Suvestinė redakcija nuo 2020-12-18

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 9-415, i. k. 113110MISAK000B1-12

 

Nauja redakcija nuo 2020-12-18:

Nr. B1-990, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27605

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

Įsakymas

Dėl VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS SPRENDIMŲ DĖL ADMINISTRACINIŲ POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. sausio 18 d. Nr. B1-12

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 178/2002, nustatančiu maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiu Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiu su maisto saugos klausimais susijusias procedūras, 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas), 138 straipsniu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 11 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 13 punktu, Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 15 ir 21.2 papunkčiais:

1Tvirtinu pridedamą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimų dėl administracinių poveikio priemonių taikymo priėmimo tvarkos aprašą.

2Pavedu:

2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos departamentams, nurodytiems Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“, 35–44 punktuose;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto, Veterinarijos sanitarijos, Veterinarinių vaistų ir pašarų ir Teisės skyriams ir direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                       Vidmantas Paulauskas

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2013 m. sausio 18 d.

įsakymu Nr. B1-12

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2020 m. gruodžio 15 d.

įsakymo Nr. B1-990

redakcija)

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS SPRENDIMŲ DĖL ADMINISTRACINIŲ POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimų dėl administracinių poveikio priemonių taikymo priėmimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) taikomų administracinių poveikio priemonių –sprendimų „Dėl ūkio subjekto veiklos sustabdymo, uždraudimo“, „Dėl ūkio subjekto veiklos atnaujinimo“, „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai sustabdymo, uždraudimo“, „Dėl leidimo tiekti produktą (-us) rinkai“ – priėmimo tvarką.

2. Aprašas taikomas VMVT ir VMVT kontroliuojamiems ūkio subjektams.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Ūkio subjektas – fizinis ar juridinis asmuo arba kita organizacija, juridinio asmens arba kitos organizacijos padalinys, Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdantis ūkinę veiklą, kurią prižiūri viešojo administravimo subjektai.

3.2. Šiurkštus maisto ar pašarų srities teisės aktų reikalavimų pažeidimas (toliau – šiurkštus pažeidimas) – maisto ar pašarų sritį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas, turintis ar galintis turėti įtakos maisto ar pašarų saugai ir (ar) kokybei, arba teisės aktais nereglamentuojami ar draudžiami ūkio subjekto veiksmai, turintys ar galintys turėti įtakos maisto ar pašarų saugai ir (ar) kokybei.

3.3. Sisteminis maisto ar pašarų srities teisės aktų reikalavimų pažeidimas (toliau – sisteminis pažeidimas) – prie šiurkščių maisto ar pašarų srities teisės aktų reikalavimų pažeidimų nepriskiriamas pasikartojantis tų pačių maisto ar pašarų srities teisės aktų reikalavimų pažeidimas.

3.4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002, nustatančiame maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiame Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiame su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 178/2002), 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 2017/625), Lietuvos Respublikos maisto įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme, Lietuvos Respublikos pašarų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybinės maisto ir veterinarinės priežiūros vykdymą.

4. Sprendimus dėl administracinių poveikio priemonių taikymo (toliau – sprendimai) priima Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“, 35–44 punktuose nurodytų VMVT departamentų vadovai, juos pavaduojantys asmenys ar kiti VMVT direktoriaus įgalioti asmenys (toliau – pareigūnai), įvertinę ūkio subjekto veiklos patikrinimo medžiagą, laboratorinių tyrimų išvadas, rašytinę medžiagą, įrašus ir (ar) kitus duomenis, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatyme nustatytais įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo ir kitais viešojo administravimo ir ūkio subjektų veiklos priežiūros principais. 

 

II Skyrius

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO bendrieji reikalavimai

 

5. Pareigūnai gali priimti šiuos sprendimus:

5.1. sprendimą „Dėl ūkio subjekto veiklos sustabdymo, uždraudimo“ (1 priedas);

5.2. sprendimą „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai sustabdymo, uždraudimo“ (2 priedas);

5.3. sprendimą „Dėl ūkio subjekto veiklos atnaujinimo“ (3 priedas);

5.4. sprendimą „Dėl leidimo tiekti produktą (-us) rinkai“ (4 priedas).

6. Sprendimai „Dėl ūkio subjekto veiklos sustabdymo, uždraudimo“, „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai sustabdymo, uždraudimo“ priimami ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Aprašo 20, 22, 26 ir 31 punktuose nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos, nedalyvaujant ūkio subjektui ar jo atstovui, ir surašomi vienu egzemplioriumi. Esant išimtinių atvejų (didelė nagrinėjamos medžiagos apimtis, daug įrodymų ir pan.), sprendimo priėmimas gali būti atidėtas, bet ne ilgiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms nuo šiame punkte nustatyto termino pabaigos. Ūkio subjektas iki sprendimo priėmimo turi teisę pateikti sprendimą priimančiam VMVT departamentui papildomą informaciją, susijusią su priimamu sprendimu, ir duoti paaiškinimus.

7. Sprendimai „Dėl ūkio subjektų veiklos atnaujinimo“, „Dėl leidimo tiekti produktą (-us) rinkai“ priimami ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo ūkio subjekto prašymo VMVT departamente gavimo dienos, ar 3 (tris) darbo dienas nuo patikrinimo akto surašymo ar laboratorinių tyrimų išvadų gavimo dienos, jei šiems sprendimams priimti buvo reikalinga atlikti patikrinimą ar laboratorinius tyrimus, nedalyvaujant ūkio subjektui ar jo atstovui, ir surašomi vienu egzemplioriumi. Esant išimtinių atvejų (didelė nagrinėjamos medžiagos apimtis, daug įrodymų ir pan.), sprendimo priėmimas gali būti atidėtas, bet ne ilgiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms nuo šiame punkte nustatyto termino pabaigos. Ūkio subjektas iki sprendimo priėmimo turi teisę pateikti sprendimą priimančiam VMVT departamentui papildomą informaciją, susijusią su priimamu sprendimu, ir duoti paaiškinimus.

8. Priimtas sprendimas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ir patvirtintas VMVT departamento antspaudu.

9. Priimto sprendimo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija per 1 (vieną) darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos registruotu laišku išsiunčiama ūkio subjekto vykdomos veiklos adresu. Kai ūkio subjektas neturi vykdomos veiklos vietos, patvirtinta sprendimo kopija turi būti išsiunčiama ūkio subjekto registruotos buveinės (juridiniam asmeniui) ar deklaruotos gyvenamosios vietos (fiziniam asmeniui) adresu. Jei ūkio subjektas VMVT departamentui yra nurodęs elektroninio pašto adresą, patvirtinta sprendimo kopija turi būti išsiunčiama ir šiuo adresu. Sprendimo originalas lieka VMVT departamente ir saugomas teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Ūkio subjektas ar jo atstovas gali būti kviečiamas atvykti į VMVT departamentą sprendimo priėmimui, taip pat į sprendimo priėmimą atvykti savo nuožiūra.

11. Jei ūkio subjektas ar jo atstovas atvyksta į sprendimo priėmimą, jis su priimtu sprendimu supažindinamas pasirašytinai. Ūkio subjektui ar jo atstovui įteikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta sprendimo kopija.

12. Jeigu į sprendimo priėmimą atvykęs ūkio subjektas ar jo atstovas atsisako pasirašyti priimtą sprendimą, apie atsisakymą pasirašyti priimtą sprendimą pažymima sprendime ir ūkio subjektui ar jo atstovui įteikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta sprendimo kopija. Jeigu į sprendimo priėmimą atvykęs ūkio subjektas ar jo atstovas atsisako priimti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą sprendimo kopiją, ji per 1 (vieną) darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos registruotu laišku išsiunčiama ūkio subjekto vykdomos veiklos adresu. Kai ūkio subjektas neturi vykdomos veiklos vietos, patvirtinta sprendimo kopija registruotu laišku išsiunčiama ūkio subjekto registruotos buveinės (juridiniam asmeniui) ar deklaruotos gyvenamosios vietos (fiziniam asmeniui) adresu. Jei ūkio subjektas VMVT departamentui yra nurodęs elektroninio pašto adresą, patvirtinta sprendimo kopija turi būti išsiunčiama ir šiuo adresu.

13. Ūkio subjekto atstovu laikomas ūkio subjekto atstovas pagal įstatymą (pvz., juridinio asmens vadovas) ir kiti asmenys, veikiantys neviršydami įgaliojimų, suteiktų pagal įstatymus ar kitus teisės aktus. Ūkio subjekto atstovas turi pateikti dokumentą, kuriuo patvirtinama jo tapatybė, ir dokumentą, kuriuo patvirtinamas juridinio asmens vadovo statusas, arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ar kitą dokumentą, kuriuo suteikiama teisė atstovauti ūkio subjektui. Kai su priimtu sprendimu supažindinamas ūkio subjekto atstovas, laikoma, kad su sprendimu supažindintas pats ūkio subjektas.

14. Jeigu priimto sprendimo patvirtintą kopiją pristatantis asmuo ūkio subjekto ar jo atstovo vykdomos veiklos vietoje neranda, priimto sprendimo patvirtinta kopija įteikiama bet kuriam vykdomos veiklos vietoje esančiam darbuotojui. Kai ūkio subjektas (juridinis asmuo) neturi vykdomos veiklos vietos ir priimto sprendimo patvirtintą kopiją pristatantis asmuo ūkio subjekto ar jo atstovo registruotos buveinės vietoje neranda, priimto sprendimo patvirtinta kopija įteikiama bet kuriam registruotos buveinės vietoje esančiam darbuotojui. Kai ūkio subjektas (fizinis asmuo) neturi vykdomos veiklos vietos ir priimto sprendimo patvirtintą kopiją pristatantis asmuo ūkio subjekto ar jo atstovo deklaruotoje gyvenamojoje vietoje neranda, priimto sprendimo patvirtinta kopija įteikiama vienam iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių. Jeigu šiame punkte nustatyta tvarka įteikti priimto sprendimo patvirtintos kopijos nepavyksta, ji pakartotinai siunčiama ūkio subjekto registruotos buveinės (juridinio asmens) adresu ar deklaruotos gyvenamosios vietos (fizinio asmens) adresu ir laikoma įteikta praėjus 10 dienų nuo išsiuntimo dienos.

15. Sprendimus privaloma vykdyti nuo jų įteikimo dienos.

16. Sprendimai surašomi laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų ir teisinės terminijos.

17. Kvalifikuojant teisės akto pažeidimą tiksliai nurodoma, koks teisės aktas, jo straipsnis (-iai), dalis (-ys), punktas (-ai), papunktis (-čiai) pažeistas (-i). Sprendimuose teisės aktai nurodomi pagal teisės aktų hierarchiją.

18. Sprendimą priėmęs VMVT departamentas, gavęs ūkio subjekto ar jo atstovo, dėl kurio buvo priimtas sprendimas, motyvuotą pranešimą apie sprendime esančius rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas (toliau – klaidos), nedelsiant imasi reikalingų veiksmų klaidoms ištaisyti.

19. Jeigu klaidos gali turėti esminės įtakos sprendimui vykdyti, VMVT departamentas raštu nedelsiant sustabdo sprendimo vykdymą iki klaidų ištaisymo sprendime. Klaidos taisomos sprendime, saugomame VMVT departamente, arba, jei pačiame sprendime ištaisyti klaidos neįmanoma, priimamas naujas ištaisytas sprendimas. Per 1 (vieną) darbo dieną ūkio subjektui Aprašo 9 punkte nustatyta tvarka išsiunčiama naujo ištaisyto sprendimo patvirtinta kopija arba VMVT departamente saugomo ištaisyto sprendimo patvirtinta kopija.

 

III Skyrius

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

 

20. Sprendimas „Dėl ūkio subjekto veiklos sustabdymo“ (1 priedas) turi būti priimtas, kai:

20.1. iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar kitų sveikatos priežiūros įstaigų yra gautas pranešimas ar kitokio pobūdžio informacija apie ūmių žarnyno užkrečiamųjų ligų protrūkį ir, atlikus ūkio subjekto patikrinimą, yra nustatoma šiurkščių pažeidimų ar, kai įtariama, kad ūmių žarnyno užkrečiamųjų ligų protrūkis kilo dėl ūkio subjekto darbuotojų kaltės, įtarus juos sergant užkrečiamąja liga ar esant šios ligos sukėlėjų nešiotojais;

20.2. patikrinimo metu nustatoma šiurkščių pažeidimų, kuriuos ūkio subjektas gali per Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklėse, patvirtintose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. B1-59 „Dėl Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nustatytus terminus pašalinti (Taisyklių nustatyta tvarka derinamas trūkumų šalinimo planas);

20.3. patikrinimo metu nustatoma sisteminių pažeidimų;

20.4. per trūkumų šalinimo plane nurodytą terminą (arba suderintą tęstinį terminą trūkumams pašalinti) ūkio subjektas nepašalina teisės aktų reikalavimų pažeidimų;

20.5ūkio subjekto pasikeitusios maisto ar pašarų tvarkymo sąlygos neatitinka maisto ar pašarų srities teisės aktų reikalavimų, kuriuos ūkio subjektas gali per Taisyklėse nustatytus terminus pašalinti (Taisyklių nustatyta tvarka derinamas trūkumų šalinimo planas);

20.6. ūkio subjektas neįleidžia pareigūnų į ūkio subjekto veiklos vykdymo vietą valstybinei maisto kontrolei ar veterinarinei priežiūrai atlikti ar kitaip trukdo pareigūnams atlikti valstybinę maisto kontrolę ar veterinarinę priežiūrą, nepateikia pareigūnams informacijos, duomenų ar dokumentų, juos slepia, nurodo klaidingą informaciją ar duomenis, nevykdo  pareigūnų nurodymų ir reikalavimų;

20.7. ūkio subjektas nustatytais terminais ir tvarka nevykdo pareigūnų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. B1-487 „Dėl Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. B1-487) nustatyta tvarka priimtų sprendimų „Dėl produkto (-ų) laikino sustabdymo“, „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai uždraudimo“;  

20.8 ūkio subjektas nustatytais terminais ir tvarka nevykdo pareigūnų šio Aprašo nustatyta tvarka priimtų sprendimų „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai sustabdymo, uždraudimo“;

20.9. yra gautas kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinis motyvuotas prašymas (išvada) sustabdyti ūkio subjekto veiklą ar yra kiti ūkio subjekto veiklos sustabdymo pagrindai, nustatyti jų veiklą reglamentuojančiuose specialiuosiuose teisės aktuose.

21. Priėmus sprendimą „Dėl ūkio subjekto veiklos sustabdymo“, ūkio subjektas turi pašalinti teisės aktų reikalavimų pažeidimus per trūkumų šalinimo plane nurodytą terminą (arba suderintą tęstinį terminą trūkumams pašalinti), kuris derinamas Taisyklėse nustatyta tvarka. Ūkio subjektui nepašalinus teisės aktų reikalavimų pažeidimų per trūkumų šalinimo plane nurodytą terminą (arba suderintą tęstinį terminą trūkumams pašalinti), VMVT departamentas, vadovaudamasis Aprašo 22 punkte nustatytais pagrindais, priima sprendimą „Dėl ūkio subjekto veiklos uždraudimo“ (1 priedas).

22. Sprendimas „Dėl ūkio subjekto veiklos uždraudimo“ (1 priedas) turi būti priimtas, kai:

22.1. patikrinimo metu nustatoma šiurkščių pažeidimų, kurių ūkio subjektas negali per Taisyklėse nustatytus terminus pašalinti ar per trūkumų šalinimo plane nurodytą terminą (arba suderintą tęstinį terminą trūkumams pašalinti) to nepadarė;

22.2. ūkio subjektas jo veiklos sustabdymo metu toliau vykdo sprendimu sustabdytą veiklą;

22.3. ūkio subjekto pasikeitusios maisto ar pašarų tvarkymo sąlygos neatitinka maisto ar pašarų srities teisės aktų reikalavimų, kurių ūkio subjektas negali per Taisyklėse nustatytus terminus pašalinti;

22.4. ūkio subjektas per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo sprendimo „Dėl ūkio subjekto veiklos sustabdymo“, priimto Aprašo 20.7 ir 20.8 papunkčiuose nustatytais pagrindais, priėmimo neįvykdo pareigūnų priimtų sprendimų;

22.5. yra gautas kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinis motyvuotas prašymas (išvada) uždrausti ūkio subjekto veiklą ar yra kiti ūkio subjekto veiklos uždraudimo pagrindai, nustatyti jų veiklą reglamentuojančiuose specialiuosiuose teisės aktuose.

23. Ūkio subjektas, siekiantis atnaujinti veiklą, sustabdytą dėl šio Aprašo 20 punkte nurodytų aplinkybių, pateikia VMVT departamentui prašymą dėl ūkio subjekto veiklos atnaujinimo, kuriame nurodo pašalintus teisės aktų reikalavimų pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdyta jo veikla, ir pateikia tai įrodančius dokumentus.

24. VMVT departamentas, gavęs ūkio subjekto prašymą dėl jo veiklos atnaujinimo, atlieka ūkio subjekto patikrinimą.

25. Jeigu ūkio subjekto patikrinimo metu nustatoma, kad ūkio subjektas:

25.1. pašalino visus teisės aktų reikalavimų pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdyta jo veikla, turi būti priimtas sprendimas „Dėl ūkio subjekto veiklos atnaujinimo“ (3 priedas);

25.2. pašalino ne visus teisės aktų reikalavimų pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdyta jo veikla, Taisyklėse nustatyta tvarka derinamas tęstinis terminas trūkumams pašalinti. Jei tęstinis terminas trūkumams pašalinti su ūkio subjektu jau buvo suderintas, tačiau ūkio subjektas ir per jį nepašalino visų teisės aktų reikalavimų pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdyta jo veikla, priimamas sprendimas „Dėl ūkio subjekto veiklos uždraudimo“ (1 priedas).  

26. Sprendimas „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai sustabdymo“ (2 priedas) turi būti priimtas, kai:

26.1. ūkio subjektas tiekia rinkai produktą, kuris neatitinka ženklinimo ar kitų informacijos apie maistą ar pašarus teikimo reikalavimų, kuriuos ūkio subjektas gali per Taisyklėse nustatytus terminus pašalinti (Taisyklių nustatyta tvarka derinamas trūkumų šalinimo planas);

26.2. ūkio subjekto tiekiamame rinkai produkte nustatomas (-a) teršalas (-ų), turintis (-čių) įtakos produkto tinkamumui vartoti (išskyrus teršalus, kurie laikytini saugos reikalavimų pažeidimu), kurį ūkio subjektas gali per Taisyklėse nustatytus terminus pašalinti (Taisyklių nustatyta tvarka derinamas trūkumų šalinimo planas) ir produktą padaryti tinkamą vartoti;

26.3. ūkio subjektas tiekia rinkai produktą, kuris neatitinka juslinių, sudėties, atsekamumo ir (ar) kitų reikalavimų, nesusijusių su produkto sauga, ir ūkio subjektas šiuos neatitikimus gali per Taisyklėse nustatytus terminus pašalinti (Taisyklių nustatyta tvarka derinamas trūkumų šalinimo planas);

26.4. ūkio subjektas tiekia rinkai ekologišką produktą, kuris neatitinka ekologiškų produktų gamybą ir ženklinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, tačiau gali atitikti neekologiškų produktų gamybos teisės aktų reikalavimus, ir ūkio subjektas šiuos neatitikimus gali per Taisyklėse nustatytus terminus pašalinti (Taisyklių nustatyta tvarka derinamas trūkumų šalinimo planas);

26.5. ūkio subjektas tiekia rinkai nenotifikuotus maisto papildus ar specialiojo maisto produktus, apie kuriuos nepranešta teisės aktų nustatyta tvarka;

26.6. yra kiti produkto (-ų) tiekimo rinkai sustabdymo pagrindai, nustatyti jų veiklą reglamentuojančiuose specialiuosiuose teisės aktuose.

27. Pareigūnas, priėmęs sprendimą „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai sustabdymo“, jame nurodo ūkio subjektui (-ams) pašalinti sustabdytą (-us) tiekti rinkai produktą (-us) iš rinkos (priemonė taikoma, kai sustabdytas (-i) tiekti rinkai produktas (-ai) buvo pateiktas (-i) kitiems ūkio subjektams).

