Suvestinė redakcija nuo 2019-01-17 iki 2019-03-29

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 30-1492, i. k. 1132020ISAK0004-171

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-17:

Nr. 4-23, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00604

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS PROFESIJŲ KLASIFIKATORIAUS LPK 2012 PATVIRTINIMO

 

2013 m. kovo 6 d. Nr. 4-171

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 27 straipsnio 10 punktu, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.15 papunkčiu ir Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklių patvirtinimo“, 11 punktu, priedo 9 punktu,

t v i r t i n u Lietuvos profesijų klasifikatorių LPK 2012 (pridedama).

 

 

 

Ūkio ministrė                                                                                        Birutė Vėsaitė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2013 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 4-171

 

LIETUVOS PROFESIJŲ KLASIFIKATORIUS LPK 2012

 

Kodas

Pavadinimas

() – paprastuose skliaustuose pateikiami bendri paaiškinimai;

[] – laužtiniuose skliaustuose išvardijami galimi žodžių variantai;

{} – riestiniuose skliaustuose nurodoma veiklos sritis; mažųjų įmonių vadovai – juridinių asmenų, kuriuose dirba 0–9 darbuotojai, vadovai.

 

1

Vadovai

 

11

Teisės aktų leidėjai, vyresnieji valstybės tarnautojai, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kiti vadovai

 

111

Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai

 

1111

Teisės aktų leidėjai

 

111101

Respublikos Prezidentas

 

111102

Seimo Pirmininkas

 

111103

Seimo narys

 

111104

Ministras Pirmininkas

 

111105

Ministras

 

111106

Savivaldybės tarybos narys

 

111107

Meras

 

111108

Europos Parlamento narys

 

111109

Seimo pareigūnas

 

1112

Vyresnieji valstybės tarnautojai

 

111201

Seimo kancleris

 

111202

Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris

 

111203

Teismo (išskyrus apygardos teismą) kancleris

 

111204

Generalinės prokuratūros kancleris

 

111205

Seimo Pirmininko sekretoriato vadovas

 

111206

Seimo Pirmininko patarėjas

 

111207

Institucijos ar įstaigos padalinio vadovas (Seimui ir (ar) Respublikos Prezidentui atskaitingos institucijos, vyriausybei atskaitingos įstaigos, ministerijos struktūrinio padalinio vadovas)

 

111208

Respublikos Prezidento patarėjas

 

111209

Respublikos Prezidento atstovas ypatingiems pavedimams

 

111210

Gynybos patarėjas

 

111211

Ministro Pirmininko sekretoriato vadovas

 

111212

Ministro Pirmininko patarėjas

 

111213

Viceministras

 

111214

Ministro patarėjas

 

111215

Ministro Pirmininko kancleris

 

111216

Institucijos ar įstaigos vadovas (ar vyriausiasis valstybės pareigūnas) (Seimui ar Respublikos Prezidentui atskaitingos institucijos, įstaigos prie vyriausybės ar pan. vadovas)

 

111217

Vyriausiasis prokuroras (išskyrus apygardos ir apylinkės vyriausiąjį prokurorą)

 

111218

Mero patarėjas

 

111219

Įgaliotasis ministras

 

111220

Ambasadorius

 

111221

Laikinasis reikalų patikėtinis

 

111222

Generalinis konsulas

 

111223

Vyriausybės įgaliotinis

 

111224

Administracijos direktorius

 

111225

Ministerijos kancleris

 

111226

Vyriausybės atstovas Europos žmogaus teisių teisme

 

111227

Ambasadorius ypatingiems pavedimams

 

111228

Ministras patarėjas

 

111229

Komisijos ar tarybos sekretoriato vadovas

 

111230

Teismo (išskyrus apygardos ir apylinkės teismą) pirmininko patarėjas

 

111231

Teismo (išskyrus apygardos ir apylinkės teismą) pirmininkas

 

111232

Generalinis prokuroras

 

111233

Generalinės prokuratūros padalinio vadovas

 

111234

Teismo (išskyrus apygardos ir apylinkės teismą) padalinio vadovas

 

1113

Seniūnai

 

111301

Seniūnijos seniūnas

 

1114

Specialios paskirties organizacijų vadovai

 

111401

Politinės partijos pirmininkas

 

111402

Politinės partijos skyriaus pirmininkas

 

111403

Darbdavių organizacijos vadovas

 

111404

Profesinės sąjungos pirmininkas

 

111405

Fondo vadovas

 

111406

Asociacijos [konfederacijos, draugijos, rūmų, sąjungos] vadovas

 

111407

Valdybos pirmininkas

 

111408

Visuomeninės organizacijos vadovas

 

111409

Raudonojo Kryžiaus organizacijos generalinis sekretorius

 

111410

Mokslų akademijos prezidentas

 

111411

Mokslo tarybos pirmininkas

 

111412

Mokslų akademijos mokslinis sekretorius

 

111413

Federacijos vadovas

 

111414

Prezidiumo narys

 

111415

Federacijos [organizacijos, valdybos, prezidiumo, komiteto, komisijos] sekretorius

 

112

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai

 

1120

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai

 

112001

Viešojo administravimo įstaigos vadovas (įstaigos prie ministerijos ar pan. vadovas)

 

112002

Įstaigos vadovas {neišvardytų sričių įstaigos}

 

112003

Žemės ūkio bendrovės vadovas

 

112004

Miškų urėdas

 

112005

Žuvininkystės įmonės vadovas

 

112006

Miškų ūkio įmonės vadovas

 

112007

Medžioklės ūkio [įmonės] vadovas

 

112008

Gamybos įmonės vadovas

 

112009

Elektrinės vadovas

 

112010

Energetikos įmonės vadovas

 

112011

Dujų tiekimo įmonės vadovas

 

112012

Vandens tiekimo įmonės vadovas

 

112013

Spaustuvės vadovas

 

112014

Leidybos įmonės vadovas

 

112015

Statybos įmonės vadovas

 

112016

Prekybos įmonės vadovas

 

112017

Mažmeninės prekybos įmonės vadovas

 

112018

Didmeninės prekybos įmonės vadovas

 

112019

Vaistinės vadovas

 

112020

Turgaus vadovas

 

112021

Viešbučio vadovas

 

112022

Restorano vadovas

 

112023

Maitinimo įmonės vadovas

 

112024

Transporto įmonės vadovas

 

112025

Ryšių įmonės vadovas

 

112026

Oro [jūrų, upių] uosto vadovas

 

112027

Civilinės aviacijos bendrovės [įmonės] vadovas

 

112028

Pašto vadovas

 

112029

Sandėliavimo įmonės vadovas

 

112030

Verslo paslaugų įmonės vadovas

 

112031

Buitinių paslaugų įmonės vadovas

 

112032

Atliekų tvarkymo įmonės vadovas

 

112033

Aukštosios mokyklos vadovas

 

112034

Aukštosios mokyklos kancleris

 

112035

Kultūros įstaigos vadovas

 

112036

Švietimo įstaigos vadovas

 

112037

Sveikatos priežiūros įstaigos vadovas

 

112038

Socialinio darbo įstaigos vadovas

 

112039

Poilsio įstaigos vadovas

 

112040

Sporto įstaigos vadovas

 

112041

Kelionių agentūros vadovas

 

112042

Įmonės valdybos pirmininkas

 

112043

Organizacijos vadovas

 

112044

Apygardos [apylinkės] teismo pirmininkas

 

112045

Apygardos [apylinkės] vyriausiasis prokuroras

 

112046

Apygardos teismo kancleris

 

112047

Apygardos prokuratūros kancleris

 

112048

Įmonės vadovas

 

112049

Agentūros vadovas

 

112050

Mokslinių tyrimų instituto vadovas

 

112051

Koncertinės įstaigos vadovas

 

112052

Laboratorijos vadovas

 

112053

Muziejaus vadovas

 

112054

Mokslinis sekretorius (dirbantis aukštojoje mokykloje ar mokslinio tyrimo institute)

 

112055

Archyvo vadovas

 

112056

Bankrutuojančios įmonės administratorius

 

112057

Restruktūrizuojamos įmonės administratorius

 

112058

Įmonės likvidatorius

 

12

Administravimo ir komercijos vadovai

 

121

Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai

 

1211

Finansų srities vadovai

 

121101

Ekonomikos ir finansų direktorius

 

121102

Vyriausiasis buhalteris

 

121103

Apskaitos padalinio vadovas

 

121104

Biudžeto padalinio vadovas

 

121105

Finansų padalinio vadovas

 

121106

Ekonomikos padalinio vadovas

 

121107

Vyriausiasis finansininkas

 

121108

Ekonomikos ir finansų padalinio vadovas

 

121109

Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {apskaitos ir panašios paslaugos}

 

121110

Finansų direktorius

 

121111

Vyriausiasis ekonomistas

 

121112

Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {nekilnojamojo turto operacijos, nuoma ir išperkamoji nuoma}

 

1212

Žmogiškųjų išteklių srities vadovai

 

121201

Personalo direktorius

 

121202

Darbo santykių (darbo organizavimo, darbo užmokesčio ir pan.) padalinio vadovas

 

