Suvestinė redakcija nuo 2024-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 29-1395, i. k. 1131100NUTA00000215

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl GEOREFERENCINIO PAGRINDO KADASTRO STEIGIMO, JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR VEIKIMO PRADŽIOS NUSTATYMO

 

2013 m. kovo 13 d. Nr. 215

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi ir 23 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 27 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

1. Įsteigti Georeferencinio pagrindo kadastrą.

2. Patvirtinti Georeferencinio pagrindo kadastro nuostatus (pridedama).

3. Nustatyti Georeferencinio pagrindo kadastro veikimo pradžią - 2013 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                      ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                       VIGILIJUS JUKNA

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 215 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1106
redakcija)

 

 

GEOREFERENCINIO PAGRINDO KADASTRO NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Georeferencinio pagrindo kadastro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Georeferencinio pagrindo kadastro (toliau – Kadastras) valdytoją ir tvarkytoją, jų teises ir pareigas, Kadastro objektus, Kadastro duomenis, Kadastro informaciją, Kadastrui pateiktus dokumentus ir (arba) duomenis, Kadastro objektų įregistravimo ir išregistravimo bei Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos pakeitimo ir jų taisymo tvarką, Kadastro sąveiką su kitais valstybės registrais (kadastrais) ir valstybės informacinėmis sistemomis (toliau – susiję registrai), Kadastro duomenų, Kadastro informacijos, Kadastrui pateiktų dokumentų ir (arba) duomenų teikimą ir naudojimą, jų saugą, Kadastro finansavimą, jo reorganizavimo ir likvidavimo tvarką.

2.    Kadastro paskirtis – registruoti Nuostatų 11 punkte nurodytus gamtinius ir antropogeninius objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti Kadastro duomenų gavėjams Kadastro duomenis, Kadastro informaciją, Kadastrui pateiktus dokumentus ir (arba) duomenis, atlikti kitus Kadastro duomenų, Kadastro informacijos, Kadastrui pateiktų dokumentų ir (arba) duomenų tvarkymo veiksmus.

3.    Kadastro duomenys, Kadastro informacija, Kadastrui pateikti dokumentai ir (arba) duomenys kaupiami vienoje Kadastro duomenų bazėje.

4. Kadastras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Nuostatais, Valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 576 „Dėl Valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Saugos dokumentų turinio gairių aprašo patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

Nr. 724, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-14, i. k. 2023-18170

 

5.    Nuostatuose vartojamos sąvokos:

5.1. Baltijos jūros riba matomo Baltijos jūros vandens paviršiaus riba su žemės naudmenomis, nustatoma neatsižvelgiant į sezoninius Baltijos jūros vandens lygio svyravimus;

5.2. Dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio riba – eksploatuojamo dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio paviršiaus (gali būti apaugęs vandens augalais) riba su žemės naudmenomis, nustatoma neatsižvelgiant į šio vandens telkinio eksploatacijos metu vykstančius vandens lygio svyravimus;

5.3.   Ežero riba – ežero matomo vandens paviršiaus (gali būti apaugęs vandens augalais) riba su žemės naudmenomis, nustatoma neatsižvelgiant į sezoninius vandens lygio svyravimus;

5.4.   Gatvės ašinė linija – per vidurį išilgai gatvės einanti menama linija;

5.5.   Geležinkelio ašinė linija – per vidurį išilgai geležinkelio kelio bėgių einanti menama linija;

5.6.   Geodezinio pagrindo punktas – žemės paviršiuje įtvirtintas ir geodeziniais matavimais susietas geodezinio tinklo taškas;

5.7.   Griovio ašinė linija – per vidurį išilgai griovio einanti menama linija;

5.8.   Kanalas – drėkinimo, hidroenergetikos, laivybos ar kitoms reikmėms skirtas dirbtinis vandens telkinys, įrengiamas grunte iškasant atvirą vagą, jungiančią kitus paviršinio vandens telkinius;

5.9.   Kanalo ašinė linija – per vidurį išilgai kanalo einanti menama linija;

5.10. Kelias – eismui skirta ir (ar) naudojama žemės ar inžinerinio statinio paviršiaus juosta, apimanti važiuojamąją dalį, kelkraščius ir skiriamąją juostą (jei yra);

5.11. Kelio ašinė linija – per vidurį išilgai važiojamosios kelio dalies einanti menama linija;

5.12. Kuršių marių riba – Kuršių marių matomo vandens paviršiaus (gali būti apaugęs vandens augalais) riba su žemės naudmenomis, nustatoma neatsižvelgiant į sezoninius vandens lygio svyravimus;

5.13. Lietuvos Respublikos teritorijos, jos išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo Baltijos jūroje riba – linija, kuri sutampa su Lietuvos Respublikos valstybės sienos linija ir jungia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 1597 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros, gretutinės zonos, išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo ribų patvirtinimo ir pavedimo ministerijoms ir Vyriausybės įstaigoms parengti reikiamus teisės aktus“ nustatytus taškus;

5.14. Pastato riba – žemės ploto, kurį dengia pastatas arba jo stogas, riba;

5.15. Tvenkinio riba – eksploatuojamo tvenkinio paviršiaus (gali būti apaugęs vandens augalais) riba su žemės naudmenomis, nustatoma neatsižvelgiant į tvenkinio eksploatacijos metu vykstančius vandens lygio svyravimus;

5.16. Upės ašinė linija – per vidurį išilgai upės vagos einanti menama linija;

5.17. Žemės dangų riba – riba tarp žemės naudmenų, besiskiriančių gamtinėmis savybėmis arba ūkinio naudojimo ypatumais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

6.    Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme vartojamas sąvokas.

