Suvestinė redakcija nuo 2017-01-03

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 32-1558, i. k. 113301MISAK3/ĮV-241

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL SAUGOMOSE TERITORIJOSE NETEISĖTAI PASTATYTŲ, LAIKOMŲ AR NAUDOJAMŲ VAGONĖLIŲ AR KITŲ KILNOJAMŲJŲ OBJEKTŲ ARBA ĮRENGINIŲ PRIVERSTINIO NUVEŽIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. kovo 25 d. Nr. D1-213/ĮV-241

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 604 straipsniu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 41 straipsniu ir įgyvendindami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 24 d. nutarimą Nr. 174 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 604 straipsnį,

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-975/ĮV-1013, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00099

 

tvirtiname Saugomose teritorijose neteisėtai pastatytų, laikomų ar naudojamų vagonėlių ar kitų kilnojamųjų objektų arba įrenginių priverstinio nuvežimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis

 

Kultūros ministras                                                                      Šarūnas Birutis

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. D1-213/ĮV-241

 

SAUGOMOSE TERITORIJOSE NETEISĖTAI PASTATYTŲ, LAIKOMŲ AR NAUDOJAMŲ VAGONĖLIŲ AR KITŲ KILNOJAMŲJŲ OBJEKTŲ ARBA ĮRENGINIŲ PRIVERSTINIO NUVEŽIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-975/ĮV-1013, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00099

 

1. Saugomose teritorijose neteisėtai pastatytų, laikomų ar naudojamų vagonėlių ar kitų kilnojamųjų objektų arba įrenginių priverstinio nuvežimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato vagonėlių ir kitų kilnojamųjų objektų ar įrenginių, kurie neteisėtai pastatyti valstybiniuose parkuose, valstybiniuose ir biosferos rezervatuose ir jų buferinės apsaugos zonose, valstybiniuose draustiniuose, biosferos poligonuose, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose, genetiniuose ir atkuriamuosiuose sklypuose, gamtos paveldo objektų teritorijose ir naudojami apgyvendinimui, nakvynei, maitinimui ar kitiems tikslams, priverstinio nuvežimo, saugojimo ir grąžinimo sąlygas.

2. Tvarkos apraše nurodytus su priverstinio nuvežimu susijusius veiksmus atlieka valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai (saugomose teritorijose, turinčiose jų apsaugai ir tvarkymui įsteigtas direkcijas – valstybiniuose parkuose, valstybiniuose ir biosferos rezervatuose, jų buferinės apsaugos zonose) ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai (saugomose teritorijose, kurios neturi jų apsaugai ir tvarkymui įsteigtų direkcijų – valstybiniuose draustiniuose ir jų buferinės apsaugos zonose, biosferos poligonuose, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose, genetiniuose ir atkuriamuosiuose sklypuose, gamtos paveldo objektų teritorijose) (toliau – pareigūnai).

3. Kai vagonėlių ar kitų kilnojamųjų objektų arba įrenginių savininko nustatyti neįmanoma, organizuodami priverstinį nuvežimą, pareigūnai vadovaujasi Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bešeimininkio turto taisyklės).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-975/ĮV-1013, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00099

 

4. Tvarkos apraše nurodyti veiksmai finansuojami iš saugomų teritorijų direkcijoms arba Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams nustatyta tvarka skirtų valstybės biudžeto asignavimų arba gali būti finansuojami iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos, kurios lėšų naudojimo tvarka nustatyta Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. D1-276 „Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-975/ĮV-1013, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00099

 

5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

kilnojamasis objektas – mobilusis namelis, konteineris, nebenaudojama transporto priemonė ar kitas objektas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.2 straipsnio 3 dalyje nurodytus kilnojamojo daikto požymius ir naudojamas laikinai gyventi, nakvynės, maitinimo ar kitiems tikslams.

Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-975/ĮV-1013, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00099

 

II. SKYRIUS
KILNOJAMŲJŲ OBJEKTŲ PRIVERSTINIO NUVEŽIMO ORGANIZAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-975/ĮV-1013, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00099

 

6. Pareigūnai, nustatę saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimą neteisėtai pastačius, laikant ar naudojant kilnojamąjį objektą, jį fiksuoja teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-975/ĮV-1013, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00099

 

7. Pareigūnai, nustatę kilnojamojo objekto savininką, valdytoją (toliau – savininkas), kartu su 6 punkte nurodytais veiksmais parengia pagal Tvarkos aprašo 1 priede nustatytą formą reikalavimą pašalinti kilnojamąjį objektą, kurį įteikia kilnojamojo objekto savininkui nutarimo priėmimo metu arba išsiunčia paštu (registruotu laišku). Reikalavimo pašalinti kilnojamąjį objektą įvykdymo terminą, ne ilgesnį kaip 2 mėnesiai, nustato pareigūnas pagal tai, koks laikotarpis, atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes, yra reikalingas kilnojamojo objekto pašalinimui. Kai registruoto laiško nepavyksta įteikti arba savininkas nenustatomas, ne trumpiau kaip 2 mėnesius informacija su reikalavimu pašalinti kilnojamąjį objektą iš saugomos teritorijos ir apie pasekmes, kad nepašalinus per nustatytą terminą kilnojamasis objektas bus priverstinai nuvežtas savininko lėšomis, skelbiama saugomos teritorijos direkcijos (toliau – direkcija) arba regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – departamentas) interneto svetainėje, atitinkamas skelbimas iškabinamas seniūnijos, kurios teritorijoje yra kilnojamasis objektas, informaciniame stende (jeigu savivaldybė turi seniūniją) ir prie kilnojamojo objekto matomoje vietoje. Esant galimybei, paskelbiama ir savivaldybės interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-555/ĮV-489, 2015-07-20, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11906

 

8. Nepašalinus kilnojamojo objekto per nustatytą terminą, pareigūnai savininkui pakartotinai išsiunčia paštu (registruotu laišku) informaciją apie kilnojamojo objekto priverstinio nuvežimo datą, vietą ir pradeda priverstinio nuvežimo procedūras. Jeigu kilnojamojo objekto, kurio savininkas nenustatytas, savininkas neatsiliepia per Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytą terminą, priverstinis nuvežimas organizuojamas pagal Bešeimininkio turto taisykles.

9. Pradėdami kilnojamojo objekto priverstinį nuvežimą, pareigūnai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki kilnojamojo objekto pašalinimo darbų pradžios išsiunčia raštišką kvietimą antstoliui dalyvauti ir konstatuoti faktines aplinkybes, kai bus šalinamas kilnojamasis objektas.

10. Pareigūnai, prieš priverstinai nuveždami kilnojamąjį objektą, vadovaudamiesi Tvarkos aprašo 2 priede nustatyta forma, surašo priverstinio nuvežimo aktą 4 egzemplioriais. Pirmas egzempliorius paliekamas saugoti direkcijoje arba departamente, antras – įteikiamas kilnojamojo objekto transportavimo į saugojimo vietą paslaugas teikiančiam subjektui ar jo atstovui, trečias – perduodamas saugoti kilnojamojo objekto laikino saugojimo vietoje, ketvirtas – įteikiamas savininkui, jeigu dalyvauja nuvežant, arba išsiunčiamas jam registruotu laišku. Kai savininkui priverstinio nuvežimo akto įteikti nepavyksta, jam skirtas akto egzempliorius saugomas direkcijoje arba departamente ir įteikiamas jam atvykus į direkciją arba departamentą.

11. Prieš priverstinį kilnojamojo objekto nuvežimą pareigūnai apie numatomus veiksmus praneša policijai įvykį užregistruodami Policijos elektroninių paslaugų sistemoje www.epolicija.lt meniu skiltyje Pranešti policijai. Skiltyje Įvykio informacija kuo tiksliau užpildoma informacija apie įvykio vietą (miestą (vietovę) nurodyti būtina), nurodoma pranešimo registracijos data ir laikas, klasifikatoriuje Įvykio tipas nustatoma reikšmė „Kita (neklasifikuojama)“, skiltyje Aplinkybės nurodoma informacija apie kilnojamąjį objektą ir žodis – „vagonėliai“ bei kita reikiama informacija. Skiltyje Papildoma medžiaga įkeliama kilnojamojo objekto savininkui pateikto reikalavimo pašalinti kilnojamąjį objektą iš saugomos teritorijos kopija.

12. Kilnojamasis objektas vežamas į savivaldybei priklausančią saugojimo aikštelę, jeigu savivaldybė suteikia galimybę ja pasinaudoti neatlygintinai. Jeigu savivaldybė neturi savo saugojimo aikštelės ar dėl kitų priežasčių negali suteikti nuvežto kilnojamojo objekto laikino saugojimo paslaugos neatlygtinai, direkcija arba departamentas organizuoja kilnojamojo objekto nuvežimą į aikštelę, kurioje teikiama mokama laikino saugojimo paslauga.

13. Visų reikalingų atlygintinų paslaugų, susijusių su kilnojamojo objekto nuvežimu ir saugojimu, tiekėjai iš anksto parenkami ir su jais sudaromos atsitinkamos sutartys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-975/ĮV-1013, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00099

 

III. SKYRIUS
KILNOJAMŲJŲ OBJEKTŲ GRĄŽINIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-975/ĮV-1013, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00099

 

14. Priverstinai nuvežtas kilnojamasis objektas grąžinamas savininkui (arba jo atstovui) atvykus į direkciją arba departamentą pagal pažeidimo padarymo vietą, užpildžius prašymą grąžinti kilnojamąjį objektą (Tvarkos aprašo 3 priedas) ir pateikus šiuos dokumentus:

14.1. galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (ir įgaliojimą, jeigu atsiima savininko įgaliotas atstovas);

14.2. kilnojamojo objekto registracijos liudijimą arba kitus dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę į kilnojamąjį objektą.

15. Pareigūnas, priėmęs sprendimą grąžinti priverstinai nuvežtą kilnojamąjį objektą, savininkui (atstovui) išduoda Tvarkos aprašo 4 priede nustatytos formos leidimą atsiimti kilnojamąjį objektą. Kilnojamojo objekto savininkui (atstovui) pateikiamas išlaidų, iki šio objekto atsiėmimo dienos apskaičiavimas ir informacija apie apmokėjimo sąlygas. Su priverstiniu kilnojamojo objekto nuvežimu ir jo laikinu saugojimu susijusios išlaidos direkcijai arba departamentui turi būti atlygintos iki kilnojamojo objekto paėmimo iš kilnojamojo objekto stovėjimo aikštelės. Ši sąlyga nurodoma leidime, su ja supažindinamas kilnojamojo objekto savininkas (atstovas), kuris išduodamame leidime patvirtina, kad šią sąlygą supranta ir su ja sutinka. Jeigu kilnojamąjį objektą atsiima ne leidimo išdavimo dieną, o vėliau, papildomos išlaidos už kiekvieną saugojimo dieną taip pat nurodomos leidime ir turi būti atlygintos iki faktinės atsiėmimo dienos.

16. Leidimas atsiimti priverstinai nuvežtą kilnojamąjį objektą surašomas dviem egzemplioriais. Vienas egzempliorius pridedamas prie direkcijos arba departamento saugomo kilnojamojo objekto priverstinio nuvežimo akto, kitas įteikiamas kilnojamojo objekto savininkui, o šis leidimą kartu su apmokėjimą už priverstinį nuvežimą patvirtinančiu dokumentu pateikia ūkio subjektui, saugančiam kilnojamąjį objektą.

17. Kai kilnojamojo objekto savininkas per 6 mėnesius nuo kilnojamojo objekto atvežimo į saugojimo aikštelę jo neatsiima, direkcija arba departamentas kreipiasi į teismą dėl išlaidų atliekant kilnojamojo objekto priverstinio nuvežimo ir saugojimo darbus atlyginimo ir savininko įpareigojimo pasiimti kilnojamąjį objektą arba kilnojamojo objekto pripažinimo bešeimininkiu.

 

IV. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-975/ĮV-1013, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00099

 

18. Su priverstiniu nuvežimu susiję ginčai sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Asmuo turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos, padarytos kilnojamajam objektui, atlyginimo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 


Saugomose teritorijose neteisėtai pastatytų, laikomų ar naudojamų vagonėlių ar kitų kilnojamųjų objektų arba įrenginių priverstinio nuvežimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Reikalavimo pašalinti kilnojamąjį objektą iš saugomos teritorijos forma)

 

___________________________________________________________________________

(institucijos pavadinimas)

 

 

REIKALAVIMAS PAŠALINTI KILNOJAMĄJĮ OBJEKTĄ IŠ SAUGOMOS TERITORIJOS

 

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(vietovės pavadinimas)

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 305 ir 604 straipsniais,

prašau per _______________ nuo reikalavimo gavimo dienos pašalinti_________________________

(laikotarpis)

__________________________________________________________________________________

(kilnojamojo objekto pavadinimas ir trumpas aprašymas (preliminarūs matmenys ir kt.))

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

iš_________________________________________________________________________________

(saugoma teritorija ir kiti kilnojamojo objekto buvimo vietos duomenys)

_________________________________________________________________________________.

 

Per ________________nuo reikalavimo gavimo dienos nepašalinus _________________________

(laikotarpis)                                                                                                                                                                                               (kilnojamojo objekto pavadinimas)

 

__________________________________________________________________________________

 

iš nurodytos saugomos teritorijos, jis bus priverstinai nuvežtas, o visos išlaidos, susijusios su priverstiniu nuvežimu ir saugojimu, bus išieškotos iš savininko.

 

 

__________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)                                                                                                                                           (parašas)                                                                                                      (vardas, pavardė)

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-555/ĮV-489, 2015-07-20, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11906

Nr. D1-975/ĮV-1013, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00099

 


 

Saugomose teritorijose neteisėtai pastatytų, laikomų ar naudojamų vagonėlių ar kitų kilnojamųjų objektų arba įrenginių priverstinio nuvežimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Kilnojamojo objekto priverstinio nuvežimo akto forma)

 

 

__________________________________________________________________________

(institucijos pavadinimas)

 

KILNOJAMOJO OBJEKTO PRIVERSTINIO NUVEŽIMO AKTAS

 

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(vietovės pavadinimas)

 

_______________________________________________________________ , atstovaujamas

(institucijos pavadinimas)

___________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nužengimų kodekso 604 str., priėmiau sprendimą priverstinai nuvežti kilnojamąjį objektą

___________________________________________________________________________ .

(kilnojamojo objekto rūšis)

 

Dalyvaujant anstoliui ________________________________ ,surašiusiam faktinių aplinkybių

(vardas, pavardė)

konstatavimo protokolą Nr. ______________,

 

kilnojamasis objektas priverstinai nuvežtas ______________ iš _________________________

(data, laikas)                                          (vieta)

 

___________________________________________________________________________

į saugojimo aikštelę, esančią

___________________________________________________________________________ ,

(adresas)

 

kilnojamąjį objektą į saugojimo vietą transportuoja:

___________________________________________________________________________

(transportavimo į saugojimo vietą paslaugas teikiančio subjekto ar jo atstovo vardas, pavardė, įstaigos arba įmonės pavadinimas)

 

__________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-975/ĮV-1013, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00099

 

 


 

Saugomose teritorijose neteisėtai pastatytų, laikomų ar naudojamų vagonėlių ar kitų kilnojamųjų objektų arba įrenginių priverstinio nuvežimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Prašymo grąžinti priverstinai nuvežtą kilnojamąjį objektą forma)

 

__________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

PRAŠYMAS GRĄŽINTI

PRIVERSTINAI NUVEŽTĄ KILNOJAMĄJĮ OBJEKTĄ

 

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Prašau grąžinti __________________________________________________________ ,

(kilnojamojo objekto pavadinimas)

kuris dėl administracinio teisės nusižengimo buvo priverstinai nuvežtas iš

___________________________________________________________________________ .

(saugomos teritorijos pavadinimas)

 

Kilnojamąjį objektą pasiimsiu iki ________________________________________________ .

(nurodoma, kada pasiims kilnojamąjį objektą (metai, mėnuo, diena)

 

Patvirtinu, kad iki kilnojamojo objekto atsiėmimo apmokėsiu su priverstiniu kilnojamojo objekto nuvežimu ir saugojimu susijusias išlaidas.

 

 

__________                                                                         _______________

(parašas)                                                                                (vardas, pavardė)

 

_________________

 


 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-975/ĮV-1013, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00099

 

Saugomose teritorijose neteisėtai pastatytų, laikomų ar naudojamų vagonėlių ar kitų kilnojamųjų objektų arba įrenginių priverstinio nuvežimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Leidimo atsiimti priverstinai nuvežtą kilnojamąjį objektą forma)

 

 

__________________________________________________________________________

(institucijos pavadinimas)

 

 

LEIDIMAS ATSIIMTI PRIVERSTINAI NUVEŽTĄ KILNOJAMĄJĮ OBJEKTĄ

 

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(vietovės pavadinimas)

 

_______________________________________________________________ , atstovaujamas

(institucijos pavadinimas)

___________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

priėmė sprendimą leisti atsiimti priverstinai nuvežtą kilnojamąjį objektą

___________________________________________________________________________ ,

(kilnojamojo objekto rūšis)

jo savininkui (atstovui) ________________________________________________________ .

(vardas, pavardė)

Leidimas galioja, jei savininkas (atstovas) apmokės išlaidas, susijusias su priverstiniu kilnojamojo objekto nuvežimu ir saugojimu iki faktinės jo atsiėmimo dienos. Šio leidimo išdavimo dieną išlaidos sudaro:

1) nuvežimo išlaidos _____________________________________________________ ,

(suma skaičiais ir žodžiais)

2) saugojimo išlaidos iki šio leidimo išdavimo dienos ____________________________

______________________________________________________________________ .

(suma skaičiais ir žodžiais)

Iš viso iki šio leidimo išdavimo dienos: ___________________________________________ .

(suma skaičiais ir žodžiais)

 

Kilnojamąjį objektą atsiimant vėliau nei šio leidimo išdavimo dieną, kiekvienos papildomos

 dienos saugojimo išlaidos sudaro:_______________________________________________ .

(suma skaičiais ir žodžiais)

Visų išlaidų, susidarančių iki kilnojamojo objekto atsiėmimo dienos, apmokėjimą patvirtinantis dokumentas turi būti pateiktas kilnojamąjį objektą saugančiam ūkio subjektui atsiėmimo metu. Neatsiėmus kilnojamojo objekto per 6 mėnesius nuo šio leidimo išdavimo dienos, išlaidos, susijusios su kilnojamojo objekto priverstinio nuvežimo ir saugojimo darbais, išieškomos per teismą.

 

__________________________________________________________________________

(pareigūno pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

Patvirtinu, kad man paaiškinta šio leidimo galiojimo sąlyga, ją suprantu ir sutinku:

___________________________________________________________________________

(kilnojamojo objekto savininko (atstovo) vardas, pavardė, parašas)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(ši leidimo dalis paliekama kilnojamąjį objektą saugojusiame ūkio subjekte)

 

Priverstinai nuvežtą kilnojamąjį objektą _______________________________________

(kilnojamojo objekto rūšis)

gavau: ______ m. __________ ___ d. ______ val. ______ min.

 

___________________________________________________________________________

(parašas)                                         (kilnojamojo objekto savininko vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. D1-555/ĮV-489, 2015-07-20, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11906

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-213/ĮV-241 „Dėl Saugomose teritorijose neteisėtai pastatytų, laikomų ar naudojamų vagonėlių ar kitų kilnojamųjų objektų arba įrenginių priverstinio nuvežimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. D1-975/ĮV-1013, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00099

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-213/ĮV-241 „Dėl Saugomose teritorijose neteisėtai pastatytų, laikomų ar naudojamų vagonėlių ar kitų kilnojamųjų objektų arba įrenginių priverstinio nuvežimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo