Nutarimas skelbtas: Žin., 2013, Nr. 19-931

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

 

Dėl 2013 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO PAGAL PROGRAMAS

 

2013 m. vasario 13 d. Nr. 144
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2012, Nr. 153-7823), Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47; 2007, Nr. 132-5357; 2010, Nr. 153-7781; 2012, Nr. 126-6323) 33 straipsnio 1 dalies 1 punktu, įgyvendindama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 (Žin., 2001, Nr. 42-1455; 2004, Nr. 96-3531), 21 punktą ir Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 780 (Žin., 2008, Nr. 90-3606; 2010, Nr. 9-415; 2011, Nr. 41-1948), 201.9 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirstyti 2013 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintus asignavimus pagal programas (pagal 1 priedą).

2. Patvirtinti 2013 metų maksimalias techninės paramos veiksmų programoms administruoti, apie jas informuoti ir joms viešinti skiriamas sumas; lėšų veiksmų programoms administruoti priskyrimo prie veiksmų programų techninės paramos prioritetų ir techninės paramos veiksmų programos proporcijas; maksimalų kryžminio finansavimo būdu skiriamos techninės paramos dydį (pagal 2 priedą).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministras                                                                             Rimantas Šadžius

 


 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2013 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 144
1 priedas

 

 

2013 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO paTVIRTINtų ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS PAGAL PROGRAMAS

 

Asignavimų valdytojo / programos kodas

Asignavimų valdytojo / programos pavadinimas

Asignavimai, tūkst. litų

iš jų

iš viso

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

 

I. RESPUBLIKOS PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS

 

 

 

 

01.900.0001

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

 

 

 

 

01 01

Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos veiklos užtikrinimas

 16 663

 13 653

 6 828

 3 010

 

Iš viso

 16 663

 13 653

 6 828

 3 010

02.900.0002

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

 

 

 

 

01 02

Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas

81 545

79 807

 48 288

 1 738

01 04

Lietuvos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai parlamentinio matmens užtikrinimas

 8 167

 5 982

  679

 2 185

01 05

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymo įgyvendinimas (valstybinės signatarų rentos)

2 489

2 489

 

 

 

Iš viso

 92 201

 88 278

 48 967

 3 923

03.900.0003

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

 

 

 

 

01 01

Rinkimų ir referendumų organizavimas

 5 208

 5 123

 1 215

  85

01 02

Asignavimai politinėms partijoms

 18 999

 18 999

 

 

 

Iš viso

 24 207

 24 122

 1 215

  85

04.900.0004

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga

 

 

 

 

01 01

Žmogaus teisių apsauga, pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo tyrimas

 2 742

 2 742

 1 913

 

 

Iš viso

 2 742

 2 742

 1 913

 

06.900.0006

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

 

 

 

 

01 03

Valstybės turto naudojimo ir biudžeto vykdymo kontrolė

 27 391

 27 111

 17 287

280

 

Iš viso

 27 391

 27 111

 17 287

280

90.900.1576

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

 

 

 

 

01 05

Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra

1 031

1 031

  643

 

02 01

Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimas ir kaitos tyrimai

  300

  300

 

 

02 09

Valstybinės kalbos norminimas, vartojimas, ugdymas ir sklaida 2006–2015 metais

1 372

1 372

 

 

 

Iš viso

 2 703

 2 703

  643

 

90.015.1049

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

 

 

 

 

01 01

Valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimas užtikrinant ūkio subjektų ir vartotojų apsaugą nuo konkurenciją ribojančių ir (ar) vartotojų interesus pažeidžiančių veiksmų

 4 456

 4 376

 2 889

  80

 

Iš viso

 4 456

 4 376

 2 889

  80

90.900.2942

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba

 

 

 

 

01 01

Veiklos užtikrinimas

  470

  470

  245

 

 

Iš viso

  470

  470

  245

 

90.900.1874

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

 

 

 

 

01 01

Tarnybinės etikos normų pažeidimų prevencijos, tyrimo ir lobistinės veiklos kontrolė

 1 352

 1 352

  922

 

 

Iš viso

 1 352

 1 352

  922

 

90.900.1808

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

 

 

 

 

01 01

Žmogaus teisių apsauga visuomenės informavimo priemonėse

  986

  986

  657

 

 

Iš viso

  986

  986

  657

 

90.900.2943

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

 

 

 

 

01 01

Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos reguliavimas ir kontrolė

 2 466

 2 396

 1 490

  70

 

Iš viso

 2 466

 2 396

 1 490

  70

90.900.1983

Nacionalinė sveikatos taryba

 

 

 

 

01 01

Nacionalinės sveikatos tarybos veiklos užtikrinimas

  211

  211

  140

 

 

Iš viso

  211

  211

  140

 

90.900.2076

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

 

 

 

 

01 01

Vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsauga ir gynimas

 1 366

 1 366

  912

 

 

Iš viso

 1 366

 1 366

  912

 

90.900.2004

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

 

 

 

 

01 01

Lygių galimybių užtikrinimas

 1 325

 1 325

  624

 

 

Iš viso

 1 325

 1 325

  624

 

07.900.0007

Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija

 

 

 

 

01 01

Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas

  720

  720

  515

 

 

Iš viso

  720

  720

  515

 

08.900.0008

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba

 

 

 

 

01 01

Vyriausybės ilgalaikių politikos tikslų (prioritetų) ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas

 16 442

 16 417

 9 230

  25

01 05

Savivaldybių veiklos teisėtumo priežiūra

 2 768

 2 768

 1 938

 

01 06

Istorinės atminties puoselėjimas

 12 730

 12 730

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

kompensacijai už Lietuvos žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą

12 500

12 500

 

 

 

Iš viso

 31 940

 31 915

 11 168

  25

90.900.1773

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

 

 

 

 

01 01

Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimas bei rinkos priežiūra

 9 330

 7 530

 3 900

 1 800

 

Iš viso

 9 330

 7 530

 3 900

 1 800

90.018.1056

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

 

 

 

 

01 01

Branduolinės saugos reguliavimas ir priežiūra

 5 654

 5 443

 3 689

  211

 

Iš viso

 5 654

 5 443