28. Pareigūnui priėmus sprendimą „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai sustabdymo“ ir pritaikius Aprašo 27 punkte nurodytą priemonę, ūkio subjektas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi produktą (-us) iš rinkos pašalinti savo priemonėmis ir lėšomis ir apie tai informuoti pareigūną, priėmusį šį sprendimą, bei pateikti tai įrodančius dokumentus.

29. Priėmus sprendimą „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai sustabdymo“, ūkio subjektas privalo užtikrinti, kad sustabdytas (-i) tiekti rinkai produktas (-ai) nebūtų tiekiamas (-iami) rinkai.

30. Priėmus sprendimą „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai sustabdymo“, ūkio subjektas turi pašalinti teisės aktų reikalavimų pažeidimus per trūkumų šalinimo plane nurodytą terminą (arba suderintą tęstinį terminą trūkumams pašalinti), kuris derinamas Taisyklėse nustatyta tvarka. Ūkio subjektui nepašalinus teisės aktų reikalavimų pažeidimų per trūkumų šalinimo plane nurodytą terminą (arba suderintą tęstinį terminą trūkumams pašalinti), VMVT departamentas, vadovaudamasis Aprašo 31 punkte nustatytais pagrindais, priima sprendimą „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai uždraudimo“ (2 priedas).

31. Sprendimas „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai uždraudimo“ (2 priedas) turi būti priimtas, kai:

31.1. ūkio subjektas tiekia rinkai produktą, kuris neatitinka ženklinimo ar kitų informacijos apie maistą ar pašarus teikimo reikalavimų, kurių ūkio subjektas negali per Taisyklėse nustatytus terminus pašalinti ar per trūkumų šalinimo plane nurodytą terminą (arba suderintą tęstinį terminą trūkumams pašalinti) to nepadarė;

31.2. ūkio subjekto tiekiamame rinkai produkte nustatomas (-a) teršalas (-ų), turintis (-čių) įtakos produkto tinkamumui vartoti (išskyrus teršalus, kurie laikytini saugos reikalavimų pažeidimu), kurio ūkio subjektas negali per Taisyklėse nustatytus terminus pašalinti ir produktą padaryti tinkamą vartoti ar per trūkumų šalinimo plane nurodytą terminą (arba suderintą tęstinį terminą trūkumams pašalinti) to nepadarė;

31.3. ūkio subjektas tiekia rinkai produktą, kuris neatitinka juslinių, sudėties, atsekamumo ir (ar) kitų reikalavimų, nesusijusių su produkto sauga, ir ūkio subjektas šių neatitikimų negali per Taisyklėse nustatytus terminus pašalinti ar per trūkumų šalinimo plane nurodytą terminą (arba suderintą tęstinį terminą trūkumams pašalinti) to nepadarė;

31.4. ūkio subjektas tiekia rinkai ekologišką maisto produktą, kuris neatitinka ekologiškų produktų gamybą ir ženklinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ir ūkio subjektas šių neatitikimų negali pašalinti per Taisyklėse nustatytą terminą ar per trūkumų šalinimo plane nurodytą terminą (arba suderintą tęstinį terminą trūkumams pašalinti) to nepadarė;

31.5. ūkio subjektas per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo sprendimo „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai sustabdymo“ priėmimo nepateikia notifikuoti maisto papildų ar specialiojo maisto produktų, apie kuriuos turi būti pranešta teisės aktų nustatyta tvarka;

31.6. yra kiti produkto (-ų) tiekimo rinkai uždraudimo pagrindai, nustatyti jų veiklą reglamentuojančiuose specialiuosiuose teisės aktuose.

32. Pareigūnas, priėmęs sprendimą „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai uždraudimo“, jame nurodo ūkio subjektui (-ams) pašalinti uždraustą (-us) tiekti rinkai produktą (-us) iš rinkos (priemonė taikoma, kai uždraustas (-i) tiekti rinkai produktas (-ai) buvo pateiktas (-i) kitiems ūkio subjektams) ir jį (juos) sunaikinti (priemonė taikoma visais atvejais priėmus sprendimą „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai uždraudimo“).

33. Pareigūnui priėmus sprendimą „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai uždraudimo“ ir pritaikius Aprašo 32 punkte nurodytą priemonę, ūkio subjektas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi produktą (-us) iš rinkos pašalinti savo priemonėmis ir lėšomis ir apie tai informuoti pareigūną, priėmusį šį sprendimą, ir pateikti tai įrodančius dokumentus.

34. Uždraustas (-i) tiekti rinkai produktas (-ai) turi būti sunaikintas (-i) per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo sprendimo „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai uždraudimo“ priėmimo dienos. Ūkio subjektas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai uždraudimo“ įvykdymo dienos apie tai turi informuoti pareigūną, priėmusį šį sprendimą, ir pateikti tai įrodančius dokumentus. Esant ūkio subjekto prašymui, kuris turi būti pateiktas nesuėjus produkto (-ų) sunaikinimo terminui, VMVT departamentas, vadovaudamasis Reglamento (ES) Nr. 2017/625 138 straipsnio 2 dalies g papunkčiu, gali leisti ūkio subjektui, kai tikslinga ir neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, produktą (-us) panaudoti kitais, ne pirminės paskirties, tikslais.

35. Priėmus sprendimą „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai uždraudimo“, ūkio subjektas privalo užtikrinti, kad uždraustas (-i) tiekti rinkai produktas (-ai) nebūtų tiekiamas (-i) rinkai.

36. Ūkio subjektas, siekiantis tiekti rinkai produktą, kurio tiekimas rinkai buvo laikinai sustabdytas dėl Aprašo 26 punkte nurodytų aplinkybių, pateikia VMVT departamentui prašymą leisti tiekti produktą rinkai, kuriame nurodo, kokie teisės aktų reikalavimų pažeidimai, dėl kurių buvo priimtas šis sprendimas, pašalinti, ir pateikia tai įrodančius dokumentus.

37. Jei VMVT departamentui ūkio subjekto prašyme leisti tiekti produktą rinkai ir prie jo pridedamuose dokumentuose ar kitoje informacijoje nurodytų duomenų priimti sprendimą „Dėl leidimo tiekti produktą (-us) rinkai“ (4 priedas) nepakanka, VMVT departamentas nurodo ūkio subjektui per 3 (darbo) dienas pateikti trūkstamus duomenis ir (ar) atlieka ūkio subjekto neplaninį patikrinimą.

38. Jeigu VMVT departamentas, įvertinęs ūkio subjekto prašymą leisti tiekti produktą rinkai ir prie jo pridedamus dokumentus ar kitą informaciją arba ūkio subjekto patikrinimo medžiagą, nustato, kad ūkio subjektas teisės aktų reikalavimų pažeidimus, dėl kurių buvo priimtas sprendimas „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai sustabdymo“, pašalino, priimamas sprendimas „Dėl leidimo tiekti produktą (-us) rinkai“ (4 priedas).

39. Jeigu VMVT departamentas, įvertinęs ūkio subjekto prašymą leisti tiekti produktą rinkai ir prie jo pridedamus dokumentus ar kitą informaciją arba ūkio subjekto neplaninio patikrinimo medžiagą, nustato, kad ūkio subjektas teisės aktų reikalavimų pažeidimų, dėl kurių buvo priimtas sprendimas „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai sustabdymo“, nepašalino, priimamas sprendimas „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai uždraudimo“ (2 priedas).

 

IV skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. Ūkio subjektai Apraše nurodytus dokumentus ir informaciją gali pateikti per atstumą (paštu, elektroninėmis priemonėmis, per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme) arba kreipdamiesi tiesiogiai į VMVT departamentą.

41. Už VMVT departamentams pateiktų duomenų teisingumą atsako ūkio subjektai.

42. Esant galimybei pareigūnai, prieš priimdami sprendimą „Dėl ūkio subjekto veiklos sustabdymo, uždraudimo“ ūkio subjektų, teikiančių viešojo maitinimo paslaugas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas vykdančiose įstaigose, vaikų poilsio stovyklose, teikiančiose apgyvendinimo paslaugas, stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, krašto apsaugos, pataisos įstaigų, tardymo izoliatorių, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Užsieniečių registracijos centro įstaigose (toliau – įstaigos), atžvilgiu, apie planuojamą priimti sprendimą raštu arba el. paštu turi teisę iš anksto įspėti nurodytų įstaigų administraciją, kad ji galėtų užtikrinti vaikų maitinimo organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka.

43. Asmenys, pažeidę šio Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

44. Aprašas netaikomas VMVT kontroliuojamiems ūkio subjektams, padariusiems mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų.

45. Ūkio subjektai sprendimus per 1 (vieną) mėnesį nuo jų įteikimo dienos gali apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Skundo pateikimas nesustabdo sprendimo vykdymo.

________________

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos sprendimų dėl administracinių

poveikio priemonių taikymo priėmimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Sprendimo formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

_______________________________________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

SPRENDIMAS

DĖL ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS SUSTABDYMO, UŽDRAUDIMO

(kas nereikalinga, išbraukti)

 

20__m. _________ ___ d. Nr. ____________

_______________

(vieta)

 

Aš, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos____________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

(teritorinio padalinio pavadinimas, pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

išnagrinėjęs ______________________________________________________________________

(nurodyti ūkio subjekto pavadinimą / vardą ir pavardę, juridinio asmens kodą, veiklos vietos

__________________________________________________________________________________________

adresą, patvirtinimo / registravimo datą ir numerį)

 

________________________________________________________________________________

(nurodyti patikrinimo akto datą, numerį, laboratorinių tyrimų protokolo datą, numerį, kitą reikalingą informaciją)

 

________________________________________________________________________ medžiagą,

 

nustačiau, kad _______________________________________________________________            

(nurodyti pažeidimo padarymo esmę ir nustatytas aplinkybes)

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

 

ir tuo pažeidė _____________________________________________________________________

(nurodyti teisės akto pavadinimą, straipsnį, dalį, punktą, papunktį)

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________ reikalavimus.

 

Vadovaudamasis 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas), 138 straipsniu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 11 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 13 punktu, Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimų dėl administracinių poveikio priemonių taikymo priėmimo tvarkos aprašo 20 punkto 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9 papunkčiu (-iais) (kas nereikalinga, išbraukti), 22 punkto 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5 papunkčiu (-iais) (kas nereikalinga, išbraukti),

nusprendžiu sustabdyti / uždrausti (kas nereikalinga, išbraukti)_______________

(nurodyti ūkio subjekto

___________________________________________________________________________

pavadinimą / vardą ir pavardę, juridinio asmens kodą, veiklos vietos adresą, patvirtinimo / registravimo datą ir

___________________________________________________________________________

numerį)

________________________________________________________________________________

(nurodyti patvirtintos / registruotos veiklos pobūdį)

 

nuo ________________________  iki sprendimo „Dėl ūkio subjekto veiklos atnaujinimo“ priėmimo.

(data, laikas)                                          (jei ūkio subjekto veikla uždraudžiama, išbraukti)

 

Sprendimą privaloma vykdyti nuo jo įteikimo dienos,  jei pačiame sprendime nenustatyta jo įsigaliojimo vėlesnė data.

Sprendimas per 1 (vieną) mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai, esančiai Vilniaus g. 27, Vilniuje, arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui, esančiam Žygimantų g. 2, Vilniuje.

Skundo pateikimas nesustabdo sprendimo vykdymo.

 

 

(pareigūno pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

A. V.

 

 

 

Su sprendimu susipažinau ir patvirtintą jo kopiją gavau

(pildoma, jei ūkio subjektas ar jo atstovas atvyko į sprendimo priėmimą)

 

 

(parašas)

 

(ūkio subjekto ar jo atstovo vardas, pavardė)

                                                                           

(data)

 

 

 

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos sprendimų dėl administracinių

poveikio priemonių taikymo priėmimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Sprendimo formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

_____________________________________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

SPRENDIMAS

DĖL ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS ATNAUJINIMO

 

20__m. _________ ___ d. Nr. _____________

__________________

(vieta)

 

Aš, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos _____________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

(teritorinio padalinio pavadinimas, pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

atsižvelgęs į ______________________________________________________________________

(nurodyti ūkio subjekto pavadinimą / vardą ir pavardę, juridinio asmens kodą, veiklos vietos

__________________________________________________________________________________________

adresą, patvirtinimo / registravimo datą ir numerį)

_____________________________________________________________ 20___-___-___ prašymą

 

ir išnagrinėjęs _____________________________________________________________________

(nurodyti patikrinimo akto datą, numerį, laboratorinių tyrimų protokolo sudarymo datą, numerį,

__________________________________________________________________________________________

kitą reikalingą informaciją)

________________________________________________________________________________medžiagą,

 

nustačiau, kad 20___ m. _________ ____ d. sprendime Nr. ______ „Dėl ūkio subjekto veiklos sustabdymo“ nurodyti pažeidimai pašalinti.

 

Vadovaudamasis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimų dėl administracinių poveikio priemonių taikymo priėmimo tvarkos aprašo 25.1 papunkčiu,

nusprendžiu leisti ūkio subjektui nuo 20____ m. _________ ____d. atnaujinti veiklą

_______________________________________________________________________________ .

(nurodyti patvirtintos / registruotos veiklos pobūdį)

 

Sprendimas įsigalioja nuo jo įteikimo momento, jei pačiame sprendime nenustatyta jo įsigaliojimo vėlesnė data.

Sprendimas per 1 (vieną) mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai, esančiai Vilniaus g. 27, Vilniuje, arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui, esančiam Žygimantų g. 2, Vilniuje.

 

 

 

 

(pareigūno pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

A. V.

 

 

Su sprendimu susipažinau ir patvirtintą jo kopiją gavau

(pildoma, jei ūkio subjektas ar jo atstovas atvyko į sprendimo priėmimą)

 

 

(parašas)

 

(ūkio subjekto ar jo atstovo vardas, pavardė)

                                                                           

(data)

 

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos sprendimų dėl administracinių

poveikio priemonių taikymo priėmimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Sprendimo formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

__________________________________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

SPRENDIMAS

DĖL PRODUKTO (-Ų) TIEKIMO RINKAI SUSTABDYMO, UŽDRAUDIMO

(kas nereikalinga, išbraukti)

 

20__m. ________ ___ d. Nr. _____________

__________________

(vieta)

 

Aš, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ____________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

(teritorinio padalinio pavadinimas, pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

išnagrinėjęs ______________________________________________________________________

(nurodyti ūkio subjekto pavadinimą / vardą ir pavardę, juridinio asmens kodą,

__________________________________________________________________________________________

veiklos vietos adresą, patvirtinimo / registravimo datą ir numerį)

________________________________________________________________________________

(nurodyti patikrinimo akto datą, akto numerį, laboratorinių tyrimų protokolo sudarymo datą, numerį, kitą

__________________________________________________________________medžiagą,

reikalingą informaciją)

patiektą rinkai produktą (-us) ________________________________________________________

(produkto (-ų) pavadinimas (-ai), identifikavimo duomenys (siuntos

________________________________________________________________________________

Nr., partijos Nr., pagaminimo data, tinkamumo vartoti terminas, pakuotė, vienos pakuotės masė / tūris, bendra

________________________________________________________________________________

produkto masė / tūris, kiekis, įsigijimo dokumentų data ir Nr., krovinio važtaraščio data ir Nr. ir kt.)

 

________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________ ,

nustačiau, kad _________________________________________________________

(nurodyti produkto (-ų) neatitikties esmę ir nustatytas aplinkybes)

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ir tuo pažeidė ________________________________________________________________

(nurodyti teisės akto pavadinimą, straipsnį, dalį, punktą, papunktį)

________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________ reikalavimus.

 

Vadovaudamasis 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas), 138 straipsniu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 11 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 13 punktu, Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimų dėl administracinių poveikio priemonių taikymo priėmimo tvarkos aprašo 26 punkto 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6 papunkčiu (-iais) (kas nereikalinga, išbraukti), 31 punkto 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6 papunkčiu (-iais) (kas nereikalinga, išbraukti),

nusprendžiusustabdyti / uždrausti (kas nereikalinga, išbraukti) aukščiau minėto (-ų) produkto (-ų) tiekimą rinkai ir

įpareigoti ūkio subjektą pašalinti produktą (-us) iš rinkos;

įpareigoti ūkio subjektą sunaikinti produktą (-us) (kas reikalinga, pažymėti varnele).*

 

 

 

* Vadovaudamasis Reglamento (ES) Nr. 2017/625 138 straipsnio 2 dalies g papunkčiu, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinis padalinys (departamentas) gali leisti ūkio subjektui, kai tikslinga ir neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, produktą (-us) panaudoti kitais, ne pirminės paskirties, tikslais.

 

Sprendimą privaloma vykdyti nuo jo įteikimo dienos, jei pačiame sprendime nenustatyta jo įsigaliojimo vėlesnė data.

Sprendimas per 1 (vieną) mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai, esančiai Vilniaus g. 27, Vilniuje, arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui, esančiam Žygimantų g. 2, Vilniuje.

Skundo pateikimas nesustabdo sprendimo vykdymo.

 

 

(pareigūno pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

A. V.

 

 

Su sprendimu susipažinau ir patvirtintą jo kopiją gavau

(pildoma, jei ūkio subjektas ar jo atstovas atvyko į sprendimo priėmimą)

 

 

(parašas)

 

(ūkio subjekto ar jo atstovo vardas, pavardė)

                                                                           

(data)

 

 

 

 

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

sprendimų dėl administracinių poveikio

priemonių taikymo priėmimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Sprendimo formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

______________________________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMO TIEKTI PRODUKTĄ (-US) RINKAI

 

20__m. ___________ d. Nr. ___________

__________________

(vieta)

 

Aš, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ___________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

(teritorinio padalinio pavadinimas, pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

atsižvelgęs į ______________________________________________________________________

(nurodyti ūkio subjekto pavadinimą / vardą ir pavardę, juridinio asmens kodą, veiklos vietos

__________________________________________________________________________________________

adresą, patvirtinimo / registravimo datą ir numerį)

_____________________________________________________________ 20___-___-___ prašymą

 

ir išnagrinėjęs _____________________________________________________________________

(nurodyti patikrinimo akto datą, numerį, laboratorinių tyrimų protokolo sudarymo datą, numerį,

__________________________________________________________________ medžiagą,

kitą reikalingą informaciją)

nusprendžiu leisti tiekti produktą (-us) _______________________________

________________________________________________________________________________

(produkto (-ų) pavadinimas (-ai), identifikavimo duomenys (siuntos Nr., partijos Nr., pagaminimo data,

___________________________________________________________________________

tinkamumo vartoti terminas, pakuotė, vienos pakuotės masė / tūris, bendra produkto masė / tūris, kiekis,

__________________________________________________________________________

įsigijimo dokumentų data ir Nr., krovinio važtaraščio data ir Nr. ir kt.)

_______________________________________________________________________________ ,

kurio (-ių) tiekimas buvo sustabdytas 20___ m. _____________ ___ d. sprendimu Nr. ______ „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai sustabdymo“, rinkai.

 

Sprendimas įsigalioja nuo jo įteikimo momento, jei pačiame sprendime nenustatyta jo įsigaliojimo vėlesnė data.

Sprendimas per 1 (vieną) mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai, esančiai Vilniaus g. 27, Vilniuje, arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui, esančiam Žygimantų g. 2, Vilniuje.

 

 

 

 

 

(pareigūno pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

A. V.

 

 

Su sprendimu susipažinau ir patvirtintą jo kopiją gavau

(pildoma, jei ūkio subjektas ar jo atstovas atvyko į sprendimo priėmimą)

 

 

(parašas)

 

(ūkio subjekto ar jo atstovo vardas, pavardė)

                                                                           

(data)

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-951, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29295

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. B1-12 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimų dėl administracinių poveikio priemonių taikymo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-244, 2017-04-03, paskelbta TAR 2017-04-04, i. k. 2017-05521

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. B1-12 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimų dėl administracinių poveikio priemonių taikymo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-990, 2020-12-15, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27605

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. B1-12 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimų dėl administracinių poveikio priemonių taikymo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo