Nutarimas skelbtas: Žin., 2013, Nr. 19-931

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

 

Dėl 2013 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO PAGAL PROGRAMAS

 

2013 m. vasario 13 d. Nr. 144
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2012, Nr. 153-7823), Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47; 2007, Nr. 132-5357; 2010, Nr. 153-7781; 2012, Nr. 126-6323) 33 straipsnio 1 dalies 1 punktu, įgyvendindama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 (Žin., 2001, Nr. 42-1455; 2004, Nr. 96-3531), 21 punktą ir Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 780 (Žin., 2008, Nr. 90-3606; 2010, Nr. 9-415; 2011, Nr. 41-1948), 201.9 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirstyti 2013 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintus asignavimus pagal programas (pagal 1 priedą).

2. Patvirtinti 2013 metų maksimalias techninės paramos veiksmų programoms administruoti, apie jas informuoti ir joms viešinti skiriamas sumas; lėšų veiksmų programoms administruoti priskyrimo prie veiksmų programų techninės paramos prioritetų ir techninės paramos veiksmų programos proporcijas; maksimalų kryžminio finansavimo būdu skiriamos techninės paramos dydį (pagal 2 priedą).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministras                                                                             Rimantas Šadžius

 


 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2013 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 144
1 priedas

 

 

2013 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO paTVIRTINtų ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS PAGAL PROGRAMAS

 

Asignavimų valdytojo / programos kodas

Asignavimų valdytojo / programos pavadinimas

Asignavimai, tūkst. litų

iš jų

iš viso

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

 

I. RESPUBLIKOS PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS

 

 

 

 

01.900.0001

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

 

 

 

 

01 01

Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos veiklos užtikrinimas

 16 663

 13 653

 6 828

 3 010

 

Iš viso

 16 663

 13 653

 6 828

 3 010

02.900.0002

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

 

 

 

 

01 02

Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas

 81 405

 79 667

 48 288

 1 738

01 04

Lietuvos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai parlamentinio matmens užtikrinimas

 8 167

 5 982

  679

 2 185

01 05

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymo įgyvendinimas (valstybinės signatarų rentos)

 2 629

 2 629

 

 

 

Iš viso

 92 201

 88 278

 48 967

 3 923

03.900.0003

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

 

 

 

 

01 01

Rinkimų ir referendumų organizavimas

 5 208

 5 123

 1 215

  85

01 02

Asignavimai politinėms partijoms

 18 999

 18 999

 

 

 

Iš viso

 24 207

 24 122

 1 215

  85

04.900.0004

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga

 

 

 

 

01 01

Žmogaus teisių apsauga, pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo tyrimas

 2 742

 2 742

 1 913

 

 

Iš viso

 2 742

 2 742

 1 913

 

06.900.0006

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

 

 

 

 

01 03

Valstybės turto naudojimo ir biudžeto vykdymo kontrolė

 27 391

 27 111

 17 287

280

 

Iš viso

 27 391

 27 111

 17 287

280

90.900.1576

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

 

 

 

 

01 05

Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra

 1 021

 1 021

  643

 

02 01

Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimas ir kaitos tyrimai

  300

  300

 

 

02 09

Valstybinės kalbos norminimas, vartojimas, ugdymas ir sklaida 2006–2015 metais

 1 382

 1 382

 

 

 

Iš viso

 2 703

 2 703

  643

 

90.015.1049

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

 

 

 

 

01 01

Valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimas užtikrinant ūkio subjektų ir vartotojų apsaugą nuo konkurenciją ribojančių ir (ar) vartotojų interesus pažeidžiančių veiksmų

 4 456

 4 376

 2 889

  80

 

Iš viso

 4 456

 4 376

 2 889

  80

90.900.2942

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba

 

 

 

 

01 01

Veiklos užtikrinimas

  470

  470

  245

 

 

Iš viso

  470

  470

  245

 

90.900.1874

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

 

 

 

 

01 01

Tarnybinės etikos normų pažeidimų prevencijos, tyrimo ir lobistinės veiklos kontrolė

 1 352

 1 352

  922

 

 

Iš viso

 1 352

 1 352

  922

 

90.900.1808

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

 

 

 

 

01 01

Žmogaus teisių apsauga visuomenės informavimo priemonėse

  986

  986

  657

 

 

Iš viso

  986

  986

  657

 

90.900.2943

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

 

 

 

 

01 01

Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos reguliavimas ir kontrolė

 2 466

 2 396

 1 490

  70

 

Iš viso

 2 466

 2 396

 1 490

  70

90.900.1983

Nacionalinė sveikatos taryba

 

 

 

 

01 01

Nacionalinės sveikatos tarybos veiklos užtikrinimas

  211

  211

  140

 

 

Iš viso

  211

  211

  140

 

90.900.2076

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

 

 

 

 

01 01

Vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsauga ir gynimas

 1 366

 1 366

  912

 

 

Iš viso

 1 366

 1 366

  912

 

90.900.2004

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

 

 

 

 

01 01

Lygių galimybių užtikrinimas

 1 325

 1 325

  624

 

 

Iš viso

 1 325

 1 325

  624

 

07.900.0007

Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija

 

 

 

 

01 01

Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas

  720

  720

  515

 

 

Iš viso

  720

  720

  515

 

08.900.0008

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba

 

 

 

 

01 01

Vyriausybės ilgalaikių politikos tikslų (prioritetų) ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas

 16 442

 16 417

 9 230

  25

01 05

Savivaldybių veiklos teisėtumo priežiūra

 2 768

 2 768

 1 938

 

01 06

Istorinės atminties puoselėjimas

 12 730

 12 730

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

kompensacijai už Lietuvos žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą

12 500

12 500

 

 

 

Iš viso

 31 940

 31 915

 11 168

  25

90.900.1773

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

 

 

 

 

01 01

Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimas bei rinkos priežiūra

 9 330

 7 530

 3 900

 1 800

 

Iš viso

 9 330

 7 530

 3 900

 1 800

90.018.1056

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

 

 

 

 

01 01

Branduolinės saugos reguliavimas ir priežiūra

 5 654

 5 443

 3 689

  211

 

Iš viso

 5 654

 5 443

 3 689

  211

90.900.2286

Etninės kultūros globos taryba

 

 

 

 

01 01

Etninės kultūros valstybinė globa

  355

  355

  252

 

 

Iš viso

  355

  355

  252

 

90.900.2944

Viešųjų pirkimų tarnyba

 

 

 

 

01 01

Viešųjų pirkimų sistemos efektyvumo didinimas

 5 281

 4 965

 3 221

316

 

Iš viso

 5 281

 4 965

 3 221

316

90.007.0925

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

 

 

 

 

01 01

Valstybės suvereniteto, ekonominių ir konstitucinių pagrindų saugumas

 61 455

 57 987

 38 851

 3 468

 

Iš viso

 61 455

 57 987

 38 851

 3 468

90.046.1902

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

 

 

 

 

01 04

Kova su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencija

 19 017

 17 535

 11 785

 1 482

 

Iš viso

 19 017

 17 535

 11 785

 1 482

 

II. MINISTERIJOS

 

 

 

 

09.900.0009

Aplinkos ministerija

 

 

 

 

01 30

Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas

80 208

 79 342

 23 653

866

01 31

Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija

 506 644

 506 089

 3 159

  555

01 32

Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas

74 693

 74 265

 10 582

428

02 33

Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga

26 048

 25 501

 7 323

547

02 36

Hidrometeorologiniai stebėjimai ir prognozės

 10 519

 9 246

 5 171

 1 273

02 39

Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa

 23 000

 20 887

 7 176

 2 113

03 37

Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas

40 408

 38 191

 9 421

2 217

04 38

Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas

49 585

 48 842

 15 199

743

 

Iš viso

 811 105

 802 363

 81 684

 8 742

31.900.2763

Energetikos ministerija

 

 

 

 

01 01

Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa

18 453

18 249

5 010

204

01 87

Valstybės naftos produktų atsargų kaupimas ir tvarkymas

 2 800

 2 800

  558

 

72 10

Ignalinos programos administravimas Lietuvoje

 526 129

 526 129

 

 

 

Iš viso

547 382

547 178

5 568

204

12.900.0032

Finansų ministerija

 

 

 

 

01 02

Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas

85 761

78 837

39 786

6 924

01 04

Skolos valstybės vardu valdymas

2 302 652

2 302 652

 

 

01 05

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos veikla

 172 241

 164 813

 100 048

 7 428

01 06

Lietuvos Respublikos muitinės veikla

 140 439

 128 482

 81 722

 11 957

02 01

Teisės aktuose numatytų priemonių finansavimas savivaldybėse

 204 357

 204 357

 

 

02 02

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimas

128 942

128 942

 

 

02 03

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervas

 3 897

 3 897

 

 

02 04

Europos Sąjungos nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai Europos Sąjungos ir tarptautinėms finansų organizacijoms

1 244 745

1 242 165

 

 2 580

02 05

Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų kompensavimas

 3 500

 3 500

 

 

02 07

Tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namų atstatymas ir kitos reikmės

 1 687

 1 687

 

 

 

Iš viso

4 288 221

4 259 332

221 556

28 889

13.900.0091

Krašto apsaugos ministerija

 

 

 

 

01 01

Sausumos pajėgos

241 459

231 192

122 606

 10 267

01 02

Karinės oro pajėgos

131 750

99 599

36 358

 32 151

01 03

Karinės jūrų pajėgos

51 522

38 640

 19 262

 12 882

01 04

Logistika

112 659

103 423

48 082

 9 236

01 05

Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas

105 396

 93 907

 37 034

11 489

01 06

Specialiųjų operacijų pajėgos

35 406

 32 441

 15 941

2 965

02 01

Centralizuotos tarnybos

78 617

68 391

39 032

10 226

02 02

Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas

88 767

88 657

 26 679

  110

03 01

Karinės operacijos

 79 062

 79 022

 8 708

  40

 

Iš viso

 924 638

 835 272

 353 702

 89 366

14.900.0116

Kultūros ministerija

 

 

 

 

01 02

Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje, autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, kūrybinių industrijų plėtra

 87 513

 86 938

 40 341

  575

02 04

Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga

 63 046

 60 566

 21 853

 2 480

03 03

Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida

 25 376

 24 663

 10 816

  713

04 03

Kultūros prieinamumo visoje Lietuvoje didinimas ir visuomenės dalyvavimo kultūroje skatinimas

 4 259

 4 255

 1 138

  4

04 04

Tautinių mažumų integracija į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą

 1 029

 1 029

 

 

04 05

Kultūros rėmimo fondas

 46 106

 46 106

 

 

05 01

Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos finansavimo gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas

77 951

33 668

6 222

44 283

 

Iš viso

305 280

257 225

80 370

48 055

18.900.0173

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

 

 

 

01 02

Užimtumo didinimas

159 769

159 371

 10 445

  398

02 04

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

 93 531

 93 531

 

 

02 07

Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose

 160 475

 153 043

 79 178

 7 432

02 08

Valstybinės pensijos, šalpos ir kitos socialinės paramos išmokos

1 238 555

1 238 555

 

 

02 10

Išmokos vaikams

 240 529

 240 529

 

 

02 12

Vaikų išlaikymo fondas

 43 289

 43 281

  797

  8

02 13

Socialinės apsaugos srities specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams

 919 457

 919 457

 

 

02 14

Specialioji valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo programa

 22 700

 22 700

 

 

03 01

Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas

24 576

24 491

 1 508

  85

03 02

Jaunimo politikos įgyvendinimas

 3 080

 3 066

  457

  14

04 01

Neįgaliųjų socialinė integracija

71 221

68 996

 9 365

 2 225

04 02

Socialinės aprėpties stiprinimas

 46 548

 46 458

  822

  90

04 03

Europos pabėgėlių fondo programa

 2 697

 2 697

  124

 

04 57

Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa

 3 910

 3 910

  133

 

05 02

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtra

 1 316

 1 316

 

