Suvestinė redakcija nuo 2022-05-13

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 29-1398, i. k. 1131100NUTA00000218

 

Nauja redakcija nuo 2018-01-01:

Nr. 1009, 2017-12-06, paskelbta TAR 2017-12-11, i. k. 2017-19877

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

nutarimas

 

Dėl ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ, KURIAS PASLAUGŲ GAVĖJAS TURI TEISĘ GAUTI, O PASLAUGŲ TEIKĖJAS TURI TEISĘ TEIKTI PAGAL PASLAUGŲ KVITĄ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. kovo 13 d. Nr. 218

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

 

Patvirtinti Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašą (pridedama)

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                      ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                       VIGILIJUS JUKNA

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 218

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1009

redakcija)

 

 

ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ, KURIAS PASLAUGŲ GAVĖJAS TURI TEISĘ GAUTI, O PASLAUGŲ TEIKĖJAS TURI TEISĘ TEIKTI PAGAL PASLAUGŲ KVITĄ, SĄRAŠAS

 

Grupių ir pogrupių kodai

Paslaugų pavadinimas

grupės kodas

pogrupio kodas

01

01 01

Akmenų rinkimas nuo laukų, jų pakrovimas į transporto priemones ir iškrovimas, išverstų ar iškrautų akmenų sudėjimas į tvarkingas krūvas

02

x

Mėšlo, komposto, durpių ar žemių tvarkymo bei tręšimo paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones:

02 01

mėšlo pakrovimas į transporto priemonę, jo iškrovimas ir (ar) iškratymas dirvoje1)

02 02

komposto, durpių ir žemių pakrovimas į transporto priemonę ir (ar) iškrovimas1)

02 03

iš transporto priemonių iškrautų (išverstų) komposto, durpių ar žemių paskleidimas dirvoje

02 04

mineralinių trąšų ir cheminių augalų apsaugos priemonių pakrovimas ir iškrovimas1)

02 05

mineralinių trąšų barstymas1)

03

03 01

Žemės ūkio augalų sėjos ir sodinimo paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones

04

x

Žemės ūkio augalų priežiūros paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones:

04 01

ravėjimas, retinimas, kaupimas ir (ar) laistymas2)

04 02

medžių, vaiskrūmių ir vaismedžių genėjimas1)

04 03

apleistų žemės ūkio naudmenų plotų tvarkymas (iškirstų krūmų ir kitų sumedėjusių augalų, nugenėtų medžių, taip pat vaiskrūmių ir vaismedžių šakų surinkimas, išnešimas ir (ar) sukrovimas į krūvas ir (ar) pašalinimas iš ploto)

04 04

vaismedžių aprišimas ir (ar) individualių apsaugos priemonių (gaubtų) uždėjimas vaismedžiams, jų taisymas2)

04 05

kitos šiame pogrupyje nenurodytos žemės ūkio augalų priežiūros paslaugos1)

05

x

Žemės ūkio augalų derliaus nuėmimo paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones:

05 01

pjovimas, kirtimas (dalgiais, pjautuvais, peiliais ar kitais aštriais įrankiais)1)

05 02

kasimas

05 03

rovimas

05 04

vaisių skynimas ir jų sudėjimas į tarą

05 05

vaisių (krituolių) rinkimas nuo žemės ir jų sudėjimas į tarą2)

05 06

uogų skynimas ir jų sudėjimas į tarą2)

05 07

rinkimas2)

05 08

vartymas ir grėbimas

05 09

dėjimas ant žaiginių, į kupetas, kūgius ar daržines

05 10

žemės ūkio produktų krovimas ir (ar) iškrovimas

05 11

kitų prekių, būtinų žemės ūkio veiklai vykdyti, krovimas ir (ar) iškrovimas

05 12

kitos šiame pogrupyje nenurodytos žemės ūkio augalų derliaus nuėmimo paslaugos1)

06

x

Ūkinių gyvūnų auginimo ir priežiūros paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones:

06 01

šėrimas1); 3) ir (ar) girdymas1); 3)

06 02

melžimas1)

06 03

kirpimas (ūkinių gyvūnų atvedimas į kirpimo vietą, fiksavimas, kirpimas, vilnos surinkimas ir sudėjimas į tarą, darbo vietos sutvarkymas), šukavimas1)

06 04

ragų, kanopų ir (ar) nagų priežiūra1)