 

ii SKYRIUS

KADASTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Kadastro valdytojas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1321, 2022-12-29, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27323

 

8. Kadastro tvarkytojas – viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1321, 2022-12-29, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27323

Nr. 724, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-14, i. k. 2023-18170

 

9.    Kadastro valdytojas turi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytas funkcijas, teises ir pareigas.

10.  Kadastro tvarkytojas turi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytas funkcijas, teises ir pareigas, taip pat turi:

10.1. patvirtinti su Kadastro valdytoju suderintus Kadastro duomenų, Kadastro informacijos, Kadastrui pateiktų dokumentų ir (arba) duomenų teikimo ir naudojimo tvarkos aprašą, prašymo įregistruoti ar išregistruoti Kadastro objektą arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją formą, prašymo ištaisyti netikslumus formą bei naudojimosi Kadastro duomenimis ir Kadastro informacija sutarties (toliau – naudojimosi sutartis) formą;

10.2. užtikrinti Kadastro sąveiką su susijusiais registrais;

10.3. Nuostatų nustatyta tvarka užtikrinti, kad Kadastro duomenys ir Kadastro informacija atitiktų naujausią Kadastro tvarkytojo turimą informaciją ir (arba) duomenis;

10.4. Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją atnaujinti šiais terminais:

10.4.1. Kadastro erdvinių duomenų rinkinį - nuolat;

10.4.2. georeferencinio pagrindo žemėlapius - ne rečiau kaip kartą per metus;

10.5. užtikrinti, kad Kadastro duomenų gavėjams, kurie naudoja Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją pagal naudojimosi sutartį, ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį teisės aktų nustatyta tvarka būtų suteikta galimybė gauti pakeistus, ištaisytus neteisingus ar netikslius arba papildytus neišsamius Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją per Lietuvos erdvinės informacijos portalą;

10.6. inventorizuoti Kadastro duomenis, sudaryti Kadastro atvirų duomenų rinkinius ir  užtikrinti, kad sudaryti Kadastro atvirų duomenų rinkiniai būtų pateikti skelbti Lietuvos atvirų duomenų portale naudojantis Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos funkcionalumu Valstybės duomenų agentūros nustatyta tvarka;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 724, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-14, i. k. 2023-18170

 

10.7. vadovaudamasis aplinkos ministro patvirtintu Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros metaduomenų reikalavimų ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros metaduomenų teikimo tvarkos aprašu atnaujinti Kadastro duomenų ir Kadastro informacijos metaduomenis ir skelbti juos Lietuvos erdvinės informacijos portale.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1321, 2022-12-29, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27323

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 724, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-14, i. k. 2023-18170

 

III SKYRIUS

KADASTRO OBJEKTAI, JŲ DUOMENYS, INFORMACIJA IR DOKUMENTAI

 

11. Kadastro objektai yra:

11.1. kelių ašinės linijos;

11.2. gatvių ašinės linijos;

11.3. geležinkelių ašinės linijos;

11.4. upių ašinės linijos;

11.5. kanalų ir griovių ašinės linijos;

11.6. Baltijos jūros, Kuršių marių, ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių ribos;

11.7. pastatų ribos;

11.8. žemės dangų ribos;

11.9. geodezinio pagrindo punktai;

11.10. Lietuvos Respublikos teritorijos, jos išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo Baltijos jūroje riba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

12.  Bendrieji Kadastro duomenys:

12.1. Kadastro objekto identifikavimo kodas;

12.2. Kadastro objekto erdviniai duomenys:

12.2.1. linija. Linijomis vaizduojami Nuostatų 11.1–11.6, 11.8 ir 11.10 papunkčiuose nurodyti Kadastro objektai, pažymint gamtinio ar antropogeninio objekto atkarpos konfigūraciją;

12.2.2. plotas. Plotais vaizduojami Nuostatų 11.6–11.8 papunkčiuose nurodyti Kadastro objektai, pažymint gamtinio ar antropogeninio objekto išorės ribą;

12.2.3. taškas. Taškais vaizduojami Nuostatų 11.7 ir 11.9 papunkčiuose nurodyti Kadastro objektai, pažymint gamtinio ar antropogeninio objekto padėtį žemės paviršiuje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

12.3. Kadastro objekto įregistravimo ir Kadastro duomenų keitimo ar taisymo (jei yra) datos arba Kadastro objekto išregistravimo data;

12.4. Kadastro objekto įregistravimo ir Kadastro duomenų paskutinio pakeitimo ar pataisymo (jei yra) priežastys arba Kadastro objekto išregistravimo priežastis;

12.5. Kadastro objekto įregistravimo ir Kadastro duomenų paskutinio pakeitimo ar pataisymo (jei yra) šaltiniai arba Kadastro objekto išregistravimo šaltinis;

12.6. Kadastro objekto tipo kodas, nusakantis Žemės paviršiaus gamtinį ar antropogeninį objektą.

13.  Specialieji Kadastro duomenys:

13.1. kelių ašinių linijų apibūdinimo duomenys:

13.1.1.   valstybinės reikšmės kelio numeris;

13.1.2.   valstybinės reikšmės kelio techninė kategorija;

13.1.3.   kelio atkarpos dangos tipas;

13.1.4.   važiuojamosios kelio atkarpos dangos plotis;

13.1.5.   kelio atkarpos plotis;

13.2. gatvių ašinių linijų apibūdinimo duomenys:

13.2.1.   valstybinės reikšmės kelio, sutampančio su gatve, numeris;

13.2.2.   gatvės pavadinimas (jei yra);

13.2.3.   gatvės atkarpos dangos tipas;

13.2.4.   gatvės atkarpos plotis;

13.3. geležinkelių ašinių linijų apibūdinimo duomuo - geležinkelio kelio bėgių (geležinkelio vėžės) klasifikacija;

13.4. upių ašinių linijų apibūdinimo duomenys:

13.4.1. upės pavadinimas (jei yra);

13.4.2. upės atkarpos plotis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

13.5. kanalų ir griovių ašinių linijų apibūdinimo duomenys:

13.5.1. kanalo pavadinimas (jei yra);