121203

Personalo padalinio vadovas

 

121204

Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos}

 

1213

Politikos ir planavimo srities vadovai

 

121301

Viešojo administravimo įstaigos padalinio vadovas (įstaigos prie ministerijos padalinio, teritorinio padalinio, jo struktūrinio padalinio vadovas)

 

121302

Strateginio planavimo padalinio vadovas

 

121303

Bendrojo planavimo padalinio vadovas

 

1219

Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai

 

121901

Siuvimo [fotografijos, mezgimo ir kt.] ateljė direktorius

 

121902

Pirties direktorius

 

121903

Kirpyklos direktorius

 

121904

Ritualinių paslaugų įmonės direktorius

 

121905

Verslo paslaugų padalinio vadovas {išskyrus finansines ir draudimo paslaugas}

 

121906

Buitinių paslaugų padalinio vadovas

 

121907

Valymo paslaugų padalinio vadovas

 

121908

Asmens priežiūros paslaugų padalinio vadovas

 

121909

Kapinių vedėjas

 

121910

Darbų saugos padalinio vadovas

 

121911

Valdymo padalinio vadovas

 

121912

Padalinio [sekcijos, biuro, poskyrio] vadovas

 

121913

Raštinės [kanceliarijos, sekretoriato] vadovas

 

121914

Darbų vadovas

 

121915

Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {valymo, pastatų funkcionavimo užtikrinimo, administracinės veiklos paslaugos}

 

121916

Mažosios buitinių paslaugų įmonės vadovas

 

121917

Mažosios valymo ir tvarkymo paslaugų įmonės vadovas

 

121918

Bendrijos pirmininkas [valdytojas] (dirbantis daugiabučių namų savininkų, garažų, sodininkų ar pan. bendrijoje)

 

121919

Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {architektūros ir inžinerijos veikla, techninis tikrinimas ir analizė}

 

122

Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai

 

1221

Pardavimo ir rinkodaros vadovai

 

122101

Komercijos direktorius

 

122102

Rinkotyros padalinio vadovas

 

122103

Pardavimo [realizavimo] padalinio vadovas

 

122104

Prekybos padalinio vadovas

 

122105

Rinkodaros padalinio vadovas

 

122106

Komercijos padalinio vadovas

 

122107

Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {rinkotyros ir rinkodaros paslaugos}

 

1222

Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai

 

122201

Reklamos padalinio vadovas

 

122202

Viešųjų ryšių padalinio vadovas

 

122203

Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {reklamos ir ryšių su visuomene paslaugos}

 

122204

Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {pagrindinių buveinių veikla, konsultacinė valdymo veikla}

 

1223

Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai

 

122301

Technikos direktorius

 

122302

Techninis vadovas

 

122303

Vyriausiasis konstruktorius

 

122304

Mokslinių tyrimų ir plėtros padalinio vadovas

 

122305

Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos}

 

13

Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai

 

131

Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai

 

1311

Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai

 

131101

Žemės ūkio padalinio vadovas

 

131102

Medienos ruošos padalinio vadovas

 

131103

Sėklų stoties vadovas

 

131104

Vyriausiasis agronomas

 

131105

Vyriausiasis zootechnikas

 

131106

Vyriausiasis inžinierius {žemės, miškų, medžioklės ūkis}

 

131107

Miškų ūkio padalinio vadovas

 

131108

Medžioklės padalinio vadovas

 

131109

Girininkas

 

131110

Vyriausiasis veterinarijos gydytojas

 

131111

Medelyno [daigyno] vadovas

 

131112

Veterinarijos gydyklos vadovas

 

131113

Veterinarijos klinikos vadovas

 

131114

Veterinarijos laboratorijos vadovas

 

131115

Pasienio veterinarijos posto vadovas

 

1312

Akvakultūros ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai

 

131201

Vyriausiasis žuvininkas

 

131202

Žuvininkystės ūkio padalinio vadovas

 

131203

Žuvivaisos laboratorijos vadovas

 

132

Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai

 

1321

Gamybos vadovai

 

132101

Eksploatacijos direktorius

 

132102

Gamybos vadovas

 

132103

Elektros stoties viršininkas

 

132104

Cecho [baro] viršininkas

 

132105

Gamybos padalinio vadovas

 

132106

Dirbtuvių viršininkas [vedėjas]

 

132107

Vyriausiasis technologas

 

132108

Vyriausiasis mechanikas

 

132109

Vyriausiasis inžinierius

 

132110

Vyriausiasis energetikas

 

132111

Vyriausiasis radiologas

 

132112

Vyriausiasis metrologas

 

132113

Vyriausiasis hidrotechnikas

 

132114

Vyriausiasis cecho [baro] inžinierius

 

132115

Įmonės [cecho, baro] pamainos viršininkas

 

132116

Vyriausiasis dailininkas

 

132117

Mažosios gamybos įmonės vadovas

 

1322

Gavybos vadovai

 

132201

Vyriausiasis geologas

 

132202

Mažosios gavybos įmonės vadovas

 

1323

Statybos vadovai

 

132301

Statybos padalinio vadovas

 

132302

Vyriausiasis architektas

 

132303

Kapitalinės statybos padalinio vadovas

 

132304

Techninės priežiūros vadovas

 

132305

Bendrųjų statybos darbų vadovas

 

132306

Specialiųjų statybos darbų vadovas

 

132307

Statybos projekto vadovas

 

132308

Mažosios statybos įmonės vadovas

 

1324

Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai

 

132401

Pašto padalinio vadovas

 

132402

Geležinkelio stoties vadovas

 

132403

Transporto padalinio vadovas

 

132404

Logistikos padalinio vadovas

 

132405

Sandėlio vadovas

 

132406

Krovinių padalinio vadovas

 

132407

Geležinkelio ruožo viršininkas

 

132408

Platinimo padalinio vadovas

 

132409

Tiekimo padalinio vadovas

 

132410

Sandėliavimo padalinio vadovas

 

132411

Mažosios transporto įmonės vadovas

 

132412

Mažosios transporto paslaugų įmonės vadovas

 

132413

Mažosios sandėliavimo įmonės vadovas

 

132414

Traukinio viršininkas

 

132415

Autobusų stoties vadovas

 

133

Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai

 

1330

Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai

 

133001

Ryšių padalinio vadovas

 

133002

Informacinių technologijų padalinio vadovas

 

133003

Informatikos padalinio vadovas

 

133004

Kompiuterijos padalinio vadovas

 

133005

Mažosios ryšių įmonės vadovas

 

133006

Mažosios ryšių paslaugų įmonės vadovas

 

134

Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai

 

1341

Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai

 

134101

Vaikų lopšelio [lopšelio-darželio, darželio, darželio-mokyklos] direktorius

 

134102

Vaikų priežiūros dienos centro direktorius

 

134103

Mažosios švietimo įstaigos vadovas {ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, vaikų dienos priežiūra}

 

134104

Vaikų globos namų ar pensionato direktorius

 

1342

Sveikatinimo paslaugų srities vadovai

 

134201

Vyriausiasis gydytojas

 

134202

Sveikatos priežiūros padalinio vadovas

 

134203

Medicinos įstaigos administratorius

 

134204

Vyriausiasis slaugytojas

 

134205

Vyriausiasis slaugos administratorius

 

134206

Vyriausiasis akušeris

 

134207

Slaugos direktorius

 

134208

Medicinos direktorius

 

134209

Odontologijos kabineto vadovas

 

134210

Ambulatorijos vadovas

 

134211

Šeimos gydytojo ar bendrosios praktikos gydytojo kabineto vadovas

 

134212

Mažosios sveikatos priežiūros įstaigos vadovas

 

134213

Neįgaliųjų globos namų ar pensionato direktorius

 

1343

Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai

 

134301

Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų įstaigos direktorius

 

134302

Socialinio darbo įstaigos padalinio vadovas {slaugos ir socialinės paslaugos pagyvenusiems žmonėms}

 

134303

Senelių globos namų ar pensionato direktorius

 

134304

Slaugos namų direktorius

 

134305

Mažosios socialinių paslaugų įstaigos vadovas {slaugos ir socialinės paslaugos pagyvenusiems žmonėms}

 

1344

Socialinės paramos vadovai

 

134401

Socialinės paramos padalinio vadovas

 

134402

Bendruomenės centro vadovas

 

134403

Šeimos centro vadovas

 

134404

Mažosios socialinių paslaugų įstaigos vadovas {išskyrus slaugos ir socialines paslaugas pagyvenusiems žmonėms}

 

1345

Švietimo srities vadovai

 

134501

Pagrindinio ar vidurinio ugdymo įstaigos direktorius

 

134502

Profesinio mokymo įstaigos direktorius

 

134503

Švietimo padalinio [centro, skyriaus] vadovas

 

134504

Aukštosios mokyklos padalinio vadovas

 

134505

Mažosios švietimo įstaigos vadovas {išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, vaikų dienos priežiūrą}

 

1346

Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai

 

134601

Verslo paslaugų padalinio vadovas {finansinės ir draudimo paslaugos}

 

134602

Banko padalinio vadovas

 

134603

Kredito unijos padalinio vadovas

 

134604

Draudimo bendrovės padalinio vadovas

 

134605

Kredito unijos administracijos vadovas

 

134606

Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {finansinės ir draudimo paslaugos}

 

1349

Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai

 

134901

Planetariumo direktorius

 

134902

Kultūrinės veiklos padalinio (muziejaus, meno galerijos, bibliotekos) vadovas

 

134903

Bibliotekos direktorius [vedėjas]

 

134904

Pamainos viršininkas [vadas]

 

134905

(Techninio) archyvo vedėjas

 

134906

Padalinio vadovas [viršininkas, vadas]

 

134907

Mažosios kultūros įstaigos (muziejaus, meno galerijos, bibliotekos) vadovas

 

134908

Muziejaus direktorius [vedėjas]

 

134909

Apygardos [apylinkės] teismo padalinio vadovas

 

134910

Apygardos [apylinkės] prokuratūros padalinio vadovas

 

14

Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai

 

141

Viešbučių ir restoranų vadovai

 

1411

Viešbučių vadovai

 

141101

Nakvynės namų direktorius

 

141102

Bendrabučio direktorius

 

141103

Viešbučio padalinio vadovas

 

141104

Mažosios apgyvendinimo įmonės (viešbučio, kempingo, motelio) vadovas

 

1412

Restoranų vadovai

 

141201

Maitinimo padalinio (restorano, baro, kavinės, valgyklos) vadovas

 

141202

Maisto gamybos vedėjas

 

141203

Mažosios maitinimo įmonės (restorano, baro, kavinės, valgyklos) vadovas

 

142

Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai

 

1420

Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai

 

142001

Parduotuvės padalinio vadovas

 

142002

Mažmeninės prekybos padalinio vadovas

 

142003

Didmeninės prekybos padalinio vadovas

 

142004

Veterinarijos vaistinės vedėjas

 

142005

Mažosios mažmeninės prekybos įmonės vadovas

 

142006

Mažosios didmeninės prekybos įmonės vadovas

 

142007

Vaistinės direktorius [vedėjas]

 

143

Kitų paslaugų srities vadovai

 

1431

Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai

 

143101

Stadiono direktorius

 

143102

Kino [fotografijos, meno, reklamos] studijos direktorius

 

143103

Teatro direktorius

 

143104

Kino teatro direktorius

 

143105

Televizijos [radijo] direktorius

 

143106

Santuokų [kultūros, sporto, jaunimo] rūmų direktorius

 

143107

Vyriausiasis treneris

 

143108

Vyriausiasis režisierius

 

143109

Radijo programų direktorius

 

143110

Poilsio padalinio vadovas

 

143111

Sporto įstaigos [mokyklos, klubo, centro, bazės] padalinio vadovas

 

143112

Klubo direktorius [vedėjas]

 

143113

Orkestro vadovas

 

143114

Televizijos programų skyriaus direktorius

 

143115

Vyriausiasis laikraščio [žurnalo] redaktorius

 

143116

Atsakingasis sekretorius

 

143117

Vyriausiasis kino studijos redaktorius

 

143118

Mažosios kultūros įstaigos vadovas (išskyrus muziejų, meno galeriją, biblioteką)

 

143119

Lošimo namų vadovas

 

143120

Sporto centro vadovas

 

143121

Mažosios sporto įstaigos vadovas

 

143122

Meno vadovas

 

143123

Poilsio ir pramogų parko vadovas

 

1439

Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai

 

143901

Aukciono direktorius

 

143902

Kontaktų centro vadovas

 

143903

Observatorijos vadovas

 

143904

Kelionių padalinio vadovas

 

143905

Mažosios turizmo įmonės vadovas

 

143906

Konferencijų centro direktorius

 

143907

Kelionių agentūros direktorius

 

2

Specialistai

 

21

Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai

 

211

Fizinių mokslų specialistai

 

2111

Fizikai ir astronomai

 

211101

Aerodinamikas

 

211102

Astronomas

 

211103

Radioastronomas

 

211104

Astrofizikas

 

211105

Balistikas

 

211106

Hidrodinamikas

 

211107

Fizikas

 

211108

Akustikos fizikas

 

211109

Astronomijos fizikas

 

211110

Atomo fizikas

 

211111

Balistikos fizikas

 

211112

Elektros ir magnetizmo fizikas

 

211113

Elektronikos fizikas

 

211114

Šilumos fizikas

 

211115

Hidrodinamikos fizikas

 

211116

Šviesos fizikas

 

211117

Mechanikos fizikas

 

211118

Fizikas {molekulinė fizika}

 

211119

Branduolio fizikas

 

211120

Optikos fizikas

 

211121

Puslaidininkių fizikas

 

211122

Kietojo kūno fizikas

 

211123

Garso fizikas

 

211124

Fizikas teoretikas

 

211125

Termodinamikos fizikas

 

211126

Reologas

 

211127

Termodinamikas

 

211128

Hidroakustikas

 

211129

Mokslo darbuotojas {fizika, astronomija}

 

211130

Nanotechnologijų fizikas

 

211131

Medicinos fizikas

 

2112

Meteorologai

 

211201

Klimatologas

 

211202

Sinoptikas

 

211203

Meteorologas

 

211204

Meteorologas klimatologas

 

211205

Orų prognozės meteorologas

 

211206

Mokslo darbuotojas {meteorologija}

 

2113

Chemikai

 

211301

Chemikas

 

211302

Chemikas {analizinė chemija}

 

211303

Korozijos chemikas

 

211304

Kristalografijos chemikas

 

211305

Ploviklių chemikas

 

211306

Dažiklių chemikas

 

211307

Maisto pramonės chemikas

 

211308

Stiklo chemikas

 

211309

Chemikas {neorganinė chemija}

 

211310

Odų chemikas

 

211311

Metalurgijos chemikas

 

211312

Chemikas {branduolinė chemija}

 

211313

Chemikas {organinė chemija}

 

211314

Dažų chemikas

 

211315

Naftos perdirbimo chemikas

 

211316

Farmacijos pramonės chemikas

 

211317

Chemikas {fizikinė chemija}

 

211318

Plastikų chemikas

 

211319

Polimerų chemikas

 

211320

Kokybės kontrolės chemikas

 

211321

Gumos chemikas

 

211322

Tekstilės chemikas

 

211323

Kristalografas

 

211324

Chemikas {organinė metalų chemija}

 

211325

Spektroskopininkas

 

211326

Mokslo darbuotojas {chemija}

 

2114

Geologai ir geofizikai

 

211401

Geodezininkas

 

211402

Inžinerijos geologas

 

211403

Mikropaleontologijos geologas

 

211404

Kasybos geologas

 

211405

Okeanografijos geologas

 

211406

Naftos gavybos geologas

 

211407

Stratigrafijos geologas

 

211408

Geofizikas

 

211409

Geomagnetizmo geofizikas

 

211410

Geomorfologijos geofizikas

 

211411

Hidrologijos geofizikas

 

211412

Okeanografijos geofizikas

 

211413

Seismologijos geofizikas

 

211414

Hidrologas

 

211415

Mikropaleontologas

 

211416

Mineralogas

 

211417

Geologas okeanografas

 

211418

Geofizikas okeanografas

 

211419

Paleontologas

 

211420

Seismologas

 

211421

Stratigrafas

 

211422

Geologas

 

211423

Naftos gavybos inžinierius geologas

 

211424

Hidrogeologijos inžinierius

 

211425

Mokslo darbuotojas {geologija, geofizika)

 

211426

Hidrogeologinio gręžimo seismologas žvalgytojas

 

212

Matematikai, aktuarai ir statistikai

 

2120

Matematikai, aktuarai ir statistikai

 

212001

Aktuaras

 

212002

Operacijų tyrimo analitikas

 

212003

Draudimo statistikos matematikas

 

212004

Matematikas {taikomoji matematika}

 

212005

Matematikas {grynoji matematika}

 

212006

Matematikas

 

212007

Mokslo darbuotojas {matematika}

 

212008

Biometrijos specialistas

 

212009

Demografas

 

212010

Tyrimų statistikas

 

212011

Statistikas {biologinė statistika}

 

212012

Biometrijos statistikas

 

212013

Demografijos statistikas

 

212014

Ekonomikos statistikas

 

212015

Finansų statistikas

 

212016

Fizinių mokslų statistikas

 

212017

Inžinerijos statistikas

 

212018

Matematikos statistikas

 

212019

Viešosios nuomonės apklausos statistikas

 

212020

Švietimo statistikas

 

212021

Statistikas {taikomoji statistika}

 

212022

Žemės ūkio statistikas

 

212023

Statistikas

 

212024

Mokslo darbuotojas {statistika}

 

213

Gyvosios gamtos mokslų specialistai

 

2131

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

 

213101

Bakteriologas

 

213102

Žemės ūkio bakteriologas

 

213103

Pienininkystės bakteriologas

 

213104

Žuvininkystės bakteriologas

 

213105

Maisto bakteriologas

 

213106

Pramonės bakteriologas

 

213107

Medicinos bakteriologas

 

213108

Farmacijos bakteriologas

 

213109

Dirvožemio bakteriologas

 

213110

Veterinarijos bakteriologas

 

213111

Biologas

 

213112

Gėlųjų vandenų biologas

 

213113

Jūrų biologas

 

213114

Molekulių biologas

 

213115

Botanikas

 

213116

Botanikas ekologas

 

213117

Botanikas {ekonominė botanika}

 

213118

Botanikas histologas

 

213119

Botanikas mikologas

 

213120

Dirvožemio botanikas

 

213121

Botanikas taksonomas

 

213122

Citologas

 

213123

Gyvūnų citologas

 

213124

Augalų citologas

 

213125

Embriologas

 

213126

Inžinierius genetikas

 

213127

Entomologas

 

213128

Genetikas

 

213129

Gyvūnų genetikas

 

213130

Augalų genetikas

 

213131

Histologas

 

213132

Gyvūnų histologas

 

213133

Augalų histologas

 

213134

Hidrobiologas

 

213135

Ichtiologas

 

213136

Imunologas

 

213137

Teriologas

 

213138

Mikrobiologas

 

213139

Mikologas

 

213140

Ornitologas

 

213141

Parazitologas

 

213142

Žuvininkystės specialistas

 

213143

Taksonomas

 

213144

Gyvūnų taksonomas

 

213145

Augalų taksonomas

 

213146

Zoologas

 

213147

Zoologas ekologas

 

213148

Zoologas entomologas

 

213149

Zoologas histologas

 

213150

Zoologas ichtiologas

 

213151

Zoologas ornitologas

 

213152

Zoologas parazitologas

 

213153

Žuvininkystės zoologas

 

213154

Zoologas taksonomas

 

213155

Vivariumo selekcininkas

 

213156

Mokslo darbuotojas {biologija, botanika, zoologija ir panašios sritys}

 

213157

Botaninių kolekcijų kuratorius

 

213158

Anatomas

 

213159

Biochemikas

 

213160

Biofizikas

 

213161

Fitopatologas

 

213162

Farmakologas

 

213163

Farmakologas toksikologas

 

213164

Fiziologas

 

213165

Gyvūnų fiziologas

 

213166

Augalų fiziologas

 

213167

Mokslo darbuotojas {farmakologija}

 

213168

Medicinos biologas

 

213169

Medicinos mikrobiologas

 

213170

Medicinos parazitologas

 

2132

Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai

 

213201

Agronomas

 

213202

Augalų apsaugos agronomas

 

213203

Gyvulininkystės specialistas

 

213204

Miškininkas

 

213205

Miško želdinimo ir miško apsaugos inžinierius

 

213206

Pasėlių tyrimo specialistas

 

213207

Gėlininkystės specialistas

 

213208

Sodininkystės specialistas

 

213209

Daržininkystės specialistas

 

213210

Medelyno specialistas

 

213211

Miškininkystės specialistas

 

213212

Dirvožemininkas

 

213213

Zootechnikas

 

213214

Miškų ūkio inžinierius

 

213215

Agronomas ekonomistas

 

213216

Agronomas mechanikas

 

213217

Agronomas zootechnikas

 

213218

Agronomas sodininkas

 

213219

Agronomas apželdintojas

 

213220

Žemės ūkio specialistas

 

213221

Miškotvarkos inžinierius

 

213222

Mokslo darbuotojas {agronomija ir panašios sritys}

 

213223

Žemės ūkio konsultantas

 

213224

Ūkininkavimo konsultantas

 

213225

Miškų ūkio konsultantas

 

213226

Medžioklėtyros specialistas

 

213227

Medžioklėtvarkos specialistas

 

2133

Aplinkos apsaugos specialistai

 

213301

Ekologas

 

213302

Gyvūnų ekologas

 

213303

Augalų ekologas

 

213304

Aplinkos chemikas

 

214

Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius)

 

2141

Technologijų ir gamybos inžinieriai

 

214101

Eksploatavimo inžinierius

 

214102

Sąnaudų įvertinimo inžinierius

 

214103

Valdymo organizavimo inžinierius

 

214104

Gamybos automatizavimo inžinierius

 

214105

Planavimo inžinierius

 

214106

Gamybos organizavimo inžinierius

 

214107

Darbo operacijų trukmės tyrimo inžinierius

 

214108

Darbo efektyvumo inžinierius

 

214109

Darbo organizavimo inžinierius

 

214110

Cemento gamybos technologas

 

214111

Keramikos gamybos technologas

 

214112

Stiklo gamybos technologas

 

214113

Odos technologas

 

214114

Pakavimo technologas

 

214115

Spausdinimo technologas

 

214116

Tekstilės gamybos technologas

 

214117

Medienos apdirbimo technologas

 

214118

Megztinių gaminių technologas

 

214119

Įrenginių techninės priežiūros inžinierius

 

214120

Įrenginių techninės priežiūros ir remonto inžinierius

 

214121

Avalynės gamybos technologas

 

214122

Darbo normavimo inžinierius

 

214123

Audimo technologas

 

214124

Darbo organizavimo ir normavimo inžinierius

 

214125

Eksploatavimo ir remonto organizavimo inžinierius

 

214126

Eksploatavimo inžinierius inspektorius

 

214128

Medienos apdirbimo inžinierius

 

214129

Verpimo technologas

 

214130

Odos gaminių technologas

 

214131

Siuvimo technologas

 

214132

Techninės saugos inžinierius inspektorius

 

214133

Pamainos inžinierius

 

214134

Mokslo darbuotojas {technologijų ir gamybos sritys}

 

214135

Įrenginių inžinierius

 

214136

Gamybos inžinierius

 

214137

Robotikos inžinierius

 

2142

Statybos inžinieriai

 

214201

Statybinių konstrukcijų inžinierius

 

214202

Statybos inžinierius

 

214203

Aerodromų statybos inžinierius

 

214204

Tiltų statybos inžinierius

 

214205

Pastatų statybos inžinierius

 

214206

Pastatų konstrukcijų inžinierius

 

214207

Dūmtraukių statybos inžinierius

 

214208

Statinių priežiūros inžinierius

 

214209

Dokų ir krantinių statybos inžinierius

 

214210

Grunto kasimo inžinierius

 

214211

Kelių ir gatvių tiesybos inžinierius

 

214212

Hidrotechnikos statinių statybos inžinierius

 

214213

Hidrologijos įrenginių statybos inžinierius

 

214214

Drėkinimo sistemų inžinierius

 

214215

Sveikatinimo objektų statybos inžinierius

 

214216

Geležinkelių tiesybos inžinierius

 

214217

Kelių tiesybos inžinierius

 

214218

Sanitarijos inžinierius

 

214219

Gruntų mechanikos inžinierius

 

214220

Konstrukcijų inžinierius

 

214221

Bokštų statybos inžinierius

 

214222

Tunelių statybos inžinierius

 

214223

Statybinių medžiagų technologas

 

214224

Civilinės statybos inžinierius

 

214225

Pramonės statinių statybos ir montavimo inžinierius

 

214226

Mokslo darbuotojas {civilinė inžinerija, statyba}

 

2143

Ekologijos inžinieriai

 

214301

Aplinkos apsaugos inžinierius

 

214302

Ekologijos inžinierius

 

214303

Mokslo darbuotojas {ekologija}

 

214304

Oro taršos kontrolės inžinierius

 

214305

Aplinkos duomenų analitikas

 

214306

Aplinkos gerinimo specialistas

 

2144

Mechanikos inžinieriai

 

214401

Aviacijos inžinierius

 

214402

Laivo mechaninės įrangos inžinierius

 

214403

Mechatronikos inžinierius

 

214404

Orlaivių konstruktorius

 

214405

Lengvųjų automobilių konstruktorius

 

214406

Reaktoriaus valdymo inžinierius

 

214407

Oro kondicionavimo inžinierius

 

214408

Kelių transporto priemonių inžinierius

 

214409

Kriogeninės technikos inžinierius

 

214410

Dyzelinių variklių inžinierius

 

214411

Dujų turbinų inžinierius

 

214412

Reaktyvinių variklių inžinierius

 

214413

Lokomotyvų variklių inžinierius

 

214414

Tepimo inžinierius

 

214415

Aviacijos mechaninės įrangos inžinierius

 

214416

Žemės ūkio mechaninės įrangos inžinierius

 

214417

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinierius

 

214418

Pramonės įrenginių ir įrankių inžinierius

 

214419

Įrankių inžinierius

 

214420

Laivų variklių ir jėgainių inžinierius

 

214421

Variklių ir jėgainių (išskyrus laivų) inžinierius

 

214422

Laivo konstrukcijų matmenų optinės matavimo įrangos inžinierius

 

214423

Branduolinės energetikos inžinierius

 

214424

Šaldymo įrenginių inžinierius

 

214425

Variklių inžinierius

 

214426

Laivų statybos inžinierius

 

214427

Mechanikos technologas

 

214428

Suvirinimo technologas

 

214429

Inžinierius instruktorius

 

214430

Mechanikos inžinierius

 

214431

Kelių transporto priemonių ekspertas

 

214432

Technologijų inžinierius

 

214433

Konstrukcijų mechanikas

 

214434

Šaldytuvų įrenginių inžinierius

 

214435

Turbinos valdymo inžinierius

 

214436

Reaktorių skyriaus mechanikos inžinierius

 

214437

Konstruktorius

 

214438

Transporto specialistas

 

214439

Remonto inžinierius

 

214440

Techninių dokumentų inžinierius

 

214441

Pasirengimo gamybai inžinierius

 

214442

Branduolinės saugos inžinierius inspektorius

 

214443

Šilumos energetikos inžinierius

 

214444

Cheminės radiacinės saugos inžinierius inspektorius

 

214445

Priešgaisrinės priežiūros grupės inžinierius

 

214446

Suvirinimo darbų inžinierius

 

214447

Vežimo technologas

 

214448

Inžinierius kontrolierius

 

214449

Standartizacijos inžinierius

 

214450

Geodezijos inžinierius

 

214451

Techninės priežiūros inžinierius

 

214452

Mokslo darbuotojas {mechanikos inžinerija, mechanika}

 

214453

Jūrų laivų inžinierius

 

2145

Chemijos inžinieriai

 

214501

Cheminės technologijos specialistas

 

214502

Cheminės technologijos inžinierius

 

214503

Naftos ir gamtinių dujų chemijos technologas

 

214504

Gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo inžinierius

 

214505

Naftos inžinierius

 

214506

Aludarystės technologas

 

214507

Cheminių procesų technologas

 

214508

Cheminės inžinerijos technologas

 

214509

Pluošto technologas

 

214510

Maisto produktų ir gėrimų technologas

 

214511

Degalų ir kuro technologas

 

214512

Dažų technologas

 

214513

Popieriaus technologas

 

214514

Plastikų technologas

 

214515

Polimerų technologas

 

214516

Gumos technologas

 

214517

Padangų technologas

 

214518

Buitinių paslaugų technologas

 

214519

Žaliavų kokybės inžinierius

 

214520

Degalų apskaitos inžinierius

 

214521

Biofizikos ir chemijos inžinierius

 

214522

Biochemijos inžinierius

 

214523

Chemijos inžinierius

 

214524

Kokybės inžinierius

 

214525

Mokslo darbuotojas {chemijos inžinerija, cheminė technologija}

 

214526

Naftos perdirbimo inžinierius

 

2146

Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai

 

214601

Sprogdinimo darbų inžinierius

 

214602

Kasybos inžinierius

 

214603

Metalurgas prabuotojas

 

214604

Liejyklos metalurgas

 

214605

Metalotyrininkas

 

214606

Radioaktyviosios rūdos metalurgas

 

214607

Metalų išskyrimo iš rūdos specialistas

 

214608

Kasybos technologas

 

214609

Metalų apdirbimo inžinierius

 

214610

Metalų apdirbimo technologas

 

214611

Gręžinių tyrimo inžinierius

 

214612

Naftos gavybos inžinierius

 

214613

Naftos paruošimo inžinierius

 

214614

Gręžinių gręžybos inžinierius

 

214615

Gręžinių praplovimo skiedinių inžinierius

 

214616

Mokslo darbuotojas {kasyba, metalurgija}

 

214617

Akmens anglių kasybos inžinierius

 

214618

Naftos ir gamtinių dujų gavybos inžinierius

 

214619

Metalų kasybos inžinierius

 

2149

Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai

 

214901

Radiochemijos inžinierius

 

214902

Ryšių (išskyrus kompiuterių ryšius) analitikas

 

214903

Sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas) analitikas

 

214904

Sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas) projektuotojas

 

214905

Darbų saugos inžinierius

 

214906

Biomedicinos inžinierius

 

214907

Optinės įrangos inžinierius

 

214908

Medžiagų inžinierius

 

214909

Saugos inžinierius

 

214910

Sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas) inžinierius

 

214911

Automatikos inžinierius

 

214912

Inžinerijos ekonomistas

 

214913

Sistemų technikos inžinierius

 

214914

Turto valdymo inžinierius

 

214915

Metrologijos inžinierius

 

214916

Mokslo darbuotojas {kitos inžinerijos sritys}

 

214917

Sprogmenų inžinierius

 

214918

Jūrų gelbėjimo inžinierius

 

215

Elektros technologijų inžinieriai

 

2151

Elektros inžinieriai

 

215101

Elektros inžinierius

 

215102

Elektros apšvietimo inžinierius

 

215103

Elektros sistemų inžinierius

 

215104

Elektros paskirstymo inžinierius

 

215105

Elektros gamybos inžinierius

 

215106

Elektros perdavimo inžinierius

 

215107

Elektrinės traukos inžinierius

 

215108

Elektromechaninės įrangos elektros inžinierius

 

215109

Aukštosios įtampos inžinierius

 

215110

Elektrotechnikos technologas

 

215111

Silpnųjų srovių inžinierius

 

215112

Elektros energetikos inžinierius

 

215113

Elektros energetikos išteklių inžinierius

 

215114

Mokslo darbuotojas {elektros inžinerija}

 

2152

Elektronikos inžinieriai

 

215201

Avionikos inžinierius

 

215202

Aviacinių kosminių aparatų inžinierius

 

215203

Elektronikos inžinierius

 

215204

Aparatinės įrangos elektroninių įtaisų projektavimo inžinierius

 

215205

Elektronikos inžinierius {informacinė inžinerija}

 

215206

Kontrolinės matavimo aparatūros inžinierius

 

215207

Puslaidininkinių įtaisų elektronikos inžinierius

 

215208

Elektroninės inžinerijos technologas

 

215209

Aukštadažnių sistemų inžinierius

 

215210

Atominės elektrinės bloko valdymo inžinierius

 

215211

Radioelektronikos inžinierius

 

215212

Mokslo darbuotojas {elektronika}

 

2153

Telekomunikacijų inžinieriai

 

215301

Telekomunikacijų inžinierius

 

215302

Orlaivių ir erdvėlaivių ryšių inžinierius

 

215303

Radarinio ryšio inžinierius

 

215304

Radijo ryšio inžinierius

 

215305

Signalizavimo sistemų inžinierius

 

215306

Telegrafo ryšio inžinierius

 

215307

Telefono ryšio inžinierius

 

215308

Televizijos ryšio inžinierius

 

215309

Telekomunikacijų technologas

 

215310

Radiofizikos inžinierius

 

215311

Elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius

 

215312

Palydovinio ryšio inžinierius

 

215313

Mokslo darbuotojas {telekomunikacijos}

 

215314

Transliavimo inžinierius

 

216

Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai

 

2161

Statybos architektai

 

216101

Pastatų architektas

 

216102

Interjero architektas

 

216103

Architektas

 

216104

Mokslo darbuotojas {architektūra, interjero projektavimas}

 

2162

Kraštovaizdžio architektai

 

216201

Kraštovaizdžio architektas

 

216202

Mokslo darbuotojas {kraštovaizdžio projektavimas}

 

2163

Produktų ir drabužių dizaineriai

 

216301

Heraldikos specialistas

 

216302

Komercinių produktų dizaineris

 

216303

Drabužių dizaineris

 

216304

Madų dizaineris

 

216305

Baldų dizaineris

 

216306

Pramonės gaminių dizaineris

 

216307

Juvelyrinių dirbinių dizaineris

 

216308

Pakuočių dizaineris

 

216309

Plakatų dizaineris

 

216310

Tekstilės dizaineris

 

216311

Dailininkas dizaineris

 

2164

Miestų ir kelių eismo planuotojai

 

216401

Kelių eismo inžinierius

 

216402

Kelių eismo sistemos planuotojas

 

216403

Miesto projektuotojas

 

216404

Statybos projektavimo ir generalinio plano specialistas

 

216405

Projektuotojas konstruktorius

 

216406

Teritorijų planavimo specialistas

 

2165

Kartografai ir topografai

 

216501

Kartografas

 

216502

Jūrų kartografas

 

216503

Žemėlapių sudarytojas

 

216504

Fotogrametrijos specialistas

 

216505

Kosminės topografijos specialistas

 

216506

Kadastro topografas

 

216507

Geodezijos topografas

 

216508

Hidrografijos topografas

 

216509

Matininkas

 

216510

Markšeideris

 

216511

Fotografinės topografijos specialistas

 

216512

Topografas

 

216513

Žemėtvarkininkas

 

216514

Žemėtvarkos inžinierius

 

216515

Mokslo darbuotojas {kartografija, topografija}

 

2166

Grafikos ir multimedijos dizaineriai

 

216601

Grafikos dizaineris

 

216602

Dizaineris maketuotojas

 

216603

Interneto svetainės dizaineris

 

216604

Multimedijos dizaineris

 

216605

Spaudinių dizaineris

 

216606

Reklamų iliustruotojas

 

216607

Knygų iliustruotojas

 

22

Sveikatos specialistai

 

221

Gydytojai

 

2211

Bendrosios praktikos gydytojai

 

221101

Šeimos gydytojas

 

221102

Gydytojas asistentas

 

221103

Gydytojas stažuotojas {bendroji praktika/šeimos medicina}

 

221104

Medicinos gydytojas

 

221105

Mokslo darbuotojas {bendroji praktika/šeimos medicina}

 

221106

Gydytojas rezidentas {bendroji praktika/šeimos medicina}

 

2212

Gydytojai specialistai

 

221201

Gydytojas chirurgas

 

221202

Darbo medicinos gydytojas

 

221203

Kraujagyslių chirurgijos gydytojas

 

221204

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

 

221205

Gydytojas akušeris-ginekologas

 

221206

Gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas

 

221207

Gydytojas anesteziologas reanimatologas

 

221208

Gydytojas geriatras

 

221209

Gydytojas rezidentas {specialioji rezidentūra}

 

221210

Gydytojas dermatovenerologas

 

221211

Gydytojas dietologas

 

221212

Gydytojas echoskopuotojas

 

221213

Gydytojas endokrinologas

 

221214

Gydytojas onkologas radioterapeutas

 

221215

Gydytojas ftiziatras

 

221216

Gydytojas gastroenterologas

 

221217

Gydytojas genetikas

 

221218

Gydytojas hematologas

 

221219

Gydytojas infektologas

 

221220

Širdies chirurgijos gydytojas

 

221221

Gydytojas kardiologas

 

221222

Abdominalinės chirurgijos gydytojas

 

221223

Gydytojas klinikinis toksikologas

 

221224

Gydytojas nefrologas

 

221225

Gydytojas neonatologas

 

221226

Gydytojas neurochirurgas

 

221227

Gydytojas neurologas

 

221228

Gydytojas oftalmologas

 

221229

Gydytojas onkologas chemoterapeutas

 

221230

Gydytojas otorinolaringologas

 

221231

Gydytojas patologas

 

221232

Vaikų ligų gydytojas

 

221233

Gydytojas koloproktologas

 

221234

Gydytojas psichiatras

 

221235

Gydytojas psichoterapeutas

 

221236

Gydytojas pulmonologas

 

221237

Gydytojas radiologas

 

221238

Gydytojas refleksoterapeutas

 

221239

Gydytojas rentgenodiagnostas

 

221240

Intervencinės radiologijos gydytojas

 

221241

Gydytojas reumatologas

 

221242

Teismo medicinos gydytojas

 

221243

Gydytojas teismo medicinos ekspertas

 

221244

Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas

 

221245

Vidaus ligų gydytojas

 

221246

Gydytojas krūtinės chirurgas

 

221247

Gydytojas transfuziologas

 

221248

Gydytojas ortopedas traumatologas

 

221249

Gydytojas urologas

 

221250

Gydytojas vaikų alergologas

 

221251

Gydytojas vaikų chirurgas

 

221252

Gydytojas vaikų endokrinologas

 

221253

Gydytojas vaikų ftiziatras

 

221254

Gydytojas vaikų gastroenterologas

 

221255

Gydytojas vaikų hematologas

 

221256

Gydytojas vaikų reumatologas

 

221257

Gydytojas vaikų kardiologas

 

221258

Gydytojas vaikų nefrologas

 

221259

Gydytojas vaikų neurologas

 

221260

Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras

 

221261

Gydytojas vaikų pulmonologas

 

221262

Gydytojas vaikų ortopedas traumatologas

 

221263

Sporto medicinos gydytojas

 

221264

Aviacijos medicinos gydytojas

 

221265

Klinikinės fiziologijos gydytojas

 

221266

Laboratorinės medicinos gydytojas

 

221267

Vaikų intensyviosios terapijos gydytojas

 

221268

Karo medicinos gydytojas

 

221269

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas

 

221270

Abdominalinės onkochirurgijos gydytojas

 

221271

Krūtų onkochirurgijos gydytojas

 

221272

Gydytojas teismo psichiatras

 

221273

Gydytojas priklausomybės ligų psichiatras

 

221274

Manualinės terapijos gydytojas

 

221275

Gydytojas homeopatas

 

221276

Intervencinės kardiologijos gydytojas

 

221277

Gydytojas endoskopuotojas

 

221278

Gydytojas citologas

 

221279

Mokslo darbuotojas {medicina, išskyrus bendrąją praktiką/šeimos mediciną}

 

221280

Gydytojas stažuotojas {specialioji praktika}

 

221281

Skubiosios medicinos gydytojas

 

221282

Gydytojas klinikinis farmakologas

 

221283

Vaikų infekcinių ligų gydytojas

 

222

Slaugos ir akušerijos specialistai

 

2221

Slaugos specialistai

 

222101

Bendrosios praktikos slaugytojas

 

222102

Mokslo darbuotojas {slauga}

 

222104

Bendruomenės slaugytojas

 

222105

Psichikos sveikatos slaugytojas

 

222106

Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas (dirbantis intensyviosios terapijos, reanimacijos skyriuje, teikiantis intensyviąją terapiją)

 

222107

Vaikų slaugytojas

 

222108

Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas

 

2222

Akušerijos specialistai

 

222201

Akušeris

 

223

Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai

 

2230

Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai

 

223001

Homeopatas

 

224

Paramedikai

 

2240

Paramedikai

 

224001

Bendruomenės slaugytojas (dirbantis pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje)

 

225

Veterinarai

 

2250

Veterinarai

 

225001

Gyvūnų patologas

 

225002

Patologas veterinaras

 

225003

Veterinarijos gydytojas

 

225004

Mokslo darbuotojas {veterinarija}

 

226

Kiti sveikatos specialistai

 

2261

Gydytojai odontologai

 

226101

Gydytojas odontologas

 

226102

Burnos chirurgas

 

226103

Gydytojas ortodontas

 

226104

Gydytojas periodontologas

 

226105

Gydytojas endodontologas

 

226106

Gydytojas odontologas ortopedas

 

226107

Gydytojas vaikų odontologas

 

226108

Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas

 

226109

Mokslo darbuotojas {odontologija}

 

2262

Vaistininkai

 

226201

Farmacijos pramonės vaistininkas

 

226202

Ligoninės vaistininkas

 

226203

Vaistininkas homeopatas

 

226204

Veterinarijos vaistininkas

 

226205

Vaistininkas

 

226206

Klinikinis vaistininkas

 

226207

Vaistininkas analitikas

 

226208

Vaistininkas farmakognostas

 

226209

Vaistininkas technologas

 

226210

Vaistininkas ekspertas

 

226211

Mokslo darbuotojas {farmacija}

 

226212

Vaistininkas vadybininkas

 

226213

Vaistininkas didmenininkas

 

226214

Vaistininkas farmacinės veiklos vadovas (dirbantis vaistinėje ar farmacinių atliekų tvarkymo įmonėje)

 

226215

Vaistininkas konsultantas (internetu ar žodžiu)

 

226216

Veterinarijos įmonės vaistininkas

 

2263

Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai

 

226301

Epidemiologas

 

226302

Profesinės sveikatos specialistas

 

226303

Aplinkos higienistas

 

226304

Visuomenės sveikatos specialistas

 

226305

Sveikatos ekologas

 

226306

Gydytojas parazitologas

 

226307

Gydytojas epidemiologas

 

226308

Vaikų higienos gydytojas

 

226309

Higienos laboratorijos gydytojas

 

226310

Mitybos higienos gydytojas

 

226311

Aplinkos higienos gydytojas

 

226312

Radiacinės higienos gydytojas

 

226313

Sveikatos priežiūros vadybininkas

 

226314

Gydytojas edukologas

 

226315

Bendrosios higienos gydytojas

 

226316

Darbo higienos gydytojas

 

226317

Dezinfektologas

 

226318

Gydytojas mikrobiologas

 

226319

Mokslo darbuotojas {visuomenės sveikata, epidemiologija}

 

226320

Sveikatos edukologas

 

226321

Darbų saugos organizatorius

 

226322

Radiacinės saugos ekspertas

 

226323

Radiacinės saugos specialistas

 

2264

Fizioterapeutai

 

226401

Kineziterapeutas

 

226402

Ergoterapeutas

 

226403

Kineziologas

 

2265

Dietistai ir mitybos specialistai

 

226501

Dietistas

 

226502

Sporto mitybos specialistas

 

226503

Dietologas

 

226504

Dietetikos technologas

 

2266

Audiologai ir kalbos terapeutai

 

226601

Kalbos terapeutas

 

2267

Optometrijos specialistai ir optikai

 

226701

Optometrijos specialistas

 

2269

Kitur nepriskirti sveikatos specialistai

 

226901

Klinikos patologas

 

226902

Teismo medicinos patologas

 

226903

Medicinos patologas

 

226904

Medicinos entomologas

 

226905

Medicinos genetikas

 

226906

Teismo medicinos ekspertas

 

226907

Mokslo darbuotojas {kitos sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos sritys, išskyrus slaugą}

 

226908

Medicinos auditorius

 

226909

Menų terapeutas

 

226910

Sveikatos priežiūros paslaugų inspektorius

 

226911

Farmacinės veiklos inspektorius

 

23

Mokymo specialistai

 

231

Aukštųjų mokyklų dėstytojai

 

2310

Aukštųjų mokyklų dėstytojai

 

231001

Filosofijos dėstytojas

 

231002

Etikos dėstytojas

 

231003

Teologijos dėstytojas

 

231004

Religijos mokslų dėstytojas

 

231005

Menotyros dėstytojas

 

231006

Filologijos dėstytojas

 

231007

Užsienio kalbos dėstytojas

 

231008

Gimtosios kalbos dėstytojas

 

231009

Istorijos dėstytojas

 

231010

Archeologijos dėstytojas

 

231011

Etnologijos dėstytojas

 

231012

Kitų humanitarinių mokslų dėstytojas

 

231013

Muzikos dėstytojas

 

231014

Atlikėjų meno dėstytojas

 

231015

Dailės dėstytojas

 

231016

Vaizduojamojo meno dėstytojas

 

231017

Dizaino dėstytojas

 

231018

Dailiųjų amatų dėstytojas

 

231019

Teatro meno dėstytojas

 

231020

Audiovizualinio meno dėstytojas

 

231021

Architektūros dėstytojas

 

231022

Kitų meno dalykų dėstytojas

 

231023

Teisės dėstytojas

 

231024

Politikos mokslų dėstytojas

 

231025

Vadybos ir verslo administravimo dėstytojas

 

231026

Didmeninės ir mažmeninės prekybos dėstytojas

 

231027

Rinkodaros ir reklamos dėstytojas

 

231028

Finansų, bankininkystės ir draudimo dėstytojas

 

231029

Buhalterinės apskaitos ir apmokestinimo dėstytojas

 

231030

Viešojo administravimo dėstytojas

 

231031

Valdymo ir administravimo dėstytojas

 

231032

Sekretorių ir raštvedžių darbo dėstytojas

 

231033

Darbo organizavimo dėstytojas

 

231034

Ekonomikos dėstytojas

 

231035

Sociologijos dėstytojas

 

231036

Kultūrologijos dėstytojas

 

231037

Socialinio darbo dėstytojas

 

231038

Vaikų priežiūros ir paslaugų jaunimui dėstytojas

 

231039

Psichologijos dėstytojas

 

231040

Edukologijos dėstytojas

 

231041

Ikimokyklinių įstaigų mokytojų rengimo dėstytojas

 

231042

Bendrųjų dalykų mokytojų rengimo dėstytojas

 

231043

Profesijos dalykų mokytojų rengimo dėstytojas

 

231044

Sporto dėstytojas

 

231045

Komunikacijos ir informacijos dalykų dėstytojas

 

231046

Žurnalistikos ir reportažų rengimo dėstytojas

 

231047

Bibliotekų, informacijos ir archyvų darbo dėstytojas

 

231048

Kitų socialinių mokslų dėstytojas

 

231049

Matematikos dėstytojas

 

231050

Statistikos dėstytojas

 

231051

Fizikos dėstytojas

 

231052

Chemijos dėstytojas

 

231053

Biochemijos dėstytojas

 

231054

Geologijos dėstytojas

 

231055

Geografijos dėstytojas

 

231056

Informatikos dėstytojas

 

231057

Kompiuterijos dėstytojas

 

231058

Kitų fizinių mokslų dėstytojas

 

231059

Biologijos dėstytojas

 

231060

Biofizikos dėstytojas

 

231061

Ekologijos ir aplinkotyros dėstytojas

 

231062

Agronomijos dėstytojas

 

231063

Augalininkystės dėstytojas

 

231064

Sodininkystės dėstytojas

 

231065

Miškininkystės dėstytojas

 

231066

Žuvininkystės dėstytojas

 

231067

Žemės ūkio dėstytojas

 

231068

Medicinos dėstytojas

 

231069

Medicinos diagnostikos ir gydymo technologijų dėstytojas

 

231070

Odontologijos dėstytojas

 

231071

Farmacijos dėstytojas

 

231072

Visuomenės sveikatos dėstytojas

 

231073

Reabilitacijos dėstytojas

 

231074

Slaugos dėstytojas

 

231075

Veterinarinės medicinos dėstytojas

 

231076

Gyvulininkystės technologijos dėstytojas

 

231077

Gamtinės aplinkos ir zoologijos dėstytojas

 

231078

Aplinkotyros dėstytojas

 

231079

Kitų biomedicinos mokslų dėstytojas

 

231080

Elektros inžinerijos dėstytojas

 

231081

Elektronikos inžinerijos dėstytojas

 

231082

Automatikos dėstytojas

 

231083

Statybos inžinerijos dėstytojas

 

231084

Saugos inžinerijos dėstytojas

 

231085

Transporto inžinerijos dėstytojas

 

231086

Aplinkos inžinerijos dėstytojas

 

231087

Kraštotvarkos dėstytojas

 

231088

Cheminės technologijos dėstytojas

 

231089

Bioinžinerijos dėstytojas

 

231090

Energetikos dėstytojas

 

231091

Informatikos inžinerijos dėstytojas

 

231092

Medžiagų mokslo dėstytojas

 

231093

Pramonės inžinerijos dėstytojas

 

231094

Maisto produktų gamybos dėstytojas

 

231095

Tekstilės, aprangos, avalynės, odos gamybos dėstytojas

 

231096

Kasybos ir gavybos dėstytojas

 

231097

Mechanikos inžinerijos dėstytojas

 

231098

Metrologijos dėstytojas

 

231099

Kitų technologijos mokslų dėstytojas

 

232

Profesijos mokytojai

 

2320

Profesijos mokytojai

 

232001

Vaizduojamojo meno mokytojas

 

232002

Muzikos ir atlikėjų meno mokytojas

 

232003

Audiovizualinio meno mokytojas

 

232004

Žiniasklaidos dalykų mokytojas

 

232005

Dizaino mokytojas

 

232006

Dailiųjų amatų mokytojas

 

232007

Archeologijos mokytojas

 

232008

Filosofijos ir etikos mokytojas

 

232009

Kitų humanitarinių mokslų ir meno dalykų mokytojas

 

232010

Psichologijos mokytojas

 

232011

Sociologijos ir kultūrologijos mokytojas

 

232012

Politikos mokslų mokytojas

 

232013

Ekonomikos mokytojas

 

232014

Archyvistikos mokytojas

 

232015

Prekybos mokytojas

 

232016

Rinkodaros ir reklamos mokytojas

 

232017

Finansų mokytojas

 

232018

Bankininkystės mokytojas

 

232019

Draudimo mokytojas

 

232020

Buhalterijos ir audito mokytojas

 

232021

Valdymo ir administravimo mokytojas

 

232022

Sekretoriaus darbo mokytojas

 

232023

Raštvedybos mokytojas

 

232024

Darbo organizavimo mokytojas

 

232025

Teisės mokytojas

 

232026

Kitų socialinių mokslų, verslo ir teisės dalykų mokytojas

 

232027

Biochemijos mokytojas

 

232028

Aplinkotyros mokytojas

 

232029

Taikomosios fizikos mokytojas

 

232030

Taikomosios chemijos mokytojas

 

232031

Geodezijos ir geologijos mokytojas

 

232032

Hidrotechnikos mokytojas

 

232033

Taikomosios matematikos mokytojas

 

232034

Statistikos mokytojas

 

232035

Informacinių technologijų mokytojas

 

232036

Kitų gamtos mokslų, matematikos ir kompiuterijos dalykų mokytojas

 

232037

Mechanikos ir metalo darbų mokytojas

 

232038

Elektros įrangos ir energijos gamybos mokytojas

 

232039

Elektronikos ir automatikos mokytojas

 

232040

Cheminių medžiagų ir procesų mokytojas

 

232041

Transporto priemonių mokytojas

 

232042

Maisto produktų gamybos mokytojas

 

232043

Tekstilės ir odos gaminių, aprangos ir avalynės gamybos mokytojas

 

232044

Gaminių iš medienos, popieriaus, plastikų, stiklo gamybos mokytojas

 

232045

Kasybos ir gavybos mokytojas

 

232046

Architektūros ir miestų planavimo mokytojas

 

232047

Žemėtvarkos mokytojas

 

232048

Statybos mokytojas

 

232049

Kitų inžinerijos, gamybos ir statybos dalykų mokytojas

 

232050

Augalininkystės mokytojas

 

232051

Gyvulininkystės mokytojas

 

232052

Sodininkystės mokytojas

 

232053

Miškininkystės mokytojas

 

232054

Žuvininkystės mokytojas

 

232055

Veterinarijos mokytojas

 

232056

Kitų žemės ūkio ir veterinarijos dalykų mokytojas

 

232057

Slaugos ir priežiūros mokytojas

 

232058

Terapijos ir reabilitacijos mokytojas

 

232059

Vaikų priežiūros ir paslaugų jaunimui mokytojas

 

232060

Socialinio darbo mokytojas

 

232061

Kitų sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos dalykų mokytojas

 

232062

Viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo įmonių paslaugų mokytojas

 

232063

Kelionių, turizmo ir laisvalaikio paslaugų mokytojas

 

232064

Paslaugų teikimo namuose mokytojas

 

232065

Kūno grožio priežiūros paslaugų mokytojas

 

232066

Transporto paslaugų mokytojas

 

232067

Aplinkosaugos mokytojas

 

232068

Sanitarijos ir higienos mokytojas

 

232069

Asmenų ir nuosavybės apsaugos mokytojas

 

232070

Profesinės sveikatos ir darbo saugos mokytojas

 

232071

Kitų paslaugų ir saugos dalykų mokytojas

 

233

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai

 

2330

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai

 

233001

Lietuvių kalbos mokytojas

 

233002

Anglų kalbos mokytojas

 

233003

Baltarusių kalbos mokytojas

 

233004

Danų kalbos mokytojas

 

233005

Ispanų kalbos mokytojas

 

233006

Italų kalbos mokytojas

 

233007

Lenkų kalbos mokytojas

 

233008

Norvegų kalbos mokytojas

 

233009

Prancūzų kalbos mokytojas

 

233010

Rusų kalbos mokytojas

 

233011

Vokiečių kalbos mokytojas

 

233012

Kitų užsienio kalbų mokytojas

 

233013

Matematikos mokytojas

 

233014

Kompiuterijos mokytojas

 

233015

Istorijos mokytojas

 

233016

Politologijos mokytojas

 

233017

Pilietinės visuomenės pagrindų mokytojas

 

233018

Ekonomikos mokytojas

 

233019

Geografijos mokytojas

 

233020

Fizikos ir astronomijos mokytojas

 

233021

Biologijos mokytojas

 

233022

Chemijos mokytojas

 

233023

Dailės mokytojas

 

233024

Muzikos mokytojas

 

233025

Teatro meno mokytojas

 

233026

Choreografijos mokytojas

 

233027

Tikybos mokytojas

 

233028

Etikos mokytojas

 

233029

Kūno kultūros mokytojas

 

233030

Braižybos mokytojas

 

233031

Darbų mokytojas

 

233032

Technologijos mokytojas

 

233033

Civilinės saugos ir saugaus eismo mokytojas

 

234

Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai

 

2341

Pradinio ugdymo mokytojai

 

234101

Pradinio ugdymo mokytojas

 

2342

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

 

234201

Lopšelio-darželio auklėtojas

 

234202

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

 

235

Kiti mokymo specialistai

 

2351

Švietimo metodų specialistai

 

235101

Švietimo konsultantas

 

235102

Švietimo metodų konsultantas

 

235103

Mokymo metodų konsultantas

 

235104

Mokymo planų sudarytojas

 

235105

Garsinių, vaizdinių ir kitų mokomųjų priemonių specialistas

 

235106

Garsinių ir vaizdinių mokomųjų priemonių specialistas

 

235107

Vaizdinių mokomųjų priemonių specialistas

 

235108

Metodininkas

 

235109

Mokslo darbuotojas {mokymo metodai}

 

235110

Mokyklų inspektorius

 

235111

Švietimo paslaugų vadybininkas

 

2352

Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai

 

235201

Specialusis pedagogas

 

235202

Logopedas

 

235203

Aklųjų ir silpnaregių mokytojas, tiflopedagogas

 

235204

Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokytojas, surdopedagogas

 

235205

Kitų specialiųjų poreikių asmenų mokytojas

 

2353

Neformaliojo švietimo kalbų mokytojai

 

235301

Neformaliojo švetimo mokytojas {kalbų mokymas}

 

235302

Praktinio kalbos mokymo mokytojas

 

235303

Intensyviojo kalbos mokymo mokytojas

 

2354

Neformaliojo švietimo muzikos mokytojai

 

235401

Neformaliojo švietimo mokytojas {muzikos mokymas}

 

235402

Privatus gitaros mokytojas

 

235403

Privatus dainavimo mokytojas

 

2355

Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojai

 

235501

Neformaliojo švietimo mokytojas {meninis ugdymas}

 

235502

Privatus šokių mokytojas

 

235503

Privatus tapybos mokytojas

 

2356

Neformaliojo švietimo informacinių technologijų praktikos mokytojai

 

235601

Neformaliojo švietimo mokytojas {informacinių technologijų mokymas}

 

235602

Informacinių technologijų naudojimo mokytojas

 

235603

Kompiuterių naudojimo mokytojas

 

2359

Kitur nepriskirti mokymo specialistai

 

235901

Socialinis pedagogas

 

235902

Auklėtojas

 

235903

Privatus raštingumo mokytojas

 

235904

Mokslo darbuotojas {kitos mokymo sritys}

 

235905

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas

 

235906

Neformaliojo švietimo mokytojas {sporto, kūno kultūros ir pan. mokymas}

 

24

Verslo ir administravimo specialistai

 

241

Finansų specialistai

 

2411

Buhalteriai

 

241101

Savivaldybės kontrolierius

 

241102

Valstybinis auditorius

 

241103

Buhalteris

 

241104

Auditorius

 

241105

Finansų kontrolierius

 

241106

Auditorius kontrolierius

 

241107

Mokslo darbuotojas {apskaita}

 

2412

Finansų ir investicijų konsultantai

 

241201

Nekilnojamojo turto planuotojas

 

241202

Asmeninis bankininkas

 

241203

Finansų planuotojas

 

241204

Finansų vadybininkas

 

241205

Mokslo darbuotojas {finansų mokslas}

 

2413

Finansų analitikai

 

241301

Obligacijų analitikas

 

241302

Investicijų konsultantas

 

241303

Vertybinių popierių konsultantas

 

241304

Finansų analitikas

 

241305

Finansininkas

 

242

Administravimo specialistai

 

2421

Vadybos ir organizavimo analitikai

 

242101

Gamybos metodų inžinierius

 

242102

Ekonominės veiklos veiksmingumo specialistas

 

242103

Organizavimo ir metodų analitikas

 

242104

Verslo konsultantas

 

242105

Vadybos konsultantas

 

242106

Mokslo darbuotojas {vadyba}

 

242107

Bankrutuojančios įmonės administratoriaus padėjėjas

 

2422

Politikos ir administravimo specialistai

 

242201

Seimo Pirmininko padėjėjas

 

242202

Patarėjas (išskyrus Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Primininko, ministro, mero, teismų pirmininkų ir diplomatinės tarnybos patarėją)

 

242203

Seimo nuolatinis atstovas Europos Sąjungoje

 

242204

Respublikos Prezidento konsultantas

 

242205

Respublikos Prezidento referentas

 

242206

Ministro Pirmininko padėjėjas

 

242207

Ministro padėjėjas

 

242208

Specialusis atašė

 

242209

Savivaldybės tarybos sekretorius

 

242210

Projekto vadovas

 

242211

Programų koordinatorius

 

242212

Viešojo administravimo specialistas

 

242213

Politikos (veiklos krypčių) analitikas

 

242214

Informacijos rinkimo specialistas

 

2423

Personalo ir profesinio orientavimo specialistai

 

242301

Karjeros konsultantas

 

242302

Užimtumo analitikas

 

242303

Užimtumo specialistas

 

242304

Darbo vietų ir užimtumo analitikas

 

242305

Personalo specialistas [vadybininkas]

 

242306

Įdarbinimo konsultantas

 

242307

Profesijos pasirinkimo tarpininkas

 

242308

Profesijos pasirinkimo specialistas

 

242309

Darbo vietų analitikas

 

242310

Profesinio orientavimo konsultantas

 

242311

Užimtumo tyrėjas

 

242312

Personalo padalinio inspektorius

 

242313

Personalo padalinio psichologas

 

242314

Personalo atrankos specialistas

 

242315

Mokslo darbuotojas {personalas, profesinis orientavimas}

 

242316

Profesijos konsultantas

 

2424

Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai

 

242401

Personalo mokymo specialistas

 

242402

Personalo rengimo specialistas

 

242403

Personalo rengimo inžinierius

 

242404

Gamybinio mokymo meistras

 

243

Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai

 

2431

Reklamos ir rinkodaros specialistai

 

243101

Reklamos kampanijų organizatorius

 

243102

Rinkos tyrimo analitikas

 

243103

Logistikos specialistas [vadybininkas]

 

243104

Pardavimo skatinimo metodų specialistas

 

243105

Pardavimo vadybininkas

 

243106

Rinkodaros specialistas [vadybininkas]

 

243107

Prekių žinovas

 

243108

Rinkotyros specialistas [vadybininkas]

 

243109

Turizmo vadybininkas

 

243110

Sutarčių inžinierius

 

243111

Produkto vadybininkas

 

243112

Vežimo specialistas [vadybininkas]

 

243113

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas

 

243114

Leidybos organizavimo specialistas

 

2432

Viešųjų ryšių specialistai

 

243201

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

 

243202

Respublikos Prezidento atstovas spaudai

 

243203

Ministro Pirmininko atstovas spaudai

 

243204

Ministro atstovas spaudai

 

243205

Ryšių su žiniasklaida specialistas

 

243206

Visuomenės informavimo specialistas

 

243207

Atstovas ryšiams su visuomene

 

243208

Atstovas spaudai

 

2433

Technikos ir medicinos sričių pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) specialistai

 

243301

Pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) atstovas

 

243302

Pramonės gaminių pardavimo atstovas

 

243303

Medicinos ir farmacijos gaminių pardavimo atstovas

 

243304

Techninis pardavimo atstovas

 

2434

Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo specialistai

 

243401

Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo atstovas

 

25

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų specialistai

 

251

Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai

 

2511

Sis