06 05

ūkinių gyvūnų, tvartų valymas1); 3)

06 06

tvartų paruošimas ūkiniams gyvūnams laikyti (mėšlo ir (ar) pakratų šalinimas, patalpų plovimas, paruošimas dezinfekuoti)1)

06 07

bandos patikrinimas (ūkinių gyvūnų skaičiavimas ir svėrimas)1)

06 08

galvijų pervarymas į ganyklas ir atgal1)

06 09

galvijų ganymas1); 3) ir (ar) saugojimas1); 3)

06 10

kailinių žvėrelių priežiūra1); 3)

06 11

naminių paukščių gaudymas ir jų dėjimas į specialias dėžes ar konteinerius, jų pakrovimas ir iškrovimas1)

06 12

bitynų ruošimas žiemojimo laikotarpiui1)

06 13

kitos šiame pogrupyje nenurodytos ūkinių gyvūnų auginimo ir priežiūros paslaugos1)

07

x

Ūkinių gyvūnų sėklinimo, kergimo, palikuonių priėmimo ir kastravimo paslaugos:

07 01

ūkinių gyvūnų atvedimas, jų pririšimas, surišimas, laikymas, atrišimas, parvarymas atgal1)

07 02

palikuonių priėmimas atsivedimo metu1)

08

x

Akvakultūros tvenkinių priežiūros paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones:

08 01

tvenkinių valymas1)

08 02

krūmų, augančių ant pylimų ir kanalų šlaituose, kirtimas1)

08 03

pylimų šienavimas1)

08 04

nendrių tvenkiniuose pjovimas1)

08 05

žiemą užšalusių tvenkinių vandens praturtinimas deguonimi, gelbstint žuvis nuo išdusimo1)

08 06

pagalbinės paslaugos, susijusios su žuvų įveisimu į akvakultūros tvenkinius ir vandens telkinius1)

09

x

Verslinės žvejybos veiklos paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones:

09 01

verslinės žvejybos vietų Nemuno žemupyje ir polderiuose bei žuvų iškrovimo vietų priežiūros paslaugos (krūmų ir nendrių šalinimas, šienavimas, sąnašų valymas)1)

09 02

žvejybos įrankių paruošimas ir tvarkymas1)

09 03

žvejybos laimikių iškrovimas1)

09 04

žuvų išėmimas iš tinklinių žvejybos įrankių ir sudėjimas į tarą krante2)

10

x

Sausinimo sistemų priežiūros paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones:

10 01

melioracijos griovių valymas1)

10 02

melioracijos griovių šlaitų šienavimas1)

10 03

krūmų ir medžių, augančių melioracijos griovių šlaituose, kirtimas1)

10 04

drenažo žiočių, griovių šlaitų ir vandens latakų remontas1)

10 05

bebrų užtvankų ardymas1)

11

x

Paslaugos, susijusios su savos gamybos žemės ūkio produktų sutvarkymu, apdorojimu, paruošimu sandėliuoti ir realizuoti, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones:

11 01

valymas, naudojant peilius ar kitus aštrius įrankius1)

11 02

valymas, nenaudojant peilių ar kitų aštrių įrankių2)

11 03

išvėtymas, perkasimas, paskleidimas aruode1)

11 04

džiovinimas2)

11 05

rūšiavimas2)

11 06

perrinkimas2)

11 07

sukrovimas į sandėlius ar daržines

11 08

supakavimas, sukrovimas, sudėjimas ar supylimas į tarą

11 09

nunešimas, pakrovimas ir (ar) iškrovimas

11 10

medaus išsukimas ir (ar) fasavimas1)

11 11

kitos šiame pogrupyje nenurodytos paslaugos, susijusios su savos gamybos žemės ūkio produktų sutvarkymu, apdorojimu, paruošimu sandėliuoti ir realizuoti1)

12

x

Miško sodmenų sodinimo, miško įveisimo / atkūrimo, želdinių priežiūros paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones:

12 01

sėklų (kankorėžių) ar kitos dauginamosios medžiagos rinkimas nuo nukirstų medžių ir dėjimas į tarą2)

12 02

dirvos ruošimas prieš sodinimą1)

12 03

sodmenų iškasimas1)

12 04

iškastų sodmenų rūšiavimas2)

12 05

sodmenų pakavimas, ruošimas sandėliuoti ar transportuoti

12 06

sodmenų pakrovimas ar iškrovimas iš transporto priemonių

12 07

sodmenų laikino laikymo vietų (ledo duobių) įrengimas1)

12 08

sodmenų ruošimas sodinti ir (ar) jų laikinas prikasimas2)

12 09

medelių sodinimas2)

12 10

medelių sodinimo vietų, šalčio iškilnotų medelių ar jų apnuogintų šaknų užpylimas žemėmis, užneštų žemėmis medelių atkasimas, žuvusių atsodinimas

12 11

ravėjimas2)

12 12

stelbiančių žolinių augalų, medelių ir krūmų šalinimas1)

12 13

jaunuolynų ugdymas, medžių genėjimas1)

13

x

Miško apsaugos užtikrinimo ir miško tvarkymo paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones:

13 01

individualių apsaugos priemonių (gaubtų) uždėjimas medeliams, jų taisymas2)

13 02

medelių aptepimas repelentais, kelmų tepimas preparatais, apsaugančiais nuo ligų ir kenkėjų1)

13 03

tvorų miško želdinių ir žėlinių apsaugai nuo žvėrių tvėrimas, taisymas, medelyno tvoros taisymas1)

13 04

gaudomųjų duobučių (griovelių) kenkėjams iškasimas, jaukų išdėstymas, vabzdžių rinkimas1)

13 05

kelmų medienos žievės nuskutimas1)

13 06

kenkėjų gaudyklių išdėstymas ir išvalymas1)

13 07

skruzdėlynų aptvėrimas, taisymas1)

13 08

inkilų gaminimas, valymas, remontas2)

13 09

inkilų kabinimas1)

13 10

miško gaisrų gesinimas1)

13 11

miško gaisraviečių priežiūra1)

13 12

buitinių ar kitų atliekų, šiukšlių surinkimas, pakrovimas į transporto priemones ir (ar) iškrovimas iš jų, užšlemšto miško valymas

13 13

iškirstų sumedėjusių augalų atžalų, krūmų ar medžių šakų surinkimas, sunešimas ir (ar) sukrovimas į krūvas ar valksmas ir (arba) pašalinimas iš ploto

13 14

kvartalinių, ribinių linijų valymas1)

13 15

informacinių ženklų ar gairių gaminimas, pastatymas, taisymas1); 3)

13 16

kuolų, stulpelių, karčių gaminimas1)

13 17

kuolų, stulpelių pastatymas, taisymas1)

14

x

Medžioklės paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones:

14 01

pašarų laukiniams gyvūnams ruošimas

14 02

slėptuvių, ėdžių, laižyklų ir panašių įrenginių laukiniams gyvūnams įrengimas ir taisymas1)

14 03

lesyklų laukiniams paukščiams įrengimas ir taisymas2)

14 04

medžiojamųjų gyvūnų varymas medžioklės metu1)

15

x

Miškotvarkos darbų pagalbinės paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones:

15 01

spindžių prakirtimas1)

15 02

riboženklių ar gairių paruošimas, sukalimas1)

15 03

linijų ilgių matavimas juosta2)

15 04

dirvožemių profilių kasimas1)

15 05

medžių ženklinimas patašant1)

15 06

medžių ženklinimas juostelėmis, dažais2)

16

x

Miško išteklių ruošimo ir miško grybų ir uogų tvarkymo paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones:

16 01

kalėdinių medelių, šakų ruošimas1)

16 02

šluotų, vantų, proginių vainikų gaminimas2)

16 03

malkų skaldymas1)

16 04

suskaldytų malkų sukrovimas į rietuves ar jų sunešimas į malkinę bei sudėjimas, supiltų į tarą pjuvenų ar skiedrų pakrovimas į transporto priemones ir (ar) iškrovimas iš jų

16 05

medžio pjuvenų ar skiedrų sugrėbimas į krūveles, jų supylimas į tarą2)

16 06

miško grybų ir uogų valymas, perrinkimas, rūšiavimas, sudėjimas ar supylimas į tarą2)

16 07

miško grybų ir uogų, sudėtų ar supiltų į tarą, nunešimas, pakrovimas ir (ar) iškrovimas, paruošimas sandėliuoti ar realizuoti

17

x

Kitos paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones:

17 01

ganyklų ir daržų aptvarų įrengimas1)

17 02

ūkinių gyvūnų laikymo ir auginimo statinių paruošimas žiemojimo laikotarpiui (gardų, ėdžių sutvarkymas, durų ir langų remontas, užsandarinimas ir kita)1)

17 03

sandėlių ir saugyklų ruošimas (išvalymas) naujo derliaus produkcijai sandėliuoti, stacionariųjų ir kilnojamųjų džiovyklų ruošimas (išvalymas) naujo derliaus produkcijai džiovinti1)

17 04

žemės ūkio ir miškininkystės paskirties gamybinių pastatų aplinkos tvarkymas (žolės pjovimas)1)

17 05

žemės ūkio ir miškininkystės paskirties gamybinių pastatų aplinkos tvarkymas (nupjautos žolės tvarkymas, lapų grėbimas ir jų tvarkymas, šlavimas, šiukšlių ir įvairių atliekų rinkimas ir dėjimas į krūvas)2)

17 06

žemės ūkio ir miškininkystės paskirties gamybinių pastatų aplinkos tvarkymas (žolės ir (ar) lapų, sugrėbtų į krūvas, šiukšlių, sušluotų į krūvas, ir įvairių atliekų, surinktų bei sudėtų į krūvas, pakrovimas į transporto priemones ir (ar) iškrovimas iš jų, sniego valymas)

17 07

galulaukių, pakelių šienavimas ir jų priežiūros paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones1)

17 08

žemės ūkio technikos priežiūros paslaugos1); 3)

17 09

dėl stichinių nelaimių sugriautų ar apgriautų statinių, naudojamų žemės ūkio veiklai vykdyti, sutvarkymas1)

17 10

bičių avilių pakrovimas, vežimas į medunešio vietas, iškrovimas, pastatymas ir parvežimas atgal1)

17 11

medinių dėžių, konteinerių ir ventiliacijos kanalų remontas1)

 

17 12

gamtoje užaugusių vynuoginių sraigių valymas, perrinkimas, rūšiavimas, sudėjimas ar supylimas į tarą2)

17 13

sudėtų ar supiltų į tarą gamtoje užaugusių vynuoginių sraigių nunešimas, pakrovimas ir (ar) iškrovimas, paruošimas sandėliuoti ir realizuoti

18

18 01

Arkliais atliekamos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos1)

1) Nerekomenduojama, kad šias žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas (toliau – paslaugos) teiktų nepilnamečiai iki 18 metų amžiaus.

Rekomenduojama, kad simboliu „1)“ nepažymėtas paslaugas teiktų nepilnamečiai tik nuo 15 metų amžiaus.

Jeigu paslaugų teikimas susijęs su daiktų kėlimu, nepilnamečiams nuo 15 metų amžiaus, teikiantiems paslaugas jų gavėjams ir vienu metu keliantiems daiktus, rekomenduojama taikyti šiuos orientacinius maksimalius svorius:

a) vaikinams: 15 metų – 8,2 kg, 16 metų – 12,0 kg, 17 metų – 16,4 kg;

b) merginoms: 15 metų – 6,5 kg, 16 metų – 8,0 kg, 17 metų – 9,0 kg.

2) Rekomenduojama, kad šias, simboliu „1)“ nepažymėtas, paslaugas teiktų ir nepilnamečiai nuo 14 metų amžiaus, tačiau tik tais atvejais, jeigu jos nekenkia jų sveikatai, vystymuisi ir netrukdo jiems mokytis pagal privalomojo švietimo bei profesinio mokymo programas.

3) Šios paslaugos teikiamos tik pavaduojant darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, ar paslaugos gavėją, kuris pats tiesiogiai atlieka šiuos darbus (darbuotojui ar paslaugos gavėjui sergant ar atostogų laikotarpiu, paslaugų gavėjui išvykus iš ūkio dėl objektyvių priežasčių ar darbuotojui nesant darbe dėl objektyvių priežasčių, pravaikštos ar nušalinimo nuo darbo).

 

____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 542, 2015-05-27, paskelbta TAR 2015-06-04, i. k. 2015-08864

Nr. 1009, 2017-12-06, paskelbta TAR 2017-12-11, i. k. 2017-19877

Nr. 493, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10092

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 542, 2015-05-27, paskelbta TAR 2015-06-04, i. k. 2015-08864

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 218 „Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1009, 2017-12-06, paskelbta TAR 2017-12-11, i. k. 2017-19877

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 218 „Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 493, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10092

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 218 „Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo