo laikotarpio apyvartinių taršos leidimų išdavimu elektros energijos gamybai modernizuoti;

6.3.2.3. Aplinkos ministerija – taikyti valstybės pagalbą, susijusią su mažų įrenginių ir ligoninių neįtraukimu į ES ATLPS;

6.3.3. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija), Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Žemės ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija, Aplinkos ministerija ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Sveikatos apsaugos ministerija), įgyvendindamos Plano 12 tikslo 1 uždavinį ir uždavinį „užtikrinti, kad poveikio klimato kaitai aspektas būtų vertinamas rengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programas technologijos mokslų srityje“ (Strategijos 168.5.1 papunktis), įgyvendinti integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) infrastruktūros plėtros projektus, skatinti bendrų mokslo ir verslo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centrų (kompetencijos centrų) kūrimąsi, plėtoti jų infrastruktūrą ir paslaugas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 157, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02866

 

6.3.4. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 157, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02866

6.3.4.1. įgyvendindama Strategijos 167.6 papunktyje įtvirtinto tikslo  „didinti visuomenės aktyvumą, susijusį su aplinkosauga, ir informuotumą apie klimato kaitą“ uždavinį „užtikrinti švietimą klimato kaitos klausimais visais švietimo lygiais“ (Strategijos 168.6.2 papunktis), skatindama inovacijų kultūros formavimąsi, parengti pasiūlymus dėl technologinių gebėjimų, gamtos ir tiksliųjų mokslų srities mokinių gabumų ugdymo bendrojo ugdymo mokyklose;

6.3.4.2. įgyvendindama Strategijos 167.7 papunktyje įtvirtinto tikslo „skatinti informacijos klimato kaitos srityje koordinavimą ir sklaidą“ uždavinį „užtikrinti nuolatinį informacijos apie Lietuvoje atliekamus mokslinius tyrimus klimato kaitos srityje rinkimą ir sklaidą“ (Strategijos 168.7.1 papunktis), rinkti ir sistemingai skleisti informaciją apie Lietuvoje atliekamus mokslinius tyrimus klimato kaitos srityje;

6.3.5. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, įgyvendindama Plano 12 tikslo  uždavinį „plėsti klimato kaitos tyrimus, užtikrinti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą ir inovacijas klimato kaitos srityje; pritraukti verslo sektoriaus lėšas moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai ir inovacijoms klimato kaitos srityje“ (Strategijos 168.5.3 papunktis), skatinti taikomuosius mokslinius tyrimus, technologijų kūrimą ir diegimą pramonėje (tarp jų įgyvendinančių didelio poveikio technologijas gaminių prototipų kūrimą (projektavimą ir gamybą) ir diegimą);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 157, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02866

 

6.3.6. Aplinkos ministerija ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – Užsienio reikalų ministerija) – įgyvendindamos Plano 13 tikslo 1 uždavinį ir uždavinį „užtikrinti tinkamą atstovavimą Lietuvos interesams tarptautinėse derybose klimato kaitos klausimais“ (Strategijos 168.9.1 papunktis), atsižvelgdamos į Lietuvos interesus ir grėsmes saugumui, dalyvauti derantis dėl tarptautinių klimato kaitos susitarimų, bendradarbiauti su kitomis šalimis įgyvendinant klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos priemones.

7. Ministerijos, rengdamos valdymo sričių plėtros programas, tarpinstitucinius veiklos planus, veiksmų planus ar kitus planavimo dokumentus, turi įtraukti į juos Strategijoje nustatytus prisitaikymo prie klimato kaitos ir klimato kaitos švelninimo tikslus ir uždavinius, numatyti jų įgyvendinimo priemones ir užtikrinti glaudų tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

 

 

 

II SKYRIUS

PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS

 

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

2018 metų asignavimai, tūkst. eurų

2019 metų asignavimai, tūkst. eurų

2020 metų asignavimai, tūkst. eurų

2014–2020 metais, iš viso, tūkst. eurų

Dalyvaujanti institucija

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

 

 

 

iš viso

iš jų

Išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

 

 

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

 

 

iš viso

 

iš jų darbo užmo-kesčiui

 

I. KLIMATO KAITOS ŠVELNINIMO PRIEMONĖS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Tikslas – siekti, kad išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis Europos Sąjungos prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje dalyvaujančiuose sektoriuose 2020 metais neviršytų 8,53 mln. tonų CO2e, taip užtikrinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslų įgyvendinimą

5 000

5 000

0

0

5 000

5 000

0

0

5 000

5 000

0

0

20 270

Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija

1.1.

Uždavinys – pasirengti elektros energijos gamybos, perdavimo ir skirstymo infrastruktūros modernizavimui ir jį vykdyti, maksimaliai didinant galimybes efektyviai reaguoti į paklausą ir plėtoti paskirstytą gamybą

5 000

5 000

0

0

5 000

5 000

0

0

5 000

5 000

0

0

20 270

Energetikos ministerija

1.1.1.

Priemonė – skatinti elektros energijos skirstymo tinklų modernizavimo ir plėtros projektus

5 000

5 000

0

0

5 000

5 000

0

0

5 000

5 000

0

0

20 270

Energetikos ministerija

Priemonės veiklos: elektros skirstymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra diegiant pažangiosios infrastruktūros elementus

2.

Tikslas – užtikrinti, kad išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis Europos Sąjungos prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje nedalyvaujančiuose sektoriuose neviršytų nustatytų kasmetinių išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio tikslų, o bendras kiekis 2020 metais nepadidėtų daugiau kaip 15 procentų, palyginti su 2005 metais, ir neviršytų 15,24 mln. tonų CO2e

116 699

116 699

0

0

167 685

167 685

0

0

169 369

169 369

0

0

1 088 386

Aplinkos ministerija,

Energetikos ministerija, Susisiekimo ministerija, 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Žemės ūkio ministerij

 

Transporto sektorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Uždavinys – diegti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones transporto sektoriuje

(įgyvendina bendrųjų nuostatų 6.1.1.1 ir 6.1.1.2 papunkčiai)

56 164

56 164

0

0

16 295

16 295

0

0

5 940

5 940

0

0

357 598

Susisiekimo ministerija

2.1.1.

Priemonė – plėtoti naują ir pagerinti esamą valstybinės reikšmės kelių infrastruktūrą, didinti valstybinių kelių tinklo dalį, kurią sudaro asfaltuoti keliai

56 164

56 164

0

0

16 295

16 295

0

0

5 940

5 940

0

0

357 598

Susisiekimo ministerija

Priemonės veiklos: Europos Sąjungos transeuropinio transporto tinklo (toliau – TEN-T) kelių transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, kelių transporto eismo saugos ir aplinkosauginių parametrų didinimas, TEN-T tinklo kelių, su jais susijusių privažiuojamųjų ir tiesioginių jungiamųjų kelių rekonstrukcija ir plėtra, įskaitant miestų ir miestelių aplinkkelių tiesimą

2.2.

Uždavinys – užtikrinti alternatyvių energijos šaltinių ir ekologiškai švaresnio kuro dalių transporto sektoriaus energetiniame balanse padidėjimą

31 452

31 452

0

0

41 460

41 460

0

0

110 724

110 724

0

0

292 331

Susisiekimo ministerija

2.2.1.

Priemonė – įgyvendinti geležinkelių pagrindinių transporto koridorių elektrifikavimo projektus

30 031

30 031

0

0

39 985

39 985

0

0

110 724

110 724

0

0

289 435

Susisiekimo ministerija

Priemonės veiklos: geležinkelių infrastruktūros atnaujinimas, patobulinimas ir plėtra, geležinkelių transporto aplinkosauginių parametrų gerinimas ir saugos didinimas, 1 520 mm vėžės pločio geležinkelių infrastruktūros atnaujinimas, patobulinimas ir plėtra (įskaitant antrųjų vėžių tiesimą ir elektrifikavimą) IX B transporto koridoriuje, kuri leistų atnaujintuose ir patobulintuose ruožuose pasiekti 160 km/h greitį keleiviniams traukiniams ir 120 km/h greitį krovininiams traukiniams

2.2.2.

Priemonė – parengti elektromobilių ir jų infrastruktūros plėtros ir elektromobilių įkrovimo stotelių planus, magistraliniuose keliuose įrengti viešąsias elektromobilių įkrovimo stoteles

1 421

1 421

0

0

1 475

1 475

0

0

0

0

0

0

2 896

Susisiekimo ministerija

Priemonės veiklos: elektromobilių įkrovimo / baterijų keitimo infrastruktūros / stotelių tinklo plėtra ir įrengimas

 

Žemės ūkio sektorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Uždavinys – įgyvendinti priemones, skirtas išmetamojo metano kiekio iš mėšlo tvarkymo sistemoms ekonomiškai efektyviai mažinti

8 000

 

8 000

 

0

0

5 000

5 000

0

0

14 000

14 000

0

0

45 200

 

Žemės ūkio ministerija

2.3.1.

Priemonė – skatinti biodujų surinkimo ir naudojimo energijos gamybai investicinių projektų kaimo vietovėse įgyvendinimą, siekiant mažinti gyvulininkystės ūkių išskiriamo metano kiekį

8 000

 

 

8 000

0

0

5 000

5 000

0

0

14 000

14 000

0

0

45 200

 

Žemės ūkio ministerija

Priemonės veikla – biodujų, biometano, elektros bei šilumos energijos gamyba kaimo vietovėse

 

 

 

 

Atliekų sektorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Uždavinys – įgyvendinti priemones, skirtas išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui iš atliekų sektoriaus mažinti
(įgyvendina bendrųjų nuostatų 5.1.1
papunktis)

0

0

0

0

3 341

3 341

0

0

9 350

9 350

0

0

12 741

Aplinkos ministerija

2.4.1.

Priemonė – įgyvendinti komunalinių atliekų paruošimo perdirbti, pakartotinai panaudoti pajėgumų sukūrimo ir modernizavimo projektus

0

0

0

0

3 341

3 341

0

0

9 350

9 350

0

0

12 741

Aplinkos ministerija,

atliekų tvarkytojai

Priemonės veikla – komunalinių atliekų paruošimo perdirbti ir (arba) kitaip naudoti įrangos įsigijimas / modernizavimas

2.5.

Uždavinys – panaudoti ne mažiau kaip 30 procentų susidarančio metinio atliekų kiekio energijos gamybai

12 195

12 195

0

0

36 313

36 313

0

0

9 125

9 125

0

0

57 042

Aplinkos ministerija,

2.5.1.

Priemonė – įgyvendinti atliekų tvarkymo sistemos valdymo ir atliekų deginimo projektus

12 195

12 195

0

0

36 313

36 313

0

0

9 125

9 125

0

0

57 042

Aplinkos ministerija

Priemonės veikla – pakuočių atliekų rūšiavimo priemonių įgyvendinimas

 

Pramonės sektorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

Uždavinys – diegti ekoinovatyvias energinio efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo priemones, skirtas išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui ekonomiškai efektyviai mažinti Europos Sąjungos prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje nedalyvaujančiose pramonės įmonėse

3 710

3 710

0

0

7 393

7 393

0

0

4 531

4 531

0

0

19 994

Aplinkos ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Energetikos ministerija

2.6.1.

Priemonė – skatinti pramonės įmones didinti atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą iš dalies finansuojant projektus („Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“)

3 710

3 710

0

0

7 393

7 393

0

0

4 531

4 531

0

0

19 994

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Priemonės veiklos: investicinė pagalba atsinaujinančių išteklių (vėjas, saulė, aeroterminiai, geoterminiai ir hidroterminiai ir vandenynų energijos ištekliai, hidroenergijos ištekliai, biomasė, sąvartynų dujos, nuotekų perdirbimo įrenginių dujos ir biodujos) energijos gamybai skatinti tik naujiems įrenginiams

 

Kiti sektoriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.

Uždavinys – nustatyti ir įgyvendinti priemones, skirtas išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui ekonomiškai efektyviai mažinti kituose Europos Sąjungos prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje nedalyvaujančiuose sektoriuose

(įgyvendina bendrųjų nuostatų 5.1.2 papunktis)

1 500

1 500

0

0

3 000

3 000

0

0

3 000

3 000

0

0

12 000

Aplinkos ministerija,

Energetikos ministerija

2.7.1.

Priemonė – skatinti nedidelės galios biokuro kogeneraciją

1 500

1 500

0

0

3 000

3 000

0

0

3 000

3 000

0

0

12 000

Energetikos ministerija

 

Priemonės veikla – investicinė pagalba naujiems arba atnaujinamiems didelio naudingumo biokuro kogeneracijos įrenginiams

2.8.

Uždavinys – užtikrinti nuolatinį energijos vartojimo efektyvumo didinimą namų ūkio ir paslaugų sektoriuose

(įgyvendina bendrųjų nuostatų 5.1.2 papunktis)

15

15

0

0

15

15

0

0

15

15

0

0

102

Aplinkos ministerija,

Energetikos ministerija

2.8.1.

Priemonė – organizuoti visuomenės švietimo ir edukacijos iniciatyvas, siekiant daryti įtaką energijos vartojimo įpročiams ir skatinti energiją taupančios ir racionaliai vartojančios visuomenės kūrimą, įgyvendinti priemones, mažinančias neigiamą energetikos objektų įtaką žmonėms ir aplinkai, propaguoti aplinką tausojančių įrenginių montavimą, taršą mažinančių darbo priemonių naudojimą ir aktyvų darbuotojų savanorių įsitraukimą į šią veiklą

15

15

0

0

15

15

0

0

15

15

0

0

102

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Priemonės veiklos: atsakingą ir racionalų elektros vartojimą skatinanti iniciatyva „Elektromagija“ – paskaitų, įtraukiant darbuotojus, organizavimas ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams. Klientų ir visuomenės skatinimas racionaliai vartoti elektros energiją. Vidinės iniciatyvos, į energijos taupymą įtraukiančios darbuotojus. Informacijos apie bendrovės diegiamas naujoves, padedančias racionaliau naudoti energijos išteklius bei prisidėti prie aplinkos apsaugos, sklaida. Racionalaus energijos vartojimo renginiai – konferencijos verslui ir pramonei

2.9.

Uždavinys – užtikrinti, kad metinis šilumos energijos sąnaudų sumažėjimas daugiabučiuose namuose, pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 metų normatyvinius statybos techninius dokumentus, 2020 metais siektų ne mažiau kaip 1 000 GWh, palyginti su 2005 metais

0

0

0

0

44 317

44 317

0

0

8 634

8 634

0

0

331 269

Aplinkos ministerija

2.9.1.

Priemonė – įgyvendinti daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimo projektus, panaudojant finansines priemones

0

0

0

0

44 317

44 317

0

0

8 634

8 634

0

0

331 269

Aplinkos ministerija

Priemonės veiklos: daugiabučių namų atnaujinimas didinant energinį efektyvumą; savivaldybėms priklausančių viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energinį efektyvumą

2.10.

 

Uždavinys – užtikrinti nuolatinį energijos vartojimo efektyvumo didinimą visuomeninės paskirties pastatuose

3 663

3 663

0

0

10 551

10 551

0

0

4 050

4 050

0

0

20 274

Aplinkos ministerija,

Energetikos ministerija

2.10.1.

Priemonė – skatinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektus

3 663

3 663

0

0

10 551

10 551

0

0

4 050

4 050

0

0

20 274

Energetikos ministerija

Priemonės veikla – valstybei priklausančių viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energijos vartojimo efektyvumą

3.

Tikslas – didinti absorbuojamų išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, didinant šalies miškingumą ir stiprinant gamtinį karkasą (bendras metinis absorbuojamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turėtų būti ne mažesnis nei 3,7 mln. tonų CO2e 2020 metais)

9 905

9 775

0

130

10 504

10 504

0

0

9 533

9 533

0

0

103 704

Aplinkos ministerija,

Žemės ūkio ministerija

3.1.

Uždavinys – įgyvendinti miškingumo didinimo priemones, apželdinant nenaudojamą ir žemės ūkiui mažai tinkamą žemę

8 605

8 475

0

130

9 104

9 104

0

0

8 133

8 133

0

0

95 704

Aplinkos ministerija,

Žemės ūkio ministerija

3.1.1.