13.5.2. kanalo, griovio atkarpos plotis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

13.6. Baltijos jūros, Kuršių marių, ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių ribų apibūdinimo duomenys:

13.6.1. Baltijos jūros, Kuršių marių, ežero, tvenkinio, dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio pavadinimas (jei yra);

13.6.2. Baltijos jūros, Kuršių marių, ežero, tvenkinio, dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio erdvinio objekto faktinis plotas;

13.6.3. Baltijos jūros, Kuršių marių, ežero, tvenkinio, dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio kranto atkarpos tipas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

13.7. pastatų ribų apibūdinimo duomuo - pastato pagrindinė naudojimo paskirtis (jei yra);

13.8. žemės dangų ribų apibūdinimo duomenys:

13.8.1. žemės dangų tipas;

13.8.2. žemės dangų ribos atkarpos tipas;

13.8.3. žemės dangų pavadinimas (jei yra);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

13.9. Lietuvos Respublikos teritorijos, jos išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo Baltijos jūroje ribos apibūdinimo duomenys:

13.9.1. Lietuvos Respublikos teritorijos, jos išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo Baltijos jūroje ribos atkarpos tipas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

13.10.  geodezinio pagrindo punktų apibūdinimo duomenys:

13.10.1. geodezinio pagrindo punkto pavadinimas (jei yra);

13.10.2. geodezinio pagrindo punkto kodas;

13.10.3. geodezinio pagrindo punkto X koordinatė 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje metrais;

13.10.4. geodezinio pagrindo punkto Y koordinatė 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje metrais;

13.10.5. geodezinio pagrindo punkto aukštis Lietuvos valstybinėje aukščių sistemoje LAS07 metrais (jei yra);

13.11. Neteko galios nuo 2022-04-02

Papunkčio naikinimas:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

14.  Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją sudaro:

14.1. Kadastro erdvinių duomenų rinkinys, kuriame kaupiami Kadastro duomenys, nurodyti Nuostatų 12 ir 13 punktuose, ir Kadastro informacija, kurią sudaro mažiausiai kintančių Žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių objektų erdviniai ir aprašomieji duomenys, reikalingi georeferencinio pagrindo žemėlapiui parengti;

14.2. georeferencinio pagrindo žemėlapis, kuris rengiamas Nuostatų 16 punkte nustatyta tvarka.

15.  Kadastro duomenys ir Kadastro informacija kaupiami 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje.

16.  Kadastro duomenys ir Kadastro informacija tvarkomi pagal Kadastro valdytojo patvirtintas Kadastro erdvinių duomenų rinkinio ir georeferencinio pagrindo žemėlapio specifikacijas, kuriose nustatomi erdvinių duomenų rinkinio objektai, elementų kodai ir atributai, jų kaupimo principai, žemėlapio turinys ir sutartiniai ženklai.

17.  Kadastro objektai klasifikuojami nurodant Kadastro objekto tipo kodą pagal Kadastro erdvinių duomenų rinkinio specifikaciją.

18.  Kadastro duomenims ir Kadastro informacijai tvarkyti taip pat naudojami šie klasifikatoriai:

18.1.  Valstybinės reikšmės kelių numerių klasifikatorius;

18.2.  Europinių magistralinių kelių klasifikatorius;

18.3.  Medžiagos tipo klasifikatorius;

18.4.  Sąlyginio lygmens klasifikatorius;

18.5.  Vandentakio tipo klasifikatorius.

 

IV SKYRIUS

KADASTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

19.  Kadastro objektus įregistruoja ir išregistruoja bei Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją keičia Kadastro tvarkytojas Nuostatų ir kitų Kadastro valdytojo ar Kadastro tvarkytojo patvirtintų teisės aktų nustatyta tvarka.

20.  Kadastro objektai įregistruojami ir išregistruojami bei Kadastro duomenys ir (arba) Kadastro informacija keičiami pagal:

20.1. Kadastro duomenų teikėjų pateiktus dokumentus ir (arba) duomenis;

20.2. Kadastro tvarkytojo vietovėje atliktų patikrų duomenis, jam pastebėjus naujai atsiradusius ar išnykusius Kadastro objektus, Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos pasikeitimus.

20.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 1597 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros, gretutinės zonos, išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo ribų patvirtinimo ir pavedimo ministerijoms ir Vyriausybės įstaigoms parengti reikiamus teisės aktus“ nustatytos Lietuvos Respublikos teritorijos, jos išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo Baltijos jūroje ribos duomenis.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

21.  Kadastro duomenų teikėjai yra:

21.1. Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1321, 2022-12-29, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27323

 

21.2. Neteko galios nuo 2022-04-02

Papunkčio naikinimas:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

21.3.  nekilnojamojo daikto kadastrinius matavimus atliekantys asmenys.

22.  Kadastro duomenų teikėjai Kadastro objektams įregistruoti ir išregistruoti bei Kadastro duomenims ir (arba) Kadastro informacijai pakeisti teikia šiuos duomenis:

22.1.  Nacionalinė žemės tarnyba:

22.1.1.   Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 arba M 1:10 000 skaitmeninį rastrinį ortofotografinį žemėlapį (toliau – ortofotografinis žemėlapis), reikalingą Nuostatų 11.1–11.8 papunkčiuose nurodytiems Kadastro objektams įregistruoti ar išregistruoti bei Kadastro duomenims ir (arba) Kadastro informacijai pakeisti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

22.1.2.   Lietuvos Respublikos teritorijos skaitmeninius erdvinius žemės paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenis (toliau – nuotolinio skenavimo duomenys), reikalingus Nuostatų 11.1, 11.4–11.6 papunkčiuose nurodytiems Kadastro objektams įregistruoti ar išregistruoti bei Kadastro duomenims ir (arba) Kadastro informacijai pakeisti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

22.1.3.   Valstybinio geodezinio pagrindo duomenų rinkinį, reikalingą Nuostatų 11.9 papunktyje nurodytiems Kadastro objektams įregistruoti ar išregistruoti bei Kadastro duomenims ir (arba) Kadastro informacijai pakeisti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

22.1.4. Valstybės sienos erdvinius duomenis, reikalingus Nuostatų 11.10 papunktyje nurodytiems Kadastro objektams įregistruoti ar išregistruoti bei Kadastro duomenims ir (arba) Kadastro informacijai pakeisti.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

22.2. Neteko galios nuo 2022-04-02

Papunkčio naikinimas:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

22.3. nekilnojamojo daikto kadastrinius matavimus atliekantys asmenys - jų atliktų kadastrinių matavimų duomenis (pastatų, kelių, vandens telkinių ribų ir hidrografinio tinklo, miško kontūro, ariamosios žemės, sodų, pievų ir natūralių ganyklų, pelkių kontūrų, pažeistos žemės plotų, kitų objektų, kuriems nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdviniai ir aprašomieji duomenys), reikalingus Nuostatų 11.1-11.8 papunkčiuose nurodytiems Kadastro objektams įregistruoti ir išregistruoti bei Kadastro duomenims ir (arba) Kadastro informacijai pakeisti.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

23.  Kadastro duomenų teikėjai:

23.1.  Nuostatų 25 punkte nustatytais atvejais privalo neatlygintinai teikti duomenis ir jų pakeitimus;

23.2.  gavę informaciją apie tai, kad jų pateikti duomenys neteisingi ar neišsamūs, privalo ištaisyti neteisingus, netikslius, neišsamius jų tvarkomus duomenis ir juos pateikti Kadastro tvarkytojui;

23.3.  Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už Kadastrui pateiktų duomenų išsamumą ir tikslumą.

24.  Kadastro duomenų teikėjai turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius, neteisingus, papildyti neišsamius Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją.

25.  Kadastro duomenų teikėjai duomenis Kadastro tvarkytojui privalo teikti šiais atvejais:

25.1.      Nacionalinė žemės tarnyba – kai atnaujina ortofotografinį žemėlapį, valstybės sienos erdvinius duomenis, nuotolinio skenavimo duomenis ar Valstybinio geodezinio pagrindo duomenų rinkinio duomenis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

25.2. Neteko galios nuo 2022-04-02

Papunkčio naikinimas:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

25.3.  nekilnojamojo daikto kadastrinius matavimus atliekantys asmenys matavimų metu:

25.3.1.   vietovėje aptikę dėl gamtinių ar antropogeninių veiksnių atsiradusį Nuostatų 11 punkte nurodytą objektą, neįregistruotą Kadastre;

25.3.2.   nustatę, kad Kadastro objektas neatitinka objekto padėties vietovėje daugiau negu 2,5 metro;

25.3.3.   nustatę specialiųjų Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos galimus netikslumus;

25.3.4.   vietovėje neaptikę objekto, kuris įregistruotas Kadastre.

26. Nacionalinė žemės tarnyba Kadastro objektams įregistruoti ar išregistruoti arba Kadastro duomenims ir (arba) Kadastro informacijai pakeisti naudojamą ortofotografinį žemėlapį, valstybės sienos erdvinius duomenis, nuotolinio skenavimo duomenis ir Valstybinio geodezinio pagrindo duomenų rinkinio duomenis Kadastro tvarkytojui teikia aplinkos ministro tvirtinamų Lietuvos erdvinės informacijos portalo nuostatų, Valstybei nuosavybės teise priklausančios geodezinės ir kartografinės veiklos produkcijos teikimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

Nr. 1321, 2022-12-29, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27323

 

27.  Naudodamasis ortofotografiniu žemėlapiu, valstybės sienos erdviniais duomenimis, nuotolinio skenavimo duomenimis ar Valstybinio geodezinio pagrindo duomenų rinkinio duomenimis Kadastro tvarkytojas Kadastro objektus įregistruoja ir išregistruoja bei Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją pakeičia šiais terminais:

Punkto pakeitimai:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

27.1.  ne vėliau kaip per vienus metus nuo ortofotografinio žemėlapio sudarymo ar nuotolinio skenavimo duomenų parengimo datos;

27.2.  ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo valstybės sienos erdvinių duomenų ar Valstybinio geodezinio pagrindo duomenų rinkinio duomenų gavimo dienos.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

28.  Kadastro objektas įregistruojamas Kadastre Nuostatų 29 punkte nustatyta tvarka, kai Kadastro objektas atsirado:

28.1. dėl gamtinių ar antropogeninių veiksnių. Registruojami visi dėl antropogeninių veiksnių atsiradę objektai, neatsižvelgiant į šių veiksnių teisinį pagrindą;

28.2. padalijus Kadastro objektą į atskirus objektus;

28.3. sujungus kelis Kadastro objektus į vieną objektą.

29.  Naudojantis ortofotografiniu žemėlapiu, valstybės sienos erdviniais duomenimis, nuotolinio skenavimo duomenimis ar Valstybinio geodezinio pagrindo duomenų rinkinio duomenimis Kadastro objektai įregistruojami šia tvarka:“

Punkto pakeitimai:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

29.1. išanalizuojama Nuostatų 22.1.1, 22.1.2, 22.1.3 ar 22.1.4 papunkčiuose nurodyta informacija. Tais atvejais, kai naudojantis Nuostatų 22.1.1, 22.1.2 ar 22.1.3 papunkčiuose nurodyta informacija neįmanoma atpažinti Kadastro objekto arba nustatyti Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos, gali būti naudojama ir kita kartografinė medžiaga;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

29.2.    suformuojami Kadastro objekto erdviniai duomenys, atitinkantys aerofotografavimo, nuotolinio skenavimo ar kitų matavimų metu bei valstybės sienos kartografavimo metu  nustatytą faktinę gamtinio ar antropogeninio objekto būseną;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

29.3. pagal Kadastro erdvinių duomenų rinkinio specifikaciją nustatomas Kadastro objekto tipo kodas;

29.4. Kadastro duomenys ir Kadastro informacija įrašomi į Kadastro duomenų bazę, objektui suteikiamas Kadastro objekto identifikavimo kodas ir nuo to momento laikoma, kad Kadastro objektas įregistruotas Kadastre.

30.  Kadastro objektas išregistruojamas iš Kadastro, kai Kadastro objektas:

30.1. išnyko, sujungus jį su kitu objektu;

30.2. išnyko po padalijimo;

30.3. pasikeitė tiek, kad objektas neturėtų būti laikomas tuo pačiu Kadastro objektu;

30.4. faktiškai išnyko dėl gamtinių ar antropogeninių veiksnių (neatsižvelgiant į antropogeninių veiksnių teisinį pagrindą).

31.  Kadastro tvarkytojas, išanalizavęs ortofotografinio žemėlapio informaciją, nuotolinio skenavimo duomenis ar Valstybinio geodezinio pagrindo duomenų rinkinio duomenis, Nuostatų 30 punkte nurodytais atvejais išregistruoja Kadastro objektą, į Kadastro duomenų bazę įrašydamas Nuostatų 12.3-12.5 papunkčiuose nurodytus Kadastro duomenis apie Kadastro objekto išregistravimo datą, priežastį ir šaltinį.

32.  Išregistravus Kadastro objektą iš Kadastro, Kadastro duomenys ir Kadastro informacija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perkeliami į Kadastro duomenų bazės archyvą, kuriame saugomi neterminuotai. Kadastro duomenų gavėjams, kurie naudoja Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją pagal naudojimosi sutartį, ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį suteikiama teisė per Lietuvos erdvinės informacijos portalą gauti išregistruotų Kadastro objektų identifikavimo kodų sąrašą.

33.  Išregistravus Kadastro objektą iš Kadastro, Kadastrui pateikti dokumentai ir (arba) duomenys Kadastre saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

34. Kadastro duomenys ir (arba) Kadastro informacija keičiami, jeigu, išanalizavus Nuostatų 22.1.1, 22.1.2, 22.1.3 ar 22.1.4 papunkčiuose nurodytą informaciją, nustatoma, kad faktiškai pasikeitė kuris nors iš Kadastro duomenų bazėje tvarkomų ar kaupiamų duomenų. Tais atvejais, kai naudojantis Nuostatų 22.1.1, 22.1.2 ar 22.1.3 papunkčiuose nurodyta informacija neįmanoma nustatyti Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos pasikeitimų, gali būti naudojama ir kita kartografinė medžiaga.

Punkto pakeitimai:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

35.  Keičiant Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją atliekami reikalingi pakeitimai Kadastro duomenų bazėje, o Kadastro objekto identifikavimo kodas lieka nepakitęs.

36.  Kadastro duomenų bazėje pakeitus Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją, senieji įrašai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perkeliami į Kadastro duomenų bazės archyvą, kuriame saugomi neterminuotai.

37.  Nuostatų 21.3 papunktyje nurodytas Kadastro duomenų teikėjas Nuostatų 25.3 papunktyje nurodytais atvejais Kadastro tvarkytojo patvirtintame Kadastro duomenų, Kadastro informacijos, Kadastrui pateiktų dokumentų ir (arba) duomenų teikimo ir naudojimo tvarkos apraše nustatytais terminais ir tvarka Kadastro tvarkytojui turi pateikti:“

Punkto pakeitimai:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

37.1. prašymą įregistruoti ar išregistruoti Kadastro objektą arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją. Šis prašymas Kadastro tvarkytojui gali būti pateikiamas asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, išsiųstas paštu arba pateiktas elektroninio ryšio priemonėmis;

37.2.      Nuostatų 22.3 papunktyje nurodytus duomenis (duomenys teikiami tokiais formatais, kuriais disponuoja Kadastro duomenų teikėjai).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

38.  Gavęs prašymą įregistruoti ar išregistruoti Kadastro objektą arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją ir Kadastro duomenų teikėjų pateiktus duomenis Kadastro tvarkytojas:

38.1. patikrina, ar pateikti visi Nuostatų 37 punkte nurodyti dokumentai ir duomenys;

38.2. išanalizavęs Nuostatų 21.3 papunktyje nurodyto Kadastro duomenų teikėjo pateiktus duomenis ir turimą kartografinę medžiagą, pagal Nuostatų 28, 30 ir 34 punktus patikrina, ar yra pagrindo Kadastro objektus įregistruoti ar išregistruoti arba Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją pakeisti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

38.3. patikrina, ar Nuostatų 21.3 papunktyje nurodyto Kadastro duomenų teikėjo pateikti duomenys atitinka susijusių registrų duomenis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

39.  Patikrinimo metu nustatęs, kad pateikti visi Nuostatų 37 punkte nurodyti dokumentai ir duomenys, kad yra pagrindo Kadastro objektus įregistruoti ar išregistruoti arba Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją pakeisti, kad Kadastro duomenų teikėjo pateikti duomenys atitinka susijusių registrų duomenis, Kadastro tvarkytojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo įregistruoti ar išregistruoti Kadastro objektą arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją gavimo priima sprendimą įregistruoti ar išregistruoti Kadastro objektą arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją. Jeigu prieš priimdamas sprendimą dėl Kadastro objekto įregistravimo ar išregistravimo arba Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos pakeitimo Kadastro tvarkytojas turi kreiptis į kitus Kadastro duomenų teikėjus ar susijusių registrų tvarkytojus arba Kadastro objektas Kadastro tvarkytojo sprendimu turi būti apžiūrimas vietovėje, šis terminas pratęsiamas iki 20 darbo dienų. Išimties tvarka tais atvejais, kai prieš priimant sprendimą dėl Kadastro objekto įregistravimo ar išregistravimo arba Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos pakeitimo Kadastro objektas Kadastro tvarkytojo sprendimu turi būti apžiūrimas vietovėje, tačiau patikra vietovėje negalima dėl gamtinių sąlygų, sprendimą įregistruoti ar išregistruoti Kadastro objektą arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją Kadastro tvarkytojas priima tada, kai, pasikeitus gamtinėms sąlygoms, atsiranda galimybė atlikti patikrą vietovėje.

40.  Kadastro tvarkytojas, priėmęs sprendimą įregistruoti ar išregistruoti Kadastro objektą arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją, per 5 darbo dienas Nuostatų 29.2-29.4 papunkčiuose arba 31 ir 32 punktuose, arba 34 ir 35 punktuose nustatyta tvarka įrašo, išbraukia ar pakeičia Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją Kadastro duomenų bazėje. Įregistravęs ar išregistravęs Kadastro objektą arba pakeitęs Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją, Kadastro tvarkytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai informuoja prašymą įregistruoti ar išregistruoti Kadastro objektą arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją pateikusį Kadastro duomenų teikėją tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas jo prašymas.

41.  Tuo atveju, kai Kadastro tvarkytojas nustato, kad Nuostatų 21.3 papunktyje nurodytas Kadastro duomenų teikėjas pateikė ne visus Nuostatų 37 punkte nurodytus dokumentus ir duomenis, arba, išanalizavęs Kadastro duomenų teikėjo pateiktus duomenis ir turimą kartografinę medžiagą, pagal Nuostatų 28, 30 ir 34 punktus nustato, kad nėra pagrindo Kadastro objektų įregistruoti ar išregistruoti arba pakeisti Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos, arba kad yra kitų Kadastro duomenų teikėjo pateiktų duomenų netikslumų, jis priima sprendimą atsisakyti Kadastro objektą įregistruoti ar išregistruoti arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją. Apie priimtą sprendimą atsisakyti Kadastro objektą įregistruoti ar išregistruoti arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją Kadastro tvarkytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuoja prašymą įregistruoti ar išregistruoti Kadastro objektą arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją pateikusį Kadastro duomenų teikėją tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas jo prašymas, ir nurodo tokio sprendimo priėmimo priežastį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

42.  Pagal Nuostatų 20.2 ir 20.3 papunkčiuose nurodytus duomenis Kadastro objektai įregistruojami ir išregistruojami bei Kadastro duomenys ir (arba) Kadastro informacija keičiami nuolat Nuostatų 29.2–29.4 papunkčiuose arba 31 ir 32 punktuose, arba 34 ir 35 punktuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

V SKYRIUS

KADASTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

43.  Neteisingi, netikslūs, neišsamūs Kadastro duomenys ir (arba) Kadastro informacija gali būti taisomi Kadastro tvarkytojo iniciatyva arba gavus Kadastro duomenų gavėjo, Kadastro duomenų teikėjo ar susijusio registro tvarkytojo prašymą ištaisyti netikslumus ir jo pagrindimo dokumentus ir (arba) duomenis.

44.  Prašymas ištaisyti netikslumus Kadastro tvarkytojui gali būti pateikiamas asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, išsiųstas paštu arba pateiktas elektroninio ryšio priemonėmis.

45.  Kadastro tvarkytojas, gavęs iš Kadastro duomenų gavėjo, Kadastro duomenų teikėjo ar susijusio registro tvarkytojo prašymą ištaisyti netikslumus, privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pateiktos informacijos gavimo šią informaciją patikrinti. Tais atvejais, kai dėl netikslumų ištaisymo Kadastro tvarkytojas turi kreiptis į kitus Kadastro duomenų teikėjus, susijusių registrų tvarkytojus arba Kadastro tvarkytojo sprendimu Kadastro objektas apžiūrimas vietovėje, šis terminas pratęsiamas iki 20 darbo dienų. Išimties tvarka tais atvejais, kai prieš priimant sprendimą dėl Kadastro duomenų taisymo Kadastro objektas Kadastro tvarkytojo sprendimu turi būti apžiūrimas vietovėje, tačiau patikra vietovėje negalima dėl gamtinių sąlygų, sprendimą dėl Kadastro duomenų taisymo Kadastro tvarkytojas priima tada, kai, pasikeitus gamtinėms sąlygoms, atsiranda galimybė atlikti patikrą vietovėje.

46.  Kadastro tvarkytojas, nustatęs Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos netikslumus, per 5 darbo dienas privalo ištaisyti neteisingus, netikslius arba papildyti neišsamius Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją.

47.  Kadastro tvarkytojas, ištaisęs neteisingus, netikslius arba papildęs neišsamius Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai praneša Kadastro duomenų gavėjui, Kadastro duomenų teikėjui ar susijusio registro tvarkytojui, pateikusiam prašymą ištaisyti netikslumus, tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas jo prašymas ištaisyti netikslumus.

48.  Jeigu Kadastro duomenų gavėjo, Kadastro duomenų teikėjo ar susijusio registro tvarkytojo pateikta informacija apie Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos netikslumus nepasitvirtina, ją pateikęs Kadastro duomenų gavėjas, Kadastro duomenų teikėjas ar susijusio registro tvarkytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai informuojamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas jo prašymas ištaisyti netikslumus.

49.  Jeigu nustatoma, kad į Kadastro duomenų bazę dėl Kadastro tvarkytojo kaltės įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs Kadastro duomenys ir (arba) Kadastro informacija, jis privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo netikslumų nustatymo, ištaisyti neteisingus, netikslius arba papildyti neišsamius Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją ir neatlygintinai apie tai per Lietuvos erdvinės informacijos portalą informuoti Kadastro duomenų gavėjus ir susijusių registrų tvarkytojus.

50.  Kadastro tvarkytojas, nustatęs Kadastro duomenų teikėjo Kadastro objektui registruoti pateiktų duomenų ir dokumentų arba susijusio registro tvarkytojo sąveikos būdu perduotų duomenų netikslumų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas elektroninio ryšio priemonėmis apie tai informuoja Kadastro duomenų teikėją arba susijusio registro tvarkytoją, pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis, o šis, gavęs tokį prašymą, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti.

51.  Kadastro tvarkytojas, nustatęs, kad iš susijusio registro gauti duomenys skiriasi nuo Kadastro duomenų teikėjo pateiktų duomenų ir (ar) dokumentų, stabdo Kadastro objekto įregistravimo ar išregistravimo arba Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos pakeitimo procedūrą ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų neatitikties nustatymo elektroninio ryšio priemonėmis apie tai informuoja susijusio registro tvarkytoją ir pareikalauja ištaisyti netikslumus arba pateikti patikslintus duomenis, o šis, gavęs tokį prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti. Kadastro tvarkytojas, gavęs iš susijusio registro tvarkytojo ištaisytus duomenis, tęsia Kadastro objekto įregistravimo arba išregistravimo arba Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos pakeitimo procedūrą Nuostatų 38-41 punktuose nustatyta tvarka, o jų negavęs – turi teisę priimti sprendimą atsisakyti įregistruoti Kadastro objektą, išregistruoti Kadastro objektą arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją.

 

VI SKYRIUS

KADASTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS IR VALSTYBĖS INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS

 

52.  Kadastro duomenims ir Kadastro informacijai tvarkyti naudojami šių susijusių registrų duomenys:

52.1. Lietuvos Respublikos adresų registro duomenys – gatvių erdviniai duomenys ir jų pavadinimai, gyvenamųjų vietovių teritorijų erdviniai duomenys ir jų pavadinimai – Nuostatų 13.2.2 papunktyje nurodytiems duomenims įrašyti;

52.2. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro duomenys – upių, ežerų ir tvenkinių erdviniai duomenys, jų identifikavimo kodai ir pavadinimai – Nuostatų 13.4.1, 13.5.1 ir 13.6.1 papunkčiuose nurodytiems duomenims įrašyti;

52.3. Nekilnojamojo turto kadastro duomenys – pastatų erdviniai duomenys (kontūrai ar centro taškų koordinatės 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje), jų unikalūs numeriai ir pastatų pagrindinė naudojimo paskirtis – Nuostatų 13.7 papunktyje nurodytiems duomenims įrašyti;

52.4. Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinės sistemos duomenys – valstybinės reikšmės kelių erdviniai duomenys, valstybinės reikšmės kelių numeriai, techninės kategorijos, kelių dangos tipai, važiuojamosios kelių dangos pločiai ir kelių pločiai – Nuostatų 13.1.1–13.1.5 ir 13.2.1 papunkčiuose nurodytiems duomenims įrašyti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 724, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-14, i. k. 2023-18170

 

52.5.    Žemės informacinės sistemos duomenys – Nuostatų 13.8 papunktyje nurodytiems duomenims įrašyti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

52.6. Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos duomenys – Žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių objektų erdvinių duomenų rinkinio duomenys (kelių, gatvių, geležinkelių, kanalų, ežerų, upių, griovių, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių ir pastatų erdviniai ir aprašomieji duomenys) – Nuostatų 11.1–11.8 papunkčiuose nurodytiems Kadastro objektams įregistruoti ar išregistruoti bei Kadastro duomenims ir (arba) Kadastro informacijai pakeisti.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 724, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-14, i. k. 2023-18170

 

53.  Kadastro sąveika su susijusiais registrais palaikoma šių registrų nuostatų ir duomenų teikimo Kadastrui sutartyse, Kadastro tvarkytojo sudarytose su susijusių registrų tvarkytojais, nustatyta tvarka ir sąlygomis.

54.  Duomenys iš susijusių registrų perduodami elektroninių ryšių tinklais pagal Kadastro tvarkytojo pateiktą paklausimą, taip pat duomenų teikimo Kadastrui sutartyse nustatytu periodiškumu.

55.  Kadastro tvarkytojas, gavęs iš susijusio registro atnaujintus duomenis, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų gavimo priima sprendimą pakeisti Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją bei atlieka reikalingus pakeitimus Kadastro duomenų bazėje.

 

VII SKYRIUS

KADASTRO DUOMENŲ, informacijOS IR dokumentŲ teikimas IR NAUDOJIMAS

 

56.  Kadastro duomenys, Kadastro informacija, Kadastrui pateikti dokumentai ir (arba) duomenys yra vieši ir Lietuvos Respublikos įstatymuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ir Nuostatuose nustatyta tvarka per valstybės informacinių sistemų ar registrų sąveiką perduodami susijusiems registrams, teikiami Nuostatų 57 punkte nurodytiems Kadastro duomenų gavėjams.

57.  Kadastro duomenų gavėjai - Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai.

58.  Kadastro duomenis, Kadastro informaciją, Kadastrui pateiktus dokumentus ir (arba) duomenis Nuostatų nustatyta tvarka teikia Kadastro tvarkytojas.

59.  Kadastro tvarkytojas teikia:

59.1. Kadastro duomenų bazės išrašus, apimančius visus šioje duomenų bazėje saugomus Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją arba jų dalį, Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos pasikeitimus;

59.2. pažymas, išrašus ir kitus dokumentus, parengtus pagal Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją;

59.3. apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją, parengtą pagal Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją;

59.4. Kadastrui pateiktus Kadastro duomenų teikėjų dokumentus ir (arba) duomenis ir (arba) jų kopijas.

60.  Išrašai, pažymos, kiti dokumentai ir (arba) dokumentų kopijos, informacija teikiami šiais būdais:

60.1. pateikiami peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais;

60.2. perduodami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

60.3. pateikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninio ryšio priemonėmis.

61.  Kadastro duomenys, Kadastro informacija, Kadastrui pateikti dokumentai ir (arba) duomenys gali būti teikiami:

61.1. pagal asmens prašymą - Nuostatų 59.2-59.4 papunkčiuose nustatytais atvejais;

61.2. pagal naudojimosi sutartį – Nuostatų 59.1 papunktyje nustatytais atvejais.

62.  Nuostatų 59.2-59.4 papunkčiuose nustatytais atvejais asmenys, pageidaujantys gauti Kadastro duomenis, Kadastro informaciją arba Kadastrui pateiktus dokumentus ir (arba) duomenis ir (arba) jų kopijas, privalo pateikti prašymą Kadastro tvarkytojui. Asmens prašymas dėl duomenų gavimo Kadastro tvarkytojui gali būti pateikiamas asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, išsiųstas paštu arba pateiktas elektroninio ryšio priemonėmis. Teikiant prašymą dėl duomenų gavimo būtina nurodyti duomenų naudojimo tikslą, apimtį, gavimo būdą.

63.  Kadastro tvarkytojas duomenis asmeniui pagal jo prašymą turi pateikti (perduoti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, išsiųsti paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo. Tuo atveju, kai Kadastro tvarkytojo prašoma pateikti pagal Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą medžiagą, šis terminas pratęsiamas iki 20 darbo dienų.

64.  Kadastro duomenų gavėjas, gavęs Kadastro duomenis, Kadastro informaciją, Kadastrui pateiktus dokumentus ir (arba) duomenis pagal prašymą, privalo juos naudoti tik taip, kaip apibrėžta prašyme.

65.  Nuostatų 59.1 papunktyje nustatytais atvejais tarp Kadastro tvarkytojo ir Kadastro duomenų gavėjo sudaroma naudojimosi sutartis (pagal Kadastro tvarkytojo patvirtintą naudojimosi sutarties formą), kurioje nustatomos teikiamų Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos apimtis, formatas, pateikimo būdas ir pan.

66.  Kadastro duomenų gavėjai, gavę Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją pagal naudojimosi sutartį, privalo laikytis šių reikalavimų:

66.1. Kadastro duomenys ir Kadastro informacija skaitmenine ar spausdintine forma gali būti perduodami tretiesiems asmenims arba skelbiami viešai tik kartu su Kadastro duomenų gavėjo sukurtais kitais erdviniais duomenimis;

66.2. Kadastro duomenys ir Kadastro informacija negali būti keičiami. Kadastro duomenų ir Kadastro informacijos vertimas į kitą kalbą, jų formato, struktūros ar kitų parametrų pakeitimas nelaikomas Kadastro duomenų ir Kadastro informacijos keitimu;

66.3. naudodamas Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją Kadastro duomenų gavėjas privalo nurodyti duomenų šaltinį.

67.  Kadastro duomenys, Kadastro informacija, Kadastrui pateikti dokumentai ir (arba) duomenys teikiami neatlygintinai.

671. Kadastro duomenys ir Kadastro informacija pakartotiniam naudojimui teikiami pagal tarptautinį Creative Commons autorinių teisių modelį „by 4.0“, vadovaujantis ekonomikos ir inovacijų ministro tvirtinamomis Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijomis.

Papildyta punktu:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

68. Visi Kadastro duomenų bazėje saugomi Kadastro duomenys ir informacija skelbiami per Lietuvos erdvinės informacijos portalą Nuostatuose ir aplinkos ministro tvirtinamuose Lietuvos erdvinės informacijos portalo nuostatuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1321, 2022-12-29, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27323

 

69Kadastro tvarkytojo interneto svetainėje pateikiama informacija apie Kadastro objektus, Kadastro valdytoją ir Kadastro tvarkytoją, Kadastro tvarkymą, neteisingų, netikslių, neišsamių duomenų ištaisymo tvarką, Kadastro duomenų teikėjus ir Kadastro duomenų gavėjus, Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją gaunančius registrus ir valstybės informacines sistemas. Be to, Kadastro tvarkytojo interneto svetainėje gali būti skelbiama ir kita su Kadastro veikla susijusi informacija.

70.  Kadastro duomenys, Kadastro informacija, Kadastrui pateikti dokumentai ir (arba) duomenys į užsienio valstybes teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

KADASTRO DUOMENŲ, INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ SAUGA

 

71.  Už Kadastro duomenų ir Kadastro informacijos saugą pagal kompetenciją atsako Kadastro valdytojas ir Kadastro tvarkytojas.

72. Kadastro duomenų ir Kadastro informacijos saugą reglamentuoja Kadastro valdytojo patvirtinti Kadastro duomenų ir Kadastro informacijos saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo  nustatyta tvarka. Taip pat Kadastro duomenų ir Kadastro informacijos sauga užtikrinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27002:2014 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“, LST ISO/IEC 27001:2013 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“ ir kitais Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, apibūdinančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

 

73.  Teisinėmis, administracinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis užtikrinama, kad tvarkant Kadastrą nebūtų įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs Kadastro duomenys ir (arba) Kadastro informacija.

 

iX SKYRIUS

KADASTRO FINANSAVIMAS

 

74. Kadastras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos skiriamų valstybės biudžeto lėšų (įskaitant Europos Sąjungos lėšas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1321, 2022-12-29, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27323

 

75.  Kadastro kūrimas, tvarkymas ir priežiūra finansuojami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

KADASTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

76.  Kadastras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir kitų įstatymų, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

77.  Likviduojamo Kadastro duomenys ir informacija, taip pat jam pateikti dokumentai ir (arba) duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1106, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20937

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1106, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20937

Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 215 „Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 297, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06631

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 215 „Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1321, 2022-12-29, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27323

Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 215 „Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 724, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-14, i. k. 2023-18170

Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 215 „Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo“ pakeitimo

 

 

part_d76ea6c6faca404a85345972b440c92d_end