 

05 03

Vietos bendruomenių savivaldos programa

 8 000

 8 000

 

 

06 01

Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas

 39 421

 38 800

 19 853

621

 

Iš viso

3 079 074

3 068 201

 122 682

10 873

20.900.0219

Susisiekimo ministerija

 

 

 

 

01 08

Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas

 61 684

 59 574

 13 462

 2 110

01 09

Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas

1 533 996

1 072 996

 18 426

 461 000

01 10

Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas

150 785

149 597

 5 828

 1 188

01 11

Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas

537 966

537 936

 1 778

  30

01 12

Civilinės aviacijos veiklos priežiūra bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas

 21 415

 18 277

 3 230

 3 138

02 01

Informacinės visuomenės plėtra

 211 304

 210 957

 1 500

  347

 

Iš viso

2 517 150

2 049 337

 44 224

 467 813

21.900.0220

Sveikatos apsaugos ministerija

 

 

 

 

01 21

Sveikatos sistemos valdymas

287 648

236 084

 35 447

 51 564

01 22

Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas

 82 462

 82 412

 8 784

  50

02 10

Visuomenės sveikatos stiprinimas

 63 989

 62 059

 37 079

 1 930

03 18

Nacionalinė vaistų politika

 6 984

 6 984

 4 535

 

04 01

Sveikatos draudimo sistemos plėtojimas

1 359 219

1 359 219

 

 

 

Iš viso

1 800 302

1 746 758

 85 845

 53 544

22.900.0326

Švietimo ir mokslo ministerija

 

 

 

 

10 05

Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas

791 493

790 276

 3 382

 1 217

11 01

Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas

 336 943

 308 601

 

 28 342

11 02

Švietimo ir mokslo administravimas

2 458 707

2 457 139

 266 083

 1 568

 

iš jų:

 

 

 

 

 

Vilkaviškio vyskupijos krikščioniškųjų ir žmogaus mokslo ir kultūros vertybių ugdymui ir puoselėjimui remti

911

911

636

 

 

Iš viso

3 587 143

3 556 016

 269 465

 31 127

23.900.0551

Teisingumo ministerija

 

 

 

 

01 04

Teisės sistema

 22 103

 21 745

 7 930

  358

02 01

Paslaugos gyventojams ir verslui

 20 702

 19 342

 11 375

 1 360

02 07

Paslaugos gerinti ginčų nagrinėjimą

 36 858

 34 928

 13 991

 1 930

02 09

Paslaugos gerinti teismo procesą

2 152

2 152

0

0

03 01

Bausmių sistema

 197 689

 193 274

 104 625

 4 415

 

Iš viso

279 504

271 441

137 921

8 063

29.900.1811

Ūkio ministerija

 

 

 

 

01 02

Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities projektų įgyvendinimas

226 211

226 211

 

 

01 05

Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas

689 557

687 457

34 591

2 100

 

Iš viso

915 768

913 668

34 591

2 100

24.900.0554

Užsienio reikalų ministerija

 

 

 

 

01 01

Užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas

21 289

21 289

 

 

01 04

Diplomatinės tarnybos administravimas

165 978

157 186

 48 563

 8 792

02 01

Lietuvos ir užsienio valstybių piliečių aptarnavimas

1 465

1 465

 

 

02 02

Ryšių su užsienio lietuviais politikos formavimas ir įgyvendinimas

 1 098

 1 098

 

 

03 01

Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai

 14 850

 14 850

 

 

03 02

Lietuvos pirmininkavimų (koordinavimų) programa

 103 510

 102 450

 4 614

 1 060

 

Iš viso

 308 190

 298 338

 53 177

 9 852

26.900.0617

Vidaus reikalų ministerija

 

 

 

 

01 02

Saugomų asmenų ir objektų apsaugos vykdymas

 29 503

 26 524

 18 750

 2 979

01 04

Ypatingų situacijų kontrolės, konvojavimo ir svarbių valstybės objektų apsaugos vykdymas

48 256

46 676

30 187

1 580

01 05

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos vykdymas

 249 880

 237 137

 122 278

 12 743

01 06

Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsauga sausumoje, teritorinėje jūroje ir Kuršių mariose, Šengeno teisyno reikalavimų išorės sienos kontrolės srityje įgyvendinimas

175 431

173 271

120 576

 2 160

01 09

Nusikalstamų veikų finansų sistemai atskleidimas ir ikiteisminis tyrimas, mokesčių išieškojimo priemonių vykdymas

21 108

21 026

15 252

  82

01 15

Valstybės remiama teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų sveikatos priežiūra ir buvusių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pensinis aprūpinimas

130 038

129 901

9 344

137

01 17

Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymas

45 007

44 767

 4 673

  240

01 42

Specialaus statuso subjektų, kitų juridinių ir fizinių asmenų aprūpinimas ginklais, jų priedais, šaudmenimis bei specialiąja technika

 3 704

 3 654

  975

  50

01 55

Išorės sienų fondo programa

114 013

113 983

  400

  30

01 56

Europos grąžinimo fondo programa

6 554

6 554

  65

 

02 01

Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė

19 273

18 572

9 129

  701

02 11

Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) politikos įgyvendinimas ir vidaus reikalų sistemos infrastruktūros plėtra

34 900

29 391

 8 616

5 509

03 03

Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas

410 757

410 717

3 675

40

03 53

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa

 54 835

 54 789

 

  46

03 54

Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa

 64 050

 64 050

 

  

03 58

Norvegijos finansinės paramos programa

 22 141

 22 117

  119

  24

 

Iš viso

1 429 450

1 403 129

344 239

26 321

30.900.1812

Žemės ūkio ministerija

 

 

 

 

01 01

Kaimo plėtra ir verslo skatinimas

1 503 792

1 500 164

17 714

 3 628

01 02

Žemės ūkio rinkos reguliavimas ir pajamų palaikymas

1 398 041

1 397 856

1 737

  185

01 03

Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros politikos formavimas ir administravimas

137 900

127 633

45 431

10 267

02 01

Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas

52 846

51 821

  668

 1 025

02 02

Žvejybos kontrolė ir žuvų išteklių išsaugojimas

13 160

11 161

4 649

 1 999

03 01

Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas

 66 673

 61 994

 30 647

 4 679

03 02

Žemės reformos vykdymas

 18 300

 18 300

 

 

04 01

Fitosanitarija, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolė, veislių tyrimai

18 653

17 288

 10 113

1 365

 

Iš viso

3 209 365

3 186 217

110 959

 23 148

 

III. MINISTRŲ VALDYMO SRIČIŲ INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS

 

 

 

 

 

ENERGETIKOS MINISTRO VALDYMO SRITIS

 

 

 

 

90.900.1680

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

 

 

 

 

01 01

Energetikos objektų bei energetikos įrenginių valstybinės kontrolės vykdymas

 5 276

 5 256

 3 745

  20

 

Iš viso

 5 276

 5 256

 3 745

  20

 

FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS

 

 

 

 

90.008.0927

Lietuvos statistikos departamentas

 

 

 

 

01 01

Oficialiosios statistikos tvarkymas

 23 925

 23 865

 15 940

  60

 

Iš viso

 23 925

 23 865

 15 940

  60

 

KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIS

 

 

 

 

90.900.1715

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

 

 

 

 

01 03

Visuomenės informacinis aprūpinimas

 21 082

 13 610

 8 920

 7 472

02 02

Infrastruktūros kūrimas, plėtra ir visuomenės kompetencijų ugdymas LIBIS bibliotekose

  996

  718

  453

  278

 

Iš viso

 22 078

 14 328

 9 373

 7 750

90.900.1748

Lietuvos nacionalinis muziejus

 

 

 

 

01 01

Muziejaus rinkinių kaupimas, konservavimas, restauravimas, saugojimas ir populiarinimas

 12 781

 9 737

 5 930

 3 044

 

Iš viso

 12 781

 9 737

 5 930

 3 044

90.900.1749

Lietuvos dailės muziejus

 

 

 

 

01 01

Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas ir populiarinimas

 14 048

 12 996

 7 591

 1 052

01 02

Kultūros vertybių skaitmeninimas, skaitmeninio turinio kūrimas ir sklaida

  537

  387

  258

  150

 

Iš viso

 14 585

 13 383

 7 849

 1 202

90.900.1750

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

 

 

 

 

01 01

Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas

 7 995

 5 875

 3 417

 2 120

 

Iš viso

 7 995

 5 875

 3 417

 2 120

90.900.2001

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

 

 

 

 

01 01

Teatro meno pristatymas žiūrovui

 24 467

 24 364

 14 107

  103

 

Iš viso

 24 467

 24 364

 14 107

  103

90.900.2002

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

 

 

 

 

01 02

Teatro meno pristatymas

 7 750

 6 720

 3 670

 1 030

 

Iš viso

 7 750

 6 720

 3 670

 1 030

90.900.2003

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija

 

 

 

 

01 03

Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida

 13 626

 13 426

 7 547

  200

 

Iš viso

 13 626

 13 426

 7 547

  200

90.900.2755

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

 

 

 

 

01 01

Vertybių kaupimas, saugojimas, tyrimas ir populiarinimas

 6 134

 5 371

 2 638

  763

 

Iš viso

 6 134

 5 371

 2 638

  763

90.900.1751

Viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

 

 

 

 

01 01

Viešosios informacijos rengėjų konkursas, programų administravimas, sklaida ir žiniasklaidos analizė

 8 938

 8 938

  258

 

 

Iš viso

 8 938

 8 938

  258

 

90.025.1145

Viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

 

 

 

 

01 03

Radijo ir televizijos programų siuntimas komunikacijų tinklais

 7 565

 7 565

 

 

01 05

Visuomenės informavimas radijo ir televizijos komunikacijų tinklais

 39 489

 38 244

 15 859

 1 245

 

Iš viso

 47 054

 45 809

 15 859

 1 245

90.024.1140

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

 

 

 

 

01 02

Nacionalinio dokumentų fondo administravimas

 17 769

 16 057

 10 309

 1 712

01 03

Valstybės perduotos savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijos koordinavimas

 4 626

 4 626

 

 

 

Iš viso

 22 395

 20 683

 10 309

 1 712

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALDYMO SRITIS

 

 

 

 

90.900.2937

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

 

 

 

 

01 01

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės bei vartojimo prevencijos įgyvendinimas ir koordinavimas

 2 968

 2 778

 1 651

  190

 

Iš viso

 2 968

 2 778

 1 651

  190

 

TEISINGUMO MINISTRO VALDYMO SRITIS

 

 

 

 

90.900.1768

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

 

 

 

 

01 01

Duomenų apsaugos valdymas

 1 919

 1 905

 1 210

  14

 

Iš viso

 1 919

 1 905

 1 210

  14

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS

 

 

 

 

90.001.0806

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 

 

 

 

01 06

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo programa

 17 104

 17 104

  92

 

01 10

Olimpinių rinktinių rengimas, sportininkų ir sportuotojų sveikatos priežiūra

 24 452

 17 056

 6 936

 7 396

01 15

Kūno kultūros, sporto šakų ir sporto bazių plėtra

 37 438

 28 529

 1 724

 8 909

 

Iš viso

 78 994

 62 689

 8 752

 16 305

90.900.2971

Valstybės tarnybos departamentas

 

 

 

 

01 01

Valstybės tarnybos politikos įgyvendinimas ir valdymo sistemos tobulinimas

 2 390

 2 376

 1 583

  14

 

Iš viso

 2 390

 2 376

 1 583

  14

90.045.1932

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

 

 

 

 

01 02

Policijos pareigūnų mokymas ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas

 7 492

 7 388

 3 698

  104

01 03

Teisėtvarkos užtikrinimas šalyje, policijai keliamų Europos Sąjungoje reikalavimų įgyvendinimas

 622 796

 607 022

 411 718

 15 774

 

Iš viso

 630 288

 614 410

 415 416

 15 878

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO VALDYMO SRITIS

 

 

 

 

90.051.2212

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

 

 

 

 

04 02

Valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė

 82 466

 79 243

 40 431

 3 223

 

Iš viso

 82 466

 79 243

 40 431

 3 223

 

IV. KITOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS

 

 

 

 

05.900.0005

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

 

 

 

 

01 01

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išlaikymas

 4 798

 4 798

 3 171

 

 

Iš viso

 4 798

 4 798

 3 171

 

90.900.1569

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

 

 

 

 

01 01

Baudžiamojo persekiojimo tobulinimas ir veiksmingumo užtikrinimas

 72 179

 72 179

 55 107

 

02 02

Viešojo intereso gynimo sistemos sukūrimas ir jos veiksmingumo užtikrinimas

 3 978

 3 978

 3 037

 

03 03

Administravimo sistemos tobulinimas ir išteklių optimizavimas

 11 677

 10 319

 3 410

 1 358

 

Iš viso

 87 834

 86 476

 61 554

 1 358

90.048.1981

Nacionalinė teismų administracija

 

 

 

 

01 01

Teismų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas

 7 183

 7 163

 2 552

  20

01 02

Teismų centralizuotas aprūpinimas

6 017

3 611

0

2 406

01 03

Teisėjų kvalifikacijos kėlimas

797

797

  279

 

02 01

Teismų informacinės sistemos aptarnavimas

1 183

383

 

  800

02 02

Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas teismuose

 4 936

  247

  95

 4 689

03 01

Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose

 17 121

 3 160

  220

 13 961

 

Iš viso

37 237

15 361

3 146

21 876

90.900.2103

Teismai

 

 

 

 

01 02

Teisingumo vykdymas

 175 597

 175 597

 123 257

 

 

Iš viso

 175 597

 175 597

 123 257

 

90.016.1050

Vyriausybinių ryšių centras prie Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento

 

 

 

 

01 07

Valstybinių tarnybų, nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, aptarnavimas vyriausybinių ryšių priemonėmis

 6 951

 6 951

 4 630

 

01 08

Vyriausybinio ryšio plėtra ir informacijos apsauga

  249

 

 

  249

01 10

Vyriausybinės integruotos įslaptintos informacijos perdavimo sistemos kūrimas

  180

 

 

  180

 

Iš viso

 7 380

 6 951

 4 630

  429

90.054.2774

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

 

 

 

 

01 01

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei įamžinimas

 5 486

 5 228

 2 952

  258

01 03

Genocido aukų ir rezistencijos dalyvių materialinis rėmimas

  565

  565

  54

 

 

Iš viso

 6 051

 5 793

 3 006

  258

90.900.2071

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas

 

 

 

 

01 01

Nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimų Lietuvoje įvertinimas

  456

  456

  180

 

 

Iš viso

  456

  456

  180

 

90.055.2941

Vyriausioji administracinių ginčų komisija

 

 

 

 

01 10

Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka

  878

  878

  616

 

 

Iš viso

  878

  878

  616

 

90.900.2046

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 

 

 

 

01 01

Mokestinių ginčų nagrinėjimas

 1 003

 1 003

  681

 

 

Iš viso

 1 003

 1 003

  681

 

90.900.2214

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

 

 

 

 

01 81

Ryšių valdymas ir kontrolė

 22 000

 15 155

 8 700

 6 845

 

Iš viso

 22 000

 15 155

 8 700

 6 845

 

V. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)

 

 

 

 

90.900.1581

Vilniaus universitetas

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

 126 913

 126 241

 

  672

01 03

Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas

 7 396

 6 396

 

 1 000

01 05

Studentų rėmimas

 21 796

 21 796

 

 

 

Iš viso

 156 105

 154 433

 

 1 672

90.900.1582

Vytauto Didžiojo universitetas

 

 

 

 

01 02

Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas

 5 000

 5 000

 

 

01 10

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

 29 681

 29 681

 

 

 

Iš viso

 34 681

 34 681

 

 

90.900.1584

Kauno technologijos universitetas

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

 77 579

 77 579

 

 

01 02

Studentų rėmimas

 6 581

 6 581

 

 

 

Iš viso

 84 160

 84 160

 

 

90.900.1585

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo tyrimų plėtra

 66 812

 65 712

 

 1 100

01 02

Studentų rėmimas

 4 880

 4 880

 

 

 

Iš viso

 71 692

 70 592

 

 1 100

90.900.1586

Klaipėdos universitetas

 

 

 

 

01 02

Studentų rėmimas

 1 330

 1 330

 

 

01 10

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

 22 743

 22 743

 

 

 

Iš viso

 24 073

 24 073

 

 

90.900.1587

Aleksandro Stulginskio universitetas

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

 12 742

 12 742

 

 

01 02

Studentų rėmimas

  892

  892

 

 

 

Iš viso

 13 634

 13 634

 

 

90.900.1589

Mykolo Romerio universitetas

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

 14 664

 14 664

 

 

01 02

Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas

 1 901

 1 901

 

 

 

Iš viso

 16 565

 16 565

 

 

90.900.2902

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

 

 

 

01 01

Biomedicinos ir socialinių mokslų sričių aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

 65 615

 64 615

 

 1 000

01 02

Studentų rėmimas

 17 108

 17 108

 

 

 

Iš viso

 82 723

 81 723

 

 1 000

90.900.1591

Vilniaus dailės akademija

 

 

 

 

01 02

Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas

  742

  742

 

 

01 10

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai rengimas bei mokslinių tyrimų vykdymas

 18 133

 18 133

 

 

 

Iš viso

 18 875

 18 875

 

 

90.900.1592

Lietuvos edukologijos universitetas

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

 23 643

 22 843

 

  800

01 02

Studentų rėmimas

 1 266

 1 266

 

 

 

Iš viso

 24 909

 24 109

 

  800

90.900.1593

Lietuvos sporto universitetas

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

 5 643

 5 643

 

 

01 02

Studentų rėmimas ir jų kreditavimas

  414

  414

 

 

 

Iš viso

 6 057

 6 057

 

 

90.900.1594

Šiaulių universitetas

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

 16 271

 16 271

 

 

01 02

Studentų rėmimo plėtra

 1 003

 1 003

 

 

 

Iš viso

 17 274

 17 274

 

 

90.900.1595

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 

 

 

 

01 02

Studentų rėmimas

  470

  470

 

 

01 10

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

 15 977

 15 977

 

 

 

Iš viso

 16 447

 16 447

 

 

90.900.1603

Lietuvos energetikos institutas

 

 

 

 

01 01

Mokslo ir studijų sistemos plėtojimas

 12 168

 12 068

 8 068

  100

 

Iš viso

 12 168

 12 068

 8 068

  100

90.900.2407

Vilniaus universiteto Onkologijos institutas

 

 

 

 

01 10

Onkologijos šakos mokslinių tyrimų plėtojimas

 2 638

 2 310

 1 023

  328

 

Iš viso

 2 638

 2 310

 1 023

  328

90.900.2381

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

 

 

 

 

01 01

Lietuvos kultūros paveldo, meno ir filosofijos istorijos tyrimai

 2 317

 2 317

 1 668

 

 

Iš viso

 2 317

 2 317

 1 668

 

90.900.1611

Lietuvos istorijos institutas

 

 

 

 

01 10

Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI a. pradžios

 3 276

 3 276

 2 312

 

 

Iš viso

 3 276

 3 276

 2 312

 

90.900.1612

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 

 

 

 

01 01

Lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas

 3 162

 3 162

 2 154

 

 

Iš viso

 3 162

 3 162

 2 154

 

90.900.1598

Lietuvių kalbos institutas

 

 

 

 

01 01

Lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas ir sklaida

 3 489

 3 489

 2 554

 

 

Iš viso

 3 489

 3 489

 2 554

 

90.900.2808

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

 

 

 

 

01 01

Žemės ir maisto ūkio bei kaimo raidos socialiniai ekonominiai tyrimai

 1 735

 1 695

 1 118

  40

 

Iš viso

 1 735

 1 695

 1 118

  40

90.900.2978

Lietuvos teisės institutas

 

 

 

 

01 01

Teisiniai ir kriminologiniai moksliniai tyrimai

 1 466

 1 456

 1 047

  10

 

Iš viso

 1 466

 1 456

 1 047

  10

90.900.2802

Lietuvos socialinių tyrimų centras

 

 

 

 

01 10

Mokslo plėtojimas

 1 634

 1 617

 1 110

  17

 

Iš viso

 1 634

 1 617

 1 110

  17

90.900.2803

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras

 

 

 

 

01 01

Inovatyvių biomedicinos srities mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo su verslu plėtojimas, mokslininkų ir aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

 3 231

 3 231

 2 084

 

 

Iš viso

 3 231

 3 231

 2 084

 

90.900.2804

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

 

 

 

 

01 02

Fundamentiniai ir taikomieji agronomijos ir miškų moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

 18 618

 16 868

 10 096

 1 750

 

Iš viso

 18 618

 16 868

 10 096

 1 750

90.900.2805

Gamtos tyrimų centras

 

 

 

 

01 01

Šalies mokslo plėtojimas ir mokslinė eksperimentinė plėtra gamtos tyrimų srityse

 9 976

 9 876

 6 607

  100

 

Iš viso

 9 976

 9 876

 6 607

  100

90.900.2807

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

 

 

 

 

01 10

Fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtra fizinių ir technologijos mokslų srityse

 20 344

 20 184

 11 838

  160

 

Iš viso

 20 344

 20 184

 11 838

  160

90.056.2946

Lietuvos mokslų akademija

 

 

 

 

01 10

Mokslinių tyrimų plėtojimas bei jų rezultatų panaudojimo efektyvumo didinimas

 2 665

 2 355

 1 400

  310

01 11

Mokslo ir studijų sistemos informacinių poreikių tenkinimas

 6 045

 5 045

 3 274

 1 000

 

Iš viso

 8 710

 7 400

 4 674

 1 310

90.900.1627

Lietuvos mokslo taryba

 

 

 

 

01 01

Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra

 101 257

 101 257

 2 908

 

 

Iš viso

 101 257

 101 257

 2 908

 

90.900.1837

Kauno kunigų seminarija

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

  281

  281

 

 

 

Iš viso

  281

  281

 

 

90.900.1838

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

  335

  335

 

 

 

Iš viso

  335

  335

 

 

90.900.1839

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

  389

  389

 

 

 

Iš viso

  389

  389

 

 

 

IŠ VISO

26 436 347

25 519 474

2 941 983

 916 873

Priedo pakeitimai:

Nr. 273, 2013-04-03, Žin., 2013, Nr. 36-1742 (2013-04-06)

Nr. 552, 2013-06-12, Žin., 2013, Nr. 67-3353 (2013-06-26)

Nr. 682, 2013-07-24, Žin., 2013, Nr. 83-4164 (2013-07-30)

Nr. 691, 2013-07-24, Žin., 2013, Nr. 84-4227 (2013-08-01)

Nr. 877, 2013-09-25, Žin., 2013, Nr. 104-5105 (2013-10-03)

––––––––––––––––––––


 

Nauja priedo redakcija nuo 2013-06-27:

Nr. 552, 2013-06-12, Žin., 2013, Nr. 67-3353 (2013-06-26)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2013 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 144
2 priedas
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2013 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 552
redakcija)

 

2013 METŲ MAKSIMALIOS TECHNINĖS PARAMOS VEIKSMŲ PROGRAMOMS ADMINISTRUOTI, APIE JAS INFORMUOTI IR JOMS VIEŠINTI SUMOS; LĖŠŲ VEIKSMŲ PROGRAMOMS ADMINISTRUOTI PRISKYRIMO PRIE VEIKSMŲ PROGRAMŲ TECHNINĖS PARAMOS PRIORITETŲ IR TECHNINĖS PARAMOS VEIKSMŲ PROGRAMOS PROPORCIJOS; MAKSIMALUS KRYŽMINIO FINANSAVIMO BŪDU SKIRIAMOS TECHNINĖS PARAMOS DYDIS     

 

Asignavimų valdytojo / programos kodas / finansavimo šaltinio kodas

Asignavimų valdytojo / programos pavadinimas / finansavimo šaltinio pavadinimas

Projekto kodas arba techninės paramos, 2013 metais skiriamos techninės paramos gavėjui, paskirtis

Projekto vykdytojo pavadinimas

2013 metų priskyrimo prie veiksmų programų techninės paramos prioritetų ir techninės paramos veiksmų programos proporcijos, procentais

2013 metų maksimalios techninės paramos veiksmų programoms administruoti, apie jas informuoti ir joms viešinti sumos, litais

Maksimalus kryžminio finansavimo būdu skiriamos techninės paramos dydis, litais

09.900.0009

Aplinkos ministerija

 

 

 

 

 

04 38

Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

1. 3.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama

VP3-4.1-FM-01-V-01-001

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

 

6 935 000

VP3-4.2-FM-01-V-01-001

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

 

215 200

VP3-4.1-FM-01-V-01-004

Aplinkos ministerija

 

1 191 310

VP3-4.2-FM-01-V-01-002

Aplinkos ministerija

 

368 200

 

Iš viso

 

 

 

8 709 710

31.900.2763

Energetikos ministerija

 

 

 

 

 

01 01

 

Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa

 

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

1. 3.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama

techninė parama veiksmų programoms administruoti

Energetikos ministerija

 

209 100

17 000

1. 2.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

techninė parama veiksmų programoms administruoti

Energetikos ministerija

 

36 900

3 000

 

Iš viso

 

 

 

246 000

20 000

12.900.0032

Finansų ministerija

 

 

 

 

 

01 02

Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas

 

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

1. 3.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama

VP2-6.1-FM-01-V-01-005

(iki 2013 m. kovo 31 d.)

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

36

300 960

VP3-4.1-FM-01-V-01-006

(iki 2013 m. kovo 31 d.)

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

55

459 800

VP4-1.1-FM-01-V-01-006

Finansų ministerija

 

11 560 000

2 337 500

VP4-1.1-FM-01-V-01-009

(iki 2013 m. kovo 31 d.)

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

9

63 954

VP4-1.1-FM-01-V-01-009

(nuo 2013 m. balandžio 1 d.)

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

 

11 833 530

786 760

VP4-1.2-FM-01-V-01-001

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

 

227 800

VP4-1.2-FM-01-V-01-008

Finansų ministerija

 

2 522 800

 

 

techninė parama veiksmų programoms administruoti

uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra

 

425 000

127 500

1. 2.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

VP4-1.1-FM-01-V-01-006

Finansų ministerija

 

2 040 000

412 500

VP4-1.1-FM-01-V-01-009

(iki 2013 m. kovo 31 d.)

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

9

11 286

VP4-1.1-FM-01-V-01-009

(nuo 2013 m. balandžio 1 d.)

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

 

2 088 270

138 840

VP4-1.2-FM-01-V-01-001

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

 

40 200

VP4-1.2-FM-01-V-01-008

Finansų ministerija

 

445 200

 

 

techninė parama veiksmų programoms administruoti

uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra

 

75 000

22 500

 

Iš viso

 

 

 

32 093 800

3 825 600

14.900.0116

Kultūros ministerija

 

 

 

 

 

05 01

Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos finansavimo gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas

 

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

1.3.2.3.2.

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama

techninė parama veiksmų programoms administruoti

Kultūros ministerija

 

481 100

21 250

1.2.2.3.2.

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

techninė parama veiksmų programoms administruoti

Kultūros ministerija

 

84 900

3 750

 

Iš viso

 

 

 

566 000

25 000

18.900.0173

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

 

 

 

 

06 01

Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

1. 3.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama

VP4-1.1-FM-01-V-01-007

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

1 668 210

VP4-1.2-FM-01-V-01-007

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

460 700

VP1-5.1-FM-01-V-01-001

Europos socialinio fondo agentūra

 

14 263 440

278 940

VP1-5.2-FM-01-V-01-001

Europos socialinio fondo agentūra

 

350 000

1. 2.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

VP4-1.1-FM-01-V-01-007

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

294 390

VP4-1.2-FM-01-V-01-007

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

81 300

 

Iš viso

 

 

 

17 118 040

278 940

20.900.0219

Susisiekimo ministerija

 

 

 

 

 

01 08

Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas

 

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

1. 3.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama 

VP4-1.1-FM-01-V-01-008

Susisiekimo ministerija

 

884 340

 

VP4-1.2-FM-01-V-01-009

Susisiekimo ministerija

 

236 300

 

 

VP2-6.1-FM-01-V-01-004

Transporto investicijų direkcija

 

637 590

 

 

VP3-4.1-FM-01-V-01-005

Transporto investicijų direkcija

 

11 360

1. 2.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos 

VP4-1.1-FM-01-V-01-008

Susisiekimo ministerija

 

156 060

 

VP4-1.2-FM-01-V-01-009

Susisiekimo ministerija

 

41 700

02 01

Informacinės visuomenės plėtra

 

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

1. 3.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama

VP2-6.1-FM-01-V-01-003

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

 

796 330

VP2-6.2-FM-01-V-01-001

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

 

205 000

 

Iš viso

 

 

 

2 968 680

21.900.0220

Sveikatos apsaugos ministerija

 

 

 

 

 

01 21

Sveikatos sistemos valdymas

 

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

1. 3.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama

VP3-4.1-FM-01-V-01-002

Sveikatos apsaugos ministerija

 

964 060

VP3-4.2-FM-01-V-01-003

Sveikatos apsaugos ministerija

 

1 712 000

 

Iš viso

 

 

 

2 676 060

22.900.0326

Švietimo ir mokslo ministerija

 

 

 

 

 

11 02

Švietimo ir mokslo administravimas

 

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

1. 3.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama

VP4-1.1-FM-01-V-01-002

Švietimo ir mokslo ministerija

 

864 790

 

 

VP4-1.2-FM-01-V-01-002

Švietimo ir mokslo ministerija

 

965 600

1. 2.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos 

VP4-1.1-FM-01-V-01-002

Švietimo ir mokslo ministerija

 

152 610

 

VP4-1.2-FM-01-V-01-002

Švietimo ir mokslo ministerija

 

170 400

 

Iš viso

 

 

 

2 153 400

29.900.1811

Ūkio ministerija

 

 

 

 

 

01 05

Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

1. 3.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama

VP2-6.1-FM-01-V-01-002

(iki 2013 m. liepos 31 d.)

Lietuvos verslo paramos agentūra

64,32

5 432 588

VP3-4.1-FM-01-V-01-003
(iki 2013 m. liepos 31 d.)

Lietuvos verslo paramos agentūra

35,68

3 013 600

VP2-6.1-FM-01-V-01-002
(nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d.)

Lietuvos verslo paramos agentūra

1

60 330

VP3-4.1-FM-01-V-01-003
(nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d.)

Lietuvos verslo paramos agentūra

1

60 330

techninė parama veiksmų programoms administruoti
(nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d.)

Lietuvos verslo paramos agentūra

98

5 025 482

VP4-1.1-FM-01-V-01-001

Ūkio ministerija

 

3 128 510

123 080

VP4-1.2-FM-01-V-01-005

Lietuvos verslo paramos agentūra

 

444 720

VP4-1.2-FM-01-V-01-006

Ūkio ministerija

 

154 700

 

 

techninė parama veiksmų programoms administruoti

uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“

57

959 310

40 000

 

 

VP2-6.1-FM-01-V-01-001

uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“

43

723 690

 

 

techninė parama informuoti apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos struktūrinei paramai viešinti

uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“

 

234 600

 

 

techninė parama veiksmų programoms administruoti

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

 

316 000

 

 

techninė parama informuoti apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos struktūrinei paramai viešinti

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

 

20 000

1. 2.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

techninė parama veiksmų programoms administruoti
(nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d.)

Lietuvos verslo paramos agentūra

98

886 850

VP4-1.1-FM-01-V-01-001

Ūkio ministerija

 

552 090

21 720

VP4-1.2-FM-01-V-01-006

Ūkio ministerija

 

27 300

 

 

VP4-1.2-FM-01-V-01-005

Lietuvos verslo paramos agentūra

 

78 480

 

 

techninė parama informuoti apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos struktūrinei paramai viešinti

uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“

 

41 400

 

Iš viso

 

 

 

21 159 980

184 800

26.900.0617

Vidaus reikalų ministerija

 

 

 

 

 

03 03

Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

1. 3.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama

VP4-1.1-FM-01-V-01-005

Vidaus reikalų ministerija

 

2 454 460

VP4-1.2-FM-01-V-01-003

Vidaus reikalų ministerija

 

348 500

1. 2.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

VP4-1.1-FM-01-V-01-005

Vidaus reikalų ministerija

 

433 140

VP4-1.2-FM-01-V-01-003

Vidaus reikalų ministerija

 

61 500

 

Iš viso

 

 

 

3 297 600

90.900.1627

Lietuvos mokslo taryba

 

 

 

 

 

01 01

Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra

 

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

1. 3.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama

VP1-5.1-FM-01-V-02-001

Lietuvos mokslo taryba

 

1 222 480

VP1-5.2-FM-01-V-02-001

Lietuvos mokslo taryba

 

100 000

 

Iš viso

 

 

 

1 322 480

90.900.2944

Viešųjų pirkimų tarnyba

 

 

 

 

 

01 01

Viešųjų pirkimų sistemos efektyvumo didinimas

 

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

1. 3.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama

VP4-1.1-FM-01-V-01-004

Viešųjų pirkimų tarnyba

 

681 700

98 940

1. 2.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

VP4-1.1-FM-01-V-01-004

Viešųjų pirkimų tarnyba

 

120 300

17 460

 

Iš viso

 

 

 

802 000

116 400

06.900.0006

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

 

 

 

 

 

01 03

Valstybės turto naudojimo ir biudžeto vykdymo kontrolė

 

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

1. 3.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama

VP4-1.1-FM-01-V-01-003

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

 

4 995 960

1. 2.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

VP4-1.1-FM-01-V-01-003

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

 

881 640

 

Iš viso

 

 

 

5 877 600

                           IŠ VISO

 

 

 

98 991 350

4 450 740

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 682, 2013-07-24, Žin., 2013, Nr. 83-4164 (2013-07-30)

 


 

 

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 273, 2013-04-03, Žin., 2013, Nr. 36-1742 (2013-04-06)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. VASARIO 13 D. NUTARIMO NR. 144 "DĖL 2013 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO PAGAL PROGRAMAS" PAKEITIMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 552, 2013-06-12, Žin., 2013, Nr. 67-3353 (2013-06-26)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. VASARIO 13 D. NUTARIMO NR. 144 "DĖL 2013 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO PAGAL PROGRAMAS" PAKEITIMO

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 682, 2013-07-24, Žin., 2013, Nr. 83-4164 (2013-07-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. VASARIO 13 D. NUTARIMO NR. 144 "DĖL 2013 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO PAGAL PROGRAMAS" PAKEITIMO

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 691, 2013-07-24, Žin., 2013, Nr. 84-4227 (2013-08-01)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. VASARIO 13 D. NUTARIMO NR. 144 "DĖL 2013 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO PAGAL PROGRAMAS" PAKEITIMO

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 783, 2013-08-28, Žin., 2013, Nr. 93-4651 (2013-09-04)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. VASARIO 13 D. NUTARIMO NR. 144 "DĖL 2013 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO PAGAL PROGRAMAS" PAKEITIMO

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 877, 2013-09-25, Žin., 2013, Nr. 104-5105 (2013-10-03)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. VASARIO 13 D. NUTARIMO NR. 144 "DĖL 2013 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO PAGAL PROGRAMAS" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2013-10-03)

                  aubodi@lrs.lt