Priemonė – vykdyti valstybinę miškų inventorizaciją ir apskaitą, valstybinę miškų priešgaisrinę apsaugą, likviduoti stichinių nelaimių padarinius, masinių ligų ir kenkėjų židinius bei vykdyti jų prevenciją, organizuoti, kaupti, išsaugoti, tirti ir racionaliai naudoti šalies miško genetinius išteklius, įveist naujus miškus ir vykdyti susijusias veiklas

1 605

1 475

0

130

3 104

3 104

0

0

3 133

3 133

0

0

9 333

Aplinkos ministerija

(valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija)

Priemonės veikla – valstybinės miškų inventorizacijos ir apskaitos vykdymas,  miškų priešgaisrinė apsauga, stichinių nelaimių padarinių likvidavimas, masinių ligų ir kenkėjų židinių prevencija, miško genetinių išteklių išsaugojimas,  valstybinių miškų įveisimas

3.1.2.

Priemonė – skatinti veisti naujus ūkiškai vertingus, našius, biologiškai atsparius miškus privačioje žemėje, tam panaudojant Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai skiriamą finansinę paramą

7 000

7 000

0

0

6 000

 

6 000

 

0

0

5 000

5 000

0

0

81 626

 

Žemės ūkio ministerija

Priemonės veiklos: mokamos kompensacinės išmokos už įveistą mišką ir išmokos už įveisto miško bei savaime apaugusio mišku ploto priežiūrą, apsaugą ir ugdymą

3.2.

Uždavinys – vykdyti darnią miškininkystės politiką, išplečiant miško kirtimo atliekų paėmimo biokuro gamybai mastą

1 300

 

1 300

0

0

1 400

 

1 400

 

0

0

1 400

 

1 400

 

0

0

8 000

 

Aplinkos ministerija,

Žemės ūkio ministerija

3.2.1.

Priemonė – skatinti medienos biokuro ruošos technikos ir įrangos įsigijimą

1 300

1 300

0

0

1 400

 

1 400

 

0

0

1 400

 

1 400

 

0

0

8 000

 

Žemės ūkio ministerija

Priemonės veiklos: remiamos investicijos į miškų ūkio modernizavimą, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimą, miško medelynų įkūrimą, paslaugų miškų sektoriuje teikimą, skatinant naudoti pažangią miško techniką, įrangą ir technologijas bei didinant miško potencialo ir (arba) produktų pridėtinę vertę

 

II. PRISITAIKYMO PRIE KLIMATO KAITOS PRIEMONĖS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Tikslas – stebėti, tirti ir vertinti klimato kaitos poveikį Lietuvos teritorijoje ir regionuose

6 716

5 506

1 181

1 210

6 674

5 440

1 181

1 234

9 644

7 494

1 181

2 150

35 064

Aplinkos ministerija

4.1.

Uždavinys – užtikrinti, kad aplinkos, meteorologinių ir hidrologinių stebėjimų sistema būtų nuolat tobulinama ir atnaujinama

5 221

4 011

1 181

1 210

5 179

3 945

1 181

1 234

8 149

5 999

1 181

2 150

25 663

Aplinkos ministerija

(Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba))

4.1.1.

Priemonė – įgyvendinti aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimo projektus

2 430

2 430

0

0

2 364

2 364

0

0

4 418

4 418

0

0

21 722

Aplinkos ministerija

Priemonės veiklos: nacionalinei oro teršalų ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos sistemai tobulinti reikalingų dokumentų parengimas ir priemonių įsigijimas; hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų, prognozavimo, modeliavimo, hidrometeorologinių ir klimato paslaugų teikimo, informacijos koordinavimo ir informavimo pajėgumų stiprinimas; aplinkos oro monitoringo ir ankstyvojo perspėjimo stočių tinklo ir laboratorijų atnaujinimas; miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolės techninių pajėgumų atnaujinimas ir tobulinimas

4.1.2.

Priemonė  modernizuoti hidrometeorologinių stebėjimų tinklą, diegti naujus hidrometeorologinių prognozių metodus, vykdyti hidrometeorologinės įrangos bei prietaisų patikrą (kalibravimą)

2 791

1 581

1 181

1 210

2 815

1 581

1 181

1 234

3 731

1 581

1 181

2 150

8 865

Aplinkos ministerija

(Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba)

Priemonės veiklos: hidrometeorologinių stebėjimų tinklų modernizavimas, naujų hidrometeorologinių prognozių metodų, diegimas, hidrometeorologinės įrangos ir prietaisų patikros vykdymas

4.2.

Uždavinys – įsitraukti į pasaulinio ir regioninio klimato monitoringo programas (Europos meteorologinių palydovų eksploatavimo organizacijos (toliau - EUMETSAT), Globalinės klimato stebėjimų sistemos (toliau - GCOS), Baltijos jūros regiono klimato kaitos tyrimų programas ir kitas)

1 495

1 495

0

0

1 495

1 495

0

0

1 495

1 495

0

0

9 401

Aplinkos ministerija

(Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba)

4.2.1.

Priemonė - tinkamai atstovauti Lietuvos interesus tarptautinėse hidrometeorologinėse organizacijose ir užtikrinti tarptautinių įsipareigojimų vykdymą

1 495

1 495

0

0

1 495

1 495

0

0

1 495

1 495

0

0

9 401

Aplinkos ministerija

(Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba)

Priemonės veiklos:  Lietuvos interesų atstovavimas Pasaulio meteorologijos organizacijoje (WMO), Europos vidutinės trukmės orų prognozių centre (ECMWF), EUMETSAT, GCOS, Baltijos jūros regiono klimato kaitos tyrimų programoje ir kitose klimato monitoringo programose, duomenų analizavimas ir sisteminimas, keitimasis duomenimis su kitomis šalimis

 

Žemės ūkis, dirvožemis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Tikslas – didinti agrarinio sektoriaus atsparumą klimato pokyčiams

57 794

57 794

187

0

34 942

34 942

187

0

34 998

34 998

187

0

360 769,8

Aplinkos ministerija,

Žemės ūkio ministerija

5.1.

Uždavinys – užtikrinti tausų gamtos išteklių – vandens ir dirvožemio – naudojimą

(įgyvendina bendrųjų nuostatų 6.2.2 ir 6.2.3 papunkčiai)

48 160

48 160

0

0

27 500

27 500

0

0

27 500

27 500

0

0

293 200

Aplinkos ministerija,

Žemės ūkio ministerija

5.1.1.

Priemonė – įgyvendinti agrarinės aplinkosaugos programas

48 160

48 160

0

0

27 500

27 500

0

0

27 500

27 500

0

0

293 200

Žemės ūkio ministerija

Priemonės veikla – skiriama parama pagal priemones „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ ir „Ekologinis ūkininkavimas“

5.2.

Uždavinys – užtikrinti atsparių klimato kaitai žemės ūkio augalų rūšių parinkimą ir naujų veislių išvedimą

180

 

180

 

90

0

180

 

180

 

90

0

180

 

180

 

90

0

918

Žemės ūkio ministerija

5.2.1.

Priemonė – vykdyti tyrimus, susijusius su žemės ūkio augalų adaptyvių rūšių ir veislių atranka

180

180

90

0

180

 

180

 

90

0

180

 

180

 

90

0

918

Žemės ūkio ministerija

Priemonės veiklos: parama žemės ūkio moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai, augalų veislių tyrimai

5.3.

Uždavinys – įgyvendinti pavojų ir krizių, susijusių su klimato kaitos reiškiniais, valdymo ir šių reiškinių padarinių likvidavimo priemones

(įgyvendina bendrųjų nuostatų 6.2.4 papunktis)

8 979

8 979

0

0

6 813

6 813

0

0

6 813

6 813

0

0

39 670

Vidaus reikalų ministerija (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

(toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas)

Žemės ūkio ministerija

5.3.1.

Priemonė – stiprinti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasirengimą reaguoti į klimato kaitos sukeltų ekstremaliųjų gamtinių reiškinių padarinius ir tobulinti gyventojų perspėjimo sirenomis sistemą

1 680

1 680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 494

Vidaus reikalų ministerija (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas)

Priemonės veiklos: gelbėjimo techninės, kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas, Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistų gebėjimų ir kompetencijos didinimas, techninės, kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas, montavimas, gyventojų perspėjimas sirenomis rizikingiausiuose Lietuvos regionuose ekstremaliųjų reiškinių (potvynių, gaisrų, uraganų ir kitais) atvejais

5.3.2.

Priemonė – kompensuoti dalį pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokų

7 299

7 299

0

0

6 813

6 813

0

0

6 813

6 813

0

0

37 149

Žemės ūkio ministerija

Priemonės veiklos: pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas; gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas

5.4.

Uždavinys – įdiegti nuolatinės stebėsenos sistemą dirvožemio būklei stebėti ir tobulinti ūkininkavimo metodus, siekiant mažinti naudingojo dirvožemio sluoksnio praradimą

205

205

97

0

205

205

97

0

205

205

97

0

1 291

 

Žemės ūkio ministerija

5.4.1.

Priemonė – tirti dirvožemio agrochemines savybes

205

205

97

0

205

205

97

0

205

205

97

0

1 291

Žemės ūkio ministerija

Priemonės veiklos: dirvožemio agrocheminių savybių tyrimas, mineralinių medžiagų dirvožemyje stebėsena, surinktų duomenų bazės parengimas

5.5.

Uždavinys – formuoti ūkininkų gebėjimus, gerinti jų supratimą apie klimato kaitą ir didinti motyvaciją prie jos prisitaikyti

270

270

0

0

244,8

244,8

0

0

300

300

0

0

2 797,8

 

Žemės ūkio ministerija

5.5.1.

Priemonė – organizuoti pagrindinės ir konkretiems regionams skirtos informacijos apie prisitaikymą prie klimato kaitos ir klimato kaitos švelninimą sklaidą

170

 

170

 

0

0

144,8

 

144,8

0

0

200

200

0

0

1 106,8

 

Žemės ūkio ministerija

Priemonės veikla – informacijos apie prisitaikymą prie klimato kaitos ir klimato kaitos švelninimą teikimas žemės ūkio subjektams

5.5.2.

Priemonė – plėsti konsultavimo ūkio valdymo ir klimatui bei aplinkosaugai naudingos žemės ūkio praktikos klausimais paslaugų teikimą

100

 

100

 

0

0

100

 

100

 

0

0

100

 

100

 

0

0

1 691

 

Žemės ūkio ministerija

Priemonės veikla – konsultavimo paslaugų teikimas ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams ūkio valdymo ir klimatui bei aplinkosaugai naudingos žemės ūkio praktikos klausimais

 

Miškininkystė, ekosistemos, biologinė įvairovė, kraštovaizdis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Tikslas – mažinti neigiamą klimato kaitos poveikį gamtinėms ekosistemoms

4 103

4 103

0

0

13 106

13 106

0

0

7 442

7 442

0

0

34 755

Aplinkos ministerija

6.1.

Uždavinys – mažinti neigiamą vandens lygio kilimo, stichinių meteorologinių reiškinių poveikį Baltijos jūros pakrantės zonai, potvynių veikiamoms Kuršių marių bei Nemuno žemupio ir kitoms šalies teritorijoms

250

250

0

0

4 734

4 734

0

0

555

555

0

0

7 872

Aplinkos ministerija

6.1.1.

Priemonė –įgyvendinti pajūrio tvarkymo projektus

250

250

0

0

4 734

4 734

0

0

555

555

0

0

7 872

Aplinkos ministerija

Priemonės veikla – krantotvarkos priemonių pajūrio juostoje įgyvendinimas

6.2.

Uždavinys – stabilizuoti biologinės įvairovės nykimą dėl klimato kaitos poveikio Lietuvoje ir Baltijos biogeografiniame regione

3 853

3 853

0

0

8 372

8 372

0

0

6 887

6 887

0

0

28 383

Aplinkos ministerija

6.2.1.

Priemonė – įgyvendinti biologinės įvairovės apsaugos projektus

3 853

3 853

0

0

8 372

8 372

0

0

6 887

6 887

0

0

28 383

Aplinkos ministerija

Priemonės veiklos: saugomų teritorijų dokumentų ir saugomų rūšių veisimo programų, saugomų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo dokumentų parengimas; saugomų teritorijų monitoringo ir tvarkymo pajėgumų stiprinimas; gamtosaugos ir gamtotvarkos priemonių saugomose (įskaitant Natura 2000 teritorijas) ir saugomų teritorijų statuso neturinčiose teritorijose, kuriose taikytinos saugomų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių reguliavimo priemonės, įgyvendinimas; gamtos ir kultūros vertybių, kraštovaizdžio kompleksų, valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, lankytojų centrų, gamtos mokyklų, vidaus ir lauko ekspozicijų, apžvalgos bokštų, pažintinių takų įrengimas; gyvųjų genetiškai modifikuotų organizmų rizikos vertinimas ir valdymas; augalų nacionalinių genetinių išteklių išsaugojimui ir atkūrimui reikalingos įrangos įsigijimas; gyvūnų apsaugos ir veisimo infrastruktūros sukūrimas

7.

Tikslas – išsaugoti ir didinti miško ekosistemų tvarumą, jų ekologinį ir socialinį vaidmenį, atsižvelgiant į klimato kaitos įtaką

4 065

4 000

0

65

5 046

4 930

0

116

5 017

4 930

0

87

34 467,6

Aplinkos ministerija,

Žemės ūkio ministerija

7.1.

Uždavinys – skatinti darnaus vystymosi principais paremtus pagrindinius neplynuosius miško kirtimus valstybiniuose ir privačiuose miškuose

1 000

 

1 000

 

0

0

1 000

 

1 000

 

0

0

1 000

 

1 000

 

0

0

11 585

 

Aplinkos ministerija,

Žemės ūkio ministerija

7.1.1.

Priemonė – diegti investicijas, didinančias miško ekosistemų atsparumą ir aplinkosauginę vertę

1 000

 

1 000

 

0

0

1 000

 

1 000

 

0

0

1 000

 

1 000

 

0

0

11 585

 

Žemės ūkio ministerija

Priemonės veiklos: remiamos investicijos į rekreacinės infrastruktūros įrengimą miškuose; taip pat remiamas miško ekosistemų, būtinų ekologinei pusiausvyrai šalyje išlaikyti, išsaugojimas bei jaunuolynų ugdymas

7.2.

Uždavinys – didinti miško ekosistemų ekologinį ir kraštovaizdžio stabilumą

2 600

2 600

0

0

3 430

3 430

0

0

3 430

3 430

0

0

19 588

Aplinkos ministerija,

Žemės ūkio ministerija

7.2.1.

Priemonė – atkurti miškininkystės potencialą ir diegti prevencijos priemones miškuose, paveiktuose gaisrų, stichinių nelaimių, taip pat kenkėjų ir ligų, su klimato kaita susijusių įvykių

600

600

0

0

500

 

500

 

0

0

500

500

0

0

10 588

 

Žemės ūkio ministerija

Priemonės veikla – investicinė parama, teikiama atlyginant faktiškai patirtas išlaidas, o pažeistam arba sunaikintam miškui atkurti teikiama vienkartinė nustatyto dydžio išmoka hektarui

7.2.2.

Priemonė – vykdyti miško kelių ir susijusių miško žemės sausinimo sistemų įrenginių priežiūrą ir taisymą (remontą), miesto miškų priežiūrą, apsaugą ir tvarkymą, įrengti ir prižiūrėti miško rekreacinius ir gamtosauginius, miškų mokslo ar mokymo objektus, įgyvendinti gamtotvarkos priemones miškuose

2 000

2 000

0

0

2 930

2 930

0

0

2 930

2 930

0

0

9 000

Aplinkos ministerija

(valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija)

Priemonės veikla – miško kelių ir susijusių miško žemės sausinimo sistemų įrenginių priežiūra ir taisymas (remontas), miesto miškų priežiūra, apsauga ir tvarkymas, miško rekreacinių ir gamtosauginių, miškų mokslo ar mokymo objektų įrengimas ir priežiūra

7.3.

Uždavinys – užtikrinti, kad kuo daugiau miško savininkų ir valdytojų prisiimtų aplinkosauginius apribojimus ar vykdytų ūkinę veiklą, skirtą biologinės įvairovės elementams palaikyti ir išsaugoti, remtų natūralių ekosistemų ir gyvybingų populiacijų išsaugojimą

465

400

0

65

616

500

 

0

116

587

500

0

87

3 294,6

Aplinkos ministerija

 

7.3.1.

Priemonė – konsultuoti ir mokyti privačių miškų savininkus, skatinti taikomąjį miško mokslą informacijai apie miškus skleisti, kurti, plėtoti ir prižiūrėti miškų ūkio srities informacines sistemas ir vykdyti kitas susijusias veiklas

465

400

0

65

616

500

 

0

116

587

500

0

87

3 294,6

Aplinkos ministerija

 

Priemonės veiklos: privačių miškų savininkų  konsultavimas ir mokymas, miško mokslo žinių perteikimas, siekiant praktinio pritaikymo, miškų ūkio srities informacinių sistemų kūrimas ir administravimas

 

Vandens ištekliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Tikslas – mažinti neigiamą vandens lygio kilimo, stichinių meteorologinių reiškinių poveikį paviršinio ir požeminio vandens kokybei

10 390

10 390

0

0

55 151

55 151

0

0

41 666

41 666

0

0

220 409

Aplinkos ministerija

8.1.

Uždavinys – tobulinti vandens išteklių valdymą ir užtikrinti vandens kokybės gerinimą

(įgyvendina bendrųjų nuostatų 5.2 papunktis)

10 390

10 390

0

0

55 151

55 151

0

0

41 666

41 666

0

0

220 409

Aplinkos ministerija

8.1.1.

Priemonė – įgyvendinti vandens išteklių valdymo ir apsaugos projektus

1 666

1 666

0

0

5 100

5 100

0

0

2 675

2 675

0

0

13 323

Aplinkos ministerija

Priemonės veiklos: įrangos ir priemonių, reikalingų jūriniams ir vidaus vandenų būklės tyrimams atlikti, įsigijimas; jūros ir vidaus vandenų aplinkos būklės tyrimai ir vertinimai; taršos incidentų Baltijos jūroje likvidavimo sistemos tobulinimas; priemonių, reikalingų Baltijos jūros biologinei įvairovei išsaugoti, įgyvendinimas; vandens telkinių būklės valdymo dokumentų rengimas; požeminio vandens būklės monitoringo sistemos stiprinimas

8.1.2.

Priemonė – įgyvendinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo projektus

8 644

8 644

0

0

47 121

47 121

0

0

33 100

33 100

0

0

149 164

Aplinkos ministerija,

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės

Priemonės veiklos: geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (arba) nauja statyba; geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (arba) nauja statyba; nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (arba) nauja statyba; nuotekų valymo įrenginių nauja statyba; nuotekų dumblo apdorojimo įrenginių nauja statyba

8.1.3.

Priemonė – įgyvendinti paviršinių vandens telkinių būklės gerinimo projektus

160

160

0

0

2 930

2 930

0

0

5 891

5 891

0

0

11 511

Aplinkos ministerija,

savivaldybės

Priemonės veikla – vandens telkinių geros būklės atkūrimo priemonių įgyvendinimas

9.

Tikslas – sukurti veiksmingą potvynių rizikos vertinimo ir valdymo sistemą, atsižvelgiant į socialinius, ekonominius ir aplinkosaugos aspektus

6 927

6 927

0

0

13 187

13 187

0

0

11 861

11 861

0

0

78 269

Aplinkos ministerija,

Žemės ūkio ministerija,

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

9.1.

Uždavinys – užtikrinti potvynių rizikos vertinimo ir valdymo sistemos įdiegimą
(įgyvendina b
endrųjų nuostatų 5.2 ir 6.2.5 papunkčiai)

927

927

0

0

927

927

0

0

5 561

5 561

0

0

18 268

Aplinkos ministerija,

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

9.1.1.

Priemonė – įgyvendinti potvynių rizikos valdymo projektus

927

927

0

0

927

927

0

0

5 561

5 561

0

0

18 268

Aplinkos ministerija,

savivaldybės

Priemonės veiklos: potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapių bei valdymo planų atnaujinimas; potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas

9.2.

Uždavinys – sudaryti ir pagerinti sąlygas nuleisti perteklinį (pavasario potvynio ir vasaros liūčių) vandenį nuo laukų

6 000

6 000

0

0

12 260

 

12 260

 

0

0

6 300

6 300

0

0

69 001

Aplinkos ministerija,

Žemės ūkio ministerija

9.2.1.

Priemonė – įgyvendinti priemonės „Žemės ūkio vandentvarka“ projektus

6 000

 

6 000

0

0

12 260

 

12 260

0

0

6 300

6 300

0

0

69 001

Žemės ūkio ministerija

Priemonės veiklos: melioracijos sausinimo sistemų, hidrotechninių statinių (dirbtinių vandens telkinių hidrotechninių statinių), polderių rekonstravimas

 

Visuomenės sveikata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Tikslas – mažinti neigiamą klimato kaitos poveikį žmonių sveikatai

30

30

20

0

29

29

19

0

29

29

19

0

197

Sveikatos apsaugos ministerija

10.1.

Uždavinys – užtikrinti gyventojų sveikatos apsaugą mažinant klimato pokyčių keliamas rizikas

24

24

16

0

23

23

15

 

0

23

23

15

0

137

Sveikatos apsaugos ministerija

10.1.1.

Priemonė – plačiau informuoti gyventojus ir sveikatos priežiūros specialistus apie klimato kaitos keliamas grėsmes žmonių sveikatai ir prisitaikymo priemones

18

18

12

0

17

17

11

0

17

17

11

0

97

Sveikatos apsaugos ministerija

Priemonės veikla – informuoti visuomenę klimato kaitos ir sveikatos klausimais

10.1.2.

Priemonė – gerinti Lietuvos sveikatos apsaugos institucijų ir tarptautinių organizacijų bendradarbiavimą prisitaikymo prie klimato pokyčių klausimais

6

6

4

0

6

6

4

0

6

6

4

0

40

Sveikatos apsaugos ministerija

Priemonės veikla – dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje ir atlikti kontaktinio asmens funkcijas

10.2.

Uždavinys – sukurti veiksmingą ligų, susijusių su klimato kaitos poveikiu, profilaktikos sistemą

6

6

4

0

6

6

4

0

6

6

4

0

60

Sveikatos apsaugos ministerija

10.2.1.

Priemonė – vykdyti aplinkos ir sveikatos rodiklių stebėseną

6

6

4

0

6

6

4

0

6

6

4

0

60

Sveikatos apsaugos ministerija

Priemonės veiklos: nustatyti klimato kaitos ir sveikatos rodiklius, jų apskaičiavimo metodiką, informacijos, reikalingos jiems apskaičiuoti, rinkimo tvarką ir vykdyti stebėseną

 

III. BENDRŲJŲ KLIMATO KAITOS ŠVELNINIMO IR PRISITAIKYMO PRIE KLIMATO KAITOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Tikslas – skatinti efektyviai naudoti Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas ir kitas finansines priemones prisitaikymo prie klimato kaitos ir klimato kaitos švelninimo projektams (priemonėms) įgyvendinti

35 433

35 433

887

0

43 255

43 255

887

0

48 333

48 333

887

0

271 246

Aplinkos ministerija

11.1.

Uždavinys – užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos struktūrinių, Sanglaudos ir kitų fondų lėšų naudojimą pagal Daugiametę finansinę programą 2014–2020 metų laikotarpiu, taip pat Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimą įgyvendinant infrastruktūros plėtros ir kitus projektus, susijusius su klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu prie jos

3 733

3 733

234

0

3 555

3 555

234

0

4 133

4 133

234

0

30 991

Aplinkos ministerija

11.1.1.

Priemonė – finansuojant aplinkos apsaugos investicinius projektus privačiame ir visuomeniniame sektoriuose skatinti oro taršos mažinimo, vandens nuotekų valymo ir taršos prevencijos pajėgumų sukūrimą ir plėtrą

2 023

2 023

0

0

2 023

2 023

0

0

2 023

2 023

0

0

18 963

Aplinkos ministerija (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA))

Priemonės veikla – aplinkos apsaugos projektų finansavimas pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programą

11.1.2.

Priemonė – administruoti programą, skiriant finansavimą investiciniams atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo projektams energetikos, pramonės, transporto, atliekų ir žemės ūkio sektoriuose įgyvendinti

510

510

234

0

510

510

234

0

510

510

234

0

3 339

Aplinkos ministerija (APVA)

Priemonės veikla – aplinkos apsaugos projektų, finansuojamų pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programą, administravimas

11.1.3.

Priemonė – įgyvendinti daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimo projektus

 

1 200

1 200

0

0

1 022

1 022

0

0

1 600

1 600

0

0

7 889

Aplinkos ministerija

(viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra,

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos)

Priemonės veiklos: informavimo priemonių įgyvendinimas daugiabučių namų ir viešųjų pastatų modernizavimui skatinti, siekiant padidinti pastatų energinį naudingumą; investicijų planų rengimas ir jų įgyvendinimo stebėsena; atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų statybos kokybės priežiūra ir kontrolė

11.2.

Uždavinys – tobulinti Žaliosios investavimo sistemos teisinę bazę ir įgyvendinti pagal šią sistemą finansuojamus projektus

31 700

31 700

653

0

39 700

39 700

653

0

44 200

44 200

653

0

240 255

Aplinkos ministerija

11.2.1.

Priemonė – rengti ir tobulinti teisinę bazę, susijusią su Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos (toliau – JT BKKK) Kioto protokolo ir Europos Sąjungos klimato kaitos ir energetikos paketo teisės aktų reikalavimų įgyvendinimu ir ataskaitų JTBKKK sekretoriatui, Europos Sąjungos institucijoms ir visuomenei teikimu. Finansuoti Klimato kaitos programos lėšomis energijos vartojimo ir gamybos efektyvumo didinimo, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo, aplinkai palankių technologijų, visuomenės informavimo ir švietimo, mokslo tiriamųjų darbų ir jų sklaidos klimato kaitos srityje projektus

30 390

30 390

21

0

38 390

 

38 390

 

21

0

42 890

42 890

21

0

231 085

Aplinkos ministerija (APVA)

Priemonės veikla – energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo projektų įgyvendinimas, skiriant kiekvienai iš šių krypčių ne mažiau kaip po 40 procentų Programos lėšų

11.2.2.

Priemonė – administruoti Klimato kaitos programos lėšomis finansuojamus projektus

1 310

1 310

632

0

1 310

1 3 10

632

0

1 310

1 310

632

0

9 170

 

Aplinkos ministerija (APVA)

Priemonės veikla – įgyvendinamų energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo projektų administravimas

12.

Tikslas – skatinti mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacijas klimato kaitos srityje ir užtikrinti efektyvų skiriamų lėšų naudojimą

1 060

1 060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 240

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Žemės ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija, Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

12.1.

Uždavinys – užtikrinti, kad klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos aspektai būtų vertinami atliekant susijusius mokslinių tyrimų darbus

(įgyvendina bendrųjų nuostatų 6.3.3 papunktis)

1 060

1 060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 240

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Žemės ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija, Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

12.1.1.

Priemonė – organizuoti nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“, mokslinių tyrimų projektų vykdymą ir, pasinaudojant mokslinių tyrimų rezultatais, rengti gaires ekosistemų tvarumui kontroliuoti ir atstatyti

1 060

1 060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 240

Lietuvos mokslo taryba

 

 

 

Priemonės veiklos: kompleksiniais moksliniais tyrimais gauti, išanalizuoti ir apibendrinti naujas mokslo žinias apie klimato kaitos ir ekosistemų išteklių naudojimo poveikį Lietuvos ekosistemoms, jų prisitaikymo prie kintančių klimato ir aplinkos sąlygų galimybes ir, gavus naujų fundamentinių ir empirinių žinių apie ekosistemų išteklių naudojimo procesų bendruosius padarinius, pasiūlyti priemones su šiais padariniais susijusioms grėsmėms išvengti ir parengti gaires ekosistemų tvarumui kontroliuoti ir atkurti

13.

Tikslas – prisidėti prie tarptautinio bendradarbiavimo klimato kaitos srityje

800

 

800

 

0

 

0

 

800

800

0

0

800

800

0

0

3 635

Aplinkos ministerija,

 

13.1.

Uždavinys – užtikrinti finansinę ir technologinę paramą, skirtą klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos priemonėms įgyvendinti kitose šalyse, ir bendradarbiauti su kitomis šalimis plėtojant klimato kaitos srities projektus

(įgyvendina bendrųjų nuostatų 6.3.6 papunktis)

800

 

800

 

0

 

0

 

800

800

0

0

800

800

0

0

3 635

 

 

Aplinkos ministerija,

 

13.1.1.

Priemonė – nustatyti galimus viešojo ir privataus sektorių finansavimo šaltinius (taip pat ir alternatyvius, pavyzdžiui, lankstieji mechanizmai) ir prisidėti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių finansavimo ir įgyvendinimo trečiosiose šalyse

800

800

0

 

0

 

800

800

0

0

800

800

0

0

3 635

 

 

Aplinkos ministerija

Priemonės veikla – dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų, susijusių su klimato kaita, įgyvendinimas trečiosiose šalyse, siekiant perduoti ekoinovatyvias Lietuvos gamintojų technologijas

 

1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, iš jų:

257 796

257 589

2 280

207

354 162,8

354 014,8

2 274

148

341 539

341 440

2 274

99

2 265 231,4

 

 

1.1. bendrojo finansavimo lėšos

15 185,5

15 185,5

0

0

10 505,7

10 505,7

0

0

10 970

10 970

0

0

28 129

 

 

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

195 438,5

195 438,5

0

0

251 954,1

251 954,1

0

0

261 438

261 438

0

0

1 924 439,8

 

 

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

39 315

39 120

977

195

49 895

49 779

977

116

54 395

54 308

977

87

312 662,6

 

 

2. Kiti šaltiniai

15

15

0

0

15

15

0

0

15

15

0

0

102

 

 

Iš viso Plano įgyvendinimui finansuoti (1 + 2)

257 811

257 604

2 280

207

354 177,8

354 029,8

2 274

148

341 554

341 455

2 274

99

2 265 246,4

 

 

PRISIDEDANČIOS PRIE PLANO TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS, NUMATYTOS KITUOSE PLANAVIMO DOKUMENTUOSE

 

I. KLIMATO KAITOS ŠVELNINIMO PRIEMONĖS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tikslas – siekti, kad išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis Europos Sąjungos prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje dalyvaujančiuose sektoriuose 2020 metais neviršytų 8,53 mln. tonų CO2e, taip užtikrinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslų įgyvendinimą

20 579

20 579

0

0

68 274

68 274

0

0

1 800

1 800

0

0

100 653

Energetikos ministerija

 

1.2. Uždavinys – siekti, kad centralizuoto aprūpinimo šiluma įmonėse, dalyvaujančiose Europos Sąjungos prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje, centralizuotai tiekiamos šilumos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalis 2020 metais sudarytų ne mažiau kaip 60 procentų

20 579

20 579

0

0

68 274

68 274

0

0

1 800

1 800

0

0

100 653

Energetikos ministerija

 

Priemonė – mažinti oro taršą – skatinti pereiti nuo iškastinio kuro prie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo šilumos energijai gaminti, skatinti efektyvesnę šilumos energijos gamybą

579

579

0

0

3 474

3 474

0

0

0

0

0

0

4 053

Energetikos ministerija

(„Sveikata visiems“ TVP, (redakcija, įsigaliojusi 2017 m. sausio 1 d.) 2.2.4. priemonė)

Priemonės veiklos: remti atsinaujinančių energijos išteklių (daugiausia vietinio biokuro) naudojimą šilumos energijai gaminti – keisti senus iškastinį kurą naudojančius susidėvėjusius katilus į naujus ir efektyvius biokuro katilus. Pakeitus kurą bus galima ne tik mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos energijos tiekimą vartotojams, bet ir sumažinti oro taršą

 

Priemonė – skatinti didelio efektyvumo kogeneraciją Vilniaus mieste

20 000

20 000

0

0

64 800

64 800

0

0

1 800

1 800

0

0

96 600

Energetikos ministerija

(Nacionalinė šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programa)

Priemonės veikla – atsinaujinančius energijos išteklius naudojančio kogeneracijos įrenginio Vilniaus mieste įrengimas

 

2. Tikslas – užtikrinti, kad išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis Europos Sąjungos prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje nedalyvaujančiuose sektoriuose neviršytų nustatytų kasmetinių išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio tikslų, o bendras kiekis 2020 metais nepadidėtų daugiau kaip 15 procentų, palyginti su 2005 metais, ir neviršytų 15,24 mln. tonų CO2e

94 117

94 117

0

0

144 210

144 210

0

0

91 281

91 281

0

0

445 471

Aplinkos ministerija,

Energetikos ministerija, Susisiekimo ministerija,

Sveikatos apsaugos ministerija

 

2.1. Uždavinys – diegti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones transporto sektoriuje

19 205

19 205

0

0

25 000

25 000

0

0

17 885

17 885

0

0

81 975

Susisiekimo ministerija

 

Priemonė – modernizuoti vietinės reikšmės transporto infrastruktūrą

19 205

19 205

0

0

25 000

25 000

0

0

17 885

17 885

0

0

81 975

Susisiekimo ministerija

(„Regioninė plėtra“ TVP (redakcija, įsigaliojusi 2017 m. sausio 1 d.) 1.1.1 priemonė)

Priemonės veiklos: vietinių kelių ir gatvių rekonstravimas, asfaltavimas; apšvietimo įrengimas; jungčių su transporto koridoriais įrengimas; dviračių, pėsčiųjų takų ne miesto vietovėse įrengimas

 

Uždavinys – užtikrinti, kad daugėtų kelionių dviračiais, viešuoju kelių ir geležinkelių transportu

11 243

11 243

0

0

32 329

32 329

0

0

27 092

27 092

0

0

83 990

Susisiekimo ministerija

 

Priemonė – skatinti darnų judumą miestuose

7 525

7 525

0

0

15 274

15 274

0

0

10 168

10 168

0

0

39 678

Susisiekimo ministerija

(„Regioninė plėtra“ TVP (redakcija, įsigaliojusi 2017 m. sausio 1 d.) 2.1.2 priemonė)

Priemonės veiklos ir įgyvendinimo būdai: miestų gatvių tinklo pritaikymas viešajam transportui, modernizavimas ir saugos gerinimas; viešojo ir privataus transporto sąveikos sistemų nutolusiuose nuo miestų centruose ir miesto prieigose kūrimas (Park&Ride aikštelės ir kita); viešojo transporto sistemos efektyvumo didinimas diegiant intelektines sistemas (kelionės tęstinumo užtikrinimas ir kokybės gerinimas diegiant daugiarūšių maršrutų planavimo ir paieškos sistemas, bendro bilieto sistemas, gerinant viešojo transporto informacijos paieškos ir sklaidos sistemas, didinant transporto sistemos prieinamumą žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių, kitos priemonės); darnaus judumo planų (SUMP) rengimas savivaldybėse; pažangių priemonių, skatinančių darnaus judumo plėtrą ir valdymą, diegimas; „A“ juostų keitimo į BRT sistemas, viešojo transporto pirmumo sistemų, įvairiarūšio susisiekimo sistemų ir kitko diegimas); naujų ekologiškų viešojo transporto rūšių ar priemonių ir joms būtinos infrastruktūros diegimas; kitų ekologiškų ir anglies dioksido neišskiriančių transporto sistemų ir infrastruktūros plėtra; dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ir susijusios infrastruktūros plėtra ir modernizavimas; įvairiarūšių kelionių skatinimas integruojant dviračių transportą į susisiekimo sistemą (pavyzdžiui, Bike&Ride aikštelių kūrimas ir plėtra), elektromobilių, kištukinių-hibridinių (PHEV) ir kitų alternatyvius degalus naudojančių transporto priemonių naudojimo viešiesiems poreikiams skatinimas; elektromobilių įkrovimo, baterijų keitimo infrastruktūros, stotelių tinklo plėtra savivaldybių valdomoje infrastruktūroje. Tikslinėse teritorijose veiklos įgyvendinamos kaip vienas iš integruotų teritorinių investicijų (ITI) komponentų per integruotas teritorijų vystymo programas

 

Priemonė – plėtoti ekologišką viešąjį transportą

3 718

3 718

0

0

17 055

17 055

0

0

16 924

16 924

0

0

44 312

Susisiekimo ministerija

(„Regioninė plėtra“ TVP (redakcija, įsigaliojusi 2017 m. sausio 1 d.) 2.1.3 priemonė)

Priemonės veikla ir įgyvendinimo būdai – ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimas. Tikslinėse teritorijose veiklos įgyvendinamos kaip vienas iš integruotų teritorinių investicijų (ITI) komponentų per integruotas teritorijų vystymo programas. Tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų, vietinio susisiekimo keleivinių traukinių ir reguliaraus susisiekimo laivų ir keltų pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms. Tolimojo reguliaraus susiekimo autobusų, vietinio susiekimo keleivinių traukinių ir reguliaraus susisiekimo laivų ir keltų aprūpinimas dviračių laikymo/pervežimo įranga.

 

2.4. Uždavinys – įgyvendinti priemones, skirtas išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui iš atliekų sektoriaus mažinti

9 188

9 188

0

0

33 413

33 413

0

0

14 187

14 187

0

0

80 207

Aplinkos ministerija

 

Priemonė – plėtoti komunalinių atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūrą, informuoti visuomenę

9 188

9 188

0

0

33 413

33 413

0

0

14 187

14 187

0

0

80 207

Aplinkos ministerija

(„Regioninė plėtra“ TVP (redakcija, įsigaliojusi 2017 m. sausio 1 d.) 1.1.6 priemonė)

Priemonės veikla – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra. Numatomos investicijos į atskiro antrinių žaliavų surinkimo ir žaliųjų atliekų tvarkymo susidarymo vietoje infrastruktūrą, taip pat įrangą – antrinių žaliavų konteinerines aikšteles, žaliųjų ir maisto / virtuvės atliekų surinkimo ir apdorojimo priemones. Visuomenė bus šviečiama ir informuojama apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, atskiro surinkimo ir rūšiavimo svarbą, naudą, galimybes, vykdomos panašios priemonės regioniniu lygmeniu

 

2.5. Uždavinys – panaudoti ne mažiau kaip 30 procentų susidarančio metinio atliekų kiekio energijos gamybai

53 177

53 177

0

0

51 441

51 441

0

0

26 180

26 180

0

0

189 451

Aplinkos ministerija

 

Priemonė – vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtra ir renovacija

53 177

53 177

0

0

51 441

51 441

0

0

26 180

26 180

0

0

189 451

Aplinkos ministerija

(„Regioninė plėtra“ TVP (redakcija, įsigaliojusi 2017 m. sausio 1 d.) 1.1.4 priemonė)

Priemonės veiklos: geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra ir renovavimas, vandens gerinimo įrenginių ir nuotekų valymo įrenginių statyba ir renovacija; vandentvarkos įmonių valdymo tobulinimas

 

2.8. Uždavinys – užtikrinti nuolatinį energijos vartojimo efektyvumo didinimą namų ūkio ir paslaugų sektoriuose

290

290

0

0

290

290

0

0

580

580

0

0

1 160

Energetikos ministerija

 

Priemonė – didinti energijos gamybos efektyvumą namų ūkiuose

290

290

0

0

290

290

0

0

580

580

0

0

1 160

Energetikos ministerija

(„Regioninė plėtra“ TVP (redakcija, įsigaliojusi 2017 m. sausio 1 d.) 1.1.7 priemonė)

Priemonės veikla – neefektyviai biomasę naudojančių katilų namų ūkiuose, kurie nėra prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, keitimas į efektyvesnes technologijas, naudojančias atsinaujinančius energijos išteklius šilumai gaminti

 

2.10. Uždavinys – užtikrinti nuolatinį energijos vartojimo efektyvumo didinimą visuomeninės paskirties pastatuose

1 014

1 014

0

0

1 737

1 737

0

0

5 357

5 357

0

0

8 688

Energetikos ministerija,

Sveikatos apsaugos ministerija

 

Priemonė didinti viešųjų valstybinių kultūros pastatų energinį efektyvumą

579

579

0

0

579

579

0

0

1 158

1 158

0

0

2 896

Energetikos ministerija („Kultūra“ TVP (redakcija, įsigaliojusi 2016 m. kovo 18  d.) 2.1.6 priemonė)

Priemonės veikla – viešosios kultūros paskirties pastatų atnaujinimas (renovacija). Planuojama remti kultūros institucijų ir įstaigų pastatų atnaujinimą, siekiant pagerinti pastatų energines savybes

 

Priemonė – didinti viešųjų valstybinių sveikatos paslaugų pastatų energinį efektyvumą

435

435

0

0

1 158

1 158

0

0

4 199

4 199

0

0

5 792

Energetikos ministerija („Sveikata visiems“ TVP (redakcija, įsigaliojusi 2017 m. sausio 1 d.) 3.2.8 priemonė)

Priemonės veikla –įstaigų, teikiančių viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas, atnaujinimas (renovacija). Remiamas sveikatos priežiūros valstybės institucijų ir įstaigų pastatų atnaujinimas siekiant gerinti pastatų energines savybes

 

II. PRISITAIKYMO PRIE KLIMATO KAITOS PRIEMONĖS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tikslas – mažinti neigiamą klimato kaitos poveikį gamtinėms ekosistemoms

20 948

20 948

0

0

23 860

23 860

0

0

26 829

26 829

0

0

92 869

Aplinkos ministerija

 

Uždavinys – plėtoti saugomų teritorijų ir gamtinio karkaso sistemą, atkurti ir gausinti natūralius kraštovaizdžio elementus šiose teritorijose

20 948

20 948

0

0

23 860

23 860

0

0

26 829

26 829

0

0

92 869

 

Aplinkos ministerija

 

Priemonė – išsaugoti ir pristatyti kultūros ir gamtos paveldą, siekiant skatinti pažintinį turizmą Lietuvos nacionaliniuose, valstybinės reikšmės ir regioniniuose parkuose

7 019

7 019

0

0

13 166

13 166

0

0

15 960

15 960

0

0

41 904

 

Aplinkos ministerija („Kultūra“ TVP (redakcija, įsigaliojusi 2016 m. kovo 18  d.) 1.1.6 priemonė)

Priemonės veiklos: kultūros ir gamtos paveldo objektų, valstybinės reikšmės parkų tvarkymas; gamtos mokyklų, lankytojų centrų, ekologinio švietimo ir tradicinių amatų centrų įrengimas saugomose teritorijose; Lietuvos regionų kultūrą saugomose teritorijose pristatančių ekspozicijų po atviru dangumi įrengimas, kitų (esamų) ekspozicijų papildymas, aktualizavimas; pažintinių teminių takų įrengimas

 

Priemonė – įgyvendinti aplinkosauginių rekreacinių objektų infrastruktūros projektus

6 311

6 311

0

0

5 337

5 337

0

0

4 924

4 924

0

0

28 664

 

 

Aplinkos ministerija („Kultūra“ TVP (redakcija, įsigaliojusi 2016 m. kovo 18  d.) 2.1.5 priemonė)

Priemonės veiklos: numatoma vykdyti Lietuvos gamtos muziejų, jų ekspozicijų atnaujinimo ir modernizavimo projektus

 

Priemonė tvarkyti ar atkurti natūralaus ar urbanizuoto kraštovaizdžio kompleksus ar atskirus jų elementus

7 618

7 618

0

0

5 357

5 357

0

0

5 945

5 945

0

0

22 301

Aplinkos ministerija („Regioninė plėtra“ TVP  (redakcija, įsigaliojusi 2017 m. sausio 1 d.) 1.1.3 priemonė)

Priemonės veiklos: savivaldybių kraštovaizdžio tvarkymo planų rengimas, etalonų tvarkymas, erozijos pažeistų teritorijų vandens telkinių pakrantėse, šlaituose, kitų formų reljefe atkūrimas, bandomosios žaliosios infrastruktūros įrengimas miestuose; pažeistų teritorijų (bešeimininkių apleistų pastatų, įrenginių, karjerų ir durpynų) tvarkymas

 

8. Tikslas – mažinti neigiamą vandens lygio kilimo, stichinių meteorologinių reiškinių poveikį paviršinio ir požeminio vandens kokybei

20 000

20 000

0

0

30 398

30 398

0

0

13 441

13 441

0

0

79 605

Aplinkos ministerija

 

Uždavinys – modernizuoti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą ir užtikrinti jos plėtrą urbanizuotose teritorijose, siekiant apsaugoti urbanizuotas teritorijas nuo perteklinio vandens keliamos rizikos ir užkirsti kelią teršalams patekti į aplinką (paviršinius vandens telkinius)

20 000

20 000

0

0

30 398

30 398

0

0

13 441

13 441

0

0

79 605

Aplinkos ministerija

 

Priemonė modernizuoti ir plėtoti lietaus nuotekų sistemas

20 000

20 000

0

0

30 398

30 398

0

0

13 441

13 441

0

0

79 605

Aplinkos ministerija („Regioninė plėtra“ TVP (redakcija, įsigaliojusi 2017 m. sausio 1 d.) 1.1.5 priemonė)

Priemonės veiklos: paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir renovavimas. Numatoma inventorizuoti miestuose paviršinių nuotekų infrastruktūrą, įrengti ir (ar) rekonstruoti paviršinių nuotekų tinklus ir kitą susijusią infrastruktūrą, paviršinių nuotekų valyklas, purvo ir naftos produktų atskirtuvus, filtrus, nusodinimo tvenkinius ir kita

 

III. BENDRŲJŲ KLIMATO KAITOS ŠVELNINIMO IR PRISITAIKYMO PRIE KLIMATO KAITOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikslas – didinti visuomenės aktyvumą, susijusį su aplinkosauga, ir informuotumą apie klimato kaitą

773

773

0

0

1 304

1 304

0

0

1 061

1 061

0

0

8 093

Aplinkos ministerija

 

Uždavinys – užtikrinti švietimą klimato kaitos klausimais visais švietimo lygiais

773

773

0

0

1 304

1 304

0

0

1 061

1 061

0

0

8 093

Aplinkos ministerija

 

Priemonė – įgyvendinti visuomenės informavimo apie aplinką projektus

773

773

0

0

1 304

1 304

0

0

1 061

1 061

0

0

8 093

Aplinkos ministerija („Sveikata visiems“ TVP (redakcija, įsigaliojusi 2017 m. sausio 1 d.) 2.1.1 priemonė)

Priemonės veiklos: visuomenės informavimas  ir švietimas įvairiais aplinkos klausimais, finansuojant informacinius ir mokomuosius renginius (parodos, konkursai, seminarai, akcijos ir panašiai), taip pat visuomenės informavimo priemones – radiją, televiziją, spaudą, internetą (taip pat reklamą), leidinius ir kitą informacinę medžiagą

 

1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, iš jų:

156 417

156 417

0

0

268 046

268 046

0

0

134 412

134 412

0

0

726 691

 

 

1.1. bendrojo finansavimo lėšos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

156 417

156 417

0

0

268 046

268 046

0

0

134 412

134 412

0

0

726 691

 

 

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

2. Kiti šaltiniai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Iš viso Plano įgyvendinimui finansuoti (1 + 2)

156 417

156 417

0

0

268 046

268 046

0

0

134 412

134 412

0

0

726 691

 

IŠ VISO LĖŠŲ PLANO PRIEMONĖMS IR KITŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ PRIEMONĖMS

 

1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, iš jų:

414 213

414 006

2 280

207

622 208,8

622 060,8

2 274

148

475 951

475 852

2 274

99

2 991 922,4

 

 

1.1. bendrojo finansavimo lėšos

15 185,5

15 185,5

0

0

10 505,7

10 505,7

0

0

10 970

10 970

0

0

28 129

 

 

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

351 855,5

351 855,5

0

0

520 000,1

520 000,1

0

0

395 850

395 850

0

0

2 651 130,8

 

 

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

39 315

39 120

977

195

49 895

49 779

977

116

54 395

54 308

977

87

312 662,6

 

 

2. Kiti šaltiniai

15

15

0

0

15

15

0

0

15

15

0

0

102

 

 

Iš viso Plano įgyvendinimui finansuoti (1 + 2)

414 228

414 021

2 280

207

622 223,8

622 075,8

2 274

148

475 966

475 867

2 274

99

2 991 937,4

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 306, 2018-04-04, paskelbta TAR 2018-04-09, i. k. 2018-05659

Nr. 157, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02866

 

 

 

III SKYRIUS

PLANO VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Vertinimo kriterijų reikšmės

Dalyvaujanti institucija

2018 metų

2019 metų

2020 metų

 

 

I. KLIMATO KAITOS ŠVELNINIMO PRIEMONĖS

 

 

 

 

1.

 

1-ajam Plano tikslui:1

 

 

 

 

 

R-01

išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio Europos Sąjungos prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje dalyvaujančiuose sektoriuose limitas, mln. tonų CO2e

7,23

7,15

7,00

Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija, Susisiekimo ministerija,

Ekonomikos ir inovacijų ministerija,

Žemės ūkio ministerija

1.1.

 

 

P-01-01-01

 

 

 

 

 

 

 

P-01-01-02

 

1-ajam tikslo uždaviniui:1

 

pramonės įmonėse sumažėjęs išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, palyginti su 2005 metais, procentais

 

 

 

 

įrengtų naujų ir (arba) atnaujintų transformatorių pastočių ir (arba) skirstyklų skaičius, vienetais per metus

 

 

 

8,8

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

8,3

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

6,8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija,

Ekonomikos ir inovacijų ministerija,

Žemės ūkio